Διαδικασία : 2020/0902(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0009/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0009/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/01/2020 - 5.4
PV 30/01/2020 - 5.5
CRE 30/01/2020 - 5.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0020

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0009/2020</NoDocSe>
PDF 160kWORD 48k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης</Titre>

<DocRef>(N9-0005/2020 – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

(N9-0005/2020 – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2020, για τον διορισμό του Pedro Machado ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (C9-0009/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά τη θητεία σε δημόσια υπηρεσία[3],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 131 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0009/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προβλέπει ότι τα μέλη του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού πρέπει να διορίζονται με κριτήριο τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, καθώς και την πείρα σχετικά με την εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και σχετικά με την εξυγίανση των τραπεζών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου να τηρείται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά την υποβολή ενός καταλόγου υποψηφίων, όλοι οι υποψήφιοι ήταν άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε εκτελεστικές θέσεις στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ζητεί να τηρηθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων για την επόμενη υποψηφιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ και των κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή ενέκρινε στις 13 Νοεμβρίου 2019 πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση του μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή διαβίβασε στο Κοινοβούλιο τον πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για τον διορισμό του Pedro Machado ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και διευθυντή Σχεδιασμού και Αποφάσεων Εξυγίανσης, και διαβίβασε την εν λόγω πρόταση στο Κοινοβούλιο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προχώρησε, στη συνέχεια, στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου για τη θέση του μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής πραγματοποίησε ακρόαση του Pedro Machado, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη κατ’ αρχάς σε δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό του Pedro Machado ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για περίοδο πέντε ετών

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

Έγγραφα αναφοράς

N9-0005/2020 – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

16.1.2020

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

 

 

 

 

Εισηγητές

   Ημερομηνία ορισμού

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.1.2020

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2020

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

6

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Κώστας Μαυρίδης, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Δημήτριος Παπαδημούλης, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francesca Donato, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Ημερομηνία κατάθεσης

27.1.2020

 

 

[1] ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0211.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0017.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου