Procedura : 2020/0903(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0011/2020

Teksty złożone :

A9-0011/2020

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0021

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0011/2020</NoDocSe>
PDF 158kWORD 47k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji</Titre>

<DocRef>(N9-0005/2020 – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Komisja Gospodarcza i Monetarna</Commission>

Sprawozdawczyni: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

(N9-0005/2020 – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 stycznia 2020 r. dotyczący mianowania Jesúsa Saurina na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (C9-0010/2020),

 uwzględniając art. 56 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010[1],

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE[2],

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie instytucji i organów unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych[3],

 uwzględniając art. 131 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0011/2020),

A. mając na uwadze art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, który stanowi, że członkowie Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, o których mowa w art. 43 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, są mianowani na podstawie osiągnięć, umiejętności, znajomości spraw bankowych i finansowych oraz doświadczenia w dziedzinie nadzoru finansowego, regulacji finansowych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków;

B. mając na uwadze, że ku ubolewaniu Parlamentu, mimo obowiązków określonych w art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 i mimo licznych apeli Parlamentu o przestrzeganie równowagi płci przy przedstawianiu listy kandydatów, wśród kandydatów znaleźli się wyłącznie mężczyźni; mając na uwadze, że Parlament ubolewa nad tym, iż kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach wykonawczych w sektorze usług bankowych i finansowych, i domaga się, aby przy kolejnej nominacji należycie uwzględnić wymóg równowagi płci; mając na uwadze, że wszystkie instytucje i organy unijne i krajowe powinny wdrożyć konkretne środki w celu zapewnienia równowagi płci;

C. mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 w dniu 13 listopada 2019 r. Komisja przyjęła listę najlepszych kandydatów na stanowisko członka Jednolitej Rady, o którym mowa w art. 43 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia;

D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 Komisja przekazała tę listę Parlamentowi;

E. mając na uwadze, że 14 stycznia 2020 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący mianowania Jesúsa Saurina na członka zarządu i dyrektora ds. planowania i decyzji dotyczących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji oraz przekazała ten wniosek Parlamentowi;

F. mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna przystąpiła wówczas do oceny kwalifikacji zaproponowanego kandydata na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, w szczególności pod kątem wymogów, o których mowa w art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014;

G. mając na uwadze, że 22 stycznia 2020 r. w Komisji Gospodarczej i Monetarnej odbyło się przesłuchanie Jesúsa Saurina, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

1. zatwierdza wniosek Komisji dotyczący mianowania Jesúsa Saurina na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na okres pięciu lat;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji oraz rządom państw członkowskich.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Mianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Odsyłacze

N9-0005/2020 – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

14.1.2020

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

 

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.1.2020

 

 

 

Data przyjęcia

23.1.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

5

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Francesca Donato, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Data złożenia

27.1.2020

 

 

[1] Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.

[2] Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0211.

[3] Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0017.

Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności