Postopek : 2019/2180(REG)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0015/2020

Predložena besedila :

A9-0015/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 30/01/2020 - 5.3

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0019

<Date>{28/01/2020}28.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0015/2020</NoDocSe>
PDF 228kWORD 66k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o preverjanju veljavnosti mandatov poslancev</Titre>

<DocRef>(2019/2180(REG))</DocRef>


<Commission>{JURI}Odbor za pravne zadeve</Commission>

Poročevalka: <Depute>Lucy Nethsingha</Depute>

PRED. SPREM.
PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: Seznam poslancev Evropskega parlamenta, katerih mandat je veljaven
 OBVESTILO DRŽAV ČLANIC
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o preverjanju veljavnosti mandatov poslancev

(2019/2180(REG))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju členov 10(1) in 14(2) in (3) Pogodbe o Evropski uniji,

 ob upoštevanju Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, priloženega Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976[1], kakor je bil spremenjen in preštevilčen s Sklepom Sveta 2002/772/ES, Euratom z dne 25. junija 2002 in 23. septembra 2002[2],

 ob upoštevanju svojega Sklepa 2005/684/ES, Euratom z dne 28. septembra 2005 o sprejetju statuta poslancev Evropskega parlamenta[3], zlasti njegovih členov 2(1) in 3(1),

 ob upoštevanju Direktive Sveta 93/109/ES z dne 6. decembra 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani[4], kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2013/1/EU z dne 20. decembra 2012[5],

 ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/312/EU z dne 28. junija 2013 o sestavi Evropskega parlamenta[6] in Sklepa Evropskega sveta (EU) 2018/937 z dne 28. junija 2018 o sestavi Evropskega parlamenta[7],

 ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 7. julija 2005, 30. aprila 2009 in 19. decembra 2019[8],

 ob upoštevanju uradnih obvestil pristojnih organov držav članic o izidih volitev v Evropski parlament,

 ob upoštevanju sklepa španske volilne komisije (Junta Electoral Central) z dne 13. junija 2019 o razglasitvi imen kandidatov, izvoljenih v Evropski parlament na volitvah 26. maja 2019, ki je bil objavljen 14. junija 2019 v španskem uradnem listu (Boletín Oficial del Estado)[9];

 ob upoštevanju členov 3, 4 in 11 ter Priloge I Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A9-0015/2020),

A.  ker mora Evropski parlament v skladu s členom 12 akta z dne 20. septembra 1976 preveriti veljavnost mandatov poslancev Evropskega parlamenta in v ta namen upoštevati rezultate, ki jih uradno razglasijo države članice, ter odločati o morebitnih sporih, ki izhajajo iz določb akta iz leta 1976, razen tistih, ki izhajajo iz nacionalnih določb, na katere se akt iz leta 1976 sklicuje;

B. ker so vse države članice uradno obvestile Parlament o imenih izvoljenih poslancev v skladu s členom 3(1) Poslovnika in ker niso bila sporočena vsa imena;

C.  ker je v skladu s členom 3 Sklepa Evropskega sveta 2013/312/EU z dne 28. junija 2013 in členom 3(2) Sklepa Evropskega sveta (EU) 2018/937 z dne 28. junija 2018 število predstavnikov v Evropskem parlamentu, dodeljenih Španiji, trenutno 54, obvestilo španskih pristojnih organov pa vsebuje le 51 imen; ker se je Parlament na podlagi sodne prakse Sodišča Evropske unije[10] in v skladu s členom 12 akta z dne 20. septembra 1976 seznanil s sklepom španske volilne komisije z dne 13. junija 2019 o razglasitvi imen kandidatov, ki so bili izvoljeni v Parlament na volitvah 26. maja 2019, ki je bil objavljen 14. junija 2019 v uradnem listu z namenom oblikovanja seznama izvoljenih poslancev; ker je torej število predstavnikov v Evropskem parlamentu, izvoljenih v Španiji, 54;

D. ker se lahko v državah članicah ugovori zoper izvolitev nekaterih poslancev Evropskega parlamenta obravnavajo v skladu z nacionalno zakonodajo, ti postopki pa lahko vodijo v razveljavitev izvolitve teh poslancev;

E. ker so nekatere države članice seznam morebitnih nadomestnih kandidatov, skupaj z vrstnim redom glede na izide glasovanja, kot to določa člen 3(3) Poslovnika, poslale z zamudo oziroma ga sploh niso poslale;

F. ker v skladu s členom 3(3) Poslovnika veljavnosti mandata poslanca Evropskega parlamenta ni mogoče potrditi, če ni podal pisne izjave, da ne opravlja funkcije, ki bi bila nezdružljiva z mandatom, in pisne izjave o finančnih interesih, kakor zahtevata člen 3 in Priloga I Poslovnika;

G. ker člen 7(1) in (2) akta z dne 20. septembra 1976 jasno določa funkcije, ki niso združljive s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta;

H. ker mora vsak poslanec Evropskega parlamenta v skladu s členom 11 in Prilogo I Poslovnika podati podrobno izjavo o: (a) svojih poklicnih dejavnostih v treh letih pred nastopom funkcije v Parlamentu, pa tudi sodelovanju v upravnih odborih ali nadzornih svetih družb, nevladnih organizacij, združenj ali drugih pravnih oseb v istem obdobju; (b) vsakem nadomestilu, ki ga poslanec prejema za opravljanje mandata v drugem parlamentu; (c) vsaki redni plačani dejavnosti, ki jo poslanec opravlja ob svoji poslanski funkciji, ne glede na to, ali gre za zaposlitev ali samostojen poklic; (d) sodelovanju v upravnih odborih ali nadzornih svetih družb, nevladnih organizacij, združenj ali drugih pravnih oseb ali izvajanju drugih zunanjih dejavnosti, ki se jim posveča poslanec, ne glede na to, ali so plačane; (e) vsaki drugi občasni plačani zunanji dejavnosti, če skupno plačilo za vse občasne zunanje dejavnosti poslanca presega 5 000 EUR v koledarskem letu; (f) sodelovanju v družbi ali partnerstvu, če ima to možne posledice na javno politiko ali če ima poslanec zaradi takega sodelovanja vpliv na delovanje te pravne osebe; (g) kakršni koli podpori, bodisi finančni bodisi v obliki osebja ali dobrin, ki jo prejema poleg sredstev, ki jih zagotavlja Parlament, in mu jo v zvezi z njegovo politično dejavnostjo nudijo tretje osebe, katerih identiteta se razkrije; (h) drugih finančnih interesih, ki bi lahko vplivali na izvrševanje poslanske funkcije. Za vsako od teh postavk mora poslanec po potrebi navesti, ali zanjo prejema plačilo ali ne, za točke (a), (c), (d), (e) in (f) pa mora navesti tudi ustrezno kategorijo plačil; ker so posredovane informacije objavljene na spletnem mestu Parlamenta;

I. ker mandat predstavnikov, izvoljenih v Združenem kraljestvu, temelji na njenem članstvu v Evropski uniji; ker bo zaradi tega in na podlagi tretjega pododstavka člena 3(2) Sklepa Evropskega sveta (EU) 2018/937 z dne 28. junija 2018 mandat teh poslancev Evropskega parlamenta samodejno prenehal, če in ko izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije začne pravno učinkovati;

J. ker izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije na podlagi istih določb Sklepa Evropskega sveta (EU) 2018/937 ne bo pomenil sprostitve sedeža v skladu s členom 13 akta z dne 20. septembra 1976 in členom 4 Poslovnika, zato bo prenehanje mandata predstavnikov, izvoljenih v Združenem kraljestvu, samodejno in bo pričelo veljati, ne da bi Evropski parlament to moral razglasiti;

K. ker je bilo, kar zadeva izstop Združenega kraljestva, s Sklepom Evropskega sveta (EU) 2018/937 določeno število predstavnikov v Evropskem parlamentu na državo članico po tem, ko začne izstop učinkovati, in ker bodo torej predstavniki nekaterih držav članic zapolnili dodatne sedeže na podlagi števila sedežev, dodeljenih v skladu s prvim in drugim pododstavkom navedenega sklepa;

L. ker so nekatere države članice sprejele zakone ali druge predpise, ki določajo pogoje za izvajanje volitev s čeznacionalnimi listami;

M. ker so lahko državljani nekaterih držav članic, ki določeno obdobje živijo v drugi državi, prikrajšani za pravico, da glasujejo v domači državi članici (odvzem volilne pravice); ker v nekaterih primerih to lahko pomeni, da jim je odvzeta tudi pasivna volilna pravica;

1. razglaša veljavnost mandata poslancev Evropskega parlamenta, navedenih v prilogi k temu sklepu, s pridržkom v primeru morebitnih drugačnih odločitev pristojnih organov, pred katerimi bi se lahko izidi volitev izpodbijali;

2. ponovno prosi pristojne nacionalne organe, naj mu nemudoma sporočijo vsa imena izvoljenih kandidatov in imena nadomestnih kandidatov, skupaj z vrstnim redom glede na izide glasovanja, ter odločno poziva vse, ki še niso ustrezno sporočili imen kandidatov, naj to storijo brez odlašanja;

3. poziva pristojne organe držav članic, naj brez odlašanja preučijo morebitne primere izpodbijanja izidov, ki jih obravnavajo, in naj Parlament obvestijo o svojih ugotovitvah; poziva k pregledni oceni izvedbe evropskih volitev;

4. je seznanjen z dejstvom, da bo mandat predstavnikov, izvoljenih v Združenem kraljestvu, samodejno prenehal, če in ko bo izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije začel pravno učinkovati;

5. v tem primeru pričakuje, da bodo pristojni organi držav članic brez nepotrebnega odlašanja poslali ustrezna obvestila za zapolnitev dodatnih sedežev;

6. meni, da ima lahko izguba volilne pravice učinek odvračanja državljanov od uveljavljanja pravice do prostega gibanja v EU (člen 20(2)(a) PDEU) in posledice za državljane, ki so to pravico že uveljavili; meni, da je odvzem volilne pravice v nasprotju z načelom splošne volilne pravice (člen 14(3) PEU in člen 1(3) akta iz leta 1976); poleg tega je zaskrbljen zaradi primerov, ko so državljani ovirani pri uveljavljanju svojih glasovalnih pravic zaradi nejasnosti postopkov, vključno s pripravo volilnih seznamov ali zahtev glede fizične prisotnosti oziroma oteženim dostopom do potrebnih informacij držav članic za uveljavljanje njihovih glasovalnih pravic; meni, da se v nobenem primeru ne sme odvzeti volilna pravica za volitve v Evropski parlament in se ne smejo postaviti zahteve, ki nesorazmerno ogrožajo izvrševanje volilne pravice, in poziva Komisijo, naj zagotovi, da ta možnost ne bo obstajala v nobeni državi članici;

7. poziva države članice, v katerih so se morda pojavile takšne težave, naj predvsem z odstranitvijo nepotrebnih upravnih ovir poenostavijo formalnosti za registracijo udeležbe državljanov drugih držav članic na volitvah v Evropski parlament bodisi kot volivcev bodisi kot kandidatov ter tako zagotovijo pravice iz člena 20(2)(a) in (b) PDEU. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo praksa držav članic skladna s pravom EU;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji ter pristojnim nacionalnim organom in parlamentom držav članic.

 

 


 

PRILOGA: Seznam poslancev Evropskega parlamenta, katerih mandat je veljaven

(2. julij 2019)

 

Belgija (21 poslancev)

 

 

 

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BOTENGA Marc

BOURGEOIS Geert

BRICMONT Saskia

CHASTEL Olivier

DE MAN Filip

DE SUTTER Petra

FRANSSEN Cindy

KANKO Assita

LAMBERTS Philippe

LUTGEN Benoît

PEETERS Kris

RIES Frédérique

TARABELLA Marc

VAN BREMPT Kathleen

VAN OVERTVELDT Johan

VANDENDRIESSCHE Tom

VAUTMANS Hilde

VERHOFSTADT Guy

 

 

 

 


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Bolgarija (17 poslancev)

 

 

 

ADEMOV Asim

ALEXANDROV YORDANOV Alexander (ALEKSANDROV JORDANOV Aleksander)

ALIEVA-VELI Atidzhe (ALIEVA-VELI Atidže)

DZHAMBAZKI Angel (DŽAMBAZKI Angel)

HRISTOV Ivo

KANEV Radan

KOVATCHEV Andrey (KOVAČEV Andrej)

KYUCHYUK Ilhan (KJUČUK Ilhan)

MAYDELL Eva

MIHAYLOVA Iskra (MIHAJLOVA Iskra)

NOVAKOV Andrey (NOVAKOV Andrej)

PENKOVA Tsvetelina (PENKOVA Cvetelina)

RADEV Emil

SLABAKOV Andrey (SLABAKOV Andrej)

STANISHEV Sergei (STANIŠEV Sergej)

VITANOV Petar (VITANOV Peter)

YONCHEVA Elena (JONČEVA Elena)

 


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Češka republika (21 poslancev)

 

 

 

BLAŠKO Hynek

CHARANZOVÁ Dita

DAVID Ivan

DLABAJOVÁ Martina

GREGOROVÁ Markéta

HLAVÁČEK Martin

KNOTEK Ondřej

KOLAJA Marcel

KONEČNÁ Kateřina

KOVAŘÍK Ondřej

MAXOVÁ Radka

NIEDERMAYER Luděk

PEKSA Mikuláš

POLČÁK Stanislav

POSPÍŠIL Jiří

ŠOJDROVÁ Michaela

TOŠENOVSKÝ Evžen

VONDRA Alexandr

VRECIONOVÁ Veronika

ZAHRADIL Jan

ZDECHOVSKÝ Tomáš


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Danska (13 poslancev)

 

 

 

AUKEN Margrete

CHRISTENSEN Asger

FUGLSANG Niels

GADE Søren

KOFOD Peter

LØKKEGAARD Morten

MELCHIOR Karen

PETER-HANSEN Kira Marie

PETERSEN Morten

SCHALDEMOSE Christel

VILLUMSEN Nikolaj

VIND Marianne (*)

WEISS Pernille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)  Mandat velja od 2. julija 2019, tj. datum, naveden v obvestilu pristojnega nacionalnega organa o izvolitvi Marianne VIND, ki zamenja Jeppeja KOFODA; njegovo odločitev o prevzemu funkcije ministra v danski vladi in posledično, da ne bo nastopil mandata v vlogi poslanca Evropskega parlamenta, so danski organi sporočili 27. junija 2019.


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Nemčija (96 poslancev)

 

 

 

ANDERSON Christine

ANDRESEN Rasmus

BARLEY Katarina

BECK Gunnar

BEER Nicola

BENTELE Hildegard

BERG Lars Patrick

BERGER Stefan

BISCHOFF Gabriele

BLOSS Michael

BOESELAGER Damian

BREYER Patrick

BUCHHEIT Markus

BUCHNER Klaus

BULLMAN Udo

BURKHARDT Delara

BUSCHMANN Martin

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

CAVAZZINI Anna

DEMIREL Özlem

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

DOLESCHAL Christian

DÜPONT Lena

EHLER Christian

ERNST Cornelia

EROGLU Engin

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FEST Nicolaus

FRANZ Romeo

FREUND Daniel

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEESE Alexandra

GEIER Jens

GEUKING Helmut

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GLÜCK Andreas

HAHN Henrike

HAHN Svenja

HÄUSLING Martin

HERBST Niclas

HERZBERGER-FOFANA Pierrette

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KELLER Ska

KÖRNER Moritz

KÖSTER Dietmar

KRAH Maximilian

KREHL Constanze

KUHS Joachim

LAGODINSKY Sergey

LANGE Bernd

LANGENSIEPEN Katrin

LIESE Peter

LIMMER Sylvia

LINS Norbert

MARQUARDT Erik

McALLISTER David

MEUTHEN Jörg

MICHELS Martina

MORTLER Marlene

MÜLLER Ulrike

NEUMANN Hannah

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NIENASS Niklas

NOICHL Maria

OETJEN Jan-Christoph

PAULUS Jutta

PIEPER Markus

RADTKE Dennis

REIL Guido

REINTKE Terry

SCHIRDEWAN Martin

SCHNEIDER Christine

SCHOLZ Helmut

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SEEKATZ Ralf

SEMSROTT Nico

SIMON Sven

SIPPEL Birgit

SONNEBORN Martin

VERHEYEN Sabine

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

VOSS Axel

WALSMANN Marion

WEBER Manfred

WIELAND Rainer

WÖLKEN Tiemo

ZIMNIOK Bernhard

 

 


 

POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Estonija (6 poslancev)

 

 

 

ANSIP Andrus

KALJURAND Marina

MADISON Jaak

MIKSER Sven

PAET Urmas

TOOM Yana

 

 

 

 

 


 

POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Irska (11 poslancev)

 

 

 

CARTHY Matt

CUFFE Ciarán

DALY Clare

FITZGERALD Frances

FLANAGAN Luke Ming

KELLEHER Billy

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

O’SULLIVAN Grace

WALLACE Mick

WALSH Maria


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Grčija (21 poslancev)

 

 

 

ANDROULAKIS Nikos (ANDRULAKIS Nikos)

ARVANITIS Konstantinos (ARVANITIS Konstandinos)

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle (ASIMAKOPULU Anna-Michelle)

FRAGKOS Emmanouil (*) (FRANGOS Emanuil)

GEORGOULIS Alexis (JEORGULIS Aleksis)

KAILI Eva

KEFALOGIANNIS Manolis (KEFALOJANIS Manolis)

KOKKALIS Petros (KOKALIS Petros)

KONSTANTINOU Athanasios (KONSTANDINU Atanasios)

KOULOGLOU Stelios (KULOGLU Stelios)

KOUNTOURA Elena (KUNDURA Elena)

KYMPOUROPOULOS Stelios (KIBUROPULOS Stelios)

KYRTSOS Georgios (KIRCOS Georgios)

LAGOS Ioannis (LAGOS Joanis)

MEIMARAKIS Vangelis

NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris (NIKOLAU-ALAVANOS Levteris)

PAPADAKIS Kostas

PAPADIMOULIS Dimitrios (PAPADIMULIS Dimitrios)

SPYRAKI Maria (SPIRAKI Maria)

VELOPOULOS Kyriakos (**) (VELOPULOS Kiriakos)

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet (VOZEMBERG-VRIONIDI Elisavet)

ZAGORAKIS Theodoros (ZAGORAKIS Teodoros)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat veljaven od 10. julija 2019, ko je pristojni nacionalni organ sporočil, da bo Kyriakosa VELOPOULOSA (Kiriakosa VELOPULOSA) nadomestil Emmanouil FRAGOS (Emanuil FRANGOS).

 

(**) Mandat Kyriakosa VELOPOULOSA (Kiriakosa VELOPULOSA) se je končal 6. julija 2019.


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Španija (54 poslancev)

 

 

 

AGUILAR Mazaly

AGUILERA Clara

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

BARRENA ARZA Pernando

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BILBAO BARANDICA Izaskun

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CAÑAS Jordi

del CASTILLO VERA Pilar

DURÁ FERRANDIS Estrella (*)

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ Jonás

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARCÍA MUÑOZ Isabel

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARICANO Luis

GONZÁLEZ Mónica Silvana

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

GONZÁLEZ PONS Esteban

HOMS GINEL Alicia

LÓPEZ Javi

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ GIL Leopoldo

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

LUENA César

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MILLÁN MON Francisco José

MONTSERRAT Dolors

MORENO SÁNCHEZ Javier

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA Maite

PINEDA Manu

REGO Sira

RIBA I GINER Diana

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

RUIZ DEVESA Domènec

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SOLÍS PÉREZ Susana

TERTSCH Hermann

URBÁN CRESPO Miguel

URTASUN Ernest

VILLANUEVA RUIZ Idoia

ZARZALEJOS Javier

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat veljaven od 2. julija 2019, ko je pristojni nacionalni organ sporočil, da bo Josepa BORRELLA FONTELLESA nadomestila Estrella DURÁ FERRANDIS, saj se je 26. junija 2019 odpovedal poslanskemu mandatu in ni posredoval dokazil za preverjanje veljavnosti mandata.


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Francija (74 poslancev)

 

 

 

ALFONSI François

ANDRIEU Eric

ANDROUËT Mathilde

AUBRY Manon

BARDELLA Jordan

BAY Nicolas

BEIGNEUX Aurelia

BELLAMY François-Xavier

BIJOUX Stéphane

BILDE Dominique

BITEAU Benoît

BOMPARD Manuel

BOYER Gilles

BRUNA Annika

BRUNET Sylvie

CANFIN Pascal

CARÊME Damien

CHABAUD Catherine

CHAIBI Leïla

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

COLLARD Gilbert

CORMAND David

DANJEAN Arnaud

DECERLE Jérémy

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

DELLI Karima

DIDIER Geoffroy

DURAND Pascal

EVREN Agnès

FARRENG Laurence

GARRAUD Jean-Paul

GLUCKSMANN Raphaël

GRISET Catherine

GRUDLER Christophe

GUETTA Bernard

GUILLAUME Sylvie

HAYER Valerie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JAMET France

JORON Virginie

JUVIN Herve

KARLESKIND Pierre

KELLER Fabienne

LALUCQ Aurore

LAPORTE Hélène

LARROUTUROU Pierre

LEBRETON Gilles

LECHANTEUX Julie

LOISEAU Nathalie

MARIANI Thierry

MAUREL Emmanuel

MÉLIN Joëlle

MORANO Nadine

OLIVIER Philippe

OMARJEE Younous

PELLETIER Anne-Sophie

PIRBAKAS Maxette

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

RIVIÈRE Jérôme

ROOSE Caroline

ROUGÉ André

SANDER Anne

SATOURI Mounir

SÉJOURNÉ Stéphane

TOLLERET Irène

TOUSSAINT Marie

TRILLET-LENOIR Véronique

VEDRENNE Marie-Pierre

YENBOU Salima

YON-COURTIN Stéphanie

ZACHAROPOULOU Chrysoula

 


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Hrvaška (11 poslancev)

 

 

 

BORZAN Biljana

FLEGO Valter

GLAVAK Sunčana (*)

KOLAKUŠIĆ Mislav

MATIĆ Predrag Fred

PICULA Tonino

RESSLER Karlo

SINČIĆ Ivan Vilibor

SOKOL Tomislav

ŠUICA Dubravka (**)

TOMAŠIĆ Ruža

ZOVKO Željana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat veljaven od 1. decembra 2019, ko je pristojni nacionalni organ sporočil, da bo Dubravko ŠUICA nadomestila Sunčana GLAVAK.

 

(**) Mandat Dubravke ŠUICA se je končal 30. novembra 2019.


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Italija (73 poslancev)

 

 

 

ADINOLFI Isabella

ADINOLFI Matteo

BALDASSARRE Simona

BARTOLO Pietro

BASSO Alessandra

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando

BERLUSCONI Silvio

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BONFRISCO Anna

BORCHIA Paolo

CALENDA Carlo

CAMPOMENOSI Marco

CAROPPO Andrea

CASANOVA Massimo

CASTALDO Fabio Massimo

CECCARDI Susanna

CHINNICI Caterina

CIOCCA Angelo

CONTE Rosanna

CORRAO Ignazio

COZZOLINO Andrea

D’AMATO Rosa

DANTI Nicola (*)

DA RE Gianantonio

DE CASTRO Paolo

DONATO Francesca

DORFMANN Herbert

DREOSTO Marco

EVI Eleonora

FERRANDINO Giuseppe

FERRARA Laura

FIDANZA Carlo

FIOCCHI Pietro

FITTO Raffaele

FURORE Mario

GANCIA Gianna

GEMMA Chiara

GIARRUSSO Dino

GRANT Valentino

GUALMINI Elisabetta

GUALTIERI Roberto (**)

LANCINI Danilo Oscar

LIZZI Elena

MAJORINO Pierfrancesco

MARTUSCIELLO Fulvio

MILAZZO Giuseppe

MORETTI Alessandra

PANZA Alessandro

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Pina

PIGNEDOLI Sabrina

PISAPIA Giuliano

PROCACCINI Nicola

REGIMENTI Luisa

RINALDI Antonio Maria

ROBERTI Franco

RONDINELLI Daniela

SALINI Massimiliano

SARDONE Silvia

SASSOLI David Maria

SMERIGLIO Massimiliano

STANCANELLI Raffaele

TAJANI Antonio

TARDINO Annalisa

TINAGLI Irene

TOIA Patrizia

TOVAGLIERI Isabella

VUOLO Lucia

ZAMBELLI Stefania

ZANNI Marco

ZULLO Marco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat veljaven od 5. septembra 2019, ko je pristojni nacionalni organ sporočil, da bo Roberta GUALTIERIJA nadomestil Nicola DANTI.

 

(**) Mandat Roberta GUALTIERIJA se je končal 4. septembra 2019.


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Ciper (6 poslancev)

 

 

 

CHRISTOFOROU Lefteris (HRISTOFORU Levteris)

FOURLAS Loukas (FURLAS Lukas)

GEORGIOU Giorgios (JEORJIU Jorgos)

KIZILYÜREK Niyazi

MAVRIDES Costas (MAVRIDIS Kostas)

PAPADAKIS Demetris


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Latvija (8 poslancev)

 

 

 

AMERIKS Andris

IJABS Ivars

KALNIETE Sandra

MELBĀRDE Dace

UŠAKOVS Nils

VAIDERE Inese (*)

ZĪLE Roberts

ŽDANOKA Tatjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat veljaven od 2. julija 2019, ko je pristojni nacionalni organ sporočil, da bo
Valdisa DOMBROVSKISA nadomestila Inese VAIDERE, saj se je poslanskemu sedežu odpovedal še pred začetkom 9. zakonodajnega obdobja in ni posredoval potrebnih dokazil za preverjanje veljavnosti mandata.


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Litva (11 poslancev)

 

 

 

 

AUŠTREVIČIUS Petras

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

JAKELIŪNAS Stasys

JUKNEVIČIENĖ Rasa

KUBILIUS Andrius

MALDEIKIENĖ Aušra

MAŽYLIS Liudas

OLEKAS Juozas

ROPĖ Bronis

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

 


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Luksemburg (6 poslancev)

 

 

 

ANGEL Marc (*)

GOERENS Charles

HANSEN Christophe

METZ Tilly

SCHMIT Nicolas (**)

SEMEDO Monica

WISELER-LIMA Isabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat veljaven od 10. decembra 2019, ko je pristojni nacionalni organ sporočil, da bo Nicolasa SCHMITA nadomestil Marc ANGEL.

 

(**) Mandat Nicolasa SCHMITA se je končal 30. novembra 2019.


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Madžarska (21 poslancev)

 

 

 

ARA-KOVÁCS Attila

BOCSKOR Andrea

CSEH Katalin

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

DOBREV Klára

DONÁTH Anna Júlia

GÁL Kinga

GYÖNGYÖSI Márton

GYŐRI Enikő

GYÜRK András

HIDVÉGHI Balázs

HÖLVÉNYI György

JÁRÓKA Lívia

KÓSA Ádám

MOLNÁR Csaba

RÓNAI Sándor

SZÁJER József

TÓTH Edina

TRÓCSÁNYI László

UJHELYI István


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Malta (6 poslancev)

 

 

 

AGIUS SALIBA Alex

CASA David

CUTAJAR Josianne

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

SANT Alfred

 


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Nizozemska (26 poslancev)

 

 

 

AZMANI Malik

BERENDSEN Tom

CHAHIM Mohammed

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

EPPINK Derk Jan

HAZEKAMP Anja

HUITEMA Jan

JONGERIUS Agnes Maria

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MANDERS Antonius

NAGTEGAAL Caroline

PIRI Kati

RAFAELA Samira

ROOKEN Rob

ROOS Rob

RUISSEN Bert-Jan

SCHREIJER-PIERIK Annie

SCHREINEMACHER Liesje

van SPARRENTAK Kim

STRIK Tineke

TANG Paul

TAX Vera

in ‘t VELD Sophia

WOLTERS Lara (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat veljaven od 4. julija 2019, ko je pristojni nacionalni organ sporočil, da bo Fransa TIMMERMANSA nadomestila Lara WOLTERS, saj ni posredoval potrebnih dokazil za preverjanje veljavnosti mandata in se je odločil prevzeti funkcijo evropskega komisarja.


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Avstrija (18 poslancev)

 

 

 

 

BERNHUBER Alexander

EDTSTADLER Karoline (*)

GAMON Claudia

HAIDER Roman

HEIDE Hannes

KARAS Othmar

MANDL Lukas

MAYER Georg

REGNER Evelyn

SCHIEDER Andreas

SCHMIEDTBAUER Simone

SIDL Günther

THALER Barbara

VANA Monika

VILIMSKY Harald

VOLLATH Bettina

WIENER Sarah

WINZIG Angelika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat Karoline EDTSTADLER je potekel 6. januarja 2020.


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Poljska (51 poslancev)

 

 

 

ADAMOWICZ Magdalena

ARŁUKOWICZ Bartosz

BALT Marek Paweł

BELKA Marek

BIEDROŃ Robert

BIELAN Adam

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUZEK Jerzy

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

CZARNECKI Ryszard

DUDA Jarosław

FOTYGA Anna

FRANKOWSKI Tomasz

HALICKI Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

JAKI Patryk

JARUBAS Adam

JURGIEL Krzysztof

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol

KEMPA Beata

KLOC Izabela-Helena

KOHUT Łukasz

KOPACZ Ewa

KOPCIŃSKA Joanna

KRASNODĘBSKI Zdzisław

KRUK Elżbieta

KUŹMIUK Zbigniew

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MAZUREK Beata

MILLER Leszek

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

OCHOJSKA Janina

OLBRYCHT Jan

PORĘBA Tomasz Piotr

RAFALSKA Elżbieta

RZOŃCA Bogdan

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIKORSKI Radosław

SPUREK Sylwia

SZYDŁO Beata

THUN UND HOHENSTEIN Róża

TOBISZOWSKI Grzegorz

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

WIŚNIEWSKA Jadwiga

ZALEWSKA Anna

ZŁOTOWSKI Kosma

 


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Portugalska (21 poslancev)

 

 

 

AMARO Álvaro

CARVALHAIS Isabel (*)

CARVALHO Maria de Graça

CERDAS Sara

DIONÍSIO BRADFORD André Jorge (**)

FERNANDES José Manuel

FERREIRA João

GUERREIRO Francisco

GUSMÃO José

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

MARQUES Margarida

MARQUES Pedro

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PEREIRA Lídia

PEREIRA Sandra

PIZARRO Manuel

RANGEL Paulo

SANTOS Isabel

SILVA PEREIRA Pedro

ZORRINHO Carlos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat veljaven od 3. septembra 2019, ko je pristojni nacionalni organ sporočil, da bo Andréja Jorgeja DIONÍSIA BRADFORDA nadomestila Isabel CARVALHAIS.

 

(**) Mandat Andréja Jorgeja DIONÍSIA BRADFORDA se je končal 18. julija 2019.


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Romunija (32 poslancev)

 

 

 

ARMAND Clotilde

AVRAM Carmen

BĂSESCU Traian

BENEA Adrian-Dragoş

BLAGA Vasile

BOGDAN Ioan-Rareş

BOTOŞ Vlad-Marius

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian-Silviu

CIOLOŞ Dacian

CIUHODARU Tudor

CREŢU Corina

FALCĂ Gheorghe

GHINEA Cristian

GRAPINI Maria

HAVA Mircea-Gheorghe

MANDA Claudiu

MARINESCU Marian-Jean

MOTREANU Dan-Ştefan

MUREȘAN Siegfried

NICA Dan

NISTOR Gheorghe-Vlad (*)

PÎSLARU Dragoş

PLUMB Rovana

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

STRUGARIU Ramona

TERHEŞ Cristian

TOMAC Eugen

TUDORACHE Dragoş

TUDOSE Mihai

VĂLEAN Adina-Ioana (**)

VINCZE Loránt

WINKLER Iuliu

 

 

(*) Mandat veljaven od 2. decembra 2019, ko je pristojni nacionalni organ sporočil, da bo Adino - Ioano VĂLEAN nadomestil Gheorghe-Vlad NISTOR.

 

(**) Mandat Adine - Ioane VĂLEAN se je končal 30. novembra 2019.


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Slovenija (8 poslancev)

 

 

 

BOGOVIČ Franc

BRGLEZ Milan

FAJON Tanja

GROŠELJ Klemen

JOVEVA Irena

NOVAK Ljudmila

TOMC Romana

ZVER Milan

 

 

 


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Slovaška (13 poslancev)

 

 

 

BEŇOVÁ Monika

BILČÍK Vladimír

ČÍŽ Miroslav

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia

HAJŠEL Robert

HOJSÍK Martin

JURZYKA Eugen

POLLÁK Peter

RADAČOVSKÝ Miroslav

ŠIMEČKA Michal

ŠTEFANEC Ivan

UHRÍK Milan

WIEZIK Michal


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Finska (13 poslancev)

 

 

 

HAKKARAINEN Teuvo

HAUTALA Heidi

HEINÄLUOMA Eero

HUHTASAARI Laura

KATAINEN Elsi

KUMPULA-NATRI Miapetra

MODIG Silvia

NIINISTÖ Ville

PEKKARINEN Mauri

PIETIKÄINEN Sirpa

SARVAMAA Petri

TORVALDS Nils

VIRKKUNEN Henna

 

 

 

 


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Švedska (20 poslancev)

 

 

 

AL-SAHLANI Abir

BERGKVIST Erik

BJÖRK Malin

DANIELSSON Johan

FEDERLEY Fredrick

FRITZON Heléne

GUTELAND Jytte

HOLMGREN Pär

INCIR Evin

KARLSBRO Karin

KOKALARI Arba

KUHNKE Alice

LEGA David

LUNDGREN Peter

POLFJÄRD Jessica

SKYTTEDAL Sara

STEGRUD Jessica

TOBÉ Tomas

WARBORN Jörgen

WEIMERS Charlie


POSLANCI PO DRŽAVAH ČLANICAH

 

(2. julij 2019)

 

Združeno kraljestvo (73 poslancev)

 

 

 

AINSLIE Scott

ALLARD Christian

ANDERSON Martina

BEARDER Catherine

BENNION Phil

BROPHY Jane

BULL David

BULLOCK Jonathan

BUNTING Judith

CHOWNS Ellie

CORBETT Richard

DANCE Seb

DAUBNEY Martin Edward

DAVIES Chris

DE LUCY Belinda

DHAMIJA Dinesh

DODDS Diane

DOWDING Gina

ENGLAND KERR Andrew

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FORMAN Lance

FOX Claire

GIBSON Barbara Ann

GILL Nathan

GILL Neena

GLANCY James Alexander

GRIFFIN Theresa

HABIB Ben

HANNAN Daniel

HARRIS Lucy Elizabeth

HEAVER Michael

HOOK Anthony

HORWOOD Martin

HOWARTH John

JONES Jackie

JORDAN Christina Sheila

KIRTON-DARLING Jude

LONG Naomi

LONGWORTH John

LOWE Rupert

MAGID Magid

McINTYRE Anthea

McLEOD Aileen

MOBARIK Nosheena

MOHAMMED Shaffaq

MONTEITH Brian

MORAES Claude

MUMMERY June Alison

NETHSINGHA Lucy

NEWTON DUNN Bill

OVERGAARD NIELSEN Henrik

PALMER Rory

PATTEN Matthew

PHILLIPS Alexandra Lesley

PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield

PORRITT Luisa

PUGH Jake

REES-MOGG Annunziata Mary

RITCHIE Sheila

ROWETT Catherine

ROWLAND Robert

SCOTT CATO Molly

SMITH Alyn (*)

STEDMAN-BRYCE Louis

TENNANT John David Edward

TICE Richard

VAN ORDEN Geoffrey

VOADEN Caroline

VON WIESE Irina

WARD Julie

WELLS James

WIDDECOMBE Ann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mandat Alyna Smitha se je končal 12. decembra 2019.

OBVESTILO DRŽAV ČLANIC

 

BE

24.06.2019

28.06.2019

BG

06.06.2019

09.10.2019

CZ

18.06.2019

DK

25.06.2019

DE

26.06.2019

EE

14.06.2019

IE

06.06.2019

GR

12.06.2019

20.06.2019

ES

17.06.2019

20.06.2019

FR

13.06.2019

HR

10.06.2019

IT

21.06.2019

22.06.2019

11.10.2019

CY

28.05.2019

04.06.2019

LV

07.06.2019

14.10.2019

LT

03.06.2019

LU

20.06.2019

HU

17.06.2019

21.10.2019

MT

27.05.2019

NL

25.06.2019

AU

17.06.2019

PL

28.05.2019

PT

25.06.2019

05.11.2019

RO

21.06.2019

11.10.2019

SL

19.06.2019

16.10.2019

SK

30.05.2019

14.10.2019

FI

31.05.2019

SV

03.06.2019

UK

31.05.2019

07.10.2019

 


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

28.1.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jackie Jones, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Lucy Nethsingha, Levteris Nikolau-Alavanos (Lefteris Nikolaou-Alavanos), Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jorge Buxadé Villalba, Andrea Caroppo, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Javier Nart, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor, Marie Toussaint

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

Leila Chaibi

 


 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

17

+

ECR

Jorge Buxadé Villalba

GUE/NGL

Leila Chaibi

ID

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Emil Radev, Marion Walsmann

RENEW

Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Stéphane Séjourné

S&D

Evelyne Gebhardt, Jackie Jones, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken, Lara Wolters

 

0

-

 

 

 

3

0

NI

Levteris Nikolau-Alavanos (Lefteris Nikolaou-Alavanos)

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

 

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

 

 

[1] UL L 278, 8.10.1976, str. 1.

[2] UL L 283, 21.10.2002, str. 1.

[3] UL L 262, 7.10.2005, str. 1.

[4] UL L 329, 30.12.1993, str. 34.

[5] UL L 26, 26.1.2013, str. 27.

[6] UL L 181, 29.6.2013, str. 57.

[7] UL L 165, 2.7.2018, str. 1.

[8] Le Pen proti Parlamentu, C-208/03, EU:C:2005:429; Italija in Donnici proti Parlamentu, C-393/07 in C-9/08, EU:C:2009:275 in Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.

[9] Boletín Oficial del Estado, št. 142, 14. junij 2019, str. 62477-62478.

[10] Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.

Zadnja posodobitev: 28. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov