ZPRÁVA obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie

  27.1.2020 - (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

  Výbor pro mezinárodní obchod
  Zpravodaj: Geert Bourgeois


  Postup : 2018/0358M(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A9-0014/2020
  Předložené texty :
  A9-0014/2020
  Přijaté texty :

  NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie

  (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

  Evropský parlament,

   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05931/2019),

   s ohledem na navrhovanou Dohodu o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé (05932/2019),

   s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (C9-0020/2019),

   s ohledem na směrnice pro jednání o dohodě o volném obchodu s členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) ze dne 23. dubna 2007, které byly v říjnu 2013 doplněny o problematiku ochrany investic,

   s ohledem na rozhodnutí ze dne 22. prosince 2009 vést dvoustranná jednání o dohodě o volném obchodu s jednotlivými členskými státy ASEAN,

   s ohledem na Rámcovou dohodu o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé podepsanou v Bruselu dne 27. června 2012, která vstoupila v platnost v říjnu 2016[1],

   s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o budoucí evropské mezinárodní investiční politice[2],

   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi[3],

   s ohledem na své usnesení ze dne 28. června 2016 o nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice[4],

   s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 s názvem „Obchod pro všechny: cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497),

   s ohledem na posudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. května 2017 ve věci 2/15[5] v souladu s čl. 218 odst. 11 SFEU, který si Komise vyžádala dne 10. července 2015,

   s ohledem na své usnesení ze dne 9. června 2016 o Vietnamu[6],

   s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2017 o svobodě projevu ve Vietnamu, zejména v případu Nguyena Van Hoy[7],

   s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2018 o Vietnamu, zejména o situaci politických vězňů[8],

   s ohledem na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 26. února 2016 ve věci 1409/2014/MHZ o tom, že Evropská komise neprovedla předběžné posouzení dopadu dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem na lidská práva[9],

   s ohledem na své usnesení ze dne 4. října 2018 o příspěvku EU k závaznému nástroji OSN, který by upravoval činnost nadnárodních společností z hlediska lidských práv[10],

   s ohledem na pravidla Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) týkající se transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem[11],

   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na hlavu V této smlouvy týkající se vnější činnosti Unie,

   s ohledem na závěry Rady o dětské práci ze dne 20. června 2016, v nichž se Komise vybízí k tomu, aby i nadále hledala způsoby, jak účinněji využívat obchodní nástroje EU, včetně dohod o volném obchodu, pro účely boje proti dětské práci,

   S ohledem na závěry zasedání Rady ze dne 20. června 2016 o podnikání a lidských právech, v nichž se stanoví, že „pro udržitelný rozvoj a dosahování cílů udržitelného rozvoje je nezbytné, aby podniky dodržovaly lidská práva a začlenily tento aspekt do své činnosti i do svých hodnotových a dodavatelských řetězců“ a že „všechna partnerství podílející se na provádění cílů udržitelného rozvoje by měla vycházet z dodržování lidských práv a odpovědného chování podniků“, a v nichž „Rada vybízí podniky z EU, aby zřídily „mechanismy řešení stížností na operativní úrovni nebo aby vytvořily společné mezipodnikové iniciativy pro řešení stížností“,

   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na pátou část, hlavy I, II a V této smlouvy, konkrétně na článek 207 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v),

   s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ...[12] o návrhu rozhodnutí Rady,

   s ohledem na čl. 105 odst. 2 jednacího řádu,

   s ohledem na stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro rozvoj,

   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A9-0014/2020),

  A. vzhledem k tomu, že EU je ve světovém měřítku hlavním příjemcem i zdrojem přímých zahraničních investic;

  B. vzhledem k tomu, že mezi 80 přímými zahraničními investory ve Vietnamu patří EU páté místo;

  C. vzhledem k tomu, že Vietnam je živou, pulzující ekonomikou s nejrychleji rostoucí střední třídou mezi zeměmi sdružení ASEAN, s vysokou mírou gramotnosti a úrovní vzdělanosti, poměrně nízkými mzdami, dobrou dopravní konektivitou a ústřední polohou v rámci sdružení ASEAN;

  D. vzhledem k tomu, že vietnamské potřeby v oblasti infrastruktury a investic velmi výrazně přesahují v současnosti dostupnou částku veřejných finančních prostředků;

  E. vzhledem k tomu, že v roce 2017 připlynuly do Vietnamu přímé zahraniční investice v hodnotě 8 % jeho HDP – více než dvakrát tolik než do podobně velkých ekonomik v tomto regionu;

  F. vítá skutečnost, že obchodní, podnikatelské a investiční prostředí se ve Vietnamu v posledních několika desetiletích výrazně zlepšilo;

  G. vzhledem k tomu, že v současnosti je v platnosti více než 3 000 mezinárodních dohod o investicích a členské státy EU jsou smluvní stranou přibližně 1 400 z nich;

  H. vzhledem k tomu, že se po dohodě o ochraně investic mezi EU a Singapurem jedná o druhou dohodu zaměřenou „pouze na ochranu investic“, již EU uzavřela s třetí zemí v návaznosti na jednání mezi orgány o nové architektuře dohod EU o volném obchodu na základě posudku 2/15 Soudního dvora Evropské unie (SDEU) ze dne 16. května 2017, který bude sloužit jako výchozí pozice, jíž budou poměřovány budoucí vztahy EU s jejími obchodními partnery;

  I. vzhledem k tomu, že dohoda nahradí a doplní stávající dvoustranné dohody o investicích mezi 21 členskými státy EU a Vietnamem, které nezahrnovaly nový přístup EU k ochraně investic ani mechanismus jeho prosazování, veřejný systém soudů pro investice (ICS);

  J. vzhledem k tomu, že systém soudů pro investice byl začleněn do již dokončené  Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA), kterou doposud neratifikovalo několik členských států, a nahrazuje tak systém urovnání sporů mezi investorem a státem (ISDS); 

  K. vzhledem k tomu, že dne 30. dubna 2019 SDEU ustanovil, že mechanismus pro řešení sporů mezi investory a státy podle dohody CETA je slučitelný s právními předpisy EU[13];

  L. vzhledem k tomu, že se smluvní strany výslovně zavázaly, že se budou obracet na mnohostranný soud pro investice, což Parlament rozhodně a setrvale podporuje;

  M. vzhledem k tomu, že dne 20. března 2018 Rada přijala směrnice pro jednání, jimiž zmocnila Komisi, aby jménem EU jednala o úmluvě o zřízení mnohostranného soudu pro investice; vzhledem k tomu, že tyto směrnice pro jednání byly zveřejněny;

  1. vítá nový přístup EU k ochraně investic a mechanismus jeho prosazování (systém soudů pro investice), který přinesl reformu ISDS a zvyšuje kvalitu individuálních přístupů dvoustranných dohod o investicích uzavřených členskými státy EU; zdůrazňuje skutečnost, že systém soudů pro investice je moderním, inovativním a reformovaným mechanismem řešení sporů týkajících se investic, s ohledem na procesní nedostatky ISDS; podotýká dále, že s ním přichází výrazná změna míry hmotněprávní ochrany, které se investorům dostává, a způsobu, jakým se řeší spory investorů a států; vyjadřuje obavy nad tím, že oblast působnosti mírně přesahuje samotnou otázku zákazu diskriminace mezi zahraničními a domácími investory; připomíná, že zřízení nezávislého mnohostranného soudu pro investice by pro všechny strany zvýšilo právní jistotu; vítá rozhodný závazek Vietnamu připojit se k mnohostrannému obchodnímu systému založenému na pravidlech;

  2. konstatuje, že dohoda zajistí vysokou úroveň ochrany investic a právní jistoty a současně smluvním stranám zaručí právo na regulaci a naplňování legitimních cílů veřejné politiky, jako je veřejné zdraví, veřejné služby a ochrana životního prostředí; zdůrazňuje, že dohoda zajistí rovněž transparentnost a odpovědnost; žádá Komisi, aby více zohledňovala boj proti změně klimatu a dodržování Pařížské dohody a chránila právo stran na regulaci, jako se tomu stalo u dohody CETA; trvá na tom, aby byl Evropský parlament pravidelně informován o tom, jak evropští investoři tato ustanovení využívají;

  3. zdůrazňuje, že dohoda zaručuje, že se investorům z EU dostane ve Vietnamu spravedlivého a rovného zacházení, které je vyšším standardem ochrany než zacházení na základě vnitrostátních pravidel; konstatuje, že dohoda náležitě chrání investory z EU před protiprávním vyvlastněním; domnívá se, že by to mělo jít ruku v ruce s povinnostmi pro investory uplatňovat náležitou péči, pokud jde udržitelné obchodní praktiky v souladu s lidskými právy a mezinárodními pracovněprávními úmluvami a také s normami ochrany životního prostředí;

  4. zdůrazňuje, že hospodářský rozvoj a multilateralismus představují důležité nástroje ke zlepšení života lidí; poukazuje na to, že jedním z cílů dohody o ochraně investic je posílení ekonomických, obchodních a investičních vztahů mezi EU a Vietnamem v souladu s cílem udržitelného rozvoje a podpora obchodu a investic, přičemž budou plně dodržovány mezinárodně uznávané lidskoprávní, environmentální a pracovní normy a dohody;

  5. připomíná, že Vietnam je rozvojovou zemí; zdůrazňuje, že mají-li investice přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje, zejména cíle č. 1, kterým je vymýcení chudoby, cíle č. 8 o důstojné práci a cíle č. 10, kterým je zmírnění nerovností, musí se podílet na vytváření kvalitních pracovních míst, podporovat místní ekonomiku a plně dodržovat vnitrostátní právní předpisy, včetně daňových povinností;

  6. připomíná, že systém soudů pro investice předpokládá zřízení stálého tribunálu první instance pro investice a odvolacího tribunálu, jejichž členové budou muset mít kvalifikaci srovnatelnou s kvalifikací soudců Mezinárodního soudního dvora a budou muset prokázat odborné znalosti v mezinárodním právu veřejném, a nikoli pouze v obchodním právu, a mimoto budou muset splňovat přísné požadavky na nezávislost, nestrannost, morální bezúhonnost a etické chování v podobě závazného kodexu chování, jehož účelem je předcházet vzniku přímých či nepřímých střetů zájmů; zdůrazňuje, že Evropský soudní dvůr shledává systém soudů pro investice plně v souladu s právem EU, jak se vyslovil ve svém stanovisku 1/17;

  7. vítá pravidla transparentnosti, která se vztahují na řízení před tribunály, včetně ustanovení zaručujících, že dokumentace k případu bude veřejně k dispozici, slyšení budou veřejná, a zúčastněným stranám bude umožněno podávat návrhy; je přesvědčen, že větší transparentnost pomůže vyvolat důvěru veřejnosti v systém a pomůže rovněž zajistit, aby se veškerým lidským právům a aspektům udržitelného rozvoje dostalo účinného slyšení před investičními tribunály; dále vítá srozumitelnost důvodů, na jejichž základě může investor podat žalobu, což zajišťuje větší transparentnost a spravedlivost procesu;

  8. zdůrazňuje, že třetí strany, např. organizace práce a environmentální organizace, mohou přispět k řízení v rámci systému soudů pro investice prostřednictvím informací amicus curiae;

  9. zdůrazňuje, že spekulativní výběr nebude možný a že se zabrání tomu, aby byla vedena vícečetná a souběžná řízení;

  10. připomíná, že dohoda zkvalitňuje ustanovení dohody CETA o ochraně investic, neboť zahrnuje ustanovení týkající se povinností bývalých soudců, kodex chování, jehož účelem je předcházet vzniku střetů zájmů, a plně funkční odvolací tribunál v době uzavření dohody;

  11. je přesvědčen, že zřízení odvolacího tribunálu by mohlo oproti současné situaci zlepšit kvalitu a konzistentnost odvolání proti soudním rozhodnutím;

  12. konstatuje, že dohoda mezi EU a Vietnamem o ochraně investic (EVIPA) neobsahuje samostatnou kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, jelikož ta se vztahuje na přístup na investiční trh podle dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EUVFTA); zdůrazňuje, že dohoda EVIPA také obsahuje ustanovení zavádějící institucionální a právní vazbu na Rámcovou dohodu o komplexním partnerství a spolupráci (PCA) i specifické odkazy na hodnoty a zásady obchodu a udržitelného rozvoje v její preambuli, které jsou zakotveny v dohodě EUVFTA a ve Všeobecné deklaraci lidských práv, a tak zajišťuje, že jsou lidská práva zásadním tématem vzájemných vztahů mezi EU a Vietnamem; zdůrazňuje, že smluvní strany a investoři musí dodržovat všechny příslušné mezinárodní normy a závazky v oblasti lidských práv; zdůrazňuje odpovědnost investorů v souladu s pokyny OECD pro nadnárodní společnosti a s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv; poukazuje dále na to, že ustanovení dohod EVIPA a EUVFTA musí být uplatňována komplementárním způsobem, zvláště pokud jde o lidská, environmentální a sociální práva a udržitelný rozvoj, jsou-li uplatňována v rámci práva smluvních stran na regulaci; dále zdůrazňuje, že je třeba zajistit soulad s cíli rozvojové spolupráce podle článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU);

  13. zdůrazňuje důležitost plně pozitivních trendů v oblasti lidských práv pro ratifikaci této dohody a vyzývá vietnamské orgány, aby stanovily konkrétní opatření na zlepšení situace jako signál, že jsou odhodlány tato práva dodržovat; připomíná své žádosti, zejména co se týče reformy trestního zákoníku, trestu smrti, politických vězňů a základních svobod; naléhavě vyzývá smluvní strany, aby v plné míře využívaly dohody s cílem zlepšit situaci v oblasti lidských práv ve Vietnamu, a zdůrazňuje důležitost ambiciózního dialogu v oblasti lidských práv mezi EU a Vietnamem; upozorňuje na skutečnost, že článek 1 dohody o partnerství a spolupráci obsahuje standardní ustanovení o lidských právech, na jehož základě mohou být přijata odpovídající opatření, včetně – v krajním případě – neprodleného pozastavení dohody o partnerství a spolupráci, a tedy i dohody IPA, nebo její části;

  14. znovu opakuje, že článek 35 dohody o partnerství a spolupráci a článek 13 dohody o volném obchodu poskytují společně se systémem pravidelného hodnocení nástroje k řešení otázek lidských práv, které souvisejí s prováděním dohody o ochraně investic, ale musí je doprovázet kontrola ze strany EU a jejích členských států a nezávislý mechanismus monitorování a podávání stížností, který by dotčeným občanům a místním zúčastněným stranám poskytoval účinné prostředky nápravy a nástroj k řešení případných negativních dopadů na lidská práva;

  15. vyjadřuje znepokojení nad prováděním nového zákona o kybernetické bezpečnosti, zejména požadavků na lokalizaci a zveřejňování, dohled a kontrolu online, a opatřeními na ochranu osobních údajů, jež nejsou slučitelná s hodnotami EU a liberalizací obchodní agendy; vítá ochotu zapojit se do intenzivního dialogu, včetně závazku předsedkyně Národního shromáždění Vietnamu zahrnout do diskuse a jednání o prováděcích vyhláškách oba parlamenty; vyzývá vietnamské orgány, aby přijaly konkrétní opatření, a vítá podporu EU v tomto ohledu;

  16. připomíná, že článek 8 Smlouvy o fungování EU stanoví, že při všech svých činnostech usiluje Unie o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy; vítá skutečnost, že Vietnam i EU podepsaly prohlášení WTO z Buenos Aires o ženách a obchodu, a vyzývá strany této dohody, aby posílily závazky týkajících se genderových aspektů a obchodu v této dohodě; vyzývá ke zlepšení podmínek, které ženám umožní využívat příležitostí vytvořených dohodou, včetně podpory budování kapacit a zvyšování dovedností žen v práci a v podnikání, zlepšení zastoupení žen v rozhodovacích procesech a funkcích a lepšího přístupu žen ke vědě, technice a inovacím, jejich větší účasti a zastávání vedoucích pozic v těchto oblastech;

  17. vyzývá EU a Vietnam, aby spolupracovaly na vytvoření akčního plánu pro potírání dětské práce včetně nezbytného rámce pro podniky;

  18. vítá rozhodnutí Rady zveřejnit směrnice pro jednání ze dne 20. března 2018 o mnohostranném soudu pro investice a vyzývá Radu, aby zveřejnila i veškeré předchozí směrnice pro jednání o obchodních a investičních dohodách;

  19. zdůrazňuje, že dohoda nahradí 21 stávajících dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy EU a Vietnamem; domnívá se, že to je důležitým krokem v rámci zvyšování legitimity a akceptace mezinárodního investičního režimu;

  20. vyzývá Komisi, aby přijala doprovodná opatření pro malé a střední podniky, která učiní  dohodu transparentní a přístupnou; podněcuje Komisi k tomu, aby pokračovala v úsilí o zajištění větší dostupnosti systému soudů pro investice pro malé a střední podniky; zdůrazňuje potenciál pro růst a významné přínosy, které jsou tak k dispozici pro evropské malé a střední podniky, jež mají zásadní význam pro evropskou prosperitu a inovace;

  21. zdůrazňuje, jak významná by dohoda o ochraně investic mohla být pro zvyšování životní úrovně, podporu prosperity a stability, prosazování právního státu, řádné správy věcí veřejných a udržitelného rozvoje a pro dodržování lidských práv ve Vietnamu, a podtrhuje, že tato dohoda současně EU poskytuje možnost podporovat v tomto regionu cíle spjaté s mírem a stabilitou; zdůrazňuje, že jednoznačná ochrana těchto univerzálních hodnot je podmiňující součástí každé dohody mezi EU a třetím státem;

  22. domnívá se, že schválení této dohody bude základem kvalitní ochrany investorů a jejich investic na obou stranách a že zároveň bude vládám zaručeno právo na regulaci a vytvoří se více příležitostí pro svobodný a spravedlivý obchod mezi EU a Vietnamem; vyzývá členské státy, aby urychleně tuto dohodu ratifikovaly s cílem zajistit, aby z ní mohly mít co nejdříve prospěch všechny zúčastněné strany, s ohledem na snahu Vietnamu o zlepšení situace v oblasti občanských a pracovních práv v souladu s jeho závazky;

  23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Vietnamské socialistické republiky.


   

   

   

  STANOVISKO VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI (5.12.2019)

  pro Výbor pro mezinárodní obchod

  k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie

  (2018/0358M(NLE))

  Zpravodajka: Isabel Wiseler-Lima

   

   

  NÁVRHY

  Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

  1. zdůrazňuje, že hospodářský rozvoj a multilateralismus představují důležité nástroje ke zlepšení života lidí; poukazuje na to, že jedním z cílů dohody o ochraně investic je posílení ekonomických, obchodních a investičních vztahů mezi EU a Vietnamem v souladu s cílem udržitelného rozvoje a podpora obchodu a investic, při čemž budou zcela dodržovány mezinárodně uznávané lidskoprávní, environmentální a pracovní normy a dohody;

  2. vyjadřuje politování nad tím, že Komise neprovedla posouzení dopadu dohody o ochraně investic mezi EU a Vietnamem na lidská práva, což je v rozporu s rozhodnutím veřejné ochránkyně práv EU z roku 2015, jakož i s akčním plánem EU pro lidská práva a demokracii; vyzývá Komisi, aby posouzení dopadu na lidská práva okamžitě provedla; poukazuje na to, že se Komise rovněž zavázala provést ex post posouzení dopadu na hospodářství, společnost a životní prostředí;

  3. vítá intenzivnější politický dialog mezi EU a Vietnamem a možnost řešit znepokojivé otázky v oblasti lidských práv v rámci institucionálního mechanismu, který byl zaveden na základě článku 35 dohody o partnerství a spolupráci a článku 13 dohody o volném obchodu; znovu opakuje, že tyto články poskytují společně se systémem pravidelného hodnocení nástroje k řešení otázek lidských práv, které souvisejí s prováděním dohody o ochraně investic, ale musí je doprovázet kontrola ze strany EU a jejích členských států, nezávislý mechanismus monitorování a podávání stížností, který by dotčeným občanům a místním zúčastněným stranám poskytoval účinné prostředky nápravy, a nástroj k řešení případných negativních dopadů na lidská práva; bere na vědomí, že i když jedna ze stran může jednostranně přijmout náležitá opatření, domnívá-li se, že se druhá strana dopustila závažného porušení dohody o partnerství a spolupráci, jsou tato opatření plně na uvážení stran a byla uplatněna jen za velmi výjimečných okolností;

  4. zdůrazňuje, že podle hlavy VI dohody o partnerství a spolupráci se smluvní strany dohodly, že budou spolupracovat na podpoře a ochraně lidských práv a v oblasti rovnosti žen a mužů, změny klimatu, migrace, zdraví, vzdělávání a odborné přípravy, sociálně-ekonomických záležitostí a reformy veřejné správy s cílem zajistit, aby se přísné normy a hodnoty prosazované EU ve Vietnamu odrazily v nadcházejících reformách, mimo jiné s ohledem na uplatňování mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv, mezi jejichž smluvní strany Vietnam patří; se znepokojením konstatuje, že po vstupu dohody o partnerství a spolupráci v platnost se situace v oblasti lidských práv zhoršila;

  5. zdůrazňuje, že smluvní strany a investoři musí dodržovat všechny příslušné mezinárodní normy a závazky v oblasti lidských práv; zdůrazňuje odpovědnost investorů v souladu s pokyny OECD pro nadnárodní společnosti a s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv; připomíná, že podniky musí dodržovat mezinárodní normy v oblasti lidských práv a životního prostředí; vyzývá EU a Vietnam, aby spolupracovaly na vytvoření akčního plánu pro potírání dětské práce a mimoto i na vytvoření nezbytného rámce pro podniky;

  6. plně podporuje soustavnou, skutečnou a na výsledky zaměřenou angažovanou činnost, která v oblasti lidských práv probíhá mezi EU a Vietnamem, a to i v rámci dvoustranného dialogu o lidských právech a dalších setkání činitelů na vedoucích pozicích, která jsou důležitá pro dvoustranné investice; vyzývá k posílení každoročního dialogu mezi EU a Vietnamem o lidských právech za účasti nezávislých místních organizací občanské společnosti a obránců lidských práv; v tomto ohledu zdůrazňuje, že Komise a ESVČ musí věnovat zvláštní pozornost skutečnosti, že činnost nezávislých organizací občanské společnost byla tvrdě potlačována a že vzhledem k obavám z pronásledování a odvetných opatření působí tyto organizace převážně v utajení; vyjadřuje politování nad tím, že nejméně ve dvou případech Vietnam těsně před konáním rozhovorů uvěznil aktivisty; trvá na tom, že je důležité upozorňovat v průběhu těchto dialogů na jednotlivé případy a sledovat jejich stav; lituje toho, že po několika kolech dialogů EU s Vietnamem na téma lidských práv nebylo dosaženo žádného hmatatelného výsledku; vyzývá k tomu, aby při těchto dialozích, které by měly směřovat ke konkrétním výsledkům, byly brány v potaz informace poskytované relevantními mezinárodními organizacemi;

  7. zdůrazňuje, jak významná by dohoda o ochraně investic mohla být pro zvyšování životní úrovně, podporu prosperity a stability, prosazování právního státu, řádné správy věcí veřejných a udržitelného rozvoje a pro dodržování lidských práv ve Vietnamu, a podtrhuje, že tato dohoda současně EU poskytuje možnost podporovat v tomto regionu cíle spjaté s mírem a stabilitou; zdůrazňuje, že jednoznačná ochrana těchto univerzálních hodnot je podmínečnou součástí každé dohody mezi EU a třetím státem; je znepokojen nedostatkem vykonatelných povinností investorů týkajících se lidských práv;

  8. konstatuje, že judikatura systému soudů pro investice by měla zaručit dodržování lidskoprávních norem; konstatuje, že vysoké náklady spojené s postupy soudů pro investice mohou potenciálně omezovat přístup dotčených občanů ke spravedlnosti a ke zjednání nápravy; vyjadřuje politování nad tím, že občanská společnost má možná omezený přístup k soudním řízením a omezené příležitosti k účasti na těchto řízeních, neboť chybí ustanovení o amicus curiae;

  9. doporučuje, aby Parlament udělil souhlas s dohodou pouze tehdy, pokud doporučení uvedená v tomto usnesení budou po právní stránce a účinně uplatňována.

   


  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

  Referenční údaje

  2018/0358M(NLE)

  Příslušný výbor

   

  INTA

   

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

   Datum oznámení na zasedání

  AFET

  24.10.2019

  Zpravodaj(ka)

   Datum jmenování

  Isabel Wiseler-Lima

  30.9.2019

  Projednání ve výboru

  14.10.2019

  2.12.2019

   

   

  Datum přijetí

  4.12.2019

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  48

  8

  6

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Phil Bennion, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gina Dowding, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Andrea Cozzolino, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Andrzej Halicki, Martin Horwood, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Bert-Jan Ruissen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos, Bernhard Zimniok

  Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

  Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Geoffrey Van Orden

   


  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
  VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  48

  +

  ID

  Bernhard Zimniok

  NI

  Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

  PPE

  Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Kris Peeters, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

  RENEW

  Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Irina Von Wiese

  S&D

  Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Sven Mikser, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev

  VERTS/ALE

  Gina Dowding, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel

   

  8

  -

  ECR

  Bert-Jan Ruissen, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

  GUE/NGL

  Manu Pineda, Mick Wallace

   

  6

  0

  GUE/NGL

  Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz

  ID

  Susanna Ceccardi, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani

   

  Význam zkratek:

  + : pro

  - : proti

  0 : zdrželi se

   

   


   

   

  STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ (3.12.2019)

  pro Výbor pro mezinárodní obchod

  k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie

  (2018/0358M(NLE))

  Zpravodaj: Tomas Tobé

   

   

   

  NÁVRHY

  Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

  1.  připomíná, že Vietnam je rozvojovou zemí; zdůrazňuje, že mají-li investice přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje, zejména cíle č. 1, kterým je vymýcení chudoby, cíle č. 8 o důstojné práci a cíle č. 10, kterým je zmírnění nerovností, musí se podílet na vytváření kvalitních pracovních míst, podporovat místní ekonomiku a plně dodržovat vnitrostátní právní předpisy, včetně daňových povinností;

  2. vítá závazek stran dohody o ochraně investic mezi EU a Vietnamem posilovat příspěvek obchodu a investic k plnění cíle udržitelného rozvoje v jeho hospodářském, sociálním a environmentálním rozměru; uznává, že systém soudů pro investice představuje oproti stávajícím dvoustranným investičním smlouvám 21 členských států EU s Vietnamem zlepšení, pokud jde o nezávislost soudců;

  3.  co nejdůrazněji potvrzuje, že strany dohody o ochraně investic a investoři, kteří jsou touto dohodou chráněni, musí dodržovat nejen normy a povinnosti, které v oblasti lidských práv stanoví vnitrostátní právní předpisy, ale i všechny normy a povinnosti vyplývající z mezinárodního práva;

  4.  vítá uplatňování pravidel Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) týkajících se transparentnosti při urovnávání sporů; zdůrazňuje, že investoři nesmějí zpochybňovat ochranu legitimních rozhodnutí veřejné politiky a právo na regulaci; trvá na tom, aby byl Evropský parlament pravidelně informován o tom, jak evropští investoři s těmito ustanoveními zacházejí;

  5. konstatuje, že vymezení povinností investorů by mohlo zaostávat za ochranou, která jim byla přiznána, protože dohoda o ochraně investic zaručuje zahraničním investorům na základě rozhodčí doložky vymahatelná práva, avšak nezavádí systém sankcí v případě porušování sociálních a environmentálních norem; opakuje, že v dohodě o ochraně investic je třeba zajistit spravedlivou rovnováhu mezi právy a povinnostmi investorů, pokud jde o podnikové, sociální a environmentální normy a lidská práva obecně; v této souvislosti poukazuje na význam vytvoření nezávislého mechanismu pro monitorování a podávání stížností, který by mohly využívat postižené komunity a který by byl oprávněn vydávat závazná rozhodnutí ohledně toho, zda mohou mít obchodní a investiční dohody negativní dopad; zdůrazňuje, že je třeba průběžně informovat Evropský parlament o opatřeních přijatých prostřednictvím tohoto mechanismu v reakci na stížnosti týkající se investorů se sídlem v některém členském státě;

  6.  vyzývá strany dohody, aby respektovaly mezinárodně závazné zásady a nástroje, jako jsou např. pokyny OECD pro nadnárodní společnosti, obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a zásady OSN pro odpovědné investování;

  7.  připomíná, že ustanovení dohody o ochraně investic a dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem musí být uplatňována komplementárním způsobem, zvláště pokud jde o lidská, environmentální a sociální práva a udržitelný rozvoj; dále zdůrazňuje, že je třeba zajistit soulad s cíli rozvojové spolupráce podle článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).


  POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Název

  Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

  Referenční údaje

  2018/0358M(NLE)

  Příslušný výbor

   

  INTA

   

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

   Datum oznámení na zasedání

  DEVE

  24.10.2019

  Zpravodaj(ka)

   Datum jmenování

  Tomas Tobé

  4.9.2019

  Projednání ve výboru

  5.9.2019

  8.10.2019

   

   

  Datum přijetí

  3.12.2019

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  17

  7

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

   


   

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
  VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  17

  +

  ECR

  Beata Kempa

  ID

  Bernhard Zimniok

  PPE

  Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

  RENEW

  Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

  S&D

  Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

   

  7

  -

  GUE/NGL

  Miguel Urbán Crespo

  ID

  Alessandra Basso, Dominique Bilde

  NI

  Louis Stedman-Bryce

  VERTS/ALE

  Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

   

  0

  0

   

   

   

  Význam zkratek:

  + : pro

  - : proti

  0 : zdrželi se

   

   

   


   

   

   

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

  Referenční údaje

  2018/0358M(NLE)

  Datum konzultace / žádosti o souhlas

  17.1.2019

   

   

   

  Příslušný výbor

   Datum oznámení na zasedání

  INTA

  24.10.2019

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

   Datum oznámení na zasedání

  AFET

  24.10.2019

  DEVE

  24.10.2019

   

   

  Zpravodajové

   Datum jmenování

  Geert Bourgeois

  23.9.2019

   

   

   

  Předchozí zpravodajové

  Jan Zahradil

  Projednání ve výboru

  2.10.2019

  6.11.2019

  3.12.2019

   

  Datum přijetí

  21.1.2020

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  27

  7

  5

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Saskia Bricmont, Angelika Winzig

  Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

  Jordi Cañas

  Datum předložení

  27.1.2020

   


   

   

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  27

  +

  ECR

  Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

  ID

  Maximilian Krah

  PPE

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Angelika Winzig

  RENEW

  Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

   

  7

  -

  GUE/NGL

  Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

  S&D

  Jude Kirton-Darling

  VERTS/ALE

  Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

   

  5

  0

  ID

  Roman Haider, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

  NI

  Tiziana Beghin, James Wells

   

  Význam zkratek:

  + : pro

  - : proti

  0 : zdrželi se

   

   

  Poslední aktualizace: 6. února 2020
  Právní upozornění - Ochrana soukromí