Förfarande : 2018/0358M(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0014/2020

Ingivna texter :

A9-0014/2020

Debatter :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Omröstningar :

PV 12/02/2020 - 11.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0029

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0014/2020</NoDocSe>
PDF 193kWORD 79k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>

<Titre>med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan </Titre>

<DocRef>(05931/2019 – C9‑0020/2019 – 2018/0358M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Utskottet för internationell handel</Commission>

Föredragande: <Depute>Geert Bourgeois</Depute> 

ÄNDRINGSFÖRSLAG
EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

(05931/2019 – C9‑0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av utkastet till rådets beslut (05931/2019),

 med beaktande av förslaget till avtal om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (05932/2019),

 med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionen/fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) (C9‑0020/2019),

 med beaktande av förhandlingsdirektiven av den 23 april 2007 för ett frihandelsavtal med medlemsstaterna i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), som i oktober 2013 kompletterades för att inkludera investeringsskydd,

 med beaktande av beslutet av den 22 december 2009 att föra bilaterala förhandlingar om frihandelsavtal med enskilda medlemsstater i Asean,

 med beaktande av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, som undertecknades i Bryssel den 27 juni 2012 och trädde i kraft i oktober 2016[1],

 med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om den framtida EU-politiken för internationella investeringar[2],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1219/2012 av den 12 december 2012 om införande av övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeland[3],

 med beaktande av sin resolution av den 28 juni 2016 om en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar[4],

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2015 Handel för alla – Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik (COM(2015)0497),

 med beaktande av yttrandet från Europeiska unionens domstol av den 16 maj 2017 i förfarande 2/15[5], i enlighet med artikel 218.11 i EUF-fördraget, som kommissionen begärde den 10 juli 2015,

 med beaktande av sin resolution av den 9 juni 2016 om Vietnam[6],

 med beaktande av sin resolution av den 14 december 2017 om yttrandefriheten i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa[7],

 med beaktande av sin resolution av den 15 november 2018 om Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar[8],

 med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 26 februari 2016 i ärende 1409/2014/MHZ om Europeiska kommissionens underlåtenhet att utföra en föregående konsekvensbedömning på området mänskliga rättigheter för frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam[9],

 med beaktande av sin resolution av den 4 oktober 2018 om EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter[10],

 med beaktande av reglerna från Förenta nationernas kommission för internationell handelsrätt (Uncitral) om transparens i avtalsbaserade skiljeförfaranden mellan investerare och stat[11],

 med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt avdelning V om unionens yttre åtgärder,

 med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2016 om barnarbete, där kommissionen uppmanas att fortsätta att undersöka olika sätt att mer effektivt använda Europeiska unionens handelsinstrument, inbegripet frihandelsavtal, för att bekämpa barnarbete,

 med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2016 om företag och mänskliga rättigheter, där det anges att ”EU är medvetet om att det är absolut nödvändigt för hållbar utveckling och uppnåendet av målen för hållbar utveckling att företagen iakttar de mänskliga rättigheterna och införlivar detta i sin verksamhet och sin värde- och leveranskedja”, att ”alla partnerskap i arbetet med att uppnå målen för hållbar utveckling bör grunda sig på iakttagande av de mänskliga rättigheterna och ansvarsfullt företagande”, och där rådet ”uppmuntrar EU-företag att inrätta klagomålsförfaranden på verksamhetsnivå eller inrätta klagomålsinitiativ som är gemensamma för olika företag”,

 med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt femte delen, avdelningarna I, II och V och särskilt artikel 207 jämförd med artikel 218.6 a v,

 med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den ...[12] om förslaget till rådets beslut,

 med beaktande av artikel 105.2 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A9-0014/2020), och av följande skäl:

A. EU är den största mottagaren av och källa till utländska direktinvesteringar i världen.

B. EU ligger på femte plats av 80 utländska direktinvesterare i Vietnam.

C. Vietnam är en stark ekonomi med den snabbast växande medelklassen i Asean. Landet har en ung och dynamisk arbetskraft, en hög nivå av läs- och skrivkunnighet, en hög utbildningsnivå, förhållandevis låga löner, goda transportförbindelser och ett centralt läge i Aseanområdet.

D. Vietnams behov av infrastruktur och investeringar överstiger i hög grad de offentliga medel som för närvarande är tillgängliga.

E. 2017 tog Vietnam emot utländska direktinvesteringar till ett värde av 8 % av landets BNP, vilket är mer än dubbelt så mycket som för andra ekonomier av liknande storlek i regionen.

F. Det är glädjande att handels-, företags- och investeringsklimatet avsevärt har förbättrats i Vietnam under de senaste årtiondena.

G. Det finns för närvarande fler än 3 000 internationella investeringsavtal i kraft och EU:s medlemsstater är part i ca 1 400.

H. Efter avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore är detta det andra fristående avtalet om investeringsskydd som ingåtts mellan EU och ett tredjeland efter diskussioner mellan EU-institutionerna om den nya strukturen i EU:s frihandelsavtal, på grundval av EU-domstolens yttrande 2/15 av den 16 maj 2017, och det kommer att fungera som referens för EU:s framtida samarbete med sina handelspartner.

I. Avtalet kommer att ersätta och upphäva de befintliga bilaterala investeringsavtalen mellan 21 EU-medlemsstater och Vietnam, vilka inte införlivar EU:s nya förhållningssätt till investeringsskydd och dess mekanism för kontroll av efterlevnaden, det offentliga systemet med investeringsdomstolar (ICS).

J. Investeringsdomstolssystemet (ICS) integrerades i det redan slutförda Ceta-avtalet, som ratificerades av parlamentet den 15 februari 2017 och väntar på att ratificeras av flera medlemsstater, och ersätter därmed systemet för tvistlösning mellan investerare och stat (ISDS).

K. Den 30 april 2019 slog EU-domstolen fast att systemet för tvistlösning mellan investerare och stater som ingår i Ceta är förenligt med EU:s lagstiftning[13].

L. Parterna har förklarat att de kommer att sträva efter att inrätta en multilateral investeringsdomstol, ett initiativ som fått starkt och kontinuerligt stöd av parlamentet.

M. Den 20 mars 2018 antog rådet förhandlingsdirektiven, som bemyndigar kommissionen att förhandla på EU:s vägnar om en konvention om inrättande av en multilateral investeringsdomstol. Förhandlingsdirektiven har offentliggjorts.

1. Europaparlamentet välkomnar EU:s nya strategi för investeringsskydd och dess efterlevnadsmekanism (ICS), som har reformerat systemet för tvistlösning mellan investerare och stat (ISDS) och förbättrar kvaliteten på de enskilda strategierna i bilaterala investeringsavtal som medlemsstaterna ingått. Parlamentet betonar att ICS är en modern, innovativ och reformerad tvistlösningsmekanism för investeringar när det gäller de förfarandemässiga bristerna inom ISDS. Parlamentet noterar dessutom att ICS innebär en betydande förändring av nivån på det materiella skyddet av investerare och det sätt på vilket tvister mellan investerare och stat löses. Parlamentet är dock bekymrat över att tillämpningsområdet fortfarande bara i liten grad går längre än till enbart icke‑diskriminering mellan utländska och inhemska investerare. Parlamentet påminner om att inrättandet av en oberoende multilateral investeringsdomstol skulle öka rättssäkerheten för samtliga parter. Parlamentet välkomnar Vietnams starka engagemang för det regelbaserade multilaterala handelssystemet.

2. Europaparlamentet konstaterar att avtalet kommer att säkra en hög nivå av investeringsskydd och rättssäkerhet samtidigt som parternas rätt att lagstifta och söka nå legitima mål för den offentliga politiken, såsom folkhälsa, offentliga tjänster och miljöskydd, garanteras. Parlamentet betonar att avtalet också kommer att säkra transparens och ansvarsskyldighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att i högre grad ta hänsyn till kampen mot klimatförändringarna och respekten för Parisavtalet när den säkrar parternas rätt att reglera, på samma sätt som i förbindelse med Ceta. Parlamentet insisterar på en regelbunden övervakning och återrapportering till Europaparlamentet om hur europeiska investerare använder sig av denna bestämmelse.

3. Europaparlamentet betonar att avtalet säkerställer att EU-investerare i Vietnam får en rättvis och skälig behandling, vilket är en högre skyddsnivå än nationell behandling. Parlamentet betonar att avtalet skyddar EU-investerare väl från olaglig expropriering. Parlamentet anser att detta bör gå hand i hand med investerarnas skyldighet att visa tillbörlig aktsamhet när det gäller hållbara affärsmetoder i överensstämmelse med mänskliga rättigheter och internationella arbetskonventioner och miljönormer.

4. Europaparlamentet understryker att ekonomisk utveckling och multilateralism är viktiga verktyg för att förbättra människors liv. Parlamentet påpekar att ett av målen för avtalet om investeringsskydd är att stärka förbindelserna på området för ekonomi, handel och investeringar mellan EU och Vietnam i överensstämmelse med målet om hållbar utveckling, och att främja handel och investeringar i fullständig överensstämmelse med internationellt erkända standarder och avtal på människorätts-, miljö- och arbetsskyddsområdet.

5. Europaparlamentet påminner om att Vietnam är ett utvecklingsland. Parlamentet betonar att för att uppnå målen för hållbar utveckling, särskilt mål 1 om fattigdomsutrotning, mål 8 om värdigt arbete och mål 10 om minskad ojämlikhet, måste investeringarna bidra till att skapa arbetstillfällen av god kvalitet, stödja den lokala ekonomin och fullt ut respektera inhemska bestämmelser, inbegripet skatteregler.

6. Europaparlamentet påminner om att ICS planerar att inrätta en ständig investeringstribunal och en överprövningstribunal, vars ledamöter ska ha kvalifikationer som motsvarar de kvalifikationer som innehas av domarna i Internationella domstolen, och de ska visa att de har sakkunskap i internationell rätt och inte endast handelsrätt, och ska även uppfylla strikta krav på oberoende, opartiskhet, integritet och etiskt uppträdande genom en bindande uppförandekod, som är utformad för att förhindra direkta eller indirekta intressekonflikter. Parlamentet betonar att Europeiska unionens domstol i sitt yttrande 1/17 fastställer att ICS till fullo stämmer överens med EU‑lagstiftningen.

7. Europaparlamentet välkomnar de regler om transparens som gäller för förfarandena inför tribunalerna och som inbegriper bestämmelser som säkerställer att ärendehandlingarna kommer att vara offentligt tillgängliga, att förhandlingarna kommer att vara offentliga och att berörda parter kommer att få inkomma med inlägg. Parlamentet anser att ökad transparens kommer att bidra till att skapa offentligt förtroende för systemet och till att säkerställa att investeringstribunalerna effektivt tar hänsyn till alla aspekter avseende mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Parlamentet gläder sig dessutom över att det tydligt framgår på vilka grunder en investerare kan begära en överprövning, vilket säkrar ett mer transparent och rättvist förfarande.

8. Europaparlamentet betonar att tredje parter såsom arbets- och miljöorganisationer kan bidra till ICS-förfarandena i egenskap av sakkunniga (amicus curiae).

9. Europaparlamentet betonar att forumshopping inte kommer att vara möjlig och att flera och parallella förfaranden kommer att undvikas.

10. Europaparlamentet påminner om att avtalet utgör en förbättring av bestämmelserna om investeringsskydd i Ceta, eftersom det innehåller bestämmelser om skyldigheter för tidigare domare, en uppförandekod för att förhindra intressekonflikter och en fullt fungerande överprövningstribunal vid tidpunkten för avtalets ingående.

11. Europaparlamentet anser att inrättandet av en överprövningstribunal skulle kunna förbättra kvaliteten och enhetligheten när det gäller besluten jämfört med den nuvarande situationen.

12. Europaparlamentet noterar att avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam inte innehåller ett separat kapitel om handel och hållbar utveckling, eftersom det gäller tillträdet till marknaden för investeringar i enlighet med frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam. Parlamentet betonar att avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam också omfattar en bestämmelse som skapar en institutionell och juridisk koppling till ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete, samt specifika hänvisningar i ingressen till de värden och principer för handel och hållbar utveckling som fastställs i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, så att det säkerställs att mänskliga rättigheter står i centrum för förbindelserna mellan EU och Vietnam. Parlamentet understryker att parterna och investerarna måste respektera alla relevanta internationella normer och skyldigheter med avseende på mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar investerarnas ansvar i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Parlamentet påpekar dessutom att bestämmelserna i avtalet om investeringsskydd respektive frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam ska genomföras på ett kompletterande sätt, särskilt när det gäller bestämmelser om mänskliga rättigheter, miljömässiga och sociala rättigheter och bestämmelser om hållbar utveckling, när dessa tillämpas i förbindelse med parternas rätt att reglera. Parlamentet betonar dessutom behovet av att säkerställa överensstämmelse med målen för utvecklingssamarbete enligt artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

13. Europaparlamentet betonar betydelsen av verkligt positiva tendenser på människorättsområdet för en snabb ratificering av detta avtal och uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att vidta konkreta åtgärder för att förbättra situationen som ett tecken på deras engagemang. Parlamentet påminner om sina krav när det gäller reformen av strafflagstiftningen, användningen av dödsstraff, politiska fångar och grundläggande friheter. Parlamentet uppmanar med kraft parterna att fullt ut utnyttja avtalen för att förbättra människorättssituationen i Vietnam och understryker vikten av en ambitiös människorättsdialog mellan EU och Vietnam. Parlamentet påpekar att artikel 1 i partnerskaps- och samarbetsavtalet innehåller en standardklausul om mänskliga rättigheter genom vilken lämpliga åtgärder kan utlösas, bland annat, som en sista utväg, ett omedelbart upphävande av partnerskaps- och samarbetsavtalet och därmed också av avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam eller delar av det.

14. Europaparlamentet upprepar att artikel 35 i partnerskaps- och samarbetsavtalet och artikel 13 i frihandelsavtalet, tillsammans med ett system för regelbunden utvärdering, utgör verktyg för att hantera människorättsfrågor i samband med genomförandet av avtalet om investeringsskydd, men att de måste åtföljas av en kontroll från EU:s och dess medlemsstaters sida och av en oberoende mekanism för övervakning och klagomål som ger berörda medborgare och intressenter effektiv tillgång till rättsmedel och ett verktyg för att hantera eventuella negativa människorättskonsekvenser.

15. Europaparlamentet är bekymrat över genomförandet av den nya lagen om cybersäkerhet, särskilt när det gäller kraven på lokalisering och offentliggörande, övervakning och kontroll på nätet samt skyddet av personuppgifter, som inte är förenliga med EU:s värdebaserade och liberaliseringsinriktade handelsagenda. Parlamentet välkomnar viljan att delta i en intensiv dialog, inbegripet åtagandet från talmannen för Vietnams nationalförsamling att inkludera båda parlamenten i diskussionerna och överläggningarna om tillämpningsbestämmelserna. Parlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att vidta konkreta åtgärder och välkomnar EU:s stöd i detta avseende.

16. Europaparlamentet påminner om att det i artikel 8 i EUF-fördraget föreskrivs att unionen i all sin verksamhet ska syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem. Parlamentet gläder sig över att både Vietnam och EU har undertecknat förklaringen om kvinnor och handel från WTO:s konferens i Buenos Aires, och uppmanar parterna att stärka sina åtaganden om jämställdhet och handel i detta avtal. Parlamentet kräver att villkoren för kvinnor förbättras så att de kan dra nytta av detta avtal, bland annat genom kapacitetsuppbyggnad för kvinnor på arbetsplatsen och i affärslivet, främjande av kvinnors representation i beslutsfattande positioner och i ansvarsställning samt förbättring av kvinnors tillgång till liksom deltagande och ledarskap inom vetenskap, teknik och innovation.

17. Europaparlamentet kräver att EU och Vietnam att samarbetar för att utarbeta en handlingsplan för bekämpning av barnarbete som ska inkludera den nödvändiga ramen för företag.

18. Europaparlamentet välkomnar rådets beslut av den 20 mars 2018 att offentliggöra förhandlingsdirektiven för den multilaterala investeringsdomstolen, och uppmanar rådet att offentliggöra alla tidigare förhandlingsdirektiv för handels- och investeringsavtal.

19. Europaparlamentet betonar att avtalet kommer att ersätta de nuvarande 21 bilaterala investeringsavtalen mellan EU-medlemsstaterna och Vietnam. Parlamentet anser att detta är ett viktigt steg för att öka legitimiteten och acceptansen av det internationella investeringssystemet.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta kompletterande åtgärder för små och medelstora företag för att göra avtalet transparent och tillgängligt. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta sitt arbete med att göra ICS-systemet mer tillgängligt för små och medelstora företag. Parlamentet understryker de tillväxtmöjligheter och betydande fördelar som detta innebär för europeiska små och medelstora företag, som är av avgörande betydelse för välstånd och innovation i Europa.

21. Europaparlamentet understryker den betydelse som avtalet om investeringsskydd kan få för att bidra till att höja levnadsstandarden och främja välstånd och stabilitet, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer, hållbar utveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna i Vietnam, samtidigt som det gör det möjligt för EU att främja sina mål om fred och stabilitet i denna region. Parlamentet betonar att ett otvetydigt upprätthållande av dessa universella värden är ett villkor i alla avtal mellan EU och en tredjestat.

22. Europaparlamentet anser att godkännandet av detta avtal kommer att säkra ett starkt skydd för investerarna och deras investeringar på båda sidor samtidigt som regeringarnas rätt att reglera skyddas, och det kommer att skapa nya möjligheter till fri och rättvis handel mellan EU och Vietnam. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att snarast ratificera avtalet för att säkerställa att alla intressenter kan dra nytta av de fördelar det medför så snart som möjligt, i ljuset av Vietnams ansträngningar för att förbättra situationen när det gäller medborgerliga rättigheter och arbetstagarrättigheter i enlighet med sina åtaganden

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Socialistiska republiken Vietnams regering och parlament.


 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR (5.12.2019)

<CommissionInt>till utskottet för internationell handel</CommissionInt>


<Titre>över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan</Titre>

<DocRef>(2018/0358M(NLE))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Isabel Wiseler‑Lima</Depute>

 

 

FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet understryker att ekonomisk utveckling och multilateralism är viktiga verktyg för att förbättra människors liv. Parlamentet påpekar att ett av målen för avtalet om investeringsskydd är att stärka förbindelserna när det gäller ekonomi, handel och investeringar mellan EU och Vietnam i överensstämmelse med målet om hållbar utveckling, och att främja handel och investeringar i fullständig överensstämmelse med internationellt erkända standarder och avtal på människorätts-, miljö- och arbetsskyddsområdet.

2. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte genomförde någon konsekvensbedömning avseende de mänskliga rättigheterna i samband med avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam, vilket strider mot EU-ombudsmannens beslut från 2015 och EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati. Parlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål genomföra en konsekvensbedömning avseende de mänskliga rättigheterna. Parlamentet påpekar att kommissionen även har åtagit sig att göra en ekonomisk, social och miljömässig konsekvensbedömning i efterhand.

3. Europaparlamentet välkomnar den stärkta politiska dialogen mellan EU och Vietnam och möjligheten att ta itu med människorättsfrågor inom ramen för de institutionella mekanismer som inrättats genom artikel 35 i partnerskaps- och samarbetsavtalet och artikel 13 i frihandelsavtalet. Parlamentet upprepar att dessa artiklar, jämte ett system med regelbunden utvärdering, utgör verktyg för att ta itu med människorättsfrågor i samband med genomförandet av avtalet om investeringsskydd, men att de måste åtföljas av en granskning som genomförs av EU och dess medlemsstater och av en oberoende mekanism för övervakning och klagomål, som ger drabbade medborgare och berörda parter effektiv tillgång till rättsmedel och ett verktyg för att hantera eventuella negativa människorättskonsekvenser. Parlamentet konstaterar att även om en part ensidigt kan vidta lämpliga åtgärder när den anser att den andra parten har begått en väsentlig överträdelse av partnerskaps- och samarbetsavtalet, har parterna fullständig bestämmanderätt över åtgärderna, och de har utnyttjats under mycket exceptionella omständigheter.

4. Europaparlamentet betonar att parterna, i enlighet med avdelning VI i partnerskaps- och samarbetsavtalet, är överens om att samarbeta för att främja och skydda mänskliga rättigheter, och, när det gäller jämställdhet, klimatförändringar, migration, hälsa, utbildning, socioekonomiska frågor och en reform av den offentliga förvaltningen, se till att de höga standarder och värderingar som EU främjar återspeglas i kommande reformer i Vietnam, bland annat när det gäller genomförandet av internationella instrument för mänskliga rättigheter i vilka Vietnam är part. Parlamentet konstaterar med oro att situationen för de mänskliga rättigheterna har förvärrats sedan partnerskaps- och samarbetsavtalet trädde i kraft.

5. Europaparlamentet understryker att parterna och investerarna måste respektera alla relevanta internationella normer och skyldigheter med avseende på mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar investerarnas ansvar i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Parlamentet påminner om att företagen måste följa internationella människorätts- och miljönormer. Parlamentet uppmanar EU och Vietnam att samarbeta för att ta fram en handlingsplan för att bekämpa barnarbete, inklusive den nödvändiga ramen för företag.

6. Europaparlamentet stöder till fullo ett kontinuerligt, genuint och resultatinriktat engagemang för mänskliga rättigheter mellan EU och Vietnam, även inom ramen för den bilaterala dialogen om mänskliga rättigheter och andra möten på hög nivå som är relevanta för bilaterala investeringar. Parlamentet efterlyser en förstärkning av den årliga människorättsdialogen mellan EU och Vietnam med deltagande av oberoende lokala organisationer i det civila samhället och människorättsförsvarare. Parlamentet betonar i detta avseende att kommissionen och utrikestjänsten måste vara särskilt uppmärksamma på att det oberoende civila samhället har utsatts för kraftigt förtryck och i stor utsträckning verkar under jorden av rädsla för förföljelser och repressalier. Parlamentet beklagar att Vietnam vid minst två tillfällen har fängslat aktivister omedelbart före dialogerna. Parlamentet insisterar på betydelsen av att ta upp enskilda fall och följa upp situationen under dessa dialoger. Parlamentet beklagar att det saknas konkreta resultat efter flera omgångar av människorättsdialoger mellan EU och Vietnam. Parlamentet begär att information från relevanta internationella organisationer tas upp i dialogerna, som bör inriktas på konkreta resultat.

7. Europaparlamentet understryker vikten av avtalet om investeringsskydd, som kan bidra till att höja levnadsstandarden, främja välstånd och stabilitet, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer, hållbar utveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna i Vietnam, och som samtidigt gör det möjligt för EU att främja sina mål om fred och stabilitet i denna region. Parlamentet betonar att ett otvetydigt upprätthållande av dessa universella värden ingår som ett villkor i alla avtal mellan EU och en tredjestat. Parlamentet är bekymrat över bristen på verkställbara människorättsliga skyldigheter för investerare.

8. Europaparlamentet noterar att rättspraxis från investeringsdomstolssystemet (ICS) bör säkerställa upprätthållandet av människorättsnormer. Parlamentet noterar att de höga kostnader som är kopplade till investeringsdomstolssystemet riskerar att minska tillgången till rättslig prövning och rättsmedel för berörda medborgare. Parlamentet beklagar att det civila samhället kan få begränsad tillgång till och möjlighet att delta i mål på grund av bristen på garanterade Amicus curiae-bestämmelser.

9. Europaparlamentet rekommenderar att parlamentet godkänner avtalet endast om rekommendationerna i denna resolution antas rättsligen och genomförs i praktiken.

 


ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Avtal om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

Referensnummer

2018/0358M(NLE)

Ansvarigt utskott

 

INTA

 

 

 

 

Yttrande från

 Tillkännagivande i kammaren

AFET

24.10.2019

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Isabel Wiseler-Lima

30.9.2019

Behandling i utskott

14.10.2019

2.12.2019

 

 

Antagande

4.12.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

8

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Phil Bennion, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gina Dowding, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Andrea Cozzolino, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Andrzej Halicki, Martin Horwood, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Bert-Jan Ruissen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos, Bernhard Zimniok

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Geoffrey Van Orden

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

48

+

ID

Bernhard Zimniok

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Kris Peeters, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

RENEW

Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Irina Von Wiese

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Sven Mikser, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Gina Dowding, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel

 

8

-

ECR

Bert-Jan Ruissen, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

GUE/NGL

Manu Pineda, Mick Wallace

 

6

0

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Idoia Villanueva Ruiz

ID

Susanna Ceccardi, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani

 

Förklaring av symboler:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTVECKLING (3.12.2019)

<CommissionInt>till utskottet för internationell handel</CommissionInt>


<Titre>över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan</Titre>

<DocRef>(2018/0358M(NLE))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet påminner om att Vietnam är ett utvecklingsland. Parlamentet betonar att för att uppnå målen för hållbar utveckling, särskilt mål 1 om fattigdomsutrotning, mål 8 om värdigt arbete och mål 10 om minskad ojämlikhet, måste investeringarna bidra till att skapa arbetstillfällen av god kvalitet, stödja den lokala ekonomin och fullt ut respektera inhemska bestämmelser, inbegripet skatteregler.

2. Europaparlamentet välkomnar det åtagande som parterna i avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam har gjort om att förstärka det bidrag som handel och investeringar utgör för att nå målet om hållbar utveckling i dess ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Parlamentet konstaterar att investeringsdomstolssystemet innebär en förbättring jämfört med de nuvarande bilaterala investeringsavtalen mellan 21 EU-medlemsstater och Vietnam när det gäller domarnas oberoende.

3.  Europaparlamentet bekräftar med största eftertryck att parterna i avtalet om investeringsskydd och de investerare som skyddas av avtalet måste respektera alla internationella normer och skyldigheter på området mänskliga rättigheter utöver de som följer av nationell lagstiftning.

4.  Europaparlamentet välkomnar användningen av Uncitrals (FN:s kommission för internationell handelsrätt) bestämmelser om transparens för tvistlösning. Parlamentet betonar att investerare inte får bestrida skyddet av legitima politiska beslut och rätten att reglera. Parlamentet insisterar på regelbunden övervakning och återrapportering till Europaparlamentet om hur europeiska investerare använder sig av denna bestämmelse.

5. Europaparlamentet noterar att det skydd som ges investerare eventuellt kan utvecklas fortare än investerarnas ansvar eftersom avtalet om investeringsskydd garanterar utländska investerare rättigheter genom skiljedomsklausulen men innehåller ingen sanktionsmekanism vid bristande efterlevnad av sociala standarder och miljöstandarder. Parlamentet upprepar behovet av att i avtalet om investeringsskydd garantera en rättvis balans mellan investerarnas rättigheter och skyldigheter i termer av företagsstandarder, sociala och miljömässiga standarder och mänskliga rättigheter i allmänhet. Parlamentet understryker i detta avseende vikten av att inrätta en oberoende övervaknings- och klagomålsmekanism som kan användas av berörda medborgare och som har befogenhet att fatta bindande beslut avseende handels- och investeringsavtalens negativa effekter. Parlamentet betonar att parlamentet måste underrättas om åtgärder som vidtas inom ramen för övervakningsmekanismen som svar på klagomål mot investerare som har sitt säte i en medlemsstat.

6.  Europaparlamentet uppmanar parterna att beakta internationellt överenskomna principer och instrument såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och de FN-stödda principerna för ansvarsfull investering.

7.  Europaparlamentet påminner om att bestämmelserna i både avtalet om investeringsskydd och frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam måste genomföras på ett kompletterande sätt, särskilt när det gäller mänskliga rättigheter, miljömässiga och sociala rättigheter samt hållbar utveckling. Parlamentet betonar dessutom behovet av att säkerställa överensstämmelse med målen för utvecklingssamarbete enligt artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).


ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titeln

Avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

Referensnummer

2018/0358M(NLE)

Ansvarigt utskott

INTA

 

 

 

Yttrande från

 Tillkännagivande i kammaren

DEVE

24.10.2019

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Tomas Tobé

4.9.2019

Behandling i utskott

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Antagande

3.12.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

7

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

17

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titeln

Avtal om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

Referensnummers

2018/0358M(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

17.1.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

INTA

24.10.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

AFET

24.10.2019

DEVE

24.10.2019

 

 

Föredragande

 Utnämning

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Tidigare föredragande

Jan Zahradil

Behandling i utskott

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Antagande

21.1.2020

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

7

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Saskia Bricmont, Angelika Winzig

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)

Jordi Cañas

Ingivande

27.1.2020

 


 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

27

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Maximilian Krah

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Angelika Winzig

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

5

0

ID

Roman Haider, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

Tiziana Beghin, James Wells

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT L 329, 3.12.2016, s. 8.

[2] EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 34.

[3] EUT L 351, 20.12.2012, s. 40.

[4] EUT C 101, 16.3.2018, s. 30.

[5] Domstolens yttrande av den 16 maj 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

[6] EUT C 86, 6.3.2018, s. 122.

[7] EUT C 369, 11.10.2018, s. 73.

[8] Antagna texter, P8_TA(2018)0459.

[10] EUT C 11, 13.1.2020, s. 36.

[12] Antagna texter, P8_TA(0000)0000.

[13] Domstolens yttrande av den 30 april 2019, 1/17.

Senaste uppdatering: 7 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy