Postup : 2019/2180(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0015/2020

Predkladané texty :

A9-0015/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/01/2020 - 5.3

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0019

<Date>{28/01/2020}28.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0015/2020</NoDocSe>
PDF 242kWORD 68k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>

<Titre>o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslanca</Titre>

<DocRef>(2019/2180(REG))</DocRef>


<Commission>{JURI}Výbor pre právne veci</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Lucy Nethsingha</Depute>

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: Zoznam poslancov Európskeho parlamentu, ktorých voľba je vyhlásená za platnú
 OZNÁMENIE ZO STRANY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslanca

(2019/2180(REG))

Európsky parlament,

 – so zreteľom na článok 10 ods. 1, článok 14 ods. 2 a článok 14 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii,

 so zreteľom na Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976, ktorý je pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ECSC, EHS, Euratom z 20. septembra 1976[1], v znení zmien a doplnení podľa rozhodnutia Rady 2002/772/ES, Euratom z 25. júna 2002 a z 23. septembra 2002[2],

 so zreteľom na svoje rozhodnutie 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu[3], najmä na jeho článok 2 ods. 1 a článok 3 ods. 1,

 so zreteľom na smernicu Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, v ktorej sú uvedené podrobné ustanovenia o uplatňovaní práva voliť a práva byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu v prípade občanov Únie s pobytom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi[4], zmenené smernicou Rady 2013/1/EÚ z 20. decembra 2012[5],

 so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/312/EÚ z 28. júna 2013, ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu[6], a na Európske rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/937 z 28. júna 2018, ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu[7],

 so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie zo 7. júla 2005, 30. apríla 2009 a 19. decembra 2019[8],

 so zreteľom na oficiálne oznámenia príslušných orgánov členských štátov o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu,

 so zreteľom na rozhodnutie španielskej ústrednej volebnej komisie Junta Electoral Central, ktorá 13. júna 2019 vyhlásila kandidátov zvolených do Európskeho parlamentu vo voľbách, ktoré sa konali 26. mája 2019 a ktoré bolo uverejnené vo vestníku Boletín Oficial del Estado 14. júna 2019[9];

 so zreteľom na články 3, 4 a 11 rokovacieho poriadku a jeho prílohu I,

 so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0015/2020),

A.  keďže podľa článku 12 aktu z 20. septembra 1976 Európsky parlament preskúma osvedčenia o zvolení za poslancov Európskeho parlamentu a na tento účel zaznamená výsledky oficiálne vyhlásené členskými štátmi a rozhodne o akýchkoľvek sporoch, ktoré môžu vyplynúť z ustanovení aktu z roku 1976, okrem tých, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych ustanovení, na ktoré odkazuje uvedený akt z roku 1976;

B. keďže všetky členské štáty oznámili Parlamentu mená zvolených poslancov podľa článku 3 ods. 1 rokovacieho poriadku, avšak neboli nahlásené všetky mená;

C.  keďže podľa článku 3 rozhodnutia Rady 2013/312/EÚ z 28. júna 2013 a článku 3 ods. 2 rozhodnutia Rady (EÚ) 2018/937 z 28. júna 2018 je počet zástupcov v Európskom parlamente pridelený Španielsku v súčasnosti stanovený na 54, pričom oznámenie španielskych príslušných orgánov obsahuje len 51 mien; keďže na základe judikatúry Súdneho dvora Európskej únie[10] a v súlade s článkom 12 aktu z 20. septembra 1976 Parlament berie na vedomie rozhodnutie z 13. júna 2019, ktoré prijala Junta Electoral Central, o vyhlásení kandidátov zvolených do Parlamentu vo voľbách, ktoré sa konali 26. mája 2019, a ktoré bolo uverejnené v Boletín Oficial del Estado 14. júna 2019 na účely vytvorenia zoznamu zvolených poslancov; keďže tak počet zástupcov v Európskom parlamente zvolených v Španielsku dosiahol 54;

D. keďže o námietkach proti voľbe niektorých poslancov Európskeho parlamentu sa môže v členských štátoch rozhodovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a keďže výsledkom týchto konaní by mohlo byť zrušenie voľby dotknutých poslancov;

E. keďže zoznamy náhradníkov v poradí podľa výsledkov volieb, ako sa požaduje podľa článku 3 ods. 3 rokovacieho poriadku, postúpili niektoré členské štáty Európskemu parlamentu s oneskorením a niektoré z nich dokonca vôbec;

F. keďže v súlade s článkom 3 ods. 3 rokovacieho poriadku sa platnosť mandátu poslanca Európskeho parlamentu nesmie potvrdiť, pokiaľ nebolo predložené písomné vyhlásenie o neexistencii výkonu akéhokoľvek nezlučiteľného úradu a písomné vyhlásenie o finančných záujmoch podľa článku 3 rokovacieho poriadku a prílohy I k rokovaciemu poriadku;

G. keďže článok 7 ods. 1 a článok 2 aktu z roku 1976 upresňuje, ktoré povinnosti sú nezlučiteľné s funkciou poslanca Európskeho parlamentu;

H. keďže podľa článku 11 rokovacieho poriadku a prílohy I k rokovaciemu poriadku sa od každého poslanca Európskeho parlamentu vyžaduje, aby predložil podrobné vyhlásenie, v ktorom uvedie: a) svoje pracovné činnosti vykonávané počas troch rokov pred nástupom do funkcie v Parlamente a jeho členstvo v radách alebo vo výboroch podnikov, mimovládnych organizácií, združení alebo akýchkoľvek iných subjektov s právnou subjektivitou v priebehu uvedeného obdobia; b) akýkoľvek plat, ktorý poslanec dostáva za vykonávanie mandátu v inom parlamente; c) akúkoľvek pravidelnú zárobkovú činnosť, ktorú poslanec vykonáva súbežne s výkonom svojho mandátu, či už ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba; d) členstvo v radách alebo vo výboroch podnikov, mimovládnych organizácií, združení alebo akýchkoľvek iných subjektov s právnou subjektivitou alebo výkon akejkoľvek inej podobnej vonkajšej činnosti poslanca, a to bez ohľadu na to, či je toto členstvo alebo táto činnosť platená alebo neplatená; e) akúkoľvek platenú príležitostnú vonkajšiu činnosť, ak je celková výška odmeny za všetky príležitostné vonkajšie činnosti poslanca vyššia ako 5 000 EUR za kalendárny rok, f) podiel v spoločnosti alebo účasť na partnerstve, v súvislosti s ktorými by mohlo dôjsť k vplyvu na verejnú politiku alebo ktorý umožňuje poslancovi získať významný vplyv na činnosť daného subjektu; g) akúkoľvek finančnú, personálnu alebo inú materiálnu podporu, ktorá je nad rámec podpory poskytovanej Parlamentom a ktorú poslancovi poskytli v súvislosti s jeho politickými aktivitami tretie strany, ktorých totožnosť sa musí uviesť; h) akýkoľvek iný finančný záujem, ktorý by mohol ovplyvniť výkon funkcie poslanca. Pri každom z týchto bodov musí poslanec v prípade potreby uviesť, či je alebo nie je odmeňovaný, a v prípade položiek a), c), d), e) a f) uvedie aj príslušnú kategóriu príjmov; keďže poskytnuté informácie sú uverejnené na internetovej stránke Parlamentu;

I. keďže mandát zástupcov zvolených v Spojenom kráľovstve vychádza z členstva v Európskej únii; keďže v dôsledku toho a na základe článku 3 ods. 2 tretieho pododseku rozhodnutia Rady (EÚ) 2018/937 z 28. júna 2018 sa mandát týchto poslancov Európskeho parlamentu automaticky skončí, ak a keď vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie nadobudne právnu účinnosť;

J. keďže na základe tých istých ustanovení rozhodnutia Rady (EÚ) 2018/937 vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie nevznikne voľná pozíciu podľa článku 13 aktu z roku 1976 a článku 4 rokovacieho poriadku, a tak bude ukončenie mandátu zástupcov zvolených v Spojenom kráľovstve automatické a uplatní sa bez toho, aby ho Európsky parlament musel vyhlásiť;

K. keďže v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva sa počet zástupcov v Európskom parlamente na každý členský štát po tom, ako sa vystúpenie stane účinným, stanovuje na základe európskeho rozhodnutia Rady (EÚ) 2018/937 a následne zástupcovia niektorých členských štátov zaplnia dodatočné kreslá, pridelené z celkového počtu kresiel podľa prvého a druhého pododseku tohto rozhodnutia;

L. keďže niektoré členské štáty prijali zákony alebo iné právne predpisy, ktorými sa ustanovujú podmienky organizácie volieb s použitím nadnárodných zoznamov;

M. keďže štátni príslušníci niektorých členských štátov, ktorí žijú určitý čas v inej krajine, môžu byť zbavení práva voliť vo svojom domovskom členskom štáte (odobratie hlasovacieho práva); keďže v niektorých prípadoch to môže znamenať aj odobratie práva byť volený;

1. vyhlasuje, že mandát poslancov Európskeho parlamentu uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu je platný, s výhradou akýchkoľvek rozhodnutí príslušných orgánov o spore týkajúcom sa výsledkov volieb;

2. opätovne žiada príslušné vnútroštátne orgány, aby bezodkladne oznámili mená všetkých zvolených kandidátov a zároveň uviedli aj mená prípadných náhradníkov, v poradí podľa výsledkov volieb, a nalieha na tých, ktorý zatiaľ neoznámili príslušné informácie, aby tak bezodkladne spravili;

3. vyzýva príslušné orgány členských štátov, aby bez meškania ukončili posudzovanie možných sporov, ktoré im boli postúpené, a aby informovali Parlament o výsledkoch; žiada, aby sa transparentne posúdilo vykonanie európskych volieb;

4. uznáva, že mandát zástupcov zvolených v Spojenom kráľovstve sa automaticky ukončí, ak a keď vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie nadobudne právnu účinnosť;

5. v takomto prípade očakáva, že príslušné orgány členských štátov bez zbytočného odkladu vykonajú príslušné oznámenia s cieľom obsadiť dodatočné kreslá;

6. domnieva sa, že odobratie volebného práva má potenciálny odrádzajúci účinok na občanov, ktorí majú v úmysle uplatniť si právo na voľný pohyb v rámci EÚ (článok 20 ods. 2 písm. a) ZFEÚ), a má dôsledky pre tých občanov, ktorí si toto právo uplatnili; domnieva sa, že odobratie volebného práva je v rozpore so zásadou všeobecného volebného práva (článok 14 ods. 3 ZEÚ a článok 1 ods. 3 aktu z roku 1976);  okrem toho vyjadruje znepokojenie nad situáciou, keď sa občanom bráni, aby si uplatňovali hlasovacie právo, a to z dôvodu nedostatočnej jasnosti postupov, aj pokiaľ ide o volebné zoznamy, požiadavky týkajúce sa fyzickej prítomnosti alebo ťažkosti pri získavaní prístupu k potrebným informáciám od členských štátov, pokiaľ ide o uplatňovanie hlasovacieho práva; zastáva názor, že odobratie volebného práva alebo uplatňovanie požiadaviek, ktoré neprimeranie bránia pri výkone hlasovacieho práva sa za žiadnych okolností nesmie vzťahovať na voľby do Európskeho parlamentu, a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby žiadny členský štát neustanovoval takú možnosť;

7. vyzýva členské štáty, v ktorých mohli takéto problémy vzniknúť, aby zjednodušili registračné formality týkajúce sa účasti štátnych príslušníkov iných členských štátov na voľbách do Európskeho parlamentu, či už ako voličov alebo ako kandidátov, najmä tým, že odstránia zbytočné administratívne prekážky, aby boli práva uvedené v článku 20 ods. 2 písm. a) a b) ZFEÚ účinné; žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby postupy členských štátov boli v súlade s právom EÚ;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Komisii a príslušným vnútroštátnym orgánom a parlamentom členských štátov.

 


 

PRÍLOHA: Zoznam poslancov Európskeho parlamentu, ktorých voľba je vyhlásená za platnú

(2. júla 2019)

 

Belgicko (21 poslancov)

 

 

 

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BOTENGA Marc

BOURGEOIS Geert

BRICMONT Saskia

CHASTEL Olivier

DE MAN Filip

DE SUTTER Petra

FRANSSEN Cindy

KANKO Assita

LAMBERTS Philippe

LUTGEN Benoît

PEETERS Kris

RIES Frédérique

TARABELLA Marc

VAN BREMPT Kathleen

VAN OVERTVELDT Johan

VANDENDRIESSCHE Tom

VAUTMANS Hilde

VERHOFSTADT Guy

 

 

 

 


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Bulharsko (17 poslancov)

 

 

 

ADEMOV Asim

ALEXANDROV YORDANOV Alexander

ALIEVA-VELI Atidzhe

DZHAMBAZKI Angel

HRISTOV Ivo

KANEV Radan

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MAYDELL Eva

MIHAYLOVA Iskra

NOVAKOV Andrey

PENKOVA Tsvetelina

RADEV Emil

SLABAKOV Andrey

STANISHEV Sergei

VITANOV Petar

YONCHEVA Elena


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Česká republika (21 poslancov)

 

 

 

BLAŠKO Hynek

CHARANZOVÁ Dita

DAVID Ivan

DLABAJOVÁ Martina

GREGOROVÁ Markéta

HLAVÁČEK Martin

KNOTEK Ondřej

KOLAJA Marcel

KONEČNÁ Kateřina

KOVAŘÍK Ondřej

MAXOVÁ Radka

NIEDERMAYER Luděk

PEKSA Mikuláš

POLČÁK Stanislav

POSPÍŠIL Jiří

ŠOJDROVÁ Michaela

TOŠENOVSKÝ Evžen

VONDRA Alexandr

VRECIONOVÁ Veronika

ZAHRADIL Jan

ZDECHOVSKÝ Tomáš


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Dánsko (13 poslancov)

 

 

 

AUKEN Margrete

CHRISTENSEN Asger

FUGLSANG Niels

GADE Søren

KOFOD Peter

LØKKEGAARD Morten

MELCHIOR Karen

PETER-HANSEN Kira Marie

PETERSEN Morten

SCHALDEMOSE Christel

VILLUMSEN Nikolaj

VIND Marianne (*)

WEISS Pernille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  Mandát platný s účinnosťou od 2. júla 2019, t. j. dátum uvedený v oznámení príslušného vnútroštátneho orgánu o zvolení pani Marianne VINDOVEJ, ktorá nahradí pani Jeppeho KOFODA, ktorého rozhodnutie o prevzatí funkcie ministra dánskej vlády, a teda o nenastúpení do funkcie poslanca Európskeho parlamentu, dánske vnútroštátne orgány oznámili 27. júna 2019.


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Nemecko (96 poslancov)

 

 

 

ANDERSON Christine

ANDRESEN Rasmus

BARLEY Katarina

BECK Gunnar

BEER Nicola

BENTELE Hildegard

BERG Lars Patrick

BERGER Stefan

BISCHOFF Gabriele

BLOSS Michael

BOESELAGER Damian

BREYER Patrick

BUCHHEIT Markus

BUCHNER Klaus

BULLMAN Udo

BURKHARDT Delara

BUSCHMANN Martin

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

CAVAZZINI Anna

DEMIREL Özlem

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

DOLESCHAL Christian

DÜPONT Lena

EHLER Christian

ERNST Cornelia

EROGLU Engin

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FEST Nicolaus

FRANZ Romeo

FREUND Daniel

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEESE Alexandra

GEIER Jens

GEUKING Helmut

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GLÜCK Andreas

HAHN Henrike

HAHN Svenja

HÄUSLING Martin

HERBST Niclas

HERZBERGER-FOFANA Pierrette

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KELLER Ska

KÖRNER Moritz

KÖSTER Dietmar

KRAH Maximilian

KREHL Constanze

KUHS Joachim

LAGODINSKY Sergey

LANGE Bernd

LANGENSIEPEN Katrin

LIESE Peter

LIMMER Sylvia

LINS Norbert

MARQUARDT Erik

McALLISTER David

MEUTHEN Jörg

MICHELS Martina

MORTLER Marlene

MÜLLER Ulrike

NEUMANN Hannah

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NIENASS Niklas

NOICHL Maria

OETJEN Jan-Christoph

PAULUS Jutta

PIEPER Markus

RADTKE Dennis

REIL Guido

REINTKE Terry

SCHIRDEWAN Martin

SCHNEIDER Christine

SCHOLZ Helmut

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SEEKATZ Ralf

SEMSROTT Nico

SIMON Sven

SIPPEL Birgit

SONNEBORN Martin

VERHEYEN Sabine

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

VOSS Axel

WALSMANN Marion

WEBER Manfred

WIELAND Rainer

WÖLKEN Tiemo

ZIMNIOK Bernhard

 

 


 

POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Estónsko (6 poslancov)

 

 

 

ANSIP Andrus

KALJURAND Marina

MADISON Jaak

MIKSER Sven

PAET Urmas

TOOM Yana

 

 

 

 

 


 

POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Írsko (11 poslancov)

 

 

 

CARTHY Matt

CUFFE Ciarán

DALY Clare

FITZGERALD Frances

FLANAGAN Luke Ming

KELLEHER Billy

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

O’SULLIVAN Grace

WALLACE Mick

WALSH Maria


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Grécko (21 poslancov)

 

 

 

ANDROULAKIS Nikos

ARVANITIS Konstantinos

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

FRAGKOS Emmanouil (*)

GEORGOULIS Alexis

KAILI Eva

KEFALOGIANNIS Manolis

KOKKALIS Petros

KONSTANTINOU Athanasios

KOULOGLOU Stelios

KOUNTOURA Elena

KYMPOUROPOULOS Stelios

KYRTSOS Georgios

LAGOS Ioannis

MEIMARAKIS Vangelis

NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

PAPADAKIS Kostas

PAPADIMOULIS Dimitrios

SPYRAKI Maria

VELOPOULOS Kyriakos (**)

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát platný s účinnosťou od 10. júla 2019, teda dňa, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Emmanouila FRAGKOSA ako náhradníka za Kyriakosa VELOPOULOSA.

 

(**) Mandát Kyriakosa VELOPOULOSA sa skončil 6. júla 2019.


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Španielsko (54 poslancov)

 

 

 

AGUILAR Mazaly

AGUILERA Clara

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

BARRENA ARZA Pernando

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BILBAO BARANDICA Izaskun

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CAÑAS Jordi

del CASTILLO VERA Pilar

DURÁ FERRANDIS Estrella (*)

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ Jonás

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARCÍA MUÑOZ Isabel

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARICANO Luis

GONZÁLEZ Mónica Silvana

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

GONZÁLEZ PONS Esteban

HOMS GINEL Alicia

LÓPEZ Javi

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ GIL Leopoldo

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

LUENA César

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MILLÁN MON Francisco José

MONTSERRAT Dolors

MORENO SÁNCHEZ Javier

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA Maite

PINEDA Manu

REGO Sira

RIBA I GINER Diana

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

RUIZ DEVESA Domènec

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SOLÍS PÉREZ Susana

TERTSCH Hermann

URBÁN CRESPO Miguel

URTASUN Ernest

VILLANUEVA RUIZ Idoia

ZARZALEJOS Javier

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát platný s účinnosťou od 2. júla 2019 v nadväznosti na oznámenie príslušného vnútroštátneho orgánu o voľbe pani Estrelly DURÁ FERRANDISOVEJ, ktorá nahradí Josepa BORRELLA FONTELLESA, ktorý sa vzdal svojho kresla 26. júna 2019 a nepredložil vyhlásenia potrebné na preskúmanie jeho osvedčenia o zvolení za poslanca.


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Francúzsko (74 poslancov)

 

 

 

ALFONSI François

ANDRIEU Eric

ANDROUËT Mathilde

AUBRY Manon

BARDELLA Jordan

BAY Nicolas

BEIGNEUX Aurelia

BELLAMY François-Xavier

BIJOUX Stéphane

BILDE Dominique

BITEAU Benoît

BOMPARD Manuel

BOYER Gilles

BRUNA Annika

BRUNET Sylvie

CANFIN Pascal

CARÊME Damien

CHABAUD Catherine

CHAIBI Leïla

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

COLLARD Gilbert

CORMAND David

DANJEAN Arnaud

DECERLE Jérémy

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

DELLI Karima

DIDIER Geoffroy

DURAND Pascal

EVREN Agnès

FARRENG Laurence

GARRAUD Jean-Paul

GLUCKSMANN Raphaël

GRISET Catherine

GRUDLER Christophe

GUETTA Bernard

GUILLAUME Sylvie

HAYER Valerie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JAMET France

JORON Virginie

JUVIN Herve

KARLESKIND Pierre

KELLER Fabienne

LALUCQ Aurore

LAPORTE Hélène

LARROUTUROU Pierre

LEBRETON Gilles

LECHANTEUX Julie

LOISEAU Nathalie

MARIANI Thierry

MAUREL Emmanuel

MÉLIN Joëlle

MORANO Nadine

OLIVIER Philippe

OMARJEE Younous

PELLETIER Anne-Sophie

PIRBAKAS Maxette

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

RIVIÈRE Jérôme

ROOSE Caroline

ROUGÉ André

SANDER Anne

SATOURI Mounir

SÉJOURNÉ Stéphane

TOLLERET Irène

TOUSSAINT Marie

TRILLET-LENOIR Véronique

VEDRENNE Marie-Pierre

YENBOU Salima

YON-COURTIN Stéphanie

ZACHAROPOULOU Chrysoula

 


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Chorvátsko (11 poslancov)

 

 

 

BORZAN Biljana

FLEGO Valter

GLAVAK Sunčana (*)

KOLAKUŠIĆ Mislav

MATIĆ Predrag Fred

PICULA Tonino

RESSLER Karlo

SINČIĆ Ivan Vilibor

SOKOL Tomislav

ŠUICA Dubravka (**)

TOMAŠIĆ Ruža

ZOVKO Željana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát platný s účinnosťou od 1. decembra 2019, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Sunčany GLAVAKOVEJ ako náhradníčky za Dubravku ŠUICOVÚ.

 

(**) Mandát Dubravky ŠUICOVEJ sa skončil 30. novembra 2019.


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Taliansko (73 poslancov)

 

 

 

ADINOLFI Isabella

ADINOLFI Matteo

BALDASSARRE Simona

BARTOLO Pietro

BASSO Alessandra

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando

BERLUSCONI Silvio

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BONFRISCO Anna

BORCHIA Paolo

CALENDA Carlo

CAMPOMENOSI Marco

CAROPPO Andrea

CASANOVA Massimo

CASTALDO Fabio Massimo

CECCARDI Susanna

CHINNICI Caterina

CIOCCA Angelo

CONTE Rosanna

CORRAO Ignazio

COZZOLINO Andrea

D’AMATO Rosa

DANTI Nicola (*)

DA RE Gianantonio

DE CASTRO Paolo

DONATO Francesca

DORFMANN Herbert

DREOSTO Marco

EVI Eleonora

FERRANDINO Giuseppe

FERRARA Laura

FIDANZA Carlo

FIOCCHI Pietro

FITTO Raffaele

FURORE Mario

GANCIA Gianna

GEMMA Chiara

GIARRUSSO Dino

GRANT Valentino

GUALMINI Elisabetta

GUALTIERI Roberto (**)

LANCINI Danilo Oscar

LIZZI Elena

MAJORINO Pierfrancesco

MARTUSCIELLO Fulvio

MILAZZO Giuseppe

MORETTI Alessandra

PANZA Alessandro

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Pina

PIGNEDOLI Sabrina

PISAPIA Giuliano

PROCACCINI Nicola

REGIMENTI Luisa

RINALDI Antonio Maria

ROBERTI Franco

RONDINELLI Daniela

SALINI Massimiliano

SARDONE Silvia

SASSOLI David Maria

SMERIGLIO Massimiliano

STANCANELLI Raffaele

TAJANI Antonio

TARDINO Annalisa

TINAGLI Irene

TOIA Patrizia

TOVAGLIERI Isabella

VUOLO Lucia

ZAMBELLI Stefania

ZANNI Marco

ZULLO Marco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát platný s účinnosťou od 5. septembra 2019, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Nicolu DANTIHO ako náhradníka za Roberta GUALTIERIHO.

 

(**) Mandát Roberta GUALTIERIHO sa skončil 4. septembra 2019.


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Cyprus (6 poslancov)

 

 

 

CHRISTOFOROU Lefteris

FOURLAS Loukas

GEORGIOU Giorgios

KIZILYÜREK Niyazi

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Lotyšsko (8 poslancov)

 

 

 

AMERIKS Andris

IJABS Ivars

KALNIETE Sandra

MELBĀRDE Dace

UŠAKOVS Nils

VAIDERE Inese (*)

ZĪLE Roberts

ŽDANOKA Tatjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát platný s účinnosťou od 2. júla 2019 v nadväznosti na oznámenie príslušného vnútroštátneho orgánu o zvolení Innese VAIDERE, ktorý nahradí Valdisa DOMBROVSKISA, ktorý sa vzdal svojho kresla pred začiatkom 9. volebného obdobia a nepredložil vyhlásenia potrebné na preskúmanie jeho osvedčenia za zvolenie za poslanca.


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Litva (11 poslancov)

 

 

 

 

AUŠTREVIČIUS Petras

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

JAKELIŪNAS Stasys

JUKNEVIČIENĖ Rasa

KUBILIUS Andrius

MALDEIKIENĖ Aušra

MAŽYLIS Liudas

OLEKAS Juozas

ROPĖ Bronis

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

 


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Luxembursko (6 poslancov)

 

 

 

ANGEL Marc (*)

GOERENS Charles

HANSEN Christophe

METZ Tilly

SCHMIT Nicolas (**)

SEMEDO Monica

WISELER-LIMA Isabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát platný s účinnosťou od 10. decembra 2019, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Marca ANGELA ako náhradníka za Nicolasa SCHMITA.

 

(**) Mandát Nicolasa SCHMITA sa skončil 30. novembra 2019.


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Maďarsko (21 poslancov)

 

 

 

ARA-KOVÁCS Attila

BOCSKOR Andrea

CSEH Katalin

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

DOBREV Klára

DONÁTH Anna Júlia

GÁL Kinga

GYÖNGYÖSI Márton

GYŐRI Enikő

GYÜRK András

HIDVÉGHI Balázs

HÖLVÉNYI György

JÁRÓKA Lívia

KÓSA Ádám

MOLNÁR Csaba

RÓNAI Sándor

SZÁJER József

TÓTH Edina

TRÓCSÁNYI László

UJHELYI István


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Malta (6 poslancov)

 

 

 

AGIUS SALIBA Alex

CASA David

CUTAJAR Josianne

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

SANT Alfred

 


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Holandsko (26 poslancov)

 

 

 

AZMANI Malik

BERENDSEN Tom

CHAHIM Mohammed

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

EPPINK Derk Jan

HAZEKAMP Anja

HUITEMA Jan

JONGERIUS Agnes Maria

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MANDERS Antonius

NAGTEGAAL Caroline

PIRI Kati

RAFAELA Samira

ROOKEN Rob

ROOS Rob

RUISSEN Bert-Jan

SCHREIJER-PIERIK Annie

SCHREINEMACHER Liesje

van SPARRENTAK Kim

STRIK Tineke

TANG Paul

TAX Vera

in 't VELD Sophia

WOLTERS Lara (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát platný s účinnosťou od 4. júla 2019, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu pani Lary WOLTERSOVEJ ako náhradníčky pána Fransa TIMMERMANSA, ktorý nepredložil vyhlásenia potrebné na preskúmanie jeho osvedčenia o zvolení za poslanca a rozhodol sa ponechať si úrad európskeho komisára.


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Rakúsko (18 poslancov)

 

 

 

 

BERNHUBER Alexander

EDTSTADLER Karoline (*)

GAMON Claudia

HAIDER Roman

HEIDE Hannes

KARAS Othmar

MANDL Lukas

MAYER Georg

REGNER Evelyn

SCHIEDER Andreas

SCHMIEDTBAUER Simone

SIDL Günther

THALER Barbara

VANA Monika

VILIMSKY Harald

VOLLATH Bettina

WIENER Sarah

WINZIG Angelika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát Karoline EDTSTADLEROVEJ sa skončil 6. januára 2020.


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Poľsko (51 poslancov)

 

 

 

ADAMOWICZ Magdalena

ARŁUKOWICZ Bartosz

BALT Marek Paweł

BELKA Marek

BIEDROŃ Robert

BIELAN Adam

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUZEK Jerzy

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

CZARNECKI Ryszard

DUDA Jarosław

FOTYGA Anna

FRANKOWSKI Tomasz

HALICKI Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

JAKI Patryk

JARUBAS Adam

JURGIEL Krzysztof

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol

KEMPA Beata

KLOC Izabela-Helena

KOHUT Łukasz

KOPACZ Ewa

KOPCIŃSKA Joanna

KRASNODĘBSKI Zdzisław

KRUK Elżbieta

KUŹMIUK Zbigniew

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MAZUREK Beata

MILLER Leszek

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

OCHOJSKA Janina

OLBRYCHT Jan

PORĘBA Tomasz Piotr

RAFALSKA Elżbieta

RZOŃCA Bogdan

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIKORSKI Radosław

SPUREK Sylwia

SZYDŁO Beata

THUN UND HOHENSTEIN Róża

TOBISZOWSKI Grzegorz

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

WIŚNIEWSKA Jadwiga

ZALEWSKA Anna

ZŁOTOWSKI Kosma

 


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Portugalsko (21 poslancov)

 

 

 

AMARO Álvaro

CARVALHAIS Isabel (*)

CARVALHO Maria de Graça

CERDAS Sara

DIONÍSIO BRADFORD André Jorge (**)

FERNANDES José Manuel

FERREIRA João

GUERREIRO Francisco

GUSMÃO José

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

MARQUES Margarida

MARQUES Pedro

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PEREIRA Lídia

PEREIRA Sandra

PIZARRO Manuel

RANGEL Paulo

SANTOS Isabel

SILVA PEREIRA Pedro

ZORRINHO Carlos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát platný s účinnosťou od 3. septembra 2019, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Isabely CARVALHAISOVEJ ako náhradníčku za Andrého Jorgeho DIONÍSIA BRADFORDA.

 

(**) Mandát Andrého Jorgeho DIONÍSIA BRADFORDA sa skončil 18. júla 2019.


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Rumunsko (32 poslancov)

 

 

 

ARMAND Clotilde

AVRAM Carmen

BĂSESCU Traian

BENEA Adrian-Dragoş

BLAGA Vasile

BOGDAN Ioan-Rareş

BOTOŞ Vlad-Marius

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian-Silviu

CIOLOŞ Dacian

CIUHODARU Tudor

CREŢU Corina

FALCĂ Gheorghe

GHINEA Cristian

GRAPINI Maria

HAVA Mircea-Gheorghe

MANDA Claudiu

MARINESCU Marian-Jean

MOTREANU Dan-Ştefan

MUREȘAN Siegfried

NICA Dan

NISTOR Gheorghe-Vlad (*)

PÎSLARU Dragoş

PLUMB Rovana

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

STRUGARIU Ramona

TERHEŞ Cristian

TOMAC Eugen

TUDORACHE Dragoş

TUDOSE Mihai

VĂLEAN Adina-Ioana (**)

VINCZE Loránt

WINKLER Iuliu

 

 

(*) Mandát platný s účinnosťou od 2. decembra 2019, keď príslušný vnútroštátny orgán oznámil voľbu Gheorgheho-Vlada NISTORA ako náhradníka za Adinu-Ioanu VĂLEANOVÚ.

 

(**) Mandát Adiny-Ioany VĂLEANOVEJ sa skončil 30. novembra 2019.


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Slovinsko (8 poslancov)

 

 

 

BOGOVIČ Franc

BRGLEZ Milan

FAJON Tanja

GROŠELJ Klemen

JOVEVA Irena

NOVAK Ljudmila

TOMC Romana

ZVER Milan

 

 

 


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Slovensko (13 poslancov)

 

 

 

BEŇOVÁ Monika

BILČÍK Vladimír

ČÍŽ Miroslav

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia

HAJŠEL Robert

HOJSÍK Martin

JURZYKA Eugen

POLLÁK Peter

RADAČOVSKÝ Miroslav

ŠIMEČKA Michal

ŠTEFANEC Ivan

UHRÍK Milan

WIEZIK Michal


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Fínsko (13 poslancov)

 

 

 

HAKKARAINEN Teuvo

HAUTALA Heidi

HEINÄLUOMA Eero

HUHTASAARI Laura

KATAINEN Elsi

KUMPULA-NATRI Miapetra

MODIG Silvia

NIINISTÖ Ville

PEKKARINEN Mauri

PIETIKÄINEN Sirpa

SARVAMAA Petri

TORVALDS Nils

VIRKKUNEN Henna

 

 

 

 


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Švédsko (20 poslancov)

 

 

 

AL-SAHLANI Abir

BERGKVIST Erik

BJÖRK Malin

DANIELSSON Johan

FEDERLEY Fredrick

FRITZON Heléne

GUTELAND Jytte

HOLMGREN Pär

INCIR Evin

KARLSBRO Karin

KOKALARI Arba

KUHNKE Alice

LEGA David

LUNDGREN Peter

POLFJÄRD Jessica

SKYTTEDAL Sara

STEGRUD Jessica

TOBÉ Tomas

WARBORN Jörgen

WEIMERS Charlie


POSLANCI PARLAMENTU PODĽA ČLENSKÉHO ŠTÁTU

 

(2. júla 2019)

 

Spojené kráľovstvo (73 poslancov)

 

 

 

AINSLIE Scott

ALLARD Christian

ANDERSON Martina

BEARDER Catherine

BENNION Phil

BROPHY Jane

BULL David

BULLOCK Jonathan

BUNTING Judith

CHOWNS Ellie

CORBETT Richard

DANCE Seb

DAUBNEY Martin Edward

DAVIES Chris

DE LUCY Belinda

DHAMIJA Dinesh

DODDS Diane

DOWDING Gina

ENGLAND KERR Andrew

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FORMAN Lance

FOX Claire

GIBSON Barbara Ann

GILL Nathan

GILL Neena

GLANCY James Alexander

GRIFFIN Theresa

HABIB Ben

HANNAN Daniel

HARRIS Lucy Elizabeth

HEAVER Michael

HOOK Anthony

HORWOOD Martin

HOWARTH John

JONES Jackie

JORDAN Christina Sheila

KIRTON-DARLING Jude

LONG Naomi

LONGWORTH John

LOWE Rupert

MAGID Magid

McINTYRE Anthea

McLEOD Aileen

MOBARIK Nosheena

MOHAMMED Shaffaq

MONTEITH Brian

MORAES Claude

MUMMERY June Alison

NETHSINGHA Lucy

NEWTON DUNN Bill

OVERGAARD NIELSEN Henrik

PALMER Rory

PATTEN Matthew

PHILLIPS Alexandra Lesley

PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield

PORRITT Luisa

PUGH Jake

REES-MOGG Annunziata Mary

RITCHIE Sheila

ROWETT Catherine

ROWLAND Robert

SCOTT CATO Molly

SMITH Alyn (*)

STEDMAN-BRYCE Louis

TENNANT John David Edward

TICE Richard

VAN ORDEN Geoffrey

VOADEN Caroline

VON WIESE Irina

WARD Julie

WELLS James

WIDDECOMBE Ann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandát Alyna Smitha sa skončil 12. decembra 2019.

OZNÁMENIE ZO STRANY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

 

BE

24.06.2019

28.06.2019

BG

06.06.2019

09.10.2019

CZ

18.06.2019

DK

25.06.2019

DE

26.06.2019

EE

14.06.2019

IE

06.06.2019

GR

12.06.2019

20.06.2019

ES

17.06.2019

20.06.2019

FR

13.06.2019

HR

10.06.2019

IT

21.06.2019

22.06.2019

11.10.2019

CY

28.05.2019

04.06.2019

LV

07.06.2019

14.10.2019

LT

03.06.2019

LU

20.06.2019

HU

17.06.2019

21.10.2019

MT

27.05.2019

NL

25.06.2019

AU

17.06.2019

PL

28.05.2019

PT

25.06.2019

05.11.2019

RO

21.06.2019

11.10.2019

SL

19.06.2019

16.10.2019

SK

30.05.2019

14.10.2019

FI

31.05.2019

SV

03.06.2019

UK

31.05.2019

07.10.2019

 


INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

28.1.2020

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jackie Jones, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lucy Nethsingha, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jorge Buxadé Villalba, Andrea Caroppo, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Javier Nart, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor, Marie Toussaint

Náhradníci (čl. 209 ods. 7) prítomní na záverečnom hlasovaní

Leila Chaibi

 

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

17

+

ECR

Jorge Buxadé Villalba

GUE/NGL

Leila Chaibi

ID

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Emil Radev, Marion Walsmann

RENEW

Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Stéphane Séjourné

S&D

Evelyne Gebhardt, Jackie Jones, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken, Lara Wolters

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

[1] Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1.

[3] Ú. v. EÚ L 262, 7.10.2005, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, s. 34.

[5] Ú. v. EÚ L 26, 26.1.2013, s. 27.

[6] Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 57.

[7] Ú. v. EÚ L 165, 30.7.2018, s. 1.

[8] Le Pen/Parlament, C-208/03, EU:C:2005:429; Taliansko a Donnici/Parlament, C-393/07 a C-9/08, EU:C:2009:275 a Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.

[9]Boletín Oficial del Estado, č. 142, 14. jún 2019, s. 62477 – 62478.

[10] Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.

Posledná úprava: 28. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia