Procedūra : 2019/0107(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0006/2020

Pateikti tekstai :

A9-0006/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0066

<Date>{24/01/2020}24.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0006/2020</NoDocSe>
PDF 207kWORD 64k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas, teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Transporto ir turizmo komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Markus Ferber</Depute>

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ DĖL TEISINIO PAGRINDO
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas, teikiant keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose

(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0221),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 2 straipsnio 1 dalį ir 91 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0001/2019),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

 atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

 pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A9-0006/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

 


 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl sprendimo</DocAmend>

<Article>1 nurodomoji dalis</Article>

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 2 straipsnio 1 dalį ir 91 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį,

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


AIŠKINAMOJI DALIS

Sprendimas pasiūlytas reaguojant į Vokietijos prašymą suteikti įgaliojimus pagal SESV 2 straipsnio 1 dalį iš dalies pakeisti savo 1953 m. dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, teikiant keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose. ES ir Šveicarijos sausumos transporto komiteto 2018 m. birželio mėn. posėdyje Šveicarija pranešė Komisijai, kad ji taip pat suinteresuota tokio susitarimo sudarymu.

 

Sąjungoje trečiųjų šalių vežėjų, neturinčių Bendrijos išduotos licencijos, vykdomos siūlomos kabotažo operacijos daro poveikį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais vežimo paslaugų vidaus rinkos veikimui pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/2009. Taip pat daromas poveikis ES ir Šveicarijos susitarimui dėl sausumos transporto, pagal kurį kabotažo operacijos nėra leidžiamos, išskyrus atvejus, kai jau egzistuojančios teisės buvo numatytos dvišaliuose susitarimuose tarp valstybių narių ir Šveicarijos Susitarimo sudarymo metu (jokiuose susitarimuose nebuvo numatyta kabotažo teisių). Šiuo metu tik Prancūzija ir Šveicarija turi susitarimą, leidžiantį kabotažo operacijas (2007 m. iš dalies pataisytas dvišalis susitarimas).

 

Įsipareigojimai, kuriuos ketina prisiimti Vokietija, patenka į išimtinės Sąjungos kompetencijos sritį. Tačiau pagal SESV 2 straipsnio 1 dalį Sąjunga valstybėms narėms gali suteikti įgaliojimus veikti srityse, kuriose ji turi išimtinę kompetenciją. Tokį įgaliojimą Sąjungos teisės aktų leidėjas turi suteikti vadovaudamasis SESV 91 straipsnyje numatyta teisėkūros procedūra.

 

Nuomonės referentas pažymi, kad pagal Komisijos pasiūlymą leidimas suteikiamas tik jei nebus diskriminuojami Sąjungoje įsisteigę vežėjai, neiškraipoma konkurencija. Kabotažo operacijų geografinė aprėptis taip pat yra aiškiai ribota, nes jas būtų leidžiama vykdyti tik Vokietijos pasienio regionuose, kurie nurodyti siūlomo sprendimo tekste – Badeno-Viurtembergo žemės Freiburgo ir Tiubingeno administraciniuose rajonuose ir Bavarijos žemės Švabijos administraciniame rajone – teikiant keleivių tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais vežimo paslaugas tarp Vokietijos ir Šveicarijos.

 

Nuomonės referentas siūlo pritarti Komisijos pasiūlymui, nes jį priėmus būtų pagerinta tarpvalstybinio viešojo transporto jungtis tarp dviejų šalių, kelionės tolimojo susisiekimo ir miesto transportu taptų labiau prieinamos ir patrauklios, o žmonės, gyvenantys ir dirbantys abiejose pasienio pusėse, turėtų didesnį pasirinkimą.

 


 

 

TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ DĖL TEISINIO PAGRINDO

 

Karimai Delli

pirmininkei

Transporto ir turizmo komitetas

BRIUSELIS

Tema: <Titre>Nuomonė dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas, teikiant keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose, teisinio pagrindo</Titre> <DocRef>(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))</DocRef>

Gerb. Pirmininke,

2019 m. lapkričio 13 d. laišku[2] Jūsų komitetas kreipėsi į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos taisyklių 40 straipsnio 2 dalį, prašydamas pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas, teikiant keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose[3], teisinio pagrindo tinkamumo.

Komitetas minėtąjį klausimą apsvarstė 2020 m. sausio 9 d. posėdyje.

 

I. Bendra informacija

Kaip pasiūlymo teisiniu pagrindu Komisija rėmėsi SESV 2 straipsnio 1 dalimi ir 91 straipsniu. Taryba savo bendro požiūrio tekste iš dalies pakeitė teisinį pagrindą išbraukdama nuorodą į SESV 2 straipsnio 1 dalį.

 

II. Susiję Sutarties straipsniai

Susijusios Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatos yra šios:

2 straipsnis

1. Kai Sutartys konkrečioje srityje suteikia Sąjungai išimtinę kompetenciją, tik Sąjunga gali priimti teisiškai privalomus aktus, o valstybės narės pačios tai daryti gali tik Sąjungai įgaliojus arba jei to reikia Sąjungos aktams įgyvendinti.

(...)

3 straipsnis

(...)

2. Sąjunga taip pat naudojasi išimtine kompetencija tarptautiniams susitarimams sudaryti, kai jų sudarymas yra numatytas Sąjungos teisėkūros procedūra priimtame akte arba yra būtinas, kad Sąjunga galėtų naudotis savo vidaus kompetencija, arba jei jų sudarymas gali daryti poveikį bendroms taisyklėms ar pakeisti jų taikymo sritį.

91 straipsnis

(EB sutarties ex 71 straipsnis)

 

1. Siekdami įgyvendinti 90 straipsnį ir atsižvelgdami į transporto ypatumus, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, nustato:

a) bendras taisykles, taikomas tarptautiniam transportui, vykstančiam į valstybės narės teritoriją ar iš jos arba vykstančiam per vienos ar keleto valstybių narių teritoriją;

b) sąlygas, kuriomis vežėjai nerezidentai gali valstybėje narėje teikti transporto paslaugas;

c) priemones transporto saugumui gerinti;

d) kitas atitinkamas nuostatas.

2. Patvirtinant 1 dalyje nurodytas priemones, atsižvelgiama į atvejus, kai jų taikymas gali turėti didelės įtakos gyvenimo ir užimtumo lygiui tam tikruose regionuose bei transporto įrangos eksploatavimui.

III. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika teisinio pagrindo pasirinkimo klausimu

Teisingumo Teismas tinkamo teisinio pagrindo klausimą tradiciškai laiko konstitucinės svarbos reikalu, užtikrinančiu, kad būtų laikomasi kompetencijos suteikimo principo (ES sutarties 5 straipsnis), ir apibrėžiančiu Sąjungos kompetencijos pobūdį ir aprėptį.[4]

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką Sąjungos priemonės teisinio pagrindo pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra, ypač turint omenyje priemonės tikslą ir turinį.[5]

Todėl, pasirinkus netinkamą teisinį pagrindą, atitinkamas teisės aktas gali būti panaikintas. Atsižvelgiant į tai, institucijos pageidavimas aktyviau dalyvauti priimant konkretų teisės aktą, aplinkybės, kuriomis teisės aktas buvo priimtas, ir kiti darbo aspektai, susiję su konkrečiame teisės akte numatytomis galimybėmis veikti, neturi reikšmės nustatant teisingą teisinį pagrindą.[6]

Jei išnagrinėjus priemonę paaiškėja, kad ja siekiama dvejopo tikslo arba tikslą sudaro du komponentai, kurių vienas vadintinas pagrindiniu arba vyraujančiu tikslu ar komponentu, o kitas yra tik neesminis, minėtasis teisės aktas turi būti grindžiamas tik vienu teisiniu pagrindu, t. y. tuo, kuris būtinas pagrindiniam arba vyraujančiam tikslui pasiekti ar komponentui įgyvendinti.[7]

Vis dėlto, jei pagal teisės aktą vienu metu siekiama keleto tikslų arba jį sudaro keli neatsiejami komponentai, kurių nė vienas, palyginti su kitais, nėra antraeilis ar siejamas su jais netiesiogiai, toks teisės aktas turi būti grindžiamas skirtingais atitinkamais teisiniais pagrindais,[8] tačiau atitinkamiems teisiniams pagrindams nustatytos procedūros turi būti suderinamos su Europos Parlamento teise ir nekelti jai grėsmės.[9]

IV. Siūlomo teisės akto tikslas ir turinys

Pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais ir keliais (toliau – ES susitarimas)[10] kabotažas vežant keleivius autobusais neleidžiamas.

Vokietija kreipėsi dėl Sąjungos įgaliojimo iš dalies pakeisti dvišalį susitarimą su Šveicarija, pagal kurį toks kabotažas būtų leidžiamas tų šalių pasienio regionuose.

Pasiūlymą iš esmės sudaro viena nuostata, kuria Vokietijai suteikiami įgaliojimai iš dalies pakeisti susitarimą su Šveicarija, pagal kurį būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas Vokietijos ir Šveicarijos pasienio regionuose, teikiant vežimo paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp šių dviejų šalių, jei nediskriminuojami Sąjungoje įsisteigę vežėjai ir neiškraipoma konkurencija.

V. Analizė ir tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

Teisinio pagrindo pasirinkimo klausimu Komisijos aiškinamajame memorandume pažymima, kad:

„Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 3 straipsnio 2 dalyje teigiama: „Sąjunga taip pat naudojasi išimtine kompetencija tarptautiniams susitarimams sudaryti, kai jų sudarymas yra numatytas Sąjungos teisėkūros procedūra priimtame akte arba yra būtinas, kad Sąjunga galėtų naudotis savo vidaus kompetencija, arba jų sudarymas gali daryti poveikį bendroms taisyklėms ar pakeisti jų taikymo sritį“.

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 kabotažo operacijas Sąjungoje tam tikromis sąlygomis gali vykdyti tik Bendrijos licenciją turintys vežėjai. Tarptautiniai įsipareigojimai, kuriais kitiems vežėjams, visų pirma trečiųjų šalių vežėjams, leidžiama vykdyti tokias operacijas, daro poveikį pirmiau minėtam reglamentui, kaip nurodyta SESV 3 straipsnio 2 dalyje.

Be to, tokie tarptautiniai įsipareigojimai daro poveikį ir ES susitarimui, ypač jo 20 straipsniui. Pagal to straipsnio 1 dalį tokie įsipareigojimai neleidžiami, išskyrus to straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus. 

Taigi tokie įsipareigojimai, kokius pageidauja prisiimti Vokietija, priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai. Tačiau pagal SESV 2 straipsnio 1 dalį Sąjunga valstybėms narėms gali suteikti įgaliojimus veikti srityse, kuriose ji turi išimtinę kompetenciją.

Šio pasiūlymo tikslas – įgalioti Vokietiją iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarpvalstybines keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais atitinkamuose šių dviejų šalių pasienio regionuose.“ [11]

Tuo remdamasi Komisija padarė išvadą, kad „[š]io pasiūlymo teisinis pagrindas yra SESV 2 straipsnio 1 dalis ir 91 straipsnis“.[12]

a) SESV 91 straipsnio tinkamumas

91 straipsnyje nustatyti teisiniai pagrindai, taikomi įgyvendinant transporto politiką vežimo geležinkeliais, keliais ir vidaus vandenimis srityje. Atsižvelgiant į pasiūlymo tikslą ir turinį, akivaizdu, kad pasiūlymas yra susijęs su vidaus rinkos veikimu įgyvendinant transporto sektoriaus veiklą. Todėl, kaip matyti, SESV 91 straipsnis yra tinkamas pasiūlymo teisinis pagrindas.

b) Galimybės įtraukti SESV 2 straipsnio 1 dalį kaip teisinį pagrindą nebuvimas

Tuo pat metu SESV 2 straipsnio 1 dalis nėra teisinis pagrindas. Šia nuostata institucijoms nesuteikiama jokia kompetencija Sąjungos teisės aktams priimti. Todėl ji negali būti naudojama kaip teisinis pagrindas.

Siekiant išbaigtumo, galima pridurti, jog pasiūlymo 5 konstatuojamojoje dalyje teisingai primenama, kad „[tarptautiniai įsipareigojimai, pagal kuriuos kabotažo operacijas leidžiama vykdyti licencijos neturintiems trečiųjų šalių vežėjams,] priklauso išimtinei Sąjungos išorės kompetencijai. Valstybės narės gali derėtis dėl tokių įsipareigojimų arba prisiimti juos tik tuo atveju, jei pagal SESV 2 straipsnio 1 dalį Sąjunga joms suteikia tokius įgaliojimus“.

Šiuo atveju toks įgaliojimas suteikiamas aktu, remiantis SESV 91 straipsniu priimamu pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

VI. Išvada ir rekomendacija

Savo 2020 m. sausio 9 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas – 21 nariui balsavus už, nė vienam nebalsavus prieš ir 1 susilaikius[13] – nusprendė rekomenduoti Transporto ir turizmo komitetui palikti 91 straipsnį kaip vienintelį siūlomo sprendimo teisinį pagrindą.

Pagarbiai

 

 

 

Lucy Nethsingha

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose

Nuorodos

COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD)

Pateikimo EP data

13.5.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

15.7.2019

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

EMPL

24.7.2019

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Markus Ferber

26.8.2019

 

 

 

Teisinio pagrindo užginčijimas

 JURI nuomonės pateikimo data

JURI

9.1.2020

 

 

 

Priėmimo data

21.1.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

Pateikimo data

24.1.2020

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

47

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Elena Lizzi, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Tiziana Beghin

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

0

-

 

 

 

2

0

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

[1]  OL C 14, 2020 1 15, p. 118.

[2] D 315855/ JURI komiteto nuomonė dėl teisinio pagrindo vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 40 straipsniu.

[3] Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose [2019/0107(COD)].

[4] Nuomonė Nr. 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, 5 punktas.

[5] Žr. Sprendimo byloje C-411/06 Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, EU:C:2009:518, 45 punktą.

[6] Sprendimas Komisija prieš Tarybą, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, 44 punktas.

[7] Sprendimas Komisija prieš Tarybą, C-137/12, EU:C:2013:675, 53 punktas; Sprendimo byloje C-411/06, EU:C:2009:518, 46 punktas ir jame cituojama teismų praktika; Sprendimas Parlamentas prieš Tarybą, C 490/10, EU:C:2012:525, 45 punktas; Sprendimas Parlamentas prieš Tarybą, C 155/07, EU:C:2008:605, 34 punktas.

[8] Sprendimas Komisija prieš Tarybą, C-211/01, ECLI:EU:C:2003:452, 40 punktas; sprendimo byloje C-178/03, Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, ECLI:EU:C:2006:4, 43–56 punktai.

[9] Sprendimas Komisija prieš Tarybą (titano dioksidas), C-300/89, ECLI:EU:C:1991:244, 17–25 punktai; sprendimas Portugalija prieš Tarybą, C-268/94, ECLI:EU:C:1996:461.

[10] Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliais ir keliais, (OL L 114, 2002 4 30, p. 91).

[11] Žr. aiškinamojo memorandumo p. 2.

[12] Žr. aiškinamojo memorandumo p. 3.

[13] Per galutinį balsavimą dalyvavo: Lucy Nethsingha (pirmininkė), Marion Walsmann (pirmininkės pavaduotoja), Ibán García Del Blanco (pirmininkės pavaduotojas), Raffaele Stancanelli (pirmininkės pavaduotojas), Franco Roberti (nuomonės referentas), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (pavadavo Józsefą Szájerį pagal Darbo tvarkos taisyklių 209 straipsnio 7 dalį), Bettina Vollath ir Axel Voss.

Atnaujinta: 2020 m. vasario 10 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika