Procedūra : 2019/2180(REG)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0015/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0015/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 30/01/2020 - 5.3

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0019

<Date>{28/01/2020}28.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0015/2020</NoDocSe>
PDF 248kWORD 69k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>

<Titre>par pilnvaru pārbaudi</Titre>

<DocRef>(2019/2180(REG))</DocRef>


<Commission>{JURI}Juridiskā komiteja</Commission>

Referente: <Depute>Lucy Nethsingha</Depute>

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. To Eiropas Parlamenta deputātu saraksts, kuru mandāts ir atzīts par derīgu
 DALĪBVALSTU PAZIŅOJUMI
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pilnvaru pārbaudi

(2019/2180(REG))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 10. panta 1. punktu un 14. panta 2. un 3. punktu,

 ņemot vērā 1976. gada 20. septembra Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, kas pievienots Padomes 1976. gada 20. septembra Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom[1] un grozīts un pārnumurēts ar Padomes 2002. gada 25. jūnija un 2002. gada 23. septembra Lēmumu 2002/772/EK, Euratom[2],

 ņemot vērā 2005. gada 28. septembra Lēmumu 2005/684/EK, Euratom, ar ko pieņem Eiropas Parlamenta deputātu nolikumu[3], un jo īpaši tā 2. panta 1. punktu un 3. panta 1. punktu,

 ņemot vērā Padomes 1993. gada 6. decembra Direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav[4], kas grozīta ar Padomes 2012. gada 20. decembra Direktīvu 2013/1/ES[5],

 ņemot vērā Eiropadomes 2013. gada 28. jūnija Lēmumu 2013/312/ES, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu[6], un Eiropadomes 2018. gada 28. jūnija Lēmumu (ES) 2018/937, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu[7],

 ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2005. gada 7. jūlija, 2009. gada 30. aprīļa un 2019. gada 19. decembra spriedumus[8],

 ņemot vērā dalībvalstu kompetento iestāžu oficiālos paziņojumus par Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātiem,

 ņemot vērā Spānijas Junta Electoral Central 2019. gada 13. jūnija lēmumu, ar ko izsludināti Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. maija vēlēšanās ievēlētie kandidāti un kas publicēts Boletín Oficial del Estado 2019. gada 14. jūnijā[9],

 ņemot vērā Reglamenta 3., 4. un 11. pantu un I pielikumu,

 ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9-0015/2020),

A.  tā kā saskaņā ar 1976. gada 20. septembra akta 12. pantu Eiropas Parlaments pārbauda Eiropas Parlamenta deputātu pilnvaras un šajā nolūkā tas ņem vērā dalībvalstu oficiāli izziņotos rezultātus un izšķir visas domstarpības, kas varētu rasties 1976. gada akta noteikumu piemērošanas rezultātā, izņemot tādas domstarpības, kas rodas 1976. gada aktā norādīto valsts noteikumu piemērošanas rezultātā;

B. tā kā visas dalībvalstis Parlamentam ir darījušas zināmus ievēlēto deputātu kandidātu vārdus saskaņā ar Reglamenta 3. panta 1. punktu, bet ne visi vārdi ir paziņoti;

C.  tā kā saskaņā ar Eiropadomes 2013. gada 28. jūnija Lēmuma 2013/312/ES 3. pantu un Eiropadomes 2018. gada 28. jūnija Lēmuma 2018/937/ES 3. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta deputātu skaits, kas noteikts Spānijai, pašlaik ir 54, taču Spānijas kompetento iestāžu paziņojumā norādīts tikai 51 vārds; tā kā uz Eiropas Savienības Tiesas judikatūras[10] pamata un saskaņā ar 1976. gada 20. septembra akta 12. pantu Parlaments ievēlēto deputātu sarakstu izveides vajadzībām ņem vērā Junta Electoral Central 2019. gada 13. jūnija lēmumu, ar ko izsludināti 2019. gada 26. maija vēlēšanās Parlamentā ievēlētie kandidāti un kas publicēts Boletín Oficial del Estado 2019. gada 14. jūnijā; tā kā tāpēc no Spānijas ievelēto Eiropas Parlamenta deputātu skaits ir bijis 54;

D. tā kā dalībvalstīs saskaņā ar valsts tiesību aktiem var tikt izskatīti iebildumi par dažu Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu un šo procedūru rezultātā attiecīgo deputātu ievēlēšana varētu tikt anulēta;

E. tā kā daļa dalībvalstu ir novēloti nosūtījušas vai vēl nemaz nav nosūtījušas iespējamo aizstājēju vārdus vēlēšanu rezultātu secībā, kā prasīts Reglamenta 3. panta 3. punktā;

F. tā kā saskaņā ar Reglamenta 3. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta deputāta mandātu var apstiprināt tikai pēc tam, kad deputāts ir iesniedzis rakstisko deklarāciju par to, ka viņš neieņem ar deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, un rakstisko finansiālo interešu deklarāciju, ko prasa Reglamenta 3. pants un I pielikums;

G. tā kā 1976. gada akta 7. panta 1. un 2. punktā ir skaidri norādīti amati, kas nav savienojami ar Eiropas Parlamenta deputāta statusu;

H. tā kā saskaņā ar Reglamenta 11. pantu un I pielikumu katram Eiropas Parlamenta deputātam ir detalizēti jādeklarē: (a) sava profesionālā darbība iepriekšējo triju gadu laikā, pirms viņš sācis pildīt pienākumus Parlamentā, kā arī šajā pašā laikposmā viņa līdzdalība uzņēmumu, nevalstisko organizāciju, asociāciju un jebkādu citu juridiski dibinātu struktūru padomēs vai valdēs; (b) alga, kuru viņš saņem, pildot pilnvaras citā parlamentā; (c) jebkura cita regulāra algota darbība, kas tiek veikta vienlaikus ar deputāta pienākumiem, gan algota darbinieka, gan pašnodarbinātas personas statusā; (d) līdzdalība uzņēmumu, nevalstisko organizāciju, asociāciju un jebkādu citu juridiski dibinātu struktūru padomēs vai valdēs vai arī jebkāda cita darbība, ko deputāts veic ārpus Parlamenta par atalgojumu vai bez tā; (e) jebkāda gadījuma rakstura algota darbība ārpus Parlamenta, ja kalendārajā gadā kopējais atalgojums par visām deputāta gadījuma rakstura darbībām ārpus Parlamenta pārsniedz 5000 EUR; (f) līdzdalība uzņēmumā vai partnerībā, ja ir iespējama ietekme uz rīcībpolitiku vai ja šī līdzdalība deputātam ļauj būtiski ietekmēt attiecīgās struktūras darījumus; (g) jebkāda finansiāla palīdzība vai palīdzība, kas sniegta, nodrošinot darbiniekus vai materiālos līdzekļus, ko deputāts papildus Parlamenta piešķirtajiem līdzekļiem saņem no trešām personām saistībā ar savu politisko darbību, un šīs trešās personas ir jānorāda; (h) jebkādas citas finansiālas intereses, kas varētu ietekmēt deputāta pienākumu pildīšanu. Attiecībā uz katru no šiem punktiem deputātam attiecīgā gadījumā jānorāda, vai tas ir atalgots vai ne, un attiecībā uz a), c), d), e) un f) punktu deputātam arī jānorāda kāda no attiecīgajām ienākumu kategorijām; tā kā iesniegtā informācija tiek publicēta Parlamenta tīmekļa vietnē;

I. tā kā no Apvienotās Karalistes ievēlēto deputātu mandāts ir atkarīgs no tās dalības Eiropas Savienībā; tā kā Eiropadomes 2018. gada 28. jūnija Lēmuma (ES) 2018/937 3. panta 2. punkta trešās daļas dēļ un saskaņā ar to šo Eiropas Parlamenta deputātu mandāts automātiski beigsies, ja un kad stāsies spēkā Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības;

J. tā kā saskaņā ar dažiem Eiropadomes Lēmuma (ES) 2018/937 noteikumiem Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības neatbrīvos vietas saskaņā ar 1976. gada akta 13. pantu un Reglamenta 4. pantu un tāpēc no Apvienotās Karalistes ievēlēto deputātu mandāts beigsies automātiski un Eiropas Parlamentam tā beigšanās nebūs jāizziņo;

K. tā kā Eiropadomes Lēmums (ES) 2018/937 nosaka, kāds Apvienotās Karalistes izstāšanās gadījumā būs Eiropas Parlamenta deputātu skaits pa dalībvalstīm pēc tam, kad izstāšanās būs stājusies spēkā, un saskaņā ar to dažām dalībvalstīm būs jāaizpilda papildu vietas sakarā ar vietu skaita sadalījumu atbilstoši minētā lēmuma pirmajam un otrajam punktam;

L. tā kā dažas dalībvalstis ir pieņēmušas tiesību aktus, kas paredz nosacījumus par tādu vēlēšanu rīkošanu, kurās tiek izmantoti transnacionāli saraksti;

M. tā kā dažu dalībvalstu valstspiederīgajiem, kas jau noteiktu laiku dzīvo citā valstī, viņu izcelsmes dalībvalsts var liegt tiesības balsot (balsstiesību atņemšana); tā kā dažos gadījumos tas var nozīmēt arī kandidēšanas tiesību atņemšanu,

1. atzīst par derīgiem šā lēmuma pielikumā uzskaitīto Eiropas Parlamenta deputātu mandātus, ņemot vērā iespējamos dalībvalstu kompetento iestāžu lēmumus par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu;

2. vēlreiz aicina dalībvalstu kompetentās iestādes ne tikai nekavējoties paziņot Eiropas Parlamentam visu ievēlēto kandidātu vārdus, bet arī nosūtīt iespējamo aizstājēju vārdus vēlēšanu rezultātu secībā, kā arī mudina dalībvalstis, kas attiecīgos paziņojumus vēl nav nosūtījušas, to bez kavēšanās izdarīt;

3. aicina dalībvalstu kompetentās iestādes bez kavēšanās pabeigt to ziņā nodoto iespējamo strīdu izskatīšanu un informēt Parlamentu par rezultātiem; aicina pārredzami izvērtēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisi;

4. apstiprina, ka no Apvienotās Karalistes ievēlēto deputātu mandāts automātiski izbeigsies, ja un kad stāsies spēkā Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības;

5. sagaida, ka šādā gadījumā dalībvalstu kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās nosūtīs attiecīgos paziņojumus, lai būtu iespējams aizpildīt papildu vietas;

6. uzskata, ka balsstiesību atņemšana var iedarboties atturoši pret iedzīvotājiem, kas vēlas izmantot tiesības brīvi pārvietoties ES (LESD 20. panta 2. punkta a) apakšpunkts), un nelabvēlīgi skar tos, kuri šīs tiesības ir izmantojuši; uzskata, ka balsstiesību atņemšana ir pretrunā vispārēju vēlēšanu tiesību principam (LES 14. panta 3. punkts un 1976. gada akta 1. panta 3. punkts);  turklāt pauž bažas situācijām, kurās tāpēc, ka nav pietiekami skaidras procedūras, tostarp attiecībā uz balsošanas sarakstiem, tiek prasīta fiziska klātbūtne vai ir grūti iegūt balsstiesību izmantošanai vajadzīgo informāciju no dalībvalsts, tiek ierobežotas iedzīvotāju iespējas izmantot savas balsstiesības; uzskata, ka balsstiesību atņemšanu vai prasības, kas nesamērīgi kavē balsstiesību izmantošanu, nekādā gadījumā nedrīkst piemērot Eiropas Parlamenta vēlēšanām, un aicina Komisiju panākt, ka neviena dalībvalsts šādu iespēju neparedz;

7. aicina dalībvalstis, kurās šādas problēmas radušās, vienkāršot reģistrācijas procedūras, kas saistītas ar citu dalībvalstu valstspiederīgo balsošanu un kandidēšanu Eiropas vēlēšanās, jo īpaši — likvidējot liekos administratīvos šķēršļus, lai LESD 20. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētās tiesības būtu izmantojamas; pieprasa, lai Komisija panāk, ka dalībvalstu prakse atbilst ES tiesību aktiem;

8. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Komisijai, kā arī dalībvalstu kompetentajām iestādēm un parlamentiem.

 


 

PIELIKUMS. To Eiropas Parlamenta deputātu saraksts, kuru mandāts ir atzīts par derīgu

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Beļģija (21 deputāts)

 

 

 

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BOTENGA Marc

BOURGEOIS Geert

BRICMONT Saskia

CHASTEL Olivier

DE MAN Filip

DE SUTTER Petra

FRANSSEN Cindy

KANKO Assita

LAMBERTS Philippe

LUTGEN Benoît

PEETERS Kris

RIES Frédérique

TARABELLA Marc

VAN BREMPT Kathleen

VAN OVERTVELDT Johan

VANDENDRIESSCHE Tom

VAUTMANS Hilde

VERHOFSTADT Guy


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Bulgārija (17 deputāti)

 

 

 

ADEMOV Asim

ALEXANDROV YORDANOV Alexander

ALIEVA-VELI Atidzhe

DZHAMBAZKI Angel

HRISTOV Ivo

KANEV Radan

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MAYDELL Eva

MIHAYLOVA Iskra

NOVAKOV Andrey

PENKOVA Tsvetelina

RADEV Emil

SLABAKOV Andrey

STANISHEV Sergei

VITANOV Petar

YONCHEVA Elena


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Čehija (21 deputāts)

 

 

 

BLAŠKO Hynek

CHARANZOVÁ Dita

DAVID Ivan

DLABAJOVÁ Martina

GREGOROVÁ Markéta

HLAVÁČEK Martin

KNOTEK Ondřej

KOLAJA Marcel

KONEČNÁ Kateřina

KOVAŘÍK Ondřej

MAXOVÁ Radka

NIEDERMAYER Luděk

PEKSA Mikuláš

POLČÁK Stanislav

POSPÍŠIL Jiří

ŠOJDROVÁ Michaela

TOŠENOVSKÝ Evžen

VONDRA Alexandr

VRECIONOVÁ Veronika

ZAHRADIL Jan

ZDECHOVSKÝ Tomáš


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Dānija (13 deputāti)

 

 

 

AUKEN Margrete

CHRISTENSEN Asger

FUGLSANG Niels

GADE Søren

KOFOD Peter

LØKKEGAARD Morten

MELCHIOR Karen

PETER-HANSEN Kira Marie

PETERSEN Morten

SCHALDEMOSE Christel

VILLUMSEN Nikolaj

VIND Marianne (*)

WEISS Pernille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  Mandāts derīgs no 2019. gada 2. jūlija, t. i., dienas, kas norādīta dalībvalsts kompetentās iestādes paziņojumā, ka Marianne VIND aizstāj Jeppe KOFOD, par kura lēmumu ieņemt ministra amatu Dānijas valdībā un līdz ar to neuzņemties Eiropas Parlamenta deputāta mandātu Dānijas iestādes paziņoja 2019. gada 27. jūnijā.


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Vācija (96 deputāti)

 

 

 

ANDERSON Christine

ANDRESEN Rasmus

BARLEY Katarina

BECK Gunnar

BEER Nicola

BENTELE Hildegard

BERG Lars Patrick

BERGER Stefan

BISCHOFF Gabriele

BLOSS Michael

BOESELAGER Damian

BREYER Patrick

BUCHHEIT Markus

BUCHNER Klaus

BULLMAN Udo

BURKHARDT Delara

BUSCHMANN Martin

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

CAVAZZINI Anna

DEMIREL Özlem

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

DOLESCHAL Christian

DÜPONT Lena

EHLER Christian

ERNST Cornelia

EROGLU Engin

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FEST Nicolaus

FRANZ Romeo

FREUND Daniel

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEESE Alexandra

GEIER Jens

GEUKING Helmut

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GLÜCK Andreas

HAHN Henrike

HAHN Svenja

HÄUSLING Martin

HERBST Niclas

HERZBERGER-FOFANA Pierrette

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KELLER Ska

KÖRNER Moritz

KÖSTER Dietmar

KRAH Maximilian

KREHL Constanze

KUHS Joachim

LAGODINSKY Sergey

LANGE Bernd

LANGENSIEPEN Katrin

LIESE Peter

LIMMER Sylvia

LINS Norbert

MARQUARDT Erik

McALLISTER David

MEUTHEN Jörg

MICHELS Martina

MORTLER Marlene

MÜLLER Ulrike

NEUMANN Hannah

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NIENASS Niklas

NOICHL Maria

OETJEN Jan-Christoph

PAULUS Jutta

PIEPER Markus

RADTKE Dennis

REIL Guido

REINTKE Terry

SCHIRDEWAN Martin

SCHNEIDER Christine

SCHOLZ Helmut

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SEEKATZ Ralf

SEMSROTT Nico

SIMON Sven

SIPPEL Birgit

SONNEBORN Martin

VERHEYEN Sabine

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

VOSS Axel

WALSMANN Marion

WEBER Manfred

WIELAND Rainer

WÖLKEN Tiemo

ZIMNIOK Bernhard

 


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Igaunija (6 deputāti)

 

 

 

ANSIP Andrus

KALJURAND Marina

MADISON Jaak

MIKSER Sven

PAET Urmas

TOOM Yana


 

PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Īrija (11 deputāti)

 

 

 

CARTHY Matt

CUFFE Ciarán

DALY Clare

FITZGERALD Frances

FLANAGAN Luke Ming

KELLEHER Billy

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

O’SULLIVAN Grace

WALLACE Mick

WALSH Maria


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Grieķija (21 deputāts)

 

 

 

ANDROULAKIS Nikos

ARVANITIS Konstantinos

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

FRAGKOS Emmanouil (*)

GEORGOULIS Alexis

KAILI Eva

KEFALOGIANNIS Manolis

KOKKALIS Petros

KONSTANTINOU Athanasios

KOULOGLOU Stelios

KOUNTOURA Elena

KYMPOUROPOULOS Stelios

KYRTSOS Georgios

LAGOS Ioannis

MEIMARAKIS Vangelis

NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

PAPADAKIS Kostas

PAPADIMOULIS Dimitrios

SPYRAKI Maria

VELOPOULOS Kyriakos (**)

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandāts derīgs no 2019. gada 10. jūlija, t. i., dienas, kad dalībvalsts kompetentā vēlēšanu iestāde paziņoja, ka Emmanouil FRAGKOS aizstāj Kyriakos VELOPOULOS.

 

(**) Kyriakos VELOPOULOS mandāts beidzās 2019. gada 6. jūlijā.


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Spānija (54 deputāti)

 

 

 

AGUILAR Mazaly

AGUILERA Clara

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

BARRENA ARZA Pernando

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BILBAO BARANDICA Izaskun

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CAÑAS Jordi

del CASTILLO VERA Pilar

DURÁ FERRANDIS Estrella (*)

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ Jonás

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARCÍA MUÑOZ Isabel

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARICANO Luis

GONZÁLEZ Mónica Silvana

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

GONZÁLEZ PONS Esteban

HOMS GINEL Alicia

LÓPEZ Javi

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ GIL Leopoldo

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

LUENA César

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MILLÁN MON Francisco José

MONTSERRAT Dolors

MORENO SÁNCHEZ Javier

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA Maite

PINEDA Manu

REGO Sira

RIBA I GINER Diana

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

RUIZ DEVESA Domènec

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SOLÍS PÉREZ Susana

TERTSCH Hermann

URBÁN CRESPO Miguel

URTASUN Ernest

VILLANUEVA RUIZ Idoia

ZARZALEJOS Javier

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandāts derīgs no 2019. gada 2. jūlija pēc tam, kad dalībvalsts kompetentā iestāde paziņoja, ka Estrella DURÁ FERRANDIS aizstāj Josep BORRELL FONTELLES, kurš 2019. gada 26. jūnijā atteicās no savas vietas un neiesniedza pilnvaru pārbaudei vajadzīgās deklarācijas.


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Francija (74 deputāti)

 

 

 

ALFONSI François

ANDRIEU Eric

ANDROUËT Mathilde

AUBRY Manon

BARDELLA Jordan

BAY Nicolas

BEIGNEUX Aurelia

BELLAMY François-Xavier

BIJOUX Stéphane

BILDE Dominique

BITEAU Benoît

BOMPARD Manuel

BOYER Gilles

BRUNA Annika

BRUNET Sylvie

CANFIN Pascal

CARÊME Damien

CHABAUD Catherine

CHAIBI Leïla

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

COLLARD Gilbert

CORMAND David

DANJEAN Arnaud

DECERLE Jérémy

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

DELLI Karima

DIDIER Geoffroy

DURAND Pascal

EVREN Agnès

FARRENG Laurence

GARRAUD Jean-Paul

GLUCKSMANN Raphaël

GRISET Catherine

GRUDLER Christophe

GUETTA Bernard

GUILLAUME Sylvie

HAYER Valerie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JAMET France

JORON Virginie

JUVIN Herve

KARLESKIND Pierre

KELLER Fabienne

LALUCQ Aurore

LAPORTE Hélène

LARROUTUROU Pierre

LEBRETON Gilles

LECHANTEUX Julie

LOISEAU Nathalie

MARIANI Thierry

MAUREL Emmanuel

MÉLIN Joëlle

MORANO Nadine

OLIVIER Philippe

OMARJEE Younous

PELLETIER Anne-Sophie

PIRBAKAS Maxette

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

RIVIÈRE Jérôme

ROOSE Caroline

ROUGÉ André

SANDER Anne

SATOURI Mounir

SÉJOURNÉ Stéphane

TOLLERET Irène

TOUSSAINT Marie

TRILLET-LENOIR Véronique

VEDRENNE Marie-Pierre

YENBOU Salima

YON-COURTIN Stéphanie

ZACHAROPOULOU Chrysoula

 


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Horvātija (11 deputāti)

 

 

 

BORZAN Biljana

FLEGO Valter

GLAVAK Sunčana (*)

KOLAKUŠIĆ Mislav

MATIĆ Predrag Fred

PICULA Tonino

RESSLER Karlo

SINČIĆ Ivan Vilibor

SOKOL Tomislav

ŠUICA Dubravka (**)

TOMAŠIĆ Ruža

ZOVKO Željana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandāts derīgs no 2019. gada 1. decembra, t. i., dienas, kas norādīta dalībvalsts kompetentās iestādes paziņojumā, ka Sunčana GLAVAK aizstāj Dubravka ŠUICA.

 

(**) Dubravka ŠUICA mandāts beidzās 2019. gada 30. novembrī.


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Itālija (73 deputāti)

 

 

 

ADINOLFI Isabella

ADINOLFI Matteo

BALDASSARRE Simona

BARTOLO Pietro

BASSO Alessandra

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando

BERLUSCONI Silvio

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BONFRISCO Anna

BORCHIA Paolo

CALENDA Carlo

CAMPOMENOSI Marco

CAROPPO Andrea

CASANOVA Massimo

CASTALDO Fabio Massimo

CECCARDI Susanna

CHINNICI Caterina

CIOCCA Angelo

CONTE Rosanna

CORRAO Ignazio

COZZOLINO Andrea

D’AMATO Rosa

DANTI Nicola (*)

DA RE Gianantonio

DE CASTRO Paolo

DONATO Francesca

DORFMANN Herbert

DREOSTO Marco

EVI Eleonora

FERRANDINO Giuseppe

FERRARA Laura

FIDANZA Carlo

FIOCCHI Pietro

FITTO Raffaele

FURORE Mario

GANCIA Gianna

GEMMA Chiara

GIARRUSSO Dino

GRANT Valentino

GUALMINI Elisabetta

GUALTIERI Roberto (**)

LANCINI Danilo Oscar

LIZZI Elena

MAJORINO Pierfrancesco

MARTUSCIELLO Fulvio

MILAZZO Giuseppe

MORETTI Alessandra

PANZA Alessandro

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Pina

PIGNEDOLI Sabrina

PISAPIA Giuliano

PROCACCINI Nicola

REGIMENTI Luisa

RINALDI Antonio Maria

ROBERTI Franco

RONDINELLI Daniela

SALINI Massimiliano

SARDONE Silvia

SASSOLI David Maria

SMERIGLIO Massimiliano

STANCANELLI Raffaele

TAJANI Antonio

TARDINO Annalisa

TINAGLI Irene

TOIA Patrizia

TOVAGLIERI Isabella

VUOLO Lucia

ZAMBELLI Stefania

ZANNI Marco

ZULLO Marco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandāts derīgs no 2019. gada 5. septembra, t. i., dienas, kas norādīta dalībvalsts kompetentās iestādes paziņojumā, ka Nicola DANTI aizstāj Roberto GUALTIERI.

 

(**) Roberto GUALTIERI mandāts beidzās 2019. gada 4. septembrī.


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Kipra (6 deputāti)

 

 

 

CHRISTOFOROU Lefteris

FOURLAS Loukas

GEORGIOU Giorgios

KIZILYÜREK Niyazi

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Latvija (8 deputāti)

 

 

 

AMERIKS Andris

IJABS Ivars

KALNIETE Sandra

MELBĀRDE Dace

UŠAKOVS Nils

VAIDERE Inese (*)

ZĪLE Roberts

ŽDANOKA Tatjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandāts derīgs no 2019. gada 2. jūlija pēc tam, kad dalībvalsts kompetentā iestāde paziņoja, ka Inese VAIDERE aizstāj Valdi DOMBROVSKI, kurš atteicās no savas vietas pirms 9. sasaukuma sākuma un neiesniedza pilnvaru pārbaudei vajadzīgās deklarācijas.


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Lietuva (11 deputāti)

 

 

 

 

AUŠTREVIČIUS Petras

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

JAKELIŪNAS Stasys

JUKNEVIČIENĖ Rasa

KUBILIUS Andrius

MALDEIKIENĖ Aušra

MAŽYLIS Liudas

OLEKAS Juozas

ROPĖ Bronis

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

 


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Luksemburga (6 deputāti)

 

 

 

ANGEL Marc (*)

GOERENS Charles

HANSEN Christophe

METZ Tilly

SCHMIT Nicolas (**)

SEMEDO Monica

WISELER-LIMA Isabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandāts derīgs no 2019. gada 10. decembra, t. i., dienas, kas norādīta dalībvalsts iestāžu oficiālajā paziņojumā, ka Marc ANGEL aizstāj Nicolas SCHMIT.

 

(**) Nicolas SCHMIT mandāts beidzās 2019. gada 30. novembrī.


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Ungārija (21 deputāts)

 

 

 

ARA-KOVÁCS Attila

BOCSKOR Andrea

CSEH Katalin

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

DOBREV Klára

DONÁTH Anna Júlia

GÁL Kinga

GYÖNGYÖSI Márton

GYŐRI Enikő

GYÜRK András

HIDVÉGHI Balázs

HÖLVÉNYI György

JÁRÓKA Lívia

KÓSA Ádám

MOLNÁR Csaba

RÓNAI Sándor

SZÁJER József

TÓTH Edina

TRÓCSÁNYI László

UJHELYI István


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Malta (6 deputāti)

 

 

 

AGIUS SALIBA Alex

CASA David

CUTAJAR Josianne

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

SANT Alfred

 


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Nīderlande (26 deputāti)

 

 

 

AZMANI Malik

BERENDSEN Tom

CHAHIM Mohammed

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

EPPINK Derk Jan

HAZEKAMP Anja

HUITEMA Jan

JONGERIUS Agnes Maria

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MANDERS Antonius

NAGTEGAAL Caroline

PIRI Kati

RAFAELA Samira

ROOKEN Rob

ROOS Rob

RUISSEN Bert-Jan

SCHREIJER-PIERIK Annie

SCHREINEMACHER Liesje

van SPARRENTAK Kim

STRIK Tineke

TANG Paul

TAX Vera

in ‘t VELD Sophia

WOLTERS Lara (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandāts derīgs no 2019. gada 4. jūlija pēc tam, kad dalībvalsts kompetentā iestāde paziņoja, ka Lara WOLTERS aizstāj Frans TIMMERMANS, kurš neiesniedza pilnvaru pārbaudei vajadzīgās deklarācijas un nolēma palikt Eiropas komisāra amatā.


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Austrija (18 deputāti)

 

 

 

 

BERNHUBER Alexander

EDTSTADLER Karoline (*)

GAMON Claudia

HAIDER Roman

HEIDE Hannes

KARAS Othmar

MANDL Lukas

MAYER Georg

REGNER Evelyn

SCHIEDER Andreas

SCHMIEDTBAUER Simone

SIDL Günther

THALER Barbara

VANA Monika

VILIMSKY Harald

VOLLATH Bettina

WIENER Sarah

WINZIG Angelika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Karoline EDTSTADLER mandāts beidzās 2020. gada 6. janvārī.


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Polija (51 deputāts)

 

 

 

ADAMOWICZ Magdalena

ARŁUKOWICZ Bartosz

BALT Marek Paweł

BELKA Marek

BIEDROŃ Robert

BIELAN Adam

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUZEK Jerzy

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

CZARNECKI Ryszard

DUDA Jarosław

FOTYGA Anna

FRANKOWSKI Tomasz

HALICKI Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

JAKI Patryk

JARUBAS Adam

JURGIEL Krzysztof

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol

KEMPA Beata

KLOC Izabela-Helena

KOHUT Łukasz

KOPACZ Ewa

KOPCIŃSKA Joanna

KRASNODĘBSKI Zdzisław

KRUK Elżbieta

KUŹMIUK Zbigniew

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MAZUREK Beata

MILLER Leszek

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

OCHOJSKA Janina

OLBRYCHT Jan

PORĘBA Tomasz Piotr

RAFALSKA Elżbieta

RZOŃCA Bogdan

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIKORSKI Radosław

SPUREK Sylwia

SZYDŁO Beata

THUN UND HOHENSTEIN Róża

TOBISZOWSKI Grzegorz

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

WIŚNIEWSKA Jadwiga

ZALEWSKA Anna

ZŁOTOWSKI Kosma

 


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Portugāle (21 deputāts)

 

 

 

AMARO Álvaro

CARVALHAIS Isabel (*)

CARVALHO Maria de Graça

CERDAS Sara

DIONÍSIO BRADFORD André Jorge (**)

FERNANDES José Manuel

FERREIRA João

GUERREIRO Francisco

GUSMÃO José

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

MARQUES Margarida

MARQUES Pedro

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PEREIRA Lídia

PEREIRA Sandra

PIZARRO Manuel

RANGEL Paulo

SANTOS Isabel

SILVA PEREIRA Pedro

ZORRINHO Carlos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandāts derīgs no 2019. gada 3. septembra, t. i., dienas, kad dalībvalsts kompetentā iestāde paziņoja, ka Isabel CARVALHAIS aizstāj André Jorge DIONÍSIO BRADFORD.

 

(**) André Jorge DIONÍSIO BRADFORD mandāts beidzās 2019. gada 18. jūlijā.


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Rumānija (32 deputāti)

 

 

 

ARMAND Clotilde

AVRAM Carmen

BĂSESCU Traian

BENEA Adrian-Dragoş

BLAGA Vasile

BOGDAN Ioan-Rareş

BOTOŞ Vlad-Marius

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian-Silviu

CIOLOŞ Dacian

CIUHODARU Tudor

CREŢU Corina

FALCĂ Gheorghe

GHINEA Cristian

GRAPINI Maria

HAVA Mircea-Gheorghe

MANDA Claudiu

MARINESCU Marian-Jean

MOTREANU Dan-Ştefan

MUREȘAN Siegfried

NICA Dan

NISTOR Gheorghe-Vlad (*)

PÎSLARU Dragoş

PLUMB Rovana

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

STRUGARIU Ramona

TERHEŞ Cristian

TOMAC Eugen

TUDORACHE Dragoş

TUDOSE Mihai

VĂLEAN Adina-Ioana (**)

VINCZE Loránt

WINKLER Iuliu

 

 

(*) Mandāts derīgs no 2019. gada 2. decembra, t. i., dienas, kas norādīta dalībvalsts kompetentās iestādes paziņojumā, ka Gheorghe-Vlad NISTOR aizstāj Adina-Ioana VĂLEAN.

 

(**) Adina-Ioana VĂLEAN mandāts beidzās 2019. gada 30. novembrī.


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Slovēnija (8 deputāti)

 

 

 

BOGOVIČ Franc

BRGLEZ Milan

FAJON Tanja

GROŠELJ Klemen

JOVEVA Irena

NOVAK Ljudmila

TOMC Romana

ZVER Milan


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Slovākija (13 deputāti)

 

 

 

BEŇOVÁ Monika

BILČÍK Vladimír

ČÍŽ Miroslav

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia

HAJŠEL Robert

HOJSÍK Martin

JURZYKA Eugen

POLLÁK Peter

RADAČOVSKÝ Miroslav

ŠIMEČKA Michal

ŠTEFANEC Ivan

UHRÍK Milan

WIEZIK Michal


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Somija (13 deputāti)

 

 

 

HAKKARAINEN Teuvo

HAUTALA Heidi

HEINÄLUOMA Eero

HUHTASAARI Laura

KATAINEN Elsi

KUMPULA-NATRI Miapetra

MODIG Silvia

NIINISTÖ Ville

PEKKARINEN Mauri

PIETIKÄINEN Sirpa

SARVAMAA Petri

TORVALDS Nils

VIRKKUNEN Henna


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Zviedrija (20 deputāti)

 

 

 

AL-SAHLANI Abir

BERGKVIST Erik

BJÖRK Malin

DANIELSSON Johan

FEDERLEY Fredrick

FRITZON Heléne

GUTELAND Jytte

HOLMGREN Pär

INCIR Evin

KARLSBRO Karin

KOKALARI Arba

KUHNKE Alice

LEGA David

LUNDGREN Peter

POLFJÄRD Jessica

SKYTTEDAL Sara

STEGRUD Jessica

TOBÉ Tomas

WARBORN Jörgen

WEIMERS Charlie


PARLAMENTA DEPUTĀTI PĒC DALĪBVALSTS

 

(2019. gada 2. jūlijs)

 

Apvienotā Karaliste (73 deputāti)

 

 

 

AINSLIE Scott

ALLARD Christian

ANDERSON Martina

BEARDER Catherine

BENNION Phil

BROPHY Jane

BULL David

BULLOCK Jonathan

BUNTING Judith

CHOWNS Ellie

CORBETT Richard

DANCE Seb

DAUBNEY Martin Edward

DAVIES Chris

DE LUCY Belinda

DHAMIJA Dinesh

DODDS Diane

DOWDING Gina

ENGLAND KERR Andrew

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FORMAN Lance

FOX Claire

GIBSON Barbara Ann

GILL Nathan

GILL Neena

GLANCY James Alexander

GRIFFIN Theresa

HABIB Ben

HANNAN Daniel

HARRIS Lucy Elizabeth

HEAVER Michael

HOOK Anthony

HORWOOD Martin

HOWARTH John

JONES Jackie

JORDAN Christina Sheila

KIRTON-DARLING Jude

LONG Naomi

LONGWORTH John

LOWE Rupert

MAGID Magid

McINTYRE Anthea

McLEOD Aileen

MOBARIK Nosheena

MOHAMMED Shaffaq

MONTEITH Brian

MORAES Claude

MUMMERY June Alison

NETHSINGHA Lucy

NEWTON DUNN Bill

OVERGAARD NIELSEN Henrik

PALMER Rory

PATTEN Matthew

PHILLIPS Alexandra Lesley

PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield

PORRITT Luisa

PUGH Jake

REES-MOGG Annunziata Mary

RITCHIE Sheila

ROWETT Catherine

ROWLAND Robert

SCOTT CATO Molly

SMITH Alyn (*)

STEDMAN-BRYCE Louis

TENNANT John David Edward

TICE Richard

VAN ORDEN Geoffrey

VOADEN Caroline

VON WIESE Irina

WARD Julie

WELLS James

WIDDECOMBE Ann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Alyn Smith mandāts beidzās 2019. gada 12. decembrī.

DALĪBVALSTU PAZIŅOJUMI

 

BE

24.06.2019

28.06.2019

BG

06.06.2019

09.10.2019

CZ

18.06.2019

DK

25.06.2019

DE

26.06.2019

EE

14.06.2019

IE

06.06.2019

GR

12.06.2019

20.06.2019

ES

17.06.2019

20.06.2019

FR

13.06.2019

HR

10.06.2019

IT

21.06.2019

22.06.2019

11.10.2019

CY

28.05.2019

04.06.2019

LV

07.06.2019

14.10.2019

LT

03.06.2019

LU

20.06.2019

HU

17.06.2019

21.10.2019

MT

27.05.2019

NL

25.06.2019

AU

17.06.2019

PL

28.05.2019

PT

25.06.2019

05.11.2019

RO

21.06.2019

11.10.2019

SL

19.06.2019

16.10.2019

SK

30.05.2019

14.10.2019

FI

31.05.2019

SV

03.06.2019

UK

31.05.2019

07.10.2019


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

28.1.2020

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

0

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jackie Jones, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lucy Nethsingha, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jorge Buxadé Villalba, Andrea Caroppo, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Javier Nart, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor, Marie Toussaint

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Leila Chaibi


 

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

17

+

ECR

Jorge Buxadé Villalba

GUE/NGL

Leila Chaibi

ID

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Emil Radev, Marion Walsmann

RENEW

Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Stéphane Séjourné

S&D

Evelyne Gebhardt, Jackie Jones, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken, Lara Wolters

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

[1] OV L 278, 8.10.1976., 1. lpp.

[2] OV L 283, 21.10.2002., 1. lpp.

[3] OV L 262, 7.10.2005., 1. lpp.

[4] OV L 329, 30.12.1993., 34. lpp.

[5] OV L 26, 26.1.2013., 27. lpp.

[6] OV L 181, 29.6.2013., 57. lpp.

[7] OV L 165, 2.7.2018., 1. lpp.

[8] Le Pen pret Parlamentu, C-208/03, EU:C:2005:429; Itālijas Republika un Donnici pret Parlamentu, C-393/07 un C-9/08, EU:C:2009:275; un Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.

[9] Boletín Oficial del Estado, Nr. 142, 2019. gada 14. jūnijs, 62477.–62478. lpp.

[10] Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 28. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika