Postup : 2018/0356M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0017/2020

Předložené texty :

A9-0017/2020

Rozpravy :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Hlasování :

PV 12/02/2020 - 11.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0027

<Date>{28/01/2020}28.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0017/2020</NoDocSe>
PDF 261kWORD 96k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Výbor pro mezinárodní obchod</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Geert Bourgeois</Depute>

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI
 STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ
 STANOVISKO VÝBORU PRO RYBOLOV
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06050/2019),

 s ohledem na návrh Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou (06051/2019),

 s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé (0000/2019),

 s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 91 odst. 1, čl. 100 odst. 2, čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (C9-0023/2019),

 s ohledem na Rámcovou dohodu o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé podepsanou v Bruselu dne 27. června 2012, která vstoupila v platnost v říjnu 2016[1],

 s ohledem na rámcovou dohodu o účasti podepsanou dne 17. října 2019, která usnadní účast Vietnamu na civilních a vojenských operacích pro řešení krizí pod vedením Evropské unie a potvrdí jasné odhodlání obou stran uplatňovat mnohostranný přístup k mezinárodnímu míru a bezpečnosti založený na pravidlech,

 s ohledem na posudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. května 2017 ve věci 2/15[2] v souladu s čl. 218 odst. 11 SFEU, který si Komise vyžádala dne 10. července 2015,

 s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2016 o nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice[3],

 s ohledem na sdělení Komise s názvem „Obchod pro všechny: cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“,

 s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2009 o vedení dvoustranných jednání o dohodě o volném obchodu s jednotlivými členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN),

 s ohledem na směrnice ze dne 23. dubna 2007 pro sjednávání meziregionálních dohod o volném obchodu s členskými státy ASEAN,

 s ohledem na své usnesení ze dne 9. června 2016 o Vietnamu[4],

 s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2017 o svobodě projevu ve Vietnamu, zejména o případu Nguyen Van Hoy[5],

 s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2018 o Vietnamu, zejména o situaci politických vězňů[6],

 s ohledem na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 26. února 2016 ve věci 1409/2014/MHZ o neprovedení předběžného posouzení dopadu dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem na lidská práva Evropskou komisí[7],

 s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na hlavu V této smlouvy týkající se vnější činnosti Unie,

 s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na články 91, 100, 168 a 207 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bod v) této smlouvy,

 s ohledem na závěry Rady o dětské práci ze dne 20. června 2016,

 s ohledem na závěry Rady o podnikání a lidských právech ze dne 20. června 2016,

 s ohledem na ekonomický dopad dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem[8],

 s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum za rok 2019 týkající se Vietnamu, který provedla Rada OSN pro lidská práva,

 s ohledem na závěry z pracovní cesty do Vietnamu (konané ve dnech 28. října až 1. listopadu 2018) a na hodnocení Komise z května 2018 ve věci pokroku, jehož tato země dosáhla při boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, vypracované v návaznosti na oznámení Komise ze dne 23. října 2017, v němž Vietnamu uložila tzv. „žlutou kartu“;

 s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ...[9] o návrhu rozhodnutí,

 s ohledem na čl. 105 odst. 2 jednacího řádu,

 s ohledem na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj a Výboru pro rybolov,

 s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A9-0017/2020),

A. vzhledem k tomu, že Vietnam je pro Evropskou unii strategickým partnerem a že EU a Vietnam mají společný program, totiž stimulovat růst a zaměstnanost, zvyšovat konkurenceschopnost, bojovat proti chudobě a dosáhnout cílů udržitelného rozvoje, a pojí je rovněž to, že se hlásí k otevřenému obchodu založenému na pravidlech a k multilaterálnímu obchodnímu systému;

B. vzhledem k tomu, že tato dohoda je druhou dvoustrannou obchodní dohodou uzavřenou mezi EU a členským státem ASEAN a že je důležitým krokem k meziregionální dohodě o volném obchodu; vzhledem k tomu, že tato dohoda spolu s dohodou o volném obchodu mezi EU a Singapurskou republikou, s níž Parlament vyslovil souhlas dne 13. února 2019, poslouží také jako vzor pro dohody, které v současnosti EU sjednává s ostatními významnými ekonomikami ASEAN;

C. vzhledem k tomu, že podle prognóz 90 % budoucího celosvětového hospodářského růstu bude vytvářeno mimo Evropu a značná část tohoto růstu bude vznikat v Asii;

D. vzhledem k tomu, že Vietnam vstoupil v roce 2007 do WTO a v současnosti je otevřenou ekonomikou hlásící se k volnému obchodu, o čemž svědčí 16 obchodních dohod, které uzavřel s 56 zeměmi;

E. vzhledem k tomu, že Vietnam je zakládajícím členem Komplexní a progresivní dohody o transpacifickém partnerství (CPTPP) a účastnil se nedávno uzavřených jednání o Regionálním komplexním hospodářském partnerství (RCEP);

F. vzhledem k tomu, že Vietnam má vzkvétající, konkurenceschopnou a propojenou ekonomiku s téměř 100 milionů občanů, rostoucí střední třídou a mladou a dynamickou pracovní silou, ačkoliv i nadále zůstává zemí s nižšími až středními příjmy, která se potýká se specifickými rozvojovými problémy, jak ukazuje jeho postavení v indexu lidského rozvoje Rozvojového programu OSN (UNDP), kde v současné době zaujímá 116. místo ze 189 zemí;

G. vzhledem k tomu, že Vietnam je také jednou z nejrychleji rostoucích zemí v rámci ASEAN, přičemž v období 2000–2018 činila průměrná míra růstu jeho HDP přibližně 6,51 %; vzhledem k tomu, že podle odhadů bude růst ve Vietnamu pokračovat stejným tempem i v nadcházejících letech;

H. vzhledem k tomu, že EU je v současné době pro Vietnam po Číně a Jižní Koreji třetím největším obchodním partnerem a po USA druhým největším vývozním trhem; vzhledem k tomu, že vývoz z EU do této země rostl v posledních deseti letech v průměru o 5 až 7 % ročně; vzhledem k tomu, že podle posouzení ekonomických dopadů, které provedla Komise, se má do roku 2035 vývoz  unijních podniků zvýšit o 8 miliard EUR, zatímco vietnamský vývoz do EU má podle očekávání vzrůst o 15 miliard EU; vzhledem k tomu, že příležitosti nabízené touto dohodou je důležité maximalizovat tak, aby z nich mohlo těžit co nejvíce podniků, zejména malých a středních;

I. vzhledem k tomu, že Rada zdůraznila, že je v zájmu EU, aby i nadále hrála vedoucí úlohu při plnění Agendy 2030 jakožto obecné priority EU koherentním, komplexním a účinným způsobem, a to ve prospěch svých občanů a v zájmu zachování své důvěryhodnosti v Evropě i po celém světě; vzhledem k tomu, že nově zvolená předsedkyně von der Leyenová v pověřovacím dopise zaslaném všem kandidátům na komisaře uvedla, že „každý komisař bude zajišťovat plnění cílů udržitelného rozvoje OSN v rámci své oblasti působnosti“;

J. vzhledem k tomu, že Vietnam se stále potýká s problémy v oblasti udržitelného rozvoje, lidských, politických a občanských práv, zejména pokud jde o situaci menšin, základní svobody, svobodu náboženského vyznání a svobodu tisku a využívání přírodních zdrojů (např. písku, rybolovu a dřeva), nakládání s odpady a znečištěním; vyjadřuje politování nad tím, že EU a Vietnam stále zastávají odlišné postoje, pokud jde o doporučení mezinárodních orgánů pro lidská práva týkajících se Vietnamu a provádění těchto doporučení, například doporučení týkajících se Mezinárodního paktu o občanských a politických právech; vzhledem k tomu, že ve Vietnamu zůstává problémem nucená práce vězňů;

K. vzhledem k tomu, že navzdory ekonomickým a politickým reformám zahájeným v roce 1986 je Vietnam i nadále státem jedné politické strany, který neuznává základní svobody, jako je svoboda sdružování, svoboda slova, svoboda náboženského vyznání a svoboda tisku; vzhledem k tomu, že represivní povahu tohoto režimu a vážné a systematické porušování lidských práv ve Vietnamu zdokumentovala Evropská služba pro vnější činnost ve výroční zprávě EU o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2018, v níž zejména zdůraznila rostoucí počet politických vězňů ve Vietnamu;

L. vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 15. listopadu 2018 vyzval vietnamské orgány, aby „zrušily, přezkoumaly nebo změnily veškeré represivní zákony, zejména trestní zákoník“; vzhledem k tomu, že Vietnam na tuto výzvu nereagoval; vzhledem k tomu, že Vietnam nepřijal ani jedno z doporučení, aby změnil či zrušil šikanózní ustanovení trestního zákoníku, učiněných v rámci nejnovějšího všeobecného pravidelného přezkumu v březnu 2019;

M. vzhledem k tomu, že dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem uznává, že je důležité zajistit zachování a udržitelné řízení živých mořských zdrojů a ekosystémů a podporovat udržitelnou akvakulturu, a ve svém článku 13.9 upravuje spolupráci v oblasti boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

N. vzhledem k tomu, že na některé rybí produkty, jako jsou výrobky s kódy KN 1604 14 21 a 1604 14 26, se v rámci uvedené dohody o volném obchodu vzhledem k jejich citlivosti pro Evropskou unii nevztahuje bezcelní režim;

O. vzhledem k tomu, že se uznává, že nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov představuje organizovanou trestnou činnost na moři, která má katastrofální environmentální a socioekonomický dopad na celém světě a vytváří nekalou soutěž pro evropské odvětví rybolovu;

P. vzhledem k tomu, že Vietnam je čtvrtým největším producentem ryb na světě, po němž následuje Evropská unie, a čtvrtým největším producentem produktů akvakultury;

Q. vzhledem k tomu, že z hlediska hodnoty připadá na EU největší díl světového obchodu s produkty rybolovu a akvakultury, přičemž objem jejího obchodu činil v roce 2017 více než 2,3 miliardy EUR; vzhledem k tomu, že EU dováží více než 65 % rybích produktů, které spotřebuje, a je jedním z největších zahraničních investorů ve Vietnamu;

R. vzhledem k tomu, že Vietnam dosud zabezpečil ochranu jednoho produktu se zeměpisným označením, a to rybí omáčky Phú Quốc, která získala chráněné označení původu (CHOP) v rámci režimů jakosti EU; vzhledem k tomu, že dohoda o volném obchodu chrání 169 zeměpisných označení EU pro vína, lihoviny a potravinové výrobky ve Vietnamu a poskytuje reciproční ochranu 39 vietnamským zeměpisným označení v EU;

S. vzhledem k tomu, že Vietnam představuje trh s 95 miliony lidí s dlouholetou tradicí spotřeby ryb a produktů akvakultury a je druhým největším obchodním partnerem EU v regionu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN); vzhledem k tomu, že rybolov by mohl evropským malým a středním podnikům nabídnout obrovský potenciál pro růst a představovat pro ně značný přínos; vzhledem k tomu, že toto odvětví má zásadní význam pro evropskou prosperitu a inovace;

1. zdůrazňuje, že dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (dále jen „dohoda EVFTA“) je nejmodernějším, nejkomplexnějším a nejambicióznějším ujednáním, kterého kdy bylo mezi EU a rozvojovou zemí dosaženo, a že by měla sloužit jako měřítko pro spolupráci EU s rozvojovými zeměmi, zejména s regionem ASEAN; připomíná, že Vietnam bude po přechodné období dvou let po vstupu dohody EVFTA v platnost nadále požívat výhod v rámci systému GSP;

2. konstatuje, že jednání byla zahájena v červnu 2012 a skončila v prosinci 2015 po 14 vyjednávacích kolech, a vyjadřuje politování nad tím, že následně došlo ke zpoždění ve fázi předložení dohody k podpisu a ratifikaci, zejména v důsledku toho, že Rada nepožádala Evropský parlament o vyslovení souhlasu v dostatečném předstihu před volbami;

3. zdůrazňuje ekonomický a strategický význam této dohody, neboť EU a Vietnam mají společné cíle – stimulovat růst a zaměstnanost, zvyšovat konkurenceschopnost, bojovat proti chudobě, podpořit mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech, dosáhnout cílů udržitelného rozvoje a podpořit práva pracovníků a základní svobody; upozorňuje na geopolitické souvislosti, které staví partnery EU na Dálném východě do postavení klíčových subjektů pro spolupráci, a to s ohledem na tamější složité geoekonomické prostředí;

4. poznamenává, že článek 21 Smlouvy o Evropské unii uvádí, že se činnost Unie na mezinárodní scéně řídí zásadami demokracie, právního státu, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod, úcty k lidské důstojnosti, zásadami rovnosti a solidarity a dodržováním zásad Charty OSN a mezinárodního práva; zdůrazňuje, že je nutné dodržovat zásadu stanovenou v článku 208 SFEU, podle níž musí být jednotlivé politiky sladěny s cíli rozvojové spolupráce;

5. zdůrazňuje význam dohody s ohledem na konkurenceschopnost unijních podniků v regionu; konstatuje, že evropské společnosti čelí větší konkurenci ze strany zemí, které již s Vietnamem dohodu o volném obchodu uzavřely, zvláště pokud jde o Komplexní a progresivní dohodu o transpacifickém partnerství (CPTPP);

6. doufá, že dohoda přinese spolu s dohodou o volném obchodu mezi EU a Singapurem další pokrok na cestě k stanovení přísných norem a pravidel v regionu ASEAN a pomůže připravit podmínky pro budoucí meziregionální dohodu o obchodu a investicích; zdůrazňuje, že dohoda také vysílá silný signál ve prospěch volného, spravedlivého a vzájemného obchodu v době, kdy se stále častěji objevují protekcionistické tendence a mnohostranný systém obchodování založený na pravidlech čelí mnoha útokům; zdůrazňuje, že díky této dohodě může EU upevnit svou přítomnost v regionu  ASEAN, uváží-li se zejména skutečnost, že nedávno došlo k uzavření Regionálního komplexního hospodářského partnerství (RCEP) a vstoupila v platnost komplexní a progresivní dohoda o transpacifickém partnerství (CPTPP); upozorňuje rovněž na to, že dohoda umožní EU prosazovat své normy a hodnoty v tomto regionu; připomíná svou plnou podporu multilateralismu a důležitost provedení udržitelné a ambiciózní reformy WTO, která má potenciál zajistit mezinárodní obchodní výměnu založenou na pravidlech;

7. zdůrazňuje, že tato dohoda odstraní přes 99 % veškerých cel[10]; konstatuje, že se vstupem dohody v platnost liberalizuje Vietnam 65 % dovozních cel na vývoz z EU a že zbývající cla budou postupně rušena v průběhu desetiletého období; konstatuje také, že EU v okamžiku vstupu dohody v platnost liberalizuje 71 % svého dovozu a po uplynutí sedmi let bude v bezcelním režimu 99 % dováženého zboží; upozorňuje na to, že dohoda bude rovněž obsahovat specifická ustanovení s cílem odstranit necelní překážky pro vývoz z EU, které nyní představují významnou překážku pro malé a střední podniky; domnívá se, že dohoda EVFTA může pomoci  řešit problém deficitu EU s Vietnamem, a to tím, že v nadcházejících letech začne využívat růstový potenciál tohoto člena sdružení ASEAN;

8. zdůrazňuje, že je důležité zajistit účinné a důsledné kontroly, mimo jiné prostřednictvím posílené celní spolupráce v Evropě, aby se zabránilo tomu, že se dohoda stane tunelem, kterým bude na evropské území proudit zboží z jiných zemí;

9. konstatuje, že na základě této dohody se zlepší přístup k vietnamským veřejným zakázkám v souladu s dohodou o veřejných zakázkách (GPA), neboť Vietnam zatím není její smluvní stranou; zdůrazňuje, že kapitola EVFTA věnovaná veřejným zakázkám dosahuje stupně transparentnosti a procesní spravedlnosti srovnatelného s jinými dohodami o volném obchodu, které EU uzavřela s rozvinutými i vyspělejšími rozvojovými zeměmi; zdůrazňuje však, že dohoda nesmí omezovat domácí pravidla pro zadávání veřejných zakázek ani manévrovací prostor při zadávání veřejných zakázek, pokud jde o stanovování požadavků na poskytované služby a požadavků týkajících se např. životního prostředí, pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání;

10. vítá skutečnost, že se pravidla původu obsažená v dohodě EVFTA řídí postojem EU a že jsou jejich hlavní rysy totožné s pravidly unijního systému GSP i s ustanoveními obchodní dohody mezi EU a Singapurem; vyzývá Komisi, aby monitorovala, zda jsou pravidla uplatňována řádně a přesně, a to se zvláštním zřetelem na vnitrostátní situaci, a aby zasáhla proti jakýmkoli manipulacím a protiprávním postupům, např. proti tomu, aby byly výrobky pocházející ze třetích zemí vydávány za vietnamské produkty;

11. poznamenává, že pravidla původu způsobují, že Vietnam již nebude moci využívat kumulaci od jiných obchodních partnerů, kteří těží ze systému GSP v témže regionu; upozorňuje na to, že pravidla původu stanovená v dohodách o volném obchodu by neměla vést k rozpadu stávajících hodnotových řetězců, pokud to není nezbytně nutné, zvláště pokud se jedná o země, které nyní těží ze systémů GSP, GSP+ nebo EBA;

12. zdůrazňuje, že zhruba 169 evropských zeměpisných označení na vietnamském trhu bude uznáváno a chráněno v podobné míře, jakou zajišťují právní předpisy EU, neboť Vietnam je pro EU důležitým trhem v Asii pro vývoz potravin a nápojů; domnívá se, že tento seznam by měl být brzy rozšířen; dále zdůrazňuje, že určitá zemědělská odvětví EU, mj. odvětví pěstování rýže, by mohla být ustanoveními dohody o volném obchodu negativně zasažena; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby soustavně monitorovala dovoz těchto citlivých produktů a plně využívala ustanovení nařízení o ochranné doložce, kdykoli budou naplněna právní a hospodářská kritéria, aby se zabránilo škodlivému vlivu na zemědělská odvětví EU v přímém důsledku uplatňování dohody o volném obchodu;

13. vítá přísná pravidla obsažená v kapitole o sanitárních a fytosanitárních opatřeních, která zavede jednotný a transparentní postup schvalování vývozu potravinářských produktů z EU do Vietnamu s cílem urychlit schvalování žádostí o vývoz z EU a zamezit diskriminačnímu zacházení; oceňuje, že se Vietnam zavázal uplatňovat stejné požadavky na dovoz na obdobné produkty pocházející ze všech členských států EU;

14. připomíná, že pokud jde o služby, jde Vietnam nad rámec svých závazků člena WTO, poskytuje lepší přístup v řadě dílčích sektorů podnikání a nabízí nově přístup na trh v oblastech, jako jsou služby balení zboží, služby v oblasti veletrhů a výstavnictví nebo služby pronájmu/leasingu; zdůrazňuje, že Vietnam poprvé umožnil poskytování přeshraničních služeb ve sféře vysokoškolského vzdělávání; vítá využití seznamu povolených položek v listině specifických závazků;

15. připomíná, že rychlá ratifikace dohody EVFTA může Vietnamu pomoci pokročit v posilování ochrany práv duševního vlastnictví a zaručit nejvyšší standardy výroby a nejlepší kvalitu pro spotřebitele; zdůrazňuje, že Vietnam přistoupí ke smlouvám uzavřeným v rámci Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) týkajícím se internetu, které stanoví normy bránící nepovolenému online přístupu k autorským dílům nebo jejich využívání, chrání práva jejich vlastníků a řešit výzvy, které pro ochranu práv duševního vlastnictví představují nové technologie a způsoby komunikace; zdůrazňuje strategickou důležitost schopnosti stanovovat normy v regionu, v němž panuje trend k odklonu v oblasti regulace a normalizace; znovu opakuje, že chybějící silné regulační rámce by mohly vyvolat tzv. závod ke dnu a negativní konkurenci, pokud jde o důležitá právní ustanovení; zdůrazňuje, že podpora přístupu k lékům je i nadále jedním ze základních pilířů politiky EU a že ustanovení dohody týkající se ochrany práv duševního vlastnictví ve vztahu k farmaceutickým produktům jsou uzpůsobena tak, aby odpovídala úrovni rozvoje ve Vietnamu, jeho stávajícímu regulačnímu rámci a tamějším problémům v oblasti veřejného zdraví;

16. vyjadřuje politování nad tím, že dohoda neobsahuje samostatnou kapitolu o malých a středních podnicích, avšak konstatuje, že různá ustanovení o malých a středních podnicích jsou nicméně obsažena v několika částech dohody; zdůrazňuje, že prováděcí fáze bude rozhodující pro zavedení akčního plánu, který by měl malým a středním podnikům pomoci využívat příležitostí nabízených dohodou, a to především tím, že se zvýší transparentnost a šíření veškerých relevantních informací, neboť tento hospodářský sektor je zásadní z hlediska prosperity a inovací v Evropě; domnívá se, že při případné revizi dohody by měla Komise prozkoumat možnost vložení zvláštní kapitoly o malých a středních podnicích;

17. vítá ustanovení o spolupráci v oblasti životních podmínek zvířat, včetně technické pomoci a budování kapacit pro vypracování vysokých standardů v této oblasti, a vybízí smluvní strany, aby je plně využívaly; naléhavě vyzývá smluvní strany dohody, aby co nejdříve vypracovaly akční plán spolupráce v oblasti životních podmínek zvířat, včetně programu vzdělávání, budování kapacit a pomoci v rámci dohody s cílem zajistit ve Vietnamu řádné zacházení se zvířaty při jejich usmrcování a zlepšit ochranu zvířat v zemědělských podnicích a během přepravy;

18. zdůrazňuje, že dohoda stanoví právo EU uplatňovat své vlastní normy na veškeré zboží a služby prodávané v Unii, a připomíná unijní zásadu předběžné opatrnosti; zdůrazňuje, že vysoké normy EU, obsažené mj. ve vnitrostátním právu a kolektivních smlouvách, by nikdy neměly být považovány za obchodní překážky;

19. vyjadřuje politování nad tím, že dohoda neobsahuje ustanovení o přeshraničním předávání údajů; domnívá se, že takové ustanovení, které by bylo v souladu s právními předpisy EU v oblasti ochrany údajů a ochrany soukromí, by mělo být do dohody vloženo při její příští revizi, a zdůrazňuje, že budoucí výsledek musí v každém případě podléhat souhlasu Parlamentu; v této souvislosti konstatuje, že obecné nařízení o ochraně údajů je plně v souladu s obecnými výjimkami dohody GATS;

20. zdůrazňuje, že dohoda EVFTA obsahuje obsáhlou a závaznou kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, která se zabývá pracovněprávními záležitostmi a otázkami ochrany životního prostředí a je založena na všeobecně přijímaných mnohostranných úmluvách a normách; poukazuje na to, že existují různé metody, jak zlepšit vymahatelnost kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, jako je přezkum sankčního mechanismu jakožto krajního opatření a reforma systému interních poradních skupin, o niž Parlament opakovaně žádal a která je rovněž uvedena v pověřovacím dopise pro nového komisaře pro obchod EU; zdůrazňuje, že cílem kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji je přispívat k naplňování širších cílů politik EU, zejména pokud jde o inkluzivní růst, boj proti změně klimatu, podporu lidských práv, včetně práv pracovníků, a v obecnější rovině prosazování hodnot EU; zdůrazňuje, že dohoda rovněž slouží jako nástroj pro rozvoj a společenský pokrok ve Vietnamu a podporuje tuto zemi v jejím úsilí o posílení pracovních práv a zvýšení ochrany na pracovišti a ochrany životního prostředí; vyzývá k urychlenému zřízení širokých a nezávislých interních poradních skupin, které by měly svou činnost zahájit co nejdříve, a vyzývá Komisi, aby intenzivně spolupracovala s vietnamskými orgány a poskytovala jim nezbytnou podporu; vyzývá smíšený výbor, aby bezodkladně začal pracovat na posílení vymahatelnosti ustanovení uvedené kapitoly;

21. žádá, aby byl zřízen smíšený výbor zástupců vietnamského Národního shromáždění a Evropského parlamentu s cílem zlepšit koordinaci a přezkum opatření kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji a celkové provádění dohody; vítá kladný postoj předsedkyně Národního shromáždění Vietnamu k této výzvě k přijetí opatření a žádá, aby oba parlamenty mezi sebou rychle dojednaly memorandum o porozumění;

22. vítá konkrétní kroky, které doposud učinila vietnamská vláda, mj. změny pracovněprávních předpisů a právní úpravu minimálního věku pro výkon pracovní činnosti, jejichž cílem je vymýcení dětské práce a zavázat se k úsilí o nediskriminaci a rovnost pohlaví na pracovišti; očekává, že tyto nové právní předpisy budou co nejdříve doplněny o prováděcí ustanovení a že je vietnamské orgány budou plně prosazovat;

23. bere na vědomí, že ve Vietnamu došlo v posledních letech k poklesu dětské práce, a připomíná, že Vietnam byl v Asii první a celosvětově druhou zemí, která ratifikovala mezinárodní Úmluvu o právech dítěte; žádá dále vietnamskou vládu, aby do roku 2025 představila ambiciózní pracovní plán vymýcení dětské práce a aby do roku 2030 odstranila nucenou práci, moderní otroctví a obchodování s lidmi; očekává, že v dostatečném předstihu před ratifikací dohody bude k dispozici hodnocení Mezinárodní organizace práce; vyzývá EU a Vietnam, aby spolupracovaly na vytvoření akčního plánu proti dětské práci, který bude doplněn o dostupné programy EU a bude obsahovat nezbytný rámec náležité péče pro podniky;

24. zdůrazňuje však, že i přes tento pokrok stojí před vietnamskou vládou náročné úkoly, a naléhavě ji vyzývá, aby se i nadále angažovala ve věci pokrokového programu práv pracovníků prostřednictvím konkrétních opatření, přičemž v této souvislosti vítá, že dne 20. listopadu 2019 byla přijata novela zákoníku práce; vítá také, že dne 14. června 2019 byla ratifikována základní úmluva Mezinárodní organizace práce č. 98 (o kolektivním vyjednávání), a vítá příslib vietnamské vlády, že dvě zbývající úmluvy zásadního významu, konkrétně úmluva č. 105 (zákaz nucené práce) v roce 2020 a úmluva č. 87 (svoboda sdružování), budou ratifikovány v roce 2023; vyzývá vietnamské orgány, aby předložily věrohodný plán ratifikace těchto úmluv; zdůrazňuje, že při provádění revidovaného zákoníku práce a ratifikovaných úmluv MOP hrají ústřední úlohu prováděcí ustanovení, a proto zdůrazňuje, že prováděcí ustanovení k reformovanému zákoníku práce musí zahrnovat zásady úmluv MOP č. 105 a č. 87; zdůrazňuje ochotu zapojit se do aktivního dialogu o této otázce; vyzývá vietnamskou vládu, aby EU průběžně informovala o tom, jak pokračuje ratifikace a provádění těchto dosud neratifikovaných úmluv; připomíná význam těchto závazků, které svědčí o skutečně pozitivním vývoji v této rozvojové zemi, a současně zdůrazňuje, že je nesmírně důležité, aby byla účinně prováděna ustanovení o lidských právech, úmluvách MOP a ochraně životního prostředí; zdůrazňuje, že zvláštní kritéria obsažená v prováděcích právních předpisech, jako jsou prahové hodnoty a registrační formality, by neměla vést k tomu, že by nezávislým organizacím de facto znemožnila konkurovat státním organizacím; zdůrazňuje rovněž, že s příslušnými úmluvami MOP by měly být sladěny také trestněprávní předpisy; zdůrazňuje, že závazky Vietnamu vyplývající z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a nedávno novelizovaného zákoníku práce by měly být uplatňovány způsobem, který by v praxi neznemožňoval výkon svobod, zejména svobody shromažďování nezávislých odborových organizací; oceňuje postoj EU, která požadovala, aby byly před ratifikací splněny určité podmínky;

25. vítá plánovanou spolupráci na obchodních aspektech agendy důstojné práce MOP, zejména propojení mezi obchodem a plnou a produktivní zaměstnaností pro všechny, včetně mladých lidí, žen a zdravotně postižených osob; vyzývá k urychlenému a smysluplnému zahájení této spolupráce;

26. konstatuje, že Vietnam je jednou ze zemí, které jsou nejvíce ohroženy změnou klimatu, zejména povětrnostními extrémy, jako jsou bouře a záplavy; naléhavě žádá vietnamskou vládu, aby přijala účinná adaptační opatření a zajistila účinné provádění právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti;

27. vítá závazek účinně provádět mnohostranné dohody v oblasti životního prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně klimatu, a usilovat o zachování a udržitelné řízení volně žijících druhů, biologické rozmanitosti a lesů; připomíná, že Vietnam je v rámci širšího regionu ASEAN jednou ze zemí, které nejaktivněji prokazují svůj závazek k uskutečňování programu Pařížské dohody; zdůrazňuje, že rychlá ratifikace EVFTA a plné dodržování a účinné provádění Pařížské dohody přispěje k zajištění nejvyšších standardů ochrany životního prostředí v regionu;

28. zdůrazňuje strategický význam Vietnamu jakožto klíčového partnera EU v jihovýchodní Asii a mezi zeměmi sdružení ASEAN, v neposlední řadě pokud jde o jednání týkající se změny klimatu, řádnou správu věcí veřejných, udržitelný rozvoj, ekonomický a sociální pokrok a boj proti terorismu; zdůrazňuje, že je třeba, aby se Vietnam stal partnerem v úsilí o pokrok v oblasti lidských práv a demokratických reforem; konstatuje, že Vietnam se v roce 2020 ujme předsednictví ASEAN; zdůrazňuje, že je třeba, aby EU a Vietnam plně dodržovaly a prováděly Pařížskou dohodu;

29. vítá dohodu mezi EU a vietnamskou vládou, kterou se zavádí rámec pro účast Vietnamu na operacích EU na řešení krizí, která byla podepsána dne 17. října 2019; zdůrazňuje, že Vietnam se stal druhou partnerskou zemí v Asii, která podepsala s EU rámcovou dohodu o účasti; zdůrazňuje, že tato dohoda je ve vztazích mezi EU a Vietnamem významným krokem vpřed;

30. připomíná, že dohoda stanoví konkrétní opatření proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a podporu udržitelného a zodpovědného odvětví rybolovu, včetně akvakultury; v tomto ohledu poukazuje na to, že Vietnam prokázal své odhodlání bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu tím, že požádal o plné členství v Komisi pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC), stal se oficiálním členem dohody o opatřeních přístavních států, přijal v roce 2017 revidovaný zákon o rybolovu, který zohledňuje mezinárodní a regionální závazky, dohody a doporučení Komise, a provádí národní akční plán boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

31. uvědomuje si však, že vietnamské orgány se nadále potýkají s velkými problémy způsobenými nadměrnou kapacitou velmi fragmentovaného rybářského loďstva a nadměrným využíváním mořských zdrojů, přičemž bere na vědomí, že Vietnamu byla udělena žlutá karta a že již byla uplatněna určitá opatření k nápravě situace; žádá, aby byla přijata další opatření v souladu se závěry kontrolní mise z listopadu 2019 a aby probíhalo průběžné monitorování a přísné kontroly, pokud jde o úsilí Vietnamu zajistit, aby země nadále dosahovala pokroku v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a aby zajistila úplnou sledovatelnost produktů rybolovu vstupujících na trh EU, čímž se eliminuje nezákonný dovoz; připomíná, že zrušení žluté karty musí být podmíněno úplným a účinným provedením všech doporučení, která EU vydala v roce 2017;

32. bere na vědomí, že ve snaze řešit problém nezákonné těžby dřeva a odlesňování uzavřel Vietnam s EU dobrovolnou dohodu o partnerství pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví; konstatuje, že tato dohoda je v platnosti od 1. června 2019 a ukládá všem dovozcům povinnost náležité péče; vítá, že tohoto procesu se ve Vietnamu účastní otevřeným a konstruktivním způsobem všechny významné zainteresované strany;

33. upozorňuje na prvořadý význam účinného provedení všech ustanovení a kapitol této dohody, přístupem na trh počínaje a udržitelným rozvojem a vymáháním všech závazků konče; domnívá se, že všechna ustanovení o obchodu a udržitelném rozvoji by měla být chápána tak, že se jimi stanoví právní závazky v mezinárodním právu a v dohodě o volném obchodu; v této souvislosti zdůrazňuje novou pozici vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod, který bude působit přímo pod vedením komisaře pro obchod, a příslib Výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu, že se bude aktivně podílet na monitorování provádění závazků plynoucích z dohody EVFTA; zdůrazňuje dále, že evropské společnosti, zejména malé a střední podniky, by měly být vybízeny k tomu, aby plně využívaly výhod dohody, a že by měly být okamžitě odstraněny veškeré překážky, které brání jejímu provádění;

34. zdůrazňuje, že se vstupem dohody v platnost budou vytvořeny podmínky pro širokou a plodnou spolupráci mezi oběma stranami v zájmu účinného provádění ustanovení o udržitelném rozvoji, což by mohlo vést ke zlepšení politické a lidskoprávní situace v zemi; zdůrazňuje, že řádné provádění dohody EVFTA může Vietnamu pomoci při plnění evropských norem týkajících se životního prostředí, lidských práv, řádné správy a sociální odpovědnosti podniků; v této souvislosti vítá závazek Vietnamu, že představí svůj národní prováděcí plán pro dosažení souladu s ustanoveními dohody o volném obchodu;

35. připomíná předchozí zkušenosti, podle nichž správné provádění dohod o volném obchodu a přítomnost podniků z EU v méně rozvinutých zemích může vést ke zlepšení situace v oblasti lidských práv, sociální odpovědnosti podniků a norem v oblasti životního prostředí; žádá podniky z EU, aby i nadále sehrávaly významnou úlohu při sbližování norem a osvědčených postupů, tak aby prostřednictvím dohody EVFTA vzniklo ve Vietnamu co nejvhodnější a nejudržitelnější podnikatelské prostředí;

36. vyzývá k důkladnému a přísnému monitorování plnění dohody a požaduje závazky k zajištění toho, aby se případné nedostatky s naším obchodním partnerem neprodleně řešily; vyzývá EU, aby podpořila nezbytná opatření k budování kapacit a aby Vietnamu poskytla konkrétní technickou pomoc s prováděním jeho závazků prostřednictvím projektů a odborných znalostí, zejména ve spojení s ustanoveními týkajícími se životního prostředí a oblasti práce; připomíná Komisi její povinnost podávat Evropskému parlamentu a Radě zprávy o provádění dohody EVFTA;

37. poukazuje na to, že je velmi důležité, aby se do monitorování provádění této dohody zapojila nezávislá občanská společnost a sociální partneři, a požaduje, aby byly po vstupu dohody v platnost bezodkladně zřízeny interní poradní skupiny, v nichž bude vyváženým způsobem zastoupeno široké spektrum nezávislých, svobodných a různorodých organizace občanské společnosti, včetně nezávislých vietnamských organizací působících v oblasti práce, ochrany životního prostředí i lidských práv; podporuje úsilí vietnamských organizací občanské společnosti o vypracování příslušných návrhů a bude podporovat i úsilí o budování kapacit;

38. připomíná, že vztahy mezi EU a Vietnamem se zakládají na dohodě o partnerství a spolupráci, která pokrývá i nehospodářské otázky, včetně politického dialogu, lidských práv, vzdělávání, vědy a technologie, spravedlnosti, azylu a migrace;

39. bere na vědomí, že mezi dohodou o volném obchodu a dohodou o komplexním partnerství a spolupráci existuje institucionální a právní propojení, díky němuž zaujímají lidská práva ve vztazích mezi EU a Vietnamem ústřední místo; zdůrazňuje, že pro rychlou ratifikaci dohody jsou důležité skutečně pozitivní trendy v oblasti lidských práv, a vyzývá vietnamské orgány, aby učinily konkrétní kroky ke zlepšení situace jako signál, že jsou odhodlány tato práva dodržovat; připomíná svůj požadavek ze dne 15. listopadu 2018, zejména co se týče reformy trestního zákoníku, trestu smrti, politických vězňů a základních svobod; naléhavě vyzývá smluvní strany, aby v plné míře využívaly dohody ke zlepšení naléhavé situaci v oblasti lidských práv ve Vietnamu, a zdůrazňuje, jak důležitý je ambiciózní dialog o lidských právech mezi EU a Vietnamem; upozorňuje na to, že článek 1 dohody o partnerství a spolupráci obsahuje standardní ustanovení o lidských právech, na jehož základě mohou být přijata odpovídající opatření, která v krajním případě zahrnují i okamžité pozastavení jejího uplatňování, což implikuje, že bude pozastaveno i uplatňování EVFTA nebo její části;

40. vyjadřuje politování nad tím, že Komise neprovedla komplexní posouzení dopadu dohody o volném obchodu na lidská práva; vyzývá Komisi, aby takové posouzení vypracovala; žádá Komisi, aby se ve svých posouzeních dopadů systematicky věnovala otázce lidských práv, včetně posouzení dopadů, která se týkají obchodních dohod se značnými hospodářskými, sociálními a environmentálními dopady; poukazuje na to, že se Komise rovněž zavázala vypracovat následné posouzení ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů;

41. vyzývá EU a Vietnam, aby zřídily nezávislý mechanismus pro monitorování lidských práv a nezávislý mechanismus pro hlášení jejich porušování, který by dotčeným občanům a místním zúčastněným stranám poskytoval účinné opravné prostředky, a aby rovněž vytvořily nástroj k řešení případných negativních dopadů na lidská práva, zejména tím, že by se na kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji vztahoval mechanismus pro urovnávání sporů mezi státy;

42. vyjadřuje znepokojení nad prováděním nového zákona o kybernetické bezpečnosti, zejména požadavků na lokalizaci a zveřejňování, sledování a kontrolu online, a opatřeními na ochranu osobních údajů, jež nejsou slučitelná s unijním programem obchodu založeného na hodnotách a jeho liberalizace; vítá ochotu zapojit se do intenzivního dialogu, včetně příslibu předsedkyně Národního shromáždění Vietnamu, že do diskuse a jednání o prováděcích ustanoveních zapojí oba parlamenty; vyzývá vietnamské orgány, aby přijaly konkrétní opatření, a vítá v tomto ohledu pomoc, kterou poskytuje EU;

43. připomíná, že článek 8 Smlouvy o fungování EU stanoví, že „při všech svých činnostech usiluje Unie o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy“; vítá skutečnost, že Vietnam i EU podepsaly prohlášení WTO z Buenos Aires o ženách a obchodu, a vyzývá strany této dohody, aby posílily závazky týkající se genderových aspektů obchodu, které jsou v ní obsaženy; vyzývá ke zlepšení postavení žen, aby mohly využívat příležitostí, které dohoda nabízí, včetně podpory budování kapacit žen v práci a v podnikání, vyššího zastoupení žen v rozhodovacích procesech a vysokých funkcích a lepšího přístupu žen k práci ve vědě, technice a inovacích a jejich vůdčího postavení v těchto oblastech; připomíná závazek Komise zahrnout do budoucích obchodních dohod EU kapitoly věnované genderovým otázkám, včetně těch, které byly dosaženy po uzavření této dohody; vyzývá EU a Vietnam, aby se zavázaly vyhodnotit provádění této dohody a zahrnout do dohody při její budoucí revizi samostatnou kapitolu o genderových aspektech obchodu;

44. požaduje okamžité propuštění všech politických vězňů a členů občanské společnosti, jako jsou blogeři nebo nezávislí odboráři, kteří jsou v současné době ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody, a to zejména těch, kteří jsou uvedeni v usneseních Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2017 a 15. listopadu 2018;

45. vyzývá Komisi a ESVČ, aby oficiálně informovaly Parlament o skutečné angažovanosti Vietnamu při dosahování pokroku v otázkách lidských práv, jak již uvedl ve svém usnesení ze dne 17. prosince 2015[11];

46. zdůrazňuje, že dohoda již napomohla ke změnám v mnoha oblastech prostřednictvím dialogu, a vnímá ji jako základ pro další zlepšení ve prospěch lidí prostřednictvím dialogu;

47. vítá dohodu, na jejímž základě vznikne více svobodných a spravedlivých obchodních příležitostí mezi EU a Vietnamem; domnívá se, že souhlas Evropského parlamentu s uzavřením dohody je odůvodněný, zejména proto, že Vietnam v rámci úsilí o plnění svých závazků podniká kroky ke zlepšení situace v oblasti občanských a pracovních práv;

48. vyzývá Radu, aby dohodu urychleně přijala; 

49. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ESVČ, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Vietnamské socialistické republiky.

 

 


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI (5.12.2019)

<CommissionInt>pro Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt>


<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou</Titre>

<DocRef>(2018/0356M (NLE))</DocRef>

Zpravodajka: <Depute>Isabel Wiseler-Lima</Depute>

 

 

NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že Parlament dne 17. prosince 2015[12] udělil souhlas s uzavřením Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, která vymezuje budoucí vztahy a klade si za cíl dále posílit spolupráci mezi signatáři při řešení celosvětových a regionálních problémů; se znepokojením konstatuje, že po vstupu dohody o partnerství a spolupráci v platnost se situace na poli lidských práv v zemi dále zhoršila;

2. vyjadřuje politování nad tím, že Komise navzdory žádosti Parlamentu neprovedla posouzení dopadu dohody o ochraně investic mezi EU a Vietnamem na lidská práva, což je v rozporu s rozhodnutím veřejné ochránkyně práv EU z roku 2015, jakož i s akčním plánem EU pro lidská práva a demokracii, a vyzývá Komisi, aby toto posouzení neprodleně vypracovala; poukazuje na to, že se Komise rovněž zavázala vypracovat ex post posouzení dopadu na hospodářství, společnost a životní prostředí;

3. zdůrazňuje strategický význam Vietnamu jakožto klíčového partnera EU v jihovýchodní Asii a mezi zeměmi sdružení ASEAN, v neposlední řadě pokud jde o jednání týkající se změny klimatu, řádnou správu věcí veřejných, udržitelný rozvoj, ekonomický a sociální pokrok a boj proti terorismu; zdůrazňuje, že je třeba, aby se stal Vietnam partnerem v rámci úsilí o pokrok v oblasti lidských práv a demokratických reforem; konstatuje, že Vietnam bude v roce 2020 předsedat sdružení ASEAN; zdůrazňuje, že je třeba, aby EU a Vietnam plně dodržovaly a prováděly Pařížskou dohodu;

4. vítá dohodu mezi EU a vietnamskou vládou, kterou se zavádí rámec pro účast Vietnamu na operacích EU na řešení krizí a která byla podepsána dne 17. října 2019; zdůrazňuje, že Vietnam se stal druhou partnerskou zemí v Asii, která podepsala s EU rámcovou dohodu o účasti; zdůrazňuje, že tato dohoda je ve vztazích mezi EU a Vietnamem významným krokem vpřed;

5. uznává úsilí, které Vietnam vynakládá na program reforem týkající se obzvláště environmentálních a pracovních práv v rámci kapitoly dohody o volném obchodu o udržitelném rozvoji; vyzývá vietnamskou vládu, aby přijala veškerá vhodná legislativní i nelegislativní opatření s cílem účinně zaručit a provádět co nejpřísnější normy v oblasti lidských práv, včetně environmentálních a pracovních norem; vítá, že Vietnam ratifikoval šest z osmi základních úmluv MOP, konkrétně úmluvu č. 29 o nucené práci, č. 100 a 111 o zákazu diskriminace, č. 138 a 182 o dětské práci a jako poslední úmluvu č. 98 o právu odborově se organizovat se a kolektivně vyjednávat; naléhavě vyzývá vietnamskou vládu, aby urychleně ratifikovala a plně provedla zbývající úmluvy; žádá, aby byl zaveden skutečně uplatnitelný mechanismus vztahující se na kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji a byl stanoven jasný, veřejný a závazný harmonogram pro ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat a č. 105 o odstranění nucené práce;

6. je i nadále znepokojen porušováním lidských práv ve Vietnamu, včetně odsouzení, politického zastrašování, agresivního sledování, pronásledování, útoků, únosů a nespravedlivých soudních řízení, jimž jsou vystaveni političtí aktivisté, novináři, bloggeři, disidenti a obránci lidských práv, jakož i omezováním svobody náboženství, projevu a sdružování a uplatňováním trestu smrti ve Vietnamu; vyzývá Vietnam, aby zavedl moratorium na trest smrti a aby neprodleně učinil první kroky směřující k jeho zrušení; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že počet politických vězňů a zadržovaných novinářů, bloggerů, lidskoprávních aktivistů, aktivistů v oblasti pracovních práv a náboženských a ekologických aktivistů v posledních letech vzrostl; vyzývá k propuštění všech osob zadržovaných pro pouhé uplatňování svého práva na svobodu projevu a k tomu, aby byla veškerá obvinění proti nim stažena;

7. zdůrazňuje, že lidská práva představují klíčový prvek kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji dohody o volném obchodu; je znepokojen tím, že se dohoda o volném obchodu zaměřuje jen na přesně vymezenou skupinu práv, především na základní úmluvy MOP; vyzývá proto k tomu, aby do ní byla lidská práva začleněna komplexnějším způsobem, společně s mechanismem zajišťujícím jejich uplatňování v praxi; vyzývá k pravidelnému nezávislému vyhodnocování dopadů této dohody;

8. vyzývá Vietnam, aby provedl doporučení vydaná při nejnovějším všeobecném pravidelném přezkumu; vyzývá vietnamské úřady, aby své právní předpisy uvedly do souladu s mezinárodními lidskoprávními normami a povinnostmi, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož je Vietnam smluvní stranou, a to zejména tím, že reviduje svůj trestní zákoník, zákon o kybernetické bezpečnosti a zákon o vyznání a náboženském přesvědčení; vyzývá vietnamskou vládu, aby předložila legislativní návrhy, které uvedou právní předpisy týkající se veřejných shromáždění a demonstrací do souladu s právem na svobodné shromažďování a sdružování;

9. zdůrazňuje, že článek 13 dohody o volném obchodu je výrazem přístupu založeného na spolupráci a společných hodnotách a zájmech, který zohledňuje rozdíly v úrovních rozvoje obou stran; vítá, že je nyní možné řešit problémy v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje spadající do působnosti článku 13 nejprve prostřednictvím výměny názorů v rámci Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj; vyjadřuje politování nad tím, že v případě, že tyto záležitosti nejsou vyřešeny, druhý mechanismus, který umožňuje smluvní straně požádat o svolání nezávislého panelu odborníků, může být podřízen domácím postupům stran a podléhat jejich ochotě uplatnit jej; vyzývá EU a Vietnam, aby zavedly nezávislý mechanismus monitorování a vyřizování stížností ohledně lidských práv, který by dotčeným občanům a místním zúčastněným stranám poskytoval účinné prostředky nápravy, a nástroj k řešení případných negativních dopadů na lidská práva, zejména prostřednictvím uplatňování mechanismu pro urovnávání sporů mezi státy na kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji;

10. zdůrazňuje, že dohoda o volném obchodu zavádí institucionální a právně závazný vztah s Rámcovou dohodou o komplexním partnerství a spolupráci; upozorňuje na skutečnost, že článek 1 Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci obsahuje standardní ustanovení o lidských právech, na jehož základě mohou být přijata odpovídající opatření, včetně – v krajním případě – neprodleného pozastavení uplatňování Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci nebo její části; připomíná, že evropská veřejná ochránkyně práv ve věci 1409/2014/MHZ o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem dospěla k závěru, že preambule této dohody a další tradiční nástroje, jako je doložka o lidských právech Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci a dialog o lidských právech, nestačí k náležitému dodržování povinností EU, zejména pokud právní předpisy třetí země nejsou v souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv; vyzývá ke zřízení mechanismu na monitorování provádění doložky o lidských právech na základě pravidelných hodnocení a k zavedení postupu stanovujícího jednoznačné a důvěryhodné důsledky, které by vyplývaly z porušení dohody;

11. se znepokojením konstatuje, že nezávislá občanská společnost byla ve Vietnamu tvrdě potlačena a že vzhledem k obavám z pronásledování a odvetných opatření působí mnoho z jejích zástupců v utajení; vybízí Komisi, aby posílila technickou podporu a financování zaměřené na rozvoj nezávislé občanské společnosti ve Vietnamu s cílem podpořit dodržování mezinárodních závazků ze strany této země v oblasti lidských práv a také monitorování řádného provádění článku 13 dohody o volném obchodu; vyzývá Komisi, aby zaručila začlenění skutečně nezávislých zástupců občanské společnosti do domácích poradních skupin, které jsou plánovány v kapitole o udržitelném rozvoji, a aby vyjasnila, jaké mechanismy budou zavedeny s cílem zajistit, aby mohli řádně a bezpečně plnit svou úlohu při sledování provádění dohody o volném obchodu, a to bez obav z odvetných opatření;

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby Parlament a jeho příslušná meziparlamentní delegace úzce sledovaly a monitorovaly vývoj ve Vietnamu a provádění všech oddílů dohody o volném obchodu tak, aby bylo možné reagovat na vývoj situace na místě; vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) k úzké spolupráci s Parlamentem v rámci přípravy na každoroční dialogy o lidských právech, odpovídajících informačních schůzek a aktualizace strategie EU v oblasti lidských práv pro Vietnam;

13. je pevně přesvědčen, že ve Vietnamu je nutné posílit právní stát, správu věcí veřejných, udržitelný rozvoj a dodržování lidských práv;

14. vyzývá Komisi a ESVČ, aby oficiálně informovaly Parlament o skutečné angažovanosti Vietnamu při dosahování pokroku v otázkách lidských práv, jak již uvedl ve svém usnesení ze dne 17. prosince 2015[13];

15. má za to, že s dohodou je možné souhlasit pouze tehdy, pokud vietnamské orgány propustí politické vězně; zdůrazňuje, že je třeba dohodnout se s Komisí na jednoznačném harmonogramu pro přijetí účinných legislativních a nelegislativních opatření usilujících o řešení problémů uvedených v tomto usnesení a zavázat se k němu; vyzývá Komisi, aby nastíněné problémy řešila.


POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

Referenční údaje

2018/0356M(NLE)

Příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

AFET

24.10.2019

Zpravodaj(ka)

 Datum jmenování

Isabel Wiseler-Lima

30.9.2019

Projednání ve výboru

14.10.2019

2.12.2019

 

 

Datum přijetí

4.12.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

7

8

Členové přítomní při konečném hlasování

Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Phil Bennion, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gina Dowding, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrea Cozzolino, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Andrzej Halicki, Martin Horwood, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Bert-Jan Ruissen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos, Bernhard Zimniok

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Geoffrey Van Orden

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

47

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Kris Peeters, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

RENEW

Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Irina Von Wiese

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Sven Mikser, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Gina Dowding, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel

 

7

-

ECR

Bert-Jan Ruissen, Jacek Saryusz-Wolski, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski

GUE/NGL

Mick Wallace

ID

Gilles Lebreton, Thierry Mariani

 

8

0

ECR

Hermann Tertsch, Charlie Weimers

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

ID

Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Bernhard Zimniok

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ (3.12.2019)

<CommissionInt>pro Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt>


<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou</Titre>

<DocRef>(2018/0356M(NLE))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

 

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vzhledem k tomu, že článek 21 Smlouvy o Evropské unii uvádí, že se činnost Unie na mezinárodní scéně řídí zásadami demokracie, právního státu, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod, úcty k lidské důstojnosti, zásadami rovnosti a solidarity a  zásad Charty OSN a mezinárodního práva;

2. připomíná předchozí usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Vietnamu, zejména usnesení ze dne 14. prosince 2017 o svobodě projevu ve Vietnamu, zejména o případu Nguyen Van Hoy[14], ze dne 9. června 2016 o Vietnamu[15] a ze dne 15. listopadu 2018 o Vietnamu, zejména o situaci politických vězňů[16];

3. naléhá na EU a Vietnam, aby ustanovení dohody o volném obchodu plně využily k posilování lidských práv ve Vietnamu; znovu upozorňuje na to, že je důležité, aby se mezi EU a Vietnamem rozvinul řádný bilaterální dialog o lidských právech, zejména v souvislosti s institucionálním rámcem a postupy v rámci dohody o volném obchodu a  dohody o ochraně investic;

4. připomíná, že dohoda o volném obchodu a dohoda o ochraně investic jsou právně provázány s dohodou o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem; naléhavě žádá Komisi, aby použila všechny nástroje těchto dohod k ochraně a podpoře základních svobod, a to včetně – v krajním případě – pozastavení jejich platnosti;

5. poukazuje na to, že je důležité, aby do dohody byla zahrnuta komplexní a závazná kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji s konkrétními odkazy na vícestranné environmentální smlouvy, Pařížskou dohodu a Agendu pro udržitelný rozvoj 2030; konstatuje, že se na kapitolu o udržitelném rozvoji nevztahuje mechanismus pro urovnávání sporů mezi státy, nýbrž zvláštní mechanismus pro kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, který neumožňuje pozastavení obchodních preferencí; domnívá se, že by Unie mohla zvážit mimo jiné možnost, aby byl do kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji začleněn přístup založený na sankcích; zdůrazňuje, že je důležité, aby kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji obsahovala povinná a vynutitelná ustanovení, aby tak mohla účinně přispět k posílení pracovních práv a environmentálních norem, včetně odpovědnosti podniků;

6. žádá, aby byly posíleny účinné mechanismy pro monitorování a vymáhání; žádá Komisi, aby do svých posouzení dopadů zahrnovala lidská práva, a to včetně posouzení dopadů, která se týkají obchodních dohod se značnými hospodářskými, sociálními a environmentálními dopady;

7. připomíná, že vztahy mezi EU a Vietnamem se zakládají na dohodě o partnerství a spolupráci, která pokrývá nehospodářské otázky, včetně politického dialogu, lidských práv, vzdělávání, vědy a technologie, spravedlnosti, azylu a migrace;

8. zdůrazňuje, že je nutné dodržovat zásadu, která stanoví, že by politiky měly být v souladu s cíli v oblasti rozvojové spolupráce, jak stanoví článek 208 SFEU;

9. naléhavě žádá Komisi, aby vyčlenila zvláštní finanční prostředky pro organizace občanské společnosti, jako jsou domácí poradní skupiny, s cílem splnit klíčové cíle kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, mezi něž patří větší monitorování závazků, vytvoření akčních plánů pro oblasti, v nichž byly zjištěny problémy, a zahájení procesů řešení sporů v případech, kdy akční plány nebyly dodrženy; konstatuje, že tyto skupiny musí reprezentativně zastupovat občanskou společnost a zahrnovat i zástupce organizací, které se zasazují o posílení lidských práv, pracovních práv a ochrany životního prostředí; vyjadřuje politování nad tím, že je mandát domácích poradních skupin omezen pouze na monitorování kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji; naléhá na EU a Vietnam, aby ustanovení dohody o volném obchodu plně využily k posilování lidských práv ve Vietnamu; znovu upozorňuje na to, že je důležité, aby se mezi EU a Vietnamem rozvinul řádný bilaterální dialog o lidských právech, zejména v souvislosti s institucionálním rámcem a postupy v rámci dohody o volném obchodu a  dohody o ochraně investic; vyjadřuje politování nad tím, že podpora rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen nejsou výrazně v dohodě o volném obchodu uvedeny;

10. vítá, že prvním krokem Vietnamu byla ratifikace šesti z osmi základních úmluv MOP, konkrétně úmluvy č. 29 o nucené práci, č. 100 a 111 o zákazu diskriminace, č. 138 a č. 182 o dětské práci a nakonec i úmluvy č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat; naléhavě žádá vietnamskou vládu, aby bezodkladně ratifikovala úmluvu č. 105 o nucené práci a úmluvu č. 87 o svobodě sdružování, a zdůrazňuje, že je naprosto zásadní, aby byly všechny tyto úmluvy bezezbytku a bezodkladně provedeny na základě jasného harmonogramu, který bude stanoven ještě předtím, než Evropský parlament dohodu o volném obchodě ratifikuje, a aby byly tyto úmluvy začleněny do právního systému Vietnamu a vymáhány; žádá vietnamské orgány, aby v souladu s ratifikací těchto úmluv změnily trestní zákoník;

11. zdůrazňuje, že v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení č. 978/2012 (nařízení o systému všeobecných celních preferencí) ztratí Vietnamská socialistická republika poté, co bude dohoda o volném obchodu uzavřena a vstoupí v platnost, status způsobilé země, která může využívat celní preference poskytované v rámci všeobecného systému preferencí; doufá, že dohoda o volném obchodu přispěje k růstu, rozvoji a zaměstnanosti ve Vietnamské socialistické republice ve větší míře, než tomu bylo v minulosti v případě všeobecného systému preferencí;

12.  vítá, že se Vietnam zavázal k revizi a rychlé ratifikaci zákoníku práce, díky čemuž bude fakticky možné vytvořit nezávislé odbory a prosazovat důstojné pracovní podmínky pro všechny; poukazuje na význam podpory a praktického vymáhání rovnost žen a mužů a zlepšování postavení žen a ochrany dětí; žádá Komisi, aby v rámci dohody o partnerství a spolupráci aktivně podporovala projekty, které řeší problematiku dětské práce a nucené práce žen, s cílem zlepšit pracovní podmínky těchto skupin obyvatelstva; připomíná, že nerovnost žen a mužů by neměla být již vnímána jako čistě společenská otázka, ale také jako hospodářská otázka, která představuje klíčovou výzvu pro dosažení inkluzivního a udržitelného růstu; žádá Komisi, aby pečlivě sledovala další vývoj a pravidelně informovala Parlament o aktuální situaci;

13. zdůrazňuje, že je třeba, aby v reakci na jakékoli porušení lidských práv nebo závazků, které země přijala v rámci Pařížské dohody, byla přijata nápravná opatření; zdůrazňuje, že je třeba pečlivě a důsledně monitorovat kapitolu o udržitelném rozvoji a že je třeba, aby bylo vymáhání této kapitoly považováno za prioritu;

14. připomíná, že je důležité uzpůsobit obchodní politiky tak, aby podporovaly úsilí vynakládané jednotlivými státy v boji proti změně klimatu v souladu se závazky Pařížské dohody; v této souvislosti poukazuje na to, že dohodu o volném obchodu mezi EU a Vietnamem je třeba sladit s dobrovolnou dohodou o partnerství pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT), jež byla uzavřena s Vietnamem, a to zejména tak, že do jejich kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji budou zahrnuta závazná a vynutitelná ustanovení o zastavení nezákonné těžby dřeva, odlesňování, znehodnocování lesů a zabírání půdy; poukazuje na to, že je důležité tyto kapitoly účinně monitorovat; zdůrazňuje, že v rámci tohoto mechanismu je nutné brát zvláštní zřetel na práva domorodých obyvatel, komunit závislých na lesích a v příslušných případech i na práva udělená na základě Úmluvy MOP č. 169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu;

15. konstatuje, že Vietnam je jednou ze zemí, které jsou nejvíce ohroženy změnami klimatu, zejména v souvislosti s extrémními povětrnostními jevy, jako jsou bouřky a záplavy; naléhavě žádá vládu Vietnamu, aby přijala účinná adaptační opatření a zajistila účinné provádění právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a  biologické rozmanitosti;

16. připomíná, že Komise v říjnu 2017 udělila Vietnamu „žlutou kartu“ kvůli tomu, že se v zemi nepodařilo účinně vyřešit problém nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu; naléhavě žádá vietnamskou vládu, aby ještě před ratifikací dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem účinně provedla doporučení EU;

17. všímá si, že ve Vietnamu i nadále dochází k případům porušování lidských a sociálních práv, a domnívá se, že je třeba, aby v této souvislosti vietnamské orgány vynaložily větší úsilí; vyzývá vietnamskou vládu, aby zavedla moratorium na trest smrti s cílem jej zcela zrušit.


POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

Referenční údaje

2018/0356M(NLE)

Příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

DEVE

24.10.2019

Zpravodaj(ka)

 Datum jmenování

Tomas Tobé

4.9.2019

Projednání ve výboru

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Datum přijetí

3.12.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

6

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

14

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Norbert Neuser

 

6

-

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

4

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO RYBOLOV (3.12.2019)

<CommissionInt>pro Výbor pro mezinárodní obchod</CommissionInt>


<Titre>k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou</Titre>

<DocRef>(2018/0356 M(NLE))</DocRef>

Zpravodaj: <Depute>Pietro Bartolo</Depute>

 

 

 

NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

 s ohledem na článek 13.9 Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem,

 s ohledem na závěry z pracovní cesty do Vietnamu (konané ve dnech 28. října – 1. listopadu 2018) a na hodnocení Komise z května 2018 ve věci pokroku, jehož tato země dosáhla při boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, vypracované v návaznosti na oznámení Komise ze dne 23. října 2017, v němž Vietnamu uložila tzv. „žlutou kartu“;

 s ohledem na čl. 28 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice[17],

 s ohledem na usnesení ze dne 30. května 2018 o uplatňování kontrolních opatření pro stanovení souladu rybolovných produktů s kritérii pro přístup na trh EU[18],

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny: Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM (2015) 0497),

A. vzhledem k tomu, že Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem ve svém článku 13.9 uznává, že je důležité zajistit zachování a udržitelné řízení živých mořských zdrojů a ekosystémů a podporovat udržitelnou akvakulturu a zavádí spolupráci v oblasti boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2017 uložila Evropská unie Vietnamu kvůli závažným nedostatkům jeho režimu kontrol tzv. „žlutou kartu“, která je stále platnosti, jakožto nespolupracující zemi v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

C. vzhledem k tomu, že na některé výrobky na bázi ryb, jako jsou výrobky s kódy KN 1604 14 21 a 1604 14 26, se vzhledem k jejich citlivosti pro Evropskou unii nevztahuje bezcelní režim v rámci obchodní dohody EU-Vietnam;

D. vzhledem k tomu, že se uznává, že nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov představuje organizovanou trestnou činnost na moři, která má katastrofální environmentální a socioekonomický dopad na celém světě a vytváří nekalou hospodářskou soutěž pro evropský rybářský průmysl;

E. vzhledem k tomu, že Vietnam je čtvrtým největším producentem ryb na světě, po němž následuje Evropská unie, a čtvrtým největším producentem produktů akvakultury;

F. vzhledem k tomu, že EU je z hlediska hodnoty největším světovým obchodníkem s produkty rybolovu a akvakultury, přičemž objem obchodu dosáhl v roce 2017 více než 2,3 miliardy EUR; vzhledem k tomu, že EU dováží více než 65 % produktů rybolovu, které spotřebuje, a je jedním z největších zahraničních investorů ve Vietnamu;

G. vzhledem k tomu, že Vietnam dosud zabezpečil ochranu jednoho produktu zeměpisného označení – Phú Quốc, druhu rybí omáčky – jako chráněného označení původu (CHOP) v rámci režimů jakosti EU; vzhledem k tomu, že dohoda o volném obchodu počítá s ochranou 169 zeměpisných označení pro vína, lihoviny a potravinové výrobky ve Vietnamu a s reciproční ochranou 39 vietnamských zeměpisných označení původu v EU;

H. vzhledem k tomu, že Vietnam představuje trh s 95 miliony lidí s dlouholetou tradicí spotřeby ryb a produktů akvakultury a je druhým největším obchodním partnerem EU v regionu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN); zdůrazňuje potenciál pro růst a významné přínosy, které by mohly přinášet evropským malým a středním podnikům, a domnívá se, že toto odvětví hospodářství má zásadní význam pro evropskou prosperitu a inovace;

1. bere na vědomí a oceňuje, že vietnamská vláda přijala v roce 2017 nový rámcový zákon pro odvětví rybolovu, který zohledňuje mezinárodní a regionální závazky, dohody a doporučení Komise, spolu s různými dílčími právními dokumenty; oceňuje dále společné úsilí informovat rybáře o právních předpisech a vytvořit koordinované monitorovací, kontrolní a donucovací orgány, které jsou odhodlány účinně řešit nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a odrazovat od něj, jakož i závazek Vietnamu předložit svůj vnitrostátní prováděcí plán pro dodržování ustanovení dohody o volném obchodu;

2. je znepokojen tzv. „modrými loděmi“ vietnamských rybářů, kteří loví v posledních letech v teritoriálních vodách řady sousedních zemí, např. Thajska, Filipín, Indonésie a Malajsie, a rovněž tichomořských států, např. Palau, Mikronésie, Papuy-Nové Guineje, Šalamounových ostrovů, Vanuatu a Nové Kaledonie, a také Austrálie, což vyvolává u dotčených národů a v celém regionu ekonomické, ale také sociální a bezpečnostní obavy; vyjadřuje naději, že úsilí orgánů přinese okamžité výsledky ve vztazích EU-Vietnam, které budou ku prospěchu obou partnerů a podpoří stabilitu širšího regionu jihovýchodní Asie;

3. oceňuje rámec pro spolupráci stanovený v kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji dohody o volném obchodu týkající se podpory udržitelné akvakultury a posílení spolupráce mezi partnery v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

4. zdůrazňuje, že je důležité posílit konstruktivní dialog s Vietnamem s cílem úspěšně řešit globální problémy, které představuje nezákonný rybolov, a domnívá se, že dohoda o volném obchodu přispívá k motivaci Vietnamu zdvojnásobit své úsilí o rychlé vytvoření regulačního a kontrolního rámce pro účinný boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

5. zdůrazňuje, že vstup dohody o volném obchodu v platnost by mohl vytvořit podmínky pro významnou a plodnou spolupráci mezi oběma stranami s cílem účinně provádět její ustanovení o udržitelném rozvoji; zdůrazňuje, že řádné provádění dohody o volném obchodu by mohlo přispět k tomu, že Vietnam bude dodržovat normy EU v oblasti životního prostředí, řízení rybolovu, pracovních práv a sociálních práv, a domnívá se, že jakékoli další prodlení s ratifikací by narušilo důvěryhodnost EU a její vliv na Vietnam a jeho celkové geostrategické ambice v regionu ASEAN;

6.  oceňuje intenzivnější regionální spolupráci v oblasti rybolovu mezi členskými státy sdružení ASEAN; bere na vědomí závazek Vietnamu zabývat se nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem tím, že žádá o plné členství v Komisi pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) a že dne 3. ledna 2019 se přistoupí k Dohodě o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, což je první závazná mezinárodní dohoda zaměřující se konkrétně na nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, což umožní EU a Vietnamu prohloubit spolupráci a vypracovat ambicióznější opatření k řešení nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu;

7. zdůrazňuje, že vietnamské úřady i nadále čelí obrovským výzvám v podobě nadměrné kapacity velmi fragmentovaného rybářského loďstva a nadměrného využívání mořských zdrojů;

8. upozorňuje na závažné případy zneužívání pracovní síly, které jsou hlášeny ve vietnamském odvětví rybolovu; vyjadřuje politování nad tím, že Vietnam dosud neratifikoval Úmluvu MOP o práci v odvětví rybolovu (MOP C188), a naléhavě žádá vietnamské orgány, aby tak učinily před vstupem dohody o volném obchodu v platnost;

9.  naléhavě vyzývá vietnamské orgány, aby zajistily rovné podmínky pro hospodářské subjekty z EU a Vietnamu, zabránily nekalé soutěži a zajistily, aby žádné vietnamské produkty nepocházely z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, aby zajistily plnou sledovatelnost produktů rybolovu určených pro vývoz na trh EU a aby tyto produkty splňovaly obecné požadavky EU v oblasti zdraví, životního prostředí a v sociální a rostlinolékařské oblasti předtím, než vstoupí na trh EU;

10. zdůrazňuje, že je důležité usilovat o to, aby se zajistilo prosazování nového právního rámce v oblasti rybolovu na úrovni provincií a poukazovat na význam jejich dodržování místními subjekty v odvětví rybolovu;

11. připomíná, že rybolov a akvakultura jsou odvětvími, na n se vztahují určité investiční podmínky, jak je popsáno v investičním rámci pro Vietnam, který zakazuje mimo jiné investice do činností považovaných za škodlivé pro životní prostředí;

12. vybízí vietnamské orgány, aby přidělily dostatečné finanční a lidské zdroje pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a to na úrovni celostátní i na úrovni provincií, a aby zintenzivnily informační kampaně a iniciativy zaměřené na budování kapacit týkající se odrazování od nepřiměřeného používání antibiotik v akvakultuře a zamezení vzniku antimikrobiální rezistence (AMR);

13. zdůrazňuje význam strategické soudržnosti iniciativ EU, zejména pokud jde o činnosti v oblasti obchodu a životního prostředí; zdůrazňuje, že je třeba, aby obchodní dohody byly propojeny a v souladu se společnou rybářskou politikou, včetně politiky EU týkající se nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, a aby byla dodržována ustanovení kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, která jsou součástí kapitoly o volném obchodu; vyzývá proto Komisi, aby v rámci budoucích obchodních dohod zajistila účinné zohledňování různých politik EU v oblasti udržitelného rozvoje, včetně udržitelného rybolovu a akvakultury, a soudržnost politik;

14. zdůrazňuje, že obchod s produkty rybolovu a akvakultury a preferenční sazby by měly být spojeny s podmínkami, jako jsou kontroly, monitorování, audit a přezkoumání výsledků provádění vietnamského akčního plánu pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a přezkum závazků, které Vietnam přijal v článku 13.9 Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem;

15. se znepokojením sleduje začlenění vývozní kvóty do EU ve výši 11 500 tun konzerv tuňáka do bezcelního režimu a jeho dopad na konkurenceschopnost konzervárenství Společenství, nejenom vzhledem k tomu, že Vietnamu byla uložena tzv. „žlutá karta“ kvůli nedostatkům v souvislosti s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem; považuje za nezbytné spojit tuto kvóty s odstraněním takových nedostatků a s monitorováním dopadu podobných kvót na průmysl a trh Společenství;

16. vyjadřuje své zklamání nad ustanoveními článku 12.26 odst. 2 smlouvy o volném obchodu EU-Vietnam, který v zásadě neumožňuje doplnit produkt na seznam produktů se zeměpisným označením, které mají být na území příslušné strany chráněny, pokud produkt není uveden na tomto seznamu, ale má ke dni podpisu dohody status „zapsaný“; zdůrazňuje, že je v tomto ohledu důležité začlenit všechny produkty rybolovu EU chráněné zeměpisným označením původu do kapitoly 12 dohody o volném obchodu týkající se duševního vlastnictví;

17. připomíná, že uložení tzv. „žluté karty“ je třeba chápat jako pobídku vietnamským orgánům, aby podnikly kroky proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu; domnívá se, že další prodloužení žluté karty by mělo být doplněno o jasné operační cíle a harmonogramy s cílem provést potřebná opatření a dát této sankci konstruktivní rozměr; připomíná dále, že případné odvolání žluté karty by mělo být podmíněno plným a účinným zavedením všech doporučení EU z roku 2017;

18. vyzývá Komisi, aby Vietnamu poskytla konkrétní finanční a technickou pomoc za účelem zavádění norem environmentální udržitelnosti pro mořské produkty; vyzývá dále Komisi, aby vybízela také jednotlivé vietnamské rybolovné oblasti, aby přispívaly k plnění norem udržitelnosti;

19. zdůrazňuje význam odpovědné obchodní politiky jakožto nástroje pro uskutečňování cílů udržitelného rozvoje;

20.  připomíná, že nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu je nejúčinnějším nástrojem pro zajištění udržitelného rybolovu na celosvětové úrovni, a vyjadřuje znepokojení nad tím, že země, na něž se vztahuje postup udělení žluté karty, poskytují preferenční obchodní podmínky; vyzývá Komisi, aby i nadále soustavně sledovala úsilí Vietnamu, aby se zajistil další pokrok této země v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a plně využila veškeré nástroje, které má k dispozici, včetně tzv. „červené karty“, nebude-li Vietnam plnit podmínky udržitelného rybolovu s cílem zajistit bezpečný dovoz produktů rybolovu a mořských produktů na trh EU a chránit spotřebitele; vyzývá Komisi, aby v budoucích dohodách stanovila ochranná opatření, jako je možnost pozastavit preferenční sazby na produkty rybolovu, dokud nebude žlutá karta zrušena.


 

 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

22

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

NI

Rosa D'Amato

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

2

-

GUE/NGL

João Ferreira

NI

June Alison Mummery

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

 

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

Referenční údaje

2018/0356M(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

17.1.2019

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

INTA

24.10.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

AFET

24.10.2019

DEVE

24.10.2019

PECH

24.10.2019

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Jan Zahradil

Projednání ve výboru

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Datum přijetí

21.1.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

9

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Saskia Bricmont

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Nicolas Bay

Datum předložení

28.1.2020

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

9

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Nicolas Bay, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

2

0

NI

James Wells

S&D

Jude Kirton-Darling

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 

[1] Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 8.

[2] Posudek Soudního dvora ze dne 16. května 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.

[3] Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 30.

[4] Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 122.

[5] Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 73.

[6] Přijaté texty, P8_TA(2018)0459.

[9] Přijaté texty, P9_TA(0000)0000.

[10] vývoz z EU do Vietnamu: 65 % cel zanikne, jakmile vstoupí dohoda o volném obchodu v platnost, a zbytek bude postupně zrušen během maximálně 10letého období (například v zájmu ochrany vietnamského automobilového průmyslu před evropskou konkurencí zůstanou cla na osobní automobily v platnosti celých 10 let); vývoz z Vietnamu do EU: 71 % cel zanikne se vstupem dohody v platnost, zbytek má být postupně zrušen během období maximálně sedmi let;

 

[11] Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2015 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie (Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 141).

[12] Přijaté texty, P8_TA(2015)0467.

[13] Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2015 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie (Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 141).

[14] Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 73.

[15] Úř. věst. C 86, 13.12.2018, s. 122.

[16] Přijaté texty, P8_TA(2018)0459.

[17] Úř. věst. L 354, 28.12. 2013, s. 22.

[18] Přijaté texty, P8_TA(2018)0223.

Poslední aktualizace: 7. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí