Pranešimas - A9-0014/2020Pranešimas
A9-0014/2020

PRANEŠIMAS su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

27.1.2020 - (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Geert Bourgeois


Procedūra : 2018/0358M(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0014/2020
Pateikti tekstai :
A9-0014/2020
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO NE TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05931/2019),

 atsižvelgdamas į pasiūlytą Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimą (05932/2019),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 straipsnio 4 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C9-0020/2019),

 atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 23 d. derybinius nurodymus dėl laisvosios prekybos susitarimo (LPS) su Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) valstybėmis narėmis, kurie 2013 m. spalį buvo papildyti į juos įtraukiant nuostatas dėl investicijų apsaugos,

 atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimą vykdyti dvišales derybas dėl LPS su atskiromis ASEAN valstybėmis narėmis,

 atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 27 d. Briuselyje pasirašytą Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimą dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, kuris įsigaliojo 2016 m. spalio mėn.[1],

 atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl būsimosios Europos tarptautinės investicijų politikos[2],

 atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1219/2012, kuriuo nustatoma valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio tvarka[3],

 atsižvelgdamas į savo 2016 m. birželio 28 d. rezoliuciją dėl naujos perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos ir investicijų[4],

 atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“ (COM(2015)0497),

 atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonę vykdant procedūrą 2/15[5] pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį, kurią pateikti 2015 m. liepos 10 d. paprašė Komisija,

 atsižvelgdamas į savo 2016 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl Vietnamo[6],

 atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl saviraiškos laisvės Vietname, visų pirma Nguyeno Van Hoa atvejo[7],

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Vietnamo, ypač politinių kalinių padėties[8],

 atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno 2016 m. vasario 26 d. sprendimą byloje 1409/2014/MHZ dėl Europos Komisijos neatlikto ES ir Vietnamo LPS poveikio žmogaus teisėms išankstinio vertinimo[9],

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl ES indėlio rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms[10],

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL) sutartimis grindžiamo investuotojų ir valstybių arbitražo skaidrumo taisykles[11],

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartis) ir visų pirma į jos V antraštinę dalį dėl Sąjungos išorės veiksmų,

 atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl vaikų darbo, kuriose Komisija raginama toliau ieškoti būdų, kaip veiksmingiau naudoti Europos Sąjungos prekybos priemones, įskaitant laisvosios prekybos susitarimus, siekiant kovoti su vaikų darbu,

 atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl verslo ir žmogaus teisių, kuriose nustatyta, kad „ES pripažįsta, kad įmonių pagarba žmogaus teisėms ir jos integravimas į įmonių veiklą ir vertės bei tiekimo grandines yra būtinas darniam vystymuisi užtikrinti ir DVT pasiekti“ ir kad „visos DVT įgyvendinimo partnerystės turėtų būti grindžiamos pagarba žmogaus teisėms ir atsakingu verslo vykdymu“, taip pat nurodyta, kad „Taryba ragina ES įmones nustatyti veiklos lygio skundų nagrinėjimo mechanizmus arba sukurti bendras įmonių iniciatyvas skundams nagrinėti“,

 atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos penktąją dalį, šios dalies I, II ir V antraštines dalis ir visų pirma 207 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

 atsižvelgdamas į savo ... m. ... ... d. teisėkūros rezoliuciją[12] dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 2 dalį,

 atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto nuomones,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A9-0014/2020),

A. kadangi ES yra pagrindinė tiesioginių užsienio investicijų (TUI) gavėja ir jų šaltinis visame pasaulyje;

B. kadangi ES Vietname užima penktą vietą iš 80 tiesioginių užsienio investuotojų;

C. kadangi Vietnamas – gyvybinga ekonomika, kuriai būdinga sparčiausiai ASEAN auganti vidurinioji klasė ir jauna dinamiška darbo jėga, pasižyminti aukštu raštingumu ir išsilavinimu, palyginti nedideli darbo užmokesčiai, geras susisiekimas ir centrinė padėtis ASEAN regione;

D. kadangi Vietnamo infrastruktūros ir investicijų poreikiai labai viršija šiuo metu turimą viešųjų lėšų sumą;

E. kadangi 2017 m. Vietnamas gavo TUI, kurios sudarė 8 proc. Vietnamo BVP vertės, o tai – dvigubai daugiau nei susilaukia panašaus masto ekonomikos šiame regione;

F. palankiai vertina tai, kad per kelis pastaruosius dešimtmečius Vietname labai pagerėjo prekybos, verslo ir investicijų aplinka;

G. kadangi šiuo metu galioja daugiau kaip 3 000 tarptautinių investicijų sutarčių, o ES valstybės narės yra maždaug 1 400 sutarčių šalys;

H. kadangi šis susitarimas – po ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimo – yra antrasis atskiras investicijų apsaugos susitarimas, sudarytas tarp ES ir trečiosios valstybės, pasibaigus Europos institucijų diskusijoms dėl naujos ES LPS struktūros, remiantis 2017 m. gegužės 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) nuomone 2/15, ir taps atskaitos tašku būsimiems ES susitarimams su prekybos partneriais;

I. kadangi šis susitarimas pakeis galiojančias dvišales 21 ES valstybių narių ir Vietnamo investicijų sutartis, į kurias nebuvo įtrauktas naujas ES požiūris į investicijų apsaugą ir jos vykdymo užtikrinimo mechanizmas – vieša investicinių teismų sistema;

J. kadangi investicinių teismų sistema, kuria pakeista investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo tvarka, buvo įtraukta į jau baigtą rengti ES ir Kanados išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą (IEPS), kurį Parlamentas ratifikavo 2017 m. vasario 15 d. ir kurį dar turi ratifikuoti keletas valstybių narių;

K. kadangi 2019 m. balandžio 30 d. ESTT priėmė sprendimą, kad pagal Išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą (IEPS) numatyta investuotojų ir valstybių ginčų dėl investicijų sprendimo sistema yra suderinama su ES teise[13];

L. kadangi susitarimo šalys išreiškė savo įsipareigojimą siekti sukurti daugiašalį investicinių ginčų sprendimo teismą, o tai yra iniciatyva, kurią tvirtai ir nuolat remia Parlamentas;

M. kadangi 2018 m. kovo 20 d. Taryba priėmė derybinius nurodymus, kuriais Komisija įgaliojama ES vardu vesti derybas dėl konvencijos, kuria įsteigiamas daugiašalis investicinių ginčų sprendimo teismas; kadangi šie derybiniai nurodymai paskelbti viešai;

1. teigiamai vertina naują ES požiūrį į investicijų apsaugą ir jos vykdymo užtikrinimo mechanizmą (investicinių teismų sistemą), pagal kurį reformuojamas investuotojų ir valstybės ginčų sprendimas ir gerinama atskirų ES valstybių narių sudarytų dvišalių investicijų sutarčių (DIS) požiūrių kokybė; pabrėžia, kad investicinių teismų sistema yra modernus, novatoriškas ir reformuotas investicinių ginčų sprendimo mechanizmas, turint mintyje investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo procedūrinius trūkumus; be to, pažymi, kad dėl to iš esmės pasikeitė investuotojams skiriamas apsaugos lygis ir investuotojų bei valstybės ginčų sprendimo būdai; yra susirūpinęs, kad minėto mechanizmo taikymo sritis vis dar yra vos šiek tiek platesnė nei vien tik užsienio ir vietos investuotojų nediskriminavimas; primena, kad įsteigus nepriklausomą daugiašalį investicinį teismą visoms šalims būtų užtikrintas didesnis teisinis tikrumas; palankiai vertina tvirtą Vietnamo įsipareigojimą laikytis taisyklėmis pagrįstos daugiašalės prekybos sistemos;

2. pažymi, kad susitarimu bus užtikrinta investicijų aukšto lygio apsauga, teisinis tikrumas ir išsaugota susitarimo šalių teisė reguliuoti ir siekti teisėtų viešosios politikos tikslų, pvz., visuomenės sveikatos, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos tikslų; pabrėžia, kad susitarimu taip pat bus užtikrintas skaidrumas ir atskaitomybė; prašo Komisijos taip pat atsižvelgti į kovą su klimato kaita ir būtinybę laikytis Paryžiaus susitarimo išsaugant šalių teisę reguliuoti, kaip buvo daroma pagal IEPS; primygtinai ragina nuolat stebėti, kaip Europos investuotojai naudojasi šia nuostata, ir teikti atitinkamas ataskaitas Europos Parlamentui;

3. pabrėžia, kad susitarimu užtikrinama, kad su ES investuotojais Vietname bus elgiamasi sąžiningai ir teisingai, o tai yra aukštesnio lygio apsauga nei suteikiama taikant nacionalinę tvarką; pažymi, kad šiuo susitarimu ES investuotojai bus tinkamai apsaugoti nuo neteisėto nusavinimo; mano, kad sykiu investuotojams turėtų būti taikomi įpareigojimai laikytis deramo stropumo principo siekiant darnios verslo praktikos, pagal kurią būtų laikomasi žmogaus teisių ir tarptautinių darbo konvencijų bei aplinkos apsaugos standartų;

4. pabrėžia, kad ekonominė plėtra ir daugiašališkumas yra svarbios priemonės siekiant gerinti žmonių gyvenimą; atkreipia dėmesį į tai, kad vienas iš investicijų apsaugos susitarimo (IAS) tikslų – ES ir Vietnamo ekonominių, prekybinių ir investicinių santykių stiprinimas, laikantis darnaus vystymosi tikslo, taip pat prekybos ir investicijų skatinimas, visapusiškai paisant tarptautiniu mastu pripažintų žmogaus teisių, aplinkos ir darbo standartų bei susitarimų;

5. primena, kad Vietnamas yra besivystanti šalis; pabrėžia, kad, norint padėti pasiekti darnaus vystymosi tikslus, visų pirma 1-ąjį DVT dėl skurdo panaikinimo, 8-ąjį DVT dėl deramo darbo ir 10-ąjį DVT dėl mažesnės nelygybės, investicijomis turi būti padedama kurti kokybiškas darbo vietas, remti vietos ekonomiką ir visapusiškai laikytis vidaus taisyklių, įskaitant mokesčių reikalavimus;

6. primena, kad pagal investicinių teismų sistemą numatoma įsteigti Nuolatinę pirmosios instancijos investicinių ginčų sprendimo kolegiją ir Apeliacinę ginčų sprendimo kolegiją, kurių nariai turėtų turėti panašią kvalifikaciją kaip Tarptautinio Teisingumo Teismo nariai ir turėtų turėti tarptautinės viešosios teisės, o ne tik komercinės teisės, praktinės patirties, be to, turėtų atitikti griežtas nepriklausomumo, nešališkumo, sąžiningumo ir etiško elgesio taisykles, jiems taikant privalomą elgesio kodeksą, kuris būtų parengtas siekiant išvengti tiesioginių ar netiesioginių interesų konfliktų; pabrėžia, jog Europos Teisingumo Teismas mano, kad investicinių teismų sistema visiškai atitinka ES teisę, kaip pareikšta Teismo nuomonėje 1/17;

7. teigiamai vertina skaidrumo taisykles, taikomas kolegijų procesams, į kurias įtrauktos nuostatos, kuriomis užtikrinama, kad teismų bylų dokumentai bus skelbiami viešai, teismų posėdžiai bus vieši ir suinteresuotosioms šalims bus leidžiama teikti argumentus; mano, kad didesnis skaidrumas padės užtikrinti visuomenės pasitikėjimą sistema, taip pat užtikrinti, kad investiciniai teismai iš esmės išnagrinėtų visus žmogaus teisių ir tvaraus vystymosi aspektus; be to, palankiai vertina aiškumą, susijusį su priežastimis, dėl kurių investuotojas gali pateikti prieštaravimą, taip užtikrinant didesnį proceso skaidrumą ir sąžiningumą;

8. pabrėžia, kad trečiosios šalys, pvz., darbo ir aplinkosaugos organizacijos, gali prisidėti prie investicinių teismų sistemos procesų, pasinaudodamos amicus curiae pranešimais;

9. pabrėžia, kad palankesnio teisinio reglamentavimo ieškojimas bus neįmanomas ir kad bus išvengta vienu metu iškeliamų kelių bylų ir lygiagrečių teisminių nagrinėjimų;

10. primena, kad susitarimu siekiama pagerinti IEPS numatytas investicijų apsaugos nuostatas, nes į susitarimą jo sudarymo metu įtraukiamos nuostatos dėl buvusių teisėjų prievolių, elgesio kodekso, kad būtų išvengta interesų konfliktų, ir visapusiškai veikiančios Apeliacinės ginčų sprendimo kolegijos;

11. mano, kad sukūrus Apeliacinę ginčų sprendimo kolegiją, būtų galima pagerinti sprendimų kokybę ir nuoseklumą, palyginti su dabartine padėtimi;

12. pažymi, kad ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarime nėra atskiro Prekybos ir darnaus vystymosi (PDV) skyriaus, nes šio skyriaus nuostatos taikomos investicijų patekimui į rinką pagal ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimą; pabrėžia, kad į ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimą taip pat įtraukta nuostata, pagal kurią nustatomas institucinis ir teisinis ryšys su Pagrindų susitarimu dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (PBS), taip pat šio susitarimo preambulėje pateikiamos konkrečios nuorodos į Prekybos ir darnaus vystymosi skyriuje nurodytas vertybes ir principus, įtvirtintus ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarime, ir į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, taip užtikrinant, kad žmogaus teisės būtų esminis ES ir Vietnamo santykių aspektas; pabrėžia, kad susitarimo šalys ir investuotojai privalo laikytis visų atitinkamų tarptautinių žmogaus teisių standartų ir įsipareigojimų; pabrėžia investuotojų atsakomybę, kaip apibrėžiama pagal EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus; be to, primena, kad ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimas ir ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimas turi būti įgyvendinami taip, kad būtų papildytos visų pirma nuostatos dėl žmogaus teisių, aplinkos apsaugos ir socialinių teisių bei darnaus vystymosi, kai šios nuostatos taikomos atsižvelgiant į šalių teisę reguliuoti; taip pat pabrėžia, kad reikia užtikrinti suderinamumą su vystomojo bendradarbiavimo tikslais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnį;

13. pabrėžia, kokios reikšmingos greitam šio susitarimo ratifikavimui yra teigiamos tendencijos žmogaus teisių srityje, ir ragina Vietnamo valdžios institucijas, kaip jų įsipareigojimo ženklą, nustatyti konkrečias priemones padėčiai pagerinti; primena savo reikalavimus dėl baudžiamojo kodekso, mirties bausmės, politinių kalinių ir pagrindinių laisvių reformos; primygtinai ragina šalis visapusiškai pasinaudoti susitarimais, kad būtų pagerinta sprendimo reikalaujanti žmogaus teisių padėtis Vietname, ir pabrėžia plataus užmojo ES ir Vietnamo dialogo žmogaus teisių klausimais svarbą; atkreipia dėmesį į tai, kad į PBS 1 straipsnį įtraukta standartinė nuostata dėl žmogaus teisių, pagal kurią galima imtis atitinkamų priemonių, be kita ko, kraštutiniu atveju nedelsiant sustabdyti PBS (arba, išplečiant taikymą, ir EVLPS) ar jo dalių taikymą;

14. pakartoja, kad pagal PBS 35 straipsnį ir LPS 13 straipsnį, kartu su periodinio vertinimo sistema, suteikiamos priemonės žmogaus teisių problemoms, susijusioms su IAS įgyvendinimu, spręsti, tačiau juos turi papildyti ES bei jos valstybių narių vykdoma priežiūra ir nepriklausomas stebėsenos ir skundų nagrinėjimo mechanizmas, kad nukentėję piliečiai ir suinteresuotieji subjektai galėtų veiksmingai ginti savo teises ir pasinaudoti priemone, kuria būtų šalinamas galimas neigiamas poveikis žmogaus teisėms;

15. reiškia susirūpinimą dėl naujojo kibernetinio saugumo įstatymo, visų pirma dėl lokalizavimo ir atskleidimo reikalavimų, interneto stebėjimo ir kontrolės, taip pat dėl asmens duomenų apsaugos priemonių, kurie nėra suderinami su ES vertybėmis ir liberalizavimu grindžiama prekybos darbotvarke; palankiai vertina norą įsitraukti į intensyvų dialogą, įskaitant Vietnamo Nacionalinės Asamblėjos pirmininko įsipareigojimą įtraukti abu parlamentus į diskusijų dėl įgyvendinimo priemonių aptarimą ir svarstymą; ragina Vietnamo valdžios institucijas imtis konkrečių priemonių ir palankiai vertina ES pagalbą šioje srityje;

16. primena, jog SESV 8 straipsnyje nustatyta, kad „visoje savo veikloje Sąjunga siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę“; palankiai vertina tai, kad Vietnamas ir ES pasirašė PPO Buenos Airių deklaraciją dėl moterų ir prekybos ir ragina šalis stiprinti su lytimi ir prekyba susijusius įsipareigojimus, išdėstytus šiame susitarime; ragina pagerinti sąlygas moterims, kad jos galėtų gauti naudos iš šio susitarimo, be kita ko, didinant moterų gebėjimus darbo ir verslo srityse, skatinant moterų atstovavimą priimant sprendimus ir einant vadovaujamas pareigas, taip pat gerinant moterų prieigą prie mokslo, technologijų ir inovacijų, jų dalyvavimą ir lyderystę šiose srityse;

17. ragina ES ir Vietnamą bendradarbiauti siekiant parengti kovos su vaikų darbu veiksmų planą, įskaitant būtiną įmonėms skirtą sistemą;

18. teigiamai vertina Tarybos sprendimą viešai paskelbti 2018 m. kovo 20 d. derybinius nurodymus dėl daugiašalio investicinių ginčų sprendimo teismo ir ragina Tarybą viešai paskelbti visus ankstesnius prekybos ir investicijų susitarimo derybinius nurodymus;

19. pabrėžia, kad šiuo susitarimu bus pakeistos galiojančios dvišalės 21 ES valstybių narių ir Vietnamo investicijų sutartys; mano, kad tai svarbus žingsnis siekiant padidinti tarptautinio investavimo tvarkos teisėtumą ir pripažinimą;

20. ragina Komisiją pagal šį susitarimą imtis mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimo priemonių siekiant, kad jis būtų skaidrus ir būtų galima juo naudotis; ragina Komisiją toliau tęsti savo darbą siekiant užtikrinti didesnes galimybes MVĮ pasinaudoti investicinių teismų sistema; pabrėžia, kad taip Europos MVĮ, kurios yra gyvybiškai svarbios Europos gerovei ir inovacijoms, būtų sudarytos didelės galimybės augti ir gauti daug naudos;

21. atkreipia dėmesį į tai, kad IAS galėtų būti svarbus padedant kelti gyvenimo lygį, skatinti gerovę ir stabilumą, taip pat stiprinti teisinę valstybę, gerą valdymą, darnų vystymąsi ir pagarbą žmogaus teisėms Vietname, tuo pat metu sudarant sąlygas ES puoselėti taikos ir stabilumo tikslus šiame regione; pabrėžia, kad tikras šių visuotinių vertybių puoselėjimas yra bet kokio ES ir trečiosios valstybės susitarimo sąlygų dalis;

22. mano, kad patvirtinus šį susitarimą bus tvirtai apsaugoti investuotojai ir jų investicijos abiejose šalyse, taip pat užtikrinta vyriausybių teisė reguliuoti; be to, jis suteiks daugiau laisvos ir sąžiningos prekybos tarp ES ir Vietnamo galimybių; ragina valstybes nares greitai ratifikuoti minėtą susitarimą siekiant užtikrinti, kad visi suinteresuotieji subjektai galėtų kuo greičiau pasinaudoti visa jo teikiama nauda, atsižvelgiant į tai, kad Vietnamas, siekdamas vykdyti įsipareigojimus, imasi veiksmų, kad pagerintų su pilietinėmis ir darbuotojų teisėmis susijusią padėtį;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Socialistinės Vietnamo Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

 

 

 


 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ (5.12.2019)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

(2018/0358M(NLE))

Nuomonės referentė: Isabel Wiseler-Lima

 

PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad ekonominė plėtra ir daugiašališkumas – tai svarbios priemonės siekiant gerinti žmonių gyvenimą; atkreipia dėmesį į tai, kad vienas iš investicijų apsaugos susitarimo (IAS) tikslų – ES ir Vietnamo ekonominių, prekybinių ir investicinių santykių stiprinimas, laikantis darnaus vystymosi tikslo, taip pat prekybos ir investicijų skatinimas, visapusiškai paisant tarptautiniu mastu pripažintų žmogaus teisių, aplinkos ir darbo standartų bei susitarimų;

2. apgailestauja, kad Komisija neatliko ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimo poveikio žmogaus teisėms vertinimo, o tai prieštarauja ES ombudsmeno 2015 m. sprendimui ir ES veiksmų planui žmogaus teisių ir demokratijos srityje; ragina Komisiją nedelsiant atlikti poveikio žmogaus teisėms vertinimą; nurodo, kad Komisija taip pat įsipareigojo atlikti ekonominio, socialinio poveikio ir poveikio aplinkai ex post vertinimą;

3. palankiai vertina aktyvesnį ES ir Vietnamo politinį dialogą ir galimybes spręsti susirūpinimą keliančius klausimus žmogaus teisių srityje, naudojantis instituciniais mechanizmais, numatytais partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (PBS) 35 straipsnyje ir laisvosios prekybos susitarimo (LPS) 13 straipsnyje; pakartoja, kad šiais straipsniais kartu su periodinio vertinimo sistema suteikiamos priemonės žmogaus teisių problemoms, susijusioms su IAS įgyvendinimu, spręsti, tačiau juos turi papildyti ES bei jos valstybių narių vykdoma priežiūra ir nepriklausomas stebėsenos ir skundų nagrinėjimo mechanizmas, kad nukentėję piliečiai ir suinteresuotieji subjektai galėtų veiksmingai ginti savo teises ir pasitelkti priemonę, kuria būtų šalinamas galimas neigiamas poveikis žmogaus teisėms; atkreipia dėmesį į tai, kad, net jei viena susitarimo šalis gali vienašališkai imtis atitinkamų priemonių, kai mano, kad kita susitarimo šalis padarė esminį PBS pažeidimą, dėl šių priemonių visiškai savo nuožiūra sprendžia susitarimo šalys ir tokios priemonės buvo taikytos tik labai išskirtinėmis aplinkybėmis;

4. pabrėžia, kad pagal PBS VI antraštinę dalį susitarimo šalys susitaria bendradarbiauti žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos, lyčių lygybės, klimato kaitos, migracijos, sveikatos, švietimo ir mokymo, socialinių ir ekonominių reikalų srityse, taip pat reformuojant viešąjį administravimą, siekiant užtikrinti, kad ES propaguojami aukšti standartai ir vertybės būtų atspindėti būsimose Vietnamo reformose ir kad, be kita ko, būtų įgyvendinamos tarptautinės žmogaus teisių priemonės, kurių šalis yra Vietnamas; susirūpinęs pažymi, kad nuo tada, kai įsigaliojo PBS, pablogėjo žmogaus teisių padėtis;

5. pabrėžia, kad susitarimo šalys ir investuotojai privalo laikytis visų atitinkamų tarptautinių žmogaus teisių standartų ir įsipareigojimų; atkreipia dėmesį į investuotojų atsakomybę pagal EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus; primena, kad įmonės turi paisyti tarptautinių žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos standartų; ragina ES ir Vietnamą bendradarbiauti siekiant parengti kovos su vaikų darbu veiksmų planą, įskaitant būtiną įmonėms skirtą sistemą;

6. visapusiškai pritaria nuolatiniam, tikram ir į rezultatus orientuotam ES ir Vietnamo bendradarbiavimui žmogaus teisių srityje, be kita ko, pasinaudojant dvišaliu dialogu žmogaus teisių klausimais ir kitais aukšto lygio susitikimais, kurie svarbūs siekiant dvišalių investicijų; ragina stiprinti metinį ES ir Vietnamo dialogą žmogaus teisių klausimais įtraukiant nepriklausomas vietos pilietinės visuomenės organizacijas ir žmogaus teisių gynėjus; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) turi ypač atsižvelgti į tai, kad nepriklausoma pilietinė visuomenė brutaliai slopinama ir daugiausia veikia pogrindyje, nes bijoma persekiojimo ir atsakomųjų veiksmų; apgailestauja, kad ne mažiau kaip du kartus prieš pat dialogą Vietname buvo sulaikyti aktyvistai; primygtinai pabrėžia, kad šiuose dialoguose svarbu kalbėti apie atskirus atvejus ir imtis tolesnių veiksmų atsižvelgiant į su jais susijusią situaciją; apgailestauja dėl to, kad po keleto ES ir Vietnamo dialogų žmogaus teisių klausimais raundų nematyti apčiuopiamų rezultatų; ragina per dialogus, kurie turėtų būti orientuoti į konkrečius rezultatus, atsižvelgti į informaciją, gautą iš atitinkamų tarptautinių organizacijų;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad IAS galėtų būti svarbus padedant kelti gyvenimo lygį, skatinti gerovę ir stabilumą, taip pat stiprinti teisinę valstybę, gerą valdymą, darnų vystymąsi ir pagarbą žmogaus teisėms Vietname, tuo pat metu sudarant sąlygas ES puoselėti taikos ir stabilumo tikslus šiame regione; pabrėžia, kad aiškus šių visuotinių vertybių puoselėjimas yra bet kokio ES ir trečiosios valstybės susitarimo sąlygų dalis; yra susirūpinęs dėl to, kad stokojama vykdytinų įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, numatytų investuotojams;

8. pažymi, kad investicinių teismų sistemos jurisprudencija turėtų būti užtikrintas žmogaus teisių standartų paisymas; pažymi, kad dėl didelių išlaidų, siejamų su investicinių teismų sistemos procedūromis, gali sumažėti nukentėjusių piliečių galimybės kreiptis į teismą ir pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis; apgailestauja, kad pilietinės visuomenės galimybės susipažinti su bylomis ir gebėjimas jose dalyvauti gali būti riboti dėl to, kad trūksta nuostatų dėl teismo konsultanto (lot. amicus curiae);

9. rekomenduoja Parlamentui pritarti susitarimui tik tuo atveju, jei šioje rezoliucijoje pateiktos rekomendacijos bus teisiškai ir veiksmingai įgyvendintos.


NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

Nuorodos

2018/0358M(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

24.10.2019

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Isabel Wiseler-Lima

30.9.2019

Svarstymas komitete

14.10.2019

2.12.2019

 

 

Priėmimo data

4.12.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

8

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Phil Bennion, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gina Dowding, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrea Cozzolino, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Andrzej Halicki, Martin Horwood, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Bert-Jan Ruissen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos, Bernhard Zimniok

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Geoffrey Van Orden

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

48

+

ID

Bernhard Zimniok

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Kris Peeters, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

RENEW

Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Irina Von Wiese

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Sven Mikser, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Gina Dowding, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel

 

8

-

ECR

Bert-Jan Ruissen, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

GUE/NGL

Manu Pineda, Mick Wallace

 

6

0

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz

ID

Susanna Ceccardi, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 


 

 

VYSTYMOSI KOMITETO NUOMONĖ (3.12.2019)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(2018/0358M(NLE))

Nuomonės referentas: Tomas Tobé

 

PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  primena, kad Vietnamas yra besivystanti šalis; pabrėžia, kad, norint padėti pasiekti darnaus vystymosi tikslus, visų pirma 1-ąjį DVT dėl skurdo panaikinimo, 8-ąjį DVT dėl deramo darbo ir 10-ąjį DVT dėl mažesnės nelygybės, investicijomis turi būti padedama kurti kokybiškas darbo vietas, remti vietos ekonomiką ir visapusiškai laikytis vidaus taisyklių, įskaitant mokesčių reikalavimus;

2. palankiai vertina ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimo Šalių pademonstruotą įsipareigojimą padidinti prekybos ir investicijų indėlį siekiant ekonominiu, socialiniu ir aplinkos aspektais darnaus vystymosi tikslo; pripažįsta, kad, teisėjų nepriklausomumo požiūriu, investicinių teismų sistema yra pažangesnė, palyginti su esamomis 21 ES valstybės narės ir Vietnamo dvišalėmis investicijų sutartimis;

3.  kuo griežčiausiai pakartoja, kad investicijų apsaugos susitarimo Šalys ir šiuo susitarimu apsaugoti investuotojai privalo paisyti ne tik pagal jų šalių teisę numatytų, bet ir visų tarptautinių žmogaus teisių standartų bei prievolių;

4.  palankiai vertina tai, kad sprendžiant ginčus taikomos JT Tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL) skaidrumo taisyklės; pabrėžia, kad investuotojai neturi trukdyti siekiant apsaugoti teisėtus viešosios politikos sprendimus ir teisę reglamentuoti; primygtinai ragina nuolat stebėti, kaip Europos investuotojai naudojasi šia nuostata, ir teikti atitinkamas ataskaitas Europos Parlamentui;

5. pažymi, jog gali būti, kad investuotojams suteikiama apsauga didės greičiau nei jų atsakomybė, nes investicijų apsaugos susitarime užsienio investuotojams pagal arbitražinę išlygą užtikrinamos teisiškai įgyvendinamos teisės, tačiau nenumatomas sankcijų už socialinių ir aplinkos standartų nesilaikymą mechanizmas; pakartoja, kad investicijų apsaugos susitarime reikia užtikrinti teisingą investuotojų teisių ir pareigų, susijusių su bendrovių, socialiniais ir aplinkos bei apskritai žmogaus teisių standartais, pusiausvyrą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad svarbu nustatyti nepriklausomą stebėjimo ir skundų nagrinėjimo mechanizmą, kuriuo galėtų naudotis nukentėję gyventojai ir kuriam būtų suteikti įgaliojimai priimti privalomus sprendimus, susijusius su neigiamu poveikiu, kurį gali turėti prekybos ir investicijų susitarimai; pabrėžia, jog būtina, kad Europos Parlamentas būtų informuojamas apie šio mechanizmo veiklą atsižvelgiant į investuotojams, kurių registruota buveinė yra bet kurioje valstybėje narėje, pareikštus skundus;

6.  ragina Šalis atsižvelgti į principus ir priemones, dėl kurių susitarta tarptautiniu mastu, pvz., EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms, JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus ir JT remiamus atsakingo investavimo principus;

7.  primena, kad investicijų apsaugos susitarimas bei ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimas turi būti įgyvendinami taip, kad būtų papildytos visų pirma nuostatos dėl žmogaus teisių, aplinkos apsaugos ir socialinių teisių bei darnaus vystymosi; be to, pabrėžia, kad reikia užtikrinti suderinamumą su vystomojo bendradarbiavimo tikslais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnį.

 


NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

Nuorodos

2018/0358M(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

24.10.2019

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Tomas Tobé

4.9.2019

Svarstymas komitete

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Priėmimo data

3.12.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

17

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

 


 

 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

Nuorodos

2018/0358M(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

17.1.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

24.10.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

24.10.2019

DEVE

24.10.2019

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Jan Zahradil

Svarstymas komitete

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Priėmimo data

21.1.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

7

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Saskia Bricmont, Angelika Winzig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Jordi Cañas

Pateikimo data

27.1.2020

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

27

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Maximilian Krah

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Angelika Winzig

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

5

0

ID

Roman Haider, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

Tiziana Beghin, James Wells

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2020 m. vasario 4 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika