<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0013/2020</NoDocSe>
PDF 187kWORD 62k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)</Titre>

<DocRef>(08928/2019 – C9-0011-2019 – 2019/0090M(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Fiskeriudvalget</Commission>

Ordfører: <Depute>João Ferreira</Depute>

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)

(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets afgørelse (08928/2019),

 der henviser til protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (08894/2019) ("protokollen"),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0011/2019),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (forordningen om den fælles fiskeripolitik)[1],

 der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 12. april 2016 om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler[2],

 der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ...[3] om forslag til afgørelse,

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 2,

 der henviser til udtalelse fra Udviklingsudvalget,

 der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A9-0013/2020),

A. der henviser til, at det overordnede mål for partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Guinea-Bissau er at styrke fiskerisamarbejdet mellem EU og Guinea-Bissau i begge parters interesse ved at fremme en bæredygtig fiskeripolitik og en ansvarlig og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Guinea-Bissaus fiskerizone ud over udviklingen af Guinea-Bissaus fiskerisektor og blå økonomi;

B. der henviser til, at udnyttelsen af fiskerimuligheder i henhold til den tidligere partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri generelt anses for at være tilfredsstillende;

C. der henviser til, at partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Guinea-Bissau har fået stor betydning i forbindelse med de forskellige fiskeripartnerskabsaftaler, som EU har indgået med tredjelande, idet den for øjeblikket er den tredjevigtigste, hvad angår de involverede beløb, hvortil kommer det faktum, at den er én ud af kun tre aftaler, som tillader adgang til blandet fiskeri;

D. der henviser til, at Guinea-Bissaus fiskeris bidrag til landets velstand er meget lavt (3,5 % af BNP i 2015), selv om de midler, der overføres gennem partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri som finansiel kompensation for adgangen til ressourcer, udgør et relevant bidrag til de nationale offentlige finanser;

E. der henviser til, at EU's finansielle bidrag i forhold til den foregående protokol er steget fra 9 mio. EUR til 11,6 mio. EUR pr. år for så vidt angår det årlige beløb for adgang til fiskeressourcer og fra 3 mio. EUR til 4 mio. EUR pr. år for så vidt angår EU-støtte til Guinea-Bissaus sektorpolitik for fiskeriet;

F. der henviser til, at fiskerimulighederne i den periode, der er omfattet af protokollen, vil blive defineret på to forskellige måder: i de to første år af fiskeriindsatsen (målt i bruttoregistertonnage, BRT) og de sidste tre år i samlede tilladte fangstmængder (TAC, målt i ton); der henviser til, at denne overgang bør ledsages af en elektronisk fangst- og fangstdatabehandlingsordning i de første to år af protokollen;

G. der henviser til, at de fiskerimuligheder, som tildeles EU-flåder i den første periode, der er omfattet af protokollen, er følgende: 3 700 BRT for frysetrawlere til rejefiskeri, 3 500 BRT for frysetrawlere til fiskeri efter fisk og blæksprutte og 15 000 BRT for trawlere til fiskeri efter små pelagiske arter, 28 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri og langlinefartøjer og 13 stangfiskerfartøj til tunfiskeri; der henviser til, at de fiskerimuligheder, som tildeles EU-flåder i den anden periode, er følgende: 2 500 ton for frysetrawlere til rejefiskeri, 11 000 ton for frysetrawlere til fiskeri efter fisk, 1 500 ton for frysetrawlere til blæksprutte og 18 000 ton for trawlere til fiskeri efter små pelagiske arter, 28 notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri og langlinefartøjer og 13 stangfiskerfartøjer til tunfiskeri;

H. der henviser til, at den første fiskeriaftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Guinea-Bissau går tilbage til 1980; der henviser til, at den foregående protokol til aftalen udløb den 23. november 2017; der henviser til, at resultaterne af komponenten vedrørende udviklingssamarbejde i disse aftaler (dvs. sektorstøtte) samlet set ikke har været tilfredsstillende; der henviser til, at der ikke desto mindre er gjort fremskridt inden for fiskeritilsyn, -kontrol og -overvågning, sundhedskontrol og Guinea-Bissaus deltagelse i regionale fiskeriorganer; der henviser til, at det sektorspecifikke samarbejde skal styrkes for bedre at fremme udviklingen af den lokale fiskerisektor og dertil knyttede industrier og aktiviteter for at sikre, at en større del af den merværdi, der skabes ved udnyttelsen af landets naturressourcer, forbliver i Guinea-Bissau;

I. der henviser til, at der for at fremme udviklingen af Guinea-Bissaus fiskerisektor er behov for grundlæggende infrastrukturer, der stadig mangler, såsom havne, landingssteder, lageranlæg og forarbejdningsanlæg, i bestræbelserne på at tiltrække landinger af fisk, der er fanget i Guinea-Bissaus farvande;

J. der henviser til, at FN's "Decade of Ocean Science for Sustainable Development" (2021-2030) vil blive indledt i 2021; der henviser til, at tredjelande skal opfordres til at spille en central rolle i erhvervelsen af viden;

K. der henviser til, at handel med fiskevarer fra Guinea-Bissau i mange år har været forbudt i EU, fordi landet ikke har været i stand til at overholde de sundhedsforanstaltninger, som EU kræver; der henviser til, at forsinkelsen i analyselaboratoriets certificeringsproces (CIPA) udgør den største hindring for eksport af fiskevarer fra Guinea-Bissau til EU; der henviser til, at de guineanske myndigheder og Kommissionen samarbejder i certificeringsprocessen med henblik på at få ophævet forbuddet;

L. der henviser til, at der er behov for at sikre, at en større del af den merværdi, der skabes ved udnyttelsen af fiskeressourcerne i den guineanske fiskerizone, forbliver i landet;

M. der henviser til, at der kun i begrænset omfang er skabt direkte beskæftigelse i fiskerisektoren i Guinea-Bissau, selv hvis der tages hensyn til de tilfælde, hvor der har været lokale besætningsmedlemmer om bord (pt arbejder et lavere antal på disse fartøjer end i den foregående protokols gyldighedsperiode), eller til kvinder, hvis arbejde eller indkomstmuligheder afhænger af fiskerisektoren;

N. der henviser til, at antallet af søfolk, der skal påmønstre EU-flåden, er steget betydeligt i forhold til den foregående protokol; der henviser til, at EU-fartøjernes redere skal bestræbe sig på at påmønstre flere guineanske søfolk; der henviser til, at Guinea-Bissaus myndigheder udarbejder og ajourfører en vejledende liste over kvalificerede søfolk med henblik på påmønstring på EU-fartøjer;

O. der henviser til, at der er sket fremskridt i bekæmpelsen af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri i Guinea-Bissaus territorialfarvande takket være en styrkelse af overvågningsmetoderne i Guineas eksklusive økonomiske zone (EEZ), navnlig dem, der er tildelt FISCAP (inspektion og kontrol af fiskeri), herunder et korps af observatører og hurtigtgående patruljeskibe; der henviser til, at der stadig er utilstrækkeligheder og mangler, som skal afhjælpes, herunder med hensyn til fartøjsovervågningssystemet (FOS);

P. der henviser til, at der er gjort fremskridt i karakteristikken af de demersale bestande i Guinea-Bissaus EEZ, og navnlig rapporten om evalueringen af demersale bestande i Guinea-Bissaus eksklusive økonomiske zone fra januar 2019;

Q. der henviser til, at Guinea-Bissau er et af de 13 lande, der er omfattet af projektet "Forbedret regional fiskeriforvaltning i Vestafrika" (PESCAO), der blev vedtaget ved Kommissionens afgørelse C(2017)2951 af 28. april 2017, som blandt andre mål sigter mod at styrke forebyggelsen af og indsatsen mod IUU-fiskeri ved at forbedre overvågningen, kontrollen og overvågningen på nationalt og regionalt plan;

R. der henviser til, at indarbejdelsen af de henstillinger, som Parlamentet tidligere har fremsat, i den nuværende protokol, ikke har været fuldt tilfredsstillende;

S. der henviser til, at Parlamentet på alle stadier bør informeres i god tid om procedurerne i forbindelse med protokollen eller fornyelsen af den;

1. fremhæver betydningen af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Guinea-Bissau, både for Guinea-Bissau og for EU-flåder, der fisker i Guinea-Bissaus fiskerizone; understreger, at der er mulighed for mere effektive fremskridt i fiskerisamarbejdet mellem EU og Guinea-Bissau, og gentager sin opfordring til Kommissionen om at tage alle nødvendige skridt til at gøre den nye protokol mere ambitiøs end de foregående for så vidt angår gennemførelsen af denne aftale for at sikre, at denne partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri samlet set fører til et tilfredsstillende udviklingsniveau i den lokale fiskerisektor, og understreger, at den bør være i overensstemmelse med de nævnte målsætninger i FN's bæredygtige udviklingsmål (SDG) nr. 14, som opfordrer til at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer med henblik på bæredygtig udvikling;

2. er af den opfattelse, at målene for partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Guinea-Bissau er nået i varierende grad: mens aftalen har givet og giver vigtige fiskerimuligheder for EU-fartøjer i Guinea-Bissaus fiskerizone, og europæiske rederier har udnyttet disse muligheder i betydelig grad, er de resultater, der er opnået med hensyn til udviklingen af den lokale fiskerisektor, generelt utilstrækkelige og utilfredsstillende;

3. understreger, at artikel 3 i denne protokol indeholder en klausul om ikke-forskelsbehandling, ifølge hvilken Guinea-Bissau forpligter sig til ikke at give mere gunstige tekniske vilkår til andre udenlandske flåder, som fisker i Guinea-Bissaus fiskerizone, og som har samme karakteristika og fisker efter de samme arter; opfordrer Kommissionen til nøje at følge EU-fiskeriaftaler med tredjelande i Guinea-Bissaus fiskerizone;

4. glæder sig over, at EU-fartøjer har bidraget til fødevaresikkerheden i Guinea-Bissau gennem direkte landinger, som omhandlet i kapitel 5 i bilaget til protokollen, til gavn for lokalsamfundene og til fremme af intern fiskehandel og forbrug af fisk;

5. mener, at en overgang fra én metode til forvaltning af fiskerimuligheder til en anden (fra forvaltning af fiskeriindsatsen til forvaltning af den samlede tilladte fangstmængde) udgør en udfordring for denne protokol; opfordrer Kommissionen og Guinea-Bissau til hurtigst muligt at fremme en passende og effektiv overgang, der sikrer den nødvendige troværdighed og effektivitet i det elektroniske fangstindberetningssystem (ERS) og behandlingen af fangstdata;

6. understreger, at der er behov for betydelige fremskridt i udviklingen af Guinea-Bissaus fiskerisektor, herunder i fiskeindustrien og de dertil knyttede aktiviteter, og opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger — herunder en eventuel revision og udvidelse af den del af aftalen, der vedrører sektorstøtte, sammen med foranstaltninger til at øge udnyttelsesgraden af det finansielle bidrag — for at nå dette mål;

7. mener, at partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Guinea-Bissau ikke når sine mål, hvis den ikke bidrager til oprettelsen af et bæredygtigt forvaltningssystem, der på lang sigt kan udnytte landets fiskeressourcer; finder det yderst vigtigt, at de bestemmelser, der er fastsat i protokollen om sektorstøtte, overholdes, således at den bidrager til den fulde gennemførelse af den nationale fiskeristrategi og den blå økonomi; påpeger i den forbindelse, at EU bør prioritere at mobilisere den nødvendige tekniske og finansielle bistand med henblik på at:

a. opbygge institutionel kapacitet, navnlig regionale og globale strategier for fiskeriforvaltning, for at tage hensyn til de kumulative virkninger af de forskellige fiskeriaftaler i landene i regionen

b. støtte styrkelsen af beskyttede havområder med henblik på at gøre fremskridt hen imod en integreret forvaltning af fiskeressourcer

c. udvikle relevant infrastruktur for fiskeri og dertil knyttede aktiviteter såsom havne (for industrielt og ikkeindustrielt fiskeri), landingssteder, anlæg til oplagring og forarbejdning af fisk, markeder, distributions- og markedsføringsstrukturer og laboratorier til kvalitetskontrol med det formål at tiltrække landinger af fisk, der er fanget i Guinea-Bissaus farvande

d. styrke de lokale aktørers kapacitet i fiskerisektoren ved at fremme fiskernes organisationer

e. uddanne fagfolk inden for fiskeri

f. støtte ikkeindustrielt fiskeri

g. bidrage til en god miljøtilstand af havmiljøet, navnlig ved at fremme lokale aktørers indsamling af affald og fiskeredskaber

h. anerkende og styrke kvinders rolle i fiskeriet samt bedre tilrettelæggelse af deres roller ved at støtte de nødvendige betingelser herfor;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i deres politik vedrørende samarbejde og officiel udviklingsbistand at tage hensyn til, at Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) og den sektorstøtte, der er fastsat i partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Guinea-Bissau, bør supplere hinanden og samordnes fuldt ud med henblik på at bidrage til en styrkelse af den lokale fiskerisektor;

9. udtrykker sin bekymring over den stigende mængde fiskemel og fiskeolieplanter på den vestafrikanske kyst, som også får leveret fisk fra Guinea-Bissaus farvande; understreger, at industrifiskeri er i strid med princippet om bæredygtighed og tilvejebringelse af værdifulde proteinressourcer til lokalsamfundet; glæder sig over udvidelsen af havnen og landingsfaciliteterne i Guinea-Bissau, men udtrykker samtidig sin bekymring over, at dette kunne blive efterfulgt af opførelsen af nye fiskemelsfabrikker;

10. opfordrer Kommissionen og Guinea-Bissaus myndigheder til at styrke deres samarbejde med henblik på at fastsætte betingelserne for eksport af Guinea-Bissaus fiskevarer til EU, navnlig for så vidt angår kontrol af de påkrævede sanitære forhold og certificering af analyselaboratoriet (CIPA), for at ophæve det nuværende forbud, sætte skub i udviklingen af den lokale fiskerisektor og dermed gøre fremskridt i retning af at opfylde målene for partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri;

11. støtter behovet for at øge bidraget fra partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri til lokal skabelse af direkte og indirekte job enten på fartøjer, der fisker i henhold til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri, eller inden for fiskerirelaterede aktiviteter, både i tidligere og senere led; mener, at medlemsstaterne kan spille en relevant rolle og deltage aktivt i indsatsen for kapacitetsopbygning og uddannelse for at opnå dette;

12. minder om Guinea-Bissaus marine og kystnære økosystemers unikke karakter, f.eks. mangroveskovene, som fungerer som planteskoler for fiskeressourcer, og som kræver, at der iværksættes målrettede foranstaltninger for at beskytte og genoprette biodiversiteten;

13. mener, at der bør indsamles oplysninger om de fordele, som gennemførelsen af protokollen medfører for de lokale økonomier (inden for f.eks. beskæftigelse, infrastruktur og det sociale område);

14. anser det for nødvendigt at forbedre mængden og kvaliteten af data om alle fangster (mål- og bifangster), om fiskeressourcernes bevaringsstatus i Guinea-Bissaus fiskerizone og om betydningen af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri for økosystemer generelt, idet der bør gøres en indsats for at udvikle Guinea-Bissaus egen kapacitet til at indsamle sådanne data; opfordrer Kommissionen til at bidrage til at sikre, at de organer, der har til opgave at føre tilsyn med gennemførelsen af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri, navnlig Den Blandede Komité og Den Fælles Videnskabelige Komité samtidig med inddragelse af foreninger for ikkeindustrielle fiskere, kvindeorganisationer, der arbejder i fiskerisektoren, fagforeninger, repræsentanter for kystsamfund og civilsamfundsorganisationer i Guinea-Bissau;

15. mener, at det er absolut nødvendigt at forbedre indsamlingen af data om fangster i Guinea-Bissau; opfordrer endvidere til en forbedring af overførslen af data, der genereres af EU-fartøjernes FOS-systemer via flagstaten til de afrikanske myndigheder; opfordrer til bedre datasysteminteroperabilitet;

16. opfordrer indtrængende til, at der offentliggøres rapporter om de foranstaltninger, der har fået støtte inden for rammerne af sektorstøtten, med henblik på større gennemsigtighed;

17. mener, at der i tilfælde af lukning af fiskeriet eller indførelse af fiskerirestriktioner for at sikre ressourcernes bæredygtighed, som fastlagt i protokollen, først skal tages hensyn til det lokale fiskeris behov på grundlag af forsvarlig videnskabelig rådgivning;

18. understreger vigtigheden af kravet vedrørende overskydende bestande for EU-fartøjer, der fisker i tredjelandsfarvande;

19. slår til lyd for nødvendigheden af at forbedre forvaltningen, kontrollen og overvågningen af Guinea-Bissaus fiskerizone og bekæmpe IUU-fiskeri, bl.a. ved at styrke overvågningen af fartøjer (via FOS) med henblik på at forbedre fiskeriets bæredygtighed;

20. opfordrer indtrængende til, at der medtages gennemsigtighedsbestemmelser, som vil medføre offentliggørelse af alle aftaler med stater eller private enheder, der giver udenlandske fartøjer adgang til Guinea-Bissaus eksklusive økonomiske zone;

21. understreger vigtigheden af, at de fiskerimuligheder, som partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri giver, fordeles på grundlag af principperne om lighed, balance og gennemsigtighed;

22. understreger vigtigheden af, at landinger af fisk i havne i Guinea-Bissau bidrager til lokale forarbejdningsaktiviteter og fødevaresikkerhed, både hvad angår art og kvalitet;

23. opfordrer Kommissionen til at sende Parlamentet protokollen og konklusionerne fra Den Blandede Komités møder, det i artikel 5 i protokollen nævnte flerårige sektorprogram og resultaterne af de enkelte årlige evalueringer, oplysninger om koordineringen af dette program med den strategiske plan for udvikling af Guinea-Bissaus fiskeri (2015-2020) samt referater og konklusioner fra Den Fælles Videnskabelige Komités møder samt oplysninger om IUU-fiskeri i Guineas fiskerizone, integration af EU's erhvervsdrivende i Guinea-Bissaus fiskerisektor (artikel 10 i protokollen) og kontrol af redernes overholdelse af deres forpligtelser (f.eks. i forbindelse med det bidrag, der er fastsat i kapitel V i bilaget til protokollen); opfordrer Kommissionen til i protokollens sidste gyldighedsår, og før der indledes forhandlinger om fornyelse af protokollen, at forelægge Parlamentet en fuldstændig rapport om gennemførelsen heraf;

24. opfordrer Kommissionen og Guinea-Bissaus myndigheder til at fremlægge mere detaljerede oplysninger om udviklingen af aktiviteter relateret til industrifiskeri i regionen;

25. opfordrer Kommissionen til i højere grad at integrere Parlamentets henstillinger i partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Guinea-Bissau og tage hensyn til dem i forbindelse med procedurerne for fornyelse af protokollen;

26. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Guinea-Bissaus regeringer og parlamenter. 


 

 

UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET (11.12.2019)

<CommissionInt>til Fiskeriudvalget</CommissionInt>


<Titre>om et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)</Titre>

<DocRef>(2019/0090M(NLE))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Caroline Roose</Depute>

 

 

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger, at den europæiske fiskeripolitik skal være i overensstemmelse med de udviklingsmål, der er fastsat i artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og navnlig de målsætninger, der er omhandlet i 2030-dagsordenens mål 14 for bæredygtig udvikling om at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer med henblik på en bæredygtig udvikling;

2. insisterer på, at EU-fartøjernes adgang reelt begrænses til de overskydende fiskeressourcer i overensstemmelse med princippet om maksimalt bæredygtigt udbytte; minder om, at de europæiske fartøjers fiskeri ikke må bringe de lokale befolkningers fødevaresikkerhed i fare;

3. er bekymret over manglen på pålidelige videnskabelige data med henblik på en nøjagtig fastlæggelse af fiskeressourcernes tilstand; fremhæver i denne forbindelse betydningen af de fælles videnskabelige grupper, der har til opgave at afgive videnskabelige udtalelser om fiskebestandenes tilstand for at undgå overfiskning; opfordrer til, at disse grupper tildeles passende økonomiske, tekniske og menneskelige ressourcer til at udføre deres opgaver og samarbejde med de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er); anbefaler kraftigt at styrke det regionale samarbejde inden for forskning i og forvaltning af fiskebestande;

4. opfordrer Kommissionen og Guinea-Bissau til at fremlægge mere detaljerede oplysninger om udviklingen af aktiviteter relateret til industrielt fiskeri i regionen; opfordrer navnlig Kommissionen til at sikre, at Guinea-Bissaus myndigheder kommunikerer på en gennemsigtig måde med oplysninger om undertegnelse af andre aftaler, der giver udenlandske flåder mulighed for at få adgang til deres eksklusive økonomiske zone;

5. opfordrer til gennemsigtighed med hensyn til anvendelsen af EU-midler og offentliggørelsen af listen over finansierede projekter;

6. opfordrer til øget indsats med henblik på at fremme lokal økonomisk udvikling og styrke kystsamfund, der er afhængige af havets ressourcer; understreger navnlig, at sektorstøtte bør bidrage på en bæredygtig måde til udviklingen af den ikkeindustrielle og den lokale fiskerisektor, og navnlig bør komme kvinder og unge til gode; opfordrer EU til at yde teknisk bistand for at forbedre værdikæder og certificeringsordninger for småfiskeri; anbefaler, at en del af det flerårige sektorprogram afsættes til aktiviteter med henblik på at styrke tilsyn, kontrol og overvågning, navnlig som et middel til at forhindre ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri; anbefaler desuden, at lokale fiskersamfund inddrages i fastlæggelsen af de foranstaltninger, der skal gennemføres inden for rammerne af sektorstøtten;

7. tilskynder til udvikling af infrastruktur, der gør det muligt at foretage landinger og bjærgning af fiskevarer på stedet, således at aftalen giver håndgribelige resultater for det lokale og ikkeindustrielle fiskeri; understreger betydningen af at gøre lokalsamfundene opmærksomme på forvaltning, beskyttelse og bevarelse af naturressourcer med henblik på at nå målene om bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom;

8. minder om den vigtige rolle, som kvinder inden for ikke-industrielt fiskeri spiller, navnlig inden for markedsføring og forarbejdning af produkter; minder om betydningen af at udvikle støtte i form af uddannelse eller små infrastrukturer i kølekæden;

9. insisterer på, at aftalen bør tilpasses til Guinea-Bissaus behov og prioriteter; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at oprette en zone, der er lukket for kysttrawlere, for at mindske deres indvirkning på lokale fiskere og forhindre, at arter, der er vigtige for den lokale befolkning, fanges i områder, hvor lokalbefolkningen fisker; opfordrer Kommissionen til at sikre, at trawlere anmelder bifangster — efter art og mængde;

10. anbefaler, at der træffes foranstaltninger til at sikre, at sektorstøtten supplerer og ydes i sammenhæng med andre programmer, der finansieres af andre internationale partnere i Guinea-Bissau, for at undgå dobbeltfinansiering;

11. påpeger, at den langsigtede bevarelse af Guinea-Bissaus naturlige ressourcer i kystzonen ifølge en rapport fra Den Internationale Naturværnsunion (IUCN) yder et vigtigt bidrag til bevarelse af den globale biodiversitet, bl.a. ved at stille æglægningsområder til rådighed for de største kolonier af havskildpadder på Afrikas Atlanterhavskyst, ved at modtage en million trækfugle fra Europa hvert år og ved at give næring, ly og yngleplads til fisk og krebsdyr;

12. understreger betydningen af programmet for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af de vedvarende naturressourcer i Guinea-Bissaus kystzone; opfordrer de politiske og administrative myndigheder i Guinea-Bissau til at intensivere foranstaltningerne til beskyttelse og bevarelse af hav- og kystøkosystemer med henblik på at sikre en bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne, der er forenelig med målene for bæredygtig udvikling og udveksling af bedste praksis på dette område;

13. minder om, at Guinea-Bissau, hvis mangroveskove dækker 8 % af landets territorium, fungerer som klimabuffer og bremser udvidelsen af ørkendannelsen til de sydlige lande og kysterosion; gentager, at det er vigtigt at prioritere bevarelse af mangrover og de ressourcer, der er afhængige af dem; minder mere generelt om betydningen af en integreret forvaltning af kystzonen, der bør ses som et instrument til bevarelse og rationel udnyttelse af naturressourcerne i forbindelse med bæredygtig udvikling og med henblik på at bidrage til bevarelsen af økosystemer og arter;

14. minder om, at havets ressourcer er af grænseoverskridende karakter; bemærker, at det i det sydvestlige Afrika ifølge en rapport fra FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) er blevet anslået, at ni fiskebestande er overfiskede, herunder Galeoides decadactylus og Pomadasys-slægten; opfordrer derfor til, at der tages hensyn til de samlede virkninger af de forskellige fiskeriaftaler, der er indgået med landene i regionen, med henblik på at styrke de regionale og globale strategier for fiskeriforvaltning med tredjelande og sikre en bæredygtig forvaltning af fiskeriressourcerne; opfordrer regeringerne i de vestafrikanske stater til at oprette informationssystemer til dette formål og til at intensivere deres regionale samarbejde; minder endvidere om, at det er nødvendigt at udvikle passende certificeringsprocedurer for eksport af fiskevarer til EU.


 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)

Referencer

2019/0090M(NLE)

Korresponderende udvalg

 

PECH

 

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

24.10.2019

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Caroline Roose

4.9.2019

Behandling i udvalg

7.11.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

2

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Carlos Zorrinho

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

21

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

2

-

ID

Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

 

1

0

ID

Alessandra Basso

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 


 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)

Referencer

2019/0090M(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

16.10.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

24.10.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

24.10.2019

BUDG

24.10.2019

 

 

Ingen udtalelse

 Dato for afgørelse

BUDG

24.9.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

João Ferreira

23.7.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

12.11.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.1.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

2

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Chris Davies, Filip De Man, Diane Dodds, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Nosheena Mobarik, Cláudia Monteiro de Aguiar, Manuel Pizarro, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicolás González Casares, Nuno Melo, Caroline Roose, Maria Walsh

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White

Dato for indgivelse

27.1.2020

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

25

+

ECR

Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Rosanna Conte

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Nuno Melo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Caroline Roose

 

2

-

ID

Filip De Man, France Jamet

 

1

0

NI

Diane Dodds

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22.

[2] EUT C 58 af 28.2.2018, s. 93.

[3] Vedtagne tekster, P9_TA(0000)0000.

Seneste opdatering: 25. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik