Förfarande : 2020/0904(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0010/2020

Ingivna texter :

A9-0010/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/01/2020 - 5.6

Antagna texter :

P9_TA(2020)0022

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0010/2020</NoDocSe>
PDF 145kWORD 49k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>om förslaget till utnämning av vice ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden</Titre>

<DocRef>(N9-0006/2020 – C9‑0011/2020 – 2020/0904(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Utskottet för ekonomi och valutafrågor</Commission>

Föredragande: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om förslaget till utnämning av vice ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden

(N9-0006/2020 - C9‑0011/2020 – 2020/0904(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av kommissionens förslag av den 14 januari 2020 om att utnämna Jan de Carpentier till vice ordförande för den gemensamma resolutionsnämnden (C9‑0011/2020),

 med beaktande av artikel 56.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010[1],

 med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor[2],

 med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2020 om institutioner och organ inom Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst[3],

 med beaktande av artikel 131 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0010/2020), och av följande skäl:

A. I artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 anges att vice ordföranden i den gemensamma resolutionsnämndens styrelse ska utses på grundval av meriter, kompetens, kunskap om bank- och finansfrågor samt erfarenhet inom finansiell tillsyn och reglering samt bankresolution.

B. Trots skyldigheterna enligt artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014, och trots att Europaparlamentet upprepade gånger begärt att en jämn könsfördelning ska respekteras vid framläggandet av kandidatlistor, var tyvärr samtliga kandidater män. Parlamentet beklagar att kvinnor fortfarande är underrepresenterade på chefsbefattningar inom bank- och finanstjänstesektorn, och begär att kravet om jämn könsfördelning respekteras i samband med nästa utnämning. Alla EU-institutioner och nationella institutioner och organ bör vidta konkreta åtgärder för att säkerställa en jämn könsfördelning.

C. I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 antog kommissionen den 13 november 2019 en slutlista över kandidater till posten som vice ordförande för den gemensamma resolutionsnämnden.

D. I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 överlämnade kommissionen slutlistan till parlamentet.

E. Den 14 januari 2020 antog kommissionen ett förslag om att utnämna Jan de Carpentier till vice ordförande för den gemensamma resolutionsnämnden och direktör med ansvar för nämndens företagstjänster och övervakning av den gemensamma resolutionsfonden, och överlämnade detta förslag till parlamentet.

F. Utskottet för ekonomi och valutafrågor granskade därefter meriterna för den kandidat som föreslagits som vice ordförande för den gemensamma resolutionsnämnden, särskilt i förhållande till de krav som anges i artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014.

G. Den 22 januari 2020 höll utskottet för ekonomi och valutafrågor en utfrågning med Jan de Carpentier, där han höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag att utnämna Jan de Carpentier till vice ordförande för den gemensamma resolutionsnämnden för en period på fem år.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utnämning av vice ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden

Referensnummer

N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

14.1.2020

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ECON

 

 

 

 

Föredragande:

 Utnämning

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Behandling i utskott

22.1.2020

 

 

 

Antagande

23.1.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

11

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Francesca Donato, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Ingivande

27.1.2020

 

 

[1] EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.

[2] Antagna texter, P8_TA(2019)0211.

[3] Antagna texter, P9_TA(2020)0017.

Senaste uppdatering: 28 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy