Procedure : 2018/0358M(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0014/2020

Indgivne tekster :

A9-0014/2020

Forhandlinger :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Afstemninger :

PV 12/02/2020 - 11.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0029

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0014/2020</NoDocSe>
PDF 194kWORD 71k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>

<Titre>med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side</Titre>

<DocRef>(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Udvalget om International Handel</Commission>

Ordfører: <Depute>Geert Bourgeois</Depute>

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE FRA UDENRIGSUDVALGET
 UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05931/2019),

 der henviser til udkast til investeringsbeskyttelsesaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side (05932/2019),

 der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0020/2019),

 der henviser til forhandlingsdirektiverne af 23. april 2007 om en frihandelsaftale med medlemsstaterne i Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN), som i oktober 2013 blev suppleret med henblik på at inkludere investeringsbeskyttelse,

 der henviser til afgørelsen af 22. december 2009 om at føre bilaterale forhandlinger om en frihandelsaftale med de enkelte ASEAN-medlemsstater,

 der henviser til rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde, som blev undertegnet i Bruxelles den 27. juni 2012 og trådte i kraft i oktober 2016[1],

 der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om etablering af en samlet EU-politik for internationale investeringer[2],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1219/2012 af 12. december 2012 om indførelse af overgangsordninger for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande[3],

 der henviser til sin beslutning af 28. juni 2016 om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering[4],

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 med titlen "Handel for alle: En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

 der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Unions Domstol af 16. maj 2017 i sag 2/15[5] i henhold til artikel 218, stk. 11, i TEUF, som Kommissionen anmodede om den 10. juli 2015,

 der henviser til sin beslutning af 9. juni 2016 om Vietnam[6],

 der henviser til sin beslutning af 14. december 2017 om ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa[7],

 der henviser til sin beslutning af 15. november 2018 om Vietnam, navnlig de politiske fangers situation[8],

 der henviser til Den Europæiske Ombudsmands beslutning af 26. februar 2016 i sag 1409/2014/MHZ om Europa-Kommissionens manglende gennemførelse af en forudgående konsekvensanalyse vedrørende menneskerettigheder i forbindelse med frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam[9],

 der henviser til sin beslutning af 4. oktober 2018 om EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber og andre virksomheder med transnationale træk for så vidt angår menneskerettigheder[10],

 der henviser til De Forenede Nationers Kommission for International Handelsrets (UNCITRAL's) regler om gennemsigtighed i aftalebaseret investor-stat-voldgift[11],

 der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig afsnit V om Unionens optræden udadtil,

 der henviser til Rådets konklusioner af 20. juni 2016 om børnearbejde, hvori Kommissionen tilskyndes til fortsat at undersøge mulighederne for at anvende EU's handelsinstrumenter, herunder frihandelsaftaler, mere effektivt til at bekæmpe børnearbejde,

 der henviser til Rådets konklusioner af 20. juni 2016 om erhvervslivet og menneskerettigheder, hvori det pointeres, at "EU anerkender, at virksomhedernes ansvar for menneskerettigheder og inddragelsen heraf i deres aktiviteter og værdi- og forsyningskæder er en forudsætning for bæredygtig udvikling og for at opfylde målene for bæredygtig udvikling", at "alle partnerskaber vedrørende gennemførelse af målene for bæredygtig udvikling bør være baseret på respekt for menneskerettigheder og ansvarlig forretningsskik", og at "Rådet tilskynder virksomheder i EU til at etablere klagemekanismer på operativt plan eller skabe fælles klageinitiativer mellem virksomheder",

 der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig del fem, afsnit I, II og V, særlig artikel 207 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

 der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ...[12] om forslaget til Rådets afgørelse,

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 2,

 der henviser til udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A9-0014/2020),

A. der henviser til, at EU er den førende modtager af og kilde til direkte udenlandske investeringer (FDI) i verden;

B. der henviser til, at EU er på femtepladsen ud af 80 udenlandske direkte investorer i Vietnam;

C. der henviser til, at Vietnam er en dynamisk økonomi med den hurtigst voksende middelklasse i ASEAN og har en ung og dynamisk arbejdsstyrke, en høj alfabetiseringsgrad, et højt uddannelsesniveau, forholdsvis lave lønninger, gode transportforbindelser og en central placering i ASEAN;

D. der henviser til, at Vietnams behov for infrastruktur og investeringer i ekstrem grad overstiger mængden af offentlige midler, der i øjeblikket er til rådighed;

E. der henviser til, at Vietnam i 2017 modtog direkte udenlandske investeringer til en værdi af 8 % af landets BNP, hvilket er mere end dobbelt så meget som andre økonomier af samme størrelsesorden i regionen;

F. glæder sig over, at handels-, erhvervs- og investeringsklimaet er blevet væsentligt forbedret i Vietnam i de seneste årtier;

G. der henviser til, at der i øjeblikket er over 3000 internationale investeringsaftaler i kraft, og at EU-medlemsstater er part i ca. 1400;

H. der henviser til, at dette – næst efter investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Singapore – er den anden aftale udelukkende om investeringsbeskyttelse, som er indgået mellem EU og et tredjeland efter drøftelser mellem EU-institutionerne om den nye opbygning af EU's frihandelsaftaler på grundlag af udtalelse 2/15 af 16. maj 2017 fra Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen), der vil tjene som et referencepunkt for EU's fremtidige dialog med sine handelspartnere;

I. der henviser til, at aftalen vil erstatte og afløse de eksisterende bilaterale investeringsaftaler mellem 21 EU-medlemsstater og Vietnam, som ikke indbefatter EU's nye tilgang til investeringsbeskyttelse og håndhævelsesmekanismen hertil, det offentlige investeringsretssystem (ICS);

J. der henviser til, at ICS blev integreret i den allerede afsluttede CETA-aftale, som blev ratificeret af Parlamentet den 15. februar 2017 og afventer ratificering af flere medlemsstater og dermed erstatter ordningen for tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS);

K. der henviser til, at EU-Domstolen den 30. april 2019 fastslog, at den mekanisme til bilæggelse af tvister mellem investorer og stater, der er fastsat i CETA, er forenelig med EU-retten[13];

L. der henviser til, at parterne har givet tilsagn om, at de vil stræbe efter at oprette en multilateral investeringsret – et initiativ, der er blevet støttet kraftigt og vedvarende af Parlamentet;

M. der henviser til, at Rådet den 20. marts 2018 vedtog de forhandlingsdirektiver, der bemyndigede Kommissionen til på EU's vegne at forhandle om en konvention om oprettelse af en multilateral investeringsret; der henviser til, at disse forhandlingsdirektiver er offentliggjort;

1. glæder sig over EU's nye tilgang til investeringsbeskyttelse og håndhævelsesmekanismen hertil (ICS), som har reformeret ISDS og forbedrer kvaliteten af de individuelle tilgange i bilaterale investeringsaftaler (BIA'er), som EU-medlemsstaterne har indgået; understreger, at ICS udgør en moderne, innovativ og reformeret bilæggelsesmekanisme for investeringstvister hvad angår de proceduremæssige mangler ved ISDS; bemærker desuden, at den markerer en betydelig ændring i niveauet af materiel beskyttelse af investorer og måden, hvorpå tvister mellem investorer og stater bilægges; udtrykker imidlertid bekymring over, at anvendelsesområdet stadig kun i beskeden grad rækker videre end blot til ikkeforskelsbehandling mellem udenlandske og indenlandske investorer; minder om, at oprettelsen af en uafhængig multilateral investeringsret vil give alle parter større retssikkerhed; glæder sig over Vietnams stærke engagement i det regelbaserede multilaterale handelssystem;

2. bemærker, at aftalen vil sikre et højt niveau af investeringsbeskyttelse og retssikkerhed, samtidig med at parternes ret til at regulere og forfølge legitime mål for den offentlige politik, såsom folkesundhed, offentlige tjenester og miljøbeskyttelse, bevares; understreger, at aftalen også vil sikre gennemsigtighed og ansvarlighed; anmoder Kommissionen om at tage yderligere hensyn til bekæmpelsen af klimaforandringer og overholdelsen af Parisaftalen, når den sikrer parternes ret til at regulere, ligesom det er gjort i forbindelse med CETA; insisterer på en regelmæssig overvågning af og rapportering til Europa-Parlamentet om europæiske investorers brug af denne bestemmelse;

3. understreger, at aftalen garanterer, at EU-investorer i Vietnam får en retfærdig og rimelig behandling, hvilket er en højere grad af beskyttelse end national behandling; bemærker, at aftalen beskytter EU-investorer ordentligt mod ulovlig ekspropriering; mener, at dette bør gå hånd i hånd med investorernes ansvar for at udvise rettidig omhu med hensyn til bæredygtig forretningspraksis i overensstemmelse med menneskerettighederne og de internationale arbejdskonventioner og miljøstandarder;

4. understreger, at økonomisk udvikling og multilateralisme er vigtige redskaber til at forbedre menneskers liv; påpeger, at et af målene med investeringsbeskyttelsesaftalen er at styrke de økonomiske, handelsmæssige og investeringsmæssige forbindelser mellem EU og Vietnam i overensstemmelse med målet om bæredygtig udvikling og at fremme handel og investeringer i fuld overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder og aftaler vedrørende menneskerettigheder, miljø og arbejde;

5. minder om, at Vietnam er et udviklingsland; understreger, at investeringer for at bidrage til at opfylde målene for bæredygtig udvikling, navnlig mål 1 om udryddelse af fattigdom, mål 8 om anstændigt arbejde og mål 10 om mindre ulighed, skal bidrage til skabelsen af kvalitetsjob, støtte den lokale økonomi og fuldt ud respektere nationale bestemmelser, herunder skattemæssige krav;

6. minder om, at ICS planlægger at oprette en permanent investeringsret i første instans og en appeldomstol, hvis medlemmer skal have kvalifikationer svarende til dem, der besiddes af dommere ved Den Internationale Domstol, og som skal demonstrere, at de har ekspertise i folkeretten og ikke blot i erhvervsret, og som derudover skal leve op til strenge regler om uafhængighed, upartiskhed, integritet og etisk adfærd gennem en bindende adfærdskodeks, som er udformet med henblik på at forhindre direkte eller indirekte interessekonflikter; understreger, at EU-Domstolen anser ICS for at være i fuld overensstemmelse med EU-retten, som det kommer til udtryk i dens udtalelse 1/17;

7. glæder sig over de gennemsigtighedsregler, som gælder for sager ved retterne, herunder bestemmelser der sikrer, at sagsakter vil være offentligt tilgængelige, at høringer afholdes offentligt og at interesserede parter får lov at komme med indlæg; mener, at øget gennemsigtighed vil bidrage til at skabe offentlig tillid til systemet og til at sikre, at alle aspekter vedrørende menneskerettigheder og bæredygtig udvikling behandles effektivt af investeringsretterne; glæder sig desuden over klarheden med hensyn til de forhold, som en investor kan gøre indsigelse mod, hvilket sikrer en mere gennemsigtig og retfærdig proces;

8. understreger, at tredjeparter, såsom arbejds- og miljøorganisationer, kan bidrage til ICS-procedurer gennem amicus curiae-indlæg;

9. understreger, at forumshopping ikke vil være mulig, og at man vil undgå flere og parallelle retssager;

10. minder om, at aftalen er en forbedring i forhold til bestemmelserne om investeringsbeskyttelse i CETA, da den indeholder bestemmelser om forpligtelser for tidligere dommere, en adfærdskodeks for at forhindre interessekonflikter og en appelret, der var fuldt fungerende på tidspunktet for aftalens indgåelse;

11. mener, at oprettelsen af en appelret kan forbedre kvaliteten og ensartetheden af afgørelserne i forhold til den nuværende situation;

12. bemærker, at investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam (EVIPA) ikke indeholder et særskilt kapitel om handel og bæredygtig udvikling, da sidstnævnte finder anvendelse på adgang til markedet for investeringer i medfør af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam (EUVFTA); understreger, at investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam også indeholder en bestemmelse, som skaber en institutionel og juridisk forbindelse til partnerskabs- og samarbejdsaftalen (PSA), samt specifikke henvisninger i præamblen til værdierne og principperne for handel og bæredygtig udvikling som fastsat i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam og verdenserklæringen om menneskerettigheder, således at det sikres, at menneskerettighederne får en central placering i forbindelserne mellem EU og Vietnam; understreger, at parterne og investorerne skal overholde alle de relevante internationale menneskerettighedsstandarder og ‑forpligtelser; fremhæver investorernes ansvar som beskrevet i OECD's retningslinjer for multinationale selskaber og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder; påpeger desuden, at bestemmelserne i EVIPA og EUVFTA skal gennemføres på en sådan måde, at de supplerer hinanden, navnlig med hensyn til menneskerettigheder, miljømæssige og sociale rettigheder og bæredygtig udvikling, når disse tages i anvendelse i forbindelse med parternes ret til at regulere; understreger desuden, at det er nødvendigt at sikre overensstemmelse med målene for udviklingssamarbejde i henhold til artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF);

13. fremhæver betydningen af virkelig positive tendenser på menneskerettighedsområdet for en hurtig ratificering af denne aftale og opfordrer de vietnamesiske myndigheder til i store træk at skitsere konkrete foranstaltninger til forbedring af situationen som et tegn på deres engagement; minder om sine krav vedrørende reformen af straffelovgivningen, anvendelsen af dødsstraf, politiske fanger og grundlæggende frihedsrettigheder; opfordrer indtrængende parterne til at gøre fuld brug af aftalerne med henblik på at forbedre menneskerettighedssituationen i Vietnam og understreger betydningen af en ambitiøs menneskerettighedsdialog mellem EU og Vietnam; påpeger, at artikel 1 i PSA'en indeholder en standardklausul om menneskerettigheder, der kan udløse passende foranstaltninger, herunder, som en sidste udvej, en øjeblikkelig suspendering af PSA'en og følgelig af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam eller dele heraf;

14. gentager, at artikel 35 i PSA'en og artikel 13 i frihandelsaftalen sammen med et system med regelmæssig evaluering udgør redskaber til at håndtere menneskerettighedsproblematikker, der er forbundet med gennemførelsen af investeringsbeskyttelsesaftalen, men at de skal være ledsaget af kontrol fra EU's og dets medlemsstaters side og af en uafhængig overvågnings- og klagemekanisme, der giver de berørte borgere og interessenter effektiv klageadgang og et redskab til afhjælpning af potentielle negative indvirkninger på menneskerettighederne;

15. giver udtryk for sin bekymring over gennemførelsen af den nye lov om cybersikkerhed, navnlig for så vidt angår kravene om lokalisering og offentliggørelse, overvågning og kontrol på nettet samt beskyttelse af personoplysninger, som ikke er forenelige med EU's værdibaserede og liberaliseringsorienterede handelsdagsorden; glæder sig over viljen til at indgå i en intensiv dialog, herunder løftet fra formanden for den vietnamesiske nationalforsamling om at inddrage begge parlamenter i drøftelsen af og forhandlingerne om gennemførelsesdekreterne; opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at iværksætte konkrete tiltag og glæder sig over EU's bistand i denne henseende;

16. minder om, at artikel 8 i TEUF fastsætter, at Unionen "i alle sine aktiviteter skal tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder"; glæder sig over, at både Vietnam og EU har undertegnet WTO's Buenos Aires-erklæring om kvinder og handel, og opfordrer parterne til at styrke deres engagement med hensyn til køn og handel i denne aftale; opfordrer til, at kvinders vilkår forbedres, således at de kan drage fordel af denne aftale, bl.a. gennem kapacitetsopbygning for kvinder på arbejdspladsen og i erhvervslivet, fremme af kvinders repræsentation i beslutningstagning og på myndighedsposter samt forbedring af kvinders adgang til, deltagelse i og lederskab inden for videnskab, teknologi og innovation;

17. opfordrer EU og Vietnam til at samarbejde om at udarbejde en handlingsplan til bekæmpelse af børnearbejde, herunder de nødvendige rammer for virksomhederne;

18. glæder sig over Rådets beslutning om at offentliggøre forhandlingsdirektiverne af 20. marts 2018 om den multilaterale investeringsret og opfordrer Rådet til at offentliggøre alle tidligere forhandlingsdirektiver om handels- og investeringsaftaler;

19. fremhæver, at aftalen vil erstatte de eksisterende 21 bilaterale investeringsaftaler mellem EU-medlemsstater og Vietnam; mener, at dette er et vigtigt skridt i retning af at øge legitimiteten og accepten af den internationale investeringsordning;

20. opfordrer Kommissionen til at træffe ledsagende foranstaltninger for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med henblik på at gøre aftalen gennemsigtig og tilgængelig; tilskynder Kommissionen til at fortsætte sit arbejde med at gøre ICS mere tilgængeligt for SMV'er; fremhæver vækstpotentialet og de betydelige fordele, der herved bliver gjort tilgængelige for europæiske SMV'er, som er af afgørende interesse for europæisk velstand og innovation;

21. understreger den betydning, som investeringsbeskyttelsesaftalen kan have med hensyn til at bidrage til at hæve levestandarden og fremme velstand og stabilitet, retsstatsprincippet, god regeringsførelse, bæredygtig udvikling og respekt for menneskerettighederne i Vietnam samt med hensyn til at sætte EU i stand til at fremme sit mål om fred og stabilitet i regionen; understreger, at en utvetydig opretholdelse af disse universelle værdier er en betingelse for enhver aftale mellem EU og et tredjeland;

22. mener, at godkendelsen af denne aftale vil sikre en solid beskyttelse af investorerne og deres investeringer på begge sider, samtidig med at regeringernes ret til at regulere beskyttes, og vil skabe flere muligheder for fri og fair handel mellem EU og Vietnam; opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at ratificere aftalen for at sikre, at alle interessenter kan høste fordelene heraf så hurtigt som muligt i lyset af Vietnams bestræbelser på at forbedre situationen med hensyn til borgerlige og arbejdsretlige rettigheder i overensstemmelse med dets forpligtelser;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Den Socialistiske Republik Vietnams regering og parlament.


 

 

UDTALELSE FRA UDENRIGSUDVALGET (5.12.2019)

<CommissionInt>til Udvalget om International Handel</CommissionInt>


<Titre>om udkast til Rådets afgørelse om investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side</Titre>

<DocRef>(2018/0358M(NLE))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Isabel Wiseler-Lima</Depute>

 

 

 

FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at økonomisk udvikling og multilateralisme er vigtige redskaber til at forbedre menneskers liv; påpeger, at et af målene med investeringsbeskyttelsesaftalen er at styrke de økonomiske, handelsmæssige og investeringsmæssige forbindelser mellem EU og Vietnam i overensstemmelse med målet om bæredygtig udvikling og at fremme handel og investeringer i fuld overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder og aftaler vedrørende menneskerettigheder, miljø og arbejde;

2. beklager, at Kommissionen ikke har foretaget en vurdering af investeringsbeskyttelsesaftalens indvirkning på menneskerettighederne, hvilket er i modstrid med Den Europæiske Ombudsmands afgørelse fra 2015 og EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati; opfordrer Kommissionen til straks at foretage en vurdering af indvirkningen på menneskerettighederne; påpeger, at Kommissionen også forpligtede sig til at foretage en efterfølgende økonomisk, social og miljømæssig konsekvensanalyse;

3. glæder sig over den styrkede politiske dialog mellem EU og Vietnam og muligheden for at tage menneskerettighedsspørgsmål op inden for rammerne af de institutionelle mekanismer, der er indført i henhold til artikel 35 i partnerskabs- og samarbejdsaftalen og artikel 13 i frihandelsaftalen; gentager, at disse artikler sammen med et system med regelmæssig evaluering udgør redskaber til at håndtere de bekymringer om menneskerettighederne, der er forbundet med gennemførelsen af investeringsbeskyttelsesaftalen, men at de skal ledsages af kontrol fra EU's og dets medlemsstaters side og af en uafhængig overvågnings- og klagemekanisme, der giver de berørte borgere og interessenter effektiv klageadgang og et redskab til afhjælpning af potentielle negative indvirkninger på menneskerettighederne; noterer sig, at disse foranstaltninger fuldt ud er parternes ansvar og kun er blevet anvendt under ganske særlige omstændigheder, selv om en part ensidigt kan træffe passende foranstaltninger, når den mener, at den anden part har begået en væsentlig overtrædelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen;

4. understreger, at parterne i henhold til afsnit VI i partnerskabs- og samarbejdsaftalen er enige om at samarbejde om at fremme og beskytte menneskerettighederne og om at samarbejde på områderne ligestilling mellem kønnene, klimaændringer, migration, sundhed, uddannelse og erhvervsuddannelse, socioøkonomiske anliggender og reform af den offentlige forvaltning for at sikre, at de høje standarder og værdier, som EU fremmer, afspejles i de kommende reformer i Vietnam, herunder med hensyn til gennemførelsen af de internationale menneskerettighedsinstrumenter, som Vietnam er part i; bemærker med bekymring, at menneskerettighedssituationen er blevet forværret siden partnerskabs- og samarbejdsaftalens ikrafttræden;

5. understreger, at parterne og investorerne skal overholde alle relevante internationale menneskerettighedsstandarder og ‑forpligtelser; fremhæver investorernes ansvar i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale selskaber og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne; minder om, at virksomhederne skal overholde internationale menneskerettigheds- og miljøstandarder; opfordrer EU og Vietnam til at samarbejde om at udarbejde en handlingsplan til bekæmpelse af børnearbejde, herunder de nødvendige rammer for virksomhederne;

6. støtter fuldt ud en vedvarende, reel og resultatorienteret dialog om menneskerettigheder mellem EU og Vietnam, herunder inden for rammerne af den bilaterale menneskerettighedsdialog og andre møder på højt plan, der er relevante for bilaterale investeringer; opfordrer til, at den årlige menneskerettighedsdialog mellem EU og Vietnam styrkes med inddragelse af uafhængige lokale civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere; understreger i den forbindelse, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten er nødt til at være særligt opmærksomme på, at det uafhængige civilsamfund er blevet stærkt undertrykt og i vid udstrækning arbejder under jorden af frygt for forfølgelse og gengældelse; beklager, at Vietnam ved mindst to lejligheder har tilbageholdt aktivister umiddelbart forud for dialogerne; insisterer på vigtigheden af at rejse individuelle sager og følge op på disses status under dialogerne; beklager manglen på håndgribelige resultater efter flere runder af menneskerettighedsdialoger mellem EU og Vietnam; opfordrer til, at de oplysninger, der modtages fra de relevante internationale organisationer, tages i betragtning som led i disse dialoger, som bør fokusere på konkrete resultater;

7. understreger den betydning, som investeringsbeskyttelsesaftalen kan have med hensyn til at bidrage til at hæve levestandarden og fremme velstand og stabilitet, retsstatsprincippet, god regeringsførelse, bæredygtig udvikling og respekt for menneskerettighederne i Vietnam samt med hensyn til at sætte EU i stand til at fremme sit mål om fred og stabilitet i regionen; understreger, at en utvetydig opretholdelse af disse universelle værdier er en betingelse for enhver aftale mellem EU og et tredjeland; er bekymret over, at der mangler menneskerettighedsforpligtelser for investorer, der kan håndhæves;

8. noterer sig, at retspraksis inden for investeringsdomstolssystemet bør sikre overholdelse af menneskerettighedsstandarderne; bemærker, at de høje omkostninger, der er forbundet med procedurerne inden for investeringsdomstolssystemet, potentielt kan begrænse adgangen til retfærdighed og retsmidler for de berørte borgere; beklager, at civilsamfundet på grund af mangel på garanterede amicus curiae-bestemmelser kan have begrænset adgang til og begrænset mulighed for at deltage i sager;

9. anbefaler, at Parlamentet kun godkender aftalen, hvis henstillingerne i denne beslutning vedtages på lovlig og effektiv vis.


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

Referencer

2018/0358M(NLE)

Korresponderende udvalg

 

INTA

 

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

24.10.2019

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Isabel Wiseler-Lima

30.9.2019

Behandling i udvalg

14.10.2019

2.12.2019

 

 

Dato for vedtagelse

4.12.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

8

6

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Phil Bennion, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gina Dowding, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andrea Cozzolino, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Andrzej Halicki, Martin Horwood, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Bert-Jan Ruissen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos, Bernhard Zimniok

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Geoffrey Van Orden

 


 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

48

+

ID

Bernhard Zimniok

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Kris Peeters, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

RENEW

Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Irina Von Wiese

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Sven Mikser, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Gina Dowding, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel

 

8

-

ECR

Bert-Jan Ruissen, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

GUE/NGL

Manu Pineda, Mick Wallace

 

6

0

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz

ID

Susanna Ceccardi, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 


 

 

UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET (3.12.2019)

<CommissionInt>til Udvalget om International Handel</CommissionInt>


<Titre>om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side</Titre>

<DocRef>(2018/0358M(NLE))</DocRef>

Ordfører for udtalelse: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

 

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at Vietnam er et udviklingsland; understreger, at investeringer for at bidrage til at opfylde målene for bæredygtig udvikling, navnlig mål 1 om udryddelse af fattigdom, mål 8 om anstændigt arbejde og mål 10 om mindre ulighed, skal bidrage til skabelsen af kvalitetsjob, støtte den lokale økonomi og fuldt ud respektere nationale bestemmelser, herunder skattemæssige krav;

2. glæder sig over det engagement, som parterne i investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam har vist med hensyn til at forbedre det bidrag, som handel og investeringer yder til målet om bæredygtig udvikling i dens økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner; anerkender, at investeringsretssystemet udgør en forbedring i forhold til de eksisterende bilaterale investeringsaftaler mellem 21 EU-medlemsstater og Vietnam for så vidt angår dommernes uafhængighed;

3.  gentager på det bestemteste, at parterne i aftalen og de investorer, der beskyttes af den, skal overholde alle internationale menneskerettighedsstandarder og -forpligtelser såvel som dem, der følger af national lovgivning;

4.  glæder sig over anvendelsen af gennemsigtighedsreglerne fra De Forenede Nationers Kommission for International Handelsret (UNCITRAL) i forbindelse med tvistbilæggelse; understreger, at beskyttelsen af legitime offentlige politiske beslutninger og retten til at regulere ikke må anfægtes af investorer; insisterer på en regelmæssig overvågning af og rapportering til Europa-Parlamentet om europæiske investorers brug af denne bestemmelse;

5. bemærker, at den beskyttelse, der ydes til investorer, muligvis overhaler udviklingen i investorernes ansvar, eftersom investeringsbeskyttelsesaftalen garanterer udenlandske investorer rettigheder, der kan håndhæves gennem voldgiftsbestemmelsen, men ikke indeholder nogen sanktionsmekanisme for manglende overholdelse af sociale og miljømæssige standarder; gentager, at det er nødvendigt at sikre en rimelig balance i investeringsbeskyttelsesaftalen mellem investorernes rettigheder og pligter for så vidt angår virksomhedsstandarder og sociale, miljømæssige og menneskerettighedsmæssige standarder i det hele taget; understreger i denne forbindelse, at det er vigtigt at etablere en uafhængig overvågnings- og klagemekanisme, der kan anvendes af de berørte befolkninger, og som har beføjelse til at træffe bindende afgørelser vedrørende handels- og investeringsaftalernes eventuelle negative indvirkning; understreger, at det er nødvendigt at holde Europa-Parlamentet underrettet om foranstaltninger, der træffes gennem denne mekanisme som reaktion på klager over investorer med vedtægtsmæssigt hjemsted i en af medlemsstaterne;

6.  opfordrer parterne til at tage hensyn til internationalt vedtagne principper og instrumenter såsom OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder og de FN-støttede principper for ansvarlig investering;

7.  minder om, at bestemmelserne i investeringsaftalen og frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam skal gennemføres på en sådan måde, at de supplerer hinanden, navnlig med hensyn til menneskerettigheder, miljømæssige og sociale rettigheder og bæredygtig udvikling; understreger desuden, at det er nødvendigt at sikre overensstemmelse med målene for udviklingssamarbejde i henhold til artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

 


PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

Referencer

2018/0358M(NLE)

Korresponderende udvalg

 

INTA

 

 

 

 

Udtalelse fra

 Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

24.10.2019

Ordfører for udtalelse

 Dato for valg

Tomas Tobé

4.9.2019

Behandling i udvalg

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

7

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

17

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 


 

 

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

Referencer

2018/0358M(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

17.1.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

24.10.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

24.10.2019

DEVE

24.10.2019

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Oprindelige ordførere

Jan Zahradil

Behandling i udvalg

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Dato for vedtagelse

21.1.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

7

5

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Saskia Bricmont, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Jordi Cañas

Dato for indgivelse

27.1.2020

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

27

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Maximilian Krah

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Angelika Winzig

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

5

0

ID

Roman Haider, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

Tiziana Beghin, James Wells

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

[1] EUT L 329 af 3.12.2016, s. 8.

[2] EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 34.

[3] EUT L 351 af 20.12.2012, s. 40.

[4] EUT C 101 af 16.3.2018, s. 30.

[5] Domstolens udtalelse af 16. maj 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

[6] EUT C 86 af 6.3.2018, s. 122.

[7] EUT C 369 af 11.10.2018, s. 73.

[8] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0459.

[10] EUT C 11 af 13.1.2020, s. 36.

[12] Vedtagne tekster, P8_TA(0000)0000.

[13] Domstolens udtalelse af 30. april 2019, 1/17.

Seneste opdatering: 6. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik