Процедура : 2020/0904(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0010/2020

Внесени текстове :

A9-0010/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/01/2020 - 5.6

Приети текстове :

P9_TA(2020)0022

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0010/2020</NoDocSe>
PDF 166kWORD 50k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>относно предложението за назначаване на заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране</Titre>

<DocRef>(N9-0006/2020 – C9‑0011/2020 – 2020/0904(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Комисия по икономически и парични въпроси</Commission>

Докладчик: <Depute>Ирене Тинали</Depute>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране

(N9-0006/2020 - C9‑0011/2020 – 2020/0904(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията от 14 януари 2020 г. за назначаването на Ян де Карпентиер за заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране (C9-0011/2020),

 като взе предвид член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010[1],

 като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС[2],

 като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно институции и органи в рамките на Икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация[3],

 като взе предвид член 131 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9‑0010/2020),

А. като има предвид, че в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се предвижда, че заместник-председателят на Единния съвет за преструктуриране се назначава въз основа на качествата, уменията и познанията им в банковата и финансовата област и въз основа на опита, свързан с финансовия надзор, регулирането и преструктурирането на банките;

Б. като има предвид, че Парламентът изразява съжаление във връзка с факта, че всички кандидати са мъже, въпреки задълженията съгласно член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 и въпреки многобройните призиви на Парламента за спазване на баланса между половете при представянето на списъците с кандидати; като има предвид, че Парламентът изразява съжаление, че жените продължават да бъдат по-слабо представени на ръководни длъжности в сферата на банковите и финансовите услуги, и настоява баланса между половете да бъде спазен при следващата номинация; като има предвид, че всички институции и органи на ЕС и всички национални институции и органи следва да предприемат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

В. като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на 13 ноември 2019 г. Комисията прие списък на подбраните кандидати за длъжността заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране;

Г. като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 Комисията представи на Парламента списък на подбраните кандидати;

Д. като има предвид, че на 14 януари 2020 г. Комисията прие предложение за назначаване на Ян де Карпентиер за заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране и директор, отговарящ за корпоративните услуги на Единния съвет за преструктуриране и за надзора на Единния фонд за преструктуриране, и предаде това предложение на Парламента;

Е. като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат за длъжността заместник-председател на Съвета за преструктуриране, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

Ж. като има предвид, че на 22 януари 2020 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Ян де Карпентиер, по време на което той направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1. одобрява предложението на Комисията за назначаването на Ян де Карпентиер за заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране за срок от пет години;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, както и на правителствата на държавите членки.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за назначаване на заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране

Позовавания

N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

14.1.2020

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

ECON

 

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.1.2020

 

 

 

Дата на приемане

23.1.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

11

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Francesca Donato, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Заместници (чл. 209, пар. 7), присъствали на окончателното гласуване

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Дата на внасяне

27.1.2020

 

 

[1] ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.

[2] Приети текстове, P8_TA(2019)0211.

[3] Приети текстове, P9_TA(2020)0017.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност