Procedură : 2020/0901(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0008/2020

Texte depuse :

A9-0008/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/01/2020 - 5.7

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0023

<Date>{24/01/2020}24.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0008/2020</NoDocSe>
PDF 145kWORD 47k

<TitreType>RAPORT</TitreType>

<Titre>referitor la propunerea de numire a directorului executiv al Autorității bancare europene</Titre>

<DocRef>(C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Comisia pentru afaceri economice și monetare</Commission>

Raportoare: <Depute>Irene Tinagli</Depute>
PR_NLE_EconGov

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de numire a directorului executiv al Autorității bancare europene

(C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea din 14 ianuarie 2020 (C9-0006/2020) a Consiliului de Supraveghere al Autorității bancare europene,

 având în vedere articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei[1],

 având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la echilibrul de gen în numirile în funcții din domeniul economic și monetar la nivelul UE[2],

 având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2020 referitoare la instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice[3],

 având în vedere articolul 131 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0008/2020),

A. întrucât actualul director executiv al Autorității Bancare Europene și-a anunțat demisia din post, cu efect de la 31 ianuarie 2020;

B. întrucât, la 14 ianuarie 2020, în urma unei proceduri de selecție deschise, consiliul supraveghetorilor Autorității Bancare Europene l-a propus pe Gerry Cross în funcția de director executiv cu un mandat de cinci ani, în conformitate cu articolul 51 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010;

C. întrucât, la 22 ianuarie 2020, Comisia pentru afaceri economice și monetare a organizat o audiere cu Gerry Cross, care a făcut o declarație introductivă și a răspuns apoi la întrebările adresate de membrii comisiei;

1. se opune numirii lui Gerry Cross în funcția de director executiv al ABE și solicită să se retragă propunerea și să îi se transmită Parlamentului o nouă propunere;

2. îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, Autorității Bancare Europene, precum și guvernelor statelor membre.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene

Referințe

N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE)

Data sesizării

14.1.2020

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ECON

 

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Examinare în comisie

22.1.2020

 

 

 

Data adoptării

23.1.2020

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

24

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureșan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Membri supleanți prezenți la votul final

Francesca Donato, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Data depunerii

24.1.2020

 

 

[1] JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

[2] Texte adoptate, P8_TA(2019)0211.

[3] Texte adoptate, P9_TA(2020)0017.

 

Ultima actualizare: 28 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate