SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego mianowania dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

24.1.2020 - (C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawczyni: Irene Tinagli

Procedura : 2020/0901(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0008/2020
Teksty złożone :
A9-0008/2020
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego mianowania dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

(C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z 14 stycznia 2020 r. (C9-0006/2020),

 uwzględniając art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE[1],

 uwzględniając swoją rezolucję z 14 marca 2019 r. w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE[2],

 uwzględniając swoją rezolucję z 16 stycznia 2020 r. w sprawie instytucji i organów unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych[3],

 uwzględniając art. 131 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0008/2020),

A. mając na uwadze, że obecny dyrektor wykonawczy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego ogłosił rezygnację ze stanowiska ze skutkiem od 31 stycznia 2020 r.;

B. mając na uwadze, że 14 stycznia 2020 r., po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej, Rada Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zaproponowała powołanie Gerry’ego Crossa na stanowisko dyrektora wykonawczego na okres pięciu lat, zgodnie z art. 51 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010;

C. mając na uwadze, że 22 stycznia 2020 r. w Komisji Gospodarczej i Monetarnej odbyło się przesłuchanie Gerry’ego Crossa, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

1. nie wyraża zgody na mianowanie Gerry’ego Crossa na stanowisko dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz zwraca się o wycofanie wniosku i o przedstawienie Parlamentowi nowego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego i rządom państw członkowskich.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Mianowanie dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)

Odsyłacze

N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

14.1.2020

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

 

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.1.2020

 

 

 

Data przyjęcia

23.1.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

24

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Francesca Donato, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Data złożenia

24.1.2020

 

 

Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności