Menettely : 2020/0902(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0009/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0009/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/01/2020 - 5.4
PV 30/01/2020 - 5.5
CRE 30/01/2020 - 5.4

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0020

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0009/2020</NoDocSe>
PDF 141kWORD 49k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>

<Titre>yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimitysehdotuksesta </Titre>

<DocRef>(N9-0005/2020 – C9‑0009/2020 – 2020/0902(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Talous- ja raha-asioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimitysehdotuksesta

(N9-0005/2020 – C9‑0009/2020 – 2020/0902(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 14. tammikuuta 2020 annetun komission ehdotuksen Pedro Machadon nimittämisestä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi (C9-0009/2020),

 ottaa huomioon yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014[1] 56 artiklan 6 kohdan,

 ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin[2],

 ottaa huomioon 16. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman talous- ja rahaliiton instituutioista ja elimistä: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen[3],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 131 artiklan,

 ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0009/2020),

A. ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa säädetään, että mainitun asetuksen 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut jäsenet nimitetään ansioiden, pätevyyden, pankkitoiminta- ja rahoituskysymysten tuntemuksen sekä rahoitusalan valvonnan ja sääntelyn ja pankkien kriisinratkaisun kannalta merkityksellisen kokemuksen perusteella;

B. ottaa huomioon, että huolimatta asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdan mukaisista velvoitteista ja parlamentin lukuisista kehotuksista noudattaa sukupuolten tasapuolista edustusta ehdokkaiden luetteloa esitettäessä kaikki ehdokkaat olivat miehiä, ja pitää tätä valitettavana; pitää valitettavana, että naiset ovat edelleen aliedustettuina johtotehtävissä pankki- ja rahoituspalvelujen alalla, ja vaatii pitämään kiinni sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta seuraavan nimityksen yhteydessä; katsoo, että kaikkien EU:n ja kansallisten toimielinten ja elinten olisi toteutettava konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten tasapuolisen edustuksen varmistamiseksi;

C. ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 13. marraskuuta 2019 asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti lopullisen luettelon ehdokkaista 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuksi kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi;

D. ottaa huomioon, että komissio toimitti asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti ehdokasluettelon parlamentille;

E. ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 14. tammikuuta 2020 ehdotuksen Pedro Machadon nimittämisestä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi ja sen kriisinratkaisun suunnittelusta ja päätöksistä vastaavaksi johtajaksi ja toimitti tämän ehdotuksen parlamentille;

F. ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi ehdotetun ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

G. ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta järjesti 22. tammikuuta 2020 Pedro Machadon kuulemistilaisuuden, jossa tämä esitti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

1. hyväksyy komission ehdotuksen nimittää Pedro Machado yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi viiden vuoden toimikaudeksi;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen

Viiteasiakirjat

N9-0005/2020 – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

16.1.2020

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

 

 

 

 

Esittelijät

 Nimitetty (pvä)

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.1.2020

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.1.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

6

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Francesca Donato, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.1.2020

 

 

[1] EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.

[2] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0211.

[3] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0017.

Päivitetty viimeksi: 28. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö