MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä voimassa olevaa kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla

24.1.2020 - (COM(2019)0221 – C9‑0001/2019 – 2019/0107(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Markus Ferber


Menettely : 2019/0107(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0006/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0006/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä voimassa olevaa kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla

(COM(2019)0221 – C9‑0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0221),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 2 artiklan 1 kohdan ja 91 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0001/2019),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

 ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

 ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. syyskuuta 2019 antaman lausunnon[1],

 on kuullut alueiden komiteaa,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A9-0006/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

 


 

Tarkistus  1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 viite

 

 

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan ja 91 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan,


PERUSTELUT

Tätä päätöstä ehdotetaan vastauksena Saksan esittämään pyyntöön saada SEUT-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan nojalla valtuutus muuttaa vuonna 1953 Sveitsin kanssa tekemäänsä kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimisesta linja-autolla harjoitettavassa maanteiden matkustajaliikenteessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla. EU:n ja Sveitsin maaliikennekomitea piti kesäkuussa 2018 kokouksen, jossa Sveitsi ilmoitti komissiolle olevansa myös kiinnostunut tekemään tällaisen sopimuksen.

 

Ehdotettu kabotaasiliikenne, jota harjoittavat unionissa sellaiset kolmansien maiden liikenteenharjoittajat, joilla ei ole yhteisön liikennelupaa, vaikuttaa asetukseen (EY) N:o 1073/2009 perustuvien linja-autoliikenteen sisämarkkinoiden toimintaan. Lisäksi se vaikuttaa EU:n ja Sveitsin väliseen maaliikennesopimukseen, jonka perusteella kabotaasiliikennettä ei sallita muutoin kuin siinä tapauksessa, että kyse on oikeuksista, jotka perustuvat sellaisiin EU:n yksittäisten jäsenvaltioiden ja Sveitsin välisiin sopimuksiin, jotka olivat voimassa maaliikennesopimuksen tekoajankohtana (kabotaasioikeuksista ei kuitenkaan määrätty missään tällaisessa sopimuksessa). Tällä hetkellä ainoastaan Ranskalla on Sveitsin kanssa tällainen kabotaasin salliva sopimus (kahdenvälinen sopimus, jota muutettiin vuonna 2007).

 

Saksan suunnittelemat sitoumukset kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Unioni voi kuitenkin SEUT-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti valtuuttaa jäsenvaltiot toimimaan unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvilla aloilla. Unionin lainsäätäjän on annettava kaikki tällaiset valtuudet SEUT-sopimuksen 91 artiklassa tarkoitettua lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

 

Esittelijä toteaa, että komission ehdotuksen mukaan lupa annetaan sillä ehdolla, että kaikkia unionin liikenteenharjoittajia kohdellaan tasapuolisesti eikä kilpailu vääristy. Kabotaasiliikenne on myös maantieteellisesti rajoitettua, sillä se aiotaan sallia Saksan ja Sveitsin välisessä linja-autoliikenteessä vain päätösehdotuksessa täsmennetyillä Saksan raja-alueilla – Freiburgin ja Tübingenin piirikunnat Baden-Württembergissä ja Schwabenin piirikunta Baijerissa.

 

Esittelijä ehdottaa komission ehdotuksen kannattamista, sillä se parantaisi näiden kahden valtion välisiä rajat ylittäviä julkisen liikenteen yhteyksiä, tekisi linja-autolla matkustamisesta helpompaa ja houkuttelevampaa sekä tarjoaisi rajan molemmin puolin asuville ja työskenteleville ihmisille lisää valinnanmahdollisuuksia.


 

 

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA

 

Karima Delli

Puheenjohtaja

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

BRYSSEL

Aihe: Lausunto seuraavan komission ehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä voimassa olevaa kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla (COM(2019)0221 – C9‑0001/2019 – 2019/0107(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Valiokuntanne pyysi 13. marraskuuta 2019 päivätyllä kirjeellään[2] työjärjestyksen 40 artiklan 2 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausuntoa seuraavan komission ehdotuksen oikeusperustan asianmukaisuudesta: ehdotus päätökseksi Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä voimassa olevaa kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla.[3]

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 9. tammikuuta 2020.

 

I – Tausta

Komissio käytti ehdotuksen oikeusperustana SEUT-sopimuksen 2 artiklan 1 kohtaa ja 91 artiklaa. Neuvoston yleisnäkemyksessä oikeusperustaa muutettiin poistamalla viittaus SEUT-sopimuksen 2 artiklan 1 kohtaan.

 

II – Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen asiaan liittyvät määräykset kuuluvat seuraavasti:

2 artikla

1. Kun perussopimuksissa annetaan unionille yksinomainen toimivalta tietyllä alalla, ainoastaan unioni voi toimia lainsäätäjänä ja antaa oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä, kun taas jäsenvaltiot voivat tehdä näin ainoastaan unionin valtuuttamina tai unionin antamien säädösten täytäntöön panemiseksi.

(...)

3 artikla

(...)

2. Unionilla on myös yksinomainen toimivalta tehdä kansainvälinen sopimus, kun sopimuksen tekemisestä on säädetty lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyssä unionin säädöksessä tai kun tämä on välttämätöntä, jotta unioni voi käyttää sisäistä toimivaltaansa, tai siltä osin kuin se voi vaikuttaa yhteisiin sääntöihin tai muuttaa niiden ulottuvuutta.

91 artikla

(aiempi EY-sopimuksen 71 artikla)

 

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto, tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan, 90 artiklan täytäntöön panemiseksi ja liikenteen erityispiirteet huomioon ottaen:

a) antavat yhteisiä sääntöjä, joita sovelletaan kansainväliseen liikenteeseen jäsenvaltion alueelle tai sen alueelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta,

b) vahvistavat ne edellytykset, joilla muut kuin jäsenvaltiossa asuvat liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa liikennettä siellä,

c) toteuttavat toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi,

d) antavat muut aiheelliset säännökset.

2. Toteutettaessa 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä otetaan huomioon tapaukset, joissa toimenpiteiden soveltaminen voi joillakin alueilla vaikuttaa vakavasti elintasoon ja työllisyyteen sekä kuljetuskaluston käyttöön.

III – Oikeusperustan valintaa koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö

Unionin tuomioistuin on perinteisesti pitänyt asianmukaisen oikeusperustan valintaa perustuslaillisesti merkittävänä asiana, jolla taataan siirretyn toimivallan periaatteen noudattaminen (SEU-sopimuksen 5 artikla) ja määritetään unionin toimivallan luonne ja rajat.[4]

Tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin toimen oikeusperustan valinnan on perustuttava tuomioistuimen tutkittavissa oleviin objektiivisiin seikkoihin, joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö.[5]

Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, että sille on valittu väärä oikeusperusta. Toimielimen toivomuksella saada osallistua tiiviimmin tietyn toimen antamiseen, toimen antamisen asiayhteydellä tai toimen soveltamisalalla muuta tarkoitusta varten tehdyllä työllä ei ole merkitystä oikean oikeusperustan määrittämisen kannalta.[6]

Jos toimea tarkasteltaessa ilmenee, että sillä on kaksi eri tarkoitusta tai että siinä on kahdenlaisia tekijöitä, ja jos toinen näistä on yksilöitävissä toimen pääasialliseksi tai määrääväksi tarkoitukseksi tai tekijäksi, kun taas toinen on ainoastaan liitännäinen, on käytettävä yhtä oikeudellista perustaa, toisin sanoen sitä, jota toimen pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai tekijä edellyttää.[7]

Jos kuitenkin toimella on useampi samanaikainen tarkoitus tai tekijä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen tai toisiin nähden toisarvoinen ja välillinen, tällaista toimea annettaessa on käytettävä useaa eri oikeusperustaa[8], jos kyseisiä oikeusperustoja varten vahvistetut menettelyt eivät ole yhteensopimattomia Euroopan parlamentin oikeuksien kanssa eivätkä heikennä niitä.[9]

IV – Ehdotetun toimen tavoite ja sisältö

Rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä tehdyssä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa, jäljempänä ’EU-sopimus’[10], ei sallita kabotaasia linja-autoilla harjoitettavassa henkilöliikenteessä.

Saksa pyysi unionilta valtuuksia muuttaa Sveitsin kanssa tekemäänsä kahdenvälistä sopimusta tällaisen kabotaasiliikenteen sallimisesta näiden kahden maan raja-alueilla.

Ehdotus sisältää käytännössä yhden säännöksen, jolla Saksa valtuutetaan muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä sopimusta kabotaasiliikenteen sallimisesta Saksan ja Sveitsin raja-alueilla näiden kahden maan välisen linja-autoliikenteen yhteydessä edellyttäen, että kaikkia unioniin sijoittautuneita liikenteenharjoittajia kohdellaan tasapuolisesti eikä kilpailu vääristy.

V – Asianmukaisen oikeusperustan arviointi ja toteutus

Komission perusteluissa todetaan oikeusperustan valinnasta seuraavasti:

SEUT-sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaan ”[u]nionilla on myös yksinomainen toimivalta tehdä kansainvälinen sopimus, kun sopimuksen tekemisestä on säädetty lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyssä unionin säädöksessä tai kun tämä on välttämätöntä, jotta unioni voi käyttää sisäistä toimivaltaansa, tai siltä osin kuin se voi vaikuttaa yhteisiin sääntöihin tai muuttaa niiden ulottuvuutta”.

Asetuksen (EY) N:o 1073/2009 mukaan ainoastaan sellaiset liikenteenharjoittajat, joilla on yhteisön liikennelupa, voivat harjoittaa kabotaasiliikennettä unionissa tietyillä edellytyksillä. Kansainväliset sitoumukset, joissa sallitaan erityisesti kolmansista maista olevien muiden liikenteenharjoittajien harjoittaa tällaista liikennettä, vaikuttavat edellä mainittuun asetukseen SEUT-sopimuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Tällaiset kansainväliset sitoumukset vaikuttavat myös EU-sopimukseen, erityisesti sen 20 artiklaan. Mainitun artiklan 1 kohdassa ei sallita tällaisia sitoumuksia sen 2 kohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Saksan suunnittelemat sitoumukset kuuluvat siis unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Unioni voi kuitenkin SEUT-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti valtuuttaa jäsenvaltiot toimimaan unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvilla aloilla.

Tämän ehdotuksen tarkoituksena on valtuuttaa Saksa muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä voimassa olevaa kahdenvälistä maantieliikennesopimusta, jotta kabotaasiliikenne voidaan sallia linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan asianomaisilla raja-alueilla.” [11]

Tällä perusteella komissio totesi, että ”tämän ehdotuksen oikeusperustana on SEUT-sopimuksen 2 artiklan 1 kohta ja 91 artikla.[12]

a) SEUT-sopimuksen 91 artiklan asianmukaisuus

SEUT-sopimuksen 91 artiklassa vahvistetaan liikennepolitiikan rautatie-, maantie- ja sisävesiliikennettä koskeva oikeusperusta. Ehdotuksen tarkoituksen ja sisällön perusteella on selvää, että ehdotus liittyy sisämarkkinoiden toimintaan liikenteen alalla. Näin ollen SEUT-sopimuksen 91 artikla vaikuttaa olevan asianmukainen oikeusperusta ehdotukselle.

b) SEUT-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan lisääminen oikeusperustaksi ei ole mahdollista

Sen sijaan SEUT-sopimuksen 2 artiklan 1 kohta ei käy oikeusperustaksi. Kyseisellä määräyksellä ei itse asiassa anneta toimielimille toimivaltaa unionin säädösten hyväksymiseen. Tästä syystä sitä ei voida käyttää oikeusperustana.

Täydennykseksi voidaan lisätä, että ehdotusten johdanto-osan 5 kappaleessa muistutetaan asianmukaisesti, että ”[Kansainväliset sitoumukset, joiden nojalla kolmansista maista olevat liikenteenharjoittajat, joilla ei ole lupaa, voivat harjoittaa kabotaasiliikennettä,] kuuluvat unionin yksinomaiseen ulkoiseen toimivaltaan. Jäsenvaltiot voivat neuvotella tai tehdä tällaisia sitoumuksia vain, jos unioni valtuuttaa ne siihen [SEUT-sopimuksen] 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti”.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa tällainen valtuutus annetaan säädöksellä, joka hyväksytään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä SEUT-sopimuksen 91 artiklan mukaisesti.

VI – Päätelmä ja suositus

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 9. tammikuuta 2020 äänin 21 puolesta, 0 vastaan ja 1 tyhjää[13] suositella liikenne- ja matkailuvaliokunnalle SEUT-sopimuksen 91 artiklan säilyttämistä ehdotetun päätöksen ainoana oikeusperustana.

Kunnioittavasti

 

 

 

Lucy Nethsingha

 

 

 


 

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä voimassa olevaa kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla

Viiteasiakirjat

COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

13.5.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

15.7.2019

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

EMPL

24.7.2019

 

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Markus Ferber

26.8.2019

 

 

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen

 JURI-lausunto annettu (pvä)

JURI

9.1.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.1.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.1.2020

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

47

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Elena Lizzi, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Tiziana Beghin

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

0

-

 

 

 

2

0

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 10. helmikuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö