RAPPORT dwar il-verifika tal-kredenzjali

  28.1.2020 - (2019/2180(REG))

  Kumitat għall-Affarijiet Legali
  Rapporteur: Lucy Nethsingha


  Proċedura : 2019/2180(REG)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A9-0015/2020
  Testi mressqa :
  A9-0015/2020
  Dibattiti :
  Votazzjonijiet :
  Testi adottati :

  PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-verifika tal-kredenzjali

  (2019/2180(REG))

  Il-Parlament Ewropew,

   wara li kkunsidra l-Artikoli 10(1), 14(2) u 14(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

   wara li kkunsidra l-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, anness mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 76/787/KEFA, KEE, Euratom tal-20 ta' Settembru 1976[1], kif emendat u rinumerat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/772/KE, Euratom tal-25 ta' Ġunju 2002 u tat-23 ta' Settembru 2002[2],

   wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 2005/684/KE, Euratom tiegħu tat-28 ta' Settembru 2005 li tadotta l-istatut għall-membri tal-Parlament Ewropew[3], u b'mod partikolari l-Artikoli 2(1) u 3(1) tagħha,

   wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE tas-6 ta' Diċembru 1993 dwar arranġamenti dettaljati sabiex jiġi eżerċitat id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għal-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini ta' l-Unjoni li joqogħdu fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux ċittadini[4], kif emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 2013/1/UE tal-20 ta' Diċembru 2012[5],

   wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2013/312/UE tat-28 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew[6] u d-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2018/937 tat-28 ta' Ġunju 2018 li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew[7],

   wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tas-7 ta' Lulju 2005, tat-30 ta' April 2009 u tad-19 ta' Diċembru 2019[8],

   wara li kkunsidra l-komunikazzjonijiet uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dwar ir-riżultati tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew,

   wara li kkunsidra d-deċiżjoni tat-13 ta' Ġunju 2019 tal-Junta Electoral Central (Kummissjoni Elettorali Ċentrali Spanjola) li tipproklama l-kandidati eletti fil-Parlament Ewropew fl-elezzjonijiet li saru fis-26 ta' Mejju 2019 u li ġiet ippubblikata fil-Boletín Oficial del Estado (Gazzetta Uffiċjali tal-Istat) fl-14 ta' Ġunju 2019[9];

   wara li kkunsidra l-Artikoli 3, 4 u 11 u l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A9-0015/2020),

  A.  billi, skont l-Artikolu 12 tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, il-Parlament Ewropew għandu jivverifika l-kredenzjali tal-Membri tal-Parlament Ewropew u, għal dan l-iskop, għandu jieħu nota tar-riżultati ddikjarati uffiċjalment mill-Istati Membri u għandu jiddeċiedi dwar kwalunkwe kontroversja li tista' tinqala' mid-dispożizzjonijiet tal-Att tal-1976, minbarra dawk li jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet nazzjonali li għalihom jirreferi l-Att tal-1976;

  B. billi l-Istati Membri kollha nnotifikaw l-ismijiet tal-Membri eletti lill-Parlament skont l-Artikolu 3(1) tar-Regoli ta' Proċedura, iżda mhux l-ismijiet kollha ġew ikkomunikati;

  C.  billi, skont l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2013/312/UE tat-28 ta' Ġunju 2013 u l-Artikolu 3(2) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2018/937/UE tat-28 ta' Ġunju 2018, l-għadd ta' rappreżentanti fil-Parlament Ewropew allokat lil Spanja fil-preżent huwa 54, filwaqt li n-notifika tal-awtoritajiet kompetenti Spanjoli fiha bis 51 isem; billi, abbażi tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea[10] u fi qbil mal-Artikolu 12 tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, il-Parlament jieħu nota tad-deċiżjoni tat-13 ta' Ġunju 2019 tal-Junta Electoral Central li tipproklama l-kandidati eletti fil-Parlament Ewropew fl-elezzjonijiet li saru fis-26 ta' Mejju 2019 u li ġiet ippubblikata fil-Boletín Oficial del Estado fl-14 ta' Ġunju 2019 għall-iskop li tistabbilixxi l-lista tal-Membri eletti; billi, għaldaqstant, l-għadd ta' rappreżentanti fil-Parlament Ewropew eletti fi Spanja kien 54;

  D. billi fl-Istati Membri jistgħu jiġu kkunsidrati, skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, oġġezzjonijiet fir-rigward tal-elezzjoni ta' xi Membri tal-Parlament Ewropew u billi dawn il-proċeduri jistgħu jirriżultaw fl-annullament tal-elezzjoni tal-Membri kkonċernati;

  E. billi ċerti Stati Membri għaddew tard lill-Parlament il-listi ta' sostituti eventwali, filwaqt li oħrajn għadhom ma għaddew l-ebda tali lista, flimkien mal-ordni tagħhom skont ir-riżultat tal-votazzjoni, kif jirrikjedi l-Artikolu 3(3) tar-Regoli ta' Proċedura;

  F. billi, skont l-Artikolu 3(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-validità tal-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew ma tistax tiġi kkonfermata jekk ma jkunux saru d-dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-assenza ta' kwalunkwe kariga inkompatibbli u d-dikjarazzjoni bil-miktub tal-interessi finanzjarji rikjesti skont l-Artikolu 3 u l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura;

  G. billi l-Artikolu 7(1) u (2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 jiddefinixxi b'mod ċar il-karigi li huma inkompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew;

  H. billi, skont l-Artikolu 11 u l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura, kull Membru tal-Parlament Ewropew huwa obbligat jippreżenta dikjarazzjoni dettaljata dwar: (a) l-attivitajiet professjonali tal-Membru matul it-tliet snin qabel il-ħatra tiegħu fil-Parlament, u l-parteċipazzjoni tiegħu matul dak il-perjodu f'kumitati jew bordijiet ta' kumpaniji, organizzazzjonijiet mhux governattivi, assoċjazzjonijiet jew kwalunkwe organu ieħor stabbilit fil-liġi; (b) kwalunkwe salarju li l-Membru jirċievi għat-twettiq ta' mandat f'parlament ieħor, (c) kwalunkwe attività b'remunerazzjoni regolari mwettqa mill-Membru fl-istess żmien li jkun qed jeżerċita l-kariga tiegħu, kemm bħala impjegat u kemm jekk jaħdem għal rasu; (d) il-parteċipazzjoni f'kumitati jew bordijiet ta' kumpaniji, organizzazzjonijiet mhux governattivi, assoċjazzjonijiet jew kwalunkwe korp ieħor stabbilit fil-liġi, jew kwalunkwe attività oħra esterna li tinvolvi l-Membru, kemm jekk remunerat u kemm jekk le; (e) kwalunkwe attività esterna okkażjonali b'remunerazzjoni, jekk ir-remunerazzjoni totali tal-attivitajiet esterni okkażjonali kollha tal-Membru taqbeż il-EUR 5 000 f'sena kalendarja; (f) ishma jew sħubija f'kumpanija, fejn hemm il-possibbiltà ta' riperkussjonijiet fuq il-politika pubblika, jew meta din il-parteċipazzjoni tagħti lill-Membru influwenza sinifikanti fl-affarijiet tal-organizzazzjoni inkwestjoni; (g) kull għajnuna, sew finanzjarja u sew fil-forma ta' riżorsi umani jew materjali, minbarra l-għajnuna pprovduta mill-Parlament, mogħtija lill-Membru minħabba l-attivitajiet politiċi tiegħu minn terzi persuni, li għandhom ikunu identifikati; (h) kwalunkwe interess finanzjarju ieħor li jista' jinfluwenza l-qadi tad-dmirijiet tal-Membru. Għal kull wieħed minn dawn il-punti, il-Membru għandu l-obbligu li jindika, meta jkun il-każ, jekk huwiex remunerat jew le u, għall-punti (a), (c), (d), (e) u (f), il-Membru għandu wkoll jindika l-kategorija ta' introjtu rilevanti; billi l-informazzjoni mogħtija tiġi ppubblikata fis-sit web tal-Parlament;

  I. billi l-mandat tar-rappreżentanti eletti fir-Renju Unit huwa bbażat fuq is-sħubija tal-pajjiż fl-Unjoni Ewropea; billi, b'konsegwenza tal-Artikolu 3(2), it-tielet subparagrafu, tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2018/937 tat-28 ta' Ġunju 2018, u bis-saħħa tal-imsemmi Artikolu, il-mandat ta' dawn il-Membri tal-Parlament Ewropew jintemm awtomatikament jekk u fil-jum li fih il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea jsir legalment effettiv;

  J. billi, skont l-istess dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2018/937, il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea mhuwiex se jikkawża vakanza skont l-Artikolu 13 tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 u l-Artikolu 4 tar-Regoli ta' Proċedura u, konsegwentement, it-tmiem tal-mandat tar-rappreżentanti eletti fir-Renju Unit ikun awtomatiku u jsir mingħajr il-bżonn li jiġi ddikjarat mill-Parlament Ewropew;

  K. billi, fil-każ tal-ħruġ tar-Renju Unit, l-għadd ta' rappreżentanti fil-Parlament Ewropew għal kull Stat Membru wara li tali ħruġ ikun sar effettiv ġie stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2018/937 u se jwassal biex rappreżentanti minn ċerti Stati Membri jimlew is-siġġijiet addizzjonali li jirriżultaw mill-għadd ta' siġġijiet allokat skont l-ewwel u t-tieni subparagrafi ta' dik id-deċiżjoni;

  L. billi ċerti Stati Membri adottaw liġijiet jew regolamenti li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-organizzazzjoni ta' elezzjonijiet b'listi transnazzjonali;

  M. billi ċ-ċittadini ta' ċerti Stati Membri li ilhom jgħixu f'pajjiż ieħor għal perjodu ta' żmien speċifiku jistgħu jiġu mċaħħda mid-dritt tal-vot fl-Istat Membru tagħhom (ċaħda tad-dritt tal-vot); billi, f'xi każijiet, dan jista' jinkludi wkoll iċ-ċaħda tad-dritt għall-kandidatura;

  1. Jiddikjara validu, suġġett għal kwalunkwe deċiżjonijiet eventwali mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li fihom ir-riżultati elettorali jkunu ġew ikkontestati, il-mandat tal-Membri tal-Parlament Ewropew imsemmija fl-Anness ta' din id-deċiżjoni;

  2. Itenni t-talba tiegħu li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti mhux biss jinnotifikawh minnufih bl-ismijiet tal-kandidati eletti, iżda wkoll jgħaddulu l-ismijiet ta' kwalunkwe sostitut, flimkien mal-ordni tagħhom skont ir-riżultat tal-votazzjoni, u jħeġġeġ lil dawk li għadhom ma bagħtux in-notifiki rilevanti biex jagħmlu dan mill-aktar fis;

  3. Jitlob li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jtemmu mingħajr dewmien l-eżami tal-kontestazzjonijiet possibbli li ġew ippreżentati lilhom, u li jinfurmaw lill-Parlament bir-riżultati tiegħu; jitlob li ssir evalwazzjoni trasparenti tal-iżvolġiment tal-elezzjonijiet Ewropej;

  4. Jirrikonoxxi li l-mandat tar-rappreżentanti eletti fir-Renju Unit jintemm awtomatikament jekk u fil-jum li fih il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea jsir legalment effettiv;

  5. F'din l-eventwalità, jistenna li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jibagħtu n-notifiki rilevanti, mingħajr dewmien bla bżonn, biex jimtlew is-siġġijiet addizzjonali;

  6. Iqis li ċ-ċaħda tad-dritt tal-vot tista', potenzjalment, ikollha effett dissważiv fuq iċ-ċittadini li jkollhom il-ħsieb jeżerċitaw id-dritt ta' moviment liberu fi ħdan l-UE (Artikolu 20(2)(a) tat-TFUE) u tikkawża riperkussjonijiet fuq dawk iċ-ċittadini li jkunu eżerċitaw dan l-istess dritt; iqis li ċ-ċaħda tad-dritt tal-vot tikser il-prinċipju ta' suffraġju universali (Artikolu 14(2) tat-TUE u Artikolu 1(3) tal-Att tal-1976);  barra minn hekk, jesprimi tħassib dwar sitwazzjonijiet li fihom iċ-ċittadini jiġu mfixkla milli jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom minħabba nuqqas ta' ċarezza tal-proċeduri, inkluż bi rbit ma' listi tal-votanti, rekwiżiti ta' preżenza fiżika, jew diffikultà fil-ksib ta' aċċess għall-informazzjoni meħtieġa min-naħa tal-Istati Membri biex dak li jkun jeżerċita d-dritt tal-vot; huwa tal-fehma li ċ-ċaħda tad-dritt tal-vot jew rekwiżiti li jfixklu b'mod sproporzjonat l-eżerċizzju tad-dritt tal-vot fl-ebda ċirkostanza ma għandhom japplikaw għall-elezzjonijiet Ewropew, u jitlob li l-Kummissjoni tiżgura li l-ebda Stat Membru ma jipprevedi din il-possibbiltà;

  7. Jitlob li l-Istati Membri li fihom setgħu nqalgħu problemi ta' dan it-tip jissemplifikaw il-formalitajiet ta' reġistrazzjoni tagħhom marbutin mal-parteċipazzjoni ta' persuni b'ċittadinanza ta' Stati Membri oħrajn fl-elezzjonijiet Ewropej, sew bħala votanti u sew bħala kandidati, b'mod partikolari billi jneħħu l-ostakoli amministrattivi żejda, b'tali mod li jagħmlu effettivi d-drittijiet imsemmija fl-Artikolu 20(2)(a) u (b) tat-TFUE; jitlob li l-Kummissjoni tiżgura li l-prattiki tal-Istati Membri jikkonformaw mal-liġi tal-UE;

  8. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-Deċiżjoni lill-Kummissjoni, lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti kif ukoll lill-parlamenti tal-Istati Membri.

   

   


   

  ANNESS: Lista tal-Membri tal-Parlament Ewropew li l-mandat tagħhom ġie ddikjarat validu

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Il-Belġju (21 Membru)

   

   

   

  ANNEMANS Gerolf

  ARENA Maria

  ARIMONT Pascal

  BOTENGA Marc

  BOURGEOIS Geert

  BRICMONT Saskia

  CHASTEL Olivier

  DE MAN Filip

  DE SUTTER Petra

  FRANSSEN Cindy

  KANKO Assita

  LAMBERTS Philippe

  LUTGEN Benoît

  PEETERS Kris

  RIES Frédérique

  TARABELLA Marc

  VAN BREMPT Kathleen

  VAN OVERTVELDT Johan

  VANDENDRIESSCHE Tom

  VAUTMANS Hilde

  VERHOFSTADT Guy

   

   

   

   


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Il-Bulgarija (17-il Membru)

   

   

   

  ADEMOV Asim

  ALEXANDROV YORDANOV Alexander

  ALIEVA-VELI Atidzhe

  DZHAMBAZKI Angel

  HRISTOV Ivo

  KANEV Radan

  KOVATCHEV Andrey

  KYUCHYUK Ilhan

  MAYDELL Eva

  MIHAYLOVA Iskra

  NOVAKOV Andrey

  PENKOVA Tsvetelina

  RADEV Emil

  SLABAKOV Andrey

  STANISHEV Sergei

  VITANOV Petar

  YONCHEVA Elena


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Ir-Repubblika Ċeka (21 Membru)

   

   

   

  BLAŠKO Hynek

  CHARANZOVÁ Dita

  DAVID Ivan

  DLABAJOVÁ Martina

  GREGOROVÁ Markéta

  HLAVÁČEK Martin

  KNOTEK Ondřej

  KOLAJA Marcel

  KONEČNÁ Kateřina

  KOVAŘÍK Ondřej

  MAXOVÁ Radka

  NIEDERMAYER Luděk

  PEKSA Mikuláš

  POLČÁK Stanislav

  POSPÍŠIL Jiří

  ŠOJDROVÁ Michaela

  TOŠENOVSKÝ Evžen

  VONDRA Alexandr

  VRECIONOVÁ Veronika

  ZAHRADIL Jan

  ZDECHOVSKÝ Tomáš


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Id-Danimarka (13-il Membru)

   

   

   

  AUKEN Margrete

  CHRISTENSEN Asger

  FUGLSANG Niels

  GADE Søren

  KOFOD Peter

  LØKKEGAARD Morten

  MELCHIOR Karen

  PETER-HANSEN Kira Marie

  PETERSEN Morten

  SCHALDEMOSE Christel

  VILLUMSEN Nikolaj

  VIND Marianne (*)

  WEISS Pernille

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*)  Il-mandat huwa validu b'effett mit-2 ta' Lulju 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Marianne VIND flok is-Sur Jeppe KOFOD, li d-deċiżjoni tiegħu li jassumi l-kariga ta' Ministru tal-Gvern Daniż u, konsegwentement, li ma jibdiex il-mandat tiegħu bħala Membru tal-Parlament Ewropew, ġiet innotifikata mill-awtoritajiet nazzjonali Daniżi fis-27 ta' Ġunju 2019.


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Il-Ġermanja (96 Membru)

   

   

   

  ANDERSON Christine

  ANDRESEN Rasmus

  BARLEY Katarina

  BECK Gunnar

  BEER Nicola

  BENTELE Hildegard

  BERG Lars Patrick

  BERGER Stefan

  BISCHOFF Gabriele

  BLOSS Michael

  BOESELAGER Damian

  BREYER Patrick

  BUCHHEIT Markus

  BUCHNER Klaus

  BULLMAN Udo

  BURKHARDT Delara

  BUSCHMANN Martin

  BÜTIKOFER Reinhard

  CASPARY Daniel

  CAVAZZINI Anna

  DEMIREL Özlem

  DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

  DOLESCHAL Christian

  DÜPONT Lena

  EHLER Christian

  ERNST Cornelia

  EROGLU Engin

  ERTUG Ismail

  FERBER Markus

  FEST Nicolaus

  FRANZ Romeo

  FREUND Daniel

  GAHLER Michael

  GEBHARDT Evelyne

  GEESE Alexandra

  GEIER Jens

  GEUKING Helmut

  GIEGOLD Sven

  GIESEKE Jens

  GLÜCK Andreas

  HAHN Henrike

  HAHN Svenja

  HÄUSLING Martin

  HERBST Niclas

  HERZBERGER-FOFANA Pierrette

  HOHLMEIER Monika

  JAHR Peter

  KAMMEREVERT Petra

  KELLER Ska

  KÖRNER Moritz

  KÖSTER Dietmar

  KRAH Maximilian

  KREHL Constanze

  KUHS Joachim

  LAGODINSKY Sergey

  LANGE Bernd

  LANGENSIEPEN Katrin

  LIESE Peter

  LIMMER Sylvia

  LINS Norbert

  MARQUARDT Erik

  McALLISTER David

  MEUTHEN Jörg

  MICHELS Martina

  MORTLER Marlene

  MÜLLER Ulrike

  NEUMANN Hannah

  NEUSER Norbert

  NIEBLER Angelika

  NIENASS Niklas

  NOICHL Maria

  OETJEN Jan-Christoph

  PAULUS Jutta

  PIEPER Markus

  RADTKE Dennis

  REIL Guido

  REINTKE Terry

  SCHIRDEWAN Martin

  SCHNEIDER Christine

  SCHOLZ Helmut

  SCHULZE Sven

  SCHUSTER Joachim

  SCHWAB Andreas

  SEEKATZ Ralf

  SEMSROTT Nico

  SIMON Sven

  SIPPEL Birgit

  SONNEBORN Martin

  VERHEYEN Sabine

  VON CRAMON-TAUBADEL Viola

  VOSS Axel

  WALSMANN Marion

  WEBER Manfred

  WIELAND Rainer

  WÖLKEN Tiemo

  ZIMNIOK Bernhard

   

   


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  L-Estonja (6 Membri)

   

   

   

  ANSIP Andrus

  KALJURAND Marina

  MADISON Jaak

  MIKSER Sven

  PAET Urmas

  TOOM Yana

   

   

   

   

   


   

  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  L-Irlanda (11-il Membru)

   

   

   

  CARTHY Matt

  CUFFE Ciarán

  DALY Clare

  FITZGERALD Frances

  FLANAGAN Luke Ming

  KELLEHER Billy

  KELLY Seán

  McGUINNESS Mairead

  O’SULLIVAN Grace

  WALLACE Mick

  WALSH Maria


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Il-Greċja (21 Membru)

   

   

   

  ANDROULAKIS Nikos

  ARVANITIS Konstantinos

  ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

  FRAGKOS Emmanouil (*)

  GEORGOULIS Alexis

  KAILI Eva

  KEFALOGIANNIS Manolis

  KOKKALIS Petros

  KONSTANTINOU Athanasios

  KOULOGLOU Stelios

  KOUNTOURA Elena

  KYMPOUROPOULOS Stelios

  KYRTSOS Georgios

  LAGOS Ioannis

  MEIMARAKIS Vangelis

  NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

  PAPADAKIS Kostas

  PAPADIMOULIS Dimitrios

  SPYRAKI Maria

  VELOPOULOS Kyriakos (**)

  VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

  ZAGORAKIS Theodoros

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*) Il-mandat huwa validu b'effett mill-10 ta' Lulju 2019, jiġifieri d-data tan-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Emmanouil FRAGKOS flok is-Sur Kyriakos VELOPOULOS.

   

  (**) Il-mandat tas-Sur Kyriakos VELOPOULOS intemm fis-6 ta' Lulju 2019.


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Spanja (54 Membru)

   

   

   

  AGUILAR Mazaly

  AGUILERA Clara

  ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

  BARRENA ARZA Pernando

  BAUZÁ DÍAZ José Ramón

  BENJUMEA BENJUMEA Isabel

  BILBAO BARANDICA Izaskun

  BUXADÉ VILLALBA Jorge

  CAÑAS Jordi

  del CASTILLO VERA Pilar

  DURÁ FERRANDIS Estrella (*)

  ESTARÀS FERRAGUT Rosa

  FERNÁNDEZ Jonás

  GÁLVEZ MUÑOZ Lina

  GARCÍA DEL BLANCO Ibán

  GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

  GARCÍA MUÑOZ Isabel

  GARCÍA PÉREZ Iratxe

  GARDIAZABAL RUBIAL Eider

  GARICANO Luis

  GONZÁLEZ Mónica Silvana

  GONZÁLEZ CASARES Nicolás

  GONZÁLEZ PONS Esteban

  HOMS GINEL Alicia

  LÓPEZ Javi

  LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

  LÓPEZ GIL Leopoldo

  LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

  LUENA César

  MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

  MALDONADO LÓPEZ Adriana

  MILLÁN MON Francisco José

  MONTSERRAT Dolors

  MORENO SÁNCHEZ Javier

  NART Javier

  PAGAZAURTUNDÚA Maite

  PINEDA Manu

  REGO Sira

  RIBA I GINER Diana

  RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

  RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

  RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

  RUIZ DEVESA Domènec

  SÁNCHEZ AMOR Nacho

  SOLÍS PÉREZ Susana

  TERTSCH Hermann

  URBÁN CRESPO Miguel

  URTASUN Ernest

  VILLANUEVA RUIZ Idoia

  ZARZALEJOS Javier

  ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*) Il-mandat huwa validu b'effett mit-2 ta' Lulju 2019, skont in-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Estrella DURÁ FERRANDIS flok is-Sur Josep BORRELL FONTELLES, li rrinunzja għas-siġġu tiegħu fis-26 ta' Ġunju 2019 u ma ppreżentax id-dikjarazzjonijiet neċessarji għall-verifika tal-kredenzjali tiegħu.


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Franza (74 Membru)

   

   

   

  ALFONSI François

  ANDRIEU Eric

  ANDROUËT Mathilde

  AUBRY Manon

  BARDELLA Jordan

  BAY Nicolas

  BEIGNEUX Aurelia

  BELLAMY François-Xavier

  BIJOUX Stéphane

  BILDE Dominique

  BITEAU Benoît

  BOMPARD Manuel

  BOYER Gilles

  BRUNA Annika

  BRUNET Sylvie

  CANFIN Pascal

  CARÊME Damien

  CHABAUD Catherine

  CHAIBI Leïla

  COLIN-OESTERLÉ Nathalie

  COLLARD Gilbert

  CORMAND David

  DANJEAN Arnaud

  DECERLE Jérémy

  DELBOS-CORFIELD Gwendoline

  DELLI Karima

  DIDIER Geoffroy

  DURAND Pascal

  EVREN Agnès

  FARRENG Laurence

  GARRAUD Jean-Paul

  GLUCKSMANN Raphaël

  GRISET Catherine

  GRUDLER Christophe

  GUETTA Bernard

  GUILLAUME Sylvie

  HAYER Valerie

  HORTEFEUX Brice

  JADOT Yannick

  JALKH Jean-François

  JAMET France

  JORON Virginie

  JUVIN Herve

  KARLESKIND Pierre

  KELLER Fabienne

  LALUCQ Aurore

  LAPORTE Hélène

  LARROUTUROU Pierre

  LEBRETON Gilles

  LECHANTEUX Julie

  LOISEAU Nathalie

  MARIANI Thierry

  MAUREL Emmanuel

  MÉLIN Joëlle

  MORANO Nadine

  OLIVIER Philippe

  OMARJEE Younous

  PELLETIER Anne-Sophie

  PIRBAKAS Maxette

  RIQUET Dominique

  RIVASI Michèle

  RIVIÈRE Jérôme

  ROOSE Caroline

  ROUGÉ André

  SANDER Anne

  SATOURI Mounir

  SÉJOURNÉ Stéphane

  TOLLERET Irène

  TOUSSAINT Marie

  TRILLET-LENOIR Véronique

  VEDRENNE Marie-Pierre

  YENBOU Salima

  YON-COURTIN Stéphanie

  ZACHAROPOULOU Chrysoula

   


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Il-Kroazja (11-il Membru)

   

   

   

  BORZAN Biljana

  FLEGO Valter

  GLAVAK Sunčana (*)

  KOLAKUŠIĆ Mislav

  MATIĆ Predrag Fred

  PICULA Tonino

  RESSLER Karlo

  SINČIĆ Ivan Vilibor

  SOKOL Tomislav

  ŠUICA Dubravka (**)

  TOMAŠIĆ Ruža

  ZOVKO Željana

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*) Il-mandat huwa validu b'effett mill-1 ta' Diċembru 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Sunčana GLAVAK flok is-Sa Dubravka ŠUICA.

   

  Il-mandat tas-Sa Dubravka ŠUICA ntemm fit-30 ta' Novembru 2019.


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  L-Italja (73 Membru)

   

   

   

  ADINOLFI Isabella

  ADINOLFI Matteo

  BALDASSARRE Simona

  BARTOLO Pietro

  BASSO Alessandra

  BEGHIN Tiziana

  BENIFEI Brando

  BERLUSCONI Silvio

  BIZZOTTO Mara

  BONAFÈ Simona

  BONFRISCO Anna

  BORCHIA Paolo

  CALENDA Carlo

  CAMPOMENOSI Marco

  CAROPPO Andrea

  CASANOVA Massimo

  CASTALDO Fabio Massimo

  CECCARDI Susanna

  CHINNICI Caterina

  CIOCCA Angelo

  CONTE Rosanna

  CORRAO Ignazio

  COZZOLINO Andrea

  D’AMATO Rosa

  DANTI Nicola (*)

  DA RE Gianantonio

  DE CASTRO Paolo

  DONATO Francesca

  DORFMANN Herbert

  DREOSTO Marco

  EVI Eleonora

  FERRANDINO Giuseppe

  FERRARA Laura

  FIDANZA Carlo

  FIOCCHI Pietro

  FITTO Raffaele

  FURORE Mario

  GANCIA Gianna

  GEMMA Chiara

  GIARRUSSO Dino

  GRANT Valentino

  GUALMINI Elisabetta

  GUALTIERI Roberto (**)

  LANCINI Danilo Oscar

  LIZZI Elena

  MAJORINO Pierfrancesco

  MARTUSCIELLO Fulvio

  MILAZZO Giuseppe

  MORETTI Alessandra

  PANZA Alessandro

  PATRICIELLO Aldo

  PEDICINI Piernicola

  PICIERNO Pina

  PIGNEDOLI Sabrina

  PISAPIA Giuliano

  PROCACCINI Nicola

  REGIMENTI Luisa

  RINALDI Antonio Maria

  ROBERTI Franco

  RONDINELLI Daniela

  SALINI Massimiliano

  SARDONE Silvia

  SASSOLI David Maria

  SMERIGLIO Massimiliano

  STANCANELLI Raffaele

  TAJANI Antonio

  TARDINO Annalisa

  TINAGLI Irene

  TOIA Patrizia

  TOVAGLIERI Isabella

  VUOLO Lucia

  ZAMBELLI Stefania

  ZANNI Marco

  ZULLO Marco

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*) Il-mandat huwa validu b'effett mill-5 ta' Diċembru 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Nicola DANTI flok is-Sur Roberto GUALTIERI.

   

  (**) Il-mandat tas-Sur Roberto GUALTIERI ntemm fl-4 ta' Settembru 2019.


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Ċipru (6 Membri)

   

   

   

  CHRISTOFOROU Lefteris

  FOURLAS Loukas

  GEORGIOU Giorgios

  KIZILYÜREK Niyazi

  MAVRIDES Costas

  PAPADAKIS Demetris


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Il-Latvja (8 Membri)

   

   

   

  AMERIKS Andris

  IJABS Ivars

  KALNIETE Sandra

  MELBĀRDE Dace

  UŠAKOVS Nils

  VAIDERE Inese (*)

  ZĪLE Roberts

  ŽDANOKA Tatjana

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*) Il-mandat huwa validu b'effett mit-2 ta' Lulju 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Inese VAIDERE flok is-Sur Valdis DOMBROVSKIS, li rrinunzja għas-siġġu tiegħu qabel ma bdiet id-disa' leġiżlatura u ma ppreżentax id-dikjarazzjonijiet neċessarji għall-verifika tal-kredenzjali tiegħu.


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Il-Litwanja (11-il Membru)

   

   

   

   

  AUŠTREVIČIUS Petras

  BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

  JAKELIŪNAS Stasys

  JUKNEVIČIENĖ Rasa

  KUBILIUS Andrius

  MALDEIKIENĖ Aušra

  MAŽYLIS Liudas

  OLEKAS Juozas

  ROPĖ Bronis

  TOMAŠEVSKI Valdemar

  USPASKICH Viktor

   


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Il-Lussemburgu (6 Membri)

   

   

   

  ANGEL Marc (*)

  GOERENS Charles

  HANSEN Christophe

  METZ Tilly

  SCHMIT Nicolas (**)

  SEMEDO Monica

  WISELER-LIMA Isabel

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*) Il-mandat huwa validu b'effett mill-10 ta' Diċembru 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Marc ANGEL flok is-Sur Nicolas SCHMIT.

   

  (**) Il-mandat tas-Sur Nicolas SCHMIT intemm fit-30 ta' Novembru 2019.


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  L-Ungerija (21 Membru)

   

   

   

  ARA-KOVÁCS Attila

  BOCSKOR Andrea

  CSEH Katalin

  DELI Andor

  DEUTSCH Tamás

  DOBREV Klára

  DONÁTH Anna Júlia

  GÁL Kinga

  GYÖNGYÖSI Márton

  GYŐRI Enikő

  GYÜRK András

  HIDVÉGHI Balázs

  HÖLVÉNYI György

  JÁRÓKA Lívia

  KÓSA Ádám

  MOLNÁR Csaba

  RÓNAI Sándor

  SZÁJER József

  TÓTH Edina

  TRÓCSÁNYI László

  UJHELYI István


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Malta (6 Membri)

   

   

   

  AGIUS SALIBA Alex

  CASA David

  CUTAJAR Josianne

  DALLI Miriam

  METSOLA Roberta

  SANT Alfred

   


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  In-Netherlands (26 Membru)

   

   

   

  AZMANI Malik

  BERENDSEN Tom

  CHAHIM Mohammed

  van DALEN Peter

  EICKHOUT Bas

  EPPINK Derk Jan

  HAZEKAMP Anja

  HUITEMA Jan

  JONGERIUS Agnes Maria

  de LANGE Esther

  LENAERS Jeroen

  MANDERS Antonius

  NAGTEGAAL Caroline

  PIRI Kati

  RAFAELA Samira

  ROOKEN Rob

  ROOS Rob

  RUISSEN Bert-Jan

  SCHREIJER-PIERIK Annie

  SCHREINEMACHER Liesje

  van SPARRENTAK Kim

  STRIK Tineke

  TANG Paul

  TAX Vera

  in 't VELD Sophia

  WOLTERS Lara (*)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*) Il-mandat huwa validu b'effett mill-4 ta' Lulju 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Lara WOLTERS flok is-Sur Frans TIMMERMANS, li ma ppreżentax id-dikjarazzjonijiet neċessarji għall-verifika tal-kredenzjali tiegħu u għażel li jżomm il-kariga ta' Kummissarju Ewropew.


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  L-Awstrija (18-il Membru)

   

   

   

   

  BERNHUBER Alexander

  EDTSTADLER Karoline (*)

  GAMON Claudia

  HAIDER Roman

  HEIDE Hannes

  KARAS Othmar

  MANDL Lukas

  MAYER Georg

  REGNER Evelyn

  SCHIEDER Andreas

  SCHMIEDTBAUER Simone

  SIDL Günther

  THALER Barbara

  VANA Monika

  VILIMSKY Harald

  VOLLATH Bettina

  WIENER Sarah

  WINZIG Angelika

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*) Il-mandat tas-Sa Karoline EDTSTADLER intemm fis-6 ta' Jannar 2020.


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Il-Polonja (51 Membru)

   

   

   

  ADAMOWICZ Magdalena

  ARŁUKOWICZ Bartosz

  BALT Marek Paweł

  BELKA Marek

  BIEDROŃ Robert

  BIELAN Adam

  BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

  BUZEK Jerzy

  CIMOSZEWICZ Włodzimierz

  CZARNECKI Ryszard

  DUDA Jarosław

  FOTYGA Anna

  FRANKOWSKI Tomasz

  HALICKI Andrzej

  HETMAN Krzysztof

  HÜBNER Danuta Maria

  JAKI Patryk

  JARUBAS Adam

  JURGIEL Krzysztof

  KALINOWSKI Jarosław

  KARSKI Karol

  KEMPA Beata

  KLOC Izabela-Helena

  KOHUT Łukasz

  KOPACZ Ewa

  KOPCIŃSKA Joanna

  KRASNODĘBSKI Zdzisław

  KRUK Elżbieta

  KUŹMIUK Zbigniew

  LEGUTKO Ryszard Antoni

  LEWANDOWSKI Janusz

  LIBERADZKI Bogusław

  ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

  MAZUREK Beata

  MILLER Leszek

  MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

  OCHOJSKA Janina

  OLBRYCHT Jan

  PORĘBA Tomasz Piotr

  RAFALSKA Elżbieta

  RZOŃCA Bogdan

  SARYUSZ-WOLSKI Jacek

  SIKORSKI Radosław

  SPUREK Sylwia

  SZYDŁO Beata

  THUN UND HOHENSTEIN Róża

  TOBISZOWSKI Grzegorz

  WASZCZYKOWSKI Witold Jan

  WIŚNIEWSKA Jadwiga

  ZALEWSKA Anna

  ZŁOTOWSKI Kosma

   


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Il-Portugall (21 Membru)

   

   

   

  AMARO Álvaro

  CARVALHAIS Isabel (*)

  CARVALHO Maria de Graça

  CERDAS Sara

  DIONÍSIO BRADFORD André Jorge (**)

  FERNANDES José Manuel

  FERREIRA João

  GUERREIRO Francisco

  GUSMÃO José

  LEITÃO MARQUES Maria Manuel

  MARQUES Margarida

  MARQUES Pedro

  MATIAS Marisa

  MELO Nuno

  MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

  PEREIRA Lídia

  PEREIRA Sandra

  PIZARRO Manuel

  RANGEL Paulo

  SANTOS Isabel

  SILVA PEREIRA Pedro

  ZORRINHO Carlos

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*) Il-mandat huwa validu b'effett mit-3 ta' Settembru 2019, jiġifieri d-data tan-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Isabel CARVALHAIS flok is-Sur André Jorge DIONÍSIO BRADFORD.

   

  (**) Il-mandat tas-Sur André Jorge DIONÍSIO BRADFORD intemm fit-18 ta' Lulju 2019.


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Ir-Rumanija (32 Membru)

   

   

   

  ARMAND Clotilde

  AVRAM Carmen

  BĂSESCU Traian

  BENEA Adrian-Dragoş

  BLAGA Vasile

  BOGDAN Ioan-Rareş

  BOTOŞ Vlad-Marius

  BUDA Daniel

  BUŞOI Cristian-Silviu

  CIOLOŞ Dacian

  CIUHODARU Tudor

  CREŢU Corina

  FALCĂ Gheorghe

  GHINEA Cristian

  GRAPINI Maria

  HAVA Mircea-Gheorghe

  MANDA Claudiu

  MARINESCU Marian-Jean

  MOTREANU Dan-Ştefan

  MUREȘAN Siegfried

  NICA Dan

  NISTOR Gheorghe-Vlad (*)

  PÎSLARU Dragoş

  PLUMB Rovana

  ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

  STRUGARIU Ramona

  TERHEŞ Cristian

  TOMAC Eugen

  TUDORACHE Dragoş

  TUDOSE Mihai

  VĂLEAN Adina-Ioana (**)

  VINCZE Loránt

  WINKLER Iuliu

   

   

  (*) Il-mandat huwa validu b'effett mit-2 ta' Diċembru 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Gheorghe-Vlad NISTOR flok is-Sa Adina-Ioana VĂLEAN.

   

  (**) Il-mandat tas-Sa Adina-Ioana VĂLEAN intemm fit-30 ta' Novembru 2019.


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Is-Slovenja (8 Membri)

   

   

   

  BOGOVIČ Franc

  BRGLEZ Milan

  FAJON Tanja

  GROŠELJ Klemen

  JOVEVA Irena

  NOVAK Ljudmila

  TOMC Romana

  ZVER Milan

   

   

   


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Is-Slovakkja (13-il Membru)

   

   

   

  BEŇOVÁ Monika

  BILČÍK Vladimír

  ČÍŽ Miroslav

  ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia

  HAJŠEL Robert

  HOJSÍK Martin

  JURZYKA Eugen

  POLLÁK Peter

  RADAČOVSKÝ Miroslav

  ŠIMEČKA Michal

  ŠTEFANEC Ivan

  UHRÍK Milan

  WIEZIK Michal


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Il-Finlandja (13-il Membru)

   

   

   

  HAKKARAINEN Teuvo

  HAUTALA Heidi

  HEINÄLUOMA Eero

  HUHTASAARI Laura

  KATAINEN Elsi

  KUMPULA-NATRI Miapetra

  MODIG Silvia

  NIINISTÖ Ville

  PEKKARINEN Mauri

  PIETIKÄINEN Sirpa

  SARVAMAA Petri

  TORVALDS Nils

  VIRKKUNEN Henna

   

   

   

   


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  L-Iżvezja (20 Membru)

   

   

   

  AL-SAHLANI Abir

  BERGKVIST Erik

  BJÖRK Malin

  DANIELSSON Johan

  FEDERLEY Fredrick

  FRITZON Heléne

  GUTELAND Jytte

  HOLMGREN Pär

  INCIR Evin

  KARLSBRO Karin

  KOKALARI Arba

  KUHNKE Alice

  LEGA David

  LUNDGREN Peter

  POLFJÄRD Jessica

  SKYTTEDAL Sara

  STEGRUD Jessica

  TOBÉ Tomas

  WARBORN Jörgen

  WEIMERS Charlie


  MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

   

  (it-2 ta' Lulju 2019)

   

  Ir-Renju Unit (73 Membru)

   

   

   

  AINSLIE Scott

  ALLARD Christian

  ANDERSON Martina

  BEARDER Catherine

  BENNION Phil

  BROPHY Jane

  BULL David

  BULLOCK Jonathan

  BUNTING Judith

  CHOWNS Ellie

  CORBETT Richard

  DANCE Seb

  DAUBNEY Martin Edward

  DAVIES Chris

  DE LUCY Belinda

  DHAMIJA Dinesh

  DODDS Diane

  DOWDING Gina

  ENGLAND KERR Andrew

  EVANS Jill

  FARAGE Nigel

  FORMAN Lance

  FOX Claire

  GIBSON Barbara Ann

  GILL Nathan

  GILL Neena

  GLANCY James Alexander

  GRIFFIN Theresa

  HABIB Ben

  HANNAN Daniel

  HARRIS Lucy Elizabeth

  HEAVER Michael

  HOOK Anthony

  HORWOOD Martin

  HOWARTH John

  JONES Jackie

  JORDAN Christina Sheila

  KIRTON-DARLING Jude

  LONG Naomi

  LONGWORTH John

  LOWE Rupert

  MAGID Magid

  McINTYRE Anthea

  McLEOD Aileen

  MOBARIK Nosheena

  MOHAMMED Shaffaq

  MONTEITH Brian

  MORAES Claude

  MUMMERY June Alison

  NETHSINGHA Lucy

  NEWTON DUNN Bill

  OVERGAARD NIELSEN Henrik

  PALMER Rory

  PATTEN Matthew

  PHILLIPS Alexandra Lesley

  PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield

  PORRITT Luisa

  PUGH Jake

  REES-MOGG Annunziata Mary

  RITCHIE Sheila

  ROWETT Catherine

  ROWLAND Robert

  SCOTT CATO Molly

  SMITH Alyn (*)

  STEDMAN-BRYCE Louis

  TENNANT John David Edward

  TICE Richard

  VAN ORDEN Geoffrey

  VOADEN Caroline

  VON WIESE Irina

  WARD Julie

  WELLS James

  WIDDECOMBE Ann

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (*) Il-mandat tas-Sur Alyn SMITH intemm fit-12 ta' Diċembru 2019.

  NOTIFIKI MILL-ISTATI MEMBRI

   

  BE

  24.06.2019

  28.06.2019

  BG

  06.06.2019

  09.10.2019

  CZ

  18.06.2019

  DK

  25.06.2019

  DE

  26.06.2019

  EE

  14.06.2019

  IE

  06.06.2019

  GR

  12.06.2019

  20.06.2019

  ES

  17.06.2019

  20.06.2019

  FR

  13.06.2019

  HR

  10.06.2019

  IT

  21.06.2019

  22.06.2019

  11.10.2019

  CY

  28.05.2019

  04.06.2019

  LV

  07.06.2019

  14.10.2019

  LT

  03.06.2019

  LU

  20.06.2019

  HU

  17.06.2019

  21.10.2019

  MT

  27.05.2019

  NL

  25.06.2019

  AU

  17.06.2019

  PL

  28.05.2019

  PT

  25.06.2019

  05.11.2019

  RO

  21.06.2019

  11.10.2019

  SL

  19.06.2019

  16.10.2019

  SK

  30.05.2019

  14.10.2019

  FI

  31.05.2019

  SV

  03.06.2019

  UK

  31.05.2019

  07.10.2019

   

   

  INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

  Data tal-adozzjoni

  28.1.2020

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  3

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jackie Jones, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lucy Nethsingha, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Jorge Buxadé Villalba, Andrea Caroppo, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Javier Nart, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor, Marie Toussaint

  Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Leila Chaibi

   


   

   

  VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

  17

  +

  ECR

  Jorge Buxadé Villalba

  GUE/NGL

  Leila Chaibi

  ID

  Gilles Lebreton

  PPE

  Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Emil Radev, Marion Walsmann

  RENEW

  Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Stéphane Séjourné

  S&D

  Evelyne Gebhardt, Jackie Jones, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken, Lara Wolters

   

  0

  -

   

   

   

  3

  0

  NI

  Lefteris Nikolaou-Alavanos

  VERTS/ALE

  Heidi Hautala, Marie Toussaint

   

  Tifsira tas-simboli użati:

  + : favur

  - : kontra

  0 : astensjoni

   

   

  Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Jannar 2020
  Avviż legali - Politika tal-privatezza