ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

24.1.2020 - (C9‑0006/2020 – 2020/0901(NLE))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγήτρια: Irene Tinagli
PR_NLE_EconGov

Διαδικασία : 2020/0901(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0008/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0008/2020
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

(C9‑0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση του συμβουλίου εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 14ης Ιανουαρίου 2020 (C9‑0006/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/EΚ και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2009/78/EΚ της Επιτροπής[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά τη θητεία σε δημόσια υπηρεσία[3],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 131 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0008/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημερινός εκτελεστικός διευθυντής της ΕΑΤ έχει ανακοινώσει την παραίτησή του, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 31η Ιανουαρίου 2020·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Ιανουαρίου 2020, το συμβούλιο εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, πρότεινε τον διορισμό του Gerry Cross ως εκτελεστικού διευθυντή για θητεία πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγε ακρόαση με τον Gerry Cross, ο οποίος προέβη, στο πλαίσιο αυτό, σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1. αρνείται να εγκρίνει τον διορισμό του Gerry Cross ως εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και ζητεί την ανάκληση της πρότασης και την υποβολή νέας πρότασης στο Κοινοβούλιο·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)

Έγγραφα αναφοράς

N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

14.1.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

 

 

 

 

Εισηγητές:

   Ημερομηνία ορισμού

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.1.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

24

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Κώστας Μαυρίδης, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Δημήτριος Παπαδημούλης, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francesca Donato, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παρ. 7) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Ημερομηνία κατάθεσης

24.1.2020

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου