ДОКЛАД относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския банков орган

  24.1.2020 - (C9‑0006/2020 – 2020/0901(NLE))

  Комисия по икономически и парични въпроси
  Докладчик: Ирене Тинали
  PR_NLE_EconGov

  Процедура : 2020/0901(NLE)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A9-0008/2020
  Внесени текстове :
  A9-0008/2020
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския банков орган

  (C9‑0006/2020 – 2020/0901(NLE))

  (Одобрение)

  Европейският парламент,

   като взе предвид предложението на Съвета на надзорниците на Европейския банков орган от 14 януари 2020 г. (C9‑0006/2020),

   като взе предвид член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията[1],

   като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС[2],

   като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно институции и органи в рамките на Икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация[3],

   като взе предвид член 131 от своя Правилник за дейността,

   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9‑0008/2020),

  А. като има предвид, че настоящият изпълнителен директор на Европейския банков орган подаде оставка от длъжността, считано от 31 януари 2020 г.;

  Б. като има предвид, че на 14 януари 2020 г., след открита процедура на подбор, Съветът на надзорниците на Европейския банков орган предложи Джери Крос да бъде назначен за изпълнителен директор с мандат от пет години, в съответствие с член 51, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010;

  В. като има предвид, че на 22 януари 2020 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Джери Крос, по време на което той направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

  1. отказва да даде своето одобрение за назначаването на Джери Крос за изпълнителен директор на Европейския банков орган и изисква оттегляне на предложението и представяне на ново предложение;

  2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, на Комисията, на Европейския банков орган, както и на правителствата на държавите членки.


  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков орган (ЕБО)

  Позовавания

  N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE)

  Дата на консултацията / искането за одобрение

  14.1.2020

   

   

   

  Водеща комисия

   Дата на обявяване в заседание

  ECON

   

   

   

   

  Докладчици

   Дата на назначаване

  Irene Tinagli

  14.1.2020

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  22.1.2020

   

   

   

  Дата на приемане

  23.1.2020

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  27

  24

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Francesca Donato, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

  Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

  César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

  Дата на внасяне

  24.1.2020

   

   

  Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.
  Правна информация - Политика за поверителност