POROČILO o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa

  24.1.2020 - (C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))

  Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
  Poročevalka: Irene Tinagli

  Postopek : 2020/0901(NLE)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A9-0008/2020
  Predložena besedila :
  A9-0008/2020
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa

  (C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))

  (Odobritev)

  Evropski parlament,

   ob upoštevanju predloga odbora nadzornikov Evropskega bančnega organa z dne 14. januarja 2020 (C9-0006/2020),

   ob upoštevanju člena 51(2) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1093/2010 z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o  spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES[1],

   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2019 o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU[2],

   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2020 o institucijah in organih ekonomske in monetarne Unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve v javnem sektorju[3],

   ob upoštevanju člena 131 Poslovnika,

   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0008/2020),

  A. ker je sedanji izvršni direktor Evropskega bančnega organa napovedal svoj odstop s položaja, ki bo začel veljati 31. januarja 2020;

  B. ker je 14. januarja 2020 odbor nadzornikov Evropskega bančnega organa po odprtem izbirnem postopku predlagal Gerryja Crossa za izvršnega direktorja za petletni mandat, v skladu s členom 51(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1093/2010;

  C. ker je Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 22. januarja 2020 poslušal predstavitev Gerryja Crossa, na kateri je slednji podal uvodno izjavo, nato pa odgovarjal na vprašanja članov odborov;

  1. zavrne imenovanje Gerryja Crossa za izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa in poziva, naj se predlog umakne in se Parlamentu predloži nov predlog;

  2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji, Evropskemu bančnemu organu in vladam držav članic.


  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa (EBA)

  Referenčni dokumenti

  N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE)

  Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

  14.1.2020

   

   

   

  Pristojni odbor

   Datum razglasitve na zasedanju

  ECON

   

   

   

   

  Poročevalec/-ka

   Datum imenovanja

  Irene Tinagli

  14.1.2020

   

   

   

  Obravnava v odboru

  22.1.2020

   

   

   

  Datum sprejetja

  23.1.2020

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  27

  24

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Francesca Donato, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

  Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

  César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

  Datum predložitve

  24.1.2020

   

   

  Zadnja posodobitev: 28. januar 2020
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov