<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0013/2020</NoDocSe>
PDF 193kWORD 62k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019. – 2024.)</Titre>

<DocRef>(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Odbor za ribarstvo</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>João Ferreira</Depute>

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA RAZVOJ
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019. – 2024.)

(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (08928/2019),

 uzimajući u obzir sklapanje Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (08894/2019) („Protokol”),

 uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43., člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) podtočkom v. te člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0011/2019),

 uzimajući u obzir članak 31. stavak 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (zajednička ribarstvena politika)[1],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. travnja 2016. o zajedničkim pravilima u pogledu primjene vanjske dimenzije zajedničke ribarstvene politike, uključujući sporazume o ribarstvu[2],

 uzimajući u obzir svoju nezakonodavnu rezoluciju od ...[3] o prijedlogu odluke,

 uzimajući u obzir članak 105. stavak 2. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za razvoj,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A9-0013/2020),

A. budući da je opći cilj Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Gvineje Bisau („Sporazum”) ojačati suradnju u području ribarstva između EU-a i Gvineje Bisau u interesu obiju strana, promicanjem politike održivog ribarstva te razumnog i održivog iskorištavanja ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni Gvineje Bisau, uz razvoj sektora ribarstva te zemlje kao i njezina plavoga gospodarstva;

B. budući da se iskorištavanje ribolovnih mogućnosti u okviru prethodnog Sporazuma smatra sveukupno zadovoljavajućim;

C. budući da u kontekstu raznih sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu koje je EU sklopio s trećim zemljama Sporazum između EU-a i Gvineje Bisau ima veliku važnost s obzirom na to da je treći po redu po obuhvaćenim sredstvima te jedan od samo tri sporazuma kojima se dopušta pristup mješovitom ribolovu;

D. budući da je udio sektora ribarstva u bogatstvu Gvineje Bisau vrlo nizak (3,5 % BDP-a u 2015.), premda će sredstva koja će na temelju Sporazuma ta zemlja primiti u obliku financijske naknade za pristup resursima znatno doprinijeti njezinim nacionalnim javnim financijama;

E. budući da je u usporedbi s prethodnim Protokolom, financijski doprinos EU-a povećan s 9 milijuna EUR na 11,6 milijuna EUR godišnje u pogledu godišnjeg iznosa za pristup ribolovnim resursima i s 3 milijuna EUR na 4 milijuna EUR godišnje u pogledu potpore sektorskoj ribarstvenoj politici Gvineje Bisau;

F. budući da će se tijekom razdoblja obuhvaćenog Protokolom ribolovne mogućnosti definirati na dva različita načina: tijekom prve dvije godine u obliku ribolovnog napora (mjereno u bruto registarskoj tonaži (BRT)) i tijekom posljednje tri godine u ukupnim dopuštenim ulovima (u tonama); budući da bi tijekom prve dvije godine primjene Protokola taj prijelaz trebala pratiti i uspostava elektroničkog sustava za izvješćivanje o ulovu i obrada podataka o ulovu;

G. budući da su tijekom prvog razdoblja obuhvaćenog Protokolom ribolovne mogućnosti dodijeljene flotama EU-a sljedeće: 3 700 BRT za koćarice hladnjače za lov kozica, 3 500 BRT za koćarice hladnjače za lov riba i glavonožaca i 15 000 BRT za koćarice za lov malih pelagičnih vrsta, 28 tunolovaca plivaričara hladnjača i plovila s parangalima i 13 tunolovaca s ribarskim štapovima; budući da su tijekom drugog razdoblja ribolovne mogućnosti dodijeljene flotama EU-a sljedeće: 2 500 tona za koćarice hladnjače za lov kozica, 11 000 tona za koćarice hladnjače za lov riba, 1 500 tona za koćarice hladnjače za lov glavonožaca i 18 000 tona za lov malih pelagičnih vrsta, 28 tunolovaca plivaričara hladnjača i plovila s parangalima i 13 tunolovaca s ribarskim štapovima;

H. budući da prvi Sporazum u području ribarstva sklopljen između Europske ekonomske zajednice i Gvineje Bisau datira iz 1980.; budući da je prethodni Protokol uz Sporazum prestao važiti 23. studenoga 2017.; budući da uspješnost komponente razvojne suradnje tih sporazuma (tj. sektorska potpora) općenito nije bila zadovoljavajuća; budući da je, unatoč tome, zabilježen napredak u praćenju, kontroli i nadzoru ribarstva, u kapacitetu sanitarne inspekcije te u sudjelovanju Gvineje Bisau u regionalnim ribarstvenim tijelima; budući da je potrebno poboljšati sektorsku suradnju kako bi se bolje promicao razvoj lokalnog sektora ribarstva i povezanih industrija i aktivnosti da bi se osiguralo da veći dio dodane vrijednosti stvorene iskorištavanjem prirodnih resursa zemlje ostane u Gvineji Bisau;

I. budući da je za promicanje razvoja sektora ribarstva u Gvineji Bisau potrebno izgraditi osnovnu infrastrukturu, kao što su luke, mjesta za iskrcaj te postrojenja za skladištenje i preradu, kako bi iskrcavanje ribe ulovljene u vodama Gvineje Bisau postalo privlačnije;

J. budući da će 2021. pod egidom Ujedinjenih naroda započeti Desetljeće znanosti o oceanima za održivi razvoj (2021. – 2030.); budući da se treće zemlje moraju potaknuti na zauzimanje važne uloge u stjecanju znanja;

K. budući da je trgovina proizvodima ribarstva Gvineje Bisau u EU-u već mnogo godina zabranjena zbog nemogućnosti te zemlje da se pridržava sanitarnih mjera koje zahtijeva EU; budući da je zastoj u postupku certificiranja laboratorija za analizu glavna prepreka izvozu proizvoda ribarstva iz Gvineje Bisau u EU; budući da gvinejske vlasti i Komisija surađuju u postupku certifikacije kako bi se ukinula zabrana;

L. budući da je potrebno osigurati da veći udio dodane vrijednosti koja proizlazi iz iskorištavanja ribolovnih resursa u gvinejskoj ribolovnoj zoni ostane u toj zemlji;

M. budući da je izravno zapošljavanje u sektoru ribarstva u Gvineji Bisau ograničeno, čak i kada je riječ o zapošljavanju lokalnih članova posade na plovilima (njihov je trenutačni broj manji nego za trajanja prethodnog protokola) ili pak žena, čija egzistencija i zaposlenje ovise o sektoru ribarstva;

N. budući da je u usporedbi s prethodnim Protokolom broj pomoraca koji se moraju zaposliti u floti EU-a znatno povećan; budući da su vlasnici plovila EU-a dužni nastojati zaposliti dodatne gvinejske pomorce; budući da vlasti Gvineje Bisau sastavljaju i ažuriraju okvirni popis kvalificiranih pomoraca koji su kandidati za zapošljavanje na plovilima EU-a;

O. budući da je zabilježen napredak u borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u teritorijalnim vodama Gvineje Bisau, zahvaljujući metodama pojačanog nadzora gvinejskog isključivoga gospodarskog pojasa, naročito kada je riječ o novim elementima inspekcije i kontrole ribolovnih aktivnosti (FISCAP), kao što su jedinica za promatranje i brza patrolna plovila; budući da i dalje postoje propusti i nedostaci koji se moraju ispraviti, među ostalim u pogledu sustava za praćenje plovila (VMS „Vessel Monitoring System”);

P. budući da je postignut napredak u prikupljanju podataka o pridnenim stokovima u gvinejskom isključivom gospodarskom pojasu, pri čemu se ističe „Izvješće o evaluaciji pridnenih stokova u isključivom gospodarskom pojasu Gvineje Bisau” iz siječnja 2019.;

Q. budući da je Gvineja Bisau jedna od 13 zemalja obuhvaćenih projektom „Poboljšano regionalno upravljanje ribarstvom u zapadnoj Africi”, koji je usvojen Odlukom Komisije C(2017) 2951 od 28. travnja 2017., kojom se, među ostalim, nastoji ojačati sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova i odgovaranje na njega s pomoću poboljšanog praćenja, kontrole i nadzora na nacionalnoj i regionalnoj razini;

R. budući da integracija preporuka koje je za postojeći Protokol prethodno iznio Parlament nije u potpunosti zadovoljavajuća;

S. budući da se Europski parlament treba točno i pravovremeno obavještavati o svim fazama postupaka koji se odnose na Protokol i njegovo produženje;

1. ističe važnost Sporazuma između EU-a i Gvineje Bisau, i za Gvineju Bisau i za flote EU-a koje djeluju u ribolovnoj zoni Gvineje Bisau; naglašava da još ima prostora za postizanje stvarnijeg napretka u suradnji u području ribarstva između EU-a i Gvineje Bisau te ponavlja svoj poziv Komisiji da poduzme sve potrebne korake kako bi se išlo dalje od onog što je ostvareno prethodnim protokolima o provedbi tog Sporazuma kako bi on doveo do zadovoljavajućeg stupnja razvoja lokalnog sektora ribarstva u globalnim okvirima te da bi novi protokol trebao biti usklađen s ciljevima sadržanim u cilju održivog razvoja br. 14 usmjerenom na očuvanje i održivo korištenje oceana, mora i morskih resursa u svrhu održivog razvoja;

2. smatra da su ciljevi Sporazuma između EU-a i Gvineje Bisau imali različit stupanj uspjeha: iako je Sporazum pružio, a i dalje pruža, važne ribolovne mogućnosti za plovila EU-a u ribolovnoj zoni Gvineje Bisau, koje su europski vlasnici plovila u velikoj mjeri i iskoristili, razvoj lokalnog sektora ribarstva još je uvijek, općenito gledajući, nedovoljan i nezadovoljavajući;

3. naglašava da članak 3. Protokola sadrži klauzulu o nediskriminaciji prema kojoj se Gvineja Bisau obvezuje da drugim stranim flotama koje obavljaju ribolov u njezinoj ribolovnoj zoni, a imaju iste karakteristike i ciljano love iste vrste neće odobriti povoljnije tehničke uvjete; poziva Komisiju da pomno prati sporazume EU-a o ribarstvu s trećim zemljama koje su u ribolovnoj zoni Gvineje Bisau;

4. pozdravlja doprinos plovila EU-a sigurnosti opskrbe hranom u Gvineji Bisau izravnim iskrcajima, kako je navedeno u poglavlju 5. Priloga Protokolu, u korist lokalnih zajednica i promicanja unutarnje trgovine ribom i njezine konzumacije;

5. smatra da prijelaz pri upravljanju ribolovnim mogućnostima (od upravljanja ribolovnim naporom do upravljanja ukupnim dopuštenim ulovom) predstavlja izazov za ovaj Protokol; poziva Komisiju i Gvineju Bisau da bez odgađanja promiču primjeren i učinkovit prijelaz kako bi se osigurala potrebna pouzdanost i učinkovitost sustava elektroničkog izvješćivanja o ulovu i obrada podataka o ulovu;

6. zagovara potrebu za znatnim napretkom u razvoju sektora ribarstva Gvineje Bisau, među ostalim na razini ribarske industrije i povezanih aktivnosti, te poziva Komisiju da poduzme sve potrebne mjere, uključujući moguću reviziju i povećanje sektorske komponente potpore iz Sporazuma, uz mjere za povećanje stope apsorpcije financijskog doprinosa kako bi se postigao taj cilj;

7. smatra da Sporazum između EU-a i Gvineje Bisau neće ostvariti svoje ciljeve ne bude li doprinio uvođenju dugoročnog sustava održivog upravljanja za iskorištavanje ribolovnih resursa te zemlje; smatra da je iznimno važno poštovati odredbe o sektorskoj potpori utvrđene u Protokolu kako bi se doprinijelo potpunoj provedbi nacionalne strategije za ribarstvo i plavo gospodarstvo; u tom pogledu utvrđuje sljedeća prioritetna područja na koja se treba usmjeriti potpora EU-a i za koja se treba mobilizirati nužna tehnička i financijska pomoć:

a. jačanje institucionalnih kapaciteta, posebno regionalnih i globalnih strategija upravljanja ribolovom, kako bi se u obzir uzeo kumulativni učinak različitih sporazuma u području ribarstva između zemalja u toj regiji;

 b. podrška jačanju zaštićenih morskih područja u cilju prijelaza na integrirano upravljanje ribolovnim resursima;

c. razvoj relevantnih infrastruktura za ribolovne i povezane aktivnosti, kao što su luke (za industrijski i artizanalni ribolov), mjesta za iskrcaj, skladištenje i preradu ribe, tržnice, distribucijska i prodajna mjesta, laboratoriji za analizu kvalitete, kako bi iskrcaji ribe ulovljene u vodama Gvineje Bisau postali privlačniji;

d. jačanje kapaciteta lokalnih subjekata u sektoru ribarstva poticanjem organizacija ribara;

e. izobrazba profesionalnih ribara;

f. podupiranje artizanalnog ribolova,

g. doprinošenje dobrom ekološkom stanju morskog okoliša, posebno podupiranjem prikupljanja otpada i ribolovnog alata od strane lokalnih subjekata;

h. priznavanje i jačanje uloge žena i mladih u ribarstvu, te poboljšanje njihova organiziranja podupiranjem za to nužnih uvjeta;

8. apelira na Komisiju i države članice da u svojim politikama suradnje i službene razvojne pomoći uzmu u obzir činjenicu da bi Europski razvojni fond (ERF) i sektorska potpora predviđena Sporazumom između EU-a i Gvineje Bisau trebali biti komplementarni i potpuno usklađeni radi osnaživanja lokalnog sektora ribarstva;

9. izražava zabrinutost zbog sve većeg broja postrojenja za proizvodnju ribljeg brašna i ulja na obali zapadne Afrike koja se također opskrbljuju ribom iz voda Gvineje Bisau; ističe činjenicu da je ribolov u svrhu proizvodnje ribljeg brašna i ulja u suprotnosti s načelom održivosti i pružanjem vrijednih izvora bjelančevina lokalnoj zajednici; pozdravlja širenje luka i objekata za iskrcaj u Gvineji Bisau, no istodobno izražava zabrinutost jer bi to moglo dovesti do izgradnje novih postrojenja za proizvodnju ribljeg brašna;

10. poziva Komisiju i vlasti Gvineje Bisau da pojačaju svoju suradnju kako bi se utvrdili uvjeti za izvoz proizvoda ribarstva iz Gvineje Bisau u EU, posebno u pogledu provjere potrebnih sanitarnih uvjeta i certificiranja laboratorija za analizu, kako bi se uklonila trenutačna zabrana, potaknuo razvoj lokalnog sektora ribarstva, a time i ostvario napredak u postizanju ciljeva Sporazuma;

11. podržava potrebu za jačanjem doprinosa Sporazuma za lokalno izravno i neizravno zapošljavanje, bilo na plovilima koja djeluju na temelju Sporazuma bilo u svim aktivnostima povezanim s ribolovom, bez obzira na položaj u proizvodnom lancu; smatra da države članice mogu imati važnu ulogu i aktivno doprinijeti nastojanjima da se izgrade kapaciteti i pruži osposobljavanje radi postizanja željenih ciljeva;

12. podsjeća na jedinstvenu narav morskih i obalnih ekosustava Gvineje Bisau, kao što su šume mangrova koje djeluju kao rastilišta za ribolovne resurse, a koja zahtijeva ciljano djelovanje u cilju zaštite i obnove biološke raznolikosti;

13. smatra da bi bilo korisno prikupiti informacije o koristima provedbe Protokola za lokalna gospodarstva (npr. u pogledu zapošljavanja, infrastrukture i socijalnih poboljšanja);

14. smatra da je potrebno poboljšati kvantitetu i kvalitetu podataka o svim ulovima (ciljanom i usputnom ulovu), o stanju očuvanosti ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni Gvineje Bisau i općenito o učinku Sporazuma na ekosustave te da treba uložiti napore kako bi se razvila sposobnost Gvineje Bisau da prikuplja takve podatke; poziva Komisiju da promiče neometan rad tijela odgovornih za praćenje provedbe Sporazuma, naročito Zajedničkog odbora i Zajedničkog znanstvenog odbora, uz sudjelovanje udruženja artizanalnih ribara, udruženja žena koje rade u sektoru ribarstva, sindikata, predstavnika obalnih zajednica i organizacija civilnog društva Gvineje Bisau;

15. smatra da je prijeko potrebno poboljšati prikupljanje podataka o ulovima u Gvineji Bisau; nadalje, traži da se afričkim vlastima na učinkovitiji način prosljeđuju podaci koji se dobiju iz sustava VMS na plovilima EU-a preko države zastave; potiče na bolju interoperabilnost sustava podataka;

16. potiče na objavljivanje izvješća o djelovanjima koja su primila sektorsku potporu radi veće transparentnosti;

17. smatra da bi se, ako dođe do zabrane ribolova ili uvođenja ograničenja u području ribarstva, zbog održivosti resursa u skladu s Protokolom trebalo prvo pobrinuti za potrebe lokalnih ribara na temelju pouzdanih znanstvenih uvida;

18. naglašava važnost zahtjeva u pogledu viškova kada je riječ o plovilima Unije koja ribolovne aktivnosti obavljaju u vodama trećih zemalja;

19. zagovara potrebu za poboljšanjem upravljanja, kontrole i nadzora ribolovne zone Gvineje Bisau i borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, među ostalim, jačanjem praćenja plovila (putem sustava VMS) radi poboljšanja održivosti ribolovnih aktivnosti;

20. potiče na uključivanje odredbi o transparentnosti, što bi omogućilo objavljivanje svih sporazuma s državama ili privatnim subjektima kojima se stranim plovilima odobrava pristup isključivom gospodarskom pojasu Gvineje Bisau;

21. naglašava da je važno da se ribolovne mogućnosti koje pruža Sporazum raspodijele na temelju načela jednakosti, ravnoteže i transparentnosti;

22. naglašava da je važno da iskrcaji ribe u lukama Gvineje Bisau doprinose lokalnim aktivnostima prerade i sigurnosti hrane, i u pogledu vrsta i u pogledu kvalitete;

23. poziva Komisiju da Parlamentu proslijedi zapisnike i zaključke sa sastanaka Zajedničkog odbora, višegodišnji sektorski program iz članka 5. Protokola i rezultate njegovih godišnjih evaluacija, informacije o koordinaciji tog programa sa strateškim planom za razvoj ribarstva u Gvineji Bisau (2015. – 2020.), kao i zapisnike i zaključke sastanaka Zajedničkog znanstvenog odbora, te informacije o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu u ribolovnoj zoni Gvineje Bisau, integraciji gospodarskih subjekata EU-a u sektor ribarstva Gvineje Bisau (članak 10. Protokola) i provjeru poštovanja obveza vlasnika plovila (npr. kad je riječ o doprinosu u naravi iz poglavlja V. Priloga Protokolu); poziva Komisiju da Parlamentu tijekom zadnje godine primjene Protokola, a prije započinjanja pregovora o njegovu produženju, dostavi cjelovito izvješće o njegovoj provedbi;

24. poziva Komisiju i vlasti Gvineje Bisau da dostave podrobnije informacije o razvoju aktivnosti povezanih s ribolovom u svrhu proizvodnje ribljeg brašna i ulja u regiji;

25. poziva Komisiju da bolje integrira preporuke Parlamenta u Sporazum između EU-a i Gvineje Bisau te da ih uzme u obzir u postupku produženja Protokola;

26. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Gvineje Bisau.


 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA RAZVOJ (11.12.2019)

<CommissionInt>upućeno Odboru za ribarstvo</CommissionInt>


<Titre>o Prijedlogu nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019. – 2024.)</Titre>

<DocRef>(2019/0090M(NLE))</DocRef>

Izvjestiteljica za mišljenje: <Depute>Caroline Roose</Depute>

 

 

PRIJEDLOZI

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1. ističe da europska ribarstvena politika mora biti u skladu s razvojnim ciljevima iz članka 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a posebno s ciljem održivog razvoja br. 14 iz Programa održivog razvoja do 2030. o očuvanju i održivom korištenju oceana, mora i morskih resursa za održivi razvoj;

2. ustraje u tome da bi, u skladu s načelom najvišeg održivog prinosa, pristup plovila EU-a trebao biti uistinu ograničen na višak ribljih stokova; podsjeća da se ribolovnim aktivnostima europskih plovila ne smije ugroziti prehrambenu sigurnost lokalnog stanovništva;

3. zabrinut je zbog nedostatka pouzdanih znanstvenih podataka koji omogućuju da se točno utvrdi stanje ribljih stokova; u tom kontekstu naglašava važnost zajedničkih znanstvenih skupina nadležnih za davanje znanstvenih mišljenja o stanju ribljih stokova kako bi se izbjegao prelov; poziva da se tim skupinama dodijele odgovarajući financijski, tehnički i ljudski resursi kako bi im se omogućilo izvršavanje njihovih zadaća i suradnja s regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom; snažno preporučuje jačanje regionalne suradnje u području istraživanja i upravljanja u ribarstvu;

4. poziva Komisiju i Gvineju Bisau da dostave detaljnije informacije o razvoju industrijskih ribolovnih aktivnosti u regiji; posebno poziva Komisiju da zajamči da vlasti u Gvineji Bisau na transparentan način komuniciraju informacije o potpisivanju drugih sporazuma kojima se stranim flotama omogućuje pristup njihovom isključivom gospodarskom pojasu;

5. poziva na transparentnost u uporabi sredstava EU-a i objavljivanje popisa financiranih projekata;

6. poziva na ulaganje zajedničkih napora u poticanje lokalnog gospodarskog razvoja i jačanje obalnih zajednica koje ovise o morskim resursima; posebno naglašava da bi sektorska potpora trebala na održiv način doprinijeti razvoju artizanalnog i lokalnog sektora ribarstva, uključujući sektor prerade, posebno u korist žena i mladih; poziva EU da pruži tehničku pomoć za poboljšanje vrijednosnih lanaca i certifikacijskih sustava malog ribolova; preporučuje da se dio višegodišnjeg sektorskog programa namijeni aktivnostima za jačanje nadzora i kontrole, posebno u svrhu sprečavanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova; nadalje, preporučuje da se lokalne ribarske zajednice uključe u određivanje mjera koje će se provoditi u okviru sektorske potpore;

7. potiče razvoj infrastrukture koja na licu mjesta omogućuje iskrcaj i vrednovanje proizvoda ribarstva, kako bi se postigli opipljivi rezultati lokalnog i artizanalnog ribolova; naglašava da je važno da se lokalne zajednice senzibiliziraju za zaštitu i očuvanje prirodnih resursa i upravljanje njima kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja i suzbijalo siromaštvo;

8. podsjeća na ključnu ulogu žena u malom ribolovu, posebno u plasiranju proizvoda na tržište i njihovoj preradi; podsjeća na važnost razvoja davanja potpore tako što će se organizirati obuka odnosno osigurati mala infrastruktura za hladni lanac;

9. ustraje u tome da bi sporazum trebalo prilagoditi potrebama i prioritetima Gvineje Bisau; s tim u vezi poziva Komisiju da uspostavi zonu koja je zatvorena za obalne koćarice kako bi se smanjio njihov utjecaj na lokalne ribare i kako bi se spriječilo da vrste koje su važne za lokalno stanovništvo budu ulovljene u područjima u kojima love lokalni ribari; poziva Komisiju da osigura da koćarice prijavljuju svoje usputne ulove – po vrsti i količini;

10. preporučuje da se sektorska potpora pruža uz ostale programe koje financiraju drugi međunarodni partneri u Gvineji Bisau, odnosno u skladu s njima, kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje.

11. ističe da u skladu s izvješćem Međunarodne unije za očuvanje prirode, dugoročno očuvanje prirodnih resursa obalnog područja Gvineje Bisau predstavlja važan doprinos očuvanju globalne biološke raznolikosti, među ostalim osiguravanjem područja polaganja jaja za najveće kolonije morskih kornjača na atlantskoj obali Afrike, primanjem milijun ptica selica iz Europe svake godine i osiguravanjem hrane, zaštite i mrijestilišta za ribe i rakove;

12. naglašava važnost programa očuvanja i održivog korištenja obnovljivih prirodnih resursa obalne zone Gvineje Bisau; poziva politička i upravna tijela Gvineje Bisau da pojačaju mjere zaštite i očuvanja morskih i obalnih ekosustava kako bi se osiguralo održivo upravljanje prirodnim resursima i iskorištavanje ribolovnih resursa u skladu s ciljevima održivog razvoja i uz razmjenu najboljih praksi u tom području;

13. podsjeća na to da Gvineja Bisau, u kojoj mangrove šume pokrivaju 8 % teritorija, služi kao klimatski međuprostor i djeluje kao zaštita od širenja dezertifikacije u južne zemlje i erozije obale; ponavlja važnost davanja prednosti očuvanju mangrova i resursa koji ovise o njima; općenitije, podsjeća na važnost integriranog upravljanja obalnim područjem, koje bi se trebalo smatrati instrumentom za očuvanje i racionalno korištenje prirodnim resursima u kontekstu održivog razvoja i u cilju doprinosa očuvanju ekosustava i vrsta;

14. podsjeća na to da su morski resursi prekogranične prirode; napominje da se prema izvješću Organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO) procjenjuje da u jugozapadnoj Africi dolazi do prelova devet ribljih stokova, uključujući Galeoides decadactylus i vrste iz roda Pomadasys; stoga poziva da se uzmu u obzir kumulativni učinci različitih sporazuma o ribarstvu sklopljenih s državama u regiji kako bi se ojačale regionalne i globalne strategije upravljanja ribarstvom s trećim zemljama i osiguralo održivo upravljanje ribolovnim resursima; poziva vlade zapadnoafričkih država da u tu svrhu uspostave informacijske sustave i pojačaju regionalnu suradnju; osim toga, podsjeća na to da je potrebno osmisliti odgovarajuće postupke certificiranja za izvoz proizvoda ribarstva u EU.


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019.–2024.)

Referentni dokumenti

2019/0090M(NLE)

Nadležni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

24.10.2019

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Caroline Roose

4.9.2019

Razmatranje u odboru

7.11.2019

 

 

 

Datum usvajanja

3.12.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Carlos Zorrinho

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

21

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

2

-

ID

Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

 

1

0

ID

Alessandra Basso

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019.–2024.)

Referentni dokumenti

2019/0090M(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

16.10.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

24.10.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

24.10.2019

BUDG

24.10.2019

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

BUDG

24.9.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

João Ferreira

23.7.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

12.11.2019

 

 

 

Datum usvajanja

21.1.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Chris Davies, Filip De Man, Diane Dodds, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Nosheena Mobarik, Cláudia Monteiro de Aguiar, Manuel Pizarro, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicolás González Casares, Nuno Melo, Caroline Roose, Maria Walsh

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White

Datum podnošenja

27.1.2020

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

25

+

ECR

Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Rosanna Conte

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Nuno Melo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Caroline Roose

 

2

-

ID

Filip De Man, France Jamet

 

1

0

NI

Diane Dodds

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

[2] SL C 58, 15.2.2018., str. 93.

[3] Usvojeni tekstovi, P9_TA(0000)0000.

Posljednje ažuriranje: 25. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti