Procedure : 2020/0902(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0009/2020

Indgivne tekster :

A9-0009/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 30/01/2020 - 5.4
PV 30/01/2020 - 5.5
CRE 30/01/2020 - 5.4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0020

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0009/2020</NoDocSe>
PDF 147kWORD 47k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>om forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans</Titre>

<DocRef>(N9-0005/2020 – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Økonomi- og Valutaudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om forslag om udnævnelse af et medlem af for Den Fælles Afviklingsinstans

(N9-0005/2020 – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag af 14. januar 2020 om udnævnelse af Pedro Machado til medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (C9-0009/2020),

 der henviser til artikel 56, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010[1],

 der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender[2],

 der henviser til sin beslutning af 16. januar 2020 om Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste[3],

 der henviser til forretningsordenens artikel 131,

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0009/2020),

A. der henviser til, at artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 foreskriver, at de i nævnte forordnings artikel 43, stk. 1, litra b), omhandlede medlemmer af Den Fælles Afviklingsinstans skal udpeges på grundlag af kvalifikationer, kendskab til bank- og finansanliggender samt relevant erfaring med finansielt tilsyn, finansiel regulering og bankafvikling;

B. der med beklagelse konstaterer, at alle kandidater var mænd på trods af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014, og på trods af Parlamentets gentagne opfordringer til at respektere kønsbalancen ved fremlæggelsen af kandidatlister; der beklager, at kvinder fortsat er underrepræsenterede i ledende stillinger inden for bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser, og kræver, at kønsbalancen respekteres ved den næste indstilling af kandidater; der finder, at alle institutioner og organer på EU-plan og nationalt plan bør gennemføre konkrete foranstaltninger for at sikre kønsbalancen;

C. der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 56, stk. 6, i forordning (EU) nr. 806/2014 den 13. november 2019 fastlagde en endelig liste over kandidater til hvervet som medlem af den Fælles Afviklingsinstans, jf. artikel 43, stk. 1, litra b), i samme forordning;

D. der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 56, stk. 6, i forordning (EU) nr. 806/2014 forelagde den endelige liste med kandidater for Parlamentet;

E. der henviser til, at Kommissionen den 14. januar 2020 vedtog et forslag om at udnævne Pedro Machado til medlem af Afviklingsinstansen og direktør for afviklingsplanlægning og -afgørelser i Den Fælles Afviklingsinstans og sendte forslaget til Parlamentet;

F. der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget derefter foretog en vurdering af den foreslåede kandidats kvalifikationer til hvervet som medlem af Den Fælles Afviklingsinstans, navnlig med henblik på kravene i artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014;

G. der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget den 22. januar 2020 afholdt en høring med Pedro Machado, som efter at have holdt et oplæg besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1. godkender Kommissionens forslag om at udnævne Pedro Machado til medlem af Den Fælles Afviklingsinstans for en periode på fem år;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans

Referencer

N9-0005/2020 – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

16.1.2020

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

 

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Behandling i udvalg

22.1.2020

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.1.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

6

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Francesca Donato, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Dato for indgivelse

27.1.2020

 

 

[1] EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1.

[2]Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0211.

[3]Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0017.

Seneste opdatering: 28. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik