Procedūra : 2020/0903(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0011/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0011/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0021

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0011/2020</NoDocSe>
PDF 154kWORD 46k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>

<Titre>par priekšlikumu Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanai</Titre>

<DocRef>( N9-0005/2020 – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikas un monetārā komiteja</Commission>

Referents: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMAM
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMAM

par priekšlikumu Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanai

(N9-0005/2020 – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE))

(Apstiprināšana)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas 2020. gada 14. janvāra priekšlikumu iecelt Jesús Saurina par Vienotās noregulējuma valdes locekli (C9-0010/2019),

 ņemot vērā 56. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulā (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010[1],

 ņemot vērā Parlamenta 2019. gada 14. marta rezolūciju par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā[2],

 ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 16. janvāra rezolūciju par Ekonomiskās un monetārās savienības institūcijām un struktūrām: iespējamā interešu konflikta novēršana pēc nodarbinātības publiskajā sektorā[3],

 ņemot vērā Reglamenta 131. pantu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0011/2020),

A. tā kā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punkts paredz, ka šīs regulas 43. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos Vienotās noregulējuma valdes locekļus ieceļ, pamatojoties uz nopelniem, prasmēm, zināšanām banku un finanšu jautājumos un pieredzi finanšu uzraudzības, regulējuma un banku noregulējuma jomā;

B. tā kā Parlaments pauž nožēlu par to, ka visi kandidāti ir vīrieši, neraugoties uz pienākumiem, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā, un daudziem Parlamenta aicinājumiem ievērot dzimumu līdzsvaru, iesniedzot kandidātu sarakstus; tā kā Parlaments pauž nožēlu par to, ka sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas vadošos amatos banku un finanšu pakalpojumu jomā, un prasa, lai, izvirzot nākamo kandidātu, dzimumu līdzsvars tiktu ievērots; tā kā visām ES un valstu iestādēm un struktūrām būtu jāīsteno konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru;

C. tā kā Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu 2019. gada 13. novembrī pieņēma šīs regulas 43. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto Vienotās noregulējuma valdes locekļu amata kandidātu sarakstu;

D. tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 6. punktu Komisija iesniedza sarakstu Parlamentam;

E. tā kā 2020. gada 14. janvārī Komisija pieņēma priekšlikumu iecelt Jesús Saurina par Vienotās noregulējuma valdes locekli un noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktoru un nosūtīja minēto priekšlikumu Parlamentam;

F. tā kā Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja pēc tam izvērtēja ierosinātā kandidāta atbilstību Vienotās noregulējuma valdes locekļa amatam, it īpaši ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā noteiktās prasības;

G. tā kā Ekonomikas un monetārā komiteja 2020. gada 22. janvārī noturēja Jesús Saurina uzklausīšanu, kurā viņš uzstājās ar ievadpaziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem,

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Jesús Saurina iecelšanu par Vienotās noregulējuma valdes locekli uz pieciem gadiem;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana

Atsauces

N9-0005/2020 – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

14.1.2020

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

 

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.1.2020

 

 

 

Pieņemšanas datums

23.1.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

5

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Francesca Donato, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Iesniegšanas datums

27.1.2020

 

 

[1] OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.

[2] Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0211.

[3] Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0017.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 28. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika