Ziņojums - A9-0014/2020Ziņojums
A9-0014/2020

  ZIŅOJUMS ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

  27.1.2020 - (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

  Starptautiskās tirdzniecības komiteja
  Referents: Geert Bourgeois


  Procedūra : 2018/0358M(NLE)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A9-0014/2020
  Iesniegtie teksti :
  A9-0014/2020
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

  par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

  (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

  Eiropas Parlaments,

   ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (05931/2019),

   ņemot vērā ierosināto Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses (05932/2019),

   ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C9-0020/2019),

   ņemot vērā 2007. gada 23. aprīļa norādes sarunām par brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) dalībvalstīm un to, ka tās 2013. oktobrī tika papildinātas, lai ietvertu ieguldījumu aizsardzību,

   ņemot vērā 2009. gada 22. decembra lēmumu risināt divpusējas sarunas par BTN ar atsevišķām ASEAN dalībvalstīm,

   ņemot vērā Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību (PCA) starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses, ko parakstīja Briselē 2012. gada 27. jūnijā un kas stājās spēkā 2016. gada oktobrī[1],

   ņemot vērā 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par turpmāko Eiropas starptautisko ieguldījumu politiku[2],

   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regulu (ES) Nr. 1219/2012, ar ko nosaka pārejas pasākumus divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm[3],

   ņemot vērā 2016. gada 28. jūnija rezolūciju par jaunu progresīvu un inovatīvu turpmāko stratēģiju tirdzniecības un ieguldījumu jomā[4],

   ņemot vērā Komisijas 2015. gada 14. oktobra paziņojumu “Tirdzniecība visiem. Ceļā uz atbildīgāku tirdzniecības un ieguldījumu politiku” (COM(2015)0497),

   ņemot vērā saskaņā ar LESD 218. panta 11. punktu sniegto Eiropas Savienības Tiesas 2017. gada 16. maija atzinumu procedūrā 2/15[5], kuru Komisija pieprasīja 2015. gada 10. jūlijā,

   ņemot vērā 2016. gada 9. jūnija rezolūciju par Vjetnamu[6],

   ņemot vērā 2017. gada 14. decembra rezolūcija par vārda brīvību Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lietu[7],

   ņemot vērā 2018. gada 15. novembra rezolūciju par Vjetnamu attīstības sadarbības efektivitātes palielināšanu, jo īpaši politieslodzīto stāvokli[8],

   ņemot vērā Eiropas ombuda 2016. gada 26. februāra lēmumu lietā 1409/2014/MHZ par to, ka Eiropas Komisija nav veikusi ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma ietekmes uz cilvēktiesībām iepriekšēju novērtējumu[9],

   ņemot vērā 2018. gada 4. oktobra rezolūciju par ES ieguldījumu tāda juridiski saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību ievērošanas viedokļa regulē transnacionālu korporāciju darbību[10],

   ņemot vērā ANO Starptautiskās tirdzniecības tiesību komisijas (UNCITRAL) noteikumus par pārredzamību ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanā, kuras pamatā ir līgumi[11],

   ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un jo īpaši tā V sadaļu par Savienības ārējo darbību,

   ņemot vērā Padomes 2016. gada 20. jūnija secinājumus par bērnu darbu, mudinot Komisiju turpināt meklēt iespējas, kā efektīvāk izmantot ES tirdzniecības instrumentus, tostarp brīvās tirdzniecības nolīgumus, lai apkarotu bērnu darbu,

   ņemot vērā Padomes 2016. gada 20. jūnija secinājumus par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām, kuros tika atrunāts, ka “ES atzīst – tas, ka uzņēmumi ievēro cilvēktiesības un tās iekļauj uzņēmumu darbībās, vērtības veidošanas ķēdē un piegādes ķēdē, ir obligāts priekšnoteikums ilgtspējīgai attīstībai un IAM sasniegšanai” un ka “visas partnerības IAM īstenošanā būtu jāveido, balstoties uz cilvēktiesību ievērošanu un atbildīgu uzņēmējdarbību”, un kuros ES uzņēmumi tika mudināti “izveidot operatīvā līmeņa sūdzību izskatīšanas mehānismus vai izveidot kopīgas sūdzību iniciatīvas starp uzņēmumiem”,

   ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā piektās daļas I, II un V sadaļu, konkrēti 207. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punktu,

   ņemot vērā ...[12] normatīvo rezolūciju par Padomes lēmuma priekšlikumu,

   ņemot vērā Reglamenta 105. panta 2. punktu,

   ņemot vērā Ārlietu komitejas un Attīstības komitejas atzinumus,

   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0014/2020),

  A. tā kā ES ir pasaulē lielākais ārvalstu tiešo ieguldījumu (ĀTI) saņēmējs un avots;

  B. tā kā ES ierindojas piektajā vietā no 80 ārvalstu tiešajiem ieguldītājiem Vjetnamā;

  C. tā kā Vjetnama ir dinamiska ekonomika ar visstraujāk augošo vidusšķiru ASEAN valstīs, tajā ir jauns un dinamisks darbaspēks, augsts rakstpratības un izglītības līmenis, salīdzinoši zems atalgojums, labi transporta savienojumi un tā atrodas ASEAN centrā;

  D. tā kā Vjetnamas infrastruktūra un ieguldījumu vajadzības ievērojami pārsniedz pašlaik pieejamā valsts finansējuma apmēru;

  E. tā kā 2017. gadā Vjetnama saņēma ĀTI 8 % vērtībā no tās IKP, kas ir vairāk nekā divkāršā līmenī, ko saņem līdzīga apmēra ekonomikas reģionā;

  F. atzinīgi vērtē to, Vjetnamā dažās pēdējās desmitgadēs ir būtiski uzlabojusies tirdzniecības, uzņēmējdarbības un ieguldījumu vide;

  G. tā kā patlaban ir spēkā vairāk nekā 3000 starptautisku ieguldījumu nolīgumu un ES dalībvalstis ir līgumslēdzējas aptuveni 1400 nolīgumos;

  H. tā kā pēc ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīguma šis ir otrais atsevišķais ieguldījumu aizsardzības nolīgums, kas noslēgts starp ES un trešo valsti pēc Eiropas iestāžu diskusijām par ES BTN jauno struktūru, pamatojoties uz Eiropas Savienības Tiesas (Tiesas) 2017. gada 16. maija atzinumu 2/15, kas būs par atskaites punktu turpmākajās ES attiecībās ar tirdzniecības partneriem;

  I. tā kā šis nolīgums aizstās un izbeigs esošos divpusējos ieguldījumu līgumus starp 21 ES dalībvalsti un Vjetnamu, kuros netika izmantota ES jaunā pieeja ieguldījumu aizsardzībai un tās izpildes mehānismam, t. i., valsts ieguldījumu tiesu sistēmai (ITS);

  J. tā kā ITS tika iekļauta jau pabeigtajā CETA nolīgumā, ko Parlaments ratificēja 2017. gada 15. februārī un kas vēl jāratificē vairākās dalībvalstīs, tādējādi aizstājot ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas (ISDS) sistēmu;

  K. tā kā Tiesa 2019. gada 30. aprīlī nolēma, ka CETA paredzētais mehānisms ieguldītāju un valstu strīdu izšķiršanai ir saderīgs ar ES tiesību aktiem[13];

  L. tā kā puses ir paziņojušas par apņemšanos izveidot daudzpusēju ieguldījumu tiesu (MIC) un šādu iniciatīvu Parlaments aizvien ir ļoti atbalstījis;

  M. tā kā 2018. gada 20. martā Padome pieņēma sarunu norādes, pilnvarojot Komisiju ES vārdā risināt sarunas par konvenciju, ar ko izveido MIC; tā kā šīs sarunu norādes ir publiskotas,

  1. atzinīgi vērtē ES jauno pieeju ieguldījumu aizsardzībai un tās izpildes mehānismam (ITS), ar ko ir reformēta ISDS un kas uzlabo to individuālo pieeju kvalitāti, kuras iekļautas ES dalībvalstu noslēgtos divpusējos ieguldījumu līgumos; uzsver, ka ITS ir moderns un inovatīvs ieguldījumu strīdu izšķiršanas mehānisms, kas reformēts attiecībā uz ISDS procesuālajiem trūkumiem; turklāt norāda, ka tas iezīmē būtiskas pārmaiņas ieguldītājiem piedāvātās nozīmīgās aizsardzības līmenī un veidā, kādā tiek risināti strīdi starp ieguldītājiem un valsti; pauž bažas par to, ka piemērošanas joma ir nedaudz plašāka nekā tikai ārvalstu un iekšzemes ieguldītāju nediskriminēšana; atgādina, ka neatkarīgas daudzpusēju ieguldījumu tiesas izveide nodrošinātu lielāku juridisko noteiktību visām pusēm; atzinīgi vērtē Vjetnamas stingro apņemšanos ievērot uz noteikumiem balstītu daudzpusēju tirdzniecības sistēmu;

  2. norāda, ka ar nolīgumu tiks nodrošināta augsta ieguldījumu aizsardzība un juridiskā noteiktība, vienlaikus aizsargājot pušu tiesības veikt reglamentējošo darbu un īstenot leģitīmus publiskās politikas mērķus, tādus kā sabiedrības veselība, sabiedriskie pakalpojumi un vides aizsardzība; uzsver, ka nolīgums nodrošinās arī pārredzamību un pārskatatbildību; aicina Komisiju turpināt ņemt vērā cīņu pret klimata pārmaiņām un Parīzes nolīguma ievērošanu, aizsargājot pušu tiesības veikt reglamentējošo darbu, kā tas tika darīts ar CETA; uzstāj, ka regulāri jāveic uzraudzība un jāziņo Eiropas Parlamentam par to, kā Eiropas ieguldītāji izmanto šo noteikumu;

  3. uzsver, ka nolīgums ES ieguldītājiem Vjetnamā garantēs taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi, kas ir augstāks aizsardzības standarts nekā valsts režīma nodrošinātā attieksme; norāda, ka nolīgums pienācīgi aizsargā ES ieguldītājus no nelikumīgas ekspropriācijas; uzskata, ka tas būtu jāīsteno kopā ar ieguldītāju saistībām veikt pienācīgu pārbaudi attiecībā uz ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi atbilstoši cilvēktiesībām un starptautiskajām darba konvencijām, kā arī vides standartiem;

  4. uzsver, ka ekonomikas attīstība un daudzpusīgums ir svarīgi instrumenti cilvēku dzīves uzlabošanai; norāda, ka viens no Ieguldījumu aizsardzības nolīguma (IAN) mērķiem ir stiprināt ekonomiskās, tirdzniecības un ieguldījumu attiecības starp ES un Vjetnamu saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības mērķi un veicināt tirdzniecību un ieguldījumus, pilnībā ievērojot cilvēktiesības, vides un nodarbinātības un attiecīgos starptautiski atzītos standartus un nolīgumus;

  5. atgādina, ka Vjetnama ir jaunattīstības valsts; uzsver, ka, lai sekmētu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, jo īpaši 1. IAM par nabadzības izskaušanu, 8. IAM par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un 10. IAM par nevienlīdzību mazināšanu, ar ieguldījumiem jāveicina kvalitatīvas nodarbinātības radīšana, jāatbalsta vietējā tautsaimniecība un pilnībā jāievēro vietējie noteikumi, tostarp prasības nodokļu jomā;

  6. atgādina, ka ITS plāno izveidot pastāvīgu pirmās instances ieguldījumu tiesu un apelācijas tiesu un ka šo tiesu locekļiem būs vajadzīga kvalifikācija, kas pielīdzināma Starptautiskās Tiesas tiesnešu kvalifikācijai, viņiem būs jāpierāda speciālās zināšanas ne tikai komerctiesībās, bet arī starptautiskajās publiskajās tiesībās, un viņiem būs jāatbilst stingriem noteikumiem attiecībā uz neatkarību, objektivitāti, integritāti un ētisku rīcību, kas iekļauti saistošā rīcības kodeksā, kurš izstrādāts tiešu vai netiešu interešu konfliktu novēršanas nolūkā; uzsver, ka Eiropas Savienības Tiesa uzskata, ka ITS pilnībā atbilst ES tiesību aktiem, kā norādīts tās atzinumā 1/17;

  7. atzinīgi vērtē pārredzamības noteikumus, kuri attiecas uz lietu izskatīšanu tiesās, tostarp noteikumus, kas garantē to, ka lietu dokumenti būs publiski pieejami, sēdes būs atklātas un ieinteresētajām pusēm tiks atļauts papildināt lietu ar dokumentiem; uzskata, ka lielāka pārredzamība palīdzēs radīt sabiedrības uzticēšanos sistēmai, kā arī nodrošināt, ka visas ieguldījumu tiesas efektīvi ņem vērā visus ar cilvēktiesībām un ilgtspējīgu attīstību saistītos aspektus; turklāt atzinīgi vērtē arī skaidrību par to, uz kāda pamata ieguldītājs var darīt zināmus savus iebildumus, kas nodrošina vēl lielāku procesa pārredzamību un taisnīgumu;

  8. uzsver, ka trešās puses, piemēram, darba un vides organizācijas, var dot ieguldījumu ITS tiesvedībā, izmantojot amicus curiae rezumējumus;

  9. uzsver, ka labvēlīgākās tiesas meklējumi nebūs iespējami un netiks pieļautas paralēlas tiesvedības;

  10. atgādina, ka nolīgums uzskatāms par uzlabojumu salīdzinājumā ar CETA iekļautajiem ieguldījumu aizsardzības noteikumiem, jo tas ietver noteikumus attiecībā uz bijušo tiesnešu saistībām, rīcības kodeksu interešu konfliktu novēršanai un tā noslēgšanas brīdī pilnībā darboties spējīgu apelācijas tiesu;

  11. uzskata, ka apelācijas tiesu izveide varētu uzlabot lēmumu kvalitāti un konsekvenci, salīdzinot ar pašreizējo situāciju;

  12. norāda, ka ES un Vjetnamas ieguldījumu aizsardzības nolīgumā (EVIPA) nav ietverta atsevišķa sadaļa par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību (TIA), jo minētie aspekti attiecas uz ieguldījumu tirgus pieejamību saskaņā ar ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu (EUVFTA); uzsver, ka EVIPA ir ietverts arī noteikums, kas izveido institucionālu un juridisku saikni ar pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību (PSN), un tā preambulā ir īpašas atsauces uz TIA vērtībām un principiem, kuri noteikti EUVFTA, un uz Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, tādējādi nodrošinot, ka cilvēktiesības ir ES un Vjetnamas attiecību pamatā; uzsver, ka pusēm un ieguldītājiem ir jāievēro visi attiecīgie starptautiskie cilvēktiesību standarti un pienākumi; uzsver ieguldītāju pienākumus, kas noteikti ESAO Vadlīnijās daudznacionāliem uzņēmumiem un ANO Vadošajos principos uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām; norāda arī, ka EVIPA un EUVFTA noteikumi ir jāīsteno savstarpēji papildinošā veidā, jo īpaši attiecībā uz cilvēktiesībām, vides un sociālajām tiesībām un ilgtspējīgu attīstību, ja tie tiek piemēroti saskaņā ar pušu tiesībām veikt reglamentējošo darbu; turklāt uzsver, ka ir jānodrošina atbilstība attīstības sadarbības mērķiem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 208. pantu.

  13. uzsver, cik svarīgas ir patiesi pozitīvas tendences cilvēktiesību jomā, lai ātri ratificētu šo nolīgumu, un aicina Vjetnamas iestādes izklāstīt konkrētus pasākumus situācijas uzlabošanai, tādējādi apliecinot savu apņemšanos; atgādina par savām prasībām attiecībā uz Kriminālkodeksa reformu, nāvessoda noteikšanu, politieslodzītajiem un pamatbrīvībām; mudina puses pilnībā izmantot nolīgumus, lai Vjetnamā uzlabotu cilvēktiesību situāciju, un uzsver mērķtiecīga ES un Vjetnamas cilvēktiesību dialoga nozīmi; norāda, ka PSN 1. pantā ir ietverta standarta cilvēktiesību klauzula, kas var izraisīt attiecīgus pasākumus, tostarp galējas nepieciešamības gadījumā — PSN darbības, kā arī IAN vai tā daļu tūlītēju apturēšanu;

  14. atkārtoti norāda, ka PSN 35. pants un BTN 13. pants kopā ar periodiskas novērtēšanas sistēmu nodrošina instrumentus cilvēktiesību problēmu risināšanai saistībā ar IAN īstenošanu, bet tie ir jāpapildina ar ES un tās dalībvalstu veiktām pārbaudēm un ar neatkarīgu uzraudzības un sūdzību mehānismu, nodrošinot attiecīgajiem iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus un instrumentu, lai novērstu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām;

  15. pauž bažas par jaunā kiberdrošības likuma īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz lokalizācijas un izpaušanas prasībām, tiešsaistes uzraudzību un kontroli, un atbalstu tādiem personas datu aizsardzības pasākumiem, kuri nav saderīgi ar ES tirdzniecības programmu, kuras pamatā ir vērtības un liberalizācija; atzinīgi vērtē gatavību iesaistīties intensīvā dialogā, tostarp Vjetnamas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājas apņemšanos attiecīgajā diskusijā un īstenošanas dekrētu apspriešanā iesaistīt abus parlamentus; aicina Vjetnamas iestādes veikt konkrētus pasākumus un atzinīgi vērtē ES palīdzību šajā jomā;

  16. atgādina, ka LESD 8. pantā ir noteikts, ka Savienība savās darbībās tiecas novērst nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt vienlīdzību; atzinīgi vērtē to, ka Vjetnama un ES ir parakstījušas PTO Buenosairesas deklarāciju par sievietēm un tirdzniecību, un aicina abas puses stiprināt šajā nolīgumā savas saistības dzimuma un tirdzniecības jautājumos; prasa uzlabot sieviešu apstākļus, lai viņas varētu gūt labumu no šā nolīguma, tostarp palielinot sieviešu spējas darbā un uzņēmējdarbībā, sekmējot sieviešu pārstāvību lēmumu pieņemšanā un vadošos amatos un uzlabojot sieviešu piekļuvi, iesaistīšanos un vadību zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas jomā;

  17. prasa ES un Vjetnamu sadarboties, lai izstrādātu rīcības plānu bērnu darba apkarošanai, paredzot arī nepieciešamo satvaru uzņēmumiem;

  18. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu publiskot 2018. gada 20. marta norādes sarunām par MIC un aicina Padomi publiskot visas iepriekšējās norādes attiecībā uz sarunām par tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumiem;

  19. uzsver to, ka nolīgums aizstās esošos divpusējos ieguldījumu līgumus starp 21 ES dalībvalsti un Vjetnamu; uzskata to par nozīmīgu soli starptautisko ieguldījumu režīma leģitimitātes un atzīšanas palielināšanā;

  20. aicina Komisiju veikt papildu pasākumus attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), lai padarītu šo nolīgumu pārredzamu un pieejamu; aicina Komisiju turpināt darbu, lai ITS kļūtu pieejamāka MVU; uzsver izaugsmes potenciālu un ievērojamos ieguvumus, kas tādējādi tiek darīti pieejami Eiropas MVU, kuriem ir būtiska nozīme Eiropas labklājības un inovācijas nodrošināšanā;

  21. uzsver, cik svarīgs varētu būt IAN ieguldījums dzīves līmeņa paaugstināšanā, labklājības un stabilitātes veicināšanā un tiesiskuma, labas pārvaldības, ilgtspējīgas attīstības un Vjetnamas cilvēktiesību ievērošanas veicināšanā, vienlaikus ļaujot arī ES veicināt tās mērķus — mieru un stabilitāti reģionā; uzsver, ka šo universālo vērtību nepārprotama ievērošana ir jebkura ES un trešās valsts nolīguma nosacījums;

  22. uzskata, ka, apstiprinot šo nolīgumu, būs iespējams stingri aizsargāt abu pušu ieguldītājus un viņu ieguldījumus, vienlaikus nodrošinot valdību tiesības veikt reglamentējošo darbu, un tiks pavērtas lielākas iespējas brīvai un godīgai tirdzniecībai starp ES un Vjetnamu; aicina dalībvalstis ātri ratificēt nolīgumu, lai nodrošinātu, ka visas ieinteresētās personas pēc iespējas drīzāk var izmantot tā sniegtās priekšrocības, ņemot vērā Vjetnamas centienus uzlabot situāciju pilsonisko un darba tiesību jomā saskaņā ar tās saistībām;

  23. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdībai un parlamentam.


   

  ĀRLIETU KOMITEJAS ATZINUMS (5.12.2019)

  Starptautiskās tirdzniecības komitejai

  par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

  (2018/0358M(NLE))

  Atzinuma sagatavotāja: Isabel Wiseler-Lima

   

   

  IEROSINĀJUMI

  Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

  1. uzsver, ka ekonomikas attīstība un daudzpusīgums ir svarīgi instrumenti cilvēku dzīves uzlabošanai; norāda, ka viens no Ieguldījumu aizsardzības nolīguma (IAN) mērķiem ir stiprināt ekonomiskās, tirdzniecības un ieguldījumu attiecības starp ES un Vjetnamu saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības mērķi un veicināt tirdzniecību un ieguldījumus, pilnībā ievērojot starptautiski atzītos cilvēktiesību, vides un nodarbinātības standartus un nolīgumus;

  2. pauž nožēlu par to, ka Komisija nav veikusi ES un Vjetnamas IAN ietekmes uz cilvēktiesībām novērtējumu, kas ir pretrunā ES Ombuda 2015. gada lēmuma būtībai, kā arī ES Rīcības plānam cilvēktiesību un demokrātijas jomā; aicina Komisiju nekavējoties veikt šādu ietekmes uz cilvēktiesībām novērtējumu; norāda, ka Komisija apņēmās arī veikt ex post ietekmes uz ekonomiku, sociālo jomu un vidi novērtējumu;

  3. atzinīgi vērtē ciešāko ES un Vjetnamas politisko dialogu un iespējas risināt cilvēktiesību problēmas ar institucionālajiem mehānismiem, kas izveidoti saskaņā ar partnerības un sadarbības nolīguma (PSN) 35. pantu un brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) 13. pantu; atkārtoti norāda, ka minētie panti kopā ar periodiskas novērtēšanas sistēmu nodrošina instrumentus cilvēktiesību problēmu risināšanai saistībā ar IAN īstenošanu, bet tie ir jāpapildina ar ES un tās dalībvalstu veiktām pārbaudēm un ar neatkarīgu uzraudzības un sūdzību mehānismu, nodrošinot skartajiem iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus un instrumentu, lai novērstu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām; pieņem zināšanai, ka pat tad, ja kāda Puse var vienpusēji veikt atbilstīgus pasākumus, ja tā uzskata, ka otra Puse ir izdarījusi būtisku PSN pārkāpumu, Pusēm ir pilnīga rīcības brīvība, īstenojot šos pasākumus, un tie tika piemēroti tikai ļoti ārkārtējos apstākļos;

  4. uzsver, ka saskaņā ar PSN VI sadaļu Puses vienojas sadarboties cilvēktiesību veicināšanā un aizsardzībā un dzimumu līdztiesības, klimata pārmaiņu novēršanas, migrācijas, veselības, izglītības un apmācības, sociāli ekonomisko jautājumu un valsts pārvaldes reformas jomā, lai nodrošinātu, ka augstie standarti un vērtības, ko veicina ES, tiek atspoguļoti turpmākajās Vjetnamas reformās, tostarp attiecībā uz to starptautisko cilvēktiesību instrumentu īstenošanu, kuriem Vjetnama ir pievienojusies; ar bažām norāda, ka kopš PSN stāšanās spēkā ir pasliktinājusies cilvēktiesību situācija;

  5. uzsver, ka Pusēm un ieguldītājiem ir jāievēro visi attiecīgie starptautiskie cilvēktiesību standarti un pienākumi; uzsver ieguldītāju pienākumus, kas izriet no ESAO Vadlīnijām daudznacionāliem uzņēmumiem un ANO Vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām; atgādina, ka uzņēmumiem ir jāievēro starptautiskie cilvēktiesību un vides standarti; aicina ES un Vjetnamu sadarboties, lai izstrādātu rīcības plānu bērnu darba apkarošanai, paredzot arī nepieciešamo satvaru uzņēmumiem;

  6. pilnībā atbalsta pastāvīgu, patiesu un uz rezultātiem vērstu ES un Vjetnamas sadarbību cilvēktiesību jomā, tostarp saistībā ar divpusējo dialogu par cilvēktiesībām un citām augsta līmeņa sanāksmēm, kas ir būtiskas divpusējo ieguldījumu jomā; aicina stiprināt ikgadējo ES un Vjetnamas cilvēktiesību dialogu, iesaistot neatkarīgas vietējās pilsoniskās sabiedrības organizācijas un cilvēktiesību aizstāvjus; šajā sakarībā uzsver, ka Komisijai un EĀDD ir jāpievērš īpaša uzmanība tam, ka neatkarīga pilsoniskā sabiedrība ir saskārusies ar smagām represijām un lielā mērā darbojas slepeni, baidoties no vajāšanas un atriebības; pauž nožēlu par to, ka Vjetnama vismaz divreiz ir aizturējusi aktīvistus tieši pirms dialogiem; uzstāj, ka ir svarīgi izskatīt atsevišķus gadījumus un šajos dialogos turpināt sekot šo situāciju attīstībai; pauž nožēlu par to, ka pēc vairākām ES un Vjetnamas cilvēktiesību dialogu kārtām nav panākti taustāmi rezultāti; aicina dialogos ņemt vērā informāciju, kas saņemta no attiecīgajām starptautiskajām organizācijām, un orientēt dialogus uz konkrētiem rezultātiem;

  7. uzsver, cik svarīgs varētu būt IAN ieguldījums dzīves līmeņa paaugstināšanā, labklājības un stabilitātes veicināšanā un tiesiskuma, labas pārvaldības, ilgtspējīgas attīstības un Vjetnamas cilvēktiesību ievērošanas veicināšanā, vienlaikus ļaujot arī ES veicināt tās mērķus — mieru un stabilitāti reģionā; uzsver, ka šo universālo vērtību nepārprotama ievērošana ir jebkura ES un trešās valsts nolīguma nosacījums; pauž bažas par to, ka investoriem nav izpildāmu cilvēktiesību pienākumu;

  8. norāda, ka ieguldījumu tiesas sistēmas (ITS) judikatūrai būtu jānodrošina cilvēktiesību standartu ievērošana; norāda, ka ar ITS procedūrām saistītās augstās izmaksas var potenciāli samazināt skarto iedzīvotāju piekļuvi tiesu iestādēm un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; pauž nožēlu par to, ka pilsoniskajai sabiedrībai var būt ierobežota piekļuve lietām un ierobežota spēja tajās piedalīties, jo trūkst garantētu Amicus Curiae noteikumu;

  9. iesaka Parlamentam sniegt piekrišanu nolīgumam tikai tad, ja šīs rezolūcijas ieteikumi ir juridiski un efektīvi īstenoti.


  ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

  Atsauces

  2018/0358M(NLE)

  Atbildīgā komiteja

   

  INTA

   

   

   

   

  Atzinumu sniedza

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  AFET

  24.10.2019

  Atzinumu sagatavoja

   Iecelšanas datums

  Isabel Wiseler-Lima

  30.9.2019

  Izskatīšana komitejā

  14.10.2019

  2.12.2019

   

   

  Pieņemšanas datums

  4.12.2019

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  48

  8

  6

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Phil Bennion, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gina Dowding, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Andrea Cozzolino, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Andrzej Halicki, Martin Horwood, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Bert-Jan Ruissen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos, Bernhard Zimniok

  Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Geoffrey Van Orden

   


   

  ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
  GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  48

  +

  ID

  Bernhard Zimniok

  NI

  Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

  PPE

  Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Kris Peeters, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

  RENEW

  Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Irina Von Wiese

  S&D

  Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Sven Mikser, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev

  VERTS/ALE

  Gina Dowding, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel

   

  8

  -

  ECR

  Bert-Jan Ruissen, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

  GUE/NGL

  Manu Pineda, Mick Wallace

   

  6

  0

  GUE/NGL

  Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz

  ID

  Susanna Ceccardi, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani

   

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  + : par

  - : pret

  0 : atturas


   

  ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
  GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  17

  +

  ECR

  Beata Kempa

  ID

  Bernhard Zimniok

  PPE

  Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

  RENEW

  Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

  S&D

  Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

   

  7

  -

  GUE/NGL

  Miguel Urbán Crespo

  ID

  Alessandra Basso, Dominique Bilde

  NI

  Louis Stedman-Bryce

  VERTS/ALE

  Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

   

  0

  0

   

   

   

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  + : par

  - : pret

  0 : atturas

   


   

   

  ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS (3.12.2019)

  Starptautiskās tirdzniecības komitejai

  par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

  (2018/0358M(NLE))

  Atzinuma sagatavotājs: Tomas Tobé

   

   

   

  IEROSINĀJUMI

  Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

  1.  atgādina, ka Vjetnama ir jaunattīstības valsts; uzsver, ka, lai sekmētu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, jo īpaši 1. IAM par nabadzības izskaušanu, 8. IAM par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un 10. IAM par nevienlīdzību mazināšanu, ar ieguldījumiem jāveicina kvalitatīvas nodarbinātības radīšana, jāatbalsta vietējā tautsaimniecība un pilnībā jāievēro vietējie noteikumi, tostarp prasības nodokļu jomā;

  2. atzinīgi vērtē ES un Vjetnamas ieguldījumu aizsardzības nolīguma (IAN) pušu apņemšanos ar tirdzniecības un ieguldījumu palīdzību sekmēt ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanu ekonomikā, sociālajā un vides jomā; atzīst, ka Ieguldījumu tiesu sistēma iezīmē uzlabojumu no spēkā esošajiem divpusējiem ieguldījumu līgumiem starp 21 ES dalībvalsti un Vjetnamu attiecībā uz tiesnešu neatkarību;

  3.  visstingrākajā iespējamajā veidā atkārtoti apstiprina, ka IAN pusēm un ar šo nolīgumu aizsargātajiem ieguldītājiem jāievēro visi starptautiskie cilvēktiesību standarti un pienākumi papildus tiem, kas noteikti valsts tiesību aktos;

  4.  atzinīgi vērtē to, ka strīdu izšķiršanas kārtībā tiek izmantoti ANO Starptautisko tirdzniecības tiesību komisijas (UNCITRAL) noteikumi par pārredzamību; uzsver, ka ieguldītāji nedrīkst apstrīdēt leģitīmu publiskās politikas lēmumu aizsardzību un tiesības noteikt regulējumu; uzstāj, ka regulāri jāveic uzraudzība un jāziņo Eiropas Parlamentam par to, kā Eiropas ieguldītāji izmanto šo noteikumu;

  5. norāda, ka ieguldītājiem piešķirtā aizsardzība, iespējams, varētu pārsniegt ieguldītāju atbildības attīstību, jo IAN garantē ārvalstu ieguldītājiem īstenojamas tiesības, izmantojot arbitrāžas klauzulu, bet nenodrošina sankciju mehānismu attiecībā uz sociālo un vides standartu neievērošanu; atkārtoti uzsver, ka ar IAN ir jānodrošina taisnīgs līdzsvars starp ieguldītāju tiesībām un pienākumiem attiecībā uz korporatīvajiem, sociālajiem un vides standartiem un cilvēktiesībām kopumā; šajā saistībā uzsver, ka ir svarīgi izveidot neatkarīgu uzraudzības un sūdzību mehānismu, ko var izmantot skartie iedzīvotāji un kam ir pilnvaras izdot saistošus nolēmumus attiecībā uz negatīvo ietekmi, kuru uz cilvēktiesībām var radīt tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumi; uzsver nepieciešamību informēt Eiropas Parlamentu par pasākumiem, kas, izmantojot šo mehānismu, veikti, reaģējot uz sūdzībām par ieguldītājiem, kuru juridiskā adrese ir kādā no dalībvalstīm;

  6.  aicina puses ņemt vērā starptautiski atzītus principus un instrumentus, piemēram, ESAO Vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem un ANO Vadošos principus uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, kā arī ANO atbalstītos atbildīgu ieguldījumu principus;

  7.  atgādina, ka gan IAN, gan ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noteikumi ir jāīsteno savstarpēji papildinošā veidā, jo īpaši attiecībā uz cilvēktiesībām, vides un sociālajām tiesībām un ilgtspējīgu attīstību; turklāt uzsver, ka ir jānodrošina atbilstība attīstības sadarbības mērķiem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 208. pantu.


  ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

  Atsauces

  2018/0358M(NLE)

  Atbildīgā komiteja

   

  INTA

   

   

   

   

  Atzinumu sniedza

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  DEVE

  24.10.2019

  Atzinumu sagatavoja

   Iecelšanas datums

  Tomas Tobé

  4.9.2019

  Izskatīšana komitejā

  5.9.2019

  8.10.2019

   

   

  Pieņemšanas datums

  3.12.2019

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  17

  7

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

   


  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

  Atsauces

  2018/0358M(NLE)

  Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma datums

  17.1.2019

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  INTA

  24.10.2019

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  AFET

  24.10.2019

  DEVE

  24.10.2019

   

   

  Referenti

   Iecelšanas datums

  Geert Bourgeois

  23.9.2019

   

   

   

  Aizstātie referenti

  Jan Zahradil

  Izskatīšana komitejā

  2.10.2019

  6.11.2019

  3.12.2019

   

  Pieņemšanas datums

  21.1.2020

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  27

  7

  5

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Saskia Bricmont, Angelika Winzig

  Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Jordi Cañas

  Iesniegšanas datums

  27.1.2020


   

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  27

  +

  ECR

  Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

  ID

  Maximilian Krah

  PPE

  Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Angelika Winzig

  RENEW

  Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

   

  7

  -

  GUE/NGL

  Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

  S&D

  Jude Kirton-Darling

  VERTS/ALE

  Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

   

  5

  0

  ID

  Roman Haider, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

  NI

  Tiziana Beghin, James Wells

   

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  + : par

  - : pret

  0 : atturas

  Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 6. februāris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika