Procedure : 2020/0902(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0009/2020

Ingediende teksten :

A9-0009/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 30/01/2020 - 5.4
PV 30/01/2020 - 5.5
CRE 30/01/2020 - 5.4

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0020

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0009/2020</NoDocSe>
PDF 145kWORD 47k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>

<Titre>over het voorstel tot benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad </Titre>

<DocRef>(N9-0005/2020 – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Commissie economische en monetaire zaken</Commission>

Rapporteur: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel tot benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad

(N9-0005/2020 – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie van 14 januari 2020 om de heer Pedro Machado te benoemen als lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (C9-0009/2020),

 gezien artikel 56, lid 6, van Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010[1],

 gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken[2],

 gezien zijn resolutie van 16 januari 2020 over instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen[3],

 gezien artikel 131 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0009/2020),

A. overwegende dat in artikel 56, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014 wordt bepaald dat de leden van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (“de afwikkelingsraad”), naar wie wordt verwezen in artikel 43, lid 1, onder b), van die verordening, worden benoemd op basis van verdienste, vaardigheden, kennis van bancaire en financiële aangelegenheden en ervaring die relevant is op het gebied van financieel toezicht en financiële regelgeving alsook bankafwikkeling;

B. overwegende dat het Parlement het feit betreurt dat alle kandidaten mannen waren, ondanks de verplichtingen die zijn opgenomen in artikel 56, lid 4, van Verordening (EU) 806/2014 en in weerwil van het herhaaldelijk aandringen van het Parlement om bij de presentatie van een lijst van kandidaten op genderevenwicht te letten; overwegende dat het Parlement betreurt dat vrouwen in leidinggevende posities op het gebied van bancaire en financiële diensten nog steeds ondervertegenwoordigd zijn en overwegende dat het Parlement eist dat bij de volgende benoeming het beginsel van genderevenwicht wordt gerespecteerd; overwegende dat alle EU- en nationale instellingen en organen concrete maatregelen moeten nemen om voor genderevenwicht te zorgen;

C. overwegende dat de Commissie op 13 november 2019 overeenkomstig artikel 56, lid 6, van Verordening (EU) nr. 806/2014 een eerste lijst heeft vastgesteld voor de functie van lid van de afwikkelingsraad, waarnaar wordt verwezen in artikel 43, lid 1, onder b), van die verordening;

D. overwegende dat de Commissie de eerste lijst overeenkomstig artikel 56, lid 6, van Verordening (EU) nr. 806/2014 aan het Parlement heeft toegezonden;

E. overwegende dat de Commissie op 14 januari 2020 een voorstel heeft goedgekeurd om de heer Pedro Machado te benoemen als lid van de raad en als directeur Afwikkelingsplanning en -besluiten in de gemeenschappelijke afwikkelingsraad, en dat voorstel heeft toegezonden aan het Parlement;

F. overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement de kwalificaties van de voor de functie van lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name met het oog op de vereisten in artikel 56, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014;

G. overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken op 22 januari 2020 een hoorzitting heeft gehouden met Pedro Machado, waarbij hij een openingsverklaring heeft afgelegd en vervolgens vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie om de heer Pedro Machado te benoemen als lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad voor een termijn van vijf jaar;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten.

 


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Document- en procedurenummers

N9-0005/2020 – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

16.1.2020

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

ECON

 

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Behandeling in de commissie

22.1.2020

 

 

 

Datum goedkeuring

23.1.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

41

6

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Francesca Donato, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Datum indiening

27.1.2020

 

 

[1] PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1.

[2] Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0211.

[3] Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0017.

Laatst bijgewerkt op: 28 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid