<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0013/2020</NoDocSe>
PDF 199kWORD 63k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)</Titre>

<DocRef>(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Výbor pre rybárstvo</Commission>

Spravodajca: <Depute>João Ferreira</Depute>

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08928/2019),

 so zreteľom na uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (08894/2019) (ďalej len „protokol“),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0011/2019),

- so zreteľom na článok 31 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (spoločná rybárska politika)[1],

- so zreteľom na uznesenie z 12. apríla 2016 o spoločných pravidlách, pokiaľ ide o uplatňovanie vonkajšieho rozmeru SRP vrátane rybárskych dohôd[2],

 so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...[3] o návrhu rozhodnutia,

 so zreteľom na článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozvoj,

 so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0013/2020),

A. keďže základným cieľom dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Guineou-Bissau (ďalej len „dohoda SFPA“) je posilniť spoluprácu v oblasti rybárstva medzi EÚ a Guineou-Bissau v záujme oboch strán, a to podporou udržateľnej politiky rybárstva a rozumného a udržateľného využívania rybolovných zdrojov v rybolovnej zóne Guiney-Bissau, a zároveň rozvoj sektora rybárstva Guiney-Bissau a jej modrého hospodárstva;

B. keďže využívanie rybolovných možností v rámci predchádzajúcej dohody SFPA sa celkovo považuje za uspokojivé;

C. keďže dohoda SFPA medzi EÚ a Guineou-Bissau má značný význam v kontexte dohôd o partnerstve, ktoré EÚ uzavrela s tretími krajinami, v súčasnosti je treťou najdôležitejšou dohodou z hľadiska súvisiacich finančných zdrojov a ponúka pridanú výhodu tým, že je jednou z iba troch dohôd, ktoré umožňujú prístup k zmiešanému rybárstvu;

D. keďže príspevok rybárstva Guiney-Bissau k bohatstvu tejto krajiny je veľmi nízky (3,5 % HDP v roku 2015), hoci finančné prostriedky, ktoré získa prostredníctvom dohody SFPA ako finančnú kompenzáciu za prístup k zdrojom, budú významným prínosom pre verejné financie tejto krajiny;

E. keďže v porovnaní s predchádzajúcim protokolom sa finančný príspevok EÚ zvýšil z 9 miliónov EUR na 11,6 milióna EUR ročne, pokiaľ ide o ročnú sumu za prístup k rybolovným zdrojom, a z 3 miliónov EUR na 4 milióny EUR ročne, pokiaľ ide o podporu EÚ pre odvetvovú rybársku politiku Guiney-Bissau;

F. keďže v období, na ktoré sa vzťahuje protokol, budú rybolovné možnosti vymedzené dvoma spôsobmi: v prvých dvoch rokoch ako rybolovné úsilie (merané z hľadiska hrubej registrovanej priestornosti – GRT) a v posledných troch rokoch ako celkový povolený výlov (v tonách); keďže tento prechod by malo v prvých dvoch rokoch uplatňovania protokolu sprevádzať zavedenie systému elektronického nahlasovania úlovkov (ERS) a spracúvanie takto prenášaných údajov o úlovkoch;

G. keďže v prvom období, na ktoré sa vzťahuje protokol, sú rybolovné možnosti priznané flotilám EÚ takéto: 3 700 GRT pre mraziarenské plavidlá na lov kreviet, 3 500 GRT pre mraziarenské plavidlá na lov rýb a hlavonožcov a 15 000 GRT pre plavidlá na lov malých pelagických druhov, 28 mraziarenských plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou a lovnou šnúrou a 13 plavidiel na lov tuniakov udicou; keďže v druhom období sú rybolovné možnosti priznané flotilám EÚ takéto: 2 500 ton pre mraziarenské plavidlá na lov kreviet, 11 000 ton pre mraziarenské plavidlá na lov rýb, 1 500 ton pre mraziarenské plavidlá na lov hlavonožcov a 18 000 ton pre plavidlá na lov malých pelagických druhov, 28 mraziarenských plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou a lovnou šnúrou a 13 plavidiel na lov tuniakov udicou;

H. keďže prvá rybárska dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Guineou-Bissau bola uzavretá v roku 1980; keďže platnosť predchádzajúceho protokolu k dohode uplynula 23. novembra 2017; keďže prvok rozvojovej spolupráce v týchto dohodách (odvetvová podpora) nepriniesol celkovo uspokojivé výsledky; keďže napriek tomu bol zaznamenaný pokrok v oblasti monitorovania a kontroly rybolovu, ako aj dohľadu nad rybolovom, hygienických kontrolných kapacít a účasti Guiney-Bissau v regionálnych rybárskych orgánoch; keďže treba posilniť odvetvovú spoluprácu s cieľom lepšie podporiť rozvoj miestneho rybolovu a súvisiacich odvetví a činností, aby sa zabezpečilo, že v Guinei-Bissau zostane väčší podiel pridanej hodnoty z využívania prírodných zdrojov krajiny;

I. keďže na rozvoj odvetvia rybolovu v Guinei-Bissau je potrebné vybudovať základnú infraštruktúru, ako sú prístavy, vyloďovacie miesta, skladovacie priestory a spracovateľské zariadenia, ktoré zatiaľ chýbajú, a to s cieľom zatraktívniť vyloďovanie rýb ulovených vo vodách Guiney-Bissau;

J. keďže v roku 2021 sa začne desaťročie OSN týkajúce sa vedy o oceánoch pre udržateľný rozvoj (2021 – 2030); keďže tretie krajiny treba podporiť v tom, aby zohrávali kľúčovú úlohu pri získavaní poznatkov;

K. keďže obchodovanie s produktmi rybolovu z Guiney-Bissau v EÚ je už veľa rokov zakázané, lebo táto krajina nie je schopná splniť hygienické opatrenia, ktoré EÚ vyžaduje; keďže oneskorenie procesu certifikácie analytického laboratória (CIPA) je hlavnou prekážkou vývozu produktov rybolovu z Guiney-Bissau do EÚ; keďže guinejské orgány a Komisia spolupracujú v rámci certifikačného procesu, aby sa tento zákaz mohol zrušiť;

L. keďže treba zabezpečiť, aby väčší podiel pridanej hodnoty z využívania rybolovných zdrojov v guinejskej rybolovnej oblasti zostal v krajine;

M. keďže vytváranie priamych pracovných miest v sektore rybolovu v Guinei-Bissau je obmedzené a klesá, a to aj v prípade zamestnávania miestnych členov posádky na palube plavidiel (v súčasnosti ich na týchto plavidlách pracuje menej ako v čase uzavretia predchádzajúceho protokolu) alebo žien, ktorých živobytie a pracovné miesta závisia od sektoru rybolovu;

N. keďže v porovnaní s predchádzajúcim protokolom sa výrazne zvýšil počet námorníkov zamestnaných vo flotile EÚ; keďže vlastníci plavidiel EÚ sa snažia najať aj ďalších guinejských námorníkov; keďže orgány Guiney-Bissau majú vypracovať a priebežne aktualizovať orientačný zoznam kvalifikovaných námorníkov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie na plavidlách EÚ;

O. keďže v boji proti NNN (nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému) rybolovu v pobrežnom mori Guiney-Bissau sa dosiahol pokrok vďaka zlepšeným metódam dohľadu nad guinejskou výhradnou hospodárskou zónou (VHZ), najmä tým, ktoré boli pridelené FISCAP (inšpekcia a kontrola rybolovných činností), ktoré zahŕňajú zbory pozorovateľov a plavidiel s rýchlou hliadkou; keďže stále sa vyskytujú chyby a nedostatky, ktoré treba odstrániť, a to aj pokiaľ ide o systém monitorovania plavidiel (VMS);

P. keďže sa dosiahol pokrok pri profilovaní populácií druhov žijúcich pri morskom dne v guinejskej VHZ, najmä pokiaľ ide o správu z kampane na hodnotenie populácií druhov žijúcich pri morskom dne vo VHZ Guiney-Bissau z januára 2019;

Q. keďže Guinea-Bissau je jednou z 13 krajín začlenených do projektu s názvom Zlepšenie regionálneho riadenia rybolovu v západnej Afrike (PESCAO), ktoré bolo prijaté rozhodnutím Komisie C(2017)2951 z 28. apríla 2017, ktorého cieľom je okrem iného posilnenie prevencie NNN rybolovu a reakcií naň, a to zlepšením monitorovania, kontroly a dohľadu na vnútroštátnej a regionálnej úrovni;

R. keďže začlenenie predchádzajúcich odporúčaní Parlamentu do súčasného protokolu nebolo celkom uspokojivé;

S. keďže Európsky parlament musí byť v dostatočnom predstihu a vo všetkých štádiách riadne informovaný o postupoch týkajúcich sa protokolu a jeho obnovenia;

1. poukazuje na význam dohody SFPA medzi EÚ a Guineou-Bissau tak pre Guineu-Bissau, ako aj pre flotily EÚ vykonávajúce činnosť v rybolovnej zóne Guiney-Bissau; zdôrazňuje, že existuje priestor na dosiahnutie účinnejšieho pokroku, pokiaľ ide o spoluprácu medzi EÚ a Guinejsko-bissauskou republikou v oblasti rybolovu, a opakuje svoju výzvu Komisii, aby podnikla všetky kroky potrebné na to, aby zašla ďalej ako predchádzajúce protokoly o vykonávaní tejto dohody s cieľom zabezpečiť, aby táto dohoda SFPA viedla k uspokojujúcim úrovniam rozvoja miestneho sektora rybolovu v celosvetovom meradle, a mala by byť v súlade s cieľmi uvedenými v cieli trvalo udržateľného rozvoja č. 14, ktorý sa týka zachovania a udržateľného využívania oceánov, morí a morských zdrojov v záujme udržateľného rozvoja;

2. domnieva sa, že ciele dohody SFPA medzi EÚ a Guineou-Bissau mali rozličnú mieru úspešnosti: dohoda síce poskytovala a poskytuje významné rybolovné možnosti pre plavidlá EÚ v rybolovnej zóne Guiney-Bissau, ktoré európski vlastníci lodí vo veľkej miere využívajú, avšak výsledky v oblasti rozvoja miestneho odvetvia rybolovu sú celkovo nedostatočné a neuspokojivé;

3. zdôrazňuje, že v článku 3 protokolu je doložka o nediskriminácii, podľa ktorej sa Guinea-Bissau zaväzuje neposkytnúť výhodnejšie technické podmienky iným zahraničným flotilám pôsobiacim v rybolovnej oblasti Guiney-Bissau, ktoré majú rovnaké charakteristiky a zameriavajú sa na rovnaké druhy; vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala rybárske dohody EÚ s tretími krajinami v rybolovnej zóne Guiney-Bissau;

4. víta prínos plavidiel EÚ k potravinovej bezpečnosti v Guinei-Bissau prostredníctvom priameho vyloďovania, ako sa uvádza v kapitole 5 prílohy k protokolu, v prospech miestnych komunít a na podporu vnútorného obchodu s rybami a ich spotreby;

5. domnieva sa, že prechod v systéme riadenia rybolovných možností (od riadenia rybolovného úsilia k riadeniu celkového povoleného výlovu) je pre tento protokol výzvou; vyzýva Komisiu a Guineu-Bissau, aby bezodkladne začali podporovať primeraný a účinný prechod, ktorý zabezpečí potrebnú spoľahlivosť a účinnosť systému ERS a spracovania údajov o úlovkoch;

6. podporuje potrebu výrazného pokroku v rozvoji sektora rybárstva Guiney-Bissau, a to aj na úrovni súvisiacich odvetví a činností, a vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia – vrátane možného prehodnotenia a posilnenia prvku odvetvovej pomoci v dohode spolu s opatreniami na zvýšenie miery čerpania finančnej podpory – v záujme dosiahnutia tohto cieľa;

7. domnieva sa, že ciele dohody SFPA medzi EÚ a Guineou-Bissau sa nepodarí splniť, pokiaľ neprispeje k zavedeniu systému riadenia udržateľného dlhodobého využívania rybolovných zdrojov v tejto krajine; považuje za nanajvýš dôležité, aby sa dodržiavali ustanovenia protokolu o odvetvovej podpore, aby sa umožnilo úplné vykonávanie národnej stratégie v oblasti rybolovu a modrého hospodárstva; v tejto súvislosti označuje prioritné oblasti podpory EÚ, pre ktoré treba zmobilizovať potrebnú technickú a finančnú pomoc, s cieľom:

a. posilniť inštitucionálnu kapacitu, najmä stratégie regionálneho a globálneho riadenia rybolovu, s cieľom zohľadniť kumulatívne vplyvy rôznych rybárskych dohôd krajín v regióne;

 b. podporiť posilňovanie morských chránených oblastí s cieľom pokročiť smerom k integrovanému hospodáreniu s rybolovnými zdrojmi;

c. vybudovať potrebnú infraštruktúru pre rybolov a súvisiace činnosti, napríklad prístavy (pre veľko- aj maloobjemový rybolov), priestory na vyloďovanie, skladovanie a spracovanie rýb, trhy, distribučné a marketingové štruktúry, laboratóriá na analyzovanie kvality, s cieľom zatraktívniť vyloďovanie rýb ulovených vo vodách Guiney-Bissau;

d. posilniť kapacitu miestnych aktérov v sektore rybárstva prostredníctvom podpory organizácií rybárov;

e. školiť pracovníkov v tomto sektore;

f. podporiť maloobjemový tradičný rybolov,

g. prispieť k dobrému ekologickému stavu morského prostredia, najmä podporovaním zberu odpadu a rybárskeho výstroja miestnymi aktérmi;

h. uznať a posilniť úlohu žien a mladých ľudí v rybolove a zlepšiť organizáciu ich úloh tým, že sa podporia podmienky, ktoré sú na tento účel nevyhnutné;

8. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vo svojich politikách spolupráce a oficiálnej rozvojovej pomoci zohľadňovali skutočnosť, že Európsky rozvojový fond (ERF) a odvetvová podpora stanovená v dohode SFPA medzi EÚ a Guineou-Bissau by sa mali navzájom dopĺňať a mali by byť plne koordinované s cieľom posilniť miestny sektor rybolovu;

9. vyjadruje znepokojenie nad rastúcim množstvom zariadení na výrobu rybej múčky a rybieho oleja na pobreží západnej Afriky, ktoré sú zásobované aj rybami z vôd Guiney-Bissau; zdôrazňuje skutočnosť, že lov kŕmnych rýb je v rozpore so zásadou udržateľnosti a poskytovaním cenných bielkovinových zdrojov miestnemu spoločenstvu; víta rozšírenie prístavných a vyloďovacích zariadení v Guinei-Bissau, ale zároveň vyjadruje znepokojenie nad tým, že by to mohlo viesť k výstavbe nových zariadení na výrobu rybnej múčky;

10. vyzýva Komisiu a orgány Guiney-Bissau, aby posilnili svoju spoluprácu s cieľom stanoviť podmienky pre vývoz produktov rybolovu z Guiney-Bissau do EÚ, najmä pokiaľ ide o overovanie požadovaných hygienických podmienok a certifikáciu analytického laboratória (CIPA), aby sa dosiahlo zrušenie súčasného zákazu, podporil sa rozvoj miestneho odvetvia rybolovu a dosiahol sa tak pokrok pri plnení cieľov dohody SFPA;

11. podporuje potrebu posilniť prínos dohody SFPA z hľadiska vytvárania priamych a nepriamych pracovných miest na miestnej úrovni, a to tak na plavidlách pôsobiacich v rámci dohody SFPA, ako aj v rybolovných činnostiach (činnostiach nadväzujúcich na rybolov, aj činnostiach, ktoré mu predchádzajú); domnieva sa, že členské štáty môžu zohrávať kľúčovú úlohu a byť aktívnou súčasťou budovania kapacít a odbornej prípravy pri dosahovaní tohto cieľa;

12. pripomína jedinečnú povahu morských a pobrežných ekosystémov Guiney-Bissau, ako sú mangrovníkové lesy, ktoré slúžia ako odchovne pre rybolovné zdroje a ktoré si vyžadujú cielené opatrenia na ochranu a obnovu biodiverzity;

13. domnieva sa, že by sa mali zhromažďovať informácie o prínosoch vykonávania protokolu pre miestne hospodárstva (napr. zamestnanosť, infraštruktúra a sociálne zlepšenia);

14. domnieva sa, že treba zvýšiť množstvo a zlepšiť kvalitu údajov o všetkých úlovkoch (cielených a vedľajších úlovkoch), o stave ochrany rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti Guiney-Bissau a vo všeobecnosti o vplyve dohody SFPA na ekosystémy a že by sa malo vyvinúť úsilie na rozvoj schopnosti Guiney-Bissau získavať takéto údaje; vyzýva Komisiu, aby pomohla zabezpečiť, aby orgány zodpovedné za dohľad nad vykonávaním dohody, konkrétne spoločný výbor a spoločný vedecký výbor, mohli bezproblémovo fungovať, a to pri zapojení remeselných združení rybárov, združení žien pracujúcich v odvetví rybolovu, odborových zväzov, zástupcov pobrežných spoločenstiev a organizácií občianskej spoločnosti Guiney-Bissau;

15. domnieva sa, že je absolútne nevyhnutné zlepšiť zber údajov o úlovkoch v Guinei-Bissau; okrem toho vyzýva na zlepšenie prenosu údajov zo systémov VMS plavidiel EÚ africkým orgánom prostredníctvom vlajkového štátu; vyzýva na lepšiu interoperabilitu systémov údajov;

16. naliehavo žiada, aby sa v záujme väčšej transparentnosti uverejňovali správy o opatreniach, na ktoré sa uplatnila odvetvová podpora;

17. domnieva sa, že v prípade ukončenia rybolovu alebo zavedenia obmedzení pre rybolov z dôvodu zabezpečenia udržateľnosti zdrojov, ako sa stanovuje v protokole, by sa mali v prvom rade zohľadňovať potreby miestneho rybolovu na základe spoľahlivých vedeckých odporúčaní;

18. zdôrazňuje význam požiadavky týkajúcej sa prebytkov, pokiaľ ide o plavidlá Únie, ktoré lovia vo vodách tretích krajín;

19. podporuje potrebu zlepšiť riadenie, kontrolu a dozor v rybolovnej zóne Guiney-Bissau a bojovať proti NNN rybolovu okrem iného intenzívnejším monitorovaním plavidiel (prostredníctvom systému VMS) s cieľom zlepšiť udržateľnosť rybolovných činností;

20. nalieha na začlenenie ustanovení o transparentnosti, ktoré by zahŕňali zverejnenie všetkých dohôd so štátmi alebo súkromnými subjektmi, ktoré umožnili zahraničným plavidlám prístup do výhradnej hospodárskej zóny Guiney-Bissau;

21. zdôrazňuje, že je dôležité prideľovať rybolovné možnosti stanovené v rámci dohody SFPA na základe zásad rovnosti, vyváženosti a transparentnosti;

22. zdôrazňuje, že je dôležité, aby vyloďovanie rýb v prístavoch Guiney-Bissau prispievalo k miestnym spracovateľským činnostiam a k potravinovej bezpečnosti, a to pokiaľ ide o druhy rýb, ako aj ich kvalitu;

23. vyzýva Komisiu, aby Parlamentu postúpila zápisnice a závery zo stretnutí spoločného výboru, viacročný sektorový program uvedený v článku 5 protokolu spolu s výsledkami jeho výročných hodnotení, informácie o koordinácii tohto programu so strategickým plánom rozvoja rybolovu Guiney-Bissau na roky 2015 – 2020, zápisnice a závery zo zasadnutí spoločného vedeckého výboru a informácie o NNN rybolove v guinejskej rybolovnej sezóne, integrácii hospodárskych subjektov EÚ v guinejskom odvetví rybolovu (článok 10 protokolu) a overovaní súladu s povinnosťami vlastníkov lodí (napr. v súvislosti s nepeňažným vkladom podľa kapitoly V prílohy k protokolu); vyzýva Komisiu, aby počas posledného roka uplatňovania protokolu a pred začatím rokovaní o obnovení jeho platnosti predložila Parlamentu kompletnú správu o jeho vykonávaní;

24. vyzýva Komisiu a orgány Guiney-Bissau, aby poskytli podrobnejšie informácie o rozvoji činností súvisiacich s lovom kŕmnych rýb v regióne;

25. vyzýva Európsku komisiu, aby lepšie začlenila odporúčania Parlamentu do dohody SFPA medzi EÚ a Guineou-Bissau a zohľadnila ich okrem iného v postupoch na obnovenie platnosti protokolu;

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Guiney-Bissau.


 

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ (11.12.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre rybárstvo</CommissionInt>


<Titre>k návrhu nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)</Titre>

<DocRef>(2019/0090M(NLE))</DocRef>

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Caroline Roose

</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poukazuje na to, že európska rybárska politika musí byť v súlade s rozvojovými cieľmi stanovenými v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a najmä s cieľmi uvedenými v cieli trvalo udržateľného rozvoja č. 14 programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 – zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje v záujme trvalo udržateľného rozvoja;

2. trvá na tom, že prístup plavidiel Európskej únie by mal byť skutočne obmedzený na nadbytok rybolovných zdrojov v súlade so zásadou maximálneho udržateľného výnosu; pripomína, že rybolov vykonávaný európskymi plavidlami nesmie ohroziť potravinovú bezpečnosť miestneho obyvateľstva;

3. je znepokojený nedostatkom spoľahlivých vedeckých údajov, ktoré by umožnili presne určiť stav rybolovných zdrojov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam spoločných vedeckých skupín zodpovedných za poskytovanie vedeckých stanovísk o stave populácií rýb s cieľom zabrániť nadmernému rybolovu; žiada, aby boli týmto skupinám pridelené primerané finančné, technické a ľudské zdroje na plnenie ich funkcií a aby spolupracovali s regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva; dôrazne odporúča posilniť regionálnu spoluprácu v oblasti výskumu a riadenia rybolovu;

4. vyzýva Komisiu a Guineu-Bissau, aby poskytli podrobnejšie informácie o rozvoji priemyselných rybolovných činností v regióne; vyzýva najmä Komisiu, aby zabezpečila, aby orgány Guiney-Bissau transparentným spôsobom podávali informácie o podpise iných dohôd, ktoré zahraničným flotilám umožňujú prístup do ich výhradnej hospodárskej zóny;

5. žiada transparentné využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a zverejňovanie zoznamu financovaných projektov;

6. žiada spoločné úsilie o podporu miestneho hospodárskeho rozvoja a posilnenie pobrežných spoločenstiev závislých od morských zdrojov; zdôrazňuje predovšetkým to, že odvetvová podpora by mala udržateľným spôsobom prispievať k rozvoju drobného a miestneho rybolovu, a to vrátane spracovateľského odvetvia, najmä v prospech žien a mladých ľudí; vyzýva EÚ, aby poskytla technickú pomoc s cieľom posilniť hodnotové reťazce a certifikačné systémy maloobjemového rybolovu; odporúča, aby sa časť viacročného sektorového programu venovala činnostiam zameraným na posilnenie monitorovania, kontroly a dohľadu, najmä ako prostriedok, ktorým sa bude brániť nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu; okrem toho odporúča, aby boli miestne rybárske spoločenstvá zapojené do vymedzenia opatrení, ktoré sa majú vykonať v rámci odvetvovej podpory;

7. podporuje rozvoj infraštruktúry, ktorá umožňuje vyloďovanie a zhodnocovanie produktov rybolovu priamo na mieste, aby tak dohoda priniesla hmatateľné výsledky pre miestny a drobný rybolov; zdôrazňuje, že je dôležité informovať miestne spoločenstvá o riadení, ochrane a zachovávaní prírodných zdrojov s cieľom dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja a boja proti chudobe;

8. pripomína zásadnú úlohu žien v drobnom rybolove, najmä pokiaľ ide o uvádzanie výrobkov na trh a ich spracovanie; pripomína význam rozvoja podpory vo forme odbornej prípravy alebo malých infraštruktúr pre chladiarenský reťazec;

9. trvá na tom, že dohoda by sa mala prispôsobiť potrebám a prioritám Guiney-Bissau; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vytvorila zónu vyhradenú pre pobrežné plavidlá s vlečnými sieťami s cieľom znížiť ich vplyv na miestnych rybárov a zabrániť tomu, aby sa v oblastiach, v ktorých loví miestne obyvateľstvo, lovili druhy, ktoré sú pre miestnych dôležité; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že plavidlá s vlečnými sieťami budú nahlasovať svoje vedľajšie úlovky – podľa druhov a podľa množstva;

10. odporúča opatrenia, ktoré zabezpečia, aby odvetvová podpora dopĺňala ostatné programy, ktoré financujú iní darcovia v Guinei-Bissau, a aby sa im prispôsobila, s cieľom zabrániť dvojitému financovaniu;

11. poukazuje na to, že podľa správy Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) dlhodobé zachovanie prírodných zdrojov pobrežných zón Guiney-Bissau významne prispieva k zachovaniu biodiverzity v celosvetovom meradle, okrem iného tým, že tieto zóny poskytujú oblasti na kladenie vajec pre najväčšie kolónie morských korytnačiek na atlantickom pobreží Afriky, ďalej sem každý rok prilieta z Európy milión sťahovavých vtákov a poskytujú obživu, útočisko a neresiská rybám a kôrovcom;

12. zdôrazňuje význam programu ochrany a trvalo udržateľného využívania obnoviteľných prírodných zdrojov pobrežných zón Guiney-Bissau; vyzýva guinejsko-bissauské politické a správne orgány, aby zintenzívnili opatrenia na ochranu a zachovanie morských a pobrežných ekosystémov s cieľom zabezpečiť udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a využívanie rybolovných zdrojov v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a vymieňať si v tejto oblasti najlepšie postupy;

13. pripomína, že Guinea-Bissau, ktorej mangrovníkové lesy pokrývajú 8 % územia krajiny, slúži ako klimatická rezerva a pôsobí ako brzda proti rozširovaniu púští do južných krajín a pobrežnej erózii; opätovne zdôrazňuje význam uprednostňovania ochrany mangrovov a zdrojov, ktoré sú od nich závislé; vo všeobecnosti pripomína význam integrovaného riadenia pobrežnej zóny, ktorá by sa mala považovať za nástroj ochrany a racionálneho využívania prírodných zdrojov v kontexte trvalo udržateľného rozvoja a s cieľom prispieť k ochrane ekosystémov a druhov;

14. pripomína, že morské zdroje majú svojou podstatou cezhraničný charakter; konštatuje, že podľa správy Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa odhaduje, že deväť populácií rýb je nadmerne lovených, medzi nimi druh Galeoides decadactylus a druhy rodu Pomadasys; žiada preto, aby sa zohľadnil kumulatívny vplyv rôznych dohôd o rybolove uzavretých s krajinami v tomto regióne, aby sa posilnili regionálne a celosvetové stratégie riadenia rybolovu s tretími krajinami a zabezpečilo sa udržateľné riadenie rybolovných zdrojov; vyzýva vlády západoafrických štátov, aby na tento účel zriadili informačné systémy a zintenzívnili svoju regionálnu spoluprácu; okrem toho pripomína, že je potrebné vypracovať vhodné postupy certifikácie pre vývoz produktov rybolovu do EÚ.


POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

Referenčné čísla

2019/0090M(NLE)

Gestorský výbor

 

PECH

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

24.10.2019

Spravodajca

 dátum vymenovania

Caroline Roose

4.9.2019

Prerokovanie vo výbore

7.11.2019

 

 

 

Dátum prijatia

3.12.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

21

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Carlos Zorrinho

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

21

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

2

-

ID

Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

 

1

0

ID

Alessandra Basso

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 


 

 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

Referenčné čísla

2019/0090M(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

16.10.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

PECH

24.10.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

24.10.2019

BUDG

24.10.2019

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

BUDG

24.9.2019

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum menovania

João Ferreira

23.7.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.11.2019

 

 

 

Dátum prijatia

21.1.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Chris Davies, Filip De Man, Diane Dodds, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Nosheena Mobarik, Cláudia Monteiro de Aguiar, Manuel Pizarro, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicolás González Casares, Nuno Melo, Caroline Roose, Maria Walsh

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White

Dátum predloženia

27.1.2020

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

25

+

ECR

Nosheena Mobarik, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Rosanna Conte

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Nuno Melo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Caroline Roose

 

2

-

ID

Filip De Man, France Jamet

 

1

0

NI

Diane Dodds

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

[2] Ú. v. EÚ C 58, 15.2.2018, s. 93.

[3] Prijaté texty, P9_TA(0000)0000.

Posledná úprava: 25. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia