Procedure : 2020/0901(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0008/2020

Indgivne tekster :

A9-0008/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 30/01/2020 - 5.7

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0023

<Date>{24/01/2020}24.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0008/2020</NoDocSe>
PDF 147kWORD 45k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om forslag om udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed</Titre>

<DocRef>(C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Økonomi- og Valutaudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om forslag om udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

(C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forslag af 14. januar 2020 fra tilsynsrådet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (C9-0006/2020),

 der henviser til artikel 51, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF[1],

 der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender[2],

 der henviser til sin beslutning af 16. januar 2020 om institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste[3],

 der henviser til forretningsordenens artikel 131,

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0008/2020),

A. der henviser til, at Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds nuværende administrerende direktør har meddelt, at han træder tilbage fra stillingen med virkning fra den 31. januar 2020;

B. der henviser til, at tilsynsrådet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed den 14. januar 2020, efter en åben udvælgelsesprocedure, foreslog at udnævne Gerry Cross til administrerende direktør for en periode på fem år i overensstemmelse med artikel 51, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010;

C. der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget den 22. januar 2020 afholdt en høring med Gerry Gross, hvor han efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1. nægter at godkende udnævnelsen af Gerry Cross til administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og anmoder om, at forslaget bliver trukket tilbage, og at der forelægges Parlamentet et nyt forslag;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og medlemsstaternes regeringer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

Referencer

N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

14.1.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

 

 

 

 

Ordførere:

 Dato for valg

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Behandling i udvalg

22.1.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.1.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

24

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Francesca Donato, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Dato for indgivelse

24.1.2020

 

[1] EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.

[2] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0211.

[3] Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0017.

 

Seneste opdatering: 28. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik