Procedură : 2019/0107(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0006/2020

Texte depuse :

A9-0006/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0066

<Date>{24/01/2020}24.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0006/2020</NoDocSe>
PDF 218kWORD 77k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0221 – C9‑0001/2019 – 2019/0107(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Comisia pentru transport și turism</Commission>

Raportor: <Depute>Markus Ferber</Depute>

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări

(COM(2019)0221 – C9‑0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0221),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 2 alineatul (1) și articolul 91 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9‑0001/2019),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 septembrie 2019[1],

 după consultarea Comitetului Regiunilor,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A9-0006/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 


 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de decizie</DocAmend>

<Article>Referirea 1</Article>

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 2 alineatul (1) și articolul 91,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


EXPUNERE DE MOTIVE

Decizia a fost propusă pentru a răspunde solicitării Germaniei de a fi împuternicită, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din TFUE, să își modifice acordul bilateral privind transportul rutier cu Elveția din 1953 în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul furnizării serviciilor de transport de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări. În cadrul reuniunii din iunie 2018 a Comitetului UE‑Elveția pentru transporturi terestre, Elveția a informat Comisia că este, de asemenea, interesată de încheierea unui astfel de acord.

 

Operațiunile de cabotaj propuse pe teritoriul Uniunii de către transportatori din țări terțe, care nu dețin o licență comunitară, au un impact asupra funcționării pieței interne a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1073/2009. De asemenea, ele afectează și Acordul privind transportul terestru dintre UE și Elveția, care nu autorizează operațiunile de cabotaj, decât în cazul unor drepturi preexistente din acorduri bilaterale între statele membre și Elveția în momentul încheierii respectivului acord (însă niciun acord nu prevedea drepturi de cabotaj). În prezent, numai Franța are un astfel de acord cu Elveția care autorizează cabotajul (acord bilateral modificat în 2007).

 

Angajamentele vizate de Germania intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din TFUE, Uniunea poate împuternici statele membre să acționeze în domenii în care are competență exclusivă. Legiuitorul Uniunii trebuie să confere o astfel de împuternicire în conformitate cu procedura legislativă menționată la articolul 91 din TFUE.

 

Raportorul observă că, în temeiul propunerii Comisiei, autorizarea este condiționată de nediscriminarea între transportatorii stabiliți în Uniune și de nedenaturarea concurenței. Există, de asemenea, o sferă geografică de aplicare limitată în mod clar a operațiunilor de cabotaj, deoarece acestea ar fi permise numai în regiunile de frontieră ale Germaniei specificate în textul deciziei propuse – districtele administrative Freiburg și Tübingen în Baden-Württenberg și districtul administrativ Schwaben în Bavaria – în cursul furnizării de servicii de transport cu autocarul și cu autobuzul între Germania și Elveția.

 

Raportorul propune sprijinirea propunerii Comisiei, deoarece aceasta ar îmbunătăți legăturile transfrontaliere de transport public între cele două țări, ar face ca deplasările cu autobuzul și autocarul să fie mai accesibile și mai atractive și ar oferi mai multe posibilități de alegere pentru persoanele care locuiesc și lucrează de ambele părți ale frontierei.


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC

 

Dnei Karima Delli

Președintă

Comisia pentru transport și turism

BRUXELLES

Subiect: <Titre>Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări</Titre> <DocRef>(COM(2019)0221 – C9‑0001/2019 – 2019/0107(COD))</DocRef>

Doamnă președintă,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 13 noiembrie 2019[2], ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, pentru examinarea pertinenței temeiului juridic al propunerii de decizie a Comisiei de a împuternici Germania să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări[3].

Comisia a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii sale din 9 ianuarie 2020.

 

I - Context

Comisia a utilizat articolul 2 alineatul (1) și articolul 91 din TFUE ca temeiuri juridice pentru propunere. În abordarea sa generală, Consiliul a modificat aceste temeiuri juridice, eliminând trimiterea la articolul 2 alineatul (1) din TFUE.

 

II – Articolele pertinente din tratat

Dispozițiile pertinente din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene au următorul conținut:

Articolul 2

1. În cazul în care tratatele atribuie Uniunii competență exclusivă într-un domeniu determinat, numai Uniunea poate legifera și adopta acte cu forță juridică obligatorie, statele membre putând să facă acest lucru numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii.

(...)

Articolul 3

(...)

2. De asemenea, competența Uniunii este exclusivă în ceea ce privește încheierea unui acord internațional în cazul în care această încheiere este prevăzută de un act legislativ al Uniunii, ori este necesară pentru a permite Uniunii să își exercite competența internă, sau în măsura în care aceasta ar putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora.

Articolul 91

(fostul articol 71 din TCE)

 

1. În vederea punerii în aplicare a articolului 90 și ținând seama de aspectele speciale privind transporturile, Parlamentul European și Consiliul hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, stabilesc:

(a) norme comune aplicabile transportului internațional, efectuate dinspre sau către teritoriul unui stat membru ori prin traversarea teritoriului unuia sau mai multor state membre;

(b) condițiile de admitere a transportatorilor nerezidenți pentru a efectua transporturi naționale într-un stat membru;

(c) măsurile care permit îmbunătățirea siguranței transporturilor;

(d) orice alte dispoziții utile.

2. În cazul în care se adoptă măsurile prevăzute la alineatul (1), trebuie avute în vedere cazurile în care aplicarea lor ar putea afecta grav nivelul de trai și de ocupare a forței de muncă în anumite regiuni, precum și exploatarea echipamentelor de transport.

III – Jurisprudența CJUE cu privire la alegerea temeiului juridic

Curtea de Justiție a considerat, în mod tradițional, chestiunea temeiului juridic adecvat ca fiind o chestiune de o importanță constituțională, care garantează respectarea principiului competențelor atribuite (articolul 5 din TUE) și stabilește natura și domeniul de aplicare ale competenței Uniunii.[4]

În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții, alegerea temeiului juridic pentru o măsură a Uniunii trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului juridic, printre care figurează în special scopul și conținutul actului.[5]

Prin urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză. În acest context, dorința unei instituții de a participa mai activ la adoptarea unei anumite măsuri, împrejurările în care un act a fost adoptat, precum și eforturile depuse în alte privințe în sfera de acțiune la care se referă măsura sunt irelevante pentru a identifica temeiul juridic corect.[6]

Dacă, după analizarea unei măsuri, se dovedește că aceasta urmărește o dublă finalitate sau că are două componente și dacă una dintre aceste finalități sau componente poate fi identificată ca fiind principală ori preponderentă, iar cealaltă nu este decât accesorie, măsura trebuie să aibă un temei juridic unic, și anume temeiul impus de finalitatea sau de componenta principală ori preponderentă.[7]

Cu toate acestea, în cazul în care o măsură are mai multe obiective sau componente simultane, care sunt legate în mod indisolubil, fără ca vreuna să fie accesorie și indirectă în raport cu cealaltă, măsura în cauză va trebui să fie întemeiată pe diferitele temeiuri juridice corespunzătoare[8], dacă procedurile prevăzute de temeiurile juridice respective nu sunt incompatibile cu dreptul Parlamentului European și nu îl subminează.[9]

IV - Scopul și conținutul măsurii propuse

În temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul rutier și feroviar de mărfuri și călători (denumit în continuare „Acordul UE”)[10], cabotajul rutier sub formă de transport de pasageri cu autobuzul nu este autorizat.

Germania a solicitat o împuternicire din partea Uniunii pentru a modifica un acord bilateral cu Elveția care autorizează un astfel de cabotaj în regiunile de frontieră ale acestor țări.

Propunerea constă, în esență, într-o singură dispoziție prin care Germania este împuternicită să modifice un acord cu Elveția prin care autorizează operațiunile de cabotaj în regiunile de frontieră ale Germaniei și Elveției în cursul furnizării de servicii de transport cu autocarul și autobuzul între cele două țări, cu condiția să nu existe nicio discriminare între transportatorii stabiliți în Uniune și nicio denaturare a concurenței.

V - Analiza și stabilirea temeiului juridic adecvat

În ceea ce privește alegerea temeiului juridic, expunerea de motive a Comisiei indică faptul că:

„Articolul 3 alineatul (2) din [TFUE] prevede că Uniunea are, de asemenea, competență exclusivă „în ceea ce privește încheierea unui acord internațional în cazul în care această încheiere este prevăzută de un act legislativ al Uniunii, ori este necesară pentru a permite Uniunii să își exercite competența internă, sau în măsura în care aceasta ar putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora”.

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, operațiunile de cabotaj în interiorul Uniunii pot fi efectuate, în anumite condiții, exclusiv de către transportatori care dețin o licență comunitară. Angajamentele internaționale care permit altor transportatori, în special celor din țări terțe, să efectueze astfel de operațiuni au efecte asupra regulamentului menționat, în sensul articolului 3 alineatul (2) din TFUE.

În plus, astfel de angajamente internaționale au efecte și asupra Acordului UE, în special a articolului 20. Acestea nu sunt autorizate conform alineatului (1) din articolul menționat, cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul (2). 

Prin urmare, angajamentele precum cele urmărite de Germania intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din TFUE, Uniunea poate împuternici statele membre să acționeze în domenii în care are competență exclusivă.

Obiectivul prezentei propuneri este de a permite Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cadrul serviciilor de transport rutier transfrontalier de călători cu autobuzul și autocarul în regiunile de frontieră ale celor două țări.” [11]

Din acest motiv, Comisia a conchis că „temeiul juridic al prezentei propuneri îl constituie articolul 2 alineatul (1) și articolul 91 din TFUE”.[12]

(a) Caracterul adecvat al articolului 91 din TFUE

Articolul 91 prevede temeiuri juridice în domeniul politicii de transport pentru transportul feroviar, rutier și pe căi navigabile interioare. Având în vedere scopul și conținutul propunerii, este evident că propunerea este legată de funcționarea pieței interne în sectorul transporturilor. Astfel, articolul 91 din TFUE pare să fie temeiul juridic adecvat pentru propunere.

(b) Nu este posibilă adăugarea articolului 2 alineatul (1) din TFUE ca temei juridic

În același timp, articolul 2 alineatul (1) din TFUE nu constituie un temei juridic. De fapt, această dispoziție nu conferă instituțiilor nicio competență pentru adoptarea unui act al Uniunii. Prin urmare, el nu poate fi utilizat ca temei juridic.

Din motive de exhaustivitate, se poate adăuga faptul că în considerentul 5 din propunere se reamintește în mod corect că „[angajamentele internaționale care le permit operatorilor de transport din țări terțe care nu dețin o licență să efectueze operațiuni de cabotaj] intră în sfera competenței externe exclusive a Uniunii. Statele membre pot negocia sau încheia astfel de angajamente numai dacă sunt împuternicite în acest sens de către Uniune, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din TFUE.”

În cazul de față, o astfel de împuternicire este acordată prin intermediul actului legislativ adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară, în temeiul articolului 91 din TFUE.

VI - Concluzie și recomandare

Prin urmare, în cursul reuniunii sale din 9 ianuarie 2020, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât, cu 21 voturi pentru, niciunul împotrivă și 1 abținere[13], să recomande Comisiei pentru transport și turism să rețină articolul 91 ca temei juridic unic al deciziei propuse.

Cu deosebită considerație,

 

 

 

Lucy Nethsingha

 

 

 


 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări

Referințe

COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD)

Data prezentării la PE

13.5.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

 Data anunțului în plen

EMPL

15.7.2019

 

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

EMPL

24.7.2019

 

 

 

Raportor

 Data numirii

Markus Ferber

26.8.2019

 

 

 

Contestarea temeiului juridic

 Data avizului JURI

JURI

9.1.2020

 

 

 

Data adoptării

21.1.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

Data depunerii

24.1.2020

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

47

+

ECR

Angel Dzhambazki, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Elena Lizzi, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Tiziana Beghin

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

0

-

 

 

 

2

0

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

Legendă:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abținere

 

 

JO C 14, 15.1.2020, p. 118.

[2] Avizul D 315855/JURI privind temeiul juridic, în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul de procedură.

[3] Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări [2019/0107(COD)].

[4] Avizul 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, punctul 5.

[5] A se vedea cauza C-411/06, 8 septembrie 2009, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, EU:C:2009:518, punctul 45.

[6] Hotărârea Curții, Comisia/Consiliul, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, punctul 44.

[7] Hotărârea Curții, Comisia/Consiliul, C-137/12, EU:C:2013:675, punctul 53; C-411/06 EU:C:2009:518, punctul 46 și jurisprudența citată; Parlamentul/Consiliul, C 490/10, EU:C:2012:525, punctul 45; Parlamentul/Consiliul, C 155/07, EU:C:2008:605, punctul 34.

[8] Cauza C-211/01, Comisia/Consiliul, ECLI:EU:C:2003:452, punctul 40; Cauza C-178/03, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, ECLI:EU:C:2006:4, punctele 43-56.

[9] Cauza C-300/89, Comisia/Consiliul, („Dioxidul de titaniu”), ECLI:EU:C:1991:244, punctele 17-25; Cauza C-268/94, Portugalia/Consiliul, ECLI:EU:C:1996:461.

[10] Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul feroviar și rutier de mărfuri și călători (JO L 114, 30.4.2002, p. 91).

[11] A se vedea pagina 2 din expunerea de motive.

[12] A se vedea pagina 3 din expunerea de motive.

[13] La votul final au fost prezenți: Lucy Nethsingha (președintă), Marion Walsmann (vicepreședintă), Ibán García Del Blanco (vicepreședinte), Raffaele Stancanelli (vicepreședinte), Franco Roberti (raportor pentru aviz), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth [pentru József Szájer, în conformitate cu articolul 209 alineatul (7)], Bettina Vollath și Axel Voss.

Ultima actualizare: 10 februarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate