BETÆNKNING om valgs prøvelse

28.1.2020 - (2019/2180(REG))

Retsudvalget
Ordfører: Lucy Nethsingha


Procedure : 2019/2180(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0015/2020
Indgivne tekster :
A9-0015/2020
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om valgs prøvelse

(2019/2180(REG))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 10, stk. 1, artikel 14, stk. 2, og artikel 14, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union,

 der henviser til akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom af 20. september 1976[1], som ændret og omnummereret ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom af 25. juni 2002 og af 23. september 2002[2],

 der henviser til sin afgørelse 2005/684/EF, Euratom af 28. september 2005 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer[3], særlig artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 1,

 der henviser til Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere[4], som ændret ved Rådets direktiv 2013/1/EU af 20. december 2012,[5]

 der henviser til Det Europæiske Råds afgørelse 2013/312/EU af 28. juni 2013 om Europa-Parlamentets sammensætning[6] og til Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2018/937 af 28. juni 2018 om Europa-Parlamentets sammensætning[7],

 der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 7. juli 2005, 30. april 2009 og 19. december 2019[8],

 der henviser til de officielle meddelelser fra medlemsstaternes kompetente myndigheder om resultatet af valget til Europa-Parlamentet,

 der henviser til afgørelse af 13. juni 2019 fra den spanske centrale valgkommission ("Junta Electoral Central") om, hvilke kandidater der blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget den 26. maj 2019 – denne afgørelse blev offentliggjort i den spanske statstidende ("Boletín Oficial del Estado") den 14. juni 2019[9];

 der henviser til forretningsordenens artikel 3, 4 og 11 og bilag I,

 der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A9‑0015/2020),

A.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i henhold til artikel 12 i akten af 20. september 1976 prøver Europa-Parlamentsmedlemmernes mandater og med henblik herpå tager de valgresultater, der officielt er bekendtgjort af medlemsstaterne, til efterretning og træffer afgørelse i eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte opstå på grundlag af bestemmelserne i akten af 1976, bortset fra tvivlsspørgsmål vedrørende de nationale bestemmelser, som akten af 1976 henviser til;

B. der henviser til, at alle medlemsstaterne har meddelt Parlamentet navnene på deres valgte medlemmer, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 1, men at det ikke er alle navnene, der er blevet oplyst;

C.  der henviser til, at det fremgår af artikel 3 i Det Europæiske Råds afgørelse 2013/312/EU af 28. juni 2013 og artikel 3, stk. 2, i Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2018/937 af 28. juni 2018, at det antal repræsentanter i Europa-Parlamentet, der er tildelt Spanien, i øjeblikket er fastsat til 54, mens meddelelsen fra de spanske kompetente myndigheder kun indeholder 51 navne; der henviser til, at Parlamentet på grundlag af retspraksis fra Den Europæiske Unions Domstol[10] og i overensstemmelse med artikel 12 i akten af 20. september 1976 tager afgørelsen af 13. juni 2019 fra "Junta Electoral Central", der bekendtgør, hvilke kandidater der blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget den 26. maj 2019, og som blev offentliggjort i "Boletín Oficial del Estado" den 14. juni 2019, til efterretning med henblik på at opstille listen over valgte medlemmer; der henviser til, at antallet af repræsentanter i Europa-Parlamentet, der er valgt i Spanien, derfor er på 54;

D. der henviser til, at indsigelser mod valget af visse medlemmer af Europa-Parlamentet kan behandles i medlemsstaterne i overensstemmelse med national lovgivning, og at disse procedurer vil kunne føre til, at valget af de pågældende medlemmer annulleres;

E. der henviser til, at visse medlemsstater først med forsinkelse har fremsendt lister over eventuelle suppleanter med angivelse af den rækkefølge, hvori de er valgt, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 3, mens andre medlemsstater endnu slet ikke har fremsendt sådanne lister;

F. der henviser til, at et medlems mandat i henhold til forretningsordenens artikel 3, stk. 3, først kan erklæres gyldigt, efter at den pågældende har afgivet en skriftlig erklæring om, at der ikke foreligger noget uforeneligt hverv, og en skriftlig erklæring om økonomiske interesser i henhold til forretningsordenens artikel 3 og bilag I;

G. der henviser til, at det er fastsat i artikel 7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976, hvilke hverv der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet;

H. der henviser til, at hvert medlem af Europa-Parlamentet i henhold til forretningsordenens artikel 11 og bilag I er forpligtet til at afgive en detaljeret erklæring om: a) medlemmets erhvervsarbejde i de sidste tre år forud for medlemmets indtræden i Parlamentet samt vedkommendes deltagelse i det samme tidsrum i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person; b) vederlag modtaget for udøvelse af et mandat i et andet parlament; c) enhver aflønnet regelmæssig aktivitet, som medlemmet udfører sideløbende med udøvelsen af sit mandat, uanset om det sker som lønmodtager eller selvstændig; d) deltagelse i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person eller udøvelse af enhver anden form for ekstern virksomhed, uanset om det sker mod vederlag eller ej; e) enhver form for lejlighedsvis aflønnet ekstern virksomhed, hvis det samlede vederlag for hele medlemmets lejlighedsvis aflønnede virksomhed overstiger 5 000 EUR pr. kalenderår; f) enhver deltagelse i en virksomhed eller et partnerskab, når dette kan få konsekvenser for den offentlige politik, eller når denne deltagelse giver medlemmet væsentlig indflydelse på det pågældende foretagendes anliggender; g) enhver støtte i form af penge, personale eller materiale, som medlemmet modtager ud over midlerne fra Parlamentet i forbindelse med sine politiske aktiviteter fra tredjeparter, med angivelse af disses identitet; h) enhver anden form for økonomisk interesse, som kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat; for hvert litra, der skal opgives, skal medlemmet i påkommende tilfælde angive, om det er aflønnet eller ej, og for litra a), c), d), e) og f) skal medlemmet også angive den relevante indtægtskategori; der henviser til, at de oplysninger, der afgives, offentliggøres på Parlamentets websted;

I.  der henviser til, at mandatet for de repræsentanter, der er valgt i Det Forenede Kongerige, er baseret på Det Forenede Kongeriges medlemskab af Den Europæiske Union; der henviser til, at mandatet for disse medlemmer af Europa-Parlamentet som følge heraf og i henhold til artikel 3, stk. 2, tredje afsnit, i Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2018/937 af 28. juni 2018 automatisk ophører, hvis og på den dag, hvor Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union får retskraft;

J.  der henviser til, at Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union i henhold til de samme bestemmelser i Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2018/937 ikke vil føre til, at der bliver ledige mandater i henhold til artikel 13 i akten af 1976 og forretningsordenens artikel 4, og at mandatet for de repræsentanter, der er valgt i Det Forenede Kongerige, derfor vil ophøre automatisk, uden at det er nødvendigt, at Europa-Parlamentet konstaterer, at mandatet er blevet ledigt;

K. der henviser til, at med hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden er antallet af repræsentanter i Europa-Parlamentet pr. medlemsstat, efter at denne udtræden får retskraft, blevet fastsat ved Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2018/937, hvilket indebærer, at repræsentanter fra visse medlemsstater kommer til at besætte ekstra pladser, der fremkommer som forskellen mellem antallet af pladser, der tildeles i henhold til første og andet afsnit i denne afgørelse;

L. der henviser til, at nogle medlemsstater har vedtaget love eller administrative bestemmelser, der fastsætter betingelserne for afholdelse af valg med tværnationale lister;

M. der henviser til, at visse medlemsstaters statsborgere, der har haft bopæl i et andet land i et givet tidsrum, kan fratages retten til at stemme i deres hjemland (fortabelse af valgretten); der henviser til, at dette i visse tilfælde også kan indebære en fortabelse af valgbarhed;

1. erklærer med forbehold af de kompetente myndigheders eventuelle afgørelser i de medlemsstater, hvor der er gjort indsigelse mod valgresultatet, mandatet gyldigt for de af Europa-Parlamentets medlemmer, der er omfattet af bilaget til denne afgørelse;

2. gentager anmodningen til de kompetente nationale myndigheder om ikke blot straks at meddele Parlamentet alle navnene på de valgte kandidater, men også fremsende navnene på eventuelle suppleanter med angivelse af den rækkefølge, hvori de er valgt, og opfordrer indtrængende de myndigheder, der endnu mangler at afgive de relevante meddelelser, til snarest at gøre dette;

3. anmoder medlemsstaternes kompetente myndigheder om snarest at afslutte behandlingen af de indsigelser, de har modtaget, og underrette Parlamentet om resultatet heraf; kræver en gennemsigtig evaluering af afholdelsen af valget til Europa-Parlamentet;

4. anerkender, at mandatet for de repræsentanter, der er valgt i Det Forenede Kongerige, automatisk ophører, hvis og på den dag, hvor Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union får retskraft;

5. forventer i givet fald, at medlemsstaternes kompetente myndigheder uden unødig forsinkelse fremsender de relevante meddelelser med henblik på at besætte de ekstra pladser;

6. mener, at fratagelse af valgretten virker potentielt afskrækkende på borgere, der har til hensigt at udøve retten til fri bevægelighed inden for EU (jf. artikel 20, stk. 2, litra a), i TEUF), og har konsekvenser for de borgere, der har udøvet den samme ret; mener, at fratagelse af valgretten er i strid med princippet om almindelig valgret (jf. artikel 14, stk. 3, i TEU og artikel 1, stk. 3, i akten af 1976); er desuden foruroliget over situationer, hvor borgerne hæmmes i at udøve deres stemmeret på grund af manglende klarhed i procedurerne, bl.a. hvad angår afstemningslister, krav om fysisk tilstedeværelse eller problemer med at få adgang til de nødvendige oplysninger fra medlemsstaterne om udøvelse af deres stemmeret; finder, at en fortabelse af valgretten til Europa-Parlamentet eller krav, som uforholdsmæssigt hæmmer udøvelsen af stemmeretten ved valg til Europa-Parlamentet, under ingen omstændigheder kan accepteres, og opfordrer Kommissionen til at sikre, at ingen medlemsstater åbner mulighed herfor;

7. opfordrer de medlemsstater, hvor sådanne problemer kan være opstået, til at forenkle registreringsformaliteterne med hensyn til deltagelse af statsborgere fra andre medlemsstater i valget til Europa-Parlamentet, enten som vælgere eller som kandidater, navnlig ved at fjerne unødvendige administrative hindringer, således at de rettigheder, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra a) og b), i TEUF sikres i praksis; anmoder Kommissionen om at sikre, at praksis i medlemsstaterne er i overensstemmelse med EU-retten;

8. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Kommissionen og til de kompetente nationale myndigheder og medlemsstaternes parlamenter.

 


 

 

BILAG: Liste over de medlemmer af Europa-Parlamentet, hvis mandat er erklæret gyldigt

(2. juli 2019)

 

Belgien (21 medlemmer)

 

 

 

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BOTENGA Marc

BOURGEOIS Geert

BRICMONT Saskia

CHASTEL Olivier

DE MAN Filip

DE SUTTER Petra

FRANSSEN Cindy

KANKO Assita

LAMBERTS Philippe

LUTGEN Benoît

PEETERS Kris

RIES Frédérique

TARABELLA Marc

VAN BREMPT Kathleen

VAN OVERTVELDT Johan

VANDENDRIESSCHE Tom

VAUTMANS Hilde

VERHOFSTADT Guy

 

 

 

 


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Bulgarien (17 medlemmer)

 

 

 

ADEMOV Asim

ALEXANDROV YORDANOV Alexander

ALIEVA-VELI Atidzhe

DZHAMBAZKI Angel

HRISTOV Ivo

KANEV Radan

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MAYDELL Eva

MIHAYLOVA Iskra

NOVAKOV Andrey

PENKOVA Tsvetelina

RADEV Emil

SLABAKOV Andrey

STANISHEV Sergei

VITANOV Petar

YONCHEVA Elena


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Den Tjekkiske Republik (21 medlemmer)

 

 

 

BLAŠKO Hynek

CHARANZOVÁ Dita

DAVID Ivan

DLABAJOVÁ Martina

GREGOROVÁ Markéta

HLAVÁČEK Martin

KNOTEK Ondřej

KOLAJA Marcel

KONEČNÁ Kateřina

KOVAŘÍK Ondřej

MAXOVÁ Radka

NIEDERMAYER Luděk

PEKSA Mikuláš

POLČÁK Stanislav

POSPÍŠIL Jiří

ŠOJDROVÁ Michaela

TOŠENOVSKÝ Evžen

VONDRA Alexandr

VRECIONOVÁ Veronika

ZAHRADIL Jan

ZDECHOVSKÝ Tomáš


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Danmark (13 medlemmer)

 

 

 

AUKEN Margrete

CHRISTENSEN Asger

FUGLSANG Niels

GADE Søren

KOFOD Peter

LØKKEGAARD Morten

MELCHIOR Karen

PETER-HANSEN Kira Marie

PETERSEN Morten

SCHALDEMOSE Christel

VILLUMSEN Nikolaj

VIND Marianne (*)

WEISS Pernille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat gyldigt med virkning fra den 2. juli 2019, dvs. den dato, der blev angivet i meddelelsen fra den kompetente nationale myndighed om valget af Marianne VIND som afløser for Jeppe KOFOD, hvis beslutning om at tiltræde hvervet som minister i den danske regering og dermed ikke påbegynde sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet blev meddelt af de danske myndigheder den 27. juni 2019.


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Tyskland (96 medlemmer)

 

 

 

ANDERSON Christine

ANDRESEN Rasmus

BARLEY Katarina

BECK Gunnar

BEER Nicola

BENTELE Hildegard

BERG Lars Patrick

BERGER Stefan

BISCHOFF Gabriele

BLOSS Michael

BOESELAGER Damian

BREYER Patrick

BUCHHEIT Markus

BUCHNER Klaus

BULLMAN Udo

BURKHARDT Delara

BUSCHMANN Martin

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

CAVAZZINI Anna

DEMIREL Özlem

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

DOLESCHAL Christian

DÜPONT Lena

EHLER Christian

ERNST Cornelia

EROGLU Engin

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FEST Nicolaus

FRANZ Romeo

FREUND Daniel

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEESE Alexandra

GEIER Jens

GEUKING Helmut

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GLÜCK Andreas

HAHN Henrike

HAHN Svenja

HÄUSLING Martin

HERBST Niclas

HERZBERGER-FOFANA Pierrette

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KELLER Ska

KÖRNER Moritz

KÖSTER Dietmar

KRAH Maximilian

KREHL Constanze

KUHS Joachim

LAGODINSKY Sergey

LANGE Bernd

LANGENSIEPEN Katrin

LIESE Peter

LIMMER Sylvia

LINS Norbert

MARQUARDT Erik

McALLISTER David

MEUTHEN Jörg

MICHELS Martina

MORTLER Marlene

MÜLLER Ulrike

NEUMANN Hannah

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NIENASS Niklas

NOICHL Maria

OETJEN Jan-Christoph

PAULUS Jutta

PIEPER Markus

RADTKE Dennis

REIL Guido

REINTKE Terry

SCHIRDEWAN Martin

SCHNEIDER Christine

SCHOLZ Helmut

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SEEKATZ Ralf

SEMSROTT Nico

SIMON Sven

SIPPEL Birgit

SONNEBORN Martin

VERHEYEN Sabine

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

VOSS Axel

WALSMANN Marion

WEBER Manfred

WIELAND Rainer

WÖLKEN Tiemo

ZIMNIOK Bernhard

 

 


 

 

MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Estland (6 medlemmer)

 

 

 

ANSIP Andrus

KALJURAND Marina

MADISON Jaak

MIKSER Sven

PAET Urmas

TOOM Yana

 

 

 

 

 


 

MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Irland (11 medlemmer)

 

 

 

CARTHY Matt

CUFFE Ciarán

DALY Clare

FITZGERALD Frances

FLANAGAN Luke Ming

KELLEHER Billy

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

O’SULLIVAN Grace

WALLACE Mick

WALSH Maria


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Grækenland (21 medlemmer)

 

 

 

ANDROULAKIS Nikos

ARVANITIS Konstantinos

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

FRAGKOS Emmanouil (*)

GEORGOULIS Alexis

KAILI Eva

KEFALOGIANNIS Manolis

KOKKALIS Petros

KONSTANTINOU Athanasios

KOULOGLOU Stelios

KOUNTOURA Elena

KYMPOUROPOULOS Stelios

KYRTSOS Georgios

LAGOS Ioannis

MEIMARAKIS Vangelis

NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

PAPADAKIS Kostas

PAPADIMOULIS Dimitrios

SPYRAKI Maria

VELOPOULOS Kyriakos (**)

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat gyldigt med virkning fra den 10. juli 2019, dvs. den dato, hvor den kompetente myndighed gav meddelelse om valget af Emmanouil FRAGKOS som afløser for Kyriakos VELOPOULOS.

 

(**) Kyriakos VELOPOULOS’ mandat ophørte den 6. juli 2019.


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Spanien (54 medlemmer)

 

 

 

AGUILAR Mazaly

AGUILERA Clara

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

BARRENA ARZA Pernando

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BILBAO BARANDICA Izaskun

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CAÑAS Jordi

del CASTILLO VERA Pilar

DURÁ FERRANDIS Estrella (*)

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ Jonás

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARCÍA MUÑOZ Isabel

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARICANO Luis

GONZÁLEZ Mónica Silvana

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

GONZÁLEZ PONS Esteban

HOMS GINEL Alicia

LÓPEZ Javi

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ GIL Leopoldo

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

LUENA César

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MILLÁN MON Francisco José

MONTSERRAT Dolors

MORENO SÁNCHEZ Javier

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA Maite

PINEDA Manu

REGO Sira

RIBA I GINER Diana

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

RUIZ DEVESA Domènec

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SOLÍS PÉREZ Susana

TERTSCH Hermann

URBÁN CRESPO Miguel

URTASUN Ernest

VILLANUEVA RUIZ Idoia

ZARZALEJOS Javier

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat gyldigt med virkning fra den 2. juli 2019, efter at den kompetente nationale myndighed havde givet meddelelse om valget af Estrella DURÁ FERRANDIS som afløser for Josep BORRELL FONTELLES, der havde givet afkald på sit mandat den 26. juni 2019, og som ikke havde indgivet de nødvendige erklæringer til valgs prøvelse.


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Frankrig (74 medlemmer)

 

 

 

ALFONSI François

ANDRIEU Eric

ANDROUËT Mathilde

AUBRY Manon

BARDELLA Jordan

BAY Nicolas

BEIGNEUX Aurelia

BELLAMY François-Xavier

BIJOUX Stéphane

BILDE Dominique

BITEAU Benoît

BOMPARD Manuel

BOYER Gilles

BRUNA Annika

BRUNET Sylvie

CANFIN Pascal

CARÊME Damien

CHABAUD Catherine

CHAIBI Leïla

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

COLLARD Gilbert

CORMAND David

DANJEAN Arnaud

DECERLE Jérémy

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

DELLI Karima

DIDIER Geoffroy

DURAND Pascal

EVREN Agnès

FARRENG Laurence

GARRAUD Jean-Paul

GLUCKSMANN Raphaël

GRISET Catherine

GRUDLER Christophe

GUETTA Bernard

GUILLAUME Sylvie

HAYER Valerie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JAMET France

JORON Virginie

JUVIN Herve

KARLESKIND Pierre

KELLER Fabienne

LALUCQ Aurore

LAPORTE Hélène

LARROUTUROU Pierre

LEBRETON Gilles

LECHANTEUX Julie

LOISEAU Nathalie

MARIANI Thierry

MAUREL Emmanuel

MÉLIN Joëlle

MORANO Nadine

OLIVIER Philippe

OMARJEE Younous

PELLETIER Anne-Sophie

PIRBAKAS Maxette

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

RIVIÈRE Jérôme

ROOSE Caroline

ROUGÉ André

SANDER Anne

SATOURI Mounir

SÉJOURNÉ Stéphane

TOLLERET Irène

TOUSSAINT Marie

TRILLET-LENOIR Véronique

VEDRENNE Marie-Pierre

YENBOU Salima

YON-COURTIN Stéphanie

ZACHAROPOULOU Chrysoula

 


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Kroatien (11 medlemmer)

 

 

 

BORZAN Biljana

FLEGO Valter

GLAVAK Sunčana (*)

KOLAKUŠIĆ Mislav

MATIĆ Predrag Fred

PICULA Tonino

RESSLER Karlo

SINČIĆ Ivan Vilibor

SOKOL Tomislav

ŠUICA Dubravka (**)

TOMAŠIĆ Ruža

ZOVKO Željana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat gyldigt med virkning fra den 1. december 2019, dvs. den dato, hvor den kompetente nationale myndighed gav meddelelse om valget af Sunčana GLAVAK som afløser for Dubravka ŠUICA.

 

(**) Dubravka ŠUICAs mandat ophørte den 30. november 2019.


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Italien (73 medlemmer)

 

 

 

ADINOLFI Isabella

ADINOLFI Matteo

BALDASSARRE Simona

BARTOLO Pietro

BASSO Alessandra

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando

BERLUSCONI Silvio

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BONFRISCO Anna

BORCHIA Paolo

CALENDA Carlo

CAMPOMENOSI Marco

CAROPPO Andrea

CASANOVA Massimo

CASTALDO Fabio Massimo

CECCARDI Susanna

CHINNICI Caterina

CIOCCA Angelo

CONTE Rosanna

CORRAO Ignazio

COZZOLINO Andrea

D’AMATO Rosa

DANTI Nicola (*)

DA RE Gianantonio

DE CASTRO Paolo

DONATO Francesca

DORFMANN Herbert

DREOSTO Marco

EVI Eleonora

FERRANDINO Giuseppe

FERRARA Laura

FIDANZA Carlo

FIOCCHI Pietro

FITTO Raffaele

FURORE Mario

GANCIA Gianna

GEMMA Chiara

GIARRUSSO Dino

GRANT Valentino

GUALMINI Elisabetta

GUALTIERI Roberto (**)

LANCINI Danilo Oscar

LIZZI Elena

MAJORINO Pierfrancesco

MARTUSCIELLO Fulvio

MILAZZO Giuseppe

MORETTI Alessandra

PANZA Alessandro

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Pina

PIGNEDOLI Sabrina

PISAPIA Giuliano

PROCACCINI Nicola

REGIMENTI Luisa

RINALDI Antonio Maria

ROBERTI Franco

RONDINELLI Daniela

SALINI Massimiliano

SARDONE Silvia

SASSOLI David Maria

SMERIGLIO Massimiliano

STANCANELLI Raffaele

TAJANI Antonio

TARDINO Annalisa

TINAGLI Irene

TOIA Patrizia

TOVAGLIERI Isabella

VUOLO Lucia

ZAMBELLI Stefania

ZANNI Marco

ZULLO Marco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat gyldigt med virkning fra den 5. september 2019, dvs. den dato, hvor den kompetente nationale myndighed gav meddelelse om valget af Nicola DANTI som afløser for Roberto GUALTIERI.

 

(**) Roberto GUALTIERIs mandat ophørte den 4. september 2019.


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Cypern (6 medlemmer)

 

 

 

CHRISTOFOROU Lefteris

FOURLAS Loukas

GEORGIOU Giorgios

KIZILYÜREK Niyazi

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Letland (8 medlemmer)

 

 

 

AMERIKS Andris

IJABS Ivars

KALNIETE Sandra

MELBĀRDE Dace

UŠAKOVS Nils

VAIDERE Inese (*)

ZĪLE Roberts

ŽDANOKA Tatjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat gyldigt med virkning fra den 2. juli 2019, efter at den kompetente nationale myndighed havde givet meddelelse om valget af Inese VAIDERE som afløser for Valdis DOMBROVSKIS, der havde givet afkald på sit mandat inden begyndelsen af den 9. valgperiode, og som ikke havde indgivet de nødvendige erklæringer til valgs prøvelse.


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Litauen (11 medlemmer)

 

 

 

 

AUŠTREVIČIUS Petras

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

JAKELIŪNAS Stasys

JUKNEVIČIENĖ Rasa

KUBILIUS Andrius

MALDEIKIENĖ Aušra

MAŽYLIS Liudas

OLEKAS Juozas

ROPĖ Bronis

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

 


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Luxembourg (6 medlemmer)

 

 

 

ANGEL Marc (*)

GOERENS Charles

HANSEN Christophe

METZ Tilly

SCHMIT Nicolas (**)

SEMEDO Monica

WISELER-LIMA Isabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat gyldigt med virkning fra den 10. december 2019, dvs. den dato, der blev angivet i den officielle meddelelse fra de nationale myndigheder om valget af Marc ANGEL som afløser for Nicolas SCHMIT.

 

(**) Nicolas SCHMITs mandat ophørte den 30. november 2019.


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Ungarn (21 medlemmer)

 

 

 

ARA-KOVÁCS Attila

BOCSKOR Andrea

CSEH Katalin

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

DOBREV Klára

DONÁTH Anna Júlia

GÁL Kinga

GYÖNGYÖSI Márton

GYŐRI Enikő

GYÜRK András

HIDVÉGHI Balázs

HÖLVÉNYI György

JÁRÓKA Lívia

KÓSA Ádám

MOLNÁR Csaba

RÓNAI Sándor

SZÁJER József

TÓTH Edina

TRÓCSÁNYI László

UJHELYI István


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Malta (6 medlemmer)

 

 

 

AGIUS SALIBA Alex

CASA David

CUTAJAR Josianne

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

SANT Alfred

 


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Nederlandene (26 medlemmer)

 

 

 

AZMANI Malik

BERENDSEN Tom

CHAHIM Mohammed

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

EPPINK Derk Jan

HAZEKAMP Anja

HUITEMA Jan

JONGERIUS Agnes Maria

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MANDERS Antonius

NAGTEGAAL Caroline

PIRI Kati

RAFAELA Samira

ROOKEN Rob

ROOS Rob

RUISSEN Bert-Jan

SCHREIJER-PIERIK Annie

SCHREINEMACHER Liesje

van SPARRENTAK Kim

STRIK Tineke

TANG Paul

TAX Vera

in ‘t VELD Sophia

WOLTERS Lara (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat gyldigt med virkning fra den 4. juli 2019, dvs. den dato, hvor den kompetente nationale myndighed gav meddelelse om valget af Lara WOLTERS som afløser for Frans TIMMERMANS, der ikke havde indgivet de nødvendige erklæringer til valgs prøvelse, og som havde valgt at beholde hvervet som medlem af Europa-Kommissionen.


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Østrig (18 medlemmer)

 

 

 

 

BERNHUBER Alexander

EDTSTADLER Karoline (*)

GAMON Claudia

HAIDER Roman

HEIDE Hannes

KARAS Othmar

MANDL Lukas

MAYER Georg

REGNER Evelyn

SCHIEDER Andreas

SCHMIEDTBAUER Simone

SIDL Günther

THALER Barbara

VANA Monika

VILIMSKY Harald

VOLLATH Bettina

WIENER Sarah

WINZIG Angelika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Karoline EDTSTADLERs mandat ophørte den 6. januar 2020.


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Polen (51 medlemmer)

 

 

 

ADAMOWICZ Magdalena

ARŁUKOWICZ Bartosz

BALT Marek Paweł

BELKA Marek

BIEDROŃ Robert

BIELAN Adam

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUZEK Jerzy

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

CZARNECKI Ryszard

DUDA Jarosław

FOTYGA Anna

FRANKOWSKI Tomasz

HALICKI Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

JAKI Patryk

JARUBAS Adam

JURGIEL Krzysztof

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol

KEMPA Beata

KLOC Izabela-Helena

KOHUT Łukasz

KOPACZ Ewa

KOPCIŃSKA Joanna

KRASNODĘBSKI Zdzisław

KRUK Elżbieta

KUŹMIUK Zbigniew

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MAZUREK Beata

MILLER Leszek

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

OCHOJSKA Janina

OLBRYCHT Jan

PORĘBA Tomasz Piotr

RAFALSKA Elżbieta

RZOŃCA Bogdan

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIKORSKI Radosław

SPUREK Sylwia

SZYDŁO Beata

THUN UND HOHENSTEIN Róża

TOBISZOWSKI Grzegorz

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

WIŚNIEWSKA Jadwiga

ZALEWSKA Anna

ZŁOTOWSKI Kosma

 


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Portugal (21 medlemmer)

 

 

 

AMARO Álvaro

CARVALHAIS Isabel (*)

CARVALHO Maria de Graça

CERDAS Sara

DIONÍSIO BRADFORD André Jorge (**)

FERNANDES José Manuel

FERREIRA João

GUERREIRO Francisco

GUSMÃO José

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

MARQUES Margarida

MARQUES Pedro

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PEREIRA Lídia

PEREIRA Sandra

PIZARRO Manuel

RANGEL Paulo

SANTOS Isabel

SILVA PEREIRA Pedro

ZORRINHO Carlos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat gyldigt med virkning fra den 3. september 2019, dvs. den dato, hvor den kompetente nationale myndighed gav meddelelse om valget af Isabel CARVALHAIS som afløser for André Jorge DIONÍSIO BRADFORD.

 

(**) André Jorge DIONÍSIO BRADFORDs mandat ophørte den 18. juli 2019.


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Rumænien (32 medlemmer)

 

 

 

ARMAND Clotilde

AVRAM Carmen

BĂSESCU Traian

BENEA Adrian-Dragoş

BLAGA Vasile

BOGDAN Ioan-Rareş

BOTOŞ Vlad-Marius

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian-Silviu

CIOLOŞ Dacian

CIUHODARU Tudor

CREŢU Corina

FALCĂ Gheorghe

GHINEA Cristian

GRAPINI Maria

HAVA Mircea-Gheorghe

MANDA Claudiu

MARINESCU Marian-Jean

MOTREANU Dan-Ştefan

MUREȘAN Siegfried

NICA Dan

NISTOR Gheorghe-Vlad (*)

PÎSLARU Dragoş

PLUMB Rovana

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

STRUGARIU Ramona

TERHEŞ Cristian

TOMAC Eugen

TUDORACHE Dragoş

TUDOSE Mihai

VĂLEAN Adina-Ioana (**)

VINCZE Loránt

WINKLER Iuliu

 

(*) Mandat gyldigt med virkning fra den 2. december 2019, dvs. den dato, hvor den kompetente nationale myndighed gav meddelelse om valget af Gheorghe-Vlad NISTOR som afløser for Adina-Ioana VĂLEAN.

 

(**) Adina-Ioana VĂLEANs mandat ophørte den 30. november 2019.


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Slovenien (8 medlemmer)

 

 

 

BOGOVIČ Franc

BRGLEZ Milan

FAJON Tanja

GROŠELJ Klemen

JOVEVA Irena

NOVAK Ljudmila

TOMC Romana

ZVER Milan

 

 

 


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Slovakiet (13 medlemmer)

 

 

 

BEŇOVÁ Monika

BILČÍK Vladimír

ČÍŽ Miroslav

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia

HAJŠEL Robert

HOJSÍK Martin

JURZYKA Eugen

POLLÁK Peter

RADAČOVSKÝ Miroslav

ŠIMEČKA Michal

ŠTEFANEC Ivan

UHRÍK Milan

WIEZIK Michal


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Finland (13 medlemmer)

 

 

 

HAKKARAINEN Teuvo

HAUTALA Heidi

HEINÄLUOMA Eero

HUHTASAARI Laura

KATAINEN Elsi

KUMPULA-NATRI Miapetra

MODIG Silvia

NIINISTÖ Ville

PEKKARINEN Mauri

PIETIKÄINEN Sirpa

SARVAMAA Petri

TORVALDS Nils

VIRKKUNEN Henna

 

 

 

 


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Sverige (20 medlemmer)

 

 

 

AL-SAHLANI Abir

BERGKVIST Erik

BJÖRK Malin

DANIELSSON Johan

FEDERLEY Fredrick

FRITZON Heléne

GUTELAND Jytte

HOLMGREN Pär

INCIR Evin

KARLSBRO Karin

KOKALARI Arba

KUHNKE Alice

LEGA David

LUNDGREN Peter

POLFJÄRD Jessica

SKYTTEDAL Sara

STEGRUD Jessica

TOBÉ Tomas

WARBORN Jörgen

WEIMERS Charlie


MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET EFTER MEDLEMSSTAT

 

(2. juli 2019)

 

Det Forenede Kongerige (73 medlemmer)

 

 

 

AINSLIE Scott

ALLARD Christian

ANDERSON Martina

BEARDER Catherine

BENNION Phil

BROPHY Jane

BULL David

BULLOCK Jonathan

BUNTING Judith

CHOWNS Ellie

CORBETT Richard

DANCE Seb

DAUBNEY Martin Edward

DAVIES Chris

DE LUCY Belinda

DHAMIJA Dinesh

DODDS Diane

DOWDING Gina

ENGLAND KERR Andrew

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FORMAN Lance

FOX Claire

GIBSON Barbara Ann

GILL Nathan

GILL Neena

GLANCY James Alexander

GRIFFIN Theresa

HABIB Ben

HANNAN Daniel

HARRIS Lucy Elizabeth

HEAVER Michael

HOOK Anthony

HORWOOD Martin

HOWARTH John

JONES Jackie

JORDAN Christina Sheila

KIRTON-DARLING Jude

LONG Naomi

LONGWORTH John

LOWE Rupert

MAGID Magid

McINTYRE Anthea

McLEOD Aileen

MOBARIK Nosheena

MOHAMMED Shaffaq

MONTEITH Brian

MORAES Claude

MUMMERY June Alison

NETHSINGHA Lucy

NEWTON DUNN Bill

OVERGAARD NIELSEN Henrik

PALMER Rory

PATTEN Matthew

PHILLIPS Alexandra Lesley

PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield

PORRITT Luisa

PUGH Jake

REES-MOGG Annunziata Mary

RITCHIE Sheila

ROWETT Catherine

ROWLAND Robert

SCOTT CATO Molly

SMITH Alyn (*)

STEDMAN-BRYCE Louis

TENNANT John David Edward

TICE Richard

VAN ORDEN Geoffrey

VOADEN Caroline

VON WIESE Irina

WARD Julie

WELLS James

WIDDECOMBE Ann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Alyn Smiths mandat ophørte den 12. december 2019.

MEDDELELSER FRA MEDLEMSSTATERNE

 

BE

24.6.2019

28.6.2019

BG

6.6.2019

9.10.2019

CZ

18.6.2019

DK

25.6.2019

DE

26.6.2019

EE

14.6.2019

IE

6.6.2019

GR

12.6.2019

20.6.2019

ES

17.6.2019

20.6.2019

FR

13.6.2019

HR

10.6.2019

IT

21.6.2019

22.6.2019

11.10.2019

CY

28.5.2019

4.6.2019

LV

7.6.2019

14.10.2019

LT

3.6.2019

LU

20.6.2019

HU

17.6.2019

21.10.2019

MT

27.5.2019

NL

25.6.2019

AU

17.6.2019

PL

28.5.2019

PT

25.6.2019

5.11.2019

RO

21.6.2019

11.10.2019

SL

19.6.2019

16.10.2019

SK

30.5.2019

14.10.2019

FI

31.5.2019

SV

3.6.2019

UK

31.5.2019

7.10.2019


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

28.1.2020

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

0

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jackie Jones, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lucy Nethsingha, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jorge Buxadé Villalba, Andrea Caroppo, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Javier Nart, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor, Marie Toussaint

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

Leila Chaibi

 


 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDRRENDE UDVALG

17

+

ECR

Jorge Buxadé Villalba

GUE/NGL

Leila Chaibi

ID

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Emil Radev, Marion Walsmann

RENEW

Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Stéphane Séjourné

S&D

Evelyne Gebhardt, Jackie Jones, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken, Lara Wolters

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

Seneste opdatering: 28. januar 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik