Procedure : 2019/2180(REG)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0015/2020

Ingediende teksten :

A9-0015/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 30/01/2020 - 5.3

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0019

<Date>{28/01/2020}28.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0015/2020</NoDocSe>
PDF 230kWORD 68k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>

<Titre>over het onderzoek van de geloofsbrieven</Titre>

<DocRef>(2019/2180(REG))</DocRef>


<Commission>{JURI}Commissie juridische zaken</Commission>

Rapporteur: <Depute>Lucy Nethsingha</Depute>

AMENDEMENTEN
ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: Lijst van leden van het Europees Parlement van wie het mandaat geldig is verklaard
 BEKENDMAKINGEN DOOR DE LIDSTATEN
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het onderzoek van de geloofsbrieven

(2019/2180(REG))

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 10, lid 1, en artikel 14, leden 2 en 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

 gezien de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976[1], zoals gewijzigd en vernummerd bij Besluit 2002/772/EG, Euratom van de Raad van 25 juni 2002 en 23 september 2002[2],

 gezien zijn Besluit 2005/684/EG, Euratom van 28 september 2005 houdende aanneming van het Statuut van de leden van het Europees Parlement[3], en met name artikel 2, lid 1, en artikel 3, lid 1,

 gezien Richtlijn 93/109/EG van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn[4], zoals gewijzigd door Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012[5],

 gezien Besluit 2013/312/EU van de Europese Raad van 28 juni 2013 inzake de samenstelling van het Europees Parlement[6] en Besluit (EU) 2018/937 van de Europese Raad van 28 juni 2018 inzake de samenstelling van het Europees Parlement[7],

 gezien de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 juli 2005, 30 april 2009 en 19 december 2019[8],

 gezien de officiële bekendmaking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement,

 gezien het besluit van de Spaanse Junta Electoral Central van 13 juni 2019 tot bekendmaking van de kandidaten die bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 26 mei 2019 verkozen zijn, dat gepubliceerd is in het Boletín Oficial del Estado van 14 juni 201[9],

 gezien de artikelen 3, 4 en 11 van en bijlage I bij zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A9-0015/2020),

A.  overwegende dat overeenkomstig artikel 12 van de Akte van 20 september 1976, het Europees Parlement de geloofsbrieven onderzoekt van de leden van het Europees Parlement en dat het hiertoe nota neemt van de officieel door de lidstaten bekendgemaakte uitslagen en beslist over de bezwaren die eventueel kunnen worden ingebracht op grond van de bepalingen van de Akte van 1976, met uitsluiting van de nationale bepalingen waarnaar genoemde akte verwijst;

B. overwegende dat alle lidstaten het Parlement overeenkomstig artikel 3, lid 1, van het Reglement de namen van de gekozen leden hebben meegedeeld; dat niet alle namen zijn doorgegeven;

C.  overwegende dat overeenkomstig artikel 3 van Besluit 2013/312/EU van de Europese Raad van 28 juni 2013 en artikel 3, lid 2, van Besluit (EU) 2018/937 van de Europese Raad van 28 juni 2018 het aantal vertegenwoordigers in het Europees Parlement dat aan Spanje is toegekend momenteel 54 bedraagt, terwijl de bekendmaking door de bevoegde Spaanse autoriteiten slechts 51 namen bevat; overwegende dat het Parlement op basis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie[10] en overeenkomstig artikel 12 van de Akte van 20 september 1976 kennis neemt van het besluit van de Junta Electoral Central van 13 juni 2019 tot bekendmaking van de kandidaten die bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 26 mei 2019 verkozen zijn, dat gepubliceerd is in het Boletín Oficial del Estado van 14 juni 2019, met het oog op de opstelling van de lijst van gekozen leden; overwegende dat het aantal in Spanje verkozen vertegenwoordigers in het Europees Parlement derhalve 54 bedraagt;

D. overwegende dat bezwaren tegen de verkiezing van bepaalde leden van het Europees Parlement in de lidstaten kunnen worden onderzocht overeenkomstig de nationale wetgeving en dat deze procedures kunnen leiden tot nietigverklaring van de verkiezing van de betrokken leden;

E. overwegende dat sommige lidstaten de lijst van de eventuele vervangers in de uit de verkiezingsuitslag blijkende volgorde, als vereist op grond van artikel 3, lid 3, van het Reglement, te laat hebben doorgestuurd, terwijl andere deze nog helemaal niet hebben doorgestuurd;

F. overwegende dat overeenkomstig artikel 3, lid 3, van het Reglement het mandaat van een lid van het Europees Parlement slechts geldig kan worden verklaard als de schriftelijke verklaring dat de betrokkene geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement en de schriftelijke verklaring over de financiële belangen, die vereist zijn op grond van artikel 3 van en bijlage I bij het Reglement, ingediend zijn;

G. overwegende dat in artikel 7, leden 1 en 2, van de Akte van 1976 duidelijk wordt bepaald welke functies onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement;

H. overwegende dat overeenkomstig artikel 11 van en bijlage I bij het Reglement elk lid van het Europees Parlement een gedetailleerde verklaring moet indienen over: (a) de beroepswerkzaamheden van het lid gedurende de drie jaar voor zijn ambtsaanvaarding in het Parlement, alsook zijn deelname aan comités en raden van bestuur gedurende diezelfde periode bij een onderneming, niet-gouvernementele organisatie, vereniging of enige andere organisatie die aan het rechtsverkeer deelneemt; (b) elke bezoldiging die het lid voor de uitoefening van een mandaat in een ander parlement ontvangt; (c) elke vaste bezoldigde activiteit die het lid naast zijn taken uitoefent, in loondienst dan wel als zelfstandige; (d) zijn al dan niet bezoldigde deelname aan comités of raden van bestuur van ondernemingen, niet-gouvernementele organisaties, verenigingen of andere rechtens opgerichte organisaties, of van de uitoefening van enige andere externe werkzaamheid die hij al dan niet bezoldigd verricht; (e) incidentele externe werkzaamheden die hij tegen vergoeding verricht, wanneer de vergoedingen voor alle incidentele externe werkzaamheden van het lid in totaal meer bedragen dan 5 000 EUR per kalenderjaar; (f) deelname in ondernemingen of maatschappen wanneer dit gevolgen kan hebben voor het overheidsbeleid of wanneer die deelname het lid aanzienlijke invloed verschaft op de zakelijke belangen van de betrokken organisatie; (g) alle in het kader van zijn politieke activiteiten door derden verleende financiële, personele of materiële steun, naast de door het Parlement beschikbaar gestelde middelen, die aan het lid in het kader van zijn politieke activiteiten door derden wordt verleend, met vermelding van hun identiteit; (h) overige financiële belangen die van invloed kunnen zijn op de uitoefening van zijn taken. Voor elk van deze punten moet het lid in voorkomend geval aangeven of de betrokken activiteit bezoldigd is of niet, en voor de punten a), c), d), e) en f) vermeldt het lid tevens de toepasselijke inkomstenscategorie; overwegende dat de verstrekte informatie wordt gepubliceerd op de website van het Parlement;

I. overwegende dat het mandaat van de vertegenwoordigers die verkozen zijn in het Verenigd Koninkrijk, gebaseerd is op het EU-lidmaatschap van dit land; overwegende dat het mandaat van deze leden van het Europees Parlement als gevolg hiervan en krachtens artikel 3, lid 2, derde alinea, van Besluit (EU) 2018/937 van de Europese Raad van 28 juni 2018 automatisch afloopt indien en op de dag waarop de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie rechtsgeldig wordt;

J. overwegende dat op grond van dezelfde bepalingen van Besluit (EU) 2018/937 van de Europese Raad de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie niet leidt tot een vacature overeenkomstig artikel 13 van de Akte van 1976 en artikel 4 van het Reglement en dat het einde van het mandaat van de vertegenwoordigers die verkozen zijn in het Verenigd Koninkrijk, bijgevolg automatisch zal zijn en er zal komen zonder dat dit door het Europees Parlement hoeft te worden vastgesteld;

K. overwegende dat, in geval van terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk, het aantal vertegenwoordigers in het Europees Parlement per lidstaat na het effectief worden van de terugtrekking is vastgesteld bij Besluit (EU) 2018/937 van de Europese Raad en ertoe zal leiden dat vertegenwoordigers van sommige lidstaten extra zetels invullen als gevolg van het aantal zetels dat overeenkomstig de eerste en tweede alinea van genoemd besluit is toegewezen;

L. overwegende dat sommige lidstaten wet- of regelgeving hebben aangenomen waarin de voorwaarden voor de organisatie van verkiezingen met transnationale lijsten zijn vastgelegd;

M. overwegende dat het actief kiesrecht in de lidstaat van herkomst kan worden ontnomen aan onderdanen van bepaalde lidstaten die sinds een bepaalde periode in een ander land wonen (disenfranchisement); overwegende dat dit in sommige gevallen tevens de ontneming van het passief kiesrecht kan inhouden;

1. verklaart dat het mandaat van de in de bijlage bij dit besluit opgenomen leden van het Europees Parlement, behoudens eventuele besluiten van de bevoegde autoriteiten waarbij de verkiezingsuitslagen kunnen zijn aangevochten, geldig is;

2. herhaalt zijn verzoek aan de bevoegde nationale autoriteiten om niet alleen onmiddellijk alle namen van de gekozen kandidaten aan het Parlement mee te delen, maar ook de namen van eventuele vervangers door te sturen, in de uit de verkiezingsuitslag blijkende volgorde, en dringt er bij de autoriteiten die deze bekendmaking nog moeten doen, op aan om hier onmiddellijk toe over te gaan;

3. verzoekt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten om onverwijld het onderzoek van eventuele bezwaren die bij hen zijn ingediend, af te ronden en het Parlement in kennis te stellen van de resultaten daarvan; roept ertoe op het verloop van de Europese verkiezingen op transparante wijze te evalueren;

4. merkt op dat het mandaat van de vertegenwoordigers die verkozen zijn in het Verenigd Koninkrijk, automatisch zal aflopen indien en op de dag waarop de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie rechtsgeldig wordt;

5. verwacht in dat geval dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten zonder onnodige vertraging de nodige bekendmakingen zullen doen om de extra zetels in te vullen;

6. is van mening dat ontneming van het actief kiesrecht mogelijk een ontmoedigend effect heeft op de burgers die van plan zijn het recht van vrij verkeer binnen de EU uit te oefenen (artikel 20, lid 2, onder a), VWEU) en dat deze ontneming gevolgen heeft voor burgers die dit recht uitgeoefend hebben; is van mening dat ontneming van het actief kiesrecht in strijd is met het beginsel van algemeen kiesrecht (artikel 14, lid 3, VEU en artikel 1, lid 3, van de Akte van 1976);  spreekt bovendien zijn bezorgdheid uit met betrekking tot situaties waarin burgers worden belemmerd hun stemrecht uit te oefenen door een gebrek aan duidelijkheid van de procedures, inclusief met betrekking tot stemlijsten, vereisten inzake fysieke aanwezigheid of moeilijkheden om toegang te verkrijgen tot de informatie van de lidstaten die nodig is om hun stemrecht uit te oefenen; is van mening dat ontneming van het actief kiesrecht of vereisten die de uitoefening van het stemrecht op onevenredige wijze belemmeren, onder geen beding mogen worden toegepast op de Europese verkiezingen, en verzoekt de Commissie erop toe te zien dat geen van de lidstaten in die mogelijkheid voorziet;

7. verzoekt de lidstaten waar dergelijke problemen zich eventueel hebben voorgedaan, om de registratieformaliteiten voor de deelname van onderdanen van andere lidstaten aan de Europese verkiezingen, hetzij als kiezers hetzij als kandidaten, te vereenvoudigen, in het bijzonder door onnodige administratieve belemmeringen op te heffen, teneinde de in artikel 20, lid 2, onder a) en b) VWEU genoemde rechten effectief te maken; verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de praktijken van de lidstaten in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving;

8. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Commissie en aan de bevoegde nationale autoriteiten en de parlementen van de lidstaten.

 

 


 

BIJLAGE: Lijst van leden van het Europees Parlement van wie het mandaat geldig is verklaard

(2 juli 2019)

 

België (21 leden)

 

 

 

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BOTENGA Marc

BOURGEOIS Geert

BRICMONT Saskia

CHASTEL Olivier

DE MAN Filip

DE SUTTER Petra

FRANSSEN Cindy

KANKO Assita

LAMBERTS Philippe

LUTGEN Benoît

PEETERS Kris

RIES Frédérique

TARABELLA Marc

VAN BREMPT Kathleen

VAN OVERTVELDT Johan

VANDENDRIESSCHE Tom

VAUTMANS Hilde

VERHOFSTADT Guy

 

 

 

 


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Bulgarije (17 leden)

 

 

 

ADEMOV Asim

ALEXANDROV YORDANOV Alexander

ALIEVA-VELI Atidzhe

DZHAMBAZKI Angel

HRISTOV Ivo

KANEV Radan

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MAYDELL Eva

MIHAYLOVA Iskra

NOVAKOV Andrey

PENKOVA Tsvetelina

RADEV Emil

SLABAKOV Andrey

STANISHEV Sergei

VITANOV Petar

YONCHEVA Elena


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Tsjechische Republiek (21 leden)

 

 

 

BLAŠKO Hynek

CHARANZOVÁ Dita

DAVID Ivan

DLABAJOVÁ Martina

GREGOROVÁ Markéta

HLAVÁČEK Martin

KNOTEK Ondřej

KOLAJA Marcel

KONEČNÁ Kateřina

KOVAŘÍK Ondřej

MAXOVÁ Radka

NIEDERMAYER Luděk

PEKSA Mikuláš

POLČÁK Stanislav

POSPÍŠIL Jiří

ŠOJDROVÁ Michaela

TOŠENOVSKÝ Evžen

VONDRA Alexandr

VRECIONOVÁ Veronika

ZAHRADIL Jan

ZDECHOVSKÝ Tomáš


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Denemarken (13 leden)

 

 

 

AUKEN Margrete

CHRISTENSEN Asger

FUGLSANG Niels

GADE Søren

KOFOD Peter

LØKKEGAARD Morten

MELCHIOR Karen

PETER-HANSEN Kira Marie

PETERSEN Morten

SCHALDEMOSE Christel

VILLUMSEN Nikolaj

VIND Marianne (*)

WEISS Pernille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  Mandaat geldig per 2 juli 2019, d.w.z. de datum die vermeld is in de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van mevrouw Marianne VIND ter vervanging van de heer Jeppe KOFOD, wiens besluit om de functie op te nemen van minister van de Deense regering en bijgevolg zijn mandaat als lid van het Europees Parlement niet in te leiden, door de Deense bekendgemaakt is op 27 juni 2019.


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Duitsland (96 leden)

 

 

 

ANDERSON Christine

ANDRESEN Rasmus

BARLEY Katarina

BECK Gunnar

BEER Nicola

BENTELE Hildegard

BERG Lars Patrick

BERGER Stefan

BISCHOFF Gabriele

BLOSS Michael

BOESELAGER Damian

BREYER Patrick

BUCHHEIT Markus

BUCHNER Klaus

BULLMAN Udo

BURKHARDT Delara

BUSCHMANN Martin

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

CAVAZZINI Anna

DEMIREL Özlem

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

DOLESCHAL Christian

DÜPONT Lena

EHLER Christian

ERNST Cornelia

EROGLU Engin

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FEST Nicolaus

FRANZ Romeo

FREUND Daniel

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEESE Alexandra

GEIER Jens

GEUKING Helmut

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GLÜCK Andreas

HAHN Henrike

HAHN Svenja

HÄUSLING Martin

HERBST Niclas

HERZBERGER-FOFANA Pierrette

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KELLER Ska

KÖRNER Moritz

KÖSTER Dietmar

KRAH Maximilian

KREHL Constanze

KUHS Joachim

LAGODINSKY Sergey

LANGE Bernd

LANGENSIEPEN Katrin

LIESE Peter

LIMMER Sylvia

LINS Norbert

MARQUARDT Erik

McALLISTER David

MEUTHEN Jörg

MICHELS Martina

MORTLER Marlene

MÜLLER Ulrike

NEUMANN Hannah

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NIENASS Niklas

NOICHL Maria

OETJEN Jan-Christoph

PAULUS Jutta

PIEPER Markus

RADTKE Dennis

REIL Guido

REINTKE Terry

SCHIRDEWAN Martin

SCHNEIDER Christine

SCHOLZ Helmut

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SEEKATZ Ralf

SEMSROTT Nico

SIMON Sven

SIPPEL Birgit

SONNEBORN Martin

VERHEYEN Sabine

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

VOSS Axel

WALSMANN Marion

WEBER Manfred

WIELAND Rainer

WÖLKEN Tiemo

ZIMNIOK Bernhard

 

 


 

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Estland (6 leden)

 

 

 

ANSIP Andrus

KALJURAND Marina

MADISON Jaak

MIKSER Sven

PAET Urmas

TOOM Yana

 

 

 

 

 


 

PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Ierland (11 leden)

 

 

 

CARTHY Matt

CUFFE Ciarán

DALY Clare

FITZGERALD Frances

FLANAGAN Luke Ming

KELLEHER Billy

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

O’SULLIVAN Grace

WALLACE Mick

WALSH Maria


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Griekenland (21 leden)

 

 

 

ANDROULAKIS Nikos

ARVANITIS Konstantinos

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

FRAGKOS Emmanouil (*)

GEORGOULIS Alexis

KAILI Eva

KEFALOGIANNIS Manolis

KOKKALIS Petros

KONSTANTINOU Athanasios

KOULOGLOU Stelios

KOUNTOURA Elena

KYMPOUROPOULOS Stelios

KYRTSOS Georgios

LAGOS Ioannis

MEIMARAKIS Vangelis

NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

PAPADAKIS Kostas

PAPADIMOULIS Dimitrios

SPYRAKI Maria

VELOPOULOS Kyriakos (**)

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandaat geldig per 10 juli 2019, d.w.z. de datum van de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van de heer Emmanouil FRAGKOS ter vervanging van de heer Kyriakos VELOPOULOS.

 

(**) Het mandaat van de heer Kyriakos VELOPOULOS liep af op 6 juli 2019.


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Spanje (54 leden)

 

 

 

AGUILAR Mazaly

AGUILERA Clara

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

BARRENA ARZA Pernando

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BILBAO BARANDICA Izaskun

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CAÑAS Jordi

del CASTILLO VERA Pilar

DURÁ FERRANDIS Estrella (*)

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ Jonás

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARCÍA MUÑOZ Isabel

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARICANO Luis

GONZÁLEZ Mónica Silvana

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

GONZÁLEZ PONS Esteban

HOMS GINEL Alicia

LÓPEZ Javi

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ GIL Leopoldo

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

LUENA César

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MILLÁN MON Francisco José

MONTSERRAT Dolors

MORENO SÁNCHEZ Javier

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA Maite

PINEDA Manu

REGO Sira

RIBA I GINER Diana

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

RUIZ DEVESA Domènec

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SOLÍS PÉREZ Susana

TERTSCH Hermann

URBÁN CRESPO Miguel

URTASUN Ernest

VILLANUEVA RUIZ Idoia

ZARZALEJOS Javier

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandaat geldig per 2 juli 2019, na bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van mevrouw Estrella DURÁ FERRANDIS ter vervanging van de heer Josep BORRELL FONTELLES, die op 26 juni 2019 afstand had gedaan van zijn zetel en die de nodige verklaringen voor het onderzoek van zijn geloofsbrieven niet had ingediend.


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Frankrijk (74 leden)

 

 

 

ALFONSI François

ANDRIEU Eric

ANDROUËT Mathilde

AUBRY Manon

BARDELLA Jordan

BAY Nicolas

BEIGNEUX Aurelia

BELLAMY François-Xavier

BIJOUX Stéphane

BILDE Dominique

BITEAU Benoît

BOMPARD Manuel

BOYER Gilles

BRUNA Annika

BRUNET Sylvie

CANFIN Pascal

CARÊME Damien

CHABAUD Catherine

CHAIBI Leïla

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

COLLARD Gilbert

CORMAND David

DANJEAN Arnaud

DECERLE Jérémy

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

DELLI Karima

DIDIER Geoffroy

DURAND Pascal

EVREN Agnès

FARRENG Laurence

GARRAUD Jean-Paul

GLUCKSMANN Raphaël

GRISET Catherine

GRUDLER Christophe

GUETTA Bernard

GUILLAUME Sylvie

HAYER Valerie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JAMET France

JORON Virginie

JUVIN Herve

KARLESKIND Pierre

KELLER Fabienne

LALUCQ Aurore

LAPORTE Hélène

LARROUTUROU Pierre

LEBRETON Gilles

LECHANTEUX Julie

LOISEAU Nathalie

MARIANI Thierry

MAUREL Emmanuel

MÉLIN Joëlle

MORANO Nadine

OLIVIER Philippe

OMARJEE Younous

PELLETIER Anne-Sophie

PIRBAKAS Maxette

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

RIVIÈRE Jérôme

ROOSE Caroline

ROUGÉ André

SANDER Anne

SATOURI Mounir

SÉJOURNÉ Stéphane

TOLLERET Irène

TOUSSAINT Marie

TRILLET-LENOIR Véronique

VEDRENNE Marie-Pierre

YENBOU Salima

YON-COURTIN Stéphanie

ZACHAROPOULOU Chrysoula

 


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Kroatië (11 leden)

 

 

 

BORZAN Biljana

FLEGO Valter

GLAVAK Sunčana (*)

KOLAKUŠIĆ Mislav

MATIĆ Predrag Fred

PICULA Tonino

RESSLER Karlo

SINČIĆ Ivan Vilibor

SOKOL Tomislav

ŠUICA Dubravka (**)

TOMAŠIĆ Ruža

ZOVKO Željana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandaat geldig per 1 december 2019, datum van de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van mevrouw Sunčana GLAVAK ter vervanging van mevrouw Dubravka ŠUICA.

 

Het mandaat van mevrouw Dubravka ŠUICA liep af op 30 november 2019.


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Italië (73 leden)

 

 

 

ADINOLFI Isabella

ADINOLFI Matteo

BALDASSARRE Simona

BARTOLO Pietro

BASSO Alessandra

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando

BERLUSCONI Silvio

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BONFRISCO Anna

BORCHIA Paolo

CALENDA Carlo

CAMPOMENOSI Marco

CAROPPO Andrea

CASANOVA Massimo

CASTALDO Fabio Massimo

CECCARDI Susanna

CHINNICI Caterina

CIOCCA Angelo

CONTE Rosanna

CORRAO Ignazio

COZZOLINO Andrea

D’AMATO Rosa

DANTI Nicola (*)

DA RE Gianantonio

DE CASTRO Paolo

DONATO Francesca

DORFMANN Herbert

DREOSTO Marco

EVI Eleonora

FERRANDINO Giuseppe

FERRARA Laura

FIDANZA Carlo

FIOCCHI Pietro

FITTO Raffaele

FURORE Mario

GANCIA Gianna

GEMMA Chiara

GIARRUSSO Dino

GRANT Valentino

GUALMINI Elisabetta

GUALTIERI Roberto (**)

LANCINI Danilo Oscar

LIZZI Elena

MAJORINO Pierfrancesco

MARTUSCIELLO Fulvio

MILAZZO Giuseppe

MORETTI Alessandra

PANZA Alessandro

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Pina

PIGNEDOLI Sabrina

PISAPIA Giuliano

PROCACCINI Nicola

REGIMENTI Luisa

RINALDI Antonio Maria

ROBERTI Franco

RONDINELLI Daniela

SALINI Massimiliano

SARDONE Silvia

SASSOLI David Maria

SMERIGLIO Massimiliano

STANCANELLI Raffaele

TAJANI Antonio

TARDINO Annalisa

TINAGLI Irene

TOIA Patrizia

TOVAGLIERI Isabella

VUOLO Lucia

ZAMBELLI Stefania

ZANNI Marco

ZULLO Marco

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandaat geldig per 5 september 2019, de datum die vermeld is in de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van de heer Nicola DANTI ter vervanging van de heer Roberto GUALTIERI.

 

(**) Het mandaat van de heer Roberto GUALTIERI liep af op 4 september 2019.


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Cyprus (6 leden)

 

 

 

CHRISTOFOROU Lefteris

FOURLAS Loukas

GEORGIOU Giorgios

KIZILYÜREK Niyazi

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Letland (8 leden)

 

 

 

AMERIKS Andris

IJABS Ivars

KALNIETE Sandra

MELBĀRDE Dace

UŠAKOVS Nils

VAIDERE Inese (*)

ZĪLE Roberts

ŽDANOKA Tatjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandaat geldig per 2 juli 2019, na bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van mevrouw Inese VAIDERE ter vervanging van de heer Valdis DOMBROVSKIS, die voor het begin van de negende zittingsperiode afstand had gedaan van zijn zetel en die de nodige verklaringen voor het onderzoek van zijn geloofsbrieven niet had ingediend.


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Litouwen (11 leden)

 

 

 

 

AUŠTREVIČIUS Petras

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

JAKELIŪNAS Stasys

JUKNEVIČIENĖ Rasa

KUBILIUS Andrius

MALDEIKIENĖ Aušra

MAŽYLIS Liudas

OLEKAS Juozas

ROPĖ Bronis

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

 


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Luxemburg (6 leden)

 

 

 

ANGEL Marc (*)

GOERENS Charles

HANSEN Christophe

METZ Tilly

SCHMIT Nicolas (**)

SEMEDO Monica

WISELER-LIMA Isabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandaat geldig per 10 december 2019, de datum die vermeld is in de officiële bekendmaking door de nationale autoriteiten van de verkiezing van de heer Marc ANGEL ter vervanging van de heer Nicolas SCHMIT.

 

(**) Het mandaat van de heer Nicolas SCHMIT liep af op 30 november 2019.


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Hongarije (21 leden)

 

 

 

ARA-KOVÁCS Attila

BOCSKOR Andrea

CSEH Katalin

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

DOBREV Klára

DONÁTH Anna Júlia

GÁL Kinga

GYÖNGYÖSI Márton

GYŐRI Enikő

GYÜRK András

HIDVÉGHI Balázs

HÖLVÉNYI György

JÁRÓKA Lívia

KÓSA Ádám

MOLNÁR Csaba

RÓNAI Sándor

SZÁJER József

TÓTH Edina

TRÓCSÁNYI László

UJHELYI István


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Malta (6 leden)

 

 

 

AGIUS SALIBA Alex

CASA David

CUTAJAR Josianne

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

SANT Alfred

 


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Nederland (26 leden)

 

 

 

AZMANI Malik

BERENDSEN Tom

CHAHIM Mohammed

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

EPPINK Derk Jan

HAZEKAMP Anja

HUITEMA Jan

JONGERIUS Agnes Maria

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MANDERS Antonius

NAGTEGAAL Caroline

PIRI Kati

RAFAELA Samira

ROOKEN Rob

ROOS Rob

RUISSEN Bert-Jan

SCHREIJER-PIERIK Annie

SCHREINEMACHER Liesje

van SPARRENTAK Kim

STRIK Tineke

TANG Paul

TAX Vera

in 't VELD Sophia

WOLTERS Lara (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandaat geldig per 4 juli 2019, datum van de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van mevrouw Lara WOLTERS ter vervanging van de heer Frans TIMMERMANS, die de nodige verklaringen voor het onderzoek van zijn geloofsbrieven niet had ingediend en ervoor had gekozen het ambt te behouden van Europees commissaris.


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Oostenrijk (18 leden)

 

 

 

 

BERNHUBER Alexander

EDTSTADLER Karoline (*)

GAMON Claudia

HAIDER Roman

HEIDE Hannes

KARAS Othmar

MANDL Lukas

MAYER Georg

REGNER Evelyn

SCHIEDER Andreas

SCHMIEDTBAUER Simone

SIDL Günther

THALER Barbara

VANA Monika

VILIMSKY Harald

VOLLATH Bettina

WIENER Sarah

WINZIG Angelika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Het mandaat van mevrouw Karoline EDTSTADLER liep af op 6 januari 2020.


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Polen (51 leden)

 

 

 

ADAMOWICZ Magdalena

ARŁUKOWICZ Bartosz

BALT Marek Paweł

BELKA Marek

BIEDROŃ Robert

BIELAN Adam

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUZEK Jerzy

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

CZARNECKI Ryszard

DUDA Jarosław

FOTYGA Anna

FRANKOWSKI Tomasz

HALICKI Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

JAKI Patryk

JARUBAS Adam

JURGIEL Krzysztof

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol

KEMPA Beata

KLOC Izabela-Helena

KOHUT Łukasz

KOPACZ Ewa

KOPCIŃSKA Joanna

KRASNODĘBSKI Zdzisław

KRUK Elżbieta

KUŹMIUK Zbigniew

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MAZUREK Beata

MILLER Leszek

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

OCHOJSKA Janina

OLBRYCHT Jan

PORĘBA Tomasz Piotr

RAFALSKA Elżbieta

RZOŃCA Bogdan

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIKORSKI Radosław

SPUREK Sylwia

SZYDŁO Beata

THUN UND HOHENSTEIN Róża

TOBISZOWSKI Grzegorz

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

WIŚNIEWSKA Jadwiga

ZALEWSKA Anna

ZŁOTOWSKI Kosma

 


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Portugal (21 leden)

 

 

 

AMARO Álvaro

CARVALHAIS Isabel (*)

CARVALHO Maria de Graça

CERDAS Sara

DIONÍSIO BRADFORD André Jorge (**)

FERNANDES José Manuel

FERREIRA João

GUERREIRO Francisco

GUSMÃO José

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

MARQUES Margarida

MARQUES Pedro

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PEREIRA Lídia

PEREIRA Sandra

PIZARRO Manuel

RANGEL Paulo

SANTOS Isabel

SILVA PEREIRA Pedro

ZORRINHO Carlos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandaat geldig per 3 september 2019, datum van de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van mevrouw Isabel CARVALHAIS ter vervanging van de heer André Jorge DIONÍSIO BRADFORD.

 

(**) Het mandaat van de heer André Jorge DIONÍSIO BRADFORD liep af op 18 juli 2019.


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Roemenië (32 leden)

 

 

 

ARMAND Clotilde

AVRAM Carmen

BĂSESCU Traian

BENEA Adrian-Dragoş

BLAGA Vasile

BOGDAN Ioan-Rareş

BOTOŞ Vlad-Marius

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian-Silviu

CIOLOŞ Dacian

CIUHODARU Tudor

CREŢU Corina

FALCĂ Gheorghe

GHINEA Cristian

GRAPINI Maria

HAVA Mircea-Gheorghe

MANDA Claudiu

MARINESCU Marian-Jean

MOTREANU Dan-Ştefan

MUREȘAN Siegfried

NICA Dan

NISTOR Gheorghe-Vlad (*)

PÎSLARU Dragoş

PLUMB Rovana

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

STRUGARIU Ramona

TERHEŞ Cristian

TOMAC Eugen

TUDORACHE Dragoş

TUDOSE Mihai

VĂLEAN Adina-Ioana (**)

VINCZE Loránt

WINKLER Iuliu

 

 

(*) Mandaat geldig per 2 december 2019, de datum die vermeld is in de bekendmaking door de bevoegde nationale autoriteit van de verkiezing van de heer Gheorghe-Vlad NISTOR ter vervanging van mevrouw Adina-Ioana VĂLEAN.

 

(**) Het mandaat van mevrouw Adina-Ioana VĂLEAN liep af op 30 november 2019.


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Slovenië (8 leden)

 

 

 

BOGOVIČ Franc

BRGLEZ Milan

FAJON Tanja

GROŠELJ Klemen

JOVEVA Irena

NOVAK Ljudmila

TOMC Romana

ZVER Milan

 

 

 


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Slowakije (13 leden)

 

 

 

BEŇOVÁ Monika

BILČÍK Vladimír

ČÍŽ Miroslav

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia

HAJŠEL Robert

HOJSÍK Martin

JURZYKA Eugen

POLLÁK Peter

RADAČOVSKÝ Miroslav

ŠIMEČKA Michal

ŠTEFANEC Ivan

UHRÍK Milan

WIEZIK Michal


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Finland (13 leden)

 

 

 

HAKKARAINEN Teuvo

HAUTALA Heidi

HEINÄLUOMA Eero

HUHTASAARI Laura

KATAINEN Elsi

KUMPULA-NATRI Miapetra

MODIG Silvia

NIINISTÖ Ville

PEKKARINEN Mauri

PIETIKÄINEN Sirpa

SARVAMAA Petri

TORVALDS Nils

VIRKKUNEN Henna

 

 

 

 


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Zweden (20 leden)

 

 

 

AL-SAHLANI Abir

BERGKVIST Erik

BJÖRK Malin

DANIELSSON Johan

FEDERLEY Fredrick

FRITZON Heléne

GUTELAND Jytte

HOLMGREN Pär

INCIR Evin

KARLSBRO Karin

KOKALARI Arba

KUHNKE Alice

LEGA David

LUNDGREN Peter

POLFJÄRD Jessica

SKYTTEDAL Sara

STEGRUD Jessica

TOBÉ Tomas

WARBORN Jörgen

WEIMERS Charlie


PARLEMENTSLEDEN PER LIDSTAAT

 

(2 juli 2019)

 

Verenigd Koninkrijk (73 leden)

 

 

 

AINSLIE Scott

ALLARD Christian

ANDERSON Martina

BEARDER Catherine

BENNION Phil

BROPHY Jane

BULL David

BULLOCK Jonathan

BUNTING Judith

CHOWNS Ellie

CORBETT Richard

DANCE Seb

DAUBNEY Martin Edward

DAVIES Chris

DE LUCY Belinda

DHAMIJA Dinesh

DODDS Diane

DOWDING Gina

ENGLAND KERR Andrew

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FORMAN Lance

FOX Claire

GIBSON Barbara Ann

GILL Nathan

GILL Neena

GLANCY James Alexander

GRIFFIN Theresa

HABIB Ben

HANNAN Daniel

HARRIS Lucy Elizabeth

HEAVER Michael

HOOK Anthony

HORWOOD Martin

HOWARTH John

JONES Jackie

JORDAN Christina Sheila

KIRTON-DARLING Jude

LONG Naomi

LONGWORTH John

LOWE Rupert

MAGID Magid

McINTYRE Anthea

McLEOD Aileen

MOBARIK Nosheena

MOHAMMED Shaffaq

MONTEITH Brian

MORAES Claude

MUMMERY June Alison

NETHSINGHA Lucy

NEWTON DUNN Bill

OVERGAARD NIELSEN Henrik

PALMER Rory

PATTEN Matthew

PHILLIPS Alexandra Lesley

PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield

PORRITT Luisa

PUGH Jake

REES-MOGG Annunziata Mary

RITCHIE Sheila

ROWETT Catherine

ROWLAND Robert

SCOTT CATO Molly

SMITH Alyn (*)

STEDMAN-BRYCE Louis

TENNANT John David Edward

TICE Richard

VAN ORDEN Geoffrey

VOADEN Caroline

VON WIESE Irina

WARD Julie

WELLS James

WIDDECOMBE Ann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Het mandaat van de heer Alyn SMITH liep af op 12 december 2019.

BEKENDMAKINGEN DOOR DE LIDSTATEN

 

BE

24.06.2019

28.06.2019

BG

06.06.2019

09.10.2019

CZ

18.06.2019

DK

25.06.2019

DE

26.06.2019

EE

14.06.2019

IE

06.06.2019

GR

12.06.2019

20.06.2019

ES

17.06.2019

20.06.2019

FR

13.06.2019

HR

10.06.2019

IT

21.06.2019

22.06.2019

11.10.2019

CY

28.05.2019

04.06.2019

LV

07.06.2019

14.10.2019

LT

03.06.2019

LU

20.06.2019

HU

17.06.2019

21.10.2019

MT

27.05.2019

NL

25.06.2019

AU

17.06.2019

PL

28.05.2019

PT

25.06.2019

05.11.2019

RO

21.06.2019

11.10.2019

SL

19.06.2019

16.10.2019

SK

30.05.2019

14.10.2019

FI

31.05.2019

SV

03.06.2019

UK

31.05.2019

07.10.2019


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

28.1.2020

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

17

0

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jackie Jones, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lucy Nethsingha, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jorge Buxadé Villalba, Andrea Caroppo, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Javier Nart, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor, Marie Toussaint

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 209, lid 7)

Leila Chaibi

 


 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

17

+

ECR

Jorge Buxadé Villalba

GUE/NGL

Leila Chaibi

ID

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Emil Radev, Marion Walsmann

RENEW

Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Stéphane Séjourné

S&D

Evelyne Gebhardt, Jackie Jones, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken, Lara Wolters

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

[1] PB L 278 van 8.10.1976, blz. 1.

[2] PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1.

[3] PB L 262 van 7.10.2005, blz. 1.

[4] PB L 329 van 30.12.1993, blz. 34.

[5] PB L 26 van 26.1.2013, blz. 27.

[6] PB L 181 van 29.6.2013, blz. 57.

[7] PB L 165 van 2.7.2018, blz. 1.

[8] Le Pen/Parlement, C-208/03, EU:C:2005:429; Italië en Donnici/Parlement, C-393/07 en C-9/08, EU:C:2009:275; en Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.

[9] Boletín Oficial del Estado, nr. 142 van 14 juni 2019, blz. 62477-62478.

[10] Junqueras Vies, C-502/19,EU:C:2019:1115.

Laatst bijgewerkt op: 28 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid