Izvješće - A9-0014/2020Izvješće
A9-0014/2020

IZVJEŠĆE koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Vijetnama, s druge strane

27.1.2020 - (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestitelj: Geert Bourgeois


Postupak : 2018/0358M(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0014/2020
Podneseni tekstovi :
A9-0014/2020
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (05931/2019),

 uzimajući u obzir predloženi Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane (05932/2019),

 uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207 stavkom 4. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) (C9-0020/2019),

 uzimajući u obzir pregovaračke smjernice od 23. travnja 2007. za sporazum o slobodnoj trgovini s državama članicama Udruženja država jugoistočne Azije (ASEAN), koje su dopunjene u listopadu 2013. tako da obuhvaćaju zaštitu ulaganja,

 uzimajući u obzir odluku od 22. prosinca 2009. o pokretanju bilateralnih pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini s pojedinim državama članicama ASEAN-a,

 uzimajući u obzir Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, potpisan u Bruxellesu 27. lipnja 2012., koji je stupio na snagu u listopadu 2016.[1],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. travnja 2011. o budućoj europskoj politici međunarodnih ulaganja[2],

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1219/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o uspostavi prijelaznih aranžmana za bilateralne sporazume o ulaganjima između država članica i trećih zemalja[3],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 28. lipnja 2016. o novoj, inovativnoj i budućnosti okrenutoj strategiji za trgovinu i ulaganja[4],

 uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 14. listopada 2015. naslovljenu „Trgovina za sve: Prema odgovornijoj trgovinskoj i ulagačkoj politici” (COM(2015)0497),

 uzimajući u obzir mišljenje Suda Europske unije od 16. svibnja 2017. u postupku 2/15[5], u skladu s člankom 218. stavkom 11. UFEU-a, koje je 10. srpnja 2015. zatražila Komisija,

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. lipnja 2016. o Vijetnamu[6],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. prosinca 2017. o slobodi izražavanja u Vijetnamu, osobito o slučaju Nguyena Van Hoa[7],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. studenog 2018. o Vijetnamu, posebice položaju političkih zatvorenika[8],

 uzimajući u obzir odluku Europskog ombudsmana od 26. veljače 2016. u predmetu 1409/2014/MHZ o propustu Europske komisije da provede prethodnu procjenu učinka Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama na ljudska prava[9],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. listopada 2018. o doprinosu EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije u pogledu ljudskih prava[10],

 uzimajući u obzir propise Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL) o transparentnosti u arbitraži između ulagača i države koja se temelji na ugovoru[11],

 uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji (UEU), a posebno njegovu glavu V. o vanjskom djelovanju Unije,

 uzimajući u obzir Zaključke Vijeća od 20. lipnja 2016. o dječjem radu, u kojima se Komisiju potiče da nastavi istraživati načine za učinkovitiju uporabu trgovinskih instrumenata EU-a, uključujući sporazume o slobodnoj trgovini za borbu protiv dječjeg rada,

 uzimajući u obzir Zaključke Vijeća od 20. lipnja 2016. o poslovanju i ljudskim pravima, u kojima se navodi da „EU prepoznaje da je za održivi razvoj i postizanje ciljeva održivog razvoja neophodno da poduzeća u svojim aktivnostima poštuju ljudska prava i uključuju to poštovanje u aktivnosti poduzeća te u lance vrijednosti i opskrbe” te da bi se „sva partnerstva u provedbi ciljeva održivog razvoja trebala [...] temeljiti na poštovanju ljudskih prava i odgovornom poslovnom ponašanju”, te u kojima se potiče poduzeća iz EU-a „na uspostavu mehanizama za pritužbe na operativnoj razini ili na stvaranje zajedničkih žalbenih inicijativa među poduzećima”,

 uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU), osobito dio peti, glave I., II i V., točnije članak 207., zajedno s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v,

 uzimajući u obzir svoju nezakonodavnu rezoluciju od ...[12] o Prijedlogu odluke Vijeća,

 uzimajući u obzir članak 105. stavak 2. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za razvoj,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0014/2020),

A. budući da je EU glavni primatelj i izvor izravnih stranih ulaganja u svijetu;

B. budući da je EU peti na popisu 80 izravnih stranih ulagača u Vijetnamu;

C. budući da je Vijetnam dinamično gospodarstvo s najbrže rastućom srednjom klasom u ASEAN-u te ima mladu i dinamičnu radnu snagu, visoku stopu pismenosti i razinu obrazovanja, relativno niske plaće, dobru prometnu povezanost i središnji položaj u regiji ASEAN-a;

D. budući da potrebe Vijetnama u pogledu infrastrukture i ulaganja u velikoj mjeri premašuju javno financiranje koje je trenutačno na raspolaganju;

E. budući da je 2017. Vijetnam primio izravna strana ulaganja u vrijednosti 8 % svojeg BDP-a, što je više od dvostrukog iznosa ulaganja koja su dobila druga gospodarstva slične veličine u regiji;

F. pozdravlja znatno poboljšanje trgovinskog, poslovnog i ulagačkog okruženja u Vijetnamu u posljednjih nekoliko desetljeća;

G. budući da je trenutačno na snazi više od 3 000 međunarodnih ugovora o ulaganju i da su države članice EU-a ugovorne strane u otprilike njih 1 400;

H. budući da je nakon Sporazuma o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura ovo drugi „samostalni sporazum o zaštiti ulaganja” sklopljen između EU-a i treće zemlje nakon rasprava u europskim institucijama o novoj strukturi sporazuma o slobodnoj trgovini EU-a na temelju mišljenja Suda Europske unije 2/15 od 16 svibnja 2017., što će služiti kao referentna točka za buduću suradnju EU-a s njegovim trgovinskim partnerima;

I. budući da će Sporazum zamijeniti postojeće bilateralne ugovore o ulaganju između 21 države članice EU-a i Vijetnama koji nisu uključivali novi pristup EU-a zaštiti ulaganja i njegov mehanizam izvršavanja, tj. javni sustav sudova za ulaganja (ICS);

J. budući da je sustav sudova za ulaganja uključen u već finalizirani sporazum CETA, koji je Parlament ratificirao 15. veljače 2017. i koji čeka ratifikaciju nekoliko država članica, čime se zamjenjuje sustav rješavanja sporova između ulagača i države (ISDS);

K. budući da je Sud Europske unije 30. travnja 2019. presudio da je mehanizam za rješavanje sporova između ulagača i država predviđen CETA-om u skladu s pravom EU-a[13];

L. budući da su stranke izrazile svoju predanost uspostavi multilateralnog suda za ulaganja, što je inicijativa koju Parlament snažno i kontinuirano podržava;

M. budući da je Vijeće 20. ožujka 2018. donijelo pregovaračke smjernice kojima se Komisiji odobrava da u ime EU-a pregovara o konvenciji kojom se uspostavlja multilateralni sud za ulaganja; budući da su te pregovaračke smjernice objavljene;

1. pozdravlja novi pristup EU-a zaštiti ulaganja i njegov mehanizam izvršavanja (ICS) kojim se reformira mehanizam rješavanja sporova između ulagača i države (ISDS) te poboljšava kvaliteta pojedinačnih pristupa bilateralnim ugovorima o ulaganju koje su sklopile države članice EU-a; ističe da ICS predstavlja moderan, inovativan i reformiran mehanizam za rješavanje ulagačkih sporova u odnosu na postupovne nedostatke ISDS-a; nadalje napominje da ICS predstavlja znatnu promjenu na razini materijalne zaštite za ulagače i načinu rješavanja sporova ulagača i države; izražava zabrinutost zbog toga što područje primjene obuhvaća malo više od samo nediskriminacije između stranih i domaćih ulagača; podsjeća da bi uspostava neovisnog multilateralnog suda za ulaganja pružila veću pravnu sigurnost svim stranama; pozdravlja snažnu predanost Vijetnama multilateralnom trgovinskom sustavu utemeljenom na pravilima;

2. napominje da će se sporazumom osigurati visoka razina zaštite ulaganja i pravne sigurnosti, uz zaštitu prava stranaka na reguliranje i provođenje legitimnih ciljeva javne politike, kao što su javno zdravlje, javne usluge i zaštita okoliša; naglašava da će se Sporazumom također osigurati transparentnost i odgovornost; traži od Komisije da, kada je riječ o zaštiti prava stranaka na reguliranje, dodatno uzme u obzir borbu protiv klimatskih promjena i poštovanje Pariškog sporazuma, kao i u Sveobuhvatnom gospodarskom i trgovinskom sporazumu; ustraje na redovitom praćenju i izvještavanju Europskog parlamenta o tome primjenjuju li europski ulagači tu odredbu;

3. ističe da se Sporazumom jamči pošteno i pravedno postupanje prema ulagačima iz EU-a u Vijetnamu, što je viši standard zaštite od nacionalnog tretmana; napominje da se Sporazumom ulagačima pruža odgovarajuća zaštita od nezakonitog izvlaštenja; smatra da bi to trebalo biti popraćeno odgovornostima ulagača da postupaju s dužnom pažnjom u pogledu održivih poslovnih praksi u skladu s ljudskim pravima i međunarodnim konvencijama o radu te ekološkim standardima;

4. ističe da su gospodarski razvoj i multilateralizam važni alati za poboljšanje života ljudi; naglašava da je jedan od ciljeva Sporazuma o zaštiti ulaganja jačanje gospodarskog, trgovinskog i ulagačkog odnosa između EU-a i Vijetnama u skladu s ciljem održivog razvoja te promicanje trgovine i ulaganja u potpunosti u skladu s međunarodno priznatim standardima i sporazumima u području ljudskih prava, okoliša i radnika;

5. podsjeća na to da je Vijetnam zemlja u razvoju; naglašava da se ulaganjima mora pridonijeti stvaranju kvalitetnih radnih mjesta, poduprijeti lokalno gospodarstvo i u cijelosti poštovati nacionalne propise, uključujući porezne uvjete, kako bi se pridonijelo postizanju ciljeva održivog razvoja, osobito cilja br. 1 koji se odnosi na iskorjenjivanje siromaštva, cilja br. 8. koji se odnosi na dostojan rad te cilja br. 10. koji se odnosi na smanjenje nejednakosti;

6. podsjeća da se ICS-om planira uspostaviti stalni prvostupanjski sud za ulaganja i žalbeni sud čiji će članovi morati imati slične kvalifikacije onima koje imaju suci Međunarodnog suda te će morati dokazati stručnost u području javnog međunarodnog prava, a ne samo u području trgovačkog prava, i ispunjavati stroga pravila koja se odnose na neovisnost, nepristranost, integritet i etičko ponašanje u okviru obvezujućeg kodeksa ponašanja osmišljenog radi sprečavanja izravnih ili neizravnih sukoba interesa; naglašava da Sud Europske unije smatra da je ICS potpuno u skladu s pravom EU-a, kako je izraženo u mišljenju 1/17;

7. pozdravlja pravila o transparentnosti koja se odnose na postupke pred sudovima, koja uključuju odredbe kojima se jamči da će dokumenti predmeta biti dostupni javnosti, da će saslušanja biti javna i da će zainteresirane strane moći iznijeti svoja stajališta; smatra da će povećana transparentnost doprinijeti povjerenju javnosti u sustav, kao i jamčenju da će sudovi za ulaganja uistinu poštovati sve aspekte ljudskih prava i održivog razvoja; nadalje pozdravlja jasnoću kada je riječ o razlozima na temelju kojih ulagač može podnijeti pritužbu, što jamči dodatnu transparentnost i pravednost postupka;

8. ističe da treće strane kao što su organizacije rada i organizacije za zaštitu okoliša mogu pridonijeti postupcima ICS-a s pomoću podnesaka amicus curiae;

9. ističe da traženje najpovoljnijeg pravnog sustava (engl. „forum shopping”) neće biti moguće te da će se izbjegavati višestruki i istodobni postupci;

10. podsjeća da Sporazum predstavlja poboljšanje odredbi o zaštiti ulaganja navedenih u CETA-i s obzirom na to da su u njega uključene odredbe o obvezama za bivše suce, kodeks ponašanja za sprečavanje sukoba interesa i potpuno operativan žalbeni sud u vrijeme njegova sklapanja;

11. smatra da bi se uspostavom žalbenog suda mogla povećati kvaliteta i dosljednost odluka u usporedbi s aktualnom situacijom;

12. napominje da Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama (EVIPA) ne sadrži zasebno poglavlje o trgovini i održivom razvoju, jer se to primjenjuje na pristup ulagačkom tržištu u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama; ističe da Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama također sadrži odredbu kojom se uspostavlja institucionalna i pravna veza s Okvirnim sporazumom o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji (PCA), kao i da se u njegovoj preambuli nalazi izričito upućivanje na vrijednosti i načela u pogledu trgovine i održivog razvoja sadržana u Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama te Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, čime se jamči da su ljudska prava srž odnosa između EU-a i Vijetnama; ističe da stranke i ulagači moraju poštovati sve relevantne međunarodne standarde i obveze u pogledu ljudskih prava; naglašava odgovornosti ulagača u skladu sa smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća i s vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima; osim toga, ističe da se odredbe Sporazuma o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama i Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama moraju provesti na komplementaran način, osobito u pogledu ljudskih, ekoloških i socijalnih prava i održivog razvoja kada se te odredbe primjenjuju u skladu s pravom stranaka na reguliranje; osim toga, naglašava da treba osigurati usklađenost s ciljevima razvojne suradnje iz članka 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU);

13. naglašava važnost istinski pozitivnih trendova u pogledu ljudskih prava za brzu ratifikaciju tog Sporazuma i poziva vijetnamske vlasti da, kao znak svoje predanosti, pripreme konkretne mjere za poboljšanje situacije; podsjeća na svoje zahtjeve u pogledu reforme kaznenog zakonodavstva, primjene smrtne kazne, političkih zatvorenika i temeljnih sloboda; potiče stranke da u potpunosti iskoriste sporazume kako bi poboljšale stanje ljudskih prava u Vijetnamu te naglašava važnost ambicioznog dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Vijetnama; ističe da članak 1. Sporazuma o partnerstvu i suradnji sadržava standardnu klauzulu o ljudskim pravima koja može potaknuti odgovarajuće mjere, među ostalim, kao krajnju mjeru, trenutnu suspenziju Sporazuma o partnerstvu i suradnji, a posljedično i Sporazuma o zaštiti ulaganja ili nekih njegovih dijelova;

14. ponovno naglašava da članci 35. PCA-a i 13. FTA-a, zajedno sa sustavom periodičnog ocjenjivanja, pružaju alate za rješavanje problema u vezi s ljudskim pravima povezanih s provedbom Sporazuma o zaštiti ulaganja, no moraju biti popraćeni nadzorom od strane EU-a i njegovih država članica te neovisnim mehanizmom za praćenje i podnošenje pritužbi, čime se oštećenim građanima i dionicima pruža učinkovit pravni lijek i alat za rješavanje mogućih negativnih učinaka na ljudska prava;

15. izražava zabrinutost u pogledu provedbe novog zakona o kibersigurnosti, posebno u pogledu zahtjeva za lokalizaciju i objavljivanje podataka, internetskog nadzora i kontrole te zaštite mjera osobnih podataka, koji nisu u skladu s trgovinskim programom EU-a koji se temelji na vrijednostima i liberalizaciji; pozdravlja spremnost na sudjelovanje u intenzivnom dijalogu, uključujući spremnost predsjednika Narodne skupštine Vijetnama da oba parlamenta uključi u raspravu i razmatranje provedbenih uredbi; poziva vijetnamske vlasti da poduzmu konkretne mjere i pozdravlja pomoć EU-a u tom pogledu;

16. podsjeća da se u članku 8. UFEU-a navodi da Unija u svim svojim aktivnostima mora nastojati ukloniti nejednakosti te promicati jednakost između muškaraca i žena; pozdravlja činjenicu da su i Vijetnam i EU potpisali Deklaraciju WTO-a iz Buenos Airesa o ženama i trgovini te poziva stranke da povećaju svoje obveze u pogledu rodne dimenzije trgovine u tom Sporazumu; poziva da se ženama poboljšaju uvjeti kako bi mogle imati koristi od tog Sporazuma, između ostalog izgradnjom kapaciteta za žene na poslu i u poslovanju, promicanjem zastupljenosti žena u odlučivanju i odgovornim položajima te poboljšanjem pristupa te sudjelovanja i vodećih položaja žena u znanosti, tehnologiji i inovacijama;

17. poziva EU i Vijetnam na suradnju u izradi akcijskog plana za suzbijanje dječjeg rada, kao i nužnog okvira za poduzeća;

18. pozdravlja odluku Vijeća da objavi pregovaračku smjernicu od 20. ožujka 2018. o multilateralnom sudu za ulaganja i poziva Vijeće da objavi sve prethodne pregovaračke smjernice o sporazumu o trgovini i ulaganju;

19. naglašava da će se tim Sporazumom zamijeniti postojeći bilateralni ugovori o ulaganju između država članica EU-a i Vijetnama; smatra da je on važan korak za povećanje legitimiteta i prihvaćanja međunarodnih pravila za ulaganja;

20. poziva Komisiju da poduzme popratne mjere za mala i srednja poduzeća kako bi Sporazum postao transparentan i dostupan; potiče Komisiju da nastavi raditi na tome da ICS učini dostupnijim MSP-ovima; ističe potencijal za rast i velike koristi koje se tako nude europskim malim i srednjim poduzećima, koja su od ključnog interesa za europski prosperitet i inovacije;

21. ističe da bi Sporazum o zaštiti ulaganja mogao biti važan za povećanje životnog standarda, promicanje prosperiteta i stabilnosti te unapređenje vladavine prava, dobrog upravljanja, održivog razvoja i poštovanja ljudskih prava u Vijetnamu te da bi istovremeno mogao omogućiti EU-u da promiče svoje ciljeve u pogledu mira i stabilnosti u toj regiji; naglašava da je nedvojbeno poštovanje tih univerzalnih vrijednosti uvjet za svaki sporazum između EU-a i treće države;

22. smatra da će se odobrenjem tog Sporazuma snažno zaštititi ulagači i njihova ulaganja na objema stranama te pritom očuvati pravo vlada na reguliranje te stvoriti više mogućnosti za slobodnu i pravednu trgovinu između EU-a i Vijetnama; poziva države članice da što prije ratificiraju sporazum kako bi se osiguralo da svi dionici mogu što prije od njega imati koristi s obzirom na nastojanja Vijetnama da poboljša stanje građanskih i radničkih prava u skladu sa svojim obvezama;

23. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Socijalističke Republike Vijetnama.


 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE (5.12.2019)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

(2018/0358M(NLE))

Izvjestiteljica za mišljenje: Isabel Wiseler-Lima

 

 

PRIJEDLOZI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1. ističe da su gospodarski razvoj i multilateralizam važni alati za poboljšanje života ljudi; naglašava da je jedan od ciljeva Sporazuma o zaštiti ulaganja jačanje gospodarskog, trgovinskog i ulagačkog odnosa između EU-a i Vijetnama u skladu s ciljem održivog razvoja te promicanje trgovine i ulaganja u potpunosti u skladu s međunarodno priznatim standardima i sporazumima u području ljudskih prava, okoliša i radnika;

2. žali zbog toga što Komisija nije provela procjenu utjecaja Sporazuma o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama na ljudska prava, što je u suprotnosti s odlukom Ombudsmana EU-a iz 2015. i Akcijskim planom EU-a za ljudska prava i demokraciju; poziva Komisiju da smjesta provede procjenu utjecaja na ljudska prava; ističe da se Komisija također obvezala na provedbu ex post procjene ekonomskog, socijalnog i ekološkog utjecaja;

3. pozdravlja pojačani politički dijalog između EU-a i Vijetnama te mogućnost za rješavanje pitanja ljudskih prava u okviru institucijskih mehanizama utvrđenih člankom 35. Sporazuma o partnerstvu i suradnji te člankom 13. Sporazuma o slobodnoj trgovini; ponovno naglašava da ti članci, zajedno sa sustavom periodičnog ocjenjivanja, pružaju alate za rješavanje problema u vezi s ljudskim pravima povezanih s provedbom Sporazuma o zaštiti ulaganja, no moraju biti popraćeni nadzorom od strane EU-a i njegovih država članica te neovisnim mehanizmom za praćenje i podnošenje pritužbi, čime se oštećenim građanima i dionicima pruža učinkovit pravni lijek i način rješavanja mogućih negativnih učinaka na ljudska prava; prima na znanje da svaka stranka može jednostrano poduzeti odgovarajuće mjere ako smatra da je druga stranka počinila materijalnu povredu Sporazuma o partnerstvu i suradnji, no da stranke imaju potpuno diskrecijsko pravo na poduzimanje tih mjera, koje su dosad korištene samo u vrlo iznimnim okolnostima;

4. ističe da su u skladu s glavom VI. Sporazuma o partnerstvu i suradnji stranke suglasne surađivati u promicanju i zaštiti ljudskih prava te u području rodne ravnopravnosti, klimatskih promjena, migracija, zdravlja, obrazovanja i osposobljavanja, socioekonomskih pitanja i reforme javne uprave, kako bi osigurale da se visoki standardi i vrijednosti koje EU promiče odraze u predstojećim reformama u Vijetnamu, među ostalim, kada je riječ o provedbi međunarodnih instrumenata za ljudska prava kojih je Vijetnam stranka; sa zabrinutošću primjećuje da se stanje ljudskih prava pogoršalo od stupanja na snagu Sporazuma o partnerstvu i suradnji;

5. ističe da stranke i ulagatelji moraju poštovati sve relevantne međunarodne standarde i obveze u pogledu ljudskih prava; naglašava odgovornosti ulagatelja u skladu sa smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća i vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima; podsjeća da poduzeća moraju poštovati međunarodne standarde u području ljudskih prava i zaštite okoliša; poziva EU i Vijetnam na suradnju u izradi akcijskog plana za borbu protiv dječjeg rada, uključujući nužan okvir za poduzeća;

6. u potpunosti podupire kontinuiranu i istinsku suradnju između EU-a i Vijetnama u području ljudskih prava koja je usmjerena na rezultate, među ostalim u okviru bilateralnih dijaloga o ljudskim pravima i drugih sastanaka na visokoj razini relevantnih za bilateralna ulaganja; poziva na jačanje godišnjeg dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Vijetnama kroz sudjelovanje neovisnih lokalnih organizacija civilnog društva i boraca za ljudska prava; u tom pogledu naglašava da Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trebaju biti osobito svjesne činjenice da je neovisno civilno društvo pod snažnom represijom i u velikoj mjeri djeluje ilegalno zbog straha od progona i odmazde; žali zbog činjenice da je Vijetnam u najmanje dva navrata pritvorio aktiviste netom prije početka dijaloga; ustraje u tome da je važno upozoravati na pojedinačne slučajeve i pratiti njihovu situaciju tijekom tih dijaloga; žali što nakon nekoliko krugova dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Vijetnama nema konkretnih rezultata; poziva na to da se informacije primljene od relevantnih međunarodnih organizacija razmotre tijekom dijaloga, koji bi trebali biti usmjereni na konkretne rezultate;

7. ističe da bi Sporazum o zaštiti ulaganja mogao biti važan za povećanje životnog standarda, promicanje blagostanja i stabilnosti te unapređenje vladavine prava, dobrog upravljanja, održivog razvoja i poštovanja ljudskih prava u Vijetnamu te da bi istovremeno mogao omogućiti EU-u da promiče svoje ciljeve u pogledu mira i stabilnosti u toj regiji; naglašava da je nedvojbeno poštovanje tih univerzalnih vrijednosti uvjet za svaki sporazum između EU-a i trećih država; zabrinut je zbog nepostojanja provedivih obveza ulagatelja u pogledu ljudskih prava;

8. napominje da bi sudska praksa sustava sudova za ulaganja trebala osigurati poštovanje standarda ljudskih prava; napominje da bi visoki troškovi povezani s postupcima unutar sustava sudova za ulaganja mogli ograničiti pristup pravosuđu i pravnim lijekovima za oštećene građane; žali zbog toga što bi civilno društvo moglo imati ograničen pristup predmetima i ograničenu mogućnost sudjelovanja u njima zbog nepostojanja odredbi kojima se jamči postupanje kao amicus curiae;

9. preporučuje da Parlament dâ svoju suglasnost Sporazumu samo ako preporuke iz ove rezolucije budu zakonito i djelotvorno provedene.

 


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

Referentni dokumenti

2018/0358M(NLE)

Nadležni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

24.10.2019

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Isabel Wiseler-Lima

30.9.2019

Razmatranje u odboru

14.10.2019

2.12.2019

 

 

Datum usvajanja

4.12.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

8

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Phil Bennion, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gina Dowding, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrea Cozzolino, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Andrzej Halicki, Martin Horwood, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Bert-Jan Ruissen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos, Bernhard Zimniok

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Geoffrey Van Orden

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

48

+

ID

Bernhard Zimniok

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Kris Peeters, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

RENEW

Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Irina Von Wiese

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Sven Mikser, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Gina Dowding, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel

 

8

-

ECR

Bert-Jan Ruissen, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

GUE/NGL

Manu Pineda, Mick Wallace

 

6

0

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz

ID

Susanna Ceccardi, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA RAZVOJ (3.12.2019)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

(2018/0358M(NLE))

Izvjestitelj za mišljenje: Tomas Tobé

 

 

PRIJEDLOZI

Odbor za razvoj poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1. podsjeća na to da je Vijetnam zemlja u razvoju; naglašava da se ulaganjima mora pridonijeti stvaranju kvalitetnih radnih mjesta, poduprijeti lokalno gospodarstvo i u cijelosti poštovati nacionalne propise, uključujući porezne uvjete, kako bi se pomoglo u postizanju ciljeva održivog razvoja, osobito cilja br. 1 koji se odnosi na iskorjenjivanje siromaštva, cilja br. 8. koji se odnosi na dostojan rad te cilja br. 10. koji se odnosi na smanjenje nejednakosti;

2. pozdravlja to što su se stranke Sporazuma o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama obvezale da će povećati doprinos trgovine i ulaganja cilju održivog razvoja u njegovoj gospodarskoj, socijalnoj i ekološkoj dimenziji; prepoznaje činjenicu da sustav sudova za ulaganja predstavlja poboljšanje u odnosu na postojeće bilateralne ugovore o ulaganju sklopljene između 21 države članice EU-a i Vijetnama u pogledu neovisnosti sudaca;

3.  ponovno i najodlučnije potvrđuje da stranke Sporazuma o zaštiti ulaganja i ulagatelji zaštićeni tim Sporazumom moraju poštovati sve međunarodne standarde i obveze u području ljudskih prava, kao i standarde i obveze koje proizlaze iz nacionalnih zakona;

4.  pozdravlja primjenu pravila o transparentnosti Komisije UN-a za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL) prilikom rješavanja sporova; naglašava da ulagatelji ne smiju dovoditi u pitanje legitimne odluke javnog poretka i pravo na reguliranje; inzistira da treba redovito pratiti na koji način europski ulagatelji koriste navedenu odredbu te o tome redovito obavještavati Europski parlament;

5. napominje da bi zaštitni mehanizmi koje se dodjeljuju ulagateljima mogli nadmašiti njihove odgovornosti jer se u Sporazumu o zaštiti ulaganja na temelju klauzule o arbitraži jamče ostvariva prava za strane ulagatelje, ali se ne predviđa mehanizam sankcija za nepoštovanje socijalnih i ekoloških standarda; ponavlja da je u Sporazumu o zaštiti ulaganja potrebno zajamčiti pravednu ravnotežu prava i obveza ulagatelja u pogledu korporativnih, socijalnih i ekoloških standarda te ljudskih prava općenito; u tom smislu ističe važnost uspostave neovisnog mehanizma za praćenje i podnošenje pritužbi kojim se pogođeno stanovništvo može koristiti i koji je ovlašten za donošenje obvezujućih odluka u pogledu potencijalnog negativnog učinka sporazuma o trgovini i ulaganjima; ističe da treba redovito obavještavati Europski parlament o mjerama koje se u okviru tog mehanizma poduzimaju kao odgovor na pritužbe u vezi s ulagateljima s registriranim sjedištem u bilo kojoj državi članici;

6.  poziva stranke da uzimaju u obzir međunarodno dogovorena načela i instrumente kao što su Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća, vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima te načela za odgovorna ulaganja koja podupire UN;

7.  podsjeća da se odredbe Sporazuma o zaštiti ulaganja i Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama moraju nadopunjavati u provedbi, osobito kada je riječ o ljudskim i socijalnim pravima te pravima u području okoliša, kao i održivom razvoju; osim toga, naglašava da treba osigurati usklađenost s ciljevima razvojne suradnje u skladu s člankom 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

Referentni dokumenti

2018/0358M(NLE)

Nadležni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

24.10.2019

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Tomas Tobé

4.9.2019

Razmatranje u odboru

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Datum usvajanja

3.12.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

17

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

Referentni dokumenti

2018/0358M(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

17.1.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

24.10.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

24.10.2019

DEVE

24.10.2019

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Jan Zahradil

Razmatranje u odboru

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Datum usvajanja

21.1.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

7

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Saskia Bricmont, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Jordi Cañas

Datum podnošenja

27.1.2020

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

27

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Maximilian Krah

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Angelika Winzig

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

5

0

ID

Roman Haider, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

Tiziana Beghin, James Wells

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 7. veljače 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti