PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

24.1.2020 - (06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE)) - ***

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Sven Schulze

Postopek : 2007/0181(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0005/2020
Predložena besedila :
A9-0005/2020
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

(06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06198/2013),

 ob upoštevanju osnutka protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji,

 ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) ter prvim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0006/2019),

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A9-0005/2020),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Kraljevine Maroko.


 

OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Evro-sredozemski letalski sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko je bil rezultat pogajanj na podlagi pooblastila Sveta iz decembra 2004.

Namen sporazuma je odpreti trge in si prizadevati za uskladitev letalske zakonodaje na obeh straneh. Vsebuje tudi določbe o čezmejnih naložbah na obeh straneh Sredozemlja.

Sporazum je bil podpisan 12. decembra 2006, 24. oktobra 2017 pa je Evropski parlament odobril njegovo sklenitev (2006/0048(NLE)).

Pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

 

Republika Bolgarije in Romunija sta k Evropski uniji pristopili 1. januarja 2007. V skladu s členom 6(2) Akta o pogojih pristopa sta se državi zavezali, da bosta pristopili k sporazumom in konvencijam, ki so jih skupaj sklenile ali podpisale države članice in Unija.

O protokolu o spremembi zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji so se pogajali Komisija in oblasti Kraljevine Maroko.

 

 

Glavne določbe protokola

 

Namen protokola je Republiki Bolgariji in Romuniji omogočiti, da postaneta pogodbenici Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko. Protokol ne vnaša vsebinskih sprememb v sporazum, temveč le potrebne tehnične in jezikovne prilagoditve zaradi pristopa Bolgarije in Romunije.

 

Postopek

Evropski parlament je 12. decembra 2007 prvič odobril sklenitev protokola.

Evropska unija je zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 nadomestila in nasledila Evropsko skupnost.

Da bi se upoštevale spremembe, uvedene z Lizbonsko pogodbo, je Svet 12. aprila 2013 sklenil, da se bo ponovno posvetoval s Parlamentom in dobil njegovo soglasje.

V skladu s členom 218 PDEU Svet potrebuje odobritev Evropskega parlamenta, da lahko sklene protokol, ki upošteva pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

 

V skladu s členom 105 in členom 114(5), (7) in (8) Poslovnika Evropskega parlamenta pristojni odbor predloži priporočilo za odobritev ali zavrnitev predlaganega akta. Parlament sprejme sklep z enim samim glasovanjem, pri čemer k sporazumu ni mogoče vlagati predlogov sprememb. Predlogi sprememb v odboru so dopustni le, če je njihov namen zavrniti priporočilo poročevalca.

 

Stališče poročevalca

Postopek odobritve je popolnoma tehničen, saj gre le za spremembo Evropske skupnosti v Evropsko unijo. Parlament je leta 2007 že odobril vsebino protokola in bi moral ohraniti svoje stališče, zato poročevalec predlaga, naj odbor TRAN da pozitivno priporočilo za sklenitev protokola.

 


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba evro-sredozemskega letalskega sporazuma med ES in Marokom zaradi upoštevanja pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

Referenčni dokumenti

06198/2013 – C9-0006/2019 – COM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

3.10.2007

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Sven Schulze

1.10.2019

 

 

 

Datum sprejetja

21.1.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

5

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura), Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Datum predložitve

24.1.2020

 

 


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

40

+

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura)

ID

Marco Campomenosi, Elena Lizzi, Lucia Vuolo

NI

Tiziana Beghin

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Vera Tax, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

 

5

-

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

4

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

Zadnja posodobitev: 18. februar 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov