Procedura : 2019/2180(REG)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0015/2020

Teksty złożone :

A9-0015/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 30/01/2020 - 5.3

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0019

<Date>{28/01/2020}28.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0015/2020</NoDocSe>
PDF 248kWORD 82k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>w sprawie weryfikacji mandatów</Titre>

<DocRef>(2019/2180(REG))</DocRef>


<Commission>{JURI}Komisja Prawna</Commission>

Sprawozdawczyni: <Depute>Lucy Nethsingha</Depute>

POPRAWKI
PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: Lista posłów do Parlamentu Europejskiego, których mandat uznano za ważny
 KOMUNIKATY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie weryfikacji mandatów

(2019/2180(REG))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

 uwzględniając akt z 20 września 1976 r. dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r.[1], w brzmieniu i z numeracją zmienionymi decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom z dnia 25 czerwca 2002 r. i 23 września 2002 r.[2],

 uwzględniając swoją decyzję 2005/684/WE, Euratom z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego[3], w szczególności jej art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1,

 uwzględniając dyrektywę Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami[4], zmienioną dyrektywą Rady 2013/1/UE z dnia 20 grudnia 2012 r.[5],

 uwzględniając decyzję Rady Europejskiej 2013/312/UE z dnia 28 czerwca 2013 r. ustanawiającą skład Parlamentu Europejskiego[6] i decyzję Rady Europejskiej (UE) 2018/937 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustanawiającą skład Parlamentu Europejskiego[7],

 uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 lipca 2005 r., 30 kwietnia 2009 r. i 19 grudnia 2019 r.[8],

 uwzględniając oficjalne komunikaty właściwych organów państw członkowskich w sprawie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego,

 uwzględniając decyzję hiszpańskiej centralnej komisji wyborczej (Junta Electoral Central) z 13 czerwca 2019 r., zawierającą nazwiska kandydatów wybranych w wyborach do Parlamentu Europejskiego z 26 maja 2019 r. i opublikowaną w hiszpańskim dzienniku urzędowym (Boletín Oficial del Estado) 14 czerwca 2019 r.[9],

 uwzględniając art. 3, 4 i 11 Regulaminu oraz załącznik I do Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A9-0015/2020),

A.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 12 aktu z 20 września 1976 r. Parlament Europejski weryfikuje mandaty posłów do Parlamentu Europejskiego i w tym celu odnotowuje wyniki ogłoszone urzędowo przez państwa członkowskie i rozstrzyga spory, które mogą wyniknąć w związku z przepisami aktu z 1976 r., inne niż wynikające z przepisów krajowych, do których odnosi się akt z 1976 r.;

B. mając na uwadze, że wszystkie państwa członkowskie przekazały Parlamentowi nazwiska wybranych posłów, zgodnie z art. 3 ust. 1 Regulaminu, ale nie przekazano wszystkich nazwisk;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 3 decyzji Rady Europejskiej 2013/312/UE z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz art. 3 ust. 2 decyzji Rady Europejskiej 2018/937/UE z dnia 28 czerwca 2018 r. liczba przedstawicieli Hiszpanii w Parlamencie Europejskim wynosi obecnie 54, a komunikat właściwych organów Hiszpanii zawiera tylko 51 nazwisk; mając na uwadze, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej[10] i z art. 12 aktu z 20 września 1976 r. Parlament w celu sporządzenia listy wybranych posłów odnotowuje decyzję Junta Electoral Central z 13 czerwca 2019 r., zawierającą nazwiska kandydatów wybranych do Parlamentu w wyborach z 26 maja 2019 r. i opublikowaną w Boletín Oficial del Estado z 14 czerwca 2019 r.; mając jednak na uwadze, że w Hiszpanii wybrano 54 przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego;

D. mając na uwadze, że w państwach członkowskich mogą być rozpatrywane, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, zastrzeżenia dotyczące ważności wyboru niektórych posłów do Parlamentu Europejskiego i że procedury te mogą doprowadzić do unieważnienia wyboru tych posłów;

E. mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie przekazały z opóźnieniem lub wcale jeszcze nie przekazały list ewentualnych zastępców w kolejności ustalonej według wyników głosowania, czego wymagają przepisy art. 3 ust. 3 Regulaminu;

F. mając na uwadze, że zgodnie z art. 3 ust. 3 Regulaminu nie można stwierdzić ważności mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, jeżeli nie złoży on pisemnego oświadczenia, że nie zajmuje stanowiska niepołączalnego, i pisemnego oświadczenia o braku konfliktu interesów, zgodnie z art. 3 Regulaminu i z załącznikiem I do Regulaminu;

G. mając na uwadze, że w art. 7 ust. 1 i 2 aktu z 1976 r. wyraźnie wymieniono stanowiska, których nie można łączyć z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego;

H. mając na uwadze, że zgodnie z art. 11 Regulaminu i z załącznikiem I do Regulaminu każdy poseł do Parlamentu Europejskiego składa szczegółowe oświadczenie dotyczące: a) działalności zawodowej, jaką prowadził w ciągu trzech lat poprzedzających objęcie funkcji posła do Parlamentu, oraz udziału – w tym samym okresie – w radach nadzorczych lub zarządach przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń lub innych podmiotów mających osobowość prawną; b) wynagrodzeń z tytułu sprawowania mandatu w innym parlamencie; c) wszelkiej regularnej działalności, którą poseł prowadzi równolegle z wykonywaniem mandatu i za którą otrzymuje wynagrodzenie, zarówno jako zatrudniony pracownik, jak i jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek; d) udziału w radach nadzorczych lub zarządach przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń lub innych podmiotów mających osobowość prawną, lub wszelkiej innej działalności zewnętrznej, niezależnie od tego, czy za ten udział lub działalność otrzymuje wynagrodzenie, czy też są one nieodpłatne; e) wszelkiej wynagradzanej okazjonalnej działalności zewnętrznej, jeżeli w danym roku kalendarzowym łączne wynagrodzenie za całą działalność okazjonalną posła przekroczyło kwotę 5 000 EUR; f) wszelkich udziałów w przedsiębiorstwie lub partnerstwie, które mogą mieć potencjalnie wpływ na politykę publiczną lub umożliwiają posłowi wywieranie istotnego wpływu na działanie danego podmiotu; g) wszelkiego wsparcia, zarówno finansowego, jak i w postaci udostępnienia personelu lub sprzętu, poza środkami przyznanymi posłowi przez Parlament, udzielonego posłowi w związku z jego działalnością polityczną przez osoby trzecie, ze wskazaniem tożsamości tych osób; h) wszelkich innych interesów finansowych, które mogą wpłynąć na wykonywanie mandatu posła; w każdym z tych przypadków poseł ma obowiązek wskazać, czy otrzymuje wynagrodzenie za daną działalność, a w odniesieniu do lit. a), c), d), e) i f) posłowie podają również odpowiednią kategorię dochodów; mając na uwadze, że informacje podane przez posłów są publikowane na stronie internetowej Parlamentu;

I. mając na uwadze, że mandat przedstawicieli wybranych w Zjednoczonym Królestwie wynika z członkostwa tego państwa w Unii Europejskiej; mając na uwadze, że w związku z tym, na mocy art. 3 ust. 2 akapit trzeci decyzji Rady Europejskiej (UE) 2018/937 z dnia 28 czerwca 2018 r., mandat tych posłów do Parlamentu Europejskiego wygaśnie automatycznie, jeżeli wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii stanie się prawnie skuteczne, z dniem, w którym to nastąpi;

J. mając na uwadze, że zgodnie z tymi samymi przepisami decyzji Rady Europejskiej (UE) 2018/937 wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej nie spowoduje wakatów na mocy art. 13 aktu z 1976 r. i art. 4 Regulaminu, zatem mandaty przedstawicieli wybranych w Zjednoczonym Królestwie wygasną automatycznie i nie będzie to wymagało ogłoszenia ze strony Parlamentu Europejskiego;

K. mając na uwadze, że w decyzji Rady Europejskiej (UE) 2018/937 ustalono liczbę przedstawicieli poszczególnych państw członkowskich w Parlamencie Europejskim po tym, jak wystąpienie Zjednoczonego Królestwa stanie się skuteczne, oraz że niektóre państwa członkowskie obsadzą dodatkowe miejsca zgodnie z liczbą przedstawicieli przyznaną zgodnie z akapitem pierwszym i drugim tej decyzji;

L. mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie przyjęły przepisy ustawowe lub wykonawcze określające warunki organizacji głosowania na listy ponadnarodowe;

M. mając na uwadze, że obywatele niektórych państw członkowskich mieszkający od określonego czasu za granicą mogą zostać pozbawieni prawa głosowania w państwie członkowskim pochodzenia; mając na uwadze, że w niektórych przypadkach może to wiązać się również z pozbawieniem prawa do kandydowania;

1. ogłasza ważność mandatu posłów do Parlamentu Europejskiego wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji, z zastrzeżeniem decyzji właściwych organów, do których można zaskarżyć wyniki wyborów;

2. ponawia wniosek do właściwych organów krajowych o przekazywanie Parlamentowi Europejskiemu na czas nie tylko wszystkich nazwisk wybranych kandydatów, ale także nazwisk ich ewentualnych zastępców w kolejności ustalonej według wyników głosowania, oraz wzywa wszystkie organy, które jeszcze nie przekazały stosownych komunikatów, by zrobiły to bez zwłoki;

3. wzywa właściwe organy państw członkowskich do niezwłocznego rozstrzygnięcia sporów wyborczych, które do nich wpłynęły, i do powiadomienia Parlamentu o ich wyniku; wzywa do przeprowadzenia przejrzystej oceny przebiegu wyborów europejskich.

4. uznaje, że mandat przedstawicieli wybranych w Zjednoczonym Królestwie wygaśnie automatycznie, jeżeli wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej stanie się prawnie skuteczne, w dniu, w którym to nastąpi;

5. oczekuje, że w takim przypadku właściwe organy państw członkowskich przekażą bez zbędnej zwłoki odpowiednie komunikaty dotyczące obsadzenia dodatkowych miejsc;

6. uważa, że pozbawianie praw wyborczych może zniechęcać obywateli do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w UE (art. 20 ust. 2 lit. a) TFUE) i ma negatywne konsekwencje dla obywateli, którzy skorzystali z tego prawa; jest zdania, że pozbawianie praw wyborczych narusza zasadę powszechnego prawa wyborczego (art. 14 ust. 3 TUE i art. 1 ust. 3 aktu z 1976 r.);  ponadto wyraża obawy w związku z sytuacjami, w których obywatele napotykają przeszkody w korzystaniu z przysługujących im praw wyborczych wynikające z braku jasności procedur, w tym w związku z listami do głosowania lub wymogami fizycznej obecności, lub trudnościami w dostępie do niezbędnych informacji od państw członkowskich w celu wykonywania przysługujących im praw wyborczych; wyraża opinię, że pozbawianie praw wyborczych lub wymogi nieproporcjonalnie utrudniające korzystanie z nich nie może w żadnym wypadku mieć zastosowania do wyborów europejskich, i wzywa Komisję do zapewnienia, że żadne państwo członkowskie nie będzie dopuszczać takiej możliwości;

7. wzywa państwa członkowskie, w których mogą wystąpić podobne problemy, do uproszczenia formalności rejestrowych wymaganych od obywateli innych państw członkowskich chcących wziąć udział w wyborach europejskich, zarówno w charakterze wyborców, jak i kandydatów, a zwłaszcza do usunięcia niepotrzebnych barier administracyjnych, by umożliwić rzeczywiste wykonywanie praw wynikających z art. 20 ust. 2 lit. a) i b) TFUE; wzywa Komisję, by zapewniła zgodność praktyk państw członkowskich z prawem UE;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Komisji, a także właściwym organom krajowym i parlamentom państw członkowskich.

 

 


 

ZAŁĄCZNIK: Lista posłów do Parlamentu Europejskiego, których mandat uznano za ważny

(2 lipca 2019 r.)

 

Belgia (21 posłów)

 

 

 

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BOTENGA Marc

BOURGEOIS Geert

BRICMONT Saskia

CHASTEL Olivier

DE MAN Filip

DE SUTTER Petra

FRANSSEN Cindy

KANKO Assita

LAMBERTS Philippe

LUTGEN Benoît

PEETERS Kris

RIES Frédérique

TARABELLA Marc

VAN BREMPT Kathleen

VAN OVERTVELDT Johan

VANDENDRIESSCHE Tom

VAUTMANS Hilde

VERHOFSTADT Guy

 

 

 

 


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Bułgaria (17 posłów)

 

 

 

ADEMOV Asim

ALEXANDROV YORDANOV Alexander

ALIEVA-VELI Atidzhe

DZHAMBAZKI Angel

HRISTOV Ivo

KANEV Radan

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MAYDELL Eva

MIHAYLOVA Iskra

NOVAKOV Andrey

PENKOVA Tsvetelina

RADEV Emil

SLABAKOV Andrey

STANISHEV Sergei

VITANOV Petar

YONCHEVA Elena


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Republika Czeska (21 posłów)

 

 

 

BLAŠKO Hynek

CHARANZOVÁ Dita

DAVID Ivan

DLABAJOVÁ Martina

GREGOROVÁ Markéta

HLAVÁČEK Martin

KNOTEK Ondřej

KOLAJA Marcel

KONEČNÁ Kateřina

KOVAŘÍK Ondřej

MAXOVÁ Radka

NIEDERMAYER Luděk

PEKSA Mikuláš

POLČÁK Stanislav

POSPÍŠIL Jiří

ŠOJDROVÁ Michaela

TOŠENOVSKÝ Evžen

VONDRA Alexandr

VRECIONOVÁ Veronika

ZAHRADIL Jan

ZDECHOVSKÝ Tomáš


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Dania (13 posłów)

 

 

 

AUKEN Margrete

CHRISTENSEN Asger

FUGLSANG Niels

GADE Søren

KOFOD Peter

LØKKEGAARD Morten

MELCHIOR Karen

PETER-HANSEN Kira Marie

PETERSEN Morten

SCHALDEMOSE Christel

VILLUMSEN Nikolaj

VIND Marianne (*)

WEISS Pernille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  Mandat ważny od 2 lipca 2019 r., czyli od dnia podanego w komunikacie właściwego organu krajowego o wyborze Marianne VIND na miejsce Jeppego KOFODA, którego decyzja o objęciu urzędu ministra w rządzie Danii, a tym samym o rezygnacji z mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, została zgłoszona przez duńskie organy krajowe 27 czerwca 2019 r.


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Niemcy (96 posłów)

 

 

 

ANDERSON Christine

ANDRESEN Rasmus

BARLEY Katarina

BECK Gunnar

BEER Nicola

BENTELE Hildegard

BERG Lars Patrick

BERGER Stefan

BISCHOFF Gabriele

BLOSS Michael

BOESELAGER Damian

BREYER Patrick

BUCHHEIT Markus

BUCHNER Klaus

BULLMAN Udo

BURKHARDT Delara

BUSCHMANN Martin

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

CAVAZZINI Anna

DEMIREL Özlem

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

DOLESCHAL Christian

DÜPONT Lena

EHLER Christian

ERNST Cornelia

EROGLU Engin

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FEST Nicolaus

FRANZ Romeo

FREUND Daniel

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEESE Alexandra

GEIER Jens

GEUKING Helmut

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GLÜCK Andreas

HAHN Henrike

HAHN Svenja

HÄUSLING Martin

HERBST Niclas

HERZBERGER-FOFANA Pierrette

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KELLER Ska

KÖRNER Moritz

KÖSTER Dietmar

KRAH Maximilian

KREHL Constanze

KUHS Joachim

LAGODINSKY Sergey

LANGE Bernd

LANGENSIEPEN Katrin

LIESE Peter

LIMMER Sylvia

LINS Norbert

MARQUARDT Erik

McALLISTER David

MEUTHEN Jörg

MICHELS Martina

MORTLER Marlene

MÜLLER Ulrike

NEUMANN Hannah

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NIENASS Niklas

NOICHL Maria

OETJEN Jan-Christoph

PAULUS Jutta

PIEPER Markus

RADTKE Dennis

REIL Guido

REINTKE Terry

SCHIRDEWAN Martin

SCHNEIDER Christine

SCHOLZ Helmut

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SEEKATZ Ralf

SEMSROTT Nico

SIMON Sven

SIPPEL Birgit

SONNEBORN Martin

VERHEYEN Sabine

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

VOSS Axel

WALSMANN Marion

WEBER Manfred

WIELAND Rainer

WÖLKEN Tiemo

ZIMNIOK Bernhard

 

 


 

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Estonia (6 posłów)

 

 

 

ANSIP Andrus

KALJURAND Marina

MADISON Jaak

MIKSER Sven

PAET Urmas

TOOM Yana

 

 

 

 

 


 

POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Irlandia (11 posłów)

 

 

 

CARTHY Matt

CUFFE Ciarán

DALY Clare

FITZGERALD Frances

FLANAGAN Luke Ming

KELLEHER Billy

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

O’SULLIVAN Grace

WALLACE Mick

WALSH Maria


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Grecja (21 posłów)

 

 

 

ANDROULAKIS Nikos

ARVANITIS Konstantinos

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

FRAGKOS Emmanouil (*)

GEORGOULIS Alexis

KAILI Eva

KEFALOGIANNIS Manolis

KOKKALIS Petros

KONSTANTINOU Athanasios

KOULOGLOU Stelios

KOUNTOURA Elena

KYMPOUROPOULOS Stelios

KYRTSOS Georgios

LAGOS Ioannis

MEIMARAKIS Vangelis

NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

PAPADAKIS Kostas

PAPADIMOULIS Dimitrios

SPYRAKI Maria

VELOPOULOS Kyriakos (**)

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat ważny od 10 lipca 2019 r., czyli od dnia powiadomienia przez właściwy organ krajowy o wyborze Emmanouila FRAGKOSA w miejsce Kyriakosa VELOPOULOSA.

 

(**) Mandat Kyriakosa VELOPOULOSA wygasł z dniem 6 lipca 2019 r.


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Hiszpania (54 posłów)

 

 

 

AGUILAR Mazaly

AGUILERA Clara

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

BARRENA ARZA Pernando

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BILBAO BARANDICA Izaskun

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CAÑAS Jordi

del CASTILLO VERA Pilar

DURÁ FERRANDIS Estrella (*)

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ Jonás

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARCÍA MUÑOZ Isabel

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARICANO Luis

GONZÁLEZ Mónica Silvana

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

GONZÁLEZ PONS Esteban

HOMS GINEL Alicia

LÓPEZ Javi

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ GIL Leopoldo

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

LUENA César

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MILLÁN MON Francisco José

MONTSERRAT Dolors

MORENO SÁNCHEZ Javier

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA Maite

PINEDA Manu

REGO Sira

RIBA I GINER Diana

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

RUIZ DEVESA Domènec

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SOLÍS PÉREZ Susana

TERTSCH Hermann

URBÁN CRESPO Miguel

URTASUN Ernest

VILLANUEVA RUIZ Idoia

ZARZALEJOS Javier

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat ważny od 2 lipca 2019 r., po otrzymaniu komunikatu właściwego organu krajowego o wyborze Estrelli DURY FERRANDIS w miejsce Josepa BORRELLA FONTELLESA, który 26 czerwca 2019 r. zrzekł się mandatu i nie złożył oświadczeń niezbędnych do jego weryfikacji.


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Francja (74 posłów)

 

 

 

ALFONSI François

ANDRIEU Eric

ANDROUËT Mathilde

AUBRY Manon

BARDELLA Jordan

BAY Nicolas

BEIGNEUX Aurelia

BELLAMY François-Xavier

BIJOUX Stéphane

BILDE Dominique

BITEAU Benoît

BOMPARD Manuel

BOYER Gilles

BRUNA Annika

BRUNET Sylvie

CANFIN Pascal

CARÊME Damien

CHABAUD Catherine

CHAIBI Leïla

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

COLLARD Gilbert

CORMAND David

DANJEAN Arnaud

DECERLE Jérémy

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

DELLI Karima

DIDIER Geoffroy

DURAND Pascal

EVREN Agnès

FARRENG Laurence

GARRAUD Jean-Paul

GLUCKSMANN Raphaël

GRISET Catherine

GRUDLER Christophe

GUETTA Bernard

GUILLAUME Sylvie

HAYER Valerie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JAMET France

JORON Virginie

JUVIN Herve

KARLESKIND Pierre

KELLER Fabienne

LALUCQ Aurore

LAPORTE Hélène

LARROUTUROU Pierre

LEBRETON Gilles

LECHANTEUX Julie

LOISEAU Nathalie

MARIANI Thierry

MAUREL Emmanuel

MÉLIN Joëlle

MORANO Nadine

OLIVIER Philippe

OMARJEE Younous

PELLETIER Anne-Sophie

PIRBAKAS Maxette

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

RIVIÈRE Jérôme

ROOSE Caroline

ROUGÉ André

SANDER Anne

SATOURI Mounir

SÉJOURNÉ Stéphane

TOLLERET Irène

TOUSSAINT Marie

TRILLET-LENOIR Véronique

VEDRENNE Marie-Pierre

YENBOU Salima

YON-COURTIN Stéphanie

ZACHAROPOULOU Chrysoula

 


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Chorwacja (11 posłów)

 

 

 

BORZAN Biljana

FLEGO Valter

GLAVAK Sunčana (*)

KOLAKUŠIĆ Mislav

MATIĆ Predrag Fred

PICULA Tonino

RESSLER Karlo

SINČIĆ Ivan Vilibor

SOKOL Tomislav

ŠUICA Dubravka (**)

TOMAŠIĆ Ruža

ZOVKO Željana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat ważny od 1 grudnia 2019 r., czyli od dnia podanego w komunikacie właściwego organu krajowego o wyborze Sunčany GLAVAK w miejsce Dubravki ŠUICY.

 

(**) Mandat Dubravki ŠUICY wygasł z dniem 30 listopada 2019 r.


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Włochy (73 posłów)

 

 

 

ADINOLFI Isabella

ADINOLFI Matteo

BALDASSARRE Simona

BARTOLO Pietro

BASSO Alessandra

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando

BERLUSCONI Silvio

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BONFRISCO Anna

BORCHIA Paolo

CALENDA Carlo

CAMPOMENOSI Marco

CAROPPO Andrea

CASANOVA Massimo

CASTALDO Fabio Massimo

CECCARDI Susanna

CHINNICI Caterina

CIOCCA Angelo

CONTE Rosanna

CORRAO Ignazio

COZZOLINO Andrea

D’AMATO Rosa

DANTI Nicola (*)

DA RE Gianantonio

DE CASTRO Paolo

DONATO Francesca

DORFMANN Herbert

DREOSTO Marco

EVI Eleonora

FERRANDINO Giuseppe

FERRARA Laura

FIDANZA Carlo

FIOCCHI Pietro

FITTO Raffaele

FURORE Mario

GANCIA Gianna

GEMMA Chiara

GIARRUSSO Dino

GRANT Valentino

GUALMINI Elisabetta

GUALTIERI Roberto (**)

LANCINI Danilo Oscar

LIZZI Elena

MAJORINO Pierfrancesco

MARTUSCIELLO Fulvio

MILAZZO Giuseppe

MORETTI Alessandra

PANZA Alessandro

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Pina

PIGNEDOLI Sabrina

PISAPIA Giuliano

PROCACCINI Nicola

REGIMENTI Luisa

RINALDI Antonio Maria

ROBERTI Franco

RONDINELLI Daniela

SALINI Massimiliano

SARDONE Silvia

SASSOLI David Maria

SMERIGLIO Massimiliano

STANCANELLI Raffaele

TAJANI Antonio

TARDINO Annalisa

TINAGLI Irene

TOIA Patrizia

TOVAGLIERI Isabella

VUOLO Lucia

ZAMBELLI Stefania

ZANNI Marco

ZULLO Marco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat ważny od dnia 5 września 2019 r., czyli od dnia podanego w komunikacie właściwego organu krajowego o wyborze Nicoli DANTIEGO w miejsce Roberta GUALTIERIEGO.

 

(**) Mandat Roberta GUALTIERIEGO wygasł z dniem 4 września 2019 r.


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Cypr (6 posłów)

 

 

 

CHRISTOFOROU Lefteris

FOURLAS Loukas

GEORGIOU Giorgios

KIZILYÜREK Niyazi

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Łotwa (8 posłów)

 

 

 

AMERIKS Andris

IJABS Ivars

KALNIETE Sandra

MELBĀRDE Dace

UŠAKOVS Nils

VAIDERE Inese (*)

ZĪLE Roberts

ŽDANOKA Tatjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat ważny od 2 lipca 2019 r., po otrzymaniu komunikatu właściwego organu krajowego o wyborze Inese VAIDERE w miejsce Valdisa DOMBROVSKISA, który zrzekł się mandatu, zanim zaczęła się 9. kadencja Parlamentu, i nie złożył oświadczeń niezbędnych do weryfikacji mandatu.


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Litwa (11 posłów)

 

 

 

 

AUŠTREVIČIUS Petras

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

JAKELIŪNAS Stasys

JUKNEVIČIENĖ Rasa

KUBILIUS Andrius

MALDEIKIENĖ Aušra

MAŽYLIS Liudas

OLEKAS Juozas

ROPĖ Bronis

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

 


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Luksemburg (6 posłów)

 

 

 

ANGEL Marc (*)

GOERENS Charles

HANSEN Christophe

METZ Tilly

SCHMIT Nicolas (**)

SEMEDO Monica

WISELER-LIMA Isabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat ważny od 10 grudnia 2019 r., czyli od dnia podanego w komunikacie właściwego organu krajowego o wyborze Marca ANGELA w miejsce Nicolasa SCHMITA.

 

(**) Mandat Nicolasa SCHMITA wygasł z dniem 30 listopada 2019 r.


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Węgry (21 posłów)

 

 

 

ARA-KOVÁCS Attila

BOCSKOR Andrea

CSEH Katalin

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

DOBREV Klára

DONÁTH Anna Júlia

GÁL Kinga

GYÖNGYÖSI Márton

GYŐRI Enikő

GYÜRK András

HIDVÉGHI Balázs

HÖLVÉNYI György

JÁRÓKA Lívia

KÓSA Ádám

MOLNÁR Csaba

RÓNAI Sándor

SZÁJER József

TÓTH Edina

TRÓCSÁNYI László

UJHELYI István


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Malta (6 posłów)

 

 

 

AGIUS SALIBA Alex

CASA David

CUTAJAR Josianne

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

SANT Alfred

 


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Niderlandy (26 posłów)

 

 

 

AZMANI Malik

BERENDSEN Tom

CHAHIM Mohammed

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

EPPINK Derk Jan

HAZEKAMP Anja

HUITEMA Jan

JONGERIUS Agnes Maria

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MANDERS Antonius

NAGTEGAAL Caroline

PIRI Kati

RAFAELA Samira

ROOKEN Rob

ROOS Rob

RUISSEN Bert-Jan

SCHREIJER-PIERIK Annie

SCHREINEMACHER Liesje

van SPARRENTAK Kim

STRIK Tineke

TANG Paul

TAX Vera

in 't VELD Sophia

WOLTERS Lara (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat ważny od 4 lipca 2019 r., czyli od daty komunikatu właściwego organu krajowego o wyborze Lary WOLTERS w miejsce Fransa TIMMERMANSA, który nie złożył oświadczeń niezbędnych do weryfikacji mandatu i zdecydował zachować funkcję członka Komisji Europejskiej.


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Austria (18 posłów)

 

 

 

 

BERNHUBER Alexander

EDTSTADLER Karoline (*)

GAMON Claudia

HAIDER Roman

HEIDE Hannes

KARAS Othmar

MANDL Lukas

MAYER Georg

REGNER Evelyn

SCHIEDER Andreas

SCHMIEDTBAUER Simone

SIDL Günther

THALER Barbara

VANA Monika

VILIMSKY Harald

VOLLATH Bettina

WIENER Sarah

WINZIG Angelika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat posłanki Karoline EDTSTADLER wygasł z dniem 6 stycznia 2020 r.


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Polska (51 posłów)

 

 

 

ADAMOWICZ Magdalena

ARŁUKOWICZ Bartosz

BALT Marek Paweł

BELKA Marek

BIEDROŃ Robert

BIELAN Adam

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUZEK Jerzy

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

CZARNECKI Ryszard

DUDA Jarosław

FOTYGA Anna

FRANKOWSKI Tomasz

HALICKI Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

JAKI Patryk

JARUBAS Adam

JURGIEL Krzysztof

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol

KEMPA Beata

KLOC Izabela-Helena

KOHUT Łukasz

KOPACZ Ewa

KOPCIŃSKA Joanna

KRASNODĘBSKI Zdzisław

KRUK Elżbieta

KUŹMIUK Zbigniew

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MAZUREK Beata

MILLER Leszek

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

OCHOJSKA Janina

OLBRYCHT Jan

PORĘBA Tomasz Piotr

RAFALSKA Elżbieta

RZOŃCA Bogdan

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIKORSKI Radosław

SPUREK Sylwia

SZYDŁO Beata

THUN UND HOHENSTEIN Róża

TOBISZOWSKI Grzegorz

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

WIŚNIEWSKA Jadwiga

ZALEWSKA Anna

ZŁOTOWSKI Kosma

 


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Portugalia (21 posłów)

 

 

 

AMARO Álvaro

CARVALHAIS Isabel (*)

CARVALHO Maria de Graça

CERDAS Sara

DIONÍSIO BRADFORD André Jorge (**)

FERNANDES José Manuel

FERREIRA João

GUERREIRO Francisco

GUSMÃO José

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

MARQUES Margarida

MARQUES Pedro

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PEREIRA Lídia

PEREIRA Sandra

PIZARRO Manuel

RANGEL Paulo

SANTOS Isabel

SILVA PEREIRA Pedro

ZORRINHO Carlos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat ważny od 3 września 2019 r., czyli od dnia komunikatu właściwego organu krajowego o wyborze Isabel CARVALHAIS w miejsce André Jorge’a DIONÍSIO BRADFORDA.

 

(**) Mandat André Jorge’a DIONÍSIO BRADFORDA wygasł z dniem 18 lipca 2019 r.


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Rumunia (32 posłów)

 

 

 

ARMAND Clotilde

AVRAM Carmen

BĂSESCU Traian

BENEA Adrian-Dragoş

BLAGA Vasile

BOGDAN Ioan-Rareş

BOTOŞ Vlad-Marius

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian-Silviu

CIOLOŞ Dacian

CIUHODARU Tudor

CREŢU Corina

FALCĂ Gheorghe

GHINEA Cristian

GRAPINI Maria

HAVA Mircea-Gheorghe

MANDA Claudiu

MARINESCU Marian-Jean

MOTREANU Dan-Ştefan

MUREȘAN Siegfried

NICA Dan

NISTOR Gheorghe-Vlad (*)

PÎSLARU Dragoş

PLUMB Rovana

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

STRUGARIU Ramona

TERHEŞ Cristian

TOMAC Eugen

TUDORACHE Dragoş

TUDOSE Mihai

VĂLEAN Adina-Ioana (**)

VINCZE Loránt

WINKLER Iuliu

 

 

(*) Mandat ważny od 2 grudnia 2019 r., czyli od dnia podanego w komunikacie właściwego organu krajowego o wyborze Gheorghego-Vlada NISTORA w miejsce Adiny-Ioany VĂLEAN.

 

(**) Mandat Adiny-Ioany VĂLEAN wygasł z dniem 30 listopada 2019 r.


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Słowenia (8 posłów)

 

 

 

BOGOVIČ Franc

BRGLEZ Milan

FAJON Tanja

GROŠELJ Klemen

JOVEVA Irena

NOVAK Ljudmila

TOMC Romana

ZVER Milan

 

 

 


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Słowacja (13 posłów)

 

 

 

BEŇOVÁ Monika

BILČÍK Vladimír

ČÍŽ Miroslav

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia

HAJŠEL Robert

HOJSÍK Martin

JURZYKA Eugen

POLLÁK Peter

RADAČOVSKÝ Miroslav

ŠIMEČKA Michal

ŠTEFANEC Ivan

UHRÍK Milan

WIEZIK Michal


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Finlandia (13 posłów)

 

 

 

HAKKARAINEN Teuvo

HAUTALA Heidi

HEINÄLUOMA Eero

HUHTASAARI Laura

KATAINEN Elsi

KUMPULA-NATRI Miapetra

MODIG Silvia

NIINISTÖ Ville

PEKKARINEN Mauri

PIETIKÄINEN Sirpa

SARVAMAA Petri

TORVALDS Nils

VIRKKUNEN Henna

 

 

 

 


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Szwecja (20 posłów)

 

 

 

AL-SAHLANI Abir

BERGKVIST Erik

BJÖRK Malin

DANIELSSON Johan

FEDERLEY Fredrick

FRITZON Heléne

GUTELAND Jytte

HOLMGREN Pär

INCIR Evin

KARLSBRO Karin

KOKALARI Arba

KUHNKE Alice

LEGA David

LUNDGREN Peter

POLFJÄRD Jessica

SKYTTEDAL Sara

STEGRUD Jessica

TOBÉ Tomas

WARBORN Jörgen

WEIMERS Charlie


POSŁOWIE WYBRANI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

(2 lipca 2019 r.)

 

Zjednoczone Królestwo (73 posłów)

 

 

 

AINSLIE Scott

ALLARD Christian

ANDERSON Martina

BEARDER Catherine

BENNION Phil

BROPHY Jane

BULL David

BULLOCK Jonathan

BUNTING Judith

CHOWNS Ellie

CORBETT Richard

DANCE Seb

DAUBNEY Martin Edward

DAVIES Chris

DE LUCY Belinda

DHAMIJA Dinesh

DODDS Diane

DOWDING Gina

ENGLAND KERR Andrew

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FORMAN Lance

FOX Claire

GIBSON Barbara Ann

GILL Nathan

GILL Neena

GLANCY James Alexander

GRIFFIN Theresa

HABIB Ben

HANNAN Daniel

HARRIS Lucy Elizabeth

HEAVER Michael

HOOK Anthony

HORWOOD Martin

HOWARTH John

JONES Jackie

JORDAN Christina Sheila

KIRTON-DARLING Jude

LONG Naomi

LONGWORTH John

LOWE Rupert

MAGID Magid

McINTYRE Anthea

McLEOD Aileen

MOBARIK Nosheena

MOHAMMED Shaffaq

MONTEITH Brian

MORAES Claude

MUMMERY June Alison

NETHSINGHA Lucy

NEWTON DUNN Bill

OVERGAARD NIELSEN Henrik

PALMER Rory

PATTEN Matthew

PHILLIPS Alexandra Lesley

PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield

PORRITT Luisa

PUGH Jake

REES-MOGG Annunziata Mary

RITCHIE Sheila

ROWETT Catherine

ROWLAND Robert

SCOTT CATO Molly

SMITH Alyn (*)

STEDMAN-BRYCE Louis

TENNANT John David Edward

TICE Richard

VAN ORDEN Geoffrey

VOADEN Caroline

VON WIESE Irina

WARD Julie

WELLS James

WIDDECOMBE Ann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat Alyna SMITHA wygasł z dniem 12 grudnia 2019 r.

KOMUNIKATY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

 

BE

24.06.2019

28.06.2019

BG

06.06.2019

09.10.2019

CZ

18.06.2019

DK

25.06.2019

DE

26.06.2019

EE

14.06.2019

IE

06.06.2019

GR

12.06.2019

20.06.2019

ES

17.06.2019

20.06.2019

FR

13.06.2019

HR

10.06.2019

IT

21.06.2019

22.06.2019

11.10.2019

CY

28.05.2019

04.06.2019

LV

07.06.2019

14.10.2019

LT

03.06.2019

LU

20.06.2019

HU

17.06.2019

21.10.2019

MT

27.05.2019

NL

25.06.2019

AU

17.06.2019

PL

28.05.2019

PT

25.06.2019

05.11.2019

RO

21.06.2019

11.10.2019

SL

19.06.2019

16.10.2019

SK

30.05.2019

14.10.2019

FI

31.05.2019

SV

03.06.2019

UK

31.05.2019

07.10.2019


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

28.1.2020

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jackie Jones, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lucy Nethsingha, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jorge Buxadé Villalba, Andrea Caroppo, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Javier Nart, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor, Marie Toussaint

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Leila Chaibi

 


 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

 

17

+

ECR

Jorge Buxadé Villalba

GUE/NGL

Leila Chaibi

ID

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Emil Radev, Marion Walsmann

RENEW

Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Stéphane Séjourné

S&D

Evelyne Gebhardt, Jackie Jones, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken, Lara Wolters

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

 

Objaśnienie używanych znaków:

+ : za

- : przeciw

0 : wstrzymało się

 

 

[1] Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 1.

[2] Dz.U. L 283 z 21.10.2002, s. 1.

[3] Dz.U. L 262 z 7.10.2005, s. 1.

[4] Dz.U. L 329 z 30.12.1993, s. 34.

[5] Dz.U. L 26 z 26.1.2013, s. 27.

[6] Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 57.

[7] Dz.U. L 165 z 2.7.2018, s. 1.

[8] Le Pen przeciwko Parlamentowi, C-208/03, EU:C:2005:429; Włochy i Donnici przeciwko Parlamentowi, C-393/07 oraz C-9/08, EU:C:2009:275; Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.

[9] Boletín Oficial del Estado nr 142, 14 czerwca 2019 r., s. 62477–62478.

[10] Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.

Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności