Postupak : 2019/2180(REG)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0015/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0015/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 30/01/2020 - 5.3

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0019

<Date>{28/01/2020}28.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0015/2020</NoDocSe>
PDF 235kWORD 70k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o provjeri valjanosti mandata</Titre>

<DocRef>(2019/2180(REG))</DocRef>


<Commission>{JURI}Odbor za pravna pitanja</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Lucy Nethsingha</Depute>

AMANDMANI
PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: Popis zastupnika u Europskom parlamentu čiji je mandat proglašen valjanim
 OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o provjeri valjanosti mandata

(2019/2180(REG))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 10. stavak 1. te članak 14. stavke 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji,

 uzimajući u obzir Akt od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima, koji je priložen Odluci Vijeća 76/787/EZUČ, EEZ, Euratom od 20. rujna 1976.[1], kako je izmijenjen i dopunjen Odlukom Vijeća 2002/772/EZ, Euratom od 25. lipnja 2002. i 23. rujna 2002.[2],

 uzimajući u obzir svoju Odluku 2005/684/EZ, Euratom od 28. rujna 2005. o donošenju Statuta članova Europskog parlamenta[3], posebno njezin članak 2. stavak 1. i članak 3. stavak 1.,

 uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 93/109/EZ od 6. prosinca 1993. o utvrđivanju detaljnih aranžmana za ostvarivanje aktivnog i pasivnog biračkog prava na izborima za Europski parlament za građane Unije koji borave u državi članici čiji nisu državljani[4], kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 2013/1/EU od 20. prosinca 2012.[5],

 uzimajući u obzir Odluku Europskog vijeća 2013/312/EU od 28. lipnja 2013. o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta[6] i Odluku Europskog vijeća (EU) 2018/937 od 28. lipnja 2018. o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta[7],

 uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 7. srpnja 2005., 30. travnja 2009. i od 19. prosinca 2019.[8],

 uzimajući u obzir službena priopćenja nadležnih tijela država članica o rezultatima izbora za Europski parlament,

 uzimajući u obzir odluku španjolskog središnjeg izbornog povjerenstva (Junta Electoral Central) od 13. lipnja 2019. u kojoj su proglašeni kandidati izabrani u Europski parlament na izborima održanima 26. svibnja 2019. i koja je 14. lipnja 2019. objavljena u službenom listu Boletín Oficial del Estado[9];

 uzimajući u obzir članke 3., 4. i 11. Poslovnika te Prilog I. Poslovniku,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A9-0015/2020),

A.  budući da u skladu s člankom 12. Akta od 20. rujna 1976. Europski parlament provjerava valjanost mandata zastupnika u Europskom parlamentu i u tu svrhu prima na znanje rezultate koje su službeno objavile države članice i odlučuje o svakom sporu koji bi mogao proizaći iz odredaba Akta iz 1976., osim o sporovima koji proizlaze iz nacionalnih odredaba na koje se Akt iz 1976. odnosi;

B. budući da su sve države članice obavijestile Parlament o imenima izabranih zastupnika u skladu s člankom 3. stavkom 1. Poslovnika, no da sva imena nisu priopćena;

C.  budući da u skladu s člankom 3. Odluke Europskog vijeća 2013/312/EU od 28. lipnja 2013. i člankom 3. stavkom 2. Odluke Europskog vijeća 2018/937/EU od 28. lipnja 2018. broj predstavnika u Europskom parlamentu koji se dodjeljuje Španjolskoj trenutačno iznosi 54, dok obavijest španjolskih nadležnih tijela sadržava samo 51 ime; budući da, na temelju sudske prakse Suda Europske unije[10] i u skladu s člankom 12. Akta od 20. rujna 1976., Parlament u svrhu sastavljanja popisa izabranih zastupnika prima na znanje odluku španjolskog središnjeg izbornog povjerenstva (Junta Electoral Central) od 13. lipnja 2019. u kojoj su proglašeni kandidati izabrani u Europski parlament na izborima održanima 26. svibnja 2019. i koja je 14. lipnja 2019. objavljena u službenom listu Boletín Oficial del Estado; budući da stoga broj predstavnika u Europskom parlamentu izabranih u Španjolskoj iznosi 54;

D. budući da bi se u nekim državama članicama u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom mogli razmatrati prigovori na izbor nekih zastupnika u Europski parlament i budući da bi ti postupci mogli rezultirati poništenjem izbora dotičnih zastupnika;

E. budući da su neke države članice sa zakašnjenjem, a neke još nisu uopće, proslijedile liste mogućih zamjena i njihov poredak u skladu s rezultatima glasovanja sukladno članku 3. stavku 3. Poslovnika;

F. budući da se, u skladu s člankom 3. stavkom 3. Poslovnika, valjanost mandata zastupnika u Europskom parlamentu ne može potvrditi ako nije dostavljena pisana izjava o nepostojanju nespojivih dužnosti i pisana izjava o financijskim interesima, koje se zahtijevaju u skladu s člankom 3. Poslovnika i Prilogom I. Poslovniku;

G. budući da se člankom 7. stavcima 1. i 2. Akta iz 1976. jasno definiraju dužnosti nespojive s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu;

H. budući da u skladu s člankom 11. Poslovnika i Prilogom I. Poslovniku svi zastupnici u Europskom parlamentu moraju dati detaljnu izjavu koja sadrži: (a) profesionalne djelatnosti zastupnika tijekom tri godine prije preuzimanja dužnosti u Parlamentu kao i članstvo, tijekom tog istog razdoblja, u bilo kojim odborima ili vijećima trgovačkih društava, nevladinih organizacija, udruženja ili bilo kojeg drugog tijela s pravnom osobnošću; (b) svaku naknadu koju dobiva za obnašanje dužnosti u drugom parlamentu; (c) svaku redovito plaćenu djelatnost koju zastupnik obavlja usporedo s obnašanjem svojih dužnosti bilo kao zaposlenik ili samostalni djelatnik; (d) članstvo u bilo kojim odborima ili vijećima trgovačkih društava, nevladinih organizacija, udruženja ili bilo kojeg drugog tijela s pravnom osobnošću ili bilo koja druga, plaćena ili neplaćena, vanjska djelatnost koju zastupnik obavlja; (e) svaku povremenu plaćenu vanjsku djelatnost, ako ukupna naknada svih povremenih vanjskih djelatnosti zastupnika premašuje 5 000 EUR u kalendarskoj godini; (f) udio u trgovačkom društvu ili partnerstvu ako to ima moguće posljedice na javnu politiku ili ako zbog takvih udjela zastupnik ima značajan utjecaj na poslovanje dotičnog tijela; (g) svaku financijsku pomoć ili pomoć u osoblju ili stvarima koju dobivaju uz sredstva koja osigurava Parlament i koju im u okviru političkog djelovanja dodjeljuju treće osobe, čiji se identitet otkriva; (h) svaki drugi financijski interes koji bi mogao utjecati na obnašanje dužnosti zastupnika. Za svaku od tih točaka zastupnici moraju navesti, prema potrebi, je li plaćena ili neplaćena, dok za točke (a), (c), (d), (e) i (f) zastupnici također navode relevantnu kategoriju prihoda; budući da se navedene informacije objavljuju na internetskim stranicama Parlamenta;

I. budući da se mandat zastupnika izabranih u Ujedinjenoj Kraljevini temelji na članstvu te države u Europskoj uniji; budući da, zbog toga i na temelju članka 3. stavka 2. trećeg podstavka Odluke Europskog vijeća (EU) 2018/937 od 28. lipnja 2018., mandat tih zastupnika u Europskom parlamentu automatski istječe ako povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije počne proizvoditi pravne učinke i na dan kada počne proizvoditi pravne učinke;

J. budući da se prema istim odredbama Odluke Europskog vijeća (EU) 2018/937 povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije neće stvoriti slobodna zastupnička mjesta u smislu članka 13. Akta iz 1976. i članka 4. Poslovnika te će stoga mandat zastupnika izabranih u Ujedinjenoj Kraljevini isteći automatski i bez potrebe da to proglasi Europski parlament;

K. budući da je broj zastupnika u Europskom parlamentu po državi članici u slučaju povlačenja Ujedinjene Kraljevine i nakon što povlačenje počne proizvoditi pravne učinke utvrđen na temelju Europske Odluke Vijeća (EU) 2018/937 i da će zbog toga zastupnici iz nekih država članica dobiti dodatna mjesta u skladu s brojem mjesta dodijeljenih na temelju prvog i drugog podstavka te odluke;

L. budući da su određene države članice donijele zakonodavne ili regulatorne odredbe kojima se utvrđuju uvjeti za organiziranje izbora po transnacionalnim listama;

M. budući da se državljanima nekih država članica koji određeno razdoblje žive u drugoj zemlji može uskratiti pravo glasa u njihovoj matičnoj državi članici (oduzimanje glasačkog prava); budući da to u nekim slučajevima može uključivati i oduzimanje prava na kandidiranje;

1. proglašava valjanim mandate zastupnika u Europskom parlamentu čija su imena navedena u Prilogu ovoj Odluci, podložno mogućim odlukama nadležnih tijela pred kojima su možda osporeni rezultati izbora;

2. ponovno upućuje zahtjev nadležnim nacionalnim tijelima da mu hitno pošalju sva imena izabranih kandidata, kao i imena mogućih zamjena i njihov poredak u skladu s rezultatima izbora te odlučno poziva one koji tek trebaju poslati relevantne obavijesti da to odmah učine;

3. poziva nadležna tijela država članica da bez odgađanja dovrše ispitivanje eventualnih sporova koji su im upućeni i o rezultatima obavijeste Parlament; poziva na transparentnu ocjenu provedbe europskih izbora;

4. potvrđuje da mandat zastupnika izabranih u Ujedinjenoj Kraljevini automatski prestaje ako povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije počne proizvoditi pravne učinke i na dan kada počne proizvoditi pravne učinke;

5. u tom slučaju očekuje da će nadležna tijela država članica bez nepotrebnog odgađanja dostaviti relevantne obavijesti kako bi se popunila dodatna mjesta;

6. smatra da oduzimanje glasačkog prava ima potencijalno obeshrabrujući učinak na građane koji namjeravaju koristiti pravo na slobodno kretanje unutar EU-a (članak 20. stavak 2. točka (a) UFEU-a) i posljedice za građane koji su koristili to pravo; smatra da se oduzimanjem glasačkog prava krši načelo općeg prava glasa (članak 14. stavak 3. UEU-a i članak 1. stavak 3. Akta iz 1976.); štoviše, izražava zabrinutost zbog situacija u kojima su građani spriječeni u ostvarivanju svojeg prava glasa zbog pomanjkanja jasnoće u postupcima, među ostalim u pogledu izbornih lista, zahtjeva za fizičko prisustvo, ili poteškoća u pristupu informacijama iz država članica koje su potrebne za ostvarivanje prava glasa; zauzima stajalište da se oduzimanje glasačkog prava ili zahtjevi koji neproporcionalno sprečavaju ostvarivanje prava glasa ni pod kojim okolnostima ne smiju primijeniti na europske izbore i poziva Komisiju da zajamči da nijedna od država članica ne predvidi tu mogućnost;

7. poziva države članice u kojima su se takvi problemi možda pojavili da pojednostave formalnosti povezane s prijavom državljana drugih država članica za sudjelovanje na europskim izborima, bilo u svojstvu birača bilo u svojstvu kandidata, posebice uklanjanjem nepotrebnih administrativnih prepreka kako bi se zajamčila prava u skladu s člankom 20. stavkom 2. točkama (a) i (b) UFEU-a; zahtijeva da Komisija osigura usklađenost praksi država članica s pravom EU-a;

8. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Komisiji te nadležnim nacionalnim tijelima i parlamentima država članica.

 

 


 

PRILOG: Popis zastupnika u Europskom parlamentu čiji je mandat proglašen valjanim

(2. srpnja 2019.)

 

Belgija (21 zastupnik)

 

 

 

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BOTENGA Marc

BOURGEOIS Geert

BRICMONT Saskia

CHASTEL Olivier

DE MAN Filip

DE SUTTER Petra

FRANSSEN Cindy

KANKO Assita

LAMBERTS Philippe

LUTGEN Benoît

PEETERS Kris

RIES Frédérique

TARABELLA Marc

VAN BREMPT Kathleen

VAN OVERTVELDT Johan

VANDENDRIESSCHE Tom

VAUTMANS Hilde

VERHOFSTADT Guy

 

 

 

 


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Bugarska (17 zastupnika)

 

 

 

ADEMOV Asim

ALEXANDROV YORDANOV Alexander

ALIEVA-VELI Atidzhe

DZHAMBAZKI Angel

HRISTOV Ivo

KANEV Radan

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MAYDELL Eva

MIHAYLOVA Iskra

NOVAKOV Andrey

PENKOVA Tsvetelina

RADEV Emil

SLABAKOV Andrey

STANISHEV Sergei

VITANOV Petar

YONCHEVA Elena


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Češka (21 zastupnik)

 

 

 

BLAŠKO Hynek

CHARANZOVÁ Dita

DAVID Ivan

DLABAJOVÁ Martina

GREGOROVÁ Markéta

HLAVÁČEK Martin

KNOTEK Ondřej

KOLAJA Marcel

KONEČNÁ Kateřina

KOVAŘÍK Ondřej

MAXOVÁ Radka

NIEDERMAYER Luděk

PEKSA Mikuláš

POLČÁK Stanislav

POSPÍŠIL Jiří

ŠOJDROVÁ Michaela

TOŠENOVSKÝ Evžen

VONDRA Alexandr

VRECIONOVÁ Veronika

ZAHRADIL Jan

ZDECHOVSKÝ Tomáš


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Danska (13 zastupnika)

 

 

 

AUKEN Margrete

CHRISTENSEN Asger

FUGLSANG Niels

GADE Søren

KOFOD Peter

LØKKEGAARD Morten

MELCHIOR Karen

PETER-HANSEN Kira Marie

PETERSEN Morten

SCHALDEMOSE Christel

VILLUMSEN Nikolaj

VIND Marianne (*)

WEISS Pernille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  Mandat valjan s učinkom od 2. srpnja 2019., tj. s danom navedenim u obavijesti nadležnog nacionalnog tijela o izboru Marianne VIND kao zamjene za Jeppea KOFODA, o čijoj su odluci o preuzimanju dužnosti ministra u danskoj vladi, zbog čega nije započeo s mandatom zastupnika u Europskom parlamentu, danska nacionalna nadležna tijela poslala obavijest 27. lipnja 2019.


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Njemačka (96 zastupnika)

 

 

 

ANDERSON Christine

ANDRESEN Rasmus

BARLEY Katarina

BECK Gunnar

BEER Nicola

BENTELE Hildegard

BERG Lars Patrick

BERGER Stefan

BISCHOFF Gabriele

BLOSS Michael

BOESELAGER Damian

BREYER Patrick

BUCHHEIT Markus

BUCHNER Klaus

BULLMAN Udo

BURKHARDT Delara

BUSCHMANN Martin

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

CAVAZZINI Anna

DEMIREL Özlem

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

DOLESCHAL Christian

DÜPONT Lena

EHLER Christian

ERNST Cornelia

EROGLU Engin

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FEST Nicolaus

FRANZ Romeo

FREUND Daniel

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEESE Alexandra

GEIER Jens

GEUKING Helmut

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GLÜCK Andreas

HAHN Henrike

HAHN Svenja

HÄUSLING Martin

HERBST Niclas

HERZBERGER-FOFANA Pierrette

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KELLER Ska

KÖRNER Moritz

KÖSTER Dietmar

KRAH Maximilian

KREHL Constanze

KUHS Joachim

LAGODINSKY Sergey

LANGE Bernd

LANGENSIEPEN Katrin

LIESE Peter

LIMMER Sylvia

LINS Norbert

MARQUARDT Erik

McALLISTER David

MEUTHEN Jörg

MICHELS Martina

MORTLER Marlene

MÜLLER Ulrike

NEUMANN Hannah

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NIENASS Niklas

NOICHL Maria

OETJEN Jan-Christoph

PAULUS Jutta

PIEPER Markus

RADTKE Dennis

REIL Guido

REINTKE Terry

SCHIRDEWAN Martin

SCHNEIDER Christine

SCHOLZ Helmut

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SEEKATZ Ralf

SEMSROTT Nico

SIMON Sven

SIPPEL Birgit

SONNEBORN Martin

VERHEYEN Sabine

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

VOSS Axel

WALSMANN Marion

WEBER Manfred

WIELAND Rainer

WÖLKEN Tiemo

ZIMNIOK Bernhard

 

 


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Estonija (6 zastupnika)

 

 

 

ANSIP Andrus

KALJURAND Marina

MADISON Jaak

MIKSER Sven

PAET Urmas

TOOM Yana

 

 

 

 

 


 

ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Irska (11 zastupnika)

 

 

 

CARTHY Matt

CUFFE Ciarán

DALY Clare

FITZGERALD Frances

FLANAGAN Luke Ming

KELLEHER Billy

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

O’SULLIVAN Grace

WALLACE Mick

WALSH Maria


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Grčka (21 zastupnik)

 

 

 

ANDROULAKIS Nikos

ARVANITIS Konstantinos

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

FRAGKOS Emmanouil (*)

GEORGOULIS Alexis

KAILI Eva

KEFALOGIANNIS Manolis

KOKKALIS Petros

KONSTANTINOU Athanasios

KOULOGLOU Stelios

KOUNTOURA Elena

KYMPOUROPOULOS Stelios

KYRTSOS Georgios

LAGOS Ioannis

MEIMARAKIS Vangelis

NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

PAPADAKIS Kostas

PAPADIMOULIS Dimitrios

SPYRAKI Maria

VELOPOULOS Kyriakos (**)

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat valjan s učinkom od 10. srpnja 2019., tj. s danom kad je nadležno nacionalno tijelo dostavilo obavijest o izboru Emmanouila FRAGKOSA kao zamjene za Kyriakosa VELOPOULOSA.

 

(**) Mandat Kyriakosa VELOPOULOSA istekao je 6. srpnja 2019.


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Španjolska (54 zastupnika)

 

 

 

AGUILAR Mazaly

AGUILERA Clara

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

BARRENA ARZA Pernando

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BILBAO BARANDICA Izaskun

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CAÑAS Jordi

del CASTILLO VERA Pilar

DURÁ FERRANDIS Estrella (*)

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ Jonás

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARCÍA MUÑOZ Isabel

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARICANO Luis

GONZÁLEZ Mónica Silvana

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

GONZÁLEZ PONS Esteban

HOMS GINEL Alicia

LÓPEZ Javi

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ GIL Leopoldo

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

LUENA César

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MILLÁN MON Francisco José

MONTSERRAT Dolors

MORENO SÁNCHEZ Javier

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA Maite

PINEDA Manu

REGO Sira

RIBA I GINER Diana

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

RUIZ DEVESA Domènec

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SOLÍS PÉREZ Susana

TERTSCH Hermann

URBÁN CRESPO Miguel

URTASUN Ernest

VILLANUEVA RUIZ Idoia

ZARZALEJOS Javier

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat valjan s učinkom od 2. srpnja 2019., tj. nakon obavijesti nadležnog nacionalnog tijela o izboru Estrelle DURÁ FERRANDIS kao zamjene za Josepa BORRELLA FONTELLESA, koji se 26. lipnja 2019. odrekao svog zastupničkog mjesta te nije podnio izjave potrebne za provjeru valjanosti svojeg mandata.


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Francuska (74 zastupnika)

 

 

 

ALFONSI François

ANDRIEU Eric

ANDROUËT Mathilde

AUBRY Manon

BARDELLA Jordan

BAY Nicolas

BEIGNEUX Aurelia

BELLAMY François-Xavier

BIJOUX Stéphane

BILDE Dominique

BITEAU Benoît

BOMPARD Manuel

BOYER Gilles

BRUNA Annika

BRUNET Sylvie

CANFIN Pascal

CARÊME Damien

CHABAUD Catherine

CHAIBI Leïla

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

COLLARD Gilbert

CORMAND David

DANJEAN Arnaud

DECERLE Jérémy

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

DELLI Karima

DIDIER Geoffroy

DURAND Pascal

EVREN Agnès

FARRENG Laurence

GARRAUD Jean-Paul

GLUCKSMANN Raphaël

GRISET Catherine

GRUDLER Christophe

GUETTA Bernard

GUILLAUME Sylvie

HAYER Valerie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JAMET France

JORON Virginie

JUVIN Herve

KARLESKIND Pierre

KELLER Fabienne

LALUCQ Aurore

LAPORTE Hélène

LARROUTUROU Pierre

LEBRETON Gilles

LECHANTEUX Julie

LOISEAU Nathalie

MARIANI Thierry

MAUREL Emmanuel

MÉLIN Joëlle

MORANO Nadine

OLIVIER Philippe

OMARJEE Younous

PELLETIER Anne-Sophie

PIRBAKAS Maxette

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

RIVIÈRE Jérôme

ROOSE Caroline

ROUGÉ André

SANDER Anne

SATOURI Mounir

SÉJOURNÉ Stéphane

TOLLERET Irène

TOUSSAINT Marie

TRILLET-LENOIR Véronique

VEDRENNE Marie-Pierre

YENBOU Salima

YON-COURTIN Stéphanie

ZACHAROPOULOU Chrysoula

 


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Hrvatska (11 zastupnika)

 

 

 

BORZAN Biljana

FLEGO Valter

GLAVAK Sunčana (*)

KOLAKUŠIĆ Mislav

MATIĆ Predrag Fred

PICULA Tonino

RESSLER Karlo

SINČIĆ Ivan Vilibor

SOKOL Tomislav

ŠUICA Dubravka (**)

TOMAŠIĆ Ruža

ZOVKO Željana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat valjan s učinkom od 1. prosinca 2019., tj. s danom navedenim u obavijesti nadležnog nacionalnog tijela o izboru Sunčane GLAVAK kao zamjene za Dubravku ŠUICU.

 

(**) Mandat Dubravke ŠUICE istekao je 30. studenog 2019.


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Italija (73 zastupnika)

 

 

 

ADINOLFI Isabella

ADINOLFI Matteo

BALDASSARRE Simona

BARTOLO Pietro

BASSO Alessandra

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando

BERLUSCONI Silvio

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BONFRISCO Anna

BORCHIA Paolo

CALENDA Carlo

CAMPOMENOSI Marco

CAROPPO Andrea

CASANOVA Massimo

CASTALDO Fabio Massimo

CECCARDI Susanna

CHINNICI Caterina

CIOCCA Angelo

CONTE Rosanna

CORRAO Ignazio

COZZOLINO Andrea

D’AMATO Rosa

DANTI Nicola (*)

DA RE Gianantonio

DE CASTRO Paolo

DONATO Francesca

DORFMANN Herbert

DREOSTO Marco

EVI Eleonora

FERRANDINO Giuseppe

FERRARA Laura

FIDANZA Carlo

FIOCCHI Pietro

FITTO Raffaele

FURORE Mario

GANCIA Gianna

GEMMA Chiara

GIARRUSSO Dino

GRANT Valentino

GUALMINI Elisabetta

GUALTIERI Roberto (**)

LANCINI Danilo Oscar

LIZZI Elena

MAJORINO Pierfrancesco

MARTUSCIELLO Fulvio

MILAZZO Giuseppe

MORETTI Alessandra

PANZA Alessandro

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Pina

PIGNEDOLI Sabrina

PISAPIA Giuliano

PROCACCINI Nicola

REGIMENTI Luisa

RINALDI Antonio Maria

ROBERTI Franco

RONDINELLI Daniela

SALINI Massimiliano

SARDONE Silvia

SASSOLI David Maria

SMERIGLIO Massimiliano

STANCANELLI Raffaele

TAJANI Antonio

TARDINO Annalisa

TINAGLI Irene

TOIA Patrizia

TOVAGLIERI Isabella

VUOLO Lucia

ZAMBELLI Stefania

ZANNI Marco

ZULLO Marco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat valjan s učinkom od 5. prosinca, tj. s danom navedenim u obavijesti nadležnog nacionalnog tijela o izboru Nicole DANTIJA kao zamjene za Roberta GUALTIERIJA.

 

(**) Mandat Roberta GUALTIERIJA istekao je 4. rujna 2019.


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Cipar (6 zastupnika)

 

 

 

CHRISTOFOROU Lefteris

FOURLAS Loukas

GEORGIOU Giorgios

KIZILYÜREK Niyazi

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Latvija (8 zastupnika)

 

 

 

AMERIKS Andris

IJABS Ivars

KALNIETE Sandra

MELBĀRDE Dace

UŠAKOVS Nils

VAIDERE Inese (*)

ZĪLE Roberts

ŽDANOKA Tatjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat valjan s učinkom od 2. srpnja 2019., tj. nakon obavijesti nadležnog nacionalnog tijela o izboru Inese VAIDERE kao zamjene za Valdisa DOMBROVSKISA, koji se prije početka 9. parlamentarnog saziva odrekao svog zastupničkog mjesta te nije podnio izjave potrebne za provjeru valjanosti svojeg mandata.


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Litva (11 zastupnika)

 

 

 

 

AUŠTREVIČIUS Petras

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

JAKELIŪNAS Stasys

JUKNEVIČIENĖ Rasa

KUBILIUS Andrius

MALDEIKIENĖ Aušra

MAŽYLIS Liudas

OLEKAS Juozas

ROPĖ Bronis

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

 


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Luksemburg (6 zastupnika)

 

 

 

ANGEL Marc (*)

GOERENS Charles

HANSEN Christophe

METZ Tilly

SCHMIT Nicolas (**)

SEMEDO Monica

WISELER-LIMA Isabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat valjan s učinkom od 10. prosinca 2019., tj. s danom navedenim u službenoj obavijesti nacionalnih tijela o izboru Marca ANGELA kao zamjene za Nicolasa SCHMITA.

 

(**) Mandat Nicolasa SCHMITA istekao je 30. studenog 2019.


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Mađarska (21 zastupnik)

 

 

 

ARA-KOVÁCS Attila

BOCSKOR Andrea

CSEH Katalin

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

DOBREV Klára

DONÁTH Anna Júlia

GÁL Kinga

GYÖNGYÖSI Márton

GYŐRI Enikő

GYÜRK András

HIDVÉGHI Balázs

HÖLVÉNYI György

JÁRÓKA Lívia

KÓSA Ádám

MOLNÁR Csaba

RÓNAI Sándor

SZÁJER József

TÓTH Edina

TRÓCSÁNYI László

UJHELYI István


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Malta (6 zastupnika)

 

 

 

AGIUS SALIBA Alex

CASA David

CUTAJAR Josianne

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

SANT Alfred

 


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Nizozemska (26 zastupnika)

 

 

 

AZMANI Malik

BERENDSEN Tom

CHAHIM Mohammed

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

EPPINK Derk Jan

HAZEKAMP Anja

HUITEMA Jan

JONGERIUS Agnes Maria

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MANDERS Antonius

NAGTEGAAL Caroline

PIRI Kati

RAFAELA Samira

ROOKEN Rob

ROOS Rob

RUISSEN Bert-Jan

SCHREIJER-PIERIK Annie

SCHREINEMACHER Liesje

van SPARRENTAK Kim

STRIK Tineke

TANG Paul

TAX Vera

in 't VELD Sophia

WOLTERS Lara (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat valjan s učinkom od 4. srpnja 2019., tj. s danom kad je nadležno nacionalno tijelo dostavilo obavijest o izboru Lare WOLTERS kao zamjene za Fransa TIMMERMANSA, koji nije podnio izjave potrebne za provjeru valjanosti svojeg mandata te je odabrao dužnost povjerenika Europske komisije.


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Austrija (18 zastupnika)

 

 

 

 

BERNHUBER Alexander

EDTSTADLER Karoline (*)

GAMON Claudia

HAIDER Roman

HEIDE Hannes

KARAS Othmar

MANDL Lukas

MAYER Georg

REGNER Evelyn

SCHIEDER Andreas

SCHMIEDTBAUER Simone

SIDL Günther

THALER Barbara

VANA Monika

VILIMSKY Harald

VOLLATH Bettina

WIENER Sarah

WINZIG Angelika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat Karoline EDTSTADLER istekao je 6. siječnja 2020.


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Poljska (51 zastupnik)

 

 

 

ADAMOWICZ Magdalena

ARŁUKOWICZ Bartosz

BALT Marek Paweł

BELKA Marek

BIEDROŃ Robert

BIELAN Adam

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUZEK Jerzy

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

CZARNECKI Ryszard

DUDA Jarosław

FOTYGA Anna

FRANKOWSKI Tomasz

HALICKI Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

JAKI Patryk

JARUBAS Adam

JURGIEL Krzysztof

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol

KEMPA Beata

KLOC Izabela-Helena

KOHUT Łukasz

KOPACZ Ewa

KOPCIŃSKA Joanna

KRASNODĘBSKI Zdzisław

KRUK Elżbieta

KUŹMIUK Zbigniew

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MAZUREK Beata

MILLER Leszek

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

OCHOJSKA Janina

OLBRYCHT Jan

PORĘBA Tomasz Piotr

RAFALSKA Elżbieta

RZOŃCA Bogdan

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIKORSKI Radosław

SPUREK Sylwia

SZYDŁO Beata

THUN UND HOHENSTEIN Róża

TOBISZOWSKI Grzegorz

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

WIŚNIEWSKA Jadwiga

ZALEWSKA Anna

ZŁOTOWSKI Kosma

 


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Portugal (21 zastupnik)

 

 

 

AMARO Álvaro

CARVALHAIS Isabel (*)

CARVALHO Maria de Graça

CERDAS Sara

DIONÍSIO BRADFORD André Jorge (**)

FERNANDES José Manuel

FERREIRA João

GUERREIRO Francisco

GUSMÃO José

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

MARQUES Margarida

MARQUES Pedro

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PEREIRA Lídia

PEREIRA Sandra

PIZARRO Manuel

RANGEL Paulo

SANTOS Isabel

SILVA PEREIRA Pedro

ZORRINHO Carlos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat valjan s učinkom od 3. rujna 2019., tj. s danom kad je nadležno nacionalno tijelo dostavilo obavijest o izboru Isabel CARVALHAIS kao zamjene za Andréa Jorgea DIONÍSIJA BRADFORDA.

 

(**) Mandat Andréa Jorgea DIONÍSIJA BRADFORDA istekao je 18. srpnja 2019.


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Rumunjska (32 zastupnika)

 

 

 

ARMAND Clotilde

AVRAM Carmen

BĂSESCU Traian

BENEA Adrian-Dragoş

BLAGA Vasile

BOGDAN Ioan-Rareş

BOTOŞ Vlad-Marius

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian-Silviu

CIOLOŞ Dacian

CIUHODARU Tudor

CREŢU Corina

FALCĂ Gheorghe

GHINEA Cristian

GRAPINI Maria

HAVA Mircea-Gheorghe

MANDA Claudiu

MARINESCU Marian-Jean

MOTREANU Dan-Ştefan

MUREȘAN Siegfried

NICA Dan

NISTOR Gheorghe-Vlad (*)

PÎSLARU Dragoş

PLUMB Rovana

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

STRUGARIU Ramona

TERHEŞ Cristian

TOMAC Eugen

TUDORACHE Dragoş

TUDOSE Mihai

VĂLEAN Adina-Ioana (**)

VINCZE Loránt

WINKLER Iuliu

 

 

(*) Mandat valjan s učinkom od 2. prosinca 2019., tj. s danom navedenim u obavijesti nadležnog nacionalnog tijela o izboru Gheorghe-Vlada NISTORA kao zamjene za Adinu-Ioanu VĂLEAN.

 

(**) Mandat Adine-Ioane VĂLEAN istekao je 30. studenog 2019.


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Slovenija (8 zastupnika)

 

 

 

BOGOVIČ Franc

BRGLEZ Milan

FAJON Tanja

GROŠELJ Klemen

JOVEVA Irena

NOVAK Ljudmila

TOMC Romana

ZVER Milan

 

 

 


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2 July 2019)

 

Slovačka (13 zastupnika)

 

 

 

BEŇOVÁ Monika

BILČÍK Vladimír

ČÍŽ Miroslav

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia

HAJŠEL Robert

HOJSÍK Martin

JURZYKA Eugen

POLLÁK Peter

RADAČOVSKÝ Miroslav

ŠIMEČKA Michal

ŠTEFANEC Ivan

UHRÍK Milan

WIEZIK Michal


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Finska (13 zastupnika)

 

 

 

HAKKARAINEN Teuvo

HAUTALA Heidi

HEINÄLUOMA Eero

HUHTASAARI Laura

KATAINEN Elsi

KUMPULA-NATRI Miapetra

MODIG Silvia

NIINISTÖ Ville

PEKKARINEN Mauri

PIETIKÄINEN Sirpa

SARVAMAA Petri

TORVALDS Nils

VIRKKUNEN Henna

 

 

 

 


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Švedska (20 zastupnika)

 

 

 

AL-SAHLANI Abir

BERGKVIST Erik

BJÖRK Malin

DANIELSSON Johan

FEDERLEY Fredrick

FRITZON Heléne

GUTELAND Jytte

HOLMGREN Pär

INCIR Evin

KARLSBRO Karin

KOKALARI Arba

KUHNKE Alice

LEGA David

LUNDGREN Peter

POLFJÄRD Jessica

SKYTTEDAL Sara

STEGRUD Jessica

TOBÉ Tomas

WARBORN Jörgen

WEIMERS Charlie


ZASTUPNICI U PARLAMENTU PO DRŽAVI ČLANICI

 

(2. srpnja 2019.)

 

Ujedinjena Kraljevina (73 zastupnika)

 

 

 

AINSLIE Scott

ALLARD Christian

ANDERSON Martina

BEARDER Catherine

BENNION Phil

BROPHY Jane

BULL David

BULLOCK Jonathan

BUNTING Judith

CHOWNS Ellie

CORBETT Richard

DANCE Seb

DAUBNEY Martin Edward

DAVIES Chris

DE LUCY Belinda

DHAMIJA Dinesh

DODDS Diane

DOWDING Gina

ENGLAND KERR Andrew

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FORMAN Lance

FOX Claire

GIBSON Barbara Ann

GILL Nathan

GILL Neena

GLANCY James Alexander

GRIFFIN Theresa

HABIB Ben

HANNAN Daniel

HARRIS Lucy Elizabeth

HEAVER Michael

HOOK Anthony

HORWOOD Martin

HOWARTH John

JONES Jackie

JORDAN Christina Sheila

KIRTON-DARLING Jude

LONG Naomi

LONGWORTH John

LOWE Rupert

MAGID Magid

McINTYRE Anthea

McLEOD Aileen

MOBARIK Nosheena

MOHAMMED Shaffaq

MONTEITH Brian

MORAES Claude

MUMMERY June Alison

NETHSINGHA Lucy

NEWTON DUNN Bill

OVERGAARD NIELSEN Henrik

PALMER Rory

PATTEN Matthew

PHILLIPS Alexandra Lesley

PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield

PORRITT Luisa

PUGH Jake

REES-MOGG Annunziata Mary

RITCHIE Sheila

ROWETT Catherine

ROWLAND Robert

SCOTT CATO Molly

SMITH Alyn (*)

STEDMAN-BRYCE Louis

TENNANT John David Edward

TICE Richard

VAN ORDEN Geoffrey

VOADEN Caroline

VON WIESE Irina

WARD Julie

WELLS James

WIDDECOMBE Ann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat Alyna SMITHA istekao je 12. prosinca 2019.

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

 

BE

24.06.2019

28.06.2019

BG

06.06.2019

09.10.2019

CZ

18.06.2019

DK

25.06.2019

DE

26.06.2019

EE

14.06.2019

IE

06.06.2019

GR

12.06.2019

20.06.2019

ES

17.06.2019

20.06.2019

FR

13.06.2019

HR

10.06.2019

IT

21.06.2019

22.06.2019

11.10.2019

CY

28.05.2019

04.06.2019

LV

07.06.2019

14.10.2019

LT

03.06.2019

LU

20.06.2019

HU

17.06.2019

21.10.2019

MT

27.05.2019

NL

25.06.2019

AU

17.06.2019

PL

28.05.2019

PT

25.06.2019

05.11.2019

RO

21.06.2019

11.10.2019

SL

19.06.2019

16.10.2019

SK

30.05.2019

14.10.2019

FI

31.05.2019

SV

03.06.2019

UK

31.05.2019

07.10.2019


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

28.1.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

0

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jackie Jones, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lucy Nethsingha, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jorge Buxadé Villalba, Andrea Caroppo, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Javier Nart, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor, Marie Toussaint

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Leila Chaibi

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

17

+

ECR

Jorge Buxadé Villalba

GUE/NGL

Leila Chaibi

ID

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Emil Radev, Marion Walsmann

RENEW

Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Stéphane Séjourné

S&D

Evelyne Gebhardt, Jackie Jones, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken, Lara Wolters

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL L 278, 8.10.1976., str. 1.

[2] SL L 283, 21.10.2002., str. 1.

[3] SL L 262, 7.10.2005., str. 1.

[4] SL L 329, 30.12.1993., str. 34.

[5] SL L 26, 26.1.2013., str. 27.

[6] SL L 181, 29.6.2013., str. 57.

[7] SL L 165, 2.7.2018., str. 1.

[8] Le Pen protiv Parlamenta, C-208/03, EU:C:2005:429; Italija i Donnici protiv Parlamenta, C-393/07 i C-9/08, EU:C:2009:275; i Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.

[9] Boletín Oficial del Estado, br. 142, 14. lipnja 2019., str. 62477-62478.

[10] Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.

Posljednje ažuriranje: 28. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti