Menettely : 2020/0901(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0008/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0008/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/01/2020 - 5.7

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0023

<Date>{24/01/2020}24.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0008/2020</NoDocSe>
PDF 141kWORD 46k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>

<Titre>Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajan nimitysehdotuksesta</Titre>

<DocRef>(C9‑0006/2020 – 2020/0901(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Talous- ja raha-asioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Irene Tinagli</Depute>
PR_NLE_EconGov

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajan nimitysehdotuksesta

(C9‑0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan pankkiviranomaisen hallintoneuvoston 14. tammikuuta 2020 tekemän ehdotuksen (C9‑0006/2020),

 ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010[1] 51 artiklan 2 kohdan,

 ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin[2],

 ottaa huomioon 16. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman talous- ja rahaliiton instituutioista ja elimistä: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen[3],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 131 artiklan,

 ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0008/2020),

A. ottaa huomioon, että Euroopan pankkiviranomaisen nykyinen toimitusjohtaja on ilmoittanut irtisanoutuvansa tehtävästään 31. tammikuuta 2020 alkaen;

B. ottaa huomioon, että Euroopan pankkiviranomaisen hallintoneuvosto ehdotti 14. tammikuuta 2020 avoimen valintamenettelyn jälkeen Gerry Crossin nimittämistä toimitusjohtajaksi viiden vuoden toimikaudeksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 51 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti;

C. ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta järjesti 22. tammikuuta 2020 Gerry Crossin kuulemistilaisuuden, jossa tämä esitti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

1. ei anna hyväksyntäänsä Gerry Crossin nimitykselle Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajaksi ja pyytää peruuttamaan nimitysehdotuksen ja tekemään parlamentille uuden ehdotuksen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, Euroopan pankkiviranomaiselle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) toimitusjohtajan nimittäminen

Viiteasiakirjat

N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

14.1.2020

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

 

 

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.1.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.1.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

24

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Francesca Donato, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.1.2020

 

 

[1] EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.

[2] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0211.

[3] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0017.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö