RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de modificare a acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

24.1.2020 - (06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE)) - ***

Comisia pentru transport și turism
Raportor: Sven Schulze

Procedură : 2007/0181(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0005/2020
Texte depuse :
A9-0005/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de modificare a acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

(06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06198/2013),

 având în vedere proiectul de protocol de modificare a acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană,

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2), articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (8) primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0006/2019),

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A9-0005/2020),

1. aprobă încheierea protocolului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Maroc.


 

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Acordul euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc a fost negociat în baza unui mandat primit din partea Consiliului în decembrie 2004.

Acordul vizează atât deschiderea piețelor, cât și tranziția înspre o aliniere a legislației din domeniul aviației a ambelor părți la acord. El conține, de asemenea, dispoziții privind investițiile reciproce de o parte și de alta a Mării Mediterane.

Acordul a fost semnat la 12 decembrie 2006, iar Parlamentul European a aprobat încheierea lui la 24 octombrie 2017 (2006/0048 (NLE)).

Aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

 

Republica Bulgaria și România au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. În temeiul articolului 6 alineatul (2) din Actul privind condițiile de aderare, cele două state s-au angajat să adere la acordurile și convențiile încheiate sau semnate de statele membre și, în comun, de Comunitate.

Protocolul pentru a lua în considerarea aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană a fost negociat de Comisie și autoritățile din Regatul Maroc.

 

 

Principalele dispoziții ale protocolului

 

Scopul protocolului este să permită Republicii Bulgaria și României să devină parte la Acordul euromediteranean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc. Protocolul nu va introduce nicio modificare de substanță a acordului. El stabilește adaptările tehnice și lingvistice care trebuie aduse acordului ca urmare a aderării Bulgariei și a României.

 

Procedură

Parlamentul European a aprobat prima oară încheierea protocolului la 12 decembrie 2007.

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și i-a succedat acesteia.

Pentru a ține cont de modificarea introdusă de Tratatul de la Lisabona, Consiliul a decis, la 12 aprilie 2013, să consulte din nou Parlamentul, pentru a-i cere aprobarea.

Pentru a încheia Protocolul pentru a lua în considerarea aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European, conform articolului 218 din TFUE.

 

În conformitate cu articolul 105 și cu articolul 114 alineatele (5), (7) și (8) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, comisia competentă prezintă o recomandare de aprobare sau respingere a actului propus. Parlamentul ia o decizie prin vot unic, fără posibilitatea depunerii vreunui amendament privind acordul în sine. Amendamentele în comisie sunt admisibile doar dacă vizează inversarea recomandării propuse de raportor.

 

Poziția raportorului

Prezenta procedură de aprobare este exclusiv tehnică și vizează înlocuirea, în textul protocolului, a trimiterii la „Comunitatea Europeană” cu trimiterea la „Uniunea Europeană”. Parlamentul a aprobat deja, în 2007, conținutul protocolului și ar trebui să-și mențină poziția.

Date fiind cele de mai sus, raportorul propune Comisiei TRAN să emită o recomandare favorabilă privind încheierea protocolului.

 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Modificarea acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre CE și Maroc, pentru a lua în considerare aderarea Bulgariei și a României la UE

Referințe

06198/2013 – C9-0006/2019 – COM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(NLE)

Data sesizării

3.10.2007

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Sven Schulze

1.10.2019

 

 

 

Data adoptării

21.1.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

5

4

Membri titulari prezenți la votul final

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

Data depunerii

24.1.2020

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

40

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Elena Lizzi, Lucia Vuolo

NI

Tiziana Beghin

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

 

5

-

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

4

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

 

 

Ultima actualizare: 6 februarie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate