Διαδικασία : 2019/0107(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0006/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0006/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0066

<Date>{24/01/2020}24.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0006/2020</NoDocSe>
PDF 226kWORD 69k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Markus Ferber</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών

(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0221),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 2 παράγραφος 1 και 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0001/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2019[1],

 αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0006/2020),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

 


<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Τροπολογία  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Πρόταση απόφασης</DocAmend>

<Article>Αιτιολογική αναφορά 1</Article>

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 91,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91,

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η έκδοση της απόφασης προτείνεται κατόπιν αιτήματος της Γερμανίας να εξουσιοδοτηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ελβετία του 1953 για τις οδικές μεταφορές, με σκοπό να επιτραπούν οι ενδομεταφορές κατά την εκτέλεση επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών. Τον Ιούνιο του 2018, στη συνεδρίαση της επιτροπής χερσαίων μεταφορών ΕΕ-Ελβετίας, η Ελβετία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ενδιαφερόταν επίσης να συνάψει μια τέτοια συμφωνία.

 

Οι προτεινόμενες ενδομεταφορές εντός της Ένωσης από μεταφορείς τρίτων χωρών που δεν έχουν κοινοτική άδεια επηρεάζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία, όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009. Επιπλέον, επηρεάζουν τη συμφωνία χερσαίων μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπονται οι ενδομεταφορές, εκτός από την περίπτωση ήδη υφιστάμενων δικαιωμάτων στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και της Ελβετίας κατά τον χρόνο σύναψης της εν λόγω συμφωνίας (ωστόσο, σε καμία συμφωνία δεν προβλέπονταν δικαιώματα ενδομεταφορών). Επί του παρόντος, μόνο η Γαλλία έχει συνάψει με την Ελβετία συμφωνία με την οποία επιτρέπονται οι ενδομεταφορές (διμερή συμφωνία τροποποιηθείσα το 2007).

 

Δεσμεύσεις όπως αυτές που επιδιώκει η Γερμανία εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η Ένωση μπορεί να εξουσιοδοτήσει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση σε τομείς στους οποίους έχει αποκλειστική αρμοδιότητα. Η εξουσιοδότηση αυτή πρέπει να χορηγείται από τον νομοθέτη της Ένωσης σύμφωνα με τη νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 91 της ΣΛΕΕ.

 

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η άδεια θα χορηγείται υπό τον όρο ότι δεν υφίσταται καμία διακριτική μεταχείριση μεταξύ μεταφορέων της ΕΕ και ότι δεν υπάρχουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Επίσης, το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των ενδομεταφορών είναι σαφώς περιορισμένο, καθώς αυτές θα επιτρέπονται μόνο στις παραμεθόριες περιοχές της Γερμανίας που διευκρινίζονται στο κείμενο της προτεινόμενης απόφασης – διοικητικές περιφέρειες Freiburg και Tübingen στη Βάδη-Βιρτεμβέργη και διοικητική περιφέρεια της Σουηβίας στη Βαυαρία – στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ της Γερμανίας και της Ελβετίας.

 

Ο εισηγητής προτείνει να υποστηριχθεί η πρόταση της Επιτροπής, καθώς αναμένεται να βελτιώσει τις διασυνοριακές δημόσιες μεταφορικές συνδέσεις μεταξύ των δύο χωρών, να καταστήσει τις μετακινήσεις με λεωφορεία και πούλμαν πιο προσβάσιμες και ελκυστικές, και να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται εκατέρωθεν των συνόρων.


 

 

ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

 

Κυρία Karima Delli

Πρόεδρο

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: <Titre>Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης της Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών</Titre> <DocRef>(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))</DocRef>

Κυρία πρόεδρε,

Με επιστολή της 13ης Νοεμβρίου 2019[2], η επιτροπή σας αιτήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τη γνώμη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την καταλληλότητα της νομικής βάσης της πρότασης για απόφαση της Επιτροπής για την εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών.[3]

Η επιτροπή εξέτασε το ανωτέρω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 9 Ιανουαρίου 2020.

 

I - Ιστορικό

Η Επιτροπή χρησιμοποίησε ως νομικές βάσεις της πρότασης το άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 91 της ΣΛΕΕ. Στο πλαίσιο της γενικής του προσέγγισης, το Συμβούλιο τροποποίησε τις νομικές βάσεις, διαγράφοντας την παραπομπή στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

 

ΙΙ. Τα συναφή άρθρα της Συνθήκης

Οι σχετικές διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως εξής:

Άρθρο 2

1. Όταν οι Συνθήκες απονέμουν στην Ένωση αποκλειστική αρμοδιότητα σε συγκεκριμένο τομέα, μόνον η Ένωση δύναται να νομοθετεί και να εκδίδει νομικά δεσμευτικές πράξεις, ενώ τα κράτη μέλη έχουν την εν λόγω δυνατότητα μόνο εάν εξουσιοδοτούνται προς τούτο από την Ένωση ή μόνο για να εφαρμόσουν τις πράξεις της Ένωσης.

(...)

Άρθρο 3

(...)

2. Η Ένωση έχει επίσης αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας όταν η σύναψη αυτή προβλέπεται σε νομοθετική πράξη της Ένωσης ή είναι απαραίτητη για να μπορέσει η Ένωση να ασκήσει την εσωτερική της αρμοδιότητα, ή κατά το μέτρο που ενδέχεται να επηρεάσει τους κοινούς κανόνες ή να μεταβάλει την εμβέλειά τους.

Άρθρο 91

(πρώην άρθρο 71 της ΣΕΚ)

 

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 90 και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία των μεταφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζουν:

α) κοινούς κανόνες εφαρμοστέους στις διεθνείς μεταφορές που εκτελούνται από ή προς την επικράτεια κράτους μέλους ή που διέρχονται από την επικράτεια ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών·

β) τους όρους υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές μεταφορές κράτους μέλους μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σ’ αυτό·

γ) μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών·

δ) κάθε άλλη χρήσιμη διάταξη.

2. Κατά την έκδοση [τέτοιων] μέτρων, λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η εφαρμογή τους θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το βιοτικό επίπεδο και την απασχόληση σε ορισμένες περιοχές, καθώς και για την εκμετάλλευση των εξοπλισμών μεταφορών.

ΙΙΙ – Η νομολογία του ΔΕΕ όσον αφορά την επιλογή της νομικής βάσης

Το Δικαστήριο ανέκαθεν θεωρούσε ότι το ζήτημα της κατάλληλης νομικής βάσης έχει σπουδαιότητα συνταγματικού χαρακτήρα, ότι διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας (άρθρο 5 της ΣΕΕ) και καθορίζει τη φύση και την έκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης.[4]

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η επιλογή της νομικής βάσης για ένα μέτρο της Ένωσης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο του μέτρου.[5]

Επομένως, η επιλογή εσφαλμένης νομικής βάσης μπορεί να δικαιολογήσει την ακύρωση της επίμαχης πράξης. Στο πλαίσιο αυτό, η βούληση ενός οργάνου να συμμετάσχει κατά τρόπο πιο ενεργό στην έκδοση μιας συγκεκριμένης πράξης, οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδόθηκε μια πράξη καθώς και το έργο που έχει επιτελεστεί σε συνάρτηση με άλλες πτυχές στο πλαίσιο των μέτρων που καλύπτονται από μια συγκεκριμένη πράξη είναι άνευ σημασίας για τον προσδιορισμό της ορθής νομικής βάσης.[6]

Εάν από την εξέταση μιας πράξης προκύπτει ότι αυτή επιδιώκει διττή στόχευση ή ότι απαρτίζεται από δύο συνιστώσες, από τις οποίες η μία μπορεί να χαρακτηριστεί ως κύρια ή δεσπόζουσα, ενώ η άλλη είναι απλώς παρεμπίπτουσα, η πράξη πρέπει να βασίζεται σε μία και μόνο νομική βάση, και συγκεκριμένα σε αυτή που υπαγορεύεται από την κύρια ή δεσπόζουσα στόχευση ή συνιστώσα.[7]

Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου μια πράξη εξυπηρετεί συγχρόνως πολλές στοχεύσεις ή έχει πολλές συνιστώσες, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους χωρίς η μία να είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με την άλλη/τις άλλες, η πράξη αυτή πρέπει να στηρίζεται στις διάφορες αντίστοιχες νομικές βάσεις,[8] εφόσον οι διαδικασίες που προβλέπονται για αυτές τις νομικές βάσεις δεν αντιβαίνουν στα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν τα υπονομεύουν.[9]

IV – Στόχος και περιεχόμενο του προτεινόμενου μέτρου

Με βάση τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής συνομοσπονδίας σχετικά με τις σιδηροδρομικές και τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών (εφεξής «η συμφωνία ΕΕ»),[10] οι ενδομεταφορές με τη μορφή μεταφοράς επιβατών με λεωφορείο δεν επιτρέπονται.

Η Γερμανία ζήτησε εξουσιοδότηση από την Ένωση για την τροποποίηση μιας διμερούς συμφωνίας με την Ελβετία για την έγκριση των ενδομεταφορών στις παραμεθόριες περιοχές των εν λόγω χωρών.

Η πρόταση συνίσταται κατ’ ουσίαν σε ενιαία διάταξη με την οποία η Γερμανία εξουσιοδοτείται να τροποποιήσει μια συμφωνία με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι ενδομεταφορές στις παραμεθόριες περιοχές της Γερμανίας και της Ελβετίας στο πλαίσιο της εκτέλεσης μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ των δύο χωρών, υπό τον όρο να μην υφίσταται διακριτική μεταχείριση μεταξύ μεταφορέων εγκατεστημένων στην Ένωση και να μην υπάρχουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

V – Ανάλυση και καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

Όσον αφορά την επιλογή της νομικής βάσης, η αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής αναφέρει ότι:

«Το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι «[η] Ένωση έχει επίσης αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας όταν η σύναψη αυτή προβλέπεται σε νομοθετική πράξη της Ένωσης ή είναι απαραίτητη για να μπορέσει η Ένωση να ασκήσει την εσωτερική της αρμοδιότητα, ή κατά το μέτρο που ενδέχεται να επηρεάσει τους κοινούς κανόνες ή να μεταβάλει την εμβέλειά τους».

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009, οι ενδομεταφορές εντός της Ένωσης επιτρέπεται να εκτελούνται, υπό ορισμένους όρους, αποκλειστικά από μεταφορείς που έχουν κοινοτική άδεια. Οι διεθνείς δεσμεύσεις που επιτρέπουν σε άλλους μεταφορείς, και ιδίως στους μεταφορείς από τρίτες χώρες, να εκτελούν τις εν λόγω μεταφορές επηρεάζουν τον προαναφερθέντα κανονισμό, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.

Επιπλέον, οι εν λόγω διεθνείς δεσμεύσεις επηρεάζουν επίσης τη συμφωνία της ΕΕ, και ιδίως το άρθρο 20. Δεν επιτρέπονται από την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 2.

Κατά συνέπεια, δεσμεύσεις όπως αυτές που επιδιώκει η Γερμανία εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η Ένωση μπορεί να εξουσιοδοτήσει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση σε τομείς στους οποίους έχει αποκλειστική αρμοδιότητα.

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να εξουσιοδοτηθεί η Γερμανία να τροποποιήσει την ισχύουσα διμερή οδική συμφωνία της με την Ελβετία με στόχο να επιτραπούν οι ενδομεταφορές κατά την εκτέλεση διασυνοριακών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις αντίστοιχες παραμεθόριες περιοχές των δύο χωρών.» [11]

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η νομική βάση της παρούσας πρότασης είναι το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 91 της ΣΛΕΕ.»[12]

α) Η καταλληλότητα του άρθρου 91 της ΣΛΕΕ

Το άρθρο 91 προβλέπει τις νομικές βάσεις στον τομέα της πολιτικής μεταφορών για τις σιδηροδρομικές, οδικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Υπό το πρίσμα του σκοπού και του περιεχομένου της πρότασης, είναι προφανές ότι η πρόταση συνδέεται με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των μεταφορών. Επομένως, το άρθρο 91 της ΣΛΕΕ φαίνεται να αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για την πρόταση.

β) Δεν είναι δυνατή η προσθήκη του άρθρου 2 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης

Ταυτόχρονα, το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ δεν αποτελεί νομική βάση. Πράγματι, η διάταξη αυτή δεν απονέμει καμία αρμοδιότητα στα θεσμικά όργανα για την έκδοση πράξεως της Ένωσης. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση.

Για λόγους πληρότητας, μπορεί να προστεθεί ότι η αιτιολογική σκέψη 5 των προτάσεων ορθώς υπενθυμίζει ότι «[διεθνείς δεσμεύσεις που επιτρέπουν σε μεταφορείς τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν διαθέτουν άδεια, να πραγματοποιούν πράξεις ενδομεταφορών] εμπίπτουν στην αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα της Ένωσης. Τα κράτη μέλη δύνανται να διαπραγματεύονται ή να αναλαμβάνουν τέτοιες δεσμεύσεις μόνον εάν έχουν εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ».

Στην παρούσα περίπτωση, η εξουσιοδότηση αυτή παρέχεται μέσω της νομοθετικής πράξης που εκδίδεται με βάση τη συνήθη νομοθετική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 91 της ΣΛΕΕ.

VI – Συμπέρασμα και σύσταση

Κατά τη συνεδρίασή της στις 9 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε συνεπώς, με 21 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 1 αποχή[13], να συστήσει στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού να διατηρήσει το άρθρο 91 ως τη μόνη νομική βάση της προτεινόμενης απόφασης.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

 

 

 

Lucy Nethsingha

 

 


 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών.

Έγγραφα αναφοράς

COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.5.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

15.7.2019

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

EMPL

24.7.2019

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Markus Ferber

26.8.2019

 

 

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης

 Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

JURI

9.1.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.1.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

Ημερομηνία κατάθεσης

24.1.2020

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná,  Έλενα Κουντουρά

ID

Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Elena Lizzi, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Tiziana Beghin

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

0

-

 

 

 

2

0

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1]  ΕΕ C14 της 15.1.2020, σ. 118.

[2] D 315855/ Γνωμοδότηση της επιτροπής JURI σχετικά με τη νομική βάση, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού.

[3] Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών [2019/0107(COD)].

[4] Γνώμη 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, σκέψη 5.

[5] Υπόθεση C-411/06, Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, 8 Σεπτεμβρίου 2009, EU:C:2009:518, σκέψη 45.

[6] Απόφαση στην υπόθεση C-269/97, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, ECLI:EU:C:2000:183, σκέψη 44.

[7] Απόφαση στην υπόθεση C-137/12, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, EU:C:2013:675, σκέψη 53· υπόθεση C-411/06, EU:C:2009:518, σκέψη 46 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία· υπόθεση C 490/10, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, EU:C:2012:525, σκέψη 45· υπόθεση C 155/07, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, EU:C:2008:605, σκέψη 34·

[8] Υπόθεση C-211/01, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, ECLI:EU:C:2003:452, σκέψη 40· υπόθεση C-178/03, Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ECLI:EU:C:2006:4, σκέψεις 43-56.

[9] Υπόθεση C-300/89, Επιτροπή κατά Συμβουλίου («διοξείδιο του τιτανίου»), EU:C:1991:244, σκέψεις 17-25. Υπόθεση C-268/94, Πορτογαλία κατά Συμβουλίου, ECLI:EU:C:1996:461.

[10] Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών, (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 91).

[11] Βλ. σελίδα 2 της αιτιολογικής έκθεσης.

[12] Βλ. σελίδα 3 της αιτιολογικής έκθεσης.

[13] Οι ακόλουθοι βουλευτές ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία: Lucy Nethsingha (πρόεδρος), Marion Walsmann (αντιπρόεδρος), Ibán García Del Blanco (αντιπρόεδρος), Raffaele Stancanelli (αντιπρόεδρος), Franco Roberti (συντάκτης γνωμοδότησης), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (για τον József Szájer σύμφωνα με το άρθρο 209 παράγραφος 7), Bettina Vollath και Axel Voss.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου