ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii

24.1.2020 - (06198/2013 – C9‑0006/2019 – 2007/0181(NLE)) - ***

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Sven Schulze

Procedura : 2007/0181(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0005/2020
Teksty złożone :
A9-0005/2020
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii

(06198/2013 – C9‑0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt decyzji Rady (06198/2013),

 uwzględniając projekt protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii,

 uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0006/2019),

 uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

 uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A9-0005/2020),

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Królestwa Marokańskiego.


 

UZASADNIENIE

Kontekst

Eurośródziemnomorska umowa dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka została wynegocjowana na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Radę w grudniu 2004 r.

Celem tej umowy jest zarówno otwarcie rynków, jak i ogólne zbliżenie przepisów prawnych obu stron w dziedzinie lotnictwa. Umowa zawiera także postanowienia dotyczące wzajemnych inwestycji po obu stronach Morza Śródziemnego.

Umowa została podpisana 12 grudnia 2006 r. Parlament Europejski wyraził zgodę na jej zawarcie w dniu 24 października 2017 r. (2006/0048 (NLE)).

Przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 

Republika Bułgarii i Rumunia przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r. Na mocy art. 6 ust. 2 aktu dotyczącego warunków przystąpienia państwa te zobowiązały się do przystąpienia do umów i konwencji zawartych lub podpisanych wspólnie przez państwa członkowskie i Wspólnotę.

Protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej był przedmiotem negocjacji między Komisją a władzami Królestwa Maroka.

 

 

Najważniejsze postanowienia protokołu

 

Protokół ma na celu umożliwienie Republice Bułgarii i Rumunii stania się stroną Eurośródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka. Protokół nie wprowadzi żadnych zmian co do istoty umowy. Określa on dostosowania techniczne i językowe, których należy dokonać w umowie w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii.

 

Procedura

Parlament Europejski zatwierdził po raz pierwszy zawarcie protokołu w dniu 12 grudnia 2007 r.

W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym.

Aby uwzględnić zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, w dniu 12 kwietnia 2013 r. Rada postanowiła ponownie skonsultować się z Parlamentem w celu uzyskania jego zgody.

Aby zawrzeć protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, Rada musi uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 218 TFUE.

Zgodnie z art. 105 i art. 114 ust. 5, 7 i 8 Regulaminu Parlamentu właściwa komisja przedstawia Parlamentowi zalecenie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia danego aktu. Parlament podejmuje decyzję w drodze jednego głosowania i nie można składać do samej umowy żadnych poprawek. Poprawki w komisji są dopuszczalne jedynie wtedy, gdy mają na celu odrzucenie zalecenia proponowanego przez sprawozdawcę.

 

Stanowisko sprawozdawcy

Niniejsza procedura zgody ma charakter czysto techniczny ze względu na zastąpienie w tekście protokołu odniesienia do „Wspólnoty Europejskiej” odniesieniem do „Unii Europejskiej”. Parlament zatwierdził już treść protokołu w 2007 r. i powinien utrzymać swoje stanowisko.

W związku z powyższym sprawozdawca proponuje, aby Komisja Transportu i Turystyki wydała pozytywne zalecenie w sprawie zawarcia protokołu.

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana Umowy eurośródziemnomorskiej dotyczącej usług lotniczych między WE a Marokiem w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE

Odsyłacze

06198/2013 – C9-0006/2019 – COM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

3.10.2007

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Sven Schulze

1.10.2019

 

 

 

Data przyjęcia

21.1.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

5

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

Data złożenia

24.1.2020

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

40

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Elena Lizzi, Lucia Vuolo

NI

Tiziana Beghin

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

 

5

-

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

4

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

Objaśnienie używanych znaków

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności