Postup : 2018/0358M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0014/2020

Predkladané texty :

A9-0014/2020

Rozpravy :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Hlasovanie :

PV 12/02/2020 - 11.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0029

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0014/2020</NoDocSe>
PDF 204kWORD 82k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Európskej únie </Titre>

<DocRef>(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Výbor pre medzinárodný obchod</Commission>

Spravodajca: <Depute>Geert Bourgeois</Depute> 

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI
 STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Európskej únie

(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05931/2019),

 so zreteľom na návrh Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej (05932/2019),

 so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (C9-0020/2019),

 so zreteľom na smernice na rokovania z 23. apríla 2007 o dohode o voľnom obchode s členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktoré boli v októbri 2013 doplnené o ochranu investícií,

 so zreteľom na rozhodnutie z 22. decembra 2009 viesť dvojstranné rokovania o dohodách o voľnom obchode s jednotlivými členskými štátmi združenia ASEAN,

 so zreteľom na Rámcovú dohodu o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Bruseli 27. júna 2012 a nadobudla platnosť v októbri 2016[1],

 so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2011 o budúcej európskej medzinárodnej investičnej politike[2],

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1219/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami[3],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 28. júna 2016 o novej výhľadovo orientovanej a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície[4],

 so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497),

 so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora Európskej únie zo 16. mája 2017 v konaní 2/15[5] podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ, ktoré si vyžiadala Európska komisia 10. júla 2015,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2016 o Vietname[6],

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2017 o slobode prejavu vo Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana Hou[7],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2018 o Vietname, najmä o situácii politických väzňov[8],

 so zreteľom na rozhodnutie európskeho ombudsmana z 26. februára 2016 vo veci 1409/2014/MHZ, v súvislosti s tým, že Európska komisia nevykonala predchádzajúce hodnotenie vplyvu DVO medzi EÚ a Vietnamom na oblasť ľudských práv[9],

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. októbra 2018 o príspevku EÚ k záväznému nástroju OSN pre činnosť nadnárodných spoločností a iných podnikov s nadnárodnou povahou so zreteľom na ľudské práva[10],

 so zreteľom na pravidlá Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) o transparentnosti pri rozhodcovských konaniach medzi investorom a štátom na základe zmluvy[11],

 so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), a najmä na jej hlavu V o vonkajšej činnosti Únie,

 so zreteľom na závery Rady o detskej práci z 20. júna 2016, v ktorých sa Komisia vyzýva, aby pokračovala v skúmaní spôsobov účinnejšieho využívania obchodných nástrojov Európskej únie, vrátane dohôd o voľnom obchode, s cieľom bojovať proti detskej práci;

 so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2016 o podnikaní a ľudských právach, v ktorých sa uvádza, že „EÚ uznáva, že dodržiavanie ľudských práv zo strany podnikov a jeho začlenenie do ich činnosti a hodnotových a dodávateľských reťazcov je nevyhnutné pre trvalo udržateľný rozvoj a plnenie cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja“ a že „všetky partnerstvá na realizáciu cieľov udržateľného rozvoja by sa mali zakladať na dodržiavaní ľudských práv a zodpovednom správaní podnikov“, a ktoré nabádali podniky EÚ, aby „zaviedli mechanizmy riešenia sťažností na operačnej úrovni, prípadne vytvorili spoločné iniciatívy medzi spoločnosťami zamerané na riešenie sťažností“,

 so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na piatu časť, hlavy I, II a V tejto zmluvy, konkrétne článok 207, v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

 so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...[12] o návrhu rozhodnutia Rady,

 so zreteľom na článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozvoj,

 so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0014/2020),

A. keďže EÚ je hlavným príjemcom a zdrojom priamych zahraničných investícií na celom svete;

B. keďže EÚ je medzi 80 priamymi zahraničnými investormi vo Vietname na piatom mieste;

C. keďže Vietnam má dynamické hospodárstvo s najrýchlejšie rastúcou strednou triedou spomedzi krajín združenia ASEAN, ako aj mladú, dynamickú pracovnú silu, vysokú mieru gramotnosti, vysokú úroveň vzdelania, pomerne nízke mzdy, dobré dopravné spojenia a centrálnu polohu v rámci združenia ASEAN;

D. keďže infraštruktúra a investičné potreby Vietnamu sú výrazne vyššie ako práve dostupná suma verejných financií;

E. keďže Vietnam v roku 2017 prijal PZI v hodnote 8 % svojho HDP, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s ekonomikami podobnej veľkosti v regióne;

F. oceňuje, že obchodné, podnikateľské a investičné prostredie vo Vietname sa za niekoľko posledných desaťročí výrazne zlepšilo;

G. keďže v súčasnosti je v platnosti viac ako 3 000 medzinárodných investičných dohôd a členské štáty EÚ sú zmluvnými stranami približne 1 400 z nich;

H. keďže po Dohode o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom je toto druhá samostatná dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a treťou krajinou po rokovaniach európskych inštitúcií o novej štruktúre dohôd o voľnom obchode EÚ na základe stanoviska Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) 2/15 zo 16. mája 2017, ktorá v budúcnosti poslúži ako referenčný bod pre jednanie EÚ s obchodnými partnermi;

I. keďže dohoda nahradí existujúce bilaterálne investičné zmluvy medzi 21 členskými štátmi EÚ a Vietnamom, ktoré neobsahovali nový prístup EÚ k ochrane investícií a mechanizmus jej presadzovania, verejný systém investičných súdov (ICS);

J. keďže systém investičných súdov (ICS) bol začlenený do už sfinalizovanej dohody CETA, ktorú Parlament ratifikoval 15. februára 2017, pričom sa očakáva jej ratifikácia viacerými členskými štátmi, a tak nahrádza systém urovnávania sporov medzi investorom a štátom;

K. keďže Súdny dvor EÚ 30. apríla 2019 rozhodol, že mechanizmus riešenia sporov medzi investormi a štátmi stanovený v dohode CETA je v súlade s právom EÚ[13];

L. keďže strany dohody sa zaviazali, že zriadia mnohostranný investičný súd, a Parlament túto iniciatívu dôrazne a trvalo podporuje;

M. keďže 20. marca 2018 Rada prijala smernice na rokovania, ktorými poverila Komisiu, aby v mene EÚ rokovala o dohovore o zriadení mnohostranného súdu pre urovnávanie investičných sporov; keďže tieto smernice na rokovania boli zverejnené;

1. víta nový prístup EÚ k ochrane investícií a príslušný mechanizmus presadzovania (systém investičných súdov), ktorý zreformoval systém urovnávania sporov medzi investorom a štátom a zvyšuje kvalitu individuálnych prístupov bilaterálnych investičných zmlúv uzatvorených členskými štátmi EÚ; zdôrazňuje, že systém investičných súdov (ICS) predstavuje moderný, inovačný a reformovaný mechanizmus na riešenie investičných sporov, pokiaľ ide o procesné nedostatky urovnávania sporov medzi investorom a štátom; ďalej poznamenáva, že ide o výraznú zmenu úrovne hmotnoprávnej ochrany investorov a spôsobu riešenia sporov medzi investormi a štátom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozsah uplatňovania iba nepatrne presahuje úroveň obyčajnej nediskriminácie medzi zahraničnými a domácimi investormi; pripomína, že zriadenie nezávislého mnohostranného investičného súdu by poskytlo väčšiu právnu istotu všetkým stranám; víta silnú podporu multilaterálneho obchodného systému založeného na pravidlách zo strany Vietnamu;

2. konštatuje, že dohoda zabezpečí vysokú úroveň ochrany investícií a právnej istoty pri súčasnej ochrane práva zmluvných strán na reguláciu a presadzovanie legitímnych cieľov verejnej politiky, ako je verejné zdravie, verejné služby a ochrana životného prostredia; zdôrazňuje, že dohoda zabezpečí aj transparentnosť a zodpovednosť; žiada Komisiu, aby viac zohľadňovala boj proti zmene klímy a dodržiavanie Parížskej dohody tým, že bude chrániť právo strán na reguláciu tak ako v dohode CETA; trvá na pravidelnom monitorovaní a podávaní správ Európskemu parlamentu o uplatňovaní tohto ustanovenia európskymi investormi;

3. zdôrazňuje, že dohoda zaručuje investorom z EÚ vo Vietname spravodlivé a nestranné zaobchádzanie, čo predstavuje vyšší štandard ochrany, než poskytuje vnútroštátna prax; konštatuje, že dohoda náležite chráni investorov z EÚ pred nezákonným vyvlastnením; nazdáva sa, že by to malo byť spojené so zodpovednosťou investorov uplatňovať náležitú starostlivosť, pokiaľ ide o udržateľné obchodné praktiky v súlade s ľudskými právami a medzinárodnými dohovormi o práci, ako aj environmentálnymi normami;

4. zdôrazňuje, že hospodársky rozvoj a multilateralizmus sú dôležitými nástrojmi na zlepšenie života ľudí; poukazuje na to, že jedným z cieľov dohody o ochrane investícií (DOI) je posilniť hospodárske, obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a Vietnamom v súlade s cieľom trvalo udržateľného rozvoja a podporovať obchod a investície v plnom súlade s ľudskými právami a normami a dohodami v oblasti životného prostredia a práce;

5. pripomína, že Vietnam je rozvojovou krajinou; zdôrazňuje, že s cieľom pomôcť dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja, najmä cieľ č. 1 týkajúci sa odstraňovania chudoby, cieľ č. 8 týkajúci sa dôstojnej práce a cieľ č. 10 týkajúci sa zmiernenia nerovností, musia investície prispievať k tvorbe kvalitných pracovných miest, podporovať miestne hospodárstvo a riadne dodržiavať domáce právne predpisy vrátane daňových požiadaviek;

6. pripomína, že v rámci ICS sa plánuje zriadenie stáleho investičného súdu prvého stupňa a odvolacieho súdu, ktorých členovia budú musieť mať porovnateľnú kvalifikáciu ako sudcovia Medzinárodného súdneho dvora a budú musieť preukázať odbornú znalosť nielen obchodného práva, ale aj medzinárodného práva verejného a spĺňať prísne pravidlá nezávislosti, nestrannosti, bezúhonnosti a etického správania v podobe záväzného kódexu správania na predchádzanie priamym alebo nepriamym konfliktom záujmov; zdôrazňuje, že podľa Európskeho súdneho dvora je ICS v plnom súlade s právom EÚ tak, ako uviedol vo svojom stanovisku č. 1/17;

7. víta pravidlá transparentnosti, ktoré platia pre konania na súdoch a obsahujú ustanovenia zaručujúce verejnú dostupnosť spisu, vstup na pojednávania pre verejnosť a možnosť pre účastníkov predkladať návrhy; domnieva sa, že zvýšená transparentnosť pomôže vzbudiť dôveru verejnosti v systém a zároveň zabezpečiť, aby investičné súdy skutočne prejednali všetky aspekty ľudských práv a udržateľného rozvoja; okrem toho víta zrozumiteľnosť dôvodov, na základe ktorých môže investor podať žalobu, čím sa zabezpečuje väčšia transparentnosť a spravodlivosť procesu;

8. zdôrazňuje, že ku konaniu ICS môžu informáciami v duchu amicus curiae prispievať tretie strany, ako sú odborové a environmentálne organizácie;

9. zdôrazňuje, že nebude možné taktizovanie pri výbere súdu (tzv. forum shopping) a že sa bude predchádzať tomu, aby sa viedli viacnásobné a paralelné konania;

10. pripomína, že v čase svojho uzavretia predstavuje dohoda zlepšenie z hľadiska ustanovení o ochrane investícií oproti dohode CETA, keďže obsahuje ustanovenia o povinnostiach bývalých sudcov, kódexe správania na predchádzanie konfliktom záujmov a plne funkčnom odvolacom súde;

11. je presvedčený, že zriadenie odvolacieho súdu by mohlo zlepšiť kvalitu a konzistentnosť rozhodnutí v porovnaní so súčasnou situáciou;

12. konštatuje, že dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom (EVIPA) neobsahuje samostatnú kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, keďže táto kapitola sa vzťahuje na vstup na investičný trh na základe dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (EUVFTA); zdôrazňuje, že dohoda EVIPA obsahuje aj ustanovenie, ktorým sa vytvára inštitucionálne a právne prepojenie s Rámcovou dohodou o komplexnom partnerstve a spolupráci, a že jej preambula obsahuje osobitné odkazy na hodnoty a zásady obchodu a udržateľného rozvoja zakotvené v dohode EUVFTA a vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, a tak zabezpečuje, že sú ľudské práva zásadnou témou vzájomných vzťahov medzi EÚ a Vietnamom; zdôrazňuje, že zmluvné strany a investori musia dodržiavať všetky príslušné medzinárodné normy a záväzky v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje zodpovednosť investorov, ako sa uvádza v usmerneniach OECD pre nadnárodné podniky a hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; okrem toho poukazuje na to, že ustanovenia dohôd EVIPA a EUVFTA sa musia vykonávať komplementárne, najmä pokiaľ ide o ľudské, environmentálne a sociálne práva a udržateľný rozvoj, ak sú uplatňované v rámci práva zmluvných strán na reguláciu; okrem toho zdôrazňuje potrebu zabezpečiť súlad s cieľmi rozvojovej spolupráce podľa článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

13. zdôrazňuje význam skutočne pozitívnych trendov v oblasti ľudských práv pre rýchlu ratifikáciu tejto dohody a vyzýva vietnamské orgány, aby ako signál svojho záväzku uviedli konkrétne opatrenia na zlepšenie situácie; pripomína svoje požiadavky týkajúce sa reformy trestnoprávnych predpisov, trestu smrti, politických väzňov a základných slobôd; naliehavo vyzýva zmluvné strany, aby v plnej miere využívali dohody s cieľom zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv vo Vietname, a zdôrazňuje význam ambiciózneho dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom; poukazuje na to, že článok 1 Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci obsahuje štandardnú doložku o ľudských právach, na základe ktorej sa môžu aktivovať primerané opatrenia a ako krajné riešenie aj okamžité pozastavenie platnosti tejto dohody, a teda v širšom zmysle aj Dohody o ochrane investícií, alebo jej častí;

14. opakuje, že článok 35 Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci a článok 13 dohody o voľnom obchode v spojení so systémom pravidelného hodnotenia poskytujú nástroje na riešenie otázok v oblasti ľudských práv súvisiacich s vykonávaním dohody o ochrane investícií, ale musí ich sprevádzať kontrola zo strany EÚ a jej členských štátov a nezávislý mechanizmus monitorovania a podávania sťažností, ktorý poskytuje dotknutým občanom a zainteresovaným stranám účinné prostriedky nápravy a nástroj na riešenie potenciálnych negatívnych vplyvov na ľudské práva;

15. vyjadruje obavy v súvislosti s vykonávaním nového zákona o kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o požiadavky na lokalizáciu a zverejňovanie informácií, online dohľad a kontrolu a opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nie sú zlučiteľné s programom EÚ v oblasti obchodu založeného na hodnotách a liberalizácii; víta ochotu zapojiť sa do intenzívneho dialógu vrátane záväzku predsedníčky Národného zhromaždenia Vietnamu zahrnúť do diskusie a rokovaní o vykonávacích vyhláškach oba parlamenty; vyzýva vietnamské orgány, aby prijali konkrétne opatrenia, a v tejto súvislosti víta pomoc EÚ;

16. pripomína, že v článku 8 ZFEÚ sa uvádza, že „vo všetkých svojich činnostiach sa Únia zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami“; víta skutočnosť, že Vietnam aj EÚ podpísali vyhlásenie WTO z Buenos Aires o ženách a obchode a vyzýva zmluvné strany, aby posilnili ich záväzky v oblasti rodových otázok a obchodu v tejto dohode; žiada o zlepšenie podmienok žien, aby mali z tejto dohody úžitok, a to aj prostredníctvom budovania kapacít pre ženy v práci a v podnikaní, podpory zastúpenia žien v procese rozhodovania a zodpovedných funkciách a zlepšenia prístupu žien k vede, technológiám a inováciám, ako aj ich účasti a vedenia v týchto odvetviach;

17. vyzýva EÚ a Vietnam, aby spolupracovali s cieľom vypracovať akčný plán na boj proti detskej práci vrátane potrebného rámca pre podniky;

18. víta rozhodnutie Rady zverejniť smernice na rokovanie z 20. marca 2018 o mnohostrannom investičnom súde a vyzýva Radu, aby zverejnila všetky predchádzajúce smernice na rokovania o obchodných a investičných dohodách;

19. zdôrazňuje skutočnosť, že táto dohoda nahradí súčasných 21 bilaterálnych investičných zmlúv uzatvorených medzi členskými štátmi EÚ a Vietnamom; domnieva sa, že to predstavuje dôležitý krok k zvýšeniu legitímnosti a akceptácie režimu medzinárodných investícií;

20. odporúča Komisii, aby prijala sprievodné opatrenia pre malé a stredné podniky (MSP), a tak zabezpečila transparentnosť a prístupnosť dohody; odporúča Komisii, aby pokračovala v práci na lepšom sprístupnení systému investičných súdov pre MSP; vyzdvihuje potenciál rastu a podstatné výhody, ku ktorým takto získajú prístup malé a stredné európske podniky, ktoré sú životne dôležité pre európsku prosperitu a inovácie;

21. zdôrazňuje význam, ktorý by dohoda o ochrane investícií mohla mať pri zvyšovaní životnej úrovne, podpore prosperity a stability, presadzovaní zásad právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, trvalo udržateľného rozvoja a dodržiavania ľudských práv vo Vietname, ako aj skutočnosť, že táto dohoda zároveň umožňuje EÚ presadzovať ciele v oblasti mieru a stability v regióne; zdôrazňuje, že jednoznačné presadzovanie týchto všeobecných hodnôt je podmienečnou časťou každej dohody medzi EÚ a tretím štátom;

22. domnieva sa, že schválenie tejto dohody poskytne masívnu ochranu investorom a ich investíciám na oboch stranách a vládam zároveň zaručí právo na reguláciu a vytvorí sa viac príležitostí pre slobodný a spravodlivý obchod medzi EÚ a Vietnamom; vyzýva členské štáty, aby dohodu urýchlene ratifikovali s cieľom zabezpečiť, aby všetky zainteresované strany mohli čo najskôr využívať výhody dohody so zreteľom na snahu Vietnamu zlepšiť situáciu v oblasti občianskych a pracovných práv v súlade so svojimi záväzkami;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Vietnamskej socialistickej republiky.


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI (5.12.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre medzinárodný obchod</CommissionInt>


<Titre>k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie</Titre>

<DocRef>(2018/0358M(NLE))</DocRef>

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Isabel Wiseler-Lima</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil, do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že hospodársky rozvoj a multilateralizmus sú dôležitými nástrojmi na zlepšenie života ľudí; poukazuje na to, že jedným z cieľov dohody o ochrane investícií (DOI) je posilniť hospodárske, obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a Vietnamom v súlade s cieľom trvalo udržateľného rozvoja a podporovať obchod a investície v plnom súlade s ľudskými právami a normami a dohodami v oblasti životného prostredia a práce;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevykonala posúdenie vplyvu na ľudské práva v súvislosti s dohodou o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom, čo je v rozpore s rozhodnutím ombudsmanky EÚ z roku 2015, ako aj s akčným plánom EÚ pre ľudské práva a demokraciu; vyzýva Komisiu, aby bezodkladne vypracovala posúdenie vplyvu na ľudské práva; poukazuje na to, že Komisia sa tiež zaviazala vykonať hodnotenie ex post týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho vplyvu;

3. víta posilnený politický dialóg medzi EÚ a Vietnamom a možnosť riešiť otázky ľudských práv v rámci inštitucionálnych mechanizmov zriadených podľa článku 35 dohody o partnerstve a spolupráci (DPS) a článku 13 dohody o voľnom obchode (DVO); opakuje, že tieto články v spojení so systémom pravidelného hodnotenia poskytujú nástroje na riešenie otázok v oblasti ľudských práv súvisiacich s vykonávaním dohody o ochrane investícií, ale musí ich sprevádzať kontrola zo strany EÚ a jej členských štátov a nezávislý mechanizmus monitorovania a podávania sťažností, ktorý poskytuje dotknutým občanom a zainteresovaným stranám účinné prostriedky nápravy a nástroj na riešenie potenciálnych negatívnych vplyvov na ľudské práva; berie na vedomie, že aj keď strana môže jednostranne prijať náležité opatrenia, ak sa domnieva, že sa druhá strana dopustila závažného porušenia dohody o partnerstve a spolupráci, sú tieto opatrenia v plnej miere na uvážení zmluvných strán a boli použité iba vo veľmi výnimočných prípadoch;

4. zdôrazňuje, že podľa hlavy VI dohody o partnerstve a spolupráci sa zmluvné strany dohodli na spolupráci pri presadzovaní a ochrane ľudských práv a v oblasti rodovej rovnosti, zmeny klímy, migrácie, zdravia, vzdelávania a odbornej prípravy, sociálno-ekonomických záležitostí a reformy verejnej správy s cieľom zabezpečiť, aby sa prísne normy a hodnoty presadzované EÚ odrazili v nadchádzajúcich reformách vo Vietname, a to aj pokiaľ ide o vykonávanie medzinárodných nástrojov v oblasti ľudských práv, ktorých  je Vietnam zmluvnou stranou; so znepokojením konštatuje, že situácia v oblasti ľudských práv sa od nadobudnutia platnosti DPS zhoršila;

5. zdôrazňuje, že zmluvné strany a investori musia dodržiavať všetky príslušné medzinárodné normy a záväzky v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje zodpovednosť investorov, a to v súlade s usmernení OECD pre nadnárodné podniky a hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; pripomína, že podniky musia dodržiavať medzinárodné normy v oblasti ľudských práv a ochrany životného prostredia; vyzýva EÚ a Vietnam, aby spolupracovali s cieľom vypracovať akčný plán na boj proti detskej práci vrátane potrebného rámca pre podniky;

6. plne podporuje trvalú, skutočnú a na výsledky orientovanú angažovanosť v oblasti ľudských práv medzi EÚ a Vietnamom, a to aj v rámci bilaterálneho dialógu o ľudských právach a ďalších stretnutí na vysokej úrovni v súvislosti s bilatelárnymi investíciami; vyzýva na posilnenie každoročného dialógu EÚ a Vietnamu o ľudských právach so zapojením nezávislých miestnych organizácií občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že Komisia a ESVČ musia venovať osobitnú pozornosť skutočnosti, že nezávislá občianska spoločnosť je tvrdo potláčaná a vo veľkej miere pôsobí v utajení z dôvodu strachu z prenasledovania a odvetných opatrení; vyjadruje poľutovanie nad tým, že najmenej dvakrát Vietnam bezprostredne pred dialógmi zadržal aktivistov; trvá na tom, že počas týchto dialógov je dôležité riešiť jednotlivé prípady a sledovať, ako sa vyvíjajú; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že po niekoľkých kolách dialógov o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom neboli dosiahnuté žiadne hmatateľné výsledky; vyzýva na to, aby sa v dialógoch zameraných na konkrétne výsledky zvážili informácie od príslušných medzinárodných organizácií;

7. zdôrazňuje význam, ktorý by dohoda o ochrane investícií mohla mať pri zvyšovaní životnej úrovne, podpore prosperity a stability, presadzovaní zásad právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, trvalo udržateľného rozvoja a dodržiavania ľudských práv vo Vietname, ako aj skutočnosť, že táto dohoda zároveň umožňuje EÚ presadzovať ciele v oblasti mieru a stability v regióne; zdôrazňuje, že jednoznačné presadzovanie týchto všeobecných hodnôt je podmienečnou časťou každej dohody medzi EÚ a tretím štátom; vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom vynútiteľných povinností investorov v oblasti ľudských práv;

8. poznamenáva, že jurisprudencia systému investičných súdov by mala zabezpečiť dodržiavanie noriem v oblasti ľudských práv; konštatuje, že vysoké náklady spojené s postupmi vnútornej kontroly môžu potenciálne obmedziť prístup dotknutých občanov k spravodlivosti a prostriedkom nápravy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že občianska spoločnosť môže mať z dôvodu nedostatku zaručených ustanovení amicus curiae obmedzený prístup k prípadom účasti na nich;

9. odporúča, aby Parlament udelil súhlas s dohodou len vtedy, ak sú odporúčania tohto uznesenia právne a účinne splnené.


POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

Referenčné čísla

2018/0358M(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

AFET

24.10.2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 dátum menovania

Isabel Wiseler-Lima

30.9.2019

Prerokovanie vo výbore

14.10.2019

2.12.2019

 

 

Dátum prijatia

4.12.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

8

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Phil Bennion, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gina Dowding, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Andrzej Halicki, Martin Horwood, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Bert-Jan Ruissen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos, Bernhard Zimniok

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Geoffrey Van Orden

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN
VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

48

+

ID

Bernhard Zimniok

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Kris Peeters, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

RENEW

Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Irina Von Wiese

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Sven Mikser, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Gina Dowding, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel

 

8

-

ECR

Bert-Jan Ruissen, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

GUE/NGL

Manu Pineda, Mick Wallace

 

6

0

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz

ID

Susanna Ceccardi, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ (3.12.2019)

<CommissionInt>pre Výbor pre medzinárodný obchod</CommissionInt>


<Titre>k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie</Titre>

<DocRef>(2018/0358M(NLE))</DocRef>

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že Vietnam je rozvojovou krajinou; zdôrazňuje, že s cieľom pomôcť dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja, najmä cieľ č. 1 týkajúci sa odstraňovania chudoby, cieľ č. 8 týkajúci sa dôstojnej práce a cieľ č. 10 týkajúci sa zmiernenia nerovností, musia investície prispievať k tvorbe kvalitných pracovných miest, podporovať miestne hospodárstvo a riadne dodržiavať domáce právne predpisy vrátane daňových požiadaviek;

2. víta záväzok strán Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a Vietnamom posilniť príspevok obchodu a investícií k plneniu cieľa udržateľného rozvoja v jeho hospodárskom, sociálnom a environmentálnom rozmere; uznáva, že systém investičných súdov je zlepšením oproti existujúcim bilaterálnym investičným zmluvám uzatvoreným medzi 21 členskými štátmi EÚ a Vietnamom, pokiaľ ide o nezávislosť sudcov;

3.  opätovne veľmi dôrazne potvrdzuje, že strany dohody o ochrane investícií, ako aj investori, ktorých táto dohoda chráni, musia dodržiavať všetky medzinárodné normy a záväzky v oblasti ľudských práv, nielen tie, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych právnych predpisov;

4.  víta uplatňovanie pravidiel transparentnosti Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) v urovnávaní sporov; zdôrazňuje, že investori nesmú spochybňovať ochranu legitímnych rozhodnutí verejnej politiky a právo na reguláciu; trvá na pravidelnom monitorovaní a podávaní správ o uplatňovaní tohto ustanovenia európskymi investormi Európskemu parlamentu;

5. konštatuje, že vymedzovanie povinností investorov by mohlo zaostávať za ochranou, ktorá sa im poskytuje, keďže dohoda o ochrane investícií zaručuje zahraničným investorom vymáhateľné práva na základe rozhodcovskej doložky, neustanovuje však sankčný mechanizmus za nedodržiavanie sociálnych a environmentálnych noriem; opakuje, že v dohode o ochrane investícií treba zaistiť spravodlivú rovnováhu medzi právami a povinnosťami investorov, pokiaľ ide o podnikové, sociálne a environmentálne normy a ľudské práva vo všeobecnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam zavedenia nezávislého mechanizmu monitorovania a podávania sťažností, ktorý môže dotknuté obyvateľstvo využiť a v rámci ktorého sa môžu vydávať záväzné rozhodnutia týkajúce sa možného negatívneho vplyvu obchodných a investičných dohôd; zdôrazňuje, že Európsky parlament musí byť informovaný o opatreniach prijatých prostredníctvom tohto mechanizmu v reakcii na sťažnosti týkajúce sa investorov so sídlom v ktoromkoľvek členskom štáte;

6.  vyzýva zmluvné strany, aby zohľadnili medzinárodne dohodnuté zásady a nástroje, ako sú usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a zásady zodpovedného investovania podporované OSN;

7.  pripomína, že ustanovenia dohody o ochrane investícií a dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom sa musia vykonávať komplementárne, najmä pokiaľ ide o ľudské, environmentálne a sociálne práva a udržateľný rozvoj; okrem toho zdôrazňuje potrebu zabezpečiť súlad s cieľmi rozvojovej spolupráce podľa článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).


POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

Referenčné čísla

2018/0358M(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

24.10.2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 dátum vymenovania

Tomas Tobé

4.9.2019

Prerokovanie vo výbore

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Dátum prijatia

3.12.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

17

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 


 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

Referenčné čísla

2018/0358M(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

17.1.2019

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

INTA

24.10.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

AFET

24.10.2019

DEVE

24.10.2019

 

 

Spravodajca:

 dátum vymenovania

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Predchádzajúci spravodajcovia

Jan Zahradil

Prerokovanie vo výbore

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Dátum prijatia

21.1.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

7

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Saskia Bricmont, Angelika Winzig

Náhradník (čl. 209 ods. 7) prítomný na záverečnom hlasovaní

Jordi Cañas

Dátum predloženia

27.1.2020

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

27

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Maximilian Krah

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Angelika Winzig

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

5

0

ID

Roman Haider, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

Tiziana Beghin, James Wells

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

[1] Ú. v. EÚ L 329, 3.12.2016, s. 8.

[2] Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 34.

[3] Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s 40.

[4] Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 30.

[5] Stanovisko Súdneho dvora zo 16. mája 2017, 2/15, ECLI:EÚ:C: 2017:376

[6] Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 122.

[7] Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 73.

[8] Prijaté texty, P8_TA(2018)0459.

[10] Ú. v. EÚ C 11, 13.1.2020, s. 36.

[12] Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.

[13] Stanovisko Súdneho dvora z 30. apríla 2019, 1/17.

Posledná úprava: 7. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia