Postopek : 2019/0107(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0006/2020

Predložena besedila :

A9-0006/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0066

<Date>{24/01/2020}24.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0006/2020</NoDocSe>
PDF 203kWORD 62k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotaža pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))</DocRef>


<Commission>Odbor za promet in turizem</Commission>

Poročevalec: <Depute>Markus Ferber</Depute>

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotaža pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav

(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0221),

 ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 2(1) in 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0001/2019),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. septembra 2019[1],

 po posvetovanju z Odborom regij,

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A9-0006/2020),

1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 


<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Predlog sklepa</DocAmend>

<Article>Navedba sklicevanja 1</Article>

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 2(1) in člena 91 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 91 Pogodbe,

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

OBRAZLOŽITEV

Predlagani sklep temelji na prošnji Nemčije, da bi jo v skladu s členom 2(1) PDEU pooblastili za spremembo njenega dvostranskega sporazuma o cestnem prevozu s Švico iz leta 1953, da bi dovoljeval kabotažo pri opravljanju mednarodnih storitev avtobusnega prevoza potnikov v obmejnih regijah obeh držav. Na sestanku odbora za notranji promet EU‑Švica junija 2018 je Švica obvestila Komisijo, da prav tako želi skleniti tak sporazum.

 

Predlagana kabotaža, ki bi jo v Uniji opravljali prevozniki iz tretje države brez licence Skupnosti, bo vplivala na delovanje notranjega trga avtobusnih prevozov, kot je določeno z Uredbo (ES) št. 1073/2009. Vplivala bo tudi na sporazum o kopenskem prometu med EU in Švico, na podlagi katerega kabotaža ni dovoljena, razen v primeru obstoječih pravic iz dvostranskih sporazumov med državami članicami in Švico, veljavnih ob sklenitvi navedenega sporazuma (vendar noben sporazum ni določal pravice kabotaže). Trenutno ima le Francija s Švico sklenjen sporazum, ki dovoljuje kabotažo (dvostranski sporazum, spremenjen leta 2007).

 

Obveznosti, ki jih namerava prevzeti Nemčija, sodijo na področje izključne pristojnosti Unije, države članice pa lahko v skladu s členom 2(1) PDEU ukrepajo same le, če jih Unija za to pooblasti. Tako pooblastilo podeli zakonodajalec Unije po zakonodajnem postopku iz člena 91 PDEU.

 

Poročevalec ugotavlja, da v skladu s predlogom Komisije dovoljenje temelji na pogoju, da ne pride do diskriminacije med izvajalci s sedežem v Uniji in da se ne izkrivlja konkurenca. Točno je tudi treba omejiti geografsko območje kabotaže, saj bi bilo opravljanje avtobusnih storitev med Nemčijo in Švico dovoljeno le v obmejnih nemških regijah, navedenih v besedilu predlaganega sklepa – upravnih okrožjih Freiburg in Tübingen v Baden-Württembergu ter upravnem okrožju Švabske na Bavarskem.

 

Poročevalec predlaga, naj se predlog Komisije podpre, saj bi se s tem izboljšale čezmejne javnoprometne povezave med državama, potovanje z avtobusom bi bilo dostopnejše in privlačnejše, ljudje, ki živijo in delajo na obeh straneh meje, pa bi imeli več izbire.


MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI

Karima Delli

predsednica

Odbor za promet in turizem

BRUSELJ

Zadeva: <Titre>Mnenje o pravni podlagi o predlogu Komisije za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotažo pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav</Titre> <DocRef>(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))</DocRef>

Spoštovana gospa predsednica!

V pismu z dne 13. novembra 2019[2] ste v skladu s členom 40(2) Poslovnika Odbor za pravne zadeve zaprosili za mnenje o primernosti pravne podlage o predlogu Komisije za sklep o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotažo pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav[3].

Odbor je omenjeno vprašanje obravnaval na seji dne 9. januarja 2020.

 

I – Ozadje

Komisija je za pravno podlago predloga uporabila člen 2(1) in člen 91 PDEU. Svet je v splošnem pristopu pravno podlago spremenil in črtal sklicevanje na člen 2(1) PDEU.

 

II – Upoštevni členi Pogodbe

Ustrezne določbe Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) se glasijo:

Člen 2

1. Če ima Unija po Pogodbah na določenem področju izključno pristojnost, lahko samo Unija izdaja zakonodajne in sprejema pravno zavezujoče akte; države članice lahko tako ukrepajo same le, če jih Unija za to pooblasti, ali za izvajanje aktov Unije.

 

Člen 3

 

2. Unija ima tudi izključno pristojnost za sklenitev mednarodnega sporazuma, kadar je ta sklenitev predvidena v zakonodajnem aktu Unije ali je potrebna, da se Uniji omogoči izvajanje njene notranje pristojnosti, ali kolikor lahko vpliva na skupna pravila ali spremeni njihovo področje uporabe.

Člen 91

(prejšnji člen 71 PES)

 

1. Za izvajanje člena 90 in ob upoštevanju posebnosti prometa Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij določita:

(a) skupna pravila, ki se uporabljajo za mednarodni prevoz na ozemlje ali z ozemlja države članice ali za prevoz prek ozemlja ene ali več držav članic.

(b) pogoje, pod katerimi lahko prevozniki opravljajo prevoz v državi članici, v kateri nimajo sedeža,

(c) ukrepe za izboljšanje varnosti prevoza;

(d) vse druge ustrezne predpise.

2. Kadar se sprejmejo ukrepi iz odstavka 1, se upoštevajo primeri, ko bi njihova uporaba lahko resno vplivala na življenjsko raven in stopnjo zaposlenosti v nekaterih regijah ter na izkoriščanje prometne infrastrukture.

III – Sodna praksa Sodišča Evropske unije glede izbire pravne podlage

Sodišče je na vprašanje ustrezne pravne podlage vedno gledalo kot na vprašanje ustavnopravnega pomena, ki zagotavlja skladnost z načelom prenosa pristojnosti (člen 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU)) in določa naravo in področje pristojnosti Unije.[4]

Iz ustaljene sodne prakse Sodišča izhaja, da mora izbira pravne podlage akta Unije temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki vzdržijo sodno presojo, med njimi zlasti cilj in vsebino.[5]

Izbira nepravilne pravne podlage je zato lahko razlog za razveljavitev akta. V tem okviru so želje institucije, da bi dejavneje sodelovala pri sprejemanju danega ukrepa, okoliščine, v katerih je bil ukrep sprejet, pa tudi delo, ki je bilo opravljeno glede drugih vidikov področja delovanja, ki ga zajema ta ukrep, za določitev pravilne pravne podlage nepomembne.[6]

Če se pri pregledu ukrepa izkaže, da ima akt dvojni cilj ali dve sestavini, pri čemer je ena glavna ali prevladujoča, druga pa zgolj postranska, mora ukrep temeljiti samo na eni pravni podlagi, in sicer tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma sestavino[7].

Nasprotno pa mora akt temeljiti na več ustreznih pravnih podlagah[8], če ima ukrep več sočasnih ciljev ali sestavin, ki so neločljivo povezane in nobena od njih ni drugotnega ali posrednega pomena glede na druge, ter če postopki, določeni za ustrezne pravne podlage, niso nezdružljivi s pravico Evropskega parlamenta in je ne spodkopavajo.[9]

Cilj in vsebina predlaganega ukrepa

V skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov (v nadaljnjem besedilu: sporazum EU)[10], kabotaža v obliki avtobusnega prevoza potnikov ni dovoljena.

Nemčija je zaprosila za pooblastilo Unije za spremembo dvostranskega sporazum s Švico, do bo dovoljeval takšno kabotažo v obmejnih regijah teh držav.

Predlog v bistvu sestavlja samo ena določba, ki Nemčijo pooblašča, da spremeni dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da bo dovoljeval kabotažo v obmejnih regijah Nemčije in Švice pri opravljanju avtobusnih prevozov med državama, če ne bo povzročal diskriminacije med prevozniki s sedežem v Uniji ali izkrivljal konkurence.

V – Preučitev in določitev primerne pravne podlage

V obrazložitvenem memorandumu Komisije je o izbiri pravne podlage navedeno:

„Člen 3(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da ima „Unija tudi izključno pristojnost za sklenitev mednarodnega sporazuma, kadar je ta sklenitev predvidena v zakonodajnem aktu Unije ali je potrebno, da se Uniji omogoči izvajanje njene notranje pristojnosti ali kolikor lahko vpliva na skupna pravila ali spremeni njihovo področje uporabe.“

Na podlagi Uredbe (ES) št. 1073/2009 lahko kabotažo v Uniji pod določenimi pogoji opravljajo izključno prevozniki, ki imajo licenco Skupnosti. Mednarodne zaveze, ki dovoljujejo drugim prevoznikom, zlasti tistim iz tretjih držav, opravljanje kabotaže, vplivajo na navedeno uredbo v smislu člena 3(2) PDEU.

Poleg tega take mednarodne zaveze vplivajo tudi na Sporazum EU, zlasti na člen 20 Sporazuma. Dovoljene niso na podlagi odstavka 1 navedenega člena, razen kot je določeno v odstavku 2 istega člena.

Zato zaveze, kot je nameravana zaveza Nemčije, spadajo na področje izključne pristojnosti Unije. Vendar lahko Unija v skladu s členom 2(1) PDEU pooblasti države članice za ukrepanje na področjih, na katerih ima izključno pristojnost.

Namen tega predloga je pooblastiti Nemčijo, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotažo pri opravljanju čezmejnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav.“ [11]

Komisija je na tej podlagi ugotovila, da „sta pravna podlaga tega predloga člen 2(1) in člen 91 PDEU“.[12]

(a) Ustreznost člena 91 PDEU

V členu 91 so določene pravne podlage na področju prometne politike za železniški in cestni promet ter promet po celinskih plovnih poteh. Glede na cilj in vsebino predloga je očitno, da je predlog povezan z delovanjem notranjega trga v prometnem sektorju. Člen 91 PDEU zato ni primerna pravna podlaga za ta predlog.

(b) Ni možnosti za vključitev člena 2(1) PDEU kot pravne podlage.

Hkrati pa člen 2(1) PDEU ni pravna podlaga. Institucijam ta določba pravzaprav ne podeljuje nikakršne pristojnosti za sprejetje akta Unije, zato ga ni mogoče uporabiti kot pravno podlago.

Zaradi popolnosti je treba dodati, da je v uvodni izjavi 5 pravilno opozorjeno, da „mednarodne zaveze, ki dovoljujejo opravljanje kabotaže prevoznikom iz tretjih držav, ki nimajo take licence, spadajo na področje izključne zunanje pristojnosti Unije. Države članice se lahko o takih zavezah pogajajo ali jih sprejmejo le, če jih Unija v skladu s členom 2(1) PDEU za to pooblasti.“

V tem primeru je pooblastilo dano z zakonodajnim aktom, sprejetim po rednem zakonodajnem postopku v skladu s členom 91 PDEU.

VI – Sklep in priporočilo

Na seji dne 9. januarja 2020 se je Odbor za pravne zadeve odločil, z 21 glasovi za, brez glasov proti in 1 vzdržanim glasom[13], da vam priporoči, da Odbor za promet in turizem ohrani člen 91 kot edino pravno podlago predlaganega sklepa.

S spoštovanjem!

Lucy Nethsingha

 

 


 

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotažo pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav

Referenčni dokumenti

COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD)

Datum predložitve EP

13.5.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.7.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

15.7.2019

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

EMPL

24.7.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Markus Ferber

26.8.2019

 

 

 

Oporekanje pravni podlagi

 Datum mnenja JURI

JURI

9.1.2020

 

 

 

Datum sprejetja

21.1.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

47

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura), Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Peter Vitanov (Petar Vitanov), Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Datum predložitve

24.1.2020

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

47

+

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kundura (Elena Kountoura)

ID

Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Elena Lizzi, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Tiziana Beghin

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Vera Tax, Peter Vitanov (Petar Vitanov)

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

0

-

 

 

 

2

0

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL C 14, 15.1.2020, str.118.

[2] D 315855/mnenje odbora JURI o pravni podlagi v skladu s členom 40 Poslovnika.

[3] Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotažo pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav [2019/0107(COD)].

[4] Mnenje 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, točka 5.

[5] Glej sodbo C-411/06 z dne 8. septembra 2009 v zadevi Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu, ECLI:EU:C:2009:518, točka 45.

[6] Sodba v zadevi Komisija proti Svetu, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, točka 44.

[7] Sodba v zadevi Komisija proti Svetu, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675, točka 53; v zadevi C-411/06, ECLI:EU:C:2009:518, točka 46 in navedena sodna praksa; v zadevi Parlament proti Svetu, C-490/10, ECLI:EU:C:2012:525, točka 45; v zadevi Parlament proti Svetu, C-155/07, ECLI:EU:C:2008:605, točka 34.

[8] Sodba v zadevi Komisija proti Svetu, C-211/01, ECLI:EU:C:1973:452, točka 40; v zadevi C-178/03, Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu, ECLI:EU:C:2006:4, točke 43–56.

[9] Sodba v zadevi Komisija proti Svetu (titanov dioksid), C-300/89, ECLI:EU:C:1991:244, točke 17–25; v zadevi Portugalska proti Svetu, C-268/94, ECLI:EU:C:1996:461.

[10] Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov (UL L 114, 30.4.2002, str. 91).

[11] Glej stran 2 obrazložitvenega memoranduma.

[12] Glej stran 3 obrazložitvenega memoranduma.

 Lucy Nethsingha (predsednica), Marion Walsmann (podpredsednica), Ibán García Del Blanco (podpredsednik), Raffaele Stancanelli (podpredsednik), Franco Roberti (pripravljavec mnenja), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (namesto Józsefa Szájerja v skladu s členom 209(7) Poslovnika), Bettina Vollath in Axel Voss.

Zadnja posodobitev: 10. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov