Betänkande - A9-0005/2020Betänkande
A9-0005/2020

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

24.1.2020 - (06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE)) - ***

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Sven Schulze

Förfarande : 2007/0181(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0005/2020
Ingivna texter :
A9-0005/2020
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

(06198/2013 – C9-0006/2019 – 2007/0181(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (06198/2013),

 med beaktande av utkastet till protokoll om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen,

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 och artikel 218.6 andra stycket a och artikel 218.8 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0006/2019),

 med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

 med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A9‑0005/2020).

1. Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Marocko.


MOTIVERING

Bakgrund

Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och Marocko förhandlades fram enligt det mandat som rådet givit kommissionen i december 2004.

Avtalet syftar både till ett öppnande av marknaderna och till en harmonisering av luftfartslagstiftningen mellan de båda parterna. Avtalet innehåller också bestämmelser om ömsesidiga investeringar på båda sidor om Medelhavet.

Detta avtal undertecknades den 12 december 2006. Europaparlamentet gav sitt godkännande den 24 oktober 2017 (2006/0048 (NLE)).

Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

 

Republiken Bulgarien och Rumänien anslöt sig till EU den 1 januari 2007. I enlighet med artikel 6.2 i anslutningsakten har dessa båda stater förbundit sig att ansluta sig till de avtal och konventioner som slutits eller tecknats av medlemsstaterna och av gemenskapen.

Protokollet med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen har förhandlats fram mellan kommissionen och Marockos myndigheter.

 

 

De viktigaste bestämmelserna i protokollet

 

Protokollets syfte är att göra det möjligt för Republiken Bulgarien och Rumänien att bli parter i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och Marocko. Protokollet kommer inte att medföra några innehållsmässiga ändringar av avtalet. I protokollet anges de tekniska och språkliga ändringar som ska införas i avtalet till följd av Bulgariens och Rumäniens anslutning.

 

Förfarande

Europaparlamentet godkände ingåendet av protokollet första gången den 12 december 2007.

Som en följd av att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen.

För att ta hänsyn till den ändring som infördes genom Lissabonfördraget beslutade rådet den 12 april 2013 att samråda på nytt med parlamentet för att få dess godkännande.

För att ingå protokollet med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen behöver rådet i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget Europaparlamentets godkännande.

 

I enlighet med artiklarna 105, 114.5, 114.7 och 114.8 i Europaparlamentets arbetsordning ska det ansvariga utskottet lägga fram en rekommendation om att godkänna eller förkasta den föreslagna akten. Parlamentet ska sedan fatta beslut genom en enda omröstning, och inga ändringsförslag får läggas fram. Ändringsförslag som ingetts till utskottet ska vara tillåtliga endast om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden.

 

Föredragandens ståndpunkt

Detta godkännandeförfarande är rent tekniskt, till följd av att hänvisningen ”Europeiska gemenskapen” ersätts med ”Europeiska unionen” i protokollets text. Parlamentet godkände innehållet i protokollet redan 2007 och bör behålla sin ståndpunkt.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår föredraganden att utskottet för transport och turism rekommenderar att protokollet ingås.

 


 

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och Marocko, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU

Referensnummer

06198/2013 – C9-0006/2019 – COM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

3.10.2007

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Sven Schulze

1.10.2019

 

 

 

Antagande

21.1.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

5

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

Ingivande

24.1.2020

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

40

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Elena Lizzi, Lucia Vuolo

NI

Tiziana Beghin

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

 

5

-

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

4

0

ID

Julie Lechanteux, Philippe Olivier

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

Senaste uppdatering: 7 februari 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy