Procedūra : 2020/0901(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0008/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0008/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 30/01/2020 - 5.7

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0023

<Date>{24/01/2020}24.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0008/2020</NoDocSe>
PDF 151kWORD 45k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>

<Titre>par priekšlikumu Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora iecelšanai</Titre>

<DocRef>(C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikas un monetārā komiteja</Commission>

Referente: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMAM
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMAM

par priekšlikumu Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora iecelšanai

(C9 0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Apstiprināšana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Banku iestādes Uzraudzības padomes 2020. gada 14. janvāra priekšlikumu (C9–0006/2020),

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK[1],

 ņemot vērā Parlamenta 2019. gada 14. marta rezolūciju par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā[2],

 ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 16. janvāra rezolūciju par Ekonomiskās un monetārās savienības institūcijām un struktūrām: iespējamā interešu konflikta novēršana pēc nodarbinātības publiskajā sektorā[3],

 ņemot vērā Reglamenta 131. pantu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0008/2020),

A. tā kā pašreizējais Eiropas Banku iestādes izpilddirektors ir paziņojis par atkāpšanos no amata, sākot ar 2020. gada 31. janvāri;

B. tā kā 2020. gada 14. janvārī Eiropas Banku iestādes Uzraudzības padome, īstenojot atklātu atlases procedūru, ierosināja iecelt Gerry Cross izpilddirektora amatā uz piecu gadu pilnvaru termiņu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 51. panta 2. un 3. punktu;

C. tā kā Ekonomikas un monetārā komiteja 2020. gada 22. janvārī noturēja Gerry Cross uzklausīšanu, kurā viņš uzstājās ar ievadpaziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem,

1. atsakās apstiprināt Gerry Cross iecelšanu par Eiropas Banku iestādes izpilddirektoru un prasa atsaukt šo priekšlikumu un piedāvāt Parlamentam citu kandidatūru;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Banku iestādei un dalībvalstu valdībām.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora iecelšana

Atsauces

N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

14.1.2020

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

 

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.1.2020

 

 

 

Pieņemšanas datums

23.1.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

24

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Francesca Donato, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Iesniegšanas datums

24.1.2020

 

 

[1] OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.

[2] Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0211.

[3] Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)xxxx.

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 28. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika