Förfarande : 2020/0901(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0008/2020

Ingivna texter :

A9-0008/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/01/2020 - 5.7

Antagna texter :

P9_TA(2020)0023

<Date>{24/01/2020}24.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0008/2020</NoDocSe>
PDF 144kWORD 47k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten</Titre>

<DocRef>(C9‑0006/2020 – 2020/0901(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Utskottet för ekonomi och valutafrågor</Commission>

Föredragande: <Depute>Irene Tinagli</Depute>
PR_NLE_EconGov

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten

(C9‑0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av förslaget från Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse av den 14 januari 2020 (C9‑0006/2020),

 med beaktande av artikel 51.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG[1],

 med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor[2],

 med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2020 om institutioner och organ inom Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst[3],

 med beaktande av artikel 131 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0008/2020), och av följande skäl:

A. Europeiska bankmyndighetens nuvarande verkställande direktör har meddelat sin avgång från tjänsten med verkan från och med den 31 januari 2020.

B. Den 14 januari 2020 föreslog Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse, på grundval av ett öppet urvalsförfarande, att utnämna Gerry Cross till verkställande direktör för en mandatperiod på fem år, i enlighet med artikel 51.2 och 51.3 i förordning (EU) nr 1093/2010.

C. Den 22 januari 2020 höll utskottet för ekonomi och valutafrågor en utfrågning med Gerry Cross, där han höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1. Europaparlamentet avstyrker utnämningen av Gerry Cross till verkställande direktör för Europeiska bankmyndigheten och begär att förslaget dras tillbaka och att ett nytt förslag föreläggs parlamentet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska bankmyndigheten och medlemsstaternas regeringar.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Befattning

Utnämning av verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA)

Referensnummer

N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

14.1.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ECON

 

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Behandling i utskott

22.1.2020

 

 

 

Antagande

23.1.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

24

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Francesca Donato, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Ingivande

24.1.2020

 

 

[1] EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

[2] Antagna texter, P8_TA(2019)0211.

[3] Antagna texter, P9_TA(2020)0017.

 

Senaste uppdatering: 28 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy