RAPPORT dwar il-verifika tal-kredenzjali

28.1.2020 - (2019/2180(REG))

Kumitat għall-Affarijiet Legali
Rapporteur: Lucy Nethsingha


Proċedura : 2019/2180(REG)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A9-0015/2020
Testi mressqa :
A9-0015/2020
Dibattiti :
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-verifika tal-kredenzjali

(2019/2180(REG))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-Artikoli 10(1), 14(2) u 14(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

 wara li kkunsidra l-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, anness mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 76/787/KEFA, KEE, Euratom tal-20 ta' Settembru 1976[1], kif emendat u rinumerat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/772/KE, Euratom tal-25 ta' Ġunju 2002 u tat-23 ta' Settembru 2002[2],

 wara li kkunsidra d-Deċiżjoni 2005/684/KE, Euratom tiegħu tat-28 ta' Settembru 2005 li tadotta l-istatut għall-membri tal-Parlament Ewropew[3], u b'mod partikolari l-Artikoli 2(1) u 3(1) tagħha,

 wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE tas-6 ta' Diċembru 1993 dwar arranġamenti dettaljati sabiex jiġi eżerċitat id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għal-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini ta' l-Unjoni li joqogħdu fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux ċittadini[4], kif emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 2013/1/UE tal-20 ta' Diċembru 2012[5],

 wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2013/312/UE tat-28 ta' Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew[6] u d-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2018/937 tat-28 ta' Ġunju 2018 li tistabbilixxi l-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew[7],

 wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tas-7 ta' Lulju 2005, tat-30 ta' April 2009 u tad-19 ta' Diċembru 2019[8],

 wara li kkunsidra l-komunikazzjonijiet uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dwar ir-riżultati tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra d-deċiżjoni tat-13 ta' Ġunju 2019 tal-Junta Electoral Central (Kummissjoni Elettorali Ċentrali Spanjola) li tipproklama l-kandidati eletti fil-Parlament Ewropew fl-elezzjonijiet li saru fis-26 ta' Mejju 2019 u li ġiet ippubblikata fil-Boletín Oficial del Estado (Gazzetta Uffiċjali tal-Istat) fl-14 ta' Ġunju 2019[9];

 wara li kkunsidra l-Artikoli 3, 4 u 11 u l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A9-0015/2020),

A.  billi, skont l-Artikolu 12 tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, il-Parlament Ewropew għandu jivverifika l-kredenzjali tal-Membri tal-Parlament Ewropew u, għal dan l-iskop, għandu jieħu nota tar-riżultati ddikjarati uffiċjalment mill-Istati Membri u għandu jiddeċiedi dwar kwalunkwe kontroversja li tista' tinqala' mid-dispożizzjonijiet tal-Att tal-1976, minbarra dawk li jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet nazzjonali li għalihom jirreferi l-Att tal-1976;

B. billi l-Istati Membri kollha nnotifikaw l-ismijiet tal-Membri eletti lill-Parlament skont l-Artikolu 3(1) tar-Regoli ta' Proċedura, iżda mhux l-ismijiet kollha ġew ikkomunikati;

C.  billi, skont l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2013/312/UE tat-28 ta' Ġunju 2013 u l-Artikolu 3(2) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2018/937/UE tat-28 ta' Ġunju 2018, l-għadd ta' rappreżentanti fil-Parlament Ewropew allokat lil Spanja fil-preżent huwa 54, filwaqt li n-notifika tal-awtoritajiet kompetenti Spanjoli fiha bis 51 isem; billi, abbażi tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea[10] u fi qbil mal-Artikolu 12 tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976, il-Parlament jieħu nota tad-deċiżjoni tat-13 ta' Ġunju 2019 tal-Junta Electoral Central li tipproklama l-kandidati eletti fil-Parlament Ewropew fl-elezzjonijiet li saru fis-26 ta' Mejju 2019 u li ġiet ippubblikata fil-Boletín Oficial del Estado fl-14 ta' Ġunju 2019 għall-iskop li tistabbilixxi l-lista tal-Membri eletti; billi, għaldaqstant, l-għadd ta' rappreżentanti fil-Parlament Ewropew eletti fi Spanja kien 54;

D. billi fl-Istati Membri jistgħu jiġu kkunsidrati, skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, oġġezzjonijiet fir-rigward tal-elezzjoni ta' xi Membri tal-Parlament Ewropew u billi dawn il-proċeduri jistgħu jirriżultaw fl-annullament tal-elezzjoni tal-Membri kkonċernati;

E. billi ċerti Stati Membri għaddew tard lill-Parlament il-listi ta' sostituti eventwali, filwaqt li oħrajn għadhom ma għaddew l-ebda tali lista, flimkien mal-ordni tagħhom skont ir-riżultat tal-votazzjoni, kif jirrikjedi l-Artikolu 3(3) tar-Regoli ta' Proċedura;

F. billi, skont l-Artikolu 3(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-validità tal-mandat ta' Membru tal-Parlament Ewropew ma tistax tiġi kkonfermata jekk ma jkunux saru d-dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-assenza ta' kwalunkwe kariga inkompatibbli u d-dikjarazzjoni bil-miktub tal-interessi finanzjarji rikjesti skont l-Artikolu 3 u l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura;

G. billi l-Artikolu 7(1) u (2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 jiddefinixxi b'mod ċar il-karigi li huma inkompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew;

H. billi, skont l-Artikolu 11 u l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura, kull Membru tal-Parlament Ewropew huwa obbligat jippreżenta dikjarazzjoni dettaljata dwar: (a) l-attivitajiet professjonali tal-Membru matul it-tliet snin qabel il-ħatra tiegħu fil-Parlament, u l-parteċipazzjoni tiegħu matul dak il-perjodu f'kumitati jew bordijiet ta' kumpaniji, organizzazzjonijiet mhux governattivi, assoċjazzjonijiet jew kwalunkwe organu ieħor stabbilit fil-liġi; (b) kwalunkwe salarju li l-Membru jirċievi għat-twettiq ta' mandat f'parlament ieħor, (c) kwalunkwe attività b'remunerazzjoni regolari mwettqa mill-Membru fl-istess żmien li jkun qed jeżerċita l-kariga tiegħu, kemm bħala impjegat u kemm jekk jaħdem għal rasu; (d) il-parteċipazzjoni f'kumitati jew bordijiet ta' kumpaniji, organizzazzjonijiet mhux governattivi, assoċjazzjonijiet jew kwalunkwe korp ieħor stabbilit fil-liġi, jew kwalunkwe attività oħra esterna li tinvolvi l-Membru, kemm jekk remunerat u kemm jekk le; (e) kwalunkwe attività esterna okkażjonali b'remunerazzjoni, jekk ir-remunerazzjoni totali tal-attivitajiet esterni okkażjonali kollha tal-Membru taqbeż il-EUR 5 000 f'sena kalendarja; (f) ishma jew sħubija f'kumpanija, fejn hemm il-possibbiltà ta' riperkussjonijiet fuq il-politika pubblika, jew meta din il-parteċipazzjoni tagħti lill-Membru influwenza sinifikanti fl-affarijiet tal-organizzazzjoni inkwestjoni; (g) kull għajnuna, sew finanzjarja u sew fil-forma ta' riżorsi umani jew materjali, minbarra l-għajnuna pprovduta mill-Parlament, mogħtija lill-Membru minħabba l-attivitajiet politiċi tiegħu minn terzi persuni, li għandhom ikunu identifikati; (h) kwalunkwe interess finanzjarju ieħor li jista' jinfluwenza l-qadi tad-dmirijiet tal-Membru. Għal kull wieħed minn dawn il-punti, il-Membru għandu l-obbligu li jindika, meta jkun il-każ, jekk huwiex remunerat jew le u, għall-punti (a), (c), (d), (e) u (f), il-Membru għandu wkoll jindika l-kategorija ta' introjtu rilevanti; billi l-informazzjoni mogħtija tiġi ppubblikata fis-sit web tal-Parlament;

I. billi l-mandat tar-rappreżentanti eletti fir-Renju Unit huwa bbażat fuq is-sħubija tal-pajjiż fl-Unjoni Ewropea; billi, b'konsegwenza tal-Artikolu 3(2), it-tielet subparagrafu, tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2018/937 tat-28 ta' Ġunju 2018, u bis-saħħa tal-imsemmi Artikolu, il-mandat ta' dawn il-Membri tal-Parlament Ewropew jintemm awtomatikament jekk u fil-jum li fih il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea jsir legalment effettiv;

J. billi, skont l-istess dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2018/937, il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea mhuwiex se jikkawża vakanza skont l-Artikolu 13 tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 u l-Artikolu 4 tar-Regoli ta' Proċedura u, konsegwentement, it-tmiem tal-mandat tar-rappreżentanti eletti fir-Renju Unit ikun awtomatiku u jsir mingħajr il-bżonn li jiġi ddikjarat mill-Parlament Ewropew;

K. billi, fil-każ tal-ħruġ tar-Renju Unit, l-għadd ta' rappreżentanti fil-Parlament Ewropew għal kull Stat Membru wara li tali ħruġ ikun sar effettiv ġie stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2018/937 u se jwassal biex rappreżentanti minn ċerti Stati Membri jimlew is-siġġijiet addizzjonali li jirriżultaw mill-għadd ta' siġġijiet allokat skont l-ewwel u t-tieni subparagrafi ta' dik id-deċiżjoni;

L. billi ċerti Stati Membri adottaw liġijiet jew regolamenti li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-organizzazzjoni ta' elezzjonijiet b'listi transnazzjonali;

M. billi ċ-ċittadini ta' ċerti Stati Membri li ilhom jgħixu f'pajjiż ieħor għal perjodu ta' żmien speċifiku jistgħu jiġu mċaħħda mid-dritt tal-vot fl-Istat Membru tagħhom (ċaħda tad-dritt tal-vot); billi, f'xi każijiet, dan jista' jinkludi wkoll iċ-ċaħda tad-dritt għall-kandidatura;

1. Jiddikjara validu, suġġett għal kwalunkwe deċiżjonijiet eventwali mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li fihom ir-riżultati elettorali jkunu ġew ikkontestati, il-mandat tal-Membri tal-Parlament Ewropew imsemmija fl-Anness ta' din id-deċiżjoni;

2. Itenni t-talba tiegħu li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti mhux biss jinnotifikawh minnufih bl-ismijiet tal-kandidati eletti, iżda wkoll jgħaddulu l-ismijiet ta' kwalunkwe sostitut, flimkien mal-ordni tagħhom skont ir-riżultat tal-votazzjoni, u jħeġġeġ lil dawk li għadhom ma bagħtux in-notifiki rilevanti biex jagħmlu dan mill-aktar fis;

3. Jitlob li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jtemmu mingħajr dewmien l-eżami tal-kontestazzjonijiet possibbli li ġew ippreżentati lilhom, u li jinfurmaw lill-Parlament bir-riżultati tiegħu; jitlob li ssir evalwazzjoni trasparenti tal-iżvolġiment tal-elezzjonijiet Ewropej;

4. Jirrikonoxxi li l-mandat tar-rappreżentanti eletti fir-Renju Unit jintemm awtomatikament jekk u fil-jum li fih il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea jsir legalment effettiv;

5. F'din l-eventwalità, jistenna li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jibagħtu n-notifiki rilevanti, mingħajr dewmien bla bżonn, biex jimtlew is-siġġijiet addizzjonali;

6. Iqis li ċ-ċaħda tad-dritt tal-vot tista', potenzjalment, ikollha effett dissważiv fuq iċ-ċittadini li jkollhom il-ħsieb jeżerċitaw id-dritt ta' moviment liberu fi ħdan l-UE (Artikolu 20(2)(a) tat-TFUE) u tikkawża riperkussjonijiet fuq dawk iċ-ċittadini li jkunu eżerċitaw dan l-istess dritt; iqis li ċ-ċaħda tad-dritt tal-vot tikser il-prinċipju ta' suffraġju universali (Artikolu 14(2) tat-TUE u Artikolu 1(3) tal-Att tal-1976);  barra minn hekk, jesprimi tħassib dwar sitwazzjonijiet li fihom iċ-ċittadini jiġu mfixkla milli jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom minħabba nuqqas ta' ċarezza tal-proċeduri, inkluż bi rbit ma' listi tal-votanti, rekwiżiti ta' preżenza fiżika, jew diffikultà fil-ksib ta' aċċess għall-informazzjoni meħtieġa min-naħa tal-Istati Membri biex dak li jkun jeżerċita d-dritt tal-vot; huwa tal-fehma li ċ-ċaħda tad-dritt tal-vot jew rekwiżiti li jfixklu b'mod sproporzjonat l-eżerċizzju tad-dritt tal-vot fl-ebda ċirkostanza ma għandhom japplikaw għall-elezzjonijiet Ewropew, u jitlob li l-Kummissjoni tiżgura li l-ebda Stat Membru ma jipprevedi din il-possibbiltà;

7. Jitlob li l-Istati Membri li fihom setgħu nqalgħu problemi ta' dan it-tip jissemplifikaw il-formalitajiet ta' reġistrazzjoni tagħhom marbutin mal-parteċipazzjoni ta' persuni b'ċittadinanza ta' Stati Membri oħrajn fl-elezzjonijiet Ewropej, sew bħala votanti u sew bħala kandidati, b'mod partikolari billi jneħħu l-ostakoli amministrattivi żejda, b'tali mod li jagħmlu effettivi d-drittijiet imsemmija fl-Artikolu 20(2)(a) u (b) tat-TFUE; jitlob li l-Kummissjoni tiżgura li l-prattiki tal-Istati Membri jikkonformaw mal-liġi tal-UE;

8. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-Deċiżjoni lill-Kummissjoni, lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti kif ukoll lill-parlamenti tal-Istati Membri.

 

 


 

ANNESS: Lista tal-Membri tal-Parlament Ewropew li l-mandat tagħhom ġie ddikjarat validu

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Il-Belġju (21 Membru)

 

 

 

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BOTENGA Marc

BOURGEOIS Geert

BRICMONT Saskia

CHASTEL Olivier

DE MAN Filip

DE SUTTER Petra

FRANSSEN Cindy

KANKO Assita

LAMBERTS Philippe

LUTGEN Benoît

PEETERS Kris

RIES Frédérique

TARABELLA Marc

VAN BREMPT Kathleen

VAN OVERTVELDT Johan

VANDENDRIESSCHE Tom

VAUTMANS Hilde

VERHOFSTADT Guy

 

 

 

 


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Il-Bulgarija (17-il Membru)

 

 

 

ADEMOV Asim

ALEXANDROV YORDANOV Alexander

ALIEVA-VELI Atidzhe

DZHAMBAZKI Angel

HRISTOV Ivo

KANEV Radan

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MAYDELL Eva

MIHAYLOVA Iskra

NOVAKOV Andrey

PENKOVA Tsvetelina

RADEV Emil

SLABAKOV Andrey

STANISHEV Sergei

VITANOV Petar

YONCHEVA Elena


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Ir-Repubblika Ċeka (21 Membru)

 

 

 

BLAŠKO Hynek

CHARANZOVÁ Dita

DAVID Ivan

DLABAJOVÁ Martina

GREGOROVÁ Markéta

HLAVÁČEK Martin

KNOTEK Ondřej

KOLAJA Marcel

KONEČNÁ Kateřina

KOVAŘÍK Ondřej

MAXOVÁ Radka

NIEDERMAYER Luděk

PEKSA Mikuláš

POLČÁK Stanislav

POSPÍŠIL Jiří

ŠOJDROVÁ Michaela

TOŠENOVSKÝ Evžen

VONDRA Alexandr

VRECIONOVÁ Veronika

ZAHRADIL Jan

ZDECHOVSKÝ Tomáš


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Id-Danimarka (13-il Membru)

 

 

 

AUKEN Margrete

CHRISTENSEN Asger

FUGLSANG Niels

GADE Søren

KOFOD Peter

LØKKEGAARD Morten

MELCHIOR Karen

PETER-HANSEN Kira Marie

PETERSEN Morten

SCHALDEMOSE Christel

VILLUMSEN Nikolaj

VIND Marianne (*)

WEISS Pernille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  Il-mandat huwa validu b'effett mit-2 ta' Lulju 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Marianne VIND flok is-Sur Jeppe KOFOD, li d-deċiżjoni tiegħu li jassumi l-kariga ta' Ministru tal-Gvern Daniż u, konsegwentement, li ma jibdiex il-mandat tiegħu bħala Membru tal-Parlament Ewropew, ġiet innotifikata mill-awtoritajiet nazzjonali Daniżi fis-27 ta' Ġunju 2019.


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Il-Ġermanja (96 Membru)

 

 

 

ANDERSON Christine

ANDRESEN Rasmus

BARLEY Katarina

BECK Gunnar

BEER Nicola

BENTELE Hildegard

BERG Lars Patrick

BERGER Stefan

BISCHOFF Gabriele

BLOSS Michael

BOESELAGER Damian

BREYER Patrick

BUCHHEIT Markus

BUCHNER Klaus

BULLMAN Udo

BURKHARDT Delara

BUSCHMANN Martin

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

CAVAZZINI Anna

DEMIREL Özlem

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

DOLESCHAL Christian

DÜPONT Lena

EHLER Christian

ERNST Cornelia

EROGLU Engin

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FEST Nicolaus

FRANZ Romeo

FREUND Daniel

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEESE Alexandra

GEIER Jens

GEUKING Helmut

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GLÜCK Andreas

HAHN Henrike

HAHN Svenja

HÄUSLING Martin

HERBST Niclas

HERZBERGER-FOFANA Pierrette

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KELLER Ska

KÖRNER Moritz

KÖSTER Dietmar

KRAH Maximilian

KREHL Constanze

KUHS Joachim

LAGODINSKY Sergey

LANGE Bernd

LANGENSIEPEN Katrin

LIESE Peter

LIMMER Sylvia

LINS Norbert

MARQUARDT Erik

McALLISTER David

MEUTHEN Jörg

MICHELS Martina

MORTLER Marlene

MÜLLER Ulrike

NEUMANN Hannah

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NIENASS Niklas

NOICHL Maria

OETJEN Jan-Christoph

PAULUS Jutta

PIEPER Markus

RADTKE Dennis

REIL Guido

REINTKE Terry

SCHIRDEWAN Martin

SCHNEIDER Christine

SCHOLZ Helmut

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SEEKATZ Ralf

SEMSROTT Nico

SIMON Sven

SIPPEL Birgit

SONNEBORN Martin

VERHEYEN Sabine

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

VOSS Axel

WALSMANN Marion

WEBER Manfred

WIELAND Rainer

WÖLKEN Tiemo

ZIMNIOK Bernhard

 

 


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

L-Estonja (6 Membri)

 

 

 

ANSIP Andrus

KALJURAND Marina

MADISON Jaak

MIKSER Sven

PAET Urmas

TOOM Yana

 

 

 

 

 


 

MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

L-Irlanda (11-il Membru)

 

 

 

CARTHY Matt

CUFFE Ciarán

DALY Clare

FITZGERALD Frances

FLANAGAN Luke Ming

KELLEHER Billy

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

O’SULLIVAN Grace

WALLACE Mick

WALSH Maria


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Il-Greċja (21 Membru)

 

 

 

ANDROULAKIS Nikos

ARVANITIS Konstantinos

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

FRAGKOS Emmanouil (*)

GEORGOULIS Alexis

KAILI Eva

KEFALOGIANNIS Manolis

KOKKALIS Petros

KONSTANTINOU Athanasios

KOULOGLOU Stelios

KOUNTOURA Elena

KYMPOUROPOULOS Stelios

KYRTSOS Georgios

LAGOS Ioannis

MEIMARAKIS Vangelis

NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

PAPADAKIS Kostas

PAPADIMOULIS Dimitrios

SPYRAKI Maria

VELOPOULOS Kyriakos (**)

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mill-10 ta' Lulju 2019, jiġifieri d-data tan-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Emmanouil FRAGKOS flok is-Sur Kyriakos VELOPOULOS.

 

(**) Il-mandat tas-Sur Kyriakos VELOPOULOS intemm fis-6 ta' Lulju 2019.


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Spanja (54 Membru)

 

 

 

AGUILAR Mazaly

AGUILERA Clara

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

BARRENA ARZA Pernando

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BILBAO BARANDICA Izaskun

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CAÑAS Jordi

del CASTILLO VERA Pilar

DURÁ FERRANDIS Estrella (*)

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ Jonás

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARCÍA MUÑOZ Isabel

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARICANO Luis

GONZÁLEZ Mónica Silvana

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

GONZÁLEZ PONS Esteban

HOMS GINEL Alicia

LÓPEZ Javi

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ GIL Leopoldo

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

LUENA César

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MILLÁN MON Francisco José

MONTSERRAT Dolors

MORENO SÁNCHEZ Javier

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA Maite

PINEDA Manu

REGO Sira

RIBA I GINER Diana

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

RUIZ DEVESA Domènec

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SOLÍS PÉREZ Susana

TERTSCH Hermann

URBÁN CRESPO Miguel

URTASUN Ernest

VILLANUEVA RUIZ Idoia

ZARZALEJOS Javier

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mit-2 ta' Lulju 2019, skont in-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Estrella DURÁ FERRANDIS flok is-Sur Josep BORRELL FONTELLES, li rrinunzja għas-siġġu tiegħu fis-26 ta' Ġunju 2019 u ma ppreżentax id-dikjarazzjonijiet neċessarji għall-verifika tal-kredenzjali tiegħu.


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Franza (74 Membru)

 

 

 

ALFONSI François

ANDRIEU Eric

ANDROUËT Mathilde

AUBRY Manon

BARDELLA Jordan

BAY Nicolas

BEIGNEUX Aurelia

BELLAMY François-Xavier

BIJOUX Stéphane

BILDE Dominique

BITEAU Benoît

BOMPARD Manuel

BOYER Gilles

BRUNA Annika

BRUNET Sylvie

CANFIN Pascal

CARÊME Damien

CHABAUD Catherine

CHAIBI Leïla

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

COLLARD Gilbert

CORMAND David

DANJEAN Arnaud

DECERLE Jérémy

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

DELLI Karima

DIDIER Geoffroy

DURAND Pascal

EVREN Agnès

FARRENG Laurence

GARRAUD Jean-Paul

GLUCKSMANN Raphaël

GRISET Catherine

GRUDLER Christophe

GUETTA Bernard

GUILLAUME Sylvie

HAYER Valerie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JAMET France

JORON Virginie

JUVIN Herve

KARLESKIND Pierre

KELLER Fabienne

LALUCQ Aurore

LAPORTE Hélène

LARROUTUROU Pierre

LEBRETON Gilles

LECHANTEUX Julie

LOISEAU Nathalie

MARIANI Thierry

MAUREL Emmanuel

MÉLIN Joëlle

MORANO Nadine

OLIVIER Philippe

OMARJEE Younous

PELLETIER Anne-Sophie

PIRBAKAS Maxette

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

RIVIÈRE Jérôme

ROOSE Caroline

ROUGÉ André

SANDER Anne

SATOURI Mounir

SÉJOURNÉ Stéphane

TOLLERET Irène

TOUSSAINT Marie

TRILLET-LENOIR Véronique

VEDRENNE Marie-Pierre

YENBOU Salima

YON-COURTIN Stéphanie

ZACHAROPOULOU Chrysoula

 


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Il-Kroazja (11-il Membru)

 

 

 

BORZAN Biljana

FLEGO Valter

GLAVAK Sunčana (*)

KOLAKUŠIĆ Mislav

MATIĆ Predrag Fred

PICULA Tonino

RESSLER Karlo

SINČIĆ Ivan Vilibor

SOKOL Tomislav

ŠUICA Dubravka (**)

TOMAŠIĆ Ruža

ZOVKO Željana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mill-1 ta' Diċembru 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Sunčana GLAVAK flok is-Sa Dubravka ŠUICA.

 

Il-mandat tas-Sa Dubravka ŠUICA ntemm fit-30 ta' Novembru 2019.


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

L-Italja (73 Membru)

 

 

 

ADINOLFI Isabella

ADINOLFI Matteo

BALDASSARRE Simona

BARTOLO Pietro

BASSO Alessandra

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando

BERLUSCONI Silvio

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BONFRISCO Anna

BORCHIA Paolo

CALENDA Carlo

CAMPOMENOSI Marco

CAROPPO Andrea

CASANOVA Massimo

CASTALDO Fabio Massimo

CECCARDI Susanna

CHINNICI Caterina

CIOCCA Angelo

CONTE Rosanna

CORRAO Ignazio

COZZOLINO Andrea

D’AMATO Rosa

DANTI Nicola (*)

DA RE Gianantonio

DE CASTRO Paolo

DONATO Francesca

DORFMANN Herbert

DREOSTO Marco

EVI Eleonora

FERRANDINO Giuseppe

FERRARA Laura

FIDANZA Carlo

FIOCCHI Pietro

FITTO Raffaele

FURORE Mario

GANCIA Gianna

GEMMA Chiara

GIARRUSSO Dino

GRANT Valentino

GUALMINI Elisabetta

GUALTIERI Roberto (**)

LANCINI Danilo Oscar

LIZZI Elena

MAJORINO Pierfrancesco

MARTUSCIELLO Fulvio

MILAZZO Giuseppe

MORETTI Alessandra

PANZA Alessandro

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Pina

PIGNEDOLI Sabrina

PISAPIA Giuliano

PROCACCINI Nicola

REGIMENTI Luisa

RINALDI Antonio Maria

ROBERTI Franco

RONDINELLI Daniela

SALINI Massimiliano

SARDONE Silvia

SASSOLI David Maria

SMERIGLIO Massimiliano

STANCANELLI Raffaele

TAJANI Antonio

TARDINO Annalisa

TINAGLI Irene

TOIA Patrizia

TOVAGLIERI Isabella

VUOLO Lucia

ZAMBELLI Stefania

ZANNI Marco

ZULLO Marco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mill-5 ta' Diċembru 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Nicola DANTI flok is-Sur Roberto GUALTIERI.

 

(**) Il-mandat tas-Sur Roberto GUALTIERI ntemm fl-4 ta' Settembru 2019.


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Ċipru (6 Membri)

 

 

 

CHRISTOFOROU Lefteris

FOURLAS Loukas

GEORGIOU Giorgios

KIZILYÜREK Niyazi

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Il-Latvja (8 Membri)

 

 

 

AMERIKS Andris

IJABS Ivars

KALNIETE Sandra

MELBĀRDE Dace

UŠAKOVS Nils

VAIDERE Inese (*)

ZĪLE Roberts

ŽDANOKA Tatjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mit-2 ta' Lulju 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Inese VAIDERE flok is-Sur Valdis DOMBROVSKIS, li rrinunzja għas-siġġu tiegħu qabel ma bdiet id-disa' leġiżlatura u ma ppreżentax id-dikjarazzjonijiet neċessarji għall-verifika tal-kredenzjali tiegħu.


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Il-Litwanja (11-il Membru)

 

 

 

 

AUŠTREVIČIUS Petras

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

JAKELIŪNAS Stasys

JUKNEVIČIENĖ Rasa

KUBILIUS Andrius

MALDEIKIENĖ Aušra

MAŽYLIS Liudas

OLEKAS Juozas

ROPĖ Bronis

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

 


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Il-Lussemburgu (6 Membri)

 

 

 

ANGEL Marc (*)

GOERENS Charles

HANSEN Christophe

METZ Tilly

SCHMIT Nicolas (**)

SEMEDO Monica

WISELER-LIMA Isabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mill-10 ta' Diċembru 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Marc ANGEL flok is-Sur Nicolas SCHMIT.

 

(**) Il-mandat tas-Sur Nicolas SCHMIT intemm fit-30 ta' Novembru 2019.


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

L-Ungerija (21 Membru)

 

 

 

ARA-KOVÁCS Attila

BOCSKOR Andrea

CSEH Katalin

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

DOBREV Klára

DONÁTH Anna Júlia

GÁL Kinga

GYÖNGYÖSI Márton

GYŐRI Enikő

GYÜRK András

HIDVÉGHI Balázs

HÖLVÉNYI György

JÁRÓKA Lívia

KÓSA Ádám

MOLNÁR Csaba

RÓNAI Sándor

SZÁJER József

TÓTH Edina

TRÓCSÁNYI László

UJHELYI István


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Malta (6 Membri)

 

 

 

AGIUS SALIBA Alex

CASA David

CUTAJAR Josianne

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

SANT Alfred

 


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

In-Netherlands (26 Membru)

 

 

 

AZMANI Malik

BERENDSEN Tom

CHAHIM Mohammed

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

EPPINK Derk Jan

HAZEKAMP Anja

HUITEMA Jan

JONGERIUS Agnes Maria

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MANDERS Antonius

NAGTEGAAL Caroline

PIRI Kati

RAFAELA Samira

ROOKEN Rob

ROOS Rob

RUISSEN Bert-Jan

SCHREIJER-PIERIK Annie

SCHREINEMACHER Liesje

van SPARRENTAK Kim

STRIK Tineke

TANG Paul

TAX Vera

in 't VELD Sophia

WOLTERS Lara (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mill-4 ta' Lulju 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Lara WOLTERS flok is-Sur Frans TIMMERMANS, li ma ppreżentax id-dikjarazzjonijiet neċessarji għall-verifika tal-kredenzjali tiegħu u għażel li jżomm il-kariga ta' Kummissarju Ewropew.


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

L-Awstrija (18-il Membru)

 

 

 

 

BERNHUBER Alexander

EDTSTADLER Karoline (*)

GAMON Claudia

HAIDER Roman

HEIDE Hannes

KARAS Othmar

MANDL Lukas

MAYER Georg

REGNER Evelyn

SCHIEDER Andreas

SCHMIEDTBAUER Simone

SIDL Günther

THALER Barbara

VANA Monika

VILIMSKY Harald

VOLLATH Bettina

WIENER Sarah

WINZIG Angelika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il-mandat tas-Sa Karoline EDTSTADLER intemm fis-6 ta' Jannar 2020.


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Il-Polonja (51 Membru)

 

 

 

ADAMOWICZ Magdalena

ARŁUKOWICZ Bartosz

BALT Marek Paweł

BELKA Marek

BIEDROŃ Robert

BIELAN Adam

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUZEK Jerzy

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

CZARNECKI Ryszard

DUDA Jarosław

FOTYGA Anna

FRANKOWSKI Tomasz

HALICKI Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

JAKI Patryk

JARUBAS Adam

JURGIEL Krzysztof

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol

KEMPA Beata

KLOC Izabela-Helena

KOHUT Łukasz

KOPACZ Ewa

KOPCIŃSKA Joanna

KRASNODĘBSKI Zdzisław

KRUK Elżbieta

KUŹMIUK Zbigniew

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MAZUREK Beata

MILLER Leszek

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

OCHOJSKA Janina

OLBRYCHT Jan

PORĘBA Tomasz Piotr

RAFALSKA Elżbieta

RZOŃCA Bogdan

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIKORSKI Radosław

SPUREK Sylwia

SZYDŁO Beata

THUN UND HOHENSTEIN Róża

TOBISZOWSKI Grzegorz

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

WIŚNIEWSKA Jadwiga

ZALEWSKA Anna

ZŁOTOWSKI Kosma

 


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Il-Portugall (21 Membru)

 

 

 

AMARO Álvaro

CARVALHAIS Isabel (*)

CARVALHO Maria de Graça

CERDAS Sara

DIONÍSIO BRADFORD André Jorge (**)

FERNANDES José Manuel

FERREIRA João

GUERREIRO Francisco

GUSMÃO José

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

MARQUES Margarida

MARQUES Pedro

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PEREIRA Lídia

PEREIRA Sandra

PIZARRO Manuel

RANGEL Paulo

SANTOS Isabel

SILVA PEREIRA Pedro

ZORRINHO Carlos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mit-3 ta' Settembru 2019, jiġifieri d-data tan-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sa Isabel CARVALHAIS flok is-Sur André Jorge DIONÍSIO BRADFORD.

 

(**) Il-mandat tas-Sur André Jorge DIONÍSIO BRADFORD intemm fit-18 ta' Lulju 2019.


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Ir-Rumanija (32 Membru)

 

 

 

ARMAND Clotilde

AVRAM Carmen

BĂSESCU Traian

BENEA Adrian-Dragoş

BLAGA Vasile

BOGDAN Ioan-Rareş

BOTOŞ Vlad-Marius

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian-Silviu

CIOLOŞ Dacian

CIUHODARU Tudor

CREŢU Corina

FALCĂ Gheorghe

GHINEA Cristian

GRAPINI Maria

HAVA Mircea-Gheorghe

MANDA Claudiu

MARINESCU Marian-Jean

MOTREANU Dan-Ştefan

MUREȘAN Siegfried

NICA Dan

NISTOR Gheorghe-Vlad (*)

PÎSLARU Dragoş

PLUMB Rovana

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

STRUGARIU Ramona

TERHEŞ Cristian

TOMAC Eugen

TUDORACHE Dragoş

TUDOSE Mihai

VĂLEAN Adina-Ioana (**)

VINCZE Loránt

WINKLER Iuliu

 

 

(*) Il-mandat huwa validu b'effett mit-2 ta' Diċembru 2019, jiġifieri d-data indikata fin-notifika mibgħuta mill-awtorità nazzjonali kompetenti tal-elezzjoni tas-Sur Gheorghe-Vlad NISTOR flok is-Sa Adina-Ioana VĂLEAN.

 

(**) Il-mandat tas-Sa Adina-Ioana VĂLEAN intemm fit-30 ta' Novembru 2019.


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Is-Slovenja (8 Membri)

 

 

 

BOGOVIČ Franc

BRGLEZ Milan

FAJON Tanja

GROŠELJ Klemen

JOVEVA Irena

NOVAK Ljudmila

TOMC Romana

ZVER Milan

 

 

 


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Is-Slovakkja (13-il Membru)

 

 

 

BEŇOVÁ Monika

BILČÍK Vladimír

ČÍŽ Miroslav

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia

HAJŠEL Robert

HOJSÍK Martin

JURZYKA Eugen

POLLÁK Peter

RADAČOVSKÝ Miroslav

ŠIMEČKA Michal

ŠTEFANEC Ivan

UHRÍK Milan

WIEZIK Michal


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Il-Finlandja (13-il Membru)

 

 

 

HAKKARAINEN Teuvo

HAUTALA Heidi

HEINÄLUOMA Eero

HUHTASAARI Laura

KATAINEN Elsi

KUMPULA-NATRI Miapetra

MODIG Silvia

NIINISTÖ Ville

PEKKARINEN Mauri

PIETIKÄINEN Sirpa

SARVAMAA Petri

TORVALDS Nils

VIRKKUNEN Henna

 

 

 

 


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

L-Iżvezja (20 Membru)

 

 

 

AL-SAHLANI Abir

BERGKVIST Erik

BJÖRK Malin

DANIELSSON Johan

FEDERLEY Fredrick

FRITZON Heléne

GUTELAND Jytte

HOLMGREN Pär

INCIR Evin

KARLSBRO Karin

KOKALARI Arba

KUHNKE Alice

LEGA David

LUNDGREN Peter

POLFJÄRD Jessica

SKYTTEDAL Sara

STEGRUD Jessica

TOBÉ Tomas

WARBORN Jörgen

WEIMERS Charlie


MEMBRI ELETTI FIL-PARLAMENT SKONT L-ISTAT MEMBRU

 

(it-2 ta' Lulju 2019)

 

Ir-Renju Unit (73 Membru)

 

 

 

AINSLIE Scott

ALLARD Christian

ANDERSON Martina

BEARDER Catherine

BENNION Phil

BROPHY Jane

BULL David

BULLOCK Jonathan

BUNTING Judith

CHOWNS Ellie

CORBETT Richard

DANCE Seb

DAUBNEY Martin Edward

DAVIES Chris

DE LUCY Belinda

DHAMIJA Dinesh

DODDS Diane

DOWDING Gina

ENGLAND KERR Andrew

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FORMAN Lance

FOX Claire

GIBSON Barbara Ann

GILL Nathan

GILL Neena

GLANCY James Alexander

GRIFFIN Theresa

HABIB Ben

HANNAN Daniel

HARRIS Lucy Elizabeth

HEAVER Michael

HOOK Anthony

HORWOOD Martin

HOWARTH John

JONES Jackie

JORDAN Christina Sheila

KIRTON-DARLING Jude

LONG Naomi

LONGWORTH John

LOWE Rupert

MAGID Magid

McINTYRE Anthea

McLEOD Aileen

MOBARIK Nosheena

MOHAMMED Shaffaq

MONTEITH Brian

MORAES Claude

MUMMERY June Alison

NETHSINGHA Lucy

NEWTON DUNN Bill

OVERGAARD NIELSEN Henrik

PALMER Rory

PATTEN Matthew

PHILLIPS Alexandra Lesley

PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield

PORRITT Luisa

PUGH Jake

REES-MOGG Annunziata Mary

RITCHIE Sheila

ROWETT Catherine

ROWLAND Robert

SCOTT CATO Molly

SMITH Alyn (*)

STEDMAN-BRYCE Louis

TENNANT John David Edward

TICE Richard

VAN ORDEN Geoffrey

VOADEN Caroline

VON WIESE Irina

WARD Julie

WELLS James

WIDDECOMBE Ann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il-mandat tas-Sur Alyn SMITH intemm fit-12 ta' Diċembru 2019.

NOTIFIKI MILL-ISTATI MEMBRI

 

BE

24.06.2019

28.06.2019

BG

06.06.2019

09.10.2019

CZ

18.06.2019

DK

25.06.2019

DE

26.06.2019

EE

14.06.2019

IE

06.06.2019

GR

12.06.2019

20.06.2019

ES

17.06.2019

20.06.2019

FR

13.06.2019

HR

10.06.2019

IT

21.06.2019

22.06.2019

11.10.2019

CY

28.05.2019

04.06.2019

LV

07.06.2019

14.10.2019

LT

03.06.2019

LU

20.06.2019

HU

17.06.2019

21.10.2019

MT

27.05.2019

NL

25.06.2019

AU

17.06.2019

PL

28.05.2019

PT

25.06.2019

05.11.2019

RO

21.06.2019

11.10.2019

SL

19.06.2019

16.10.2019

SK

30.05.2019

14.10.2019

FI

31.05.2019

SV

03.06.2019

UK

31.05.2019

07.10.2019

 

 

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

28.1.2020

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

17

0

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jackie Jones, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lucy Nethsingha, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Jorge Buxadé Villalba, Andrea Caroppo, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Javier Nart, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor, Marie Toussaint

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) preżenti għall-votazzjoni finali

Leila Chaibi

 


 

 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

17

+

ECR

Jorge Buxadé Villalba

GUE/NGL

Leila Chaibi

ID

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Emil Radev, Marion Walsmann

RENEW

Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Stéphane Séjourné

S&D

Evelyne Gebhardt, Jackie Jones, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken, Lara Wolters

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

 

Tifsira tas-simboli użati:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

 

 

Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Jannar 2020
Avviż legali - Politika tal-privatezza