Postup : 2019/2180(REG)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0015/2020

Předložené texty :

A9-0015/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/01/2020 - 5.3

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0019

<Date>{28/01/2020}28.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0015/2020</NoDocSe>
PDF 243kWORD 69k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o ověřování pověřovacích listin</Titre>

<DocRef>(2019/2180(REG))</DocRef>


<Commission>{JURI}Výbor pro právní záležitosti</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Lucy Nethsingha</Depute>

POZM. NÁVRHY
NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: Seznam poslanců Evropského parlamentu, jejichž mandát je prohlášen za platný
 OZNÁMENÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o ověřování pověřovacích listin

(2019/2180(REG))

Evropský parlament,

 s ohledem na čl. 10 odst. 1, čl. 14 odst. 2 a odst. 3 Smlouvy o Evropské unii,

 s ohledem na akt ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, který je přílohou rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976[1], v pozměněném a přečíslovaném znění rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom ze dne 25. června 2002 a ze dne 23. září 2002[2],

 s ohledem na své rozhodnutí 2005/684/ES, Euratom ze dne 28. září 2005 o přijetí statutu poslanců Evropského parlamentu[3], a zejména na čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 tohoto rozhodnutí,

 s ohledem na směrnici Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky[4], ve znění směrnice Rady 2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012[5],

 s ohledem na rozhodnutí Evropské rady (EU) 2013/312 ze dne 28. června 2013, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu[6] a na rozhodnutí Evropské rady (EU) 2018/937 ze dne 28. června 2018, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu[7],

 s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 7. července 2005, 30. dubna 2009 a 19. prosince 2019[8],

 s ohledem na úřední sdělení výsledků voleb do Evropského parlamentu příslušnými orgány členských států,

 s ohledem na rozhodnutí španělské ústřední volební komise ze dne 13. června 2019, v němž jsou vyhlášeni kandidáti zvolení do Evropského parlamentu ve volbách konaných dne 26. května 2019 a jež bylo zveřejněno ve španělském úředním věstníku (Boletín Oficial del Estado) dne 14. června 2019[9];

 s ohledem na články 3, 4 a 11 a Přílohu I jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9-0015/2020),

A. vzhledem k tomu, že podle článku 12 aktu ze dne 20. září 1976 Evropský parlament ověří pověřovací listiny členů Evropského parlamentu a k tomuto účelu bere Evropský parlament členskými státy úředně vyhlášené výsledky na vědomí a rozhoduje všechny spory, které vznikají na základě aktu z roku 1976 a které nevznikají na základě ustanovení vnitrostátních předpisů, na něž tento akt odkazuje;

B. vzhledem k tomu, že všechny členské státy oznámily Evropskému parlamentu jména zvolených poslanců v souladu s čl. 3 odst. 1 jednacího řádu, avšak ne všechna jména byla předána;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 3 rozhodnutí Evropské rady 2013/312/EU ze dne 28. června 2013 a čl. 3 odst. 2 rozhodnutí Evropské rady 2018/937/EU ze dne 28. června 2018 je v současnosti Španělsku přidělen počet 54 zástupců v Evropském parlamentu, zatímco oznámení příslušných španělských orgánů obsahuje pouze 51 jmen; vzhledem k tomu, že na základě judikatury Soudního dvora Evropské unie[10] a v souladu s článkem 12 aktu ze dne 20. září 1976 Parlament bere na vědomí rozhodnutí španělské ústřední volební komise ze dne 13. června 2019, v němž se vyhlašují kandidáti zvolení do Parlamentu ve volbách konaných dne 26. května 2019, zveřejněné ve španělském úředním věstníku dne 14. června 2019 za účelem zřídit seznam zvolených poslanců; vzhledem k tomu, že bylo tedy ve Španělsku zvoleno 54 zástupců v Evropském parlamentu;

D. vzhledem k tomu, že námitky ke zvolení některých poslanců Evropského parlamentu mohou být projednány v členských státech v souladu s vnitrostátními právními předpisy a tyto postupy mohou vést ke zrušení volby dotyčných poslanců;

E. vzhledem k tomu, že některé z členských států zaslaly pozdě nebo dosud nezaslaly seznamy případných náhradníků spolu s jejich pořadím v souladu s výsledky hlasování, jak požaduje čl. 3 odst. 3 jednacího řádu,

F. vzhledem k tomu, že podle čl. 3 odst. 3 jednacího řádu nemůže být platnost mandátu poslance Evropského parlamentu potvrzena bez písemného prohlášení o tom, že nezastává žádnou funkci neslučitelnou s výkonem mandátu, a bez předložení písemného prohlášení o finančních zájmech, jak požaduje článek 3 a příloha I jednacího řádu;

G. vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 1 a 2 aktu z roku 1976 stanoví funkce neslučitelné s mandátem poslance Evropského parlamentu,

H. vzhledem k tomu, že podle článku 11 a přílohy I jednacího řádu musí poslanci učinit podrobné prohlášení, v němž jsou uvedeny tyto informace: a) profesní činnosti, které poslanec vykonával v posledních třech letech před zahájením výkonu mandátu v Parlamentu, a jeho členství v témže období ve výborech nebo správních radách podniků, nevládních organizací, sdružení nebo jiných organizací s právní subjektivitou, b) jakákoli odměna získaná za výkon mandátu v jiném parlamentu, c) jakákoli pravidelná výdělečná činnost vykonávaná poslancem souběžně s výkonem mandátu, a to jak v pozici zaměstnance, tak v pozici osoby samostatně výdělečně činné, d) členství ve výborech nebo správních radách podniků, nevládních organizací, sdružení a jiných organizací s právní subjektivitou nebo jakákoliv jiná vedlejší činnost, kterou poslanec vykonává, bez ohledu na to, zda jsou výdělečné nebo nevýdělečné, e) jakákoli příležitostná výdělečná vedlejší činnost (včetně autorských prací, přednášek nebo poskytování odborného poradenství), pokud celková odměna za veškerou příležitostnou externí činnost poslance přesáhne 5 000 EUR za kalendářní rok, f) podíl v podniku nebo v obchodním partnerství, pokud může mít dopad na veřejnou politiku nebo pokud tento podíl danému poslanci umožňuje významně ovlivňovat záležitosti dotčeného subjektu, g) jakákoli finanční, personální nebo materiální podpora, které se poslanci dostává vedle prostředků poskytovaných Parlamentem a kterou mu v souvislosti s jeho politickou činností poskytují třetí osoby, jejichž totožnost musí být uvedena, h) jakékoli další finanční zájmy, které by mohly ovlivnit výkon mandátu poslance. Pro každou z těchto položek poslanci případně uvedou, zda se jedná o placenou činnost, či nikoli, a v případě písmen a), c), d), e) a f) poslanci uvedou rovněž jednu z příslušných příjmových kategorií; vzhledem k tomu, že uváděné informace jsou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu;

I. vzhledem k tomu, že mandát poslanců zvolených ve Spojeném království je závislý na členství této země v Evropské unii; vzhledem k tomu, že na základě čl. 3 odst. 2 třetího pododstavce rozhodnutí Evropské rady (EU) 2018/937 ze dne 28. června 2018 mandát uvedených poslanců Evropského parlamentu automaticky skončí v den, kdy nabude odchod Spojeného království z Evropské unie účinnosti;

J. vzhledem k tomu, že v důsledku týchž ustanovení rozhodnutí Evropské rady (EU) 2018/937 nepovede vystoupení Spojeného království z Evropské unie ke vzniku neobsazených míst ve smyslu článku 13 aktu z roku 1976 a článku 4 jednacího řádu, a mandát poslanců zvolených za Spojené království tedy skončí automaticky a aniž by byl Evropský parlament povinen tuto skutečnost oficiálně vyhlásit;

K. vzhledem k tomu, že úpravu počtu zástupců jednotlivých členských států v Evropském parlamentu poté, co vystoupení Spojeného království z Unie nabude účinnosti, stanoví rozhodnutí Evropské rady (EU) 2018/937 a že na základě tohoto rozhodnutí zaplní zástupci některých členských států uvolněná místa s ohledem na počet křesel přiřazený podle prvního a druhé pododstavce;

L. vzhledem k tomu, že některé členské státy přijaly právní předpisy, které stanovují podmínky pro organizaci voleb za použití nadnárodních kandidátních listin;

M. vzhledem k tomu, že státní příslušníci určitých členských států pobývající po určitou dobu v jiném státě mohou být zbaveni práva volit ve vlastním členském státě (odebrání hlasovacího práva); vzhledem k tomu, že v některých případech jim může být rovněž odepřeno právo být volen;

1. prohlašuje za platné mandáty poslanců Evropského parlamentu uvedených na seznamu v příloze tohoto rozhodnutí, s výhradou případných rozhodnutí příslušných orgánů členských států, u nichž mohly být volební výsledky zpochybněny;

2. opětovně žádá příslušné vnitrostátní orgány, aby mu neprodleně sdělily nejen všechna jména zvolených kandidátů, ale rovněž jména jejich případných náhradníků spolu s jejich pořadím v souladu s výsledky hlasování, a naléhavě žádá orgány, které mu ještě příslušné údaje nesdělily, aby tak neprodleně učinily;

3. vyzývá příslušné orgány členských států, aby neprodleně ukončily přezkoumávání výsledků, jejichž zpochybnění bylo u nich případně vzneseno, a aby mu sdělily výsledky tohoto přezkoumání; požaduje transparentní hodnocení průběhu evropských voleb;

4. uznává, že mandát poslanců zvolených ve Spojeném království automaticky skončí v den, kdy nabude odchod Spojeného království z Evropské unie účinnosti;

5. v takovém případě očekává, že příslušná oznámení pro účely zaplnění uvolněných křesel obdrží od kompetentních orgánů členských států bez zbytečného odkladu;

6. domnívá se, že odebrání hlasovacího práva má odrazující účinek na občany, kteří mají v úmyslu požívat práva na svobodný pohyb v rámci EU (čl. 20 odst. 2 písm. a) SFEU), a má dopad na občany, kteří téhož práva využívají; domnívá se, že odebrání hlasovacího práva je v rozporu se zásadou všeobecného volebního práva (čl. 14 odst. 3 SEU a čl. 1 odst. 3 aktu z roku 1976); kromě toho je znepokojen případy, kdy je občanům bráněno v uplatňování jejich hlasovacích práv kvůli nejednoznačnosti příslušných postupů, mimo jiné i pokud jde o vydávání volebních seznamů, požadavky na fyzickou přítomnost nebo o překážky v přístupu k nezbytným informacím poskytovaným členskými státy ve vztahu k výkonu hlasovacích práv občanů; je toho názoru, že odebrání hlasovacího práva nebo uplatňování požadavků, které nepřiměřeně brání občanům ve výkonu jejich hlasovacích práv, by se v žádném případě nemělo uplatňovat při volbách do Evropského parlamentu, a vyzývá Komisi k zajištění toho, aby tento krok žádný členský stát neumožňoval;

7. vyzývá členské státy, v nichž se tyto problémy mohou objevit, aby zjednodušily způsob registrace pro účast státních příslušníků jiných členských států ve volbách do Evropského parlamentu, ať už jako voličů, nebo kandidátů, a to zejména odstraněním nadbytečných administrativních překážek, aby bylo možné účinně uplatňovat práva uvedená v čl. 20 odst. 2 písm. a) a b) SFEU; vyzývá Komisi k zajištění toho, aby postupy členských států byly v souladu s právními předpisy EU;

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Komisi a příslušným orgánům členských států, jakož i parlamentům členských států.

 

 


 

PŘÍLOHA: Seznam poslanců Evropského parlamentu, jejichž mandát je prohlášen za platný

(2. července 2019)

 

Belgie (21 poslanců)

 

 

 

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BOTENGA Marc

BOURGEOIS Geert

BRICMONT Saskia

CHASTEL Olivier

DE MAN Filip

DE SUTTER Petra

FRANSSEN Cindy

KANKO Assita

LAMBERTS Philippe

LUTGEN Benoît

PEETERS Kris

RIES Frédérique

TARABELLA Marc

VAN BREMPT Kathleen

VAN OVERTVELDT Johan

VANDENDRIESSCHE Tom

VAUTMANS Hilde

VERHOFSTADT Guy

 

 

 

 


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Bulharsko (17 poslanců)

 

 

 

ADEMOV Asim

ALEXANDROV YORDANOV Alexander

ALIEVA-VELI Atidzhe

DZHAMBAZKI Angel

HRISTOV Ivo

KANEV Radan

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MAYDELL Eva

MIHAYLOVA Iskra

NOVAKOV Andrey

PENKOVA Tsvetelina

RADEV Emil

SLABAKOV Andrey

STANISHEV Sergei

VITANOV Petar

YONCHEVA Elena


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Česká republika (21 poslanců)

 

 

 

BLAŠKO Hynek

CHARANZOVÁ Dita

DAVID Ivan

DLABAJOVÁ Martina

GREGOROVÁ Markéta

HLAVÁČEK Martin

KNOTEK Ondřej

KOLAJA Marcel

KONEČNÁ Kateřina

KOVAŘÍK Ondřej

MAXOVÁ Radka

NIEDERMAYER Luděk

PEKSA Mikuláš

POLČÁK Stanislav

POSPÍŠIL Jiří

ŠOJDROVÁ Michaela

TOŠENOVSKÝ Evžen

VONDRA Alexandr

VRECIONOVÁ Veronika

ZAHRADIL Jan

ZDECHOVSKÝ Tomáš


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Dánsko (13 poslanců)

 

 

 

AUKEN Margrete

CHRISTENSEN Asger

FUGLSANG Niels

GADE Søren

KOFOD Peter

LØKKEGAARD Morten

MELCHIOR Karen

PETER-HANSEN Kira Marie

PETERSEN Morten

SCHALDEMOSE Christel

VILLUMSEN Nikolaj

VIND Marianne (*)

WEISS Pernille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  Mandát platný počínaje 2. červencem 2019, datem uvedeným v oznámení příslušného vnitrostátního orgánu o zvolení Marianne VINDOVÉ, která ve funkci poslance nahradí Jeppeho KOFODA, jehož rozhodnutí ujmout se úřadu ministra dánské vlády a následně se vzdát svého mandátu poslance Evropského parlamentu bylo dánskými státními orgány oznámeno dne 27. června 2019.


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Německo (96 poslanců)

 

 

 

ANDERSON Christine

ANDRESEN Rasmus

BARLEY Katarina

BECK Gunnar

BEER Nicola

BENTELE Hildegard

BERG Lars Patrick

BERGER Stefan

BISCHOFF Gabriele

BLOSS Michael

BOESELAGER Damian

BREYER Patrick

BUCHHEIT Markus

BUCHNER Klaus

BULLMAN Udo

BURKHARDT Delara

BUSCHMANN Martin

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

CAVAZZINI Anna

DEMIREL Özlem

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

DOLESCHAL Christian

DÜPONT Lena

EHLER Christian

ERNST Cornelia

EROGLU Engin

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FEST Nicolaus

FRANZ Romeo

FREUND Daniel

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEESE Alexandra

GEIER Jens

GEUKING Helmut

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GLÜCK Andreas

HAHN Henrike

HAHN Svenja

HÄUSLING Martin

HERBST Niclas

HERZBERGER-FOFANA Pierrette

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KELLER Ska

KÖRNER Moritz

KÖSTER Dietmar

KRAH Maximilian

KREHL Constanze

KUHS Joachim

LAGODINSKY Sergey

LANGE Bernd

LANGENSIEPEN Katrin

LIESE Peter

LIMMER Sylvia

LINS Norbert

MARQUARDT Erik

McALLISTER David

MEUTHEN Jörg

MICHELS Martina

MORTLER Marlene

MÜLLER Ulrike

NEUMANN Hannah

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NIENASS Niklas

NOICHL Maria

OETJEN Jan-Christoph

PAULUS Jutta

PIEPER Markus

RADTKE Dennis

REIL Guido

REINTKE Terry

SCHIRDEWAN Martin

SCHNEIDER Christine

SCHOLZ Helmut

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SEEKATZ Ralf

SEMSROTT Nico

SIMON Sven

SIPPEL Birgit

SONNEBORN Martin

VERHEYEN Sabine

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

VOSS Axel

WALSMANN Marion

WEBER Manfred

WIELAND Rainer

WÖLKEN Tiemo

ZIMNIOK Bernhard

 

 


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Estonsko (6 poslanců)

 

 

 

ANSIP Andrus

KALJURAND Marina

MADISON Jaak

MIKSER Sven

PAET Urmas

TOOM Yana

 

 

 

 

 


 

POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Irsko (11 poslanců)

 

 

 

CARTHY Matt

CUFFE Ciarán

DALY Clare

FITZGERALD Frances

FLANAGAN Luke Ming

KELLEHER Billy

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

O’SULLIVAN Grace

WALLACE Mick

WALSH Maria


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Řecko (21 poslanců)

 

 

 

ANDROULAKIS Nikos

ARVANITIS Konstantinos

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

FRAGKOS Emmanouil (*)

GEORGOULIS Alexis

KAILI Eva

KEFALOGIANNIS Manolis

KOKKALIS Petros

KONSTANTINOU Athanasios

KOULOGLOU Stelios

KOUNTOURA Elena

KYMPOUROPOULOS Stelios

KYRTSOS Georgios

LAGOS Ioannis

MEIMARAKIS Vangelis

NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

PAPADAKIS Kostas

PAPADIMOULIS Dimitrios

SPYRAKI Maria

VELOPOULOS Kyriakos (**)

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát platný počínaje 10. červencem 2019, datem uvedeným v oznámení příslušných vnitrostátních orgánů o zvolení Emmanouila FRAGKOSE, který nahradí Kyriakose VELOPOULOSE ve funkci poslance Evropského parlamentu.

 

(**) Mandát Kyriakose VELOPOULOSE skončil dne 6. července 2019.


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Španělsko (54 poslanců)

 

 

 

AGUILAR Mazaly

AGUILERA Clara

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

BARRENA ARZA Pernando

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BILBAO BARANDICA Izaskun

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CAÑAS Jordi

del CASTILLO VERA Pilar

DURÁ FERRANDIS Estrella (*)

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ Jonás

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARCÍA MUÑOZ Isabel

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARICANO Luis

GONZÁLEZ Mónica Silvana

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

GONZÁLEZ PONS Esteban

HOMS GINEL Alicia

LÓPEZ Javi

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ GIL Leopoldo

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

LUENA César

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MILLÁN MON Francisco José

MONTSERRAT Dolors

MORENO SÁNCHEZ Javier

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA Maite

PINEDA Manu

REGO Sira

RIBA I GINER Diana

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

RUIZ DEVESA Domènec

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SOLÍS PÉREZ Susana

TERTSCH Hermann

URBÁN CRESPO Miguel

URTASUN Ernest

VILLANUEVA RUIZ Idoia

ZARZALEJOS Javier

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát platný počínaje 2. červencem 2019 v souladu s oznámením příslušného vnitrostátního orgánu o zvolení Estrelly DURÁOVÉ FERRANDISOVÉ, která ve funkci poslance nahradí Josepa BORRELLA, který se svého mandátu vzdal dne 26. června 2019 a nepředložil prohlášení nezbytná k ověření svých pověřovacích listin.


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Francie (74 poslanců)

 

 

 

ALFONSI François

ANDRIEU Eric

ANDROUËT Mathilde

AUBRY Manon

BARDELLA Jordan

BAY Nicolas

BEIGNEUX Aurelia

BELLAMY François-Xavier

BIJOUX Stéphane

BILDE Dominique

BITEAU Benoît

BOMPARD Manuel

BOYER Gilles

BRUNA Annika

BRUNET Sylvie

CANFIN Pascal

CARÊME Damien

CHABAUD Catherine

CHAIBI Leïla

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

COLLARD Gilbert

CORMAND David

DANJEAN Arnaud

DECERLE Jérémy

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

DELLI Karima

DIDIER Geoffroy

DURAND Pascal

EVREN Agnès

FARRENG Laurence

GARRAUD Jean-Paul

GLUCKSMANN Raphaël

GRISET Catherine

GRUDLER Christophe

GUETTA Bernard

GUILLAUME Sylvie

HAYER Valerie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JAMET France

JORON Virginie

JUVIN Herve

KARLESKIND Pierre

KELLER Fabienne

LALUCQ Aurore

LAPORTE Hélène

LARROUTUROU Pierre

LEBRETON Gilles

LECHANTEUX Julie

LOISEAU Nathalie

MARIANI Thierry

MAUREL Emmanuel

MÉLIN Joëlle

MORANO Nadine

OLIVIER Philippe

OMARJEE Younous

PELLETIER Anne-Sophie

PIRBAKAS Maxette

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

RIVIÈRE Jérôme

ROOSE Caroline

ROUGÉ André

SANDER Anne

SATOURI Mounir

SÉJOURNÉ Stéphane

TOLLERET Irène

TOUSSAINT Marie

TRILLET-LENOIR Véronique

VEDRENNE Marie-Pierre

YENBOU Salima

YON-COURTIN Stéphanie

ZACHAROPOULOU Chrysoula

 


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Chorvatsko (11 poslanců)

 

 

 

BORZAN Biljana

FLEGO Valter

GLAVAK Sunčana (*)

KOLAKUŠIĆ Mislav

MATIĆ Predrag Fred

PICULA Tonino

RESSLER Karlo

SINČIĆ Ivan Vilibor

SOKOL Tomislav

ŠUICA Dubravka (**)

TOMAŠIĆ Ruža

ZOVKO Željana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát platný počínaje 1. prosincem 2019, datem uvedeným v oznámení příslušného vnitrostátního orgánu o zvolení Sunčany GLAVAKOVÉ, která ve funkci poslankyně nahradí  Dubravku ŠUICOVOU.

 

(**) Mandát Dubravky ŠUICOVÉ skončil dne 30. listopadu 2019.


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Itálie (73 poslanců)

 

 

 

ADINOLFI Isabella

ADINOLFI Matteo

BALDASSARRE Simona

BARTOLO Pietro

BASSO Alessandra

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando

BERLUSCONI Silvio

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BONFRISCO Anna

BORCHIA Paolo

CALENDA Carlo

CAMPOMENOSI Marco

CAROPPO Andrea

CASANOVA Massimo

CASTALDO Fabio Massimo

CECCARDI Susanna

CHINNICI Caterina

CIOCCA Angelo

CONTE Rosanna

CORRAO Ignazio

COZZOLINO Andrea

D’AMATO Rosa

DANTI Nicola (*)

DA RE Gianantonio

DE CASTRO Paolo

DONATO Francesca

DORFMANN Herbert

DREOSTO Marco

EVI Eleonora

FERRANDINO Giuseppe

FERRARA Laura

FIDANZA Carlo

FIOCCHI Pietro

FITTO Raffaele

FURORE Mario

GANCIA Gianna

GEMMA Chiara

GIARRUSSO Dino

GRANT Valentino

GUALMINI Elisabetta

GUALTIERI Roberto (**)

LANCINI Danilo Oscar

LIZZI Elena

MAJORINO Pierfrancesco

MARTUSCIELLO Fulvio

MILAZZO Giuseppe

MORETTI Alessandra

PANZA Alessandro

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Pina

PIGNEDOLI Sabrina

PISAPIA Giuliano

PROCACCINI Nicola

REGIMENTI Luisa

RINALDI Antonio Maria

ROBERTI Franco

RONDINELLI Daniela

SALINI Massimiliano

SARDONE Silvia

SASSOLI David Maria

SMERIGLIO Massimiliano

STANCANELLI Raffaele

TAJANI Antonio

TARDINO Annalisa

TINAGLI Irene

TOIA Patrizia

TOVAGLIERI Isabella

VUOLO Lucia

ZAMBELLI Stefania

ZANNI Marco

ZULLO Marco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát platný počínaje 5. zářím 2019, datem uvedeným v oznámení příslušného vnitrostátního orgánu o zvolení Nicoly DANTIHO, který ve funkci poslance nahradí Roberta GUALTIERIHO.

 

(**) Mandát Roberta GUALTIERIHO skončil dne 4. září 2019.


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Kypr (6 poslanců)

 

 

 

CHRISTOFOROU Lefteris

FOURLAS Loukas

GEORGIOU Giorgios

KIZILYÜREK Niyazi

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Lotyšsko (8 poslanců)

 

 

 

AMERIKS Andris

IJABS Ivars

KALNIETE Sandra

MELBĀRDE Dace

UŠAKOVS Nils

VAIDERE Inese (*)

ZĪLE Roberts

ŽDANOKA Tatjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát platný počínaje 2. červencem 2019 v souladu s oznámením příslušného vnitrostátního orgánu o zvolení Inese VAIDEREOVÉ, která ve funkci poslance nahradí Valdise DOMBROVSKISE, který se svého mandátu vzdal před začátkem 9. volebního období a nepředložil prohlášení nezbytná k ověření svých pověřovacích listin.


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Litva (11 poslanců)

 

 

 

 

AUŠTREVIČIUS Petras

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

JAKELIŪNAS Stasys

JUKNEVIČIENĖ Rasa

KUBILIUS Andrius

MALDEIKIENĖ Aušra

MAŽYLIS Liudas

OLEKAS Juozas

ROPĖ Bronis

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

 


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Lucembursko (6 poslanců)

 

 

 

ANGEL Marc (*)

GOERENS Charles

HANSEN Christophe

METZ Tilly

SCHMIT Nicolas (**)

SEMEDO Monica

WISELER-LIMA Isabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát platný počínaje 10. prosincem 2019, datem uvedeným v oficiálním oznámení vnitrostátního orgánu o zvolení Marca ANGELA, který ve funkci poslance nahradí Nicolase SCHMITA.

 

(**) Mandát Nicolase SCHMITA skončil dne 30. listopadu 2019.


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Maďarsko (21 poslanců)

 

 

 

ARA-KOVÁCS Attila

BOCSKOR Andrea

CSEH Katalin

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

DOBREV Klára

DONÁTH Anna Júlia

GÁL Kinga

GYÖNGYÖSI Márton

GYŐRI Enikő

GYÜRK András

HIDVÉGHI Balázs

HÖLVÉNYI György

JÁRÓKA Lívia

KÓSA Ádám

MOLNÁR Csaba

RÓNAI Sándor

SZÁJER József

TÓTH Edina

TRÓCSÁNYI László

UJHELYI István


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Malta (6 poslanců)

 

 

 

AGIUS SALIBA Alex

CASA David

CUTAJAR Josianne

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

SANT Alfred

 


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Nizozemsko (26 poslanců)

 

 

 

AZMANI Malik

BERENDSEN Tom

CHAHIM Mohammed

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

EPPINK Derk Jan

HAZEKAMP Anja

HUITEMA Jan

JONGERIUS Agnes Maria

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MANDERS Antonius

NAGTEGAAL Caroline

PIRI Kati

RAFAELA Samira

ROOKEN Rob

ROOS Rob

RUISSEN Bert-Jan

SCHREIJER-PIERIK Annie

SCHREINEMACHER Liesje

van SPARRENTAK Kim

STRIK Tineke

TANG Paul

TAX Vera

in ‘t VELD Sophia

WOLTERS Lara (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát platný počínaje 4. červencem 2019, datem uvedeným v oznámení příslušného vnitrostátního orgánu o zvolení Lary WOLTERSOVÉ, která ve funkci poslance nahradí Franse TIMMERMANSE, který nepředložil prohlášení nezbytná k ověření svých pověřovacích listin a zvolil možnost setrvat ve funkci člena Evropské komise.


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Rakousko (18 poslanců)

 

 

 

 

BERNHUBER Alexander

EDTSTADLER Karoline (*)

GAMON Claudia

HAIDER Roman

HEIDE Hannes

KARAS Othmar

MANDL Lukas

MAYER Georg

REGNER Evelyn

SCHIEDER Andreas

SCHMIEDTBAUER Simone

SIDL Günther

THALER Barbara

VANA Monika

VILIMSKY Harald

VOLLATH Bettina

WIENER Sarah

WINZIG Angelika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát Karoline EDTSTADLEROVÉ skončil dne 6. ledna 2020.

 


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Polsko (51 poslanců)

 

 

 

ADAMOWICZ Magdalena

ARŁUKOWICZ Bartosz

BALT Marek Paweł

BELKA Marek

BIEDROŃ Robert

BIELAN Adam

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUZEK Jerzy

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

CZARNECKI Ryszard

DUDA Jarosław

FOTYGA Anna

FRANKOWSKI Tomasz

HALICKI Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

JAKI Patryk

JARUBAS Adam

JURGIEL Krzysztof

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol

KEMPA Beata

KLOC Izabela-Helena

KOHUT Łukasz

KOPACZ Ewa

KOPCIŃSKA Joanna

KRASNODĘBSKI Zdzisław

KRUK Elżbieta

KUŹMIUK Zbigniew

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MAZUREK Beata

MILLER Leszek

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

OCHOJSKA Janina

OLBRYCHT Jan

PORĘBA Tomasz Piotr

RAFALSKA Elżbieta

RZOŃCA Bogdan

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIKORSKI Radosław

SPUREK Sylwia

SZYDŁO Beata

THUN UND HOHENSTEIN Róża

TOBISZOWSKI Grzegorz

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

WIŚNIEWSKA Jadwiga

ZALEWSKA Anna

ZŁOTOWSKI Kosma

 


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Portugalsko (21 poslanců)

 

 

 

AMARO Álvaro

CARVALHAIS Isabel (*)

CARVALHO Maria de Graça

CERDAS Sara

DIONÍSIO BRADFORD André Jorge (**)

FERNANDES José Manuel

FERREIRA João

GUERREIRO Francisco

GUSMÃO José

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

MARQUES Margarida

MARQUES Pedro

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PEREIRA Lídia

PEREIRA Sandra

PIZARRO Manuel

RANGEL Paulo

SANTOS Isabel

SILVA PEREIRA Pedro

ZORRINHO Carlos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát platný počínaje 4. červencem 2019, datem uvedeným v oznámení příslušného vnitrostátního orgánu o zvolení Isabely CARVALHAISOVÉ, která ve funkci poslance nahradí Andrého Jorgeho DIONÍSIA BRADFORDA.

 

(**) Mandát Andrého Jorgeho DIONÍSIA BRADFORDA skončil dne 18. července 2019.


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Rumunsko (32 poslanců)

 

 

 

ARMAND Clotilde

AVRAM Carmen

BĂSESCU Traian

BENEA Adrian-Dragoş

BLAGA Vasile

BOGDAN Ioan-Rareş

BOTOŞ Vlad-Marius

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian-Silviu

CIOLOŞ Dacian

CIUHODARU Tudor

CREŢU Corina

FALCĂ Gheorghe

GHINEA Cristian

GRAPINI Maria

HAVA Mircea-Gheorghe

MANDA Claudiu

MARINESCU Marian-Jean

MOTREANU Dan-Ştefan

MUREȘAN Siegfried

NICA Dan

NISTOR Gheorghe-Vlad (*)

PÎSLARU Dragoş

PLUMB Rovana

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

STRUGARIU Ramona

TERHEŞ Cristian

TOMAC Eugen

TUDORACHE Dragoş

TUDOSE Mihai

VĂLEAN Adina-Ioana (**)

VINCZE Loránt

WINKLER Iuliu

 

 

(*) Mandát platný počínaje 2. prosincem 2019, datem uvedeným v oznámení příslušného vnitrostátního orgánu o zvolení Gheorghe-Vlada NISTORA, který ve funkci poslance nahradí Adinu-Ioanu VĂLEANOVOU.

 

(**) Mandát Adiny-Ioany VĂLEANOVÉ skončil dne 30. listopadu 2019.


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Slovinsko (8 poslanců)

 

 

 

BOGOVIČ Franc

BRGLEZ Milan

FAJON Tanja

GROŠELJ Klemen

JOVEVA Irena

NOVAK Ljudmila

TOMC Romana

ZVER Milan

 

 

 


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Slovensko (13 poslanců)

 

 

 

BEŇOVÁ Monika

BILČÍK Vladimír

ČÍŽ Miroslav

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia

HAJŠEL Robert

HOJSÍK Martin

JURZYKA Eugen

POLLÁK Peter

RADAČOVSKÝ Miroslav

ŠIMEČKA Michal

ŠTEFANEC Ivan

UHRÍK Milan

WIEZIK Michal


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Finsko (13 poslanců)

 

 

 

HAKKARAINEN Teuvo

HAUTALA Heidi

HEINÄLUOMA Eero

HUHTASAARI Laura

KATAINEN Elsi

KUMPULA-NATRI Miapetra

MODIG Silvia

NIINISTÖ Ville

PEKKARINEN Mauri

PIETIKÄINEN Sirpa

SARVAMAA Petri

TORVALDS Nils

VIRKKUNEN Henna

 

 

 

 


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Švédsko (20 poslanců)

 

 

 

AL-SAHLANI Abir

BERGKVIST Erik

BJÖRK Malin

DANIELSSON Johan

FEDERLEY Fredrick

FRITZON Heléne

GUTELAND Jytte

HOLMGREN Pär

INCIR Evin

KARLSBRO Karin

KOKALARI Arba

KUHNKE Alice

LEGA David

LUNDGREN Peter

POLFJÄRD Jessica

SKYTTEDAL Sara

STEGRUD Jessica

TOBÉ Tomas

WARBORN Jörgen

WEIMERS Charlie


POSLANCI ZVOLENÍ DO PARLAMENTU V DANÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

 

(2. července 2019)

 

Spojené království (73 poslanců)

 

 

 

AINSLIE Scott

ALLARD Christian

ANDERSON Martina

BEARDER Catherine

BENNION Phil

BROPHY Jane

BULL David

BULLOCK Jonathan

BUNTING Judith

CHOWNS Ellie

CORBETT Richard

DANCE Seb

DAUBNEY Martin Edward

DAVIES Chris

DE LUCY Belinda

DHAMIJA Dinesh

DODDS Diane

DOWDING Gina

ENGLAND KERR Andrew

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FORMAN Lance

FOX Claire

GIBSON Barbara Ann

GILL Nathan

GILL Neena

GLANCY James Alexander

GRIFFIN Theresa

HABIB Ben

HANNAN Daniel

HARRIS Lucy Elizabeth

HEAVER Michael

HOOK Anthony

HORWOOD Martin

HOWARTH John

JONES Jackie

JORDAN Christina Sheila

KIRTON-DARLING Jude

LONG Naomi

LONGWORTH John

LOWE Rupert

MAGID Magid

McINTYRE Anthea

McLEOD Aileen

MOBARIK Nosheena

MOHAMMED Shaffaq

MONTEITH Brian

MORAES Claude

MUMMERY June Alison

NETHSINGHA Lucy

NEWTON DUNN Bill

OVERGAARD NIELSEN Henrik

PALMER Rory

PATTEN Matthew

PHILLIPS Alexandra Lesley

PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield

PORRITT Luisa

PUGH Jake

REES-MOGG Annunziata Mary

RITCHIE Sheila

ROWETT Catherine

ROWLAND Robert

SCOTT CATO Molly

SMITH Alyn (*)

STEDMAN-BRYCE Louis

TENNANT John David Edward

TICE Richard

VAN ORDEN Geoffrey

VOADEN Caroline

VON WIESE Irina

WARD Julie

WELLS James

WIDDECOMBE Ann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát Alyna Smithe skončil dne 12. prosince 2019.

OZNÁMENÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ

 

BE

24.06.2019

28.06.2019

BG

06.06.2019

09.10.2019

CZ

18.06.2019

DK

25.06.2019

DE

26.06.2019

EE

14.06.2019

IE

06.06.2019

GR

12.06.2019

20.06.2019

ES

17.06.2019

20.06.2019

FR

13.06.2019

HR

10.06.2019

IT

21.06.2019

22.06.2019

11.10.2019

CY

28.05.2019

04.06.2019

LV

07.06.2019

14.10.2019

LT

03.06.2019

LU

20.06.2019

HU

17.06.2019

21.10.2019

MT

27.05.2019

NL

25.06.2019

AU

17.06.2019

PL

28.05.2019

PT

25.06.2019

05.11.2019

RO

21.06.2019

11.10.2019

SL

19.06.2019

16.10.2019

SK

30.05.2019

14.10.2019

FI

31.05.2019

SV

03.06.2019

UK

31.05.2019

07.10.2019


 

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

28.1.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

0

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jackie Jones, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lucy Nethsingha, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jorge Buxadé Villalba, Andrea Caroppo, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Javier Nart, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor, Marie Toussaint

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Leila Chaibi

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

17

+

ECR

Jorge Buxadé Villalba

GUE/NGL

Leila Chaibi

ID

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Emil Radev, Marion Walsmann

RENEW

Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Stéphane Séjourné

S&D

Evelyne Gebhardt, Jackie Jones, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken, Lara Wolters

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 

[1] Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1.

[2] Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1.

[3] Úř. věst. L 262, 7.10.2005, s. 1.

[4] Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 34.

[5] Úř. věst. L 26, 26.1.2013, s. 27.

[6] Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 57.

[7] Úř. věst. L 165, 2.7.2018, s. 1.

[8] Le Pen v. Parliament, C-208/03, EU:C:2005:429; Italská republika a Donnici v. Parlament, C-393/07 a C-9/08, EU:C:2009:275;. a Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.

[9] Boletín Oficial del Estado, č. 142, 14. června 2019, s. 62477-62478.

[10] Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.

Poslední aktualizace: 28. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí