RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de modificare a acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

  24.1.2020 - (06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE)) - ***

  Comisia pentru transport și turism
  Raportor: Sven Schulze

  Procedură : 2007/0181(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A9-0005/2020
  Texte depuse :
  A9-0005/2020
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de modificare a acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

  (06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

  (Procedura de aprobare)

  Parlamentul European,

   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06198/2013),

   având în vedere proiectul de protocol de modificare a acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană,

   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2), articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (8) primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0006/2019),

   având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A9-0005/2020),

  1. aprobă încheierea protocolului;

  2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Maroc.


   

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Context

  Acordul euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc a fost negociat în baza unui mandat primit din partea Consiliului în decembrie 2004.

  Acordul vizează atât deschiderea piețelor, cât și tranziția înspre o aliniere a legislației din domeniul aviației a ambelor părți la acord. El conține, de asemenea, dispoziții privind investițiile reciproce de o parte și de alta a Mării Mediterane.

  Acordul a fost semnat la 12 decembrie 2006, iar Parlamentul European a aprobat încheierea lui la 24 octombrie 2017 (2006/0048 (NLE)).

  Aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

   

  Republica Bulgaria și România au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. În temeiul articolului 6 alineatul (2) din Actul privind condițiile de aderare, cele două state s-au angajat să adere la acordurile și convențiile încheiate sau semnate de statele membre și, în comun, de Comunitate.

  Protocolul pentru a lua în considerarea aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană a fost negociat de Comisie și autoritățile din Regatul Maroc.

   

   

  Principalele dispoziții ale protocolului

   

  Scopul protocolului este să permită Republicii Bulgaria și României să devină parte la Acordul euromediteranean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc. Protocolul nu va introduce nicio modificare de substanță a acordului. El stabilește adaptările tehnice și lingvistice care trebuie aduse acordului ca urmare a aderării Bulgariei și a României.

   

  Procedură

  Parlamentul European a aprobat prima oară încheierea protocolului la 12 decembrie 2007.

  Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și i-a succedat acesteia.

  Pentru a ține cont de modificarea introdusă de Tratatul de la Lisabona, Consiliul a decis, la 12 aprilie 2013, să consulte din nou Parlamentul, pentru a-i cere aprobarea.

  Pentru a încheia Protocolul pentru a lua în considerarea aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European, conform articolului 218 din TFUE.

   

  În conformitate cu articolul 105 și cu articolul 114 alineatele (5), (7) și (8) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, comisia competentă prezintă o recomandare de aprobare sau respingere a actului propus. Parlamentul ia o decizie prin vot unic, fără posibilitatea depunerii vreunui amendament privind acordul în sine. Amendamentele în comisie sunt admisibile doar dacă vizează inversarea recomandării propuse de raportor.

   

  Poziția raportorului

  Prezenta procedură de aprobare este exclusiv tehnică și vizează înlocuirea, în textul protocolului, a trimiterii la „Comunitatea Europeană” cu trimiterea la „Uniunea Europeană”. Parlamentul a aprobat deja, în 2007, conținutul protocolului și ar trebui să-și mențină poziția.

  Date fiind cele de mai sus, raportorul propune Comisiei TRAN să emită o recomandare favorabilă privind încheierea protocolului.

   


  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Modificarea acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre CE și Maroc, pentru a lua în considerare aderarea Bulgariei și a României la UE

  Referințe

  06198/2013 – C9-0006/2019 – COM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(NLE)

  Data sesizării

  3.10.2007

   

   

   

  Comisie competentă

   Data anunțului în plen

  TRAN

  15.7.2019

   

   

   

  Raportori

   Data numirii

  Sven Schulze

  1.10.2019

   

   

   

  Data adoptării

  21.1.2020

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  40

  5

  4

  Membri titulari prezenți la votul final

  Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

  Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

  Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

  Data depunerii

  24.1.2020

   


   

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  40

  +

  ECR

  Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  GUE/NGL

  Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

  ID

  Marco Campomenosi, Elena Lizzi, Lucia Vuolo

  NI

  Tiziana Beghin

  PPE

  Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

  RENEW

  Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

  S&D

  Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

   

  5

  -

  VERTS/ALE

  Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

   

  4

  0

  ID

  Julie Lechanteux, Philippe Olivier

  NI

  David Bull, June Alison Mummery

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  + : pentru

  - : împotrivă

  0 : abțineri

   

   

   

   

  Ultima actualizare: 6 februarie 2020
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate