Процедура : 2018/0358M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0014/2020

Внесени текстове :

A9-0014/2020

Разисквания :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Гласувания :

PV 12/02/2020 - 11.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0029

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0014/2020</NoDocSe>
PDF 226kWORD 80k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>

<Titre>съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна </Titre>

<DocRef>(05931/2019 – C9‑0020/2019 – 2018/0358M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Комисия по международна търговия</Commission>

Докладчик: <Depute>Херт Буржоа</Depute> 

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

(05931/2019 – C9‑0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение на Съвета (05931/2019),

 като взе предвид предложението за Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна (05932/2019),

 като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C9-0020/2019),

 като взе предвид указанията от 23 април 2007 г. за водене на преговори за споразумение за свободна търговия (ССТ) с държавите — членки на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), които бяха допълнени през октомври 2013 г., за да включват и защита на инвестициите,

 като взе предвид решението от 22 декември 2009 г. за продължаване на двустранните преговори по ССТ с отделни държави — членки на АСЕАН,

 като взе предвид Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, подписано в Брюксел на 27 юни 2012 г., което влезе в сила през октомври 2016 г.[1],

 като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно бъдещата европейска политика в областта на международните инвестиции[2],

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 1219/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. за установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави[3],

 като взе предвид своята резолюция от 28 юни 2016 г. относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите[4],

 като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията — за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

 като взе предвид становището на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г. по процедура 2/15[5], съгласно член 218, параграф 11 от ДФЕС, поискано на 10 юли 2015 г. от Комисията,

 като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2016 г. относно Виетнам[6],

 като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2017 г. относно свободата на изразяване на мнение във Виетнам, и по-специално случая на Нгуен Ван Хoa[7],

 като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2018 г. относно Виетнам, и по-специално положението на политическите затворници[8],

 като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 26 февруари 2016 г. по случай 1409/2014/MHZ относно неизпълнение на задължението на Европейската комисия за извършване на предварителна оценка на въздействието върху правата на човека на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам[9],

 като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2018 г. относно приноса на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека[10],

 като взе предвид Правилата на Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL) за прозрачността при основаващ се на договор арбитраж между инвеститор и държава[11],

 като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално дял V от него относно външната дейност на Съюза,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юни 2016 г.  относно детския труд, в които Комисията се насърчава да продължи да проучва начините за по-ефективно използване на търговските инструменти на ЕI, включително споразуменията за свободна търговия, в борбата срещу детския труд;

 като взе предвид заключенията на Съвета от 2  юни 2016 г. относно бизнеса и правата на човека, в които се посочва, че „ЕС отчита, че корпоративното зачитане на правата на човека и включването му в корпоративните дейности и веригите за създаване на стойност и за доставки е от основно значение за устойчивото развитие и постигането на ЦУР“, както и че „всички партньорства при изпълнението на ЦУР следва да се основават на зачитането на правата на човека и отговорното бизнес поведение“, и в които дружествата от ЕС се насърчават „да създадат механизми за подаване на жалби на оперативно ниво или да стартират съвместни инициативи между дружествата във връзка с това“;

 като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в частност част пета, дялове I, II и V от него, и по-специално член 207 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v),

 като взе предвид своята законодателна резолюция от …[12] относно предложението за решение на Съвета,

 като взе предвид член 105, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становищата на комисията по външни работи и на комисията по развитие,

 като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9-0014/2020),

А. като има предвид, че ЕС е най-големият получател и източник на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в света;

Б. като има предвид, че ЕС се нарежда на пето място от общо 80 източника на преки чуждестранни инвестиции във Виетнам;

В. като има предвид, че Виетнам има динамична икономика и най-бързо разрастващата се средна класа в АСЕАН, като разполага с млада и динамична работна сила, висока степен на грамотност, високо равнище на образованост, сравнително ниски заплати, добри транспортни връзки и централно местоположение в рамките на АСЕАН;

Г. като има предвид, че потребностите на Виетнам от инфраструктура и инвестиции значително надвишават наличните понастоящем публични средства;

Д. като има предвид, че през 2017 г. Виетнам е получил преки чуждестранни инвестиции на стойност 8% от своя БВП – повече от два пъти по-висок процент спрямо държавите с икономики от подобен мащаб в региона;

Е. като приветства факта, че през последните няколко десетилетия условията за търговия, стопанска дейност и инвестиции във Виетнам са се подобрили значително;

Ж. като има предвид, че в момента има над 3 000 действащи международни инвестиционни договора и че държавите – членки на ЕС, са страни по около 1 400 от тях;

З. като има предвид, че след Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур това е второто „отделно споразумение за защита на инвестициите“, сключено между ЕС и трета държава, след дискусиите между европейските институции относно новата структура на споразуменията за свободна търговия на ЕС въз основа на Становище 2/15 на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г., което ще послужи като отправна точка за бъдещите отношения на ЕС с неговите търговски партньори;

И. като има предвид, че споразумението ще замени и замести действащите двустранни инвестиционни споразумения между 21 държави – членки на ЕС, и Виетнам, които не включват новия подход на ЕС спрямо защитата на инвестициите и механизма за неговото прилагане – инвестиционната съдебна система (ИСС);

Й.  като има предвид, че ИСС беше интегрирана във вече финализираното споразумение за ВИТС, което беше ратифицирано от Парламента на 15 февруари 2017 г. и предстои да бъде ратифицирано от няколко държави членки, като по този начин се заменя системата за уреждане на спорове между инвеститор и държава (УСИД);

К. като има предвид, че на 30 април 2019 г. Съдът на ЕС постанови, че механизмът за решаване на спорове между инвеститори и държави, предвиден от ВИТС, е съвместим с правото на ЕС[13];

Л. като има предвид, че Страните заявиха ангажимента си да работят за създаването на многостранен инвестиционен съд (МИС) – инициатива, която се ползва с категорична и постоянна подкрепа от страна на Парламента;

М. като има предвид, че на 20 март 2018 г. Съветът прие указанията за водене на преговори, с които упълномощи Комисията да договори, от името на ЕС, конвенция за създаването на МИС; като има предвид, че тези указания за водене на преговори бяха оповестени публично;

 приветства новия подход на ЕС по отношение на защитата на инвестициите и свързания с него механизъм за гарантиране на прилагането (ИСС), който реформира УСИД и подобрява качеството на индивидуалните подходи на двустранните споразумения за защита на инвестициите, сключени от държавите – членки на ЕС; подчертава факта, че ИСС представлява съвременен, новаторски и реформиран механизъм за решаване на спорове във връзка с инвестиции, що се отнася до процедурните недостатъци на УСИД; отбелязва освен това, че нейното въвеждане бележи значителна промяна в степента на материалноправна защита, предоставена на инвеститорите, както и в начина, по който се решават споровете между инвеститор и държава; изразява загриженост, че приложното поле обхваща много малко въпроси отвъд липсата на дискриминация между чуждестранни и местни инвеститори; припомня, че учредяването на независим многостранен инвестиционен съд би осигурило правна сигурност на всички страни; приветства категоричния ангажимент на Виетнам по отношение на основаващата се на правила многостранна търговска система;

 отбелязва, че споразумението ще осигури високо ниво на защита на инвестициите и правна сигурност, като същевременно се гарантират правата на Страните да издават разпоредби и да преследват легитимните цели на обществените политики, например в областта на общественото здраве, обществените услуги и опазването на околната среда; подчертава, че споразумението ще осигури също така прозрачност и отчетност; отправя искане към Комисията да вземе и занапред под внимание борбата срещу изменението на климата и зачитането на Парижкото споразумение при гарантирането на правото на страните да издават разпоредби, както беше направено с ВИТС; настоява за редовен мониторинг и докладване пред Европейския парламент относно използването на тази разпоредба от европейските инвеститори;

 подчертава, че споразумението гарантира на инвеститорите от ЕС във Виетнам, че ще получат справедливо и равностойно третиране, което представлява по-висок стандарт за защита в сравнение с националното третиране; отбелязва, че споразумението защитава по подходящ начин инвеститорите от ЕС срещу незаконно отчуждаване; счита, че едновременно с това следва да са налице отговорности на инвеститорите да полагат дължима грижа по отношение на устойчивите бизнес практики, съобразени със спазването на правата на човека и международните трудови конвенции, както и на екологичните стандарти.

 подчертава, че икономическото развитие и многостранното сътрудничество са важни инструменти за подобряване на живота на хората; посочва, че една от целите на СЗИ е да се укрепят икономическите, търговските и инвестиционните връзки между ЕС и Виетнам в съответствие с целта за устойчиво развитие и да се насърчават търговията и инвестициите при пълно спазване на международно признатите стандарти и споразумения в областта на правата на човека, опазването на околната среда и труда;

 припомня, че Виетнам е развиваща се държава; подчертава, че за да се помогне за постигането на целите за устойчиво развитие, по-специално ЦУР 1 относно премахването на бедността, ЦУР 8 относно достойния труд и ЦУР 10 относно намаляването на неравенствата, инвестициите трябва да допринасят за създаването на качествени работни места, да подкрепят местната икономика и да спазват напълно националната нормативна уредба, включително данъчните изисквания;

 припомня, че ИСС предвижда създаването на постоянен първоинстанционен инвестиционен съд и апелативен съд, чиито членове ще трябва да притежават квалификации, сравними с тези на съдиите в Международния съд, и ще трябва да докажат, че притежават експертен опит в областта на международното публично право, а не само в областта на търговското право, като освен това ще трябва да отговарят на строги изисквания за независимост, безпристрастност, почтеност и етично поведение чрез задължителен кодекс за поведение, имащ за цел да предотвратява преки или непреки конфликти на интереси; подчертава, че Съдът на Европейския съюз счита, че ИСС е изцяло в съответствие с правото на ЕС, както е изразено в становище 1/17 на Съда;

 приветства правилата за прозрачност, които се прилагат в производствата пред трибуналите, което включва разпоредби, гарантиращи, че документите по делото ще бъдат публично достъпни, изслушванията ще бъдат публични, а заинтересованите страни ще могат да представят позицията си; счита, че повишената прозрачност ще допринесе за изграждането на обществено доверие в системата и ще гарантирана действително изслушване на всички аспекти на правата на човека и на устойчивото развитие от страна на инвестиционните съдилища; приветства освен това яснотата по отношение на основанията, въз основа на които даден инвеститор може да обжалва, което осигурява допълнителна прозрачност и безпристрастност на процеса;

 подчертава, че трети страни, например организации по труда и за опазване на околната среда, могат да участват в производства в рамките на ИСС чрез становища amicus curiae;

 подчертава, че търсенето на най-благоприятна правна система (forum shopping) няма да бъде възможно и ще бъдат избегнати много на брой и паралелни производства;

 припомня, че споразумението усъвършенства разпоредбите за защита на инвестициите, съдържащи се във ВИТС, тъй като включва разпоредби относно задълженията на бившите съдии, кодекс за поведение за предотвратяване на конфликти на интереси и напълно функциониращ апелативен съд към момента на сключване на споразумението;

 счита, че създаването на механизъм за обжалване би могло да подобри качеството и последователността на решенията в сравнение с настоящото положение;

 отбелязва, че Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам не съдържа отделна глава относно търговията и устойчивото развитие (ТУР), тъй като тя се прилага за достъпа до пазара за инвестиции съгласно Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам; подчертава, че Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам също така съдържа разпоредба, с която се създава институционална и правна връзка с Рамковото споразумение относно Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС), както и конкретни позовавания в своя преамбюл на ценностите и принципите в областта на търговията и устойчивото развитие, заложени в Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам, както и на Всеобщата декларация за правата на човека, като по този начин гарантира, че правата на човека са поставени в основата на отношенията между ЕС и Виетнам; подчертава, че страните по споразумението и инвеститорите трябва да зачитат всички приложими международни стандарти и задължения в областта на правата на човека; подчертава отговорностите на инвеститорите, посочени в Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и в Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; посочва освен това, че разпоредбите на Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам и на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам трябва да се прилагат като взаимно допълващи се, по-специално по отношение на правата на човека, екологичните и социалните права и устойчивото развитие, когато се прилагат с съгласно правото на страните по споразумението да издават разпоредби; освен това подчертава необходимостта от осигуряване на съгласуваност с целите на сътрудничеството за развитие съгласно член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);

 подчертава колко е важно да са налице истински положителни тенденции по отношение на правата на човека, за да се извърши бързо ратифициране на разглежданото споразумение, и призовава виетнамските органи да предложат конкретни мерки за подобряване на положението като сигнал за своята ангажираност; припомня исканията си по отношение на реформата на наказателното право, използването на смъртното наказание, политическите затворници и основните свободи; настоятелно призовава страните по споразумението да се възползват в пълна степен от споразуменията, за да се подобри положението с правата на човека във Виетнам, и подчертава колко е важно да се води амбициозен диалог относно правата на човека между ЕС и Виетнам; посочва, че член 1 от СПС съдържа стандартна клауза за правата на човека, която може да доведе до задействането на подходящи мерки, включително – като крайна мярка – временно суспендиране на СПС и съответно на Споразумението за свободна търговия или на части от него;

 отново заявява, че член 35 от СПС и член 13 от ССТ, заедно със система за периодична оценка, предоставят инструменти за предприемане на мерки във връзка с проблемите в областта на правата на човека, свързани с прилагането на СЗИ, но те трябва да бъдат придружавани от контрол от страна на ЕС и неговите държави членки, както и от независим механизъм за наблюдение и подаване на жалби, който да предоставя на засегнатите граждани и заинтересовани лица ефективно средство за правна защита и инструмент за справяне с потенциалното отрицателно въздействие в областта на правата на човека;

 изразява загриженост относно прилагането на новия закон за киберсигурността, по-специално относно изискванията за локализиране и оповестяване, онлайн наблюдението и контрола, както и мерките за защита на личните данни, които не са съвместими с програмата на ЕС в областта на търговията, която се основава на ценности и има за цел либерализация; приветства желанието за участие в интензивен диалог, включително ангажимента на председателя на Националното събрание на Виетнам да включи двата парламента в обсъждането и разискването на указите за прилагане; призовава виетнамските органи да предприемат конкретни мерки и приветства помощта на ЕС в тази насока;

16. припомня, че член 8 от ДФЕС предвижда, че „във всичките негови дейности Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените“; приветства факта, че Виетнам и ЕС подписаха Декларацията на СТО от Буенос Айрес относно жените и търговията и призовава страните по споразумението да засилят ангажиментите си във връзка с равенството между половете и с търговията в разглежданото споразумение; призовава да бъдат подобрени условията за жените, така че те да могат да се възползват от разглежданото споразумение, включително чрез изграждане на капацитет за жените на работното място и в бизнеса, насърчаване на представителството на жените в процеса на вземане на решения и на ръководни постове и чрез подобряване на достъпа на жените до науката, технологиите и иновациите, както и на тяхното участие и лидерство в тези области;

17. призовава ЕС и Виетнам да си сътрудничат с цел разработване на план за действие за борба с детския труд, включително необходимата уредба за предприятията;

18. приветства решението на Съвета да публикува указанията за водене на преговори от 20 март 2018 г. относно многостранния инвестиционен съд и призовава Съвета да публикува всички предходни указания за водене на преговори по търговски и инвестиционни споразумения;

19. подчертава, че споразумението ще замени действащите 21 двустранни инвестиционни споразумения между държави – членки на ЕС, и Виетнам. счита, че това е важна стъпка в процеса на повишаване на легитимността и на степента на приемане на международния инвестиционен режим;

20. призовава Комисията да предприеме съпътстващи мерки за малките и средните предприятия (МСП), с цел споразумението да бъде прозрачно и достъпно; насърчава Комисията да продължи работата си за подобряване на достъпа на МСП до инвестиционната съдебна система; подчертава потенциала за растеж и значителните ползи, които се предоставят  по този начин на европейските МСП, които са жизненоважни за европейския просперитет и европейските иновации;

21. подчертава значението, което СЗИ би могло да има за повишаване на жизнения стандарт, насърчаване на просперитета и стабилността и подпомагане на напредъка в областта на принципите на правовата държава, доброто управление, устойчивото развитие и зачитането на правата на човека във Виетнам, като същевременно предоставя възможност на ЕС да утвърждава своите цели за мир и стабилност в региона; подчертава, че недвусмисленото утвърждаване на тези универсални ценности е едно от условията за сключването на всяко споразумение между ЕС и трета държава;

22. счита, че одобряването на разглежданото споразумение ще осигури стабилна защита на инвеститорите и на техните инвестиции и от двете страни, като същевременно гарантира правата на правителствата да издават разпоредби, и ще създаде повече възможности за свободна и справедлива търговия между ЕС и Виетнам; призовава държавите членки бързо да ратифицират споразумението, за да се гарантира, че всички заинтересовани лица могат да реализират възможно най-бързо своите ползи, в контекста на усилията на Виетнам за подобряване на положението с гражданските и трудовите права в съответствие с неговите ангажименти;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на Социалистическа република Виетнам.


 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ (5.12.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по международна търговия</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна</Titre>

<DocRef>(2018/0358M(NLE))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Изабел Визелер‑Лима</Depute>

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че икономическото развитие и многостранното сътрудничество са важни инструменти за подобряване на живота на хората; посочва, че една от целите на Споразумението за защита на инвестициите (СЗИ) е да се укрепят икономическите, търговските и инвестиционните връзки между ЕС и Виетнам в съответствие с целта за устойчиво развитие и да се насърчават търговията и инвестициите при пълно спазване на международно признатите стандарти и споразумения в областта на правата на човека, околната среда и труда;

2. изразява съжаление, че Комисията не е извършила оценка на въздействието върху правата на човека по отношение на СЗИ между ЕС и Виетнам, което противоречи на духа на решението на омбудсмана на ЕС от 2015 г., както и на Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията; призовава Комисията да извърши незабавно оценка на въздействието върху правата на човека; посочва, че Комисията също така се е ангажирала да извърши последваща оценка на икономическото, социалното и екологичното въздействие;

3. приветства засиления политически диалог между ЕС и Виетнам и съществуващата възможност за преодоляване на проблемите, свързани с правата на човека, в рамките на институционалните механизми, установени съгласно член 35 от СПС и член 13 от ССТ; отново заявява, че тези членове, заедно със система за периодична оценка, предоставят инструменти за разглеждане на проблемите от областта на правата на човека, свързани с прилагането на СЗИ, но те трябва да бъдат придружавани от контрол от страна на ЕС и неговите държави членки, както и от независим механизъм за наблюдение и подаване на жалби, който да предоставя на засегнатите граждани и заинтересовани страни ефективно средство за правна защита и инструмент за справяне с потенциални отрицателни последици за правата на човека; отбелязва, че макар и да съществува възможност една от страните да предприеме едностранно съответните мерки, ако счита, че другата страна е извършила съществено нарушение на разпоредбите на СПС, тези мерки са изцяло по преценка на страните и до момента са били използвани само при изключителни обстоятелства;

4. подчертава, че съгласно дял VI от СПС страните се споразумяват да си сътрудничат в насърчаването и защитата на правата на човека, в областите на равенството между мъжете и жените, изменението на климата, миграцията, здравето, образованието и обучението, социално-икономическите въпроси и за реформа на публичната администрация – с цел да се гарантира, че високите стандарти и ценности, насърчавани от ЕС, са отразени в предстоящите реформи във Виетнам, включително по отношение на прилагането на международните инструменти за правата на човека, по които Виетнам е страна; отбелязва със загриженост, че положението с правата на човека се е влошило след влизането в сила на СПС;

5. подчертава, че страните по споразумението и инвеститорите трябва да зачитат всички приложими международни стандарти и задължения в областта на правата на човека; подчертава отговорностите на инвеститорите в съответствие с насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; припомня, че предприятията трябва да спазват международните стандарти в областта на правата на човека и опазването на околната среда; призовава ЕС и Виетнам да си сътрудничат с цел разработване на план за действие за борба с детския труд, включително необходимата уредба за предприятията;

6. подкрепя напълно непрекъснатия, истински и ориентиран към постигането на резултати контакт по въпроси от областта на правата на човека между ЕС и Виетнам, включително в рамките на двустранния диалог относно правата на човека и други срещи на високо равнище, които са от значение за двустранните инвестиции; призовава за засилване на ежегодния диалог между ЕС и Виетнам по въпросите на правата на човека с участието на независими местни организации на гражданското общество и защитници на правата на човека; подчертава, че в това отношение Комисията и ЕСВД трябва да обърнат особено внимание на факта, че независимото гражданско общество е грубо потискано и до голяма степен развива дейност нелегално поради страх от преследване и репресии; изразява съжаление, че най-малко в два случая Виетнам е задържал активисти точно преди провеждането на диалозите; настоява на важността да се насочва вниманието към конкретни случаи и те да бъдат проследявани в рамките на тези диалози; изразява съжаление относно липсата на осезаеми резултати след няколко кръга диалози между ЕС и Виетнам относно правата на човека; изисква информацията, получена от съответните международни организации, да бъде вземана предвид при диалозите, които следва да бъдат насочени към конкретни резултати;

7. подчертава значението, което СЗИ би могло да има за повишаване на жизнения стандарт, насърчаване на просперитет и стабилност, подпомагане на напредъка в областта на принципите на правовата държава, доброто управление, устойчивото развитие и зачитането на правата на човека във Виетнам, като същевременно се дава възможност на ЕС да утвърждава своите цели за мир и стабилност в региона; подчертава, че недвусмисленото утвърждаване на тези универсални ценности е едно от условията за сключването на всяко споразумение между ЕС и трета държава; изразява загриженост относно липсата на приложими задължения на инвеститорите в областта на правата човека;

8. отбелязва, че съдебната практика на инвестиционната съдебна система следва да гарантира спазване на стандартите в областта на правата на човека; отбелязва, че високите разходи, свързани с процедурите на инвестиционната съдебна система, могат евентуално да намалят достъпа до правосъдие и средствата за правна защита за засегнатите граждани; изразява съжаление, че гражданското общество може да има ограничен достъп и възможност за участие в дела поради липса на гарантирани разпоредби за amicus curiae;

9. препоръчва Парламентът да даде одобрението си за споразумението само ако препоръките в настоящата резолюция бъдат приложени в правно отношение и на практика.

 


ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

Позовавания

2018/0358M(NLE)

Водеща комисия

 

INTA

 

 

 

 

Дадено становище

 Дата на обявяване в заседание

AFET

24.10.2019

Докладчик по становище

 Дата на назначаване

Isabel Wiseler-Lima

30.9.2019

Разглеждане в комисия

14.10.2019

2.12.2019

 

 

Дата на приемане

4.12.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

8

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Phil Bennion, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gina Dowding, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andrea Cozzolino, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Andrzej Halicki, Martin Horwood, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Bert-Jan Ruissen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos, Bernhard Zimniok

Заместници по член 209, параграф 7, присъствали на окончателното гласуване

Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Geoffrey Van Orden

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ID

Bernhard Zimniok

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Kris Peeters, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

RENEW

Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Irina Von Wiese

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Sven Mikser, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Gina Dowding, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel

 

8

-

ECR

Bert-Jan Ruissen, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

GUE/NGL

Manu Pineda, Mick Wallace

 

6

0

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz

ID

Susanna Ceccardi, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani

 

Легенда на използваните знаци:

+ : Гласове „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 


 

 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ (3.12.2019)

<CommissionInt>на вниманието на комисията по международна търговия</CommissionInt>


<Titre>относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна</Titre>

<DocRef>(2018/0358M(NLE))</DocRef>

Докладчик по становище: <Depute>Томас Тобе</Depute>

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че Виетнам е развиваща се държава; подчертава, че за да се помогне за постигането на целите за устойчиво развитие, по-специално ЦУР 1 относно премахването на бедността, ЦУР 8 относно достойния труд и ЦУР 10 относно намаляването на неравенствата, инвестициите трябва да допринасят за създаването на качествени работни места, да подкрепят местната икономика и да спазват напълно националната нормативна уредба, включително данъчните изисквания;

2. приветства ангажираността, проявена от страните по Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (СЗИ) за увеличаване на приноса на търговията и инвестициите за постигане на целта за устойчиво развитие в неговото икономическо, социално и екологично измерение; отчита, че инвестиционната съдебна система представлява подобрение спрямо съществуващите двустранни инвестиционни споразумения между 21 държави – членки на ЕС и Виетнам, що се отнася до независимостта на съдиите;

3.  отново потвърждава най-категорично, че страните по СЗИ и защитаваните от него инвеститори трябва да спазват всички международни стандарти и задължения в областта на правата на човека в допълнение към тези, които произтичат от националното законодателство;

4.  приветства използването на правилата за прозрачността на Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL) при разрешаването на търговски спорове; подчертава, че защитата на легитимните решения в областта на обществената политика и правото на регулиране не трябва да бъдат оспорвани от инвеститорите; настоява за редовен мониторинг и докладване пред Европейския парламент относно използването на тази разпоредба от европейските инвеститори;

5. отбелязва, че предоставената защита на инвеститорите би могла евентуално да изпревари развитието на отговорностите на инвеститорите, тъй като Споразумението за защита на инвестициите гарантира приложими права на чуждестранните инвеститори посредством арбитражната клауза, но не предоставя механизъм за санкции при неспазване на социалните и екологичните норми; повтаря необходимостта в СЗИ да се осигури справедлив баланс между правата и задълженията на инвеститорите по отношение на корпоративните, социалните и екологичните стандарти и правата на човека като цяло; подчертава в тази връзка значението на установяването на независим механизъм за наблюдение и подаване на жалби, който да може да се използва от засегнатото население и да има правомощието да постановява обвързващи решения по отношение на евентуално отрицателно въздействие на търговските и инвестиционните споразумения; подчертава, че е необходимо Европейският парламент да бъде информиран за дейностите на този механизъм за наблюдение във връзка с жалбите срещу инвеститори, чието седалище се намира в която и да е държава членка;

6.  призовава страните да вземат под внимание договорените на международно равнище принципи и инструменти като насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и подкрепените от ООН принципи за отговорно инвестиране;

7.  припомня, че разпоредбите на Споразумението за защита на инвестициите и Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам трябва да се прилагат по допълващ се начин, по-специално по отношение на правата на човека, екологичните и социалните права и устойчивото развитие; освен това подчертава необходимостта от осигуряване на съгласуваност с целите на сътрудничеството за развитие съгласно член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).


ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

Позовавания

2018/0358M(NLE)

Водеща комисия

 

INTA

 

 

 

 

Дадено становище

 Дата на обявяване в заседание

DEVE

24.10.2019

Докладчик по становище

 Дата на назначаване

Tomas Tobé

4.9.2019

Разглеждане в комисия

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Дата на приемане

3.12.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


 

ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

17

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Легенда на използваните знаци:

+ : Гласове „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

Позовавания

2018/0358M(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

17.1.2019

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

INTA

24.10.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

AFET

24.10.2019

DEVE

24.10.2019

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Заместени докладчици

Jan Zahradil

Разглеждане в комисия

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Дата на приемане

21.1.2020

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

7

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Saskia Bricmont, Angelika Winzig

Заместници по член 209, параграф 7, присъствали на окончателното гласуване

Jordi Cañas

Дата на внасяне

27.1.2020

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Maximilian Krah

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Angelika Winzig

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

5

0

ID

Roman Haider, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

Tiziana Beghin, James Wells

 

Легенда на използваните знаци:

+ : Гласове „за“

 : „против“

0 : „въздържал се“

 

 

[1] ОВ L 329, 3.12.2016 г., стр. 8.

[2] ОВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 34.

[3]  OВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 40.

[4]  ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 30.

[5]  Становище на Съда от 16 май 2017 г., 2/15, ECLI:EU:C: 2017/376.

[6]  ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 122.

[7]  ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 73.

[8]  Приети текстове, P8_TA(2018)0459.

[10]  ОВ C 11, 16.3.2020 г., стр. 36.

[12]  Приети текстове, P8_TA(0000)0000.

[13]  Становище на Съда от 30 април 2019 г., 1/17.

Последно осъвременяване: 7 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност