RAPORT muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

28.1.2020 - (06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Geert Bourgeois


Menetlus : 2018/0356M(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0017/2020
Esitatud tekstid :
A9-0017/2020
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06050/2019),

 võttes arvesse Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu eelnõu (06051/2019),

 võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu sõlmimise kohta (0000/2019),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 91 lõikele 1, artikli 100 lõikele 2, artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule, artikli 218 lõike 6 teisele lõigu punkti a alapunktile v ning artikli 218 lõikele 7 (C9-0023/2019),

 võttes arvesse laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingut ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahel, millele kirjutati alla Brüsselis 27. juunil 2012. aastal ning mis jõustus 2016. aasta oktoobris[1],

 võttes arvesse 17. oktoobril 2019. aastal allkirjastatud osalemise raamlepingut, mis hõlbustab Vietnami osalemist Euroopa Liidu juhitavates kriisiohje tsiviil- ja sõjalistes operatsioonides ning näitab mõlema poole kindlat seotust reeglitepõhise mitmepoolse lähenemisviisiga rahvusvahelise rahu ja julgeoleku suhtes,

 võttes arvesse Euroopa Kohtu 16. mai 2017. aasta arvamust 2/15[2] vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikele 11, mida Euroopa Komisjon taotles 10. juulil 2015,

 võttes arvesse oma 5. juuli 2016. aasta resolutsiooni uue kaugelevaatava ja innovaatilise tulevase kaubandus- ja investeerimisstrateegia kohta[3],

 võttes arvesse komisjoni teatist „Kaubandus kõigile: vastutustundlikuma kaubandus- ja investeerimispoliitika poole“,

 võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2009. aasta otsust alustada üksikute Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) liikmesriikidega läbirääkimisi kahepoolsete vabakaubanduslepingute sõlmimiseks,

 võttes arvesse 23. aprilli 2007. aasta läbirääkimissuuniseid piirkondadevahelise vabakaubanduslepingu sõlmimiseks ASEANi liikmesriikidega,

 võttes arvesse oma 9. juuni 2016. aasta resolutsiooni Vietnami kohta[4],

 võttes arvesse oma 14. detsembri 2017. aasta resolutsiooni väljendusvabaduse kohta Vietnamis, eelkõige Nguyen Van Hoa juhtumi kohta[5],

 võttes arvesse oma 15. novembri 2018. aasta resolutsiooni Vietnami ja eelkõige poliitvangide olukorra kohta[6],

 võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 26. veebruari 2016. aasta otsust juhtumis 1409/2014/MHZ, mis puudutab asjaolu, et Euroopa Komisjon ei hinnanud eelnevalt ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu mõju inimõigustele[7],

 võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle V jaotist liidu välistegevuse kohta,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 91, 100, 168 ja 207 koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v,

 võttes arvesse nõukogu 20. juuni 2016. aasta järeldusi laste töö kasutamise kohta;

 võttes arvesse nõukogu 20. juuni 2016. aasta järeldusi äritegevuse ja inimõiguste kohta,

 võttes arvesse ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu majanduslikku mõju[8],

 võttes arvesse Vietnami inimõiguste olukorra üldist korrapärast läbivaatamist, mille ÜRO Inimõiguste Nõukogu korraldas 2019. aastal,

 võttes arvesse Vietnamisse lähetatud teabekogumismissiooni (28. oktoober – 1. november 2018) järeldusi ja komisjoni 2018. mais antud hinnangut riigi edusammude kohta võitluses ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga pärast seda, kui komisjon teatas 23. oktoobril 2017 nn kollase kaardi esitamisest,

 võttes arvesse oma ... seadusandlikku resolutsiooni[9], mis käsitleb otsuse eelnõu,

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 2,

 võttes arvesse väliskomisjoni, arengukomisjoni ja kalanduskomisjoni arvamusi,

 võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9-0017/2020),

A. arvestades, et Vietnam on Euroopa Liidu strateegiline partner, ning arvestades, et EL ja Vietnam jagavad ühist eesmärki ergutada majanduskasvu ja tööhõivet, suurendada konkurentsivõimet, võidelda vaesuse vastu ja saavutada kestliku arengu eesmärgid ning pühenduda kindlalt reeglitepõhisele kaubanduse avamisele ja mitmepoolsele kauplemissüsteemile;

B. arvestades, et tegemist on järjekorras teise ELi ja ASEANi liikmesriigi vahel sõlmitud kahepoolse kaubanduslepinguga ning olulise etapiga teel piirkondadevahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise poole; arvestades, et see leping, nagu ka ELi ja Singapuri Vabariigi vaheline vabakaubandusleping, millele Euroopa Parlament andis oma nõusoleku 13. veebruaril 2019. aastal, on ka võrdlusalus lepingutele, mille üle EL praegu teiste peamiste ASEANi liikmesriikidega läbirääkimisi peab;

C. arvestades, et 90 % maailma tulevasest majanduskasvust luuakse prognooside kohaselt väljaspool Euroopat ja märkimisväärne osa sellest Aasias;

D. arvestades, et Vietnam liitus WTOga 2007. aastal ning on praegu avatud ja vabakaubandust pooldav majandusjõud, nagu näitavad tema 16 kaubanduslepingut 56 riigiga;

E. arvestades, et Vietnam on laiaulatusliku ja progressiivse Vaikse ookeani ülese partnerluse asutajaliige ning oli osaline hiljuti lõppenud läbirääkimistel piirkondliku ulatusliku majanduspartnerluse üle;

F. arvestades, et Vietnam on hoogsalt areneva, konkurentsivõimelise ja sidusa majandusega riik, kus on peaaegu 100 miljonit kodanikku, kasvav keskklass ning noor ja liikuv tööjõud, kuigi see on endiselt keskmisest madalama sissetulekuga riik, millel on oma arenguprobleemid, mida näitab ka ÜRO Arenguprogrammi inimarengu indeksil põhinev 116. koht 189 riigi seas;

G. arvestades, et Vietnam on ka üks ASEANi kiiremini kasvavaid riike, mille keskmine SKP kasv oli aastatel 2000–2018 ligikaudu 6,51 %; arvestades, et Vietnami majanduskasv peaks eelolevatel aastatel jätkuma sama kiiresti;

H. arvestades, et EL on praegu Hiina ja Lõuna-Korea järel Vietnami kolmas kaubanduspartner ning USA järel teine suurim eksporditurg; arvestades, et ELi eksport Vietnami on viimase kümne aasta jooksul kasvanud keskmiselt 5–7 % aastas; arvestades, et komisjoni läbiviidud majandusliku mõju hinnangus prognoositakse, et ELi ettevõtete eksporditulu on 2035. aastaks 8 miljardit eurot, samas kui Vietnami eksport ELi kasvab eeldatavasti 15 miljardi euro võrra; arvestades, et oluline on kõige kaasavamal viisil maksimeerida selle lepinguga pakutavaid võimalusi ettevõtjatele, eelkõige VKEdele;

I. arvestades, et nõukogu on rõhutanud, et ELi huvides on jätkata juhtrolli täitmist tegevuskava 2030 sidusal, terviklikul ja tõhusal rakendamisel, mis on ELi peamine prioriteet oma kodanike hüvanguks ning oma usaldusväärsuse säilitamiseks Euroopas ja kogu maailmas; arvestades, et komisjoni presidendiks valitud von der Leyen rõhutas kõigile volinikukandidaatidele saadetud missioonikirjas, et „iga volinik tagab oma poliitikavaldkonnas ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamise“;

J. arvestades, et Vietnamil on endiselt probleeme kestliku arengu, inimõiguste, poliitiliste õiguste ja kodanikuõiguste vallas, eelkõige mis puudutab vähemuste olukorda, põhivabadusi, usu- ja ajakirjandusvabadust, loodusvarade (nt liiv, kalandussaadused ja puit) kasutamist ning jäätmekäitlust ja reostust; peab kahetsusväärseks asjaolu, et EL ja Vietnam on jätkuvalt eriarvamusel rahvusvaheliste inimõigusorganisatsioonide Vietnami puudutavate soovituste ning nende soovituste (nt kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktiga seotud soovitused) rakendamise suhtes; arvestades, et vangide sunniviisiline töö on Vietnamis endiselt probleem;

K. arvestades, et vaatamata 1986. aastal alanud majanduslikele ja poliitilistele reformidele on Vietnam endiselt üheparteiline riik, mis ei tunnusta selliseid põhivabadusi nagu ühinemisvabadus, sõnavabadus, usuvabadus ja ajakirjandusvabadus; arvestades, et režiimi repressiivne iseloom ning inimõiguste raske ja süstemaatiline rikkumine Vietnamis on dokumenteeritud Euroopa välisteenistuse 2018. aasta aruandes inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas, milles rõhutatakse eelkõige poliitvangide arvu suurenemist riigis;

L. arvestades, et Euroopa Parlamendi 15. novembri 2018. aasta resolutsioonis kutsuti Vietnami valitsust üles „tunnistama kõik oma repressiivsed seadused, eelkõige kriminaalseadustiku, [...] kehtetuks, need läbi vaatama või neid muutma“; arvestades, et Vietnam ei reageerinud sellele üleskutsele; arvestades, et Vietnam ei nõustunud ühegi viimase üldise korrapärase läbivaatamise käigus 2019. aasta märtsis tehtud soovitusega muuta kuritarvitusi võimaldavaid karistusseadustiku sätteid või tunnistada need kehtetuks;

M. arvestades, et ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu artiklis 13.9 tõdetakse mere bioloogiliste ressursside ja mereökosüsteemide kaitse ja säästva majandamise ning säästva vesiviljeluse edendamise olulisust ning nähakse ette teha koostööd võitluses ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu;

N. arvestades, et mõned kalapõhised tooted, näiteks CN-koodide 1604 14 21 ja 1604 14 26 alla kuuluvad tooted, ei kuulu vabakaubanduslepingu tollimaksuvaba režiimi alla, kuna tegemist on Euroopa Liidu jaoks nö tundlike toodetega;

O. arvestades, et ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki peetakse organiseeritud merekuritegevuseks, millel on katastroofiline keskkonna- ja sotsiaalmajanduslik mõju kogu maailmas ning mis tekitab Euroopa kalatööstuse jaoks kõlvatut konkurentsi;

P. arvestades, et Vietnam on maailma suuruselt neljas kalatootja, kellele järgneb Euroopa Liit, ning samuti vesiviljelustoodete suuruselt neljas tootja;

Q. arvestades, et EL on maailma suurim (kauba väärtust arvestades) kalandus- ja vesiviljelustoodetega kaupleja, kelle kaubandusmaht oli 2017. aastal üle 2,3 miljardi euro; arvestades, et EL impordib üle 65% enda tarbitavatest kalatoodetest ja on üks suurimaid välisinvestoreid Vietnamis;

R. arvestades, et Vietnam on seni ELi kvaliteedikavade raames taganud kaitstud päritolunimetusena kaitse ühele geograafilise tähisega tootele – kalakastme sordile Phú Quốc; arvestades, et vabakaubanduslepingus on sätestatud 169 ELi geograafilise tähise kaitse veinidele, kangetele alkohoolsetele jookidele ja toiduainetele Vietnamis ning vastastikune 39 Vietnami geograafilise tähise kaitse ELis;

S. arvestades, et Vietnam on 95 miljoni inimesega turg, kus on kala ja vesiviljelustoodete tarbimise pikaajalised traditsioonid, ning arvestades, et Vietnam on ELi suuruselt teine kaubanduspartner Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) piirkonnas; arvestades, et kalandus võib Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatele tõotada tugevaid kasvuvõimalusi ja märkimisväärset kasu; arvestades, et see sektor on Euroopa heaolu ja innovatsiooni jaoks elulise tähtsusega;

1. rõhutab, et ELi ja Vietnami vabakaubandusleping on kõige ulatuslikum ja ambitsioonikam leping, mis ELi ja ühe arenguriigi vahel eales sõlmitud, ning see peaks olema ELi ja arengumaade ning eelkõige ASEANi piirkonna vahelise koostöö võrdlusalus; Tuletab meelde, et Vietnam jääb pärast vabakaubanduslepingu jõustumist kaheaastaseks üleminekuperioodiks GSP alusel soodustatud riigiks;

2. märgib, et läbirääkimised algasid 2012. aasta juunis ja lõppesid pärast 14 läbirääkimistevooru 2015. aasta detsembris, ning väljendab kahetsust sellele järgnenud viivituste pärast lepingu allkirjastamise ja ratifitseerimiseni jõudmisel ja eelkõige selle pärast, et nõukogu ei küsinud Euroopa Parlamendilt nõusolekult aegsasti enne Euroopa Parlamendi valimisi;

3. rõhutab lepingu majanduslikku ja strateegilist tähtsust, kuna EL ja Vietnam jagavad ühiseid eesmärke, milleks on edendada majanduskasvu ja tööhõivet, tõsta konkurentsivõimet, võidelda vaesuse vastu, soodustada reeglitepõhist mitmepoolset kaubandussüsteemi, teha edusamme kestliku arengu eesmärkide saavutamisel, ning toetada töötajate õigusi ja põhivabadusi; rõhutab geopoliitilisi kaalutlusi, mille tõttu ELi partnerid Kaug-Idas on olulised osalised keerulises kohalikus geomajanduslikus keskkonnas;

4. märgib, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 on sätestatud, et liit juhindub oma tegevuses rahvusvahelisel areenil demokraatia, õigusriigi põhimõtetest, inimõiguste ja põhivabaduste universaalsusest ja jagamatusest, inimväärikuse austamisest, võrdsuse ja solidaarsuse põhimõtetest ning ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse põhimõtete austamisest; rõhutab vajadust järgida arengukoostöö eesmärkidega kooskõlas oleva poliitika põhimõtet kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 208;

5. rõhutab vabakaubanduslepingu tähtsust selles piirkonnas tegutsevate ELi ettevõtjate konkurentsivõime seisukohast; nendib, et Euroopa ettevõtted peavad toime tulema ühe suurema konkurentsiga, mida pakuvad riigid, kellega Vietnam on juba sõlminud vabakaubanduslepingud, nagu laiaulatuslik ja progressiivne Vaikse ookeani ülese partnerluse leping (CPTPP);

6. on veendunud, et kõnealuse lepingu ja ELi-Singapuri vabakaubanduslepinguga astutakse uusi samme kõrgete standardite ja reeglite kehtestamiseks ASEANi piirkonnas, aidates sillutada teed tulevaseks piirkondadevaheliseks kaubandus- ja investeerimislepinguks; rõhutab, et leping saadab ühtlasi tugeva signaali vaba, õiglase ja vastastikkuse põhimõttel põhineva kaubanduse toetuseks ajal, mil tugevnevad protektsionistlikud suundumused ning mitmepoolses reeglitepõhises kaubanduses on tõsiseid probleeme; rõhutab, et vabakaubandusleping aitab ELil tugevdada oma kohalolekut ASEANi piirkonnas, võttes arvesse piirkondliku laiaulatusliku majanduspartnerluse (RCEP) läbirääkimiste hiljutist lõpuleviimist ning laiaulatusliku ja progressiivse Vaikse ookeani ülese partnerluse lepingu (CPTPP) jõustumist; rõhutab ka, et leping võimaldab ELil propageerida oma standardeid ja väärtusi selles piirkonnas; kinnitab veel kord oma täielikku toetust mitmepoolsusele ning WTO kestliku ja põhjaliku reformimise tähtsust, kuna see aitab tagada reeglitepõhise rahvusvahelise kaubanduse;

7. toonitab, et lepinguga kaotatakse enam kui 99 % tariifidest[10]; märgib, et Vietnam liberaliseerib lepingu jõustumisel 65 % imporditollimaksudest, mis on kehtestatud ELi ekspordile, ning ülejäänud tollimaksud kaotatakse järk-järgult kümne aasta jooksul; märgib veel, et EL liberaliseerib lepingu jõustumisel 71 % oma impordist ning 99 % impordist muutub tollimaksuvabaks seitsme aasta jooksul; juhib tähelepanu sellele, et leping sisaldab ka konkreetseid sätteid, mis käsitlevad ELi ekspordi suhtes kohaldatavaid mittetariifseid tõkkeid, mis on sageli suureks takistuseks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEdele); on seisukohal, et ELi ja Vietnami vabakaubandusleping võib aidata lahendada ELi ja Vietnami vahelise kaubandusbilansi puudujäägi probleemi ja rakendada lähiaastatel selle ASEANi riigi kasvupotentsiaali;

8. rõhutab, et on oluline tagada kontrolli tõhusus ja usaldusväärsus, sealhulgas tõhustatud tollikoostöö kaudu Euroopas, et lepingust ei saaks teistest riikidest pärit kaupade jaoks värav Euroopasse;

9. märgib, et kõnealuse lepingu alusel paraneb kooskõlas riigihankelepinguga (GPA) juurdepääs Vietnami riigihangetele, kuna Vietnam ei ole veel riigihankelepingu liige; toonitab, et ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu riigihangete peatükiga luuakse selgus ja õiglane menetlus, mis on võrreldav teiste vabakaubanduslepingutega, mille EL on sõlminud arenenud riikidega ja rohkem arenenud arenguriikidega; rõhutab, et hangete puhul ei tohi leping piirata riigi tasandi hankereegleid või poliitilist manööverdamisruumi selles osas, mis puudutab nõuete kehtestamist hanke eseme suhtes ning nt keskkonnanõudeid ja töö- ja tööhõivetingimusi;

10. on rahul sellega, et ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingus sisalduvad päritolureegleid käsitlevad sätted järgivad ELi lähenemisviisi ning nende põhijooned on samad, mis on sätestatud ELi üldiste tariifsete soodustuste kavas ja ELi kaubanduslepingus Singapuriga; kutsub komisjoni üles jälgima nende reeglite nõuetekohast ja usaldusväärset rakendamist, pöörates erilist tähelepanu riiklikule sisule, ning võitlema igasuguse manipuleerimise ja kuritarvitamise vastu, nagu kolmandatest riikidest pärit toodete ümberpakendamine;

11. märgib sellega seoses, et Vietnam ei saa edaspidi kasutada päritolureeglite täitmiseks teiste selles piirkonnas tegutsevate ja üldiste tariifsete soodustuste kava alusel soodustusi saavate kaubanduspartnerite kumulatsiooni; rõhutab, et vabakaubanduslepingute päritolureeglid ei tohiks asjatult lõhkuda olemasolevaid väärtusahelaid, eriti kui see puudutab riike, kes saavad praegu kasu üldiste tariifsete soodustuste kavast (GSP), kestlikku arengut ja head valitsemistava stimuleerivast erikorrast (GSP+) või erikorrast „Kõik peale relvade“ (EBA);

12. rõhutab, et ligikaudu 169 ELi geograafilist tähist saavad Vietnami turul tunnustuse ja kaitse ELi õigusaktidega võrreldaval tasemel, pidades silmas, et Vietnam on Aasias oluline ELi toiduainete ja jookide eksporditurg; on seisukohal, et seda nimekirja tuleks lähitulevikus laiendada; rõhutab peale selle, et vabakaubanduslepingu sätted võivad avaldada kahjulikku mõju mõningatele ELi põllumajandussektoritele, muu hulgas riisitootmisele; kutsub sellega seoses komisjoni üles pidevalt jälgima selle tundliku tooterühma impordivooge ja kasutama täiel määral kaitseklausli määruse sätteid alati, kui õiguslikke ja majanduslikke nõudeid täidetakse, et vältida vabakaubanduslepingu rakendamise otsesest mõjust tulenevat võimalikku kahjulikku mõju ELi põllumajandussektoritele;

13. on rahul tugeva sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete peatükiga, millega kehtestatakse ühtne ja läbipaistev menetlus EList Vietnami eksporditavate toiduainete heakskiitmiseks, et kiirendada ELi eksporditaotluste heakskiitmist ja vältida diskrimineerivat kohtlemist; tunnustab Vietnami kavatsuse eest kohaldada samu impordinõudeid kõigist ELi liikmesriikidest pärit sarnastele toodetele;

14. tuletab teenustega seoses meelde, et Vietnam läheb oma WTO raames võetud kohustustest kaugemale, pakkudes mitmes allsektoris oluliselt paremat juurdepääsu ning võimaldades uut turulepääsu sellistes sektorites nagu pakendamisteenused, kaubandusmessid ja näituseteenused või rentimine/liisimine; toonitab, et Vietnam on esimest korda avanud piiriülesed kõrgharidusteenused; väljendab rahulolu positiivse nimekirja kasutamise üle teenuste ajakavas;

15. tuletab meelde, et ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu kiire ratifitseerimine võib aidata Vietnamil parandada intellektuaalomandi õiguste kaitset ning tagada kõrgeimad tootmisstandardid ja parima kvaliteedi tarbijatele; toonitab, et Vietnam ühineb Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) internetilepingutega, milles on sätestatud normid loata elektroonilise juurdepääsu või loomingulise töö loata kasutamise ennetamiseks ja omanike õiguste kaitsmiseks ning käsitletakse probleeme, mida uued tehnoloogiad ja kommunikatsioonimeetodid intellektuaalomandi õigustele tekitavad; rõhutab standardite kehtestamise suutlikkuse strateegilist tähtsust piirkonnas, kus võib täheldada suundumust normidest ja standarditest loobuda; kordab, et tugevate õigusraamistike puudumine võib vallandada võidujooksu madalaimate normide suunas ja negatiivse konkurentsi oluliste õigusnormide pärast; juhib tähelepanu sellele, et ravimite kättesaadavuse edendamine jääb ELi poliitika oluliseks tugisambaks ning et lepingu intellektuaalomandi õigusi käsitlevad sätted farmaatsiatoodete kohta on kohandatud konkreetselt Vietnami arengutasemele, seal kehtivale õigusraamistikule ja rahvatervisega seotud probleemidele;

16. peab kahetsusväärseks, et leping ei sisalda eraldi peatükki VKEde kohta, kuid märgib, et mitmed lepingu osad sisaldavad siiski erinevaid sätteid VKEde kohta; rõhutab, et rakendusetapp on väga oluline tegevuskava kasutuselevõtuks, et aidata VKEdel kasutada lepinguga pakutavaid võimalusi, alustades läbipaistvuse suurendamisest ja kogu asjakohase teabe levitamisest, kuna see majandussektor on Euroopa heaolu ja innovatsiooni jaoks eluliselt tähtis; on seisukohal, et lepingu võimalikul läbivaatamisel peaks komisjon kaaluma võimalust selline peatükk lisada;

17. on rahul sätetega, mis käsitlevad loomade heaolu alast koostööd, sealhulgas tehnilist abi ja suutlikkuse suurendamist loomade heaolu kõrgete standardite väljatöötamiseks, ning julgustab lepinguosalisi neid täielikult ära kasutama; nõuab tungivalt, et lepinguosalised töötaksid võimalikult kiiresti välja loomade heaolu koostöökava, mis hõlmab koolituse, suutlikkuse suurendamise ja lepingu raames antava abi programmi, et kaitsta loomade heaolu surmamisel ning tagada loomadele parem kaitse Vietnami põllumajandusettevõtetes ja transpordi ajal;

18. toonitab, et lepingus nähakse ette ELi õigus kohaldada oma standardeid kõigi liidus müüdavate kaupade ja teenuste suhtes, ning tuletab meelde liidu ettevaatuspõhimõtet; rõhutab, et ELi kõrgeid standardeid, sealhulgas neid, mis sisalduvad riiklikes õigusaktides, eeskirjades ja kollektiivlepingutes, ei tohiks mingil juhul käsitada kaubandustõketena;

19. peab kahetsusväärseks, et leping ei sisalda sätet andmete piiriülese edastamise kohta; on seisukohal, et lepingu tulevase läbivaatamise käigus tuleks see säte lisada, kooskõlas andmekaitset ja eraelu puutumatuse kaitset käsitlevate ELi õigusaktidega, ning rõhutab, et sellise tulevase sätte eelduseks peab olema Euroopa Parlamendi nõusolek; märgib sellega seoses, et isikuandmete kaitse üldmäärus on täielikult kooskõlas teenustekaubanduse üldlepingu üldiste eranditega;

20. toonitab, et ELi ja Vietnami vabakaubandusleping sisaldab põhjalikku ja jõustatavat kaubanduse ja kestliku arengu peatükki, mis käsitleb töö- ja keskkonnaaspekte ning lähtub laialdaselt heaks kiidetud mitmepoolsetest konventsioonidest ja normidest; juhib tähelepanu sellele, et kaubanduse ja kestliku arengu peatüki jõustatavust saaks märkimisväärselt parandada, esiteks kaaludes eri jõustamismeetodite hulgas viimase abinõuna karistuspõhist mehhanismi ning teiseks reformides sisenõuanderühma süsteemi, nagu parlament on korduvalt nõudnud ja nagu on mainitud ka uue ELi kaubandusvoliniku lähetuskirjas; rõhutab, et kaubanduse ja kestliku arengu peatüki eesmärk on kaasa aidata ELi laiematele poliitilistele eesmärkidele, eelkõige kaasavale majanduskasvule, kliimamuutuste vastasele võitlusele, inimõiguste, sealhulgas töötajate õiguste edendamisele ja üldisemalt ELi väärtuste toetamisele; rõhutab, et see on ka Vietnami arengu ja sotsiaalse edasimineku vahend, mis toetab Vietnami püüdlusi parandada töötajate õigusi ning tõhustada kaitset töökohal ja keskkonnakaitset; nõuab ulatuslike ja sõltumatute sisenõuanderühmade kiiret loomist ja toimimist ning kutsub komisjoni üles tegema Vietnami ametivõimudega tihedat koostööd ja pakkuma neile vajalikku tuge; kutsub ühiskomiteed üles alustama viivitamata tööd kaubanduse ja kestliku arengu sätete täitmise paremaks tagamiseks;

21.  nõuab Vietnami Rahvusassamblee ja Euroopa Parlamendi ühiskomitee loomist, et parandada kaubanduse ja kestliku arengu peatüki meetmete koordineerimist ja läbivaatamist ning lepingu kui terviku rakendamist; tunneb heameelt Vietnami Rahvuskogu esimehe pooldava seisukoha üle selle üleskutse suhtes ning nõuab kahe parlamendi vastastikuse mõistmise memorandumi kiiret läbirääkimist;

22. väljendab heameelt Vietnami valitsuse seniste konkreetsete sammude üle, mille hulgas on tööõiguse ja minimaalse tööea õigusraamistiku muutmine eesmärgiga lõpetada lapstööjõu kasutamine ja võtta kohustused seoses mittediskrimineerimise ja soolise võrdõiguslikkusega töökohal; ootab, et sellele uuele õigusaktile lisataks võimalikult kiiresti rakendusmäärused ja Vietnami ametivõimud jõustaksid selle täielikult;

23. võtab teadmiseks, et lapstööjõu kasutamine on Vietnamis viimastel aastatel vähenenud, ja tuletab meelde, et Vietnam oli esimene riik Aasias ja teine maailmas, kes ratifitseeris ÜRO lapse õiguste konventsiooni; kutsub Vietnami valitsust üles esitama ulatuslikku tegevuskava lapstööjõu kasutamise kaotamiseks 2025. aastaks ning sunniviisilise töö, kaasaegse orjapidamise ja inimkaubanduse kaotamiseks 2030. aastaks; ootab ILO hinnangut aegsasti enne lepingu ratifitseerimist; kutsub ELi ja Vietnami üles koostööle, et koostada lapstööjõu kasutamise vastu võitlemise tegevuskava, mida toetaksid vastavad ELi programmid, sealhulgas ettevõtete jaoks vajalik hoolsuskohustuse raamistik;

24. rõhutab aga, et edusammudele vaatamata leidub endiselt tõsiseid probleeme, nõuab tungivalt, et Vietnami ametivõimud konkreetsete meetmete abil rohkem tegeleksid töötajate õiguste edumeelse tegevuskavaga, ning sellega seoses tervitab reformitud tööseadustiku vastuvõtmist 20. novembril 2019; väljendab heameelt ka selle üle, et 14. juunil 2019 ratifitseeriti ILO konventsioon nr 98 (kollektiivläbirääkimised) ja et Vietnami valitsus võttis kohustuse ratifitseerida ülejäänud kaks põhikonventsiooni, nimelt konventsioon nr 105 (sunnitöö kaotamine) 2020. aastal ja konventsioon nr 87 (ühinemisvabadus) 2023. aastal, ning kutsub Vietnami valitsust üles esitama usutavat tegevuskava nende ratifitseerimiseks; rõhutab rakendusmääruste keskset rolli muudetud töökoodeksi ja ratifitseeritud ILO konventsioonide rakendamisel ning seetõttu toonitab, et reformitud töökoodeksi rakendusmäärused peavad sisaldama ILO konventsioonide nr 105 ja 87 põhimõtteid; rõhutab oma valmisolekut alustada selles küsimuses aktiivset dialoogi; kutsub Vietnami valitsust üles ELi nende tähtsate konventsioonide ratifitseerimise ja rakendamise käiguga pidevalt kursis hoidma; tuletab meelde, kui olulised on sellised kohustused, mille võtmine kajastab arenguriigi tõeliselt positiivseid suundumusi, kuid rõhutab samas, kui tähtis on inimõiguste, ILO konventsioonide ja keskkonnakaitse sätete tõhus rakendamine; rõhutab, et rakendusõigusaktides sisalduvad konkreetsed kriteeriumid, nagu lävendid ja registreerimisformaalsused, ei tohiks tegelikkuses takistada sõltumatuid organisatsioone riiklike organisatsioonidega konkureerimast; rõhutab samuti, et karistusõigus tuleks viia kooskõlla asjakohaste ILO konventsioonidega; rõhutab, et Vietnami kohustusi, mis tulenevad kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisest paktist ning hiljuti reformitud tööseadustikust, tuleks kohaldada viisil, mis ei muuda vabaduste kasutamist praktiliselt võimatuks, eelkõige seoses sõltumatute ametiühingute kogunemisvabadusega; tunnustab ELi ratifitseerimiseelset tingimuslikku hoiakut;

25. väljendab heameelt kavandatava koostöö üle ILO inimväärse töö tagamise suuniste kaubandusaspektide vallas, eelkõige kaubanduse seostamisel täieliku ja tootliku tööhõivega, kuhu on kaasatud kõik, ka noored, naised ja puuetega inimesed; nõuab selle koostöö kiiret ja sisulist alustamist;

26. märgib, et Vietnam on üks riikidest, mida kliimamuutused, eelkõige tormide ja üleujutuste taolised äärmuslikud ilmastikunähtused, kõige rohkem mõjutavad; nõuab tungivalt, et Vietnami valitsus kehtestaks tõhusad kohanemismeetmed ning tagaks keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse kaitset käsitlevate õigusaktide tõhusa rakendamise;

27. väljendab heameelt pühendumuse üle tõhusalt rakendada mitmepoolseid keskkonnalepinguid, nagu Pariisi kliimakokkulepe, ning astuda samme eluslooduse, bioloogilise mitmekesisuse ja metsade kaitseks ja säästvaks majandamiseks; tuletab meelde, et Vietnam on üks neid ASEANi laiema piirkonna riike, kes ilmutab kõige aktiivsemat pühendumust Pariisi kokkuleppe tegevuskavale; rõhutab, et ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu kiire ratifitseerimine ning Pariisi kokkuleppe täielik austamine ja tulemuslik rakendamine aitab selles piirkonnas tagada võimalikult kõrged keskkonnakaitse standardid;

28. rõhutab Vietnami strateegilist tähtsust ELi olulise partnerina Kagu-Aasias ja ASEANi riikide hulgas, eelkõige – kuid mitte ainult – seoses kliimamuutuse teemaliste läbirääkimiste, hea valitsemistava, kestliku arengu, majandusliku ja sotsiaalse progressi ning terrorismivastase võitlusega; rõhutab, et Vietnamist peab saama partner inimõiguste edendamisel ja demokraatlike reformide läbiviimisel; märgib, et Vietnam on 2020. aastal ASEANi eesistuja; rõhutab, kui tähtis on, et EL ja Vietnam järgiksid ja rakendaksid täielikult Pariisi kokkulepet;

29. väljendab heameelt ELi ja Vietnami valitsuse lepingu üle, millega kehtestatakse raamistik Vietnami osalemiseks ELi kriisiohjamisoperatsioonides ja millele kirjutati alla 17. oktoobril 2019; rõhutab, et Vietnam on teine ELi partnerriik Aasias, kes on liiduga osalemise raamlepingu allkirjastanud; rõhutab, et leping on ELi ja Vietnami suhetes oluline edusamm;

30. tuletab meelde, et lepingus on ette nähtud konkreetsed meetmed ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi takistamiseks ning kestliku ja vastutustundliku kalandussektori, sealhulgas vesiviljeluse edendamiseks; tunnustab sellega seoses Vietnami otsusekindlust ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu tegevusse asuda, milleks ta on taotlenud Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjoni (WCPFC) täisliikmeks saamist, saanud sadamariigi meetmete lepingu (PSMA) ametlikuks lepinguosaliseks, võtnud 2017. aastal vastu läbivaadatud kalandusseaduse, kus võetakse arvesse rahvusvahelisi ja piirkondlikke kohustusi, kokkuleppeid ja komisjoni soovitusi, ning rakendab ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemise riiklikku tegevuskava;

31. tunnistab siiski, et Vietnami ametiasutustel tuleb veel lahendada tõsised probleemid, mis on seotud riigi äärmiselt killustatud kalalaevastiku liigse püügivõimsusega ja mereressursside ülekasutamisega, ning võtab teadmiseks, et Vietnam on saanud kollase kaardi ja juba võtnud meetmeid olukorra parandamiseks; nõuab täiendavaid meetmeid kooskõlas 2019. aasta novembri kontrollkülastuse tulemustega ning pidevat järelevalvet ja põhjalikku kontrolli Vietnami jõupingutuste üle tagada, et riik jätkaks võitlust ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu, ning liidu turule saabuvate kalandustoodete täieliku jälgitavuse tagamist, et välistada ebaseaduslik import; tuletab lisaks meelde, et kollase kaardi kehtetuks tunnistamine peab sõltuma kõigi ELi 2017. aasta soovituste täielikust ja tõhusast rakendamisest;

32. võtab teadmiseks, et Vietnam on võtnud kohustuse võidelda illegaalse raie ja metsade hävitamise vastu, sõlmides ELiga metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) vabatahtliku partnerluslepingu; märgib, et see leping kehtib alates 1. juulist 2019 ning sellega on kehtestatud importijate hoolsuskohustused; väljendab heameelt selle üle, et kõik Vietnami sidusrühmad võtavad sellest protsessist avatult ja konstruktiivselt osa;

33. rõhutab, kui oluline on tõhusalt rakendada kõiki lepingu sätteid ja peatükke alates turulepääsust kuni kestliku arengu ja kõigi kohustuste jõustamiseni; on seisukohal, et kõiki kaubanduse ja kestliku arengu sätteid tuleks tõlgendada rahvusvahelisest õigusest tulenevate õiguslike kohustustena; juhib siinkohal tähelepanu sellele, et on loodud kaubandusvaldkonna juhtiva järelevalveametniku ametikoht, kes hakkab töötama komisjoni kaubandusvoliniku otsesel juhtimisel, samuti rõhutab, et Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjon on võtnud kohustuse aktiivselt osaleda ELi-Vietnami vabakaubanduslepingu kohustuste rakendamise järelevalves; rõhutab, et Euroopa ettevõtteid, eriti VKEsid, tuleks julgustada lepingu eeliseid täielikult ära kasutama ning kõik lepingu rakendamise takistused tuleks viivitamata kõrvaldada;

34. rõhutab, et lepingu jõustumine loob tingimused lepinguosaliste ulatuslikuks ja viljakaks koostööks, pidades silmas kestliku arengu sätete tõhusat rakendamist, mis võib parandada poliitilist ja inimõiguste olukorda riigis; toonitab, et ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu nõuetekohane rakendamine võib aidata Vietnamil saavutada kooskõla Euroopa keskkonna-, inimõiguste, hea valitsemistava ja ettevõtja sotsiaalse vastutuse normidega; tunneb sellega seoses heameelt Vietnami võetud kohustuse üle esitada riiklik rakenduskava vabakaubanduslepingu sätete järgimise kohta;

35. tuletab meelde varasemaid kogemusi, mis näitavad, et vabakaubanduslepingute nõuetekohane rakendamine ja ELi ettevõtete kohalolek võib parandada inimõiguste olukorda, ettevõtja sotsiaalset vastutust ja keskkonnastandardeid; palub ELi ettevõtetel jätkata oma olulist rolli normide ja heade tavade kooskõlastamisel, et luua ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu abil Vietnamis kõige sobilikum ja kestlikum ettevõtluskeskkond;

36. nõuab lepingu üksikasjalikku ja ranget järelevalvet ning kohustuse võtmist selle tagamiseks, et puudused koostöös kaubanduspartneriga kiiresti kõrvaldatakse; palub ELil toetada vajalikke suutlikkuse loomise meetmeid ja anda tehnilist eriabi, et aidata Vietnamil projektide ja ekspertteadmiste abil täita oma kohustusi, eelkõige seoses keskkonna- ja töösätetega; tuletab komisjonile meelde tema aruandekohustust Euroopa Parlamendi ja nõukogu ees seoses ELi-Vietnami vabakaubanduslepingu rakendamisega;

37. rõhutab, et sõltumatu kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartnerite kaasamine lepingu rakendamise järelevalvesse on otsustavalt tähtis, ja nõuab, et võimalikult kiiresti pärast lepingu jõustumist moodustataks sisenõuanderühmad ning et neis oleksid tasakaalustatult esindatud sõltumatud, vabad ja mitmekesised kodanikuühiskonna organisatsioonid, sealhulgas Vietnami sõltumatute organisatsioonide esindajad inimõiguste, töötajate õiguste ja keskkonnakaitse valdkonnas; toetab Vietnami kodanikuühiskonna organisatsioonide pingutusi sellekohaste ettepanekute väljatöötamisel, samuti kavatseb toetada suutlikkuse suurendamise pingutusi;

38. tuletab meelde, et ELi ja Vietnami suhted põhinevad partnerlus- ja koostöölepingul, mis hõlmab mittemajanduslikke valdkondi, sealhulgas poliitilist dialoogi, inimõigusi, haridust, teadust ja tehnoloogiat, õigust, varjupaika ja rännet;

39. tunnistab vabakaubanduslepingu ning partnerlus- ja koostöölepingu institutsioonilist ja õiguslikku seost, millega tagatakse, et ELi ja Vietnami suhete keskmes on inimõigused; rõhutab, kui olulised on selle lepingu kiireks ratifitseerimiseks tõeliselt positiivsed suundumused inimõiguste valdkonnas, ning kutsub Vietnami ametivõime üles võtma olukorra parandamiseks konkreetseid meetmeid, et anda märku oma otsusekindlusest; tuletab meelde oma 15. novembri 2018. aasta nõudmisi, eelkõige karistusseadustiku reformi, surmanuhtluse, poliitvangide ja põhivabaduste kohta; nõuab tungivalt, et lepinguosalised kasutaksid lepinguid nii palju kui võimalik selleks, et parandada inimõiguste halba olukorda Vietnamis, ning rõhutab, kui tähtis on, et EL ja Vietnam peaksid ulatuslikku inimõiguste teemalist dialoogi; juhib tähelepanu asjaolule, et partnerlus- ja koostöölepingu artikkel 1 sisaldab standardset inimõiguste klauslit, mille alusel võib võtta asjakohaseid meetmeid, sealhulgas viimase abinõuna partnerlus- ja koostöölepingu ja seega kaudselt ka ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu või selle osade viivitamatu peatamine;

40. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei ole põhjalikult hinnanud vabakaubanduslepingu mõju inimõigustele; palub komisjonil seda mõju hinnata; palub komisjonil alati lisada oma mõjuhinnangutesse inimõigused, sealhulgas kaubanduslepingute puhul, millel on märkimisväärne majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju; juhib tähelepanu sellele, et komisjon on samuti võtnud kohustuse korraldada majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõju järelhindamine;

41. nõuab, et EL ja Vietnam looksid sõltumatu inimõiguste järelevalvemehhanismi ja sõltumatu kaebuste lahendamise mehhanismi, mis pakuks mõjutatud kodanikele ja kohalikele sidusrühmadele tõhusat õiguskaitset ning võimaldaks käsitleda võimalikku negatiivset mõju inimõigustele, eelkõige kohaldades kaubanduse ja kestliku arengu peatüki suhtes riikidevahelist vaidluste lahendamise mehhanismi;

42. väljendab muret seoses uue küberturvalisuse seaduse rakendamisega, eelkõige seoses lokaliseerimis- ja avalikustamisnõuete, veebipõhise järelevalve ja kontrolliga ning isikuandmete kaitse meetmetega, mis ei ole kooskõlas ELi väärtuspõhise ja liberaliseeritud kaubanduse tegevuskavaga; väljendab heameelt valmisoleku üle alustada intensiivset dialoogi, sealhulgas Vietnami rahvuskogu esimehe võetud kohustuse üle kaasata mõlemad parlamendid rakendusaktide arutellu ja kaalumisse; kutsub ühtlasi Vietnami ametivõime üles võtma konkreetseid meetmeid ja väljendab heameelt ELi abi üle selles valdkonnas;

43. tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu artiklis 8 on sätestatud, et „kõigi oma asjaomaste meetmete puhul on liidu eesmärk meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine ja võrdõiguslikkuse edendamine“; avaldab heameelt selle üle, et nii Vietnam kui ka EL on allkirjastanud WTO Buenos Airese deklaratsiooni naiste ja kaubanduse kohta, ning kutsub lepinguosalisi üles tugevdama lepingus soolise võrdõiguslikkuse ja kaubandusega seotud kohustusi; nõuab naisi puudutavate tingimuste parandamist, et nad saaksid sellest lepingust kasu, sealhulgas naiste suutlikkuse suurendamise kaudu tööl ja ettevõtluses, edendades nende esindatust otsuste tegemisel ja juhtivatel ametikohtadel ning parandades nende juurdepääsu, osalemis- ja juhtimisvõimalusi teaduses, tehnoloogias ja innovatsioonis; tuletab meelde komisjoni kohustust lisada tulevastesse ELi kaubanduslepingutesse soolist võrdõiguslikkust käsitlevad peatükid, sealhulgas need, mis lepiti kokku pärast kõnealuse lepingu sõlmimist; palub ELi ja Vietnami võtta endale kohustus hinnata lepingu rakendamist ning lisada sellesse tulevasel läbivaatamisel eraldi peatükk soolise võrdõiguslikkuse ja kaubanduse kohta;

44. nõuab, et viivitamata vabastataks kõik praegu kinni peetavad või süüdi mõistetud poliitvangid ja kodanikuühiskonna liikmed, nagu blogijad ja sõltumatud ametiühinguliikmed, eelkõige need, keda on nimetatud Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2017. aasta ja 15. novembri 2018. aasta resolutsioonides;

45. palub komisjonil ja Euroopa välisteenistusel esitada Euroopa Parlamendile ametlik aruanne Vietnami võetud kohustuse kohta teha edusamme mitmes inimõiguste küsimuses, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2015. aasta resolutsioonis[11];

46. rõhutab, et lepingu alusel peetav dialoog on juba soodustanud muudatusi paljudes valdkondades, ning leiab, et samal alusel saab ka edaspidi inimeste elu paremaks muuta;

47. avaldab heameelt lepingu üle, millega luuakse ELi ja Vietnami vahel rohkem võimalusi vabaks ja õiglaseks kaubanduseks; leiab, et Euroopa Parlamendi nõusolek on põhjendatud, kuna Vietnam on juba asunud oma kohustusi täitma, astudes samme kodaniku- ja tööõiguste olukorra parandamiseks;

48. kutsub nõukogu üles lepingut kiiresti vastu võtma; 

49. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


 

 

 

VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (5.12.2019)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

(2018/0356M(NLE))

Arvamuse koostaja: Isabel Wiseler-Lima

 

 

 

ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et Euroopa Parlament andis 17. detsembril 2015. aastal nõusoleku[12] sõlmida ELi ja Vietnami vaheline laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping, milles määratakse kindlaks tulevased suhted ning mille eesmärk on edendada veelgi koostööd üleilmsete ja piirkondlike probleemide lahendamisel; märgib murega, et inimõiguste olukord on riigis pärast partnerlus- ja koostöölepingu jõustumist halvenenud;

2. peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlamendi taotlusest hoolimata ei viinud komisjon ELi ja Vietnami vabakaubanduslepingu kohta läbi inimõigustele avalduva mõju hindamist, mis on vastuolus Euroopa Ombudsmani 2015. aasta otsusega ning ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskavas võetud kohustustega, ning palub komisjonil sellise hindamise viivitamata läbi viia; juhib tähelepanu asjaolule, et komisjon on võtnud ka kohustuse viia läbi majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõju järelhindamine;

3. rõhutab Vietnami strateegilist tähtsust ELi olulise partnerina Kagu-Aasias ja ASEANi riikide hulgas, eelkõige – kuid mitte ainult – seoses kliimamuutuste alaste läbirääkimiste, hea valitsemistava, kestliku arengu, majandusliku ja sotsiaalse progressi ning terrorismivastase võitlusega; rõhutab, et Vietnamist peab saama partner inimõiguste edendamisel ja demokraatlike reformide läbiviimisel; märgib, et Vietnam on 2020. aastal ASEANi eesistujariik; rõhutab vajadust, et EL ja Vietnam järgiksid ja rakendaksid täielikult Pariisi kokkulepet;

4. väljendab heameelt ELi ja Vietnami valitsuse vahelise lepingu üle, millega kehtestatakse raamistik Vietnami osalemiseks ELi kriisiohjamisoperatsioonides, millele kirjutati alla 17. oktoobril 2019; rõhutab, et Vietnamist on saanud teine partnerriik Aasias, kes on ELiga allkirjastanud osalemise raamlepingu; rõhutab, et leping on ELi ja Vietnami vahelistes suhetes oluline samm edasi;

5. tunnustab Vietnami jõupingutusi reformikava elluviimisel, eelkõige vabakaubanduslepingu kestliku arengu peatüki keskkonna ja töötajate õiguste valdkonnas; kutsub Vietnami valitsust üles võtma kõik vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, et tulemuslikult tagada inimõiguste kõrgeimate saavutatavate standardite, muu hulgas keskkonna- ja tööstandardite järgimine ja rakendamine; peab tervitatavaks, et kaheksast ILO põhikonventsioonist on ratifitseeritud kuus: konventsioon nr 29 sunniviisilise töö kohta, nr 100 ja nr 111 diskrimineerimise keelu kohta, nr 138 ja nr 182 laste töö kohta ning viimati konventsioon nr 98 organiseerumisõiguse ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta; nõuab tungivalt, et Vietnami valitsus ratifitseeriks kiiresti ülejäänud konventsioonid ja rakendaks neid täies ulatuses; nõuab, et kaubanduse ja kestliku arengu peatüki suhtes kohaldatakse tõhusalt jõustatavat mehhanismi ning nõuab selget, avalikku ja siduvat ajakava ILO konventsiooni nr 87 (ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse kohta) ja konventsiooni nr 105 (sunniviisilise töö kaotamise kohta) ratifitseerimiseks;

6. on jätkuvalt mures inimõiguste rikkumiste pärast Vietnamis, sealhulgas poliitiliste aktivistide, ajakirjanike, blogijate, teisitimõtlejate ja inimõiguste kaitsjate süüdimõistmise, poliitilise hirmutamise, sekkuva jälgimise, ahistamise, ründamise, inimröövide ja ebaõiglaste kohtuprotsesside pärast, samuti usuvabaduse ning väljendus- ja ühinemisvabaduse piiramise ning surmanuhtluse kohaldamise pärast; kutsub Vietnami üles kehtestama surmanuhtlusele moratooriumi ja võtma viivitamata samme surmanuhtluse kaotamise suunas; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et kinnipeetavate poliitvangide ja ajakirjanike, blogijate, inimõiguste ja töötajate õiguste eest võitlejate ning usu- ja keskkonnaaktivistide arv on viimastel aastatel suurenenud; nõuab, et vabastataks kõik isikud, kes on kinni peetud pelgalt sõnavabaduse kasutamise eest, ning et loobutaks kõigist nende vastu esitatud süüdistustest;

7. rõhutab, et inimõigused on vabakaubanduslepingu kaubanduse ja kestliku arengu peatüki nurgakivi; tunneb muret selle pärast, et vabakaubandusleping keskendub üksnes piiratud hulgale õigustele, peamiselt ILO põhikonventsioonidele; nõuab seetõttu, et inimõigused kaasataks terviklikumalt koos nende tulemuslikku jõustamist tagava mehhanismiga; nõuab lepingu mõju korrapärast sõltumatut hindamist;

8. kutsub Vietnami üles rakendama viimase inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise käigus tehtud soovitusi; kutsub Vietnami ametivõime üles viima riigi õigusaktid kooskõlla rahvusvaheliste inimõiguste standardite ja kohustustega, sealhulgas kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktiga, millega Vietnam on ühinenud, eelkõige vaadates läbi oma karistusseadustiku, küberturvalisuse seaduse ning usku ja veendumust käsitleva seaduse; kutsub Vietnami valitsust üles viima avalikke kogunemisi ja meeleavaldusi reguleerivad õigusaktid vastavusse kogunemis- ja ühinemisvabaduse õigustega;

9. rõhutab, et vabakaubanduslepingu artikkel 13 hõlmab koostööl põhinevat lähenemisviisi, mis rajaneb ühistel väärtustel ja huvidel, võttes arvesse erinevusi lepinguosaliste arengutasemes; tunneb heameelt võimaluse üle lahendada artikli 13 kohaldamisalasse kuuluvad kaubanduse ja kestliku arengu küsimused kõigepealt kaubanduse ja kestliku arengu komitees toimuva mõttevahetuse käigus; peab kahetsusväärseks, et juhul, kui selliseid küsimusi ei lahendata, võib teine mehhanism, mis võimaldab lepinguosalisel taotleda sõltumatu eksperdikomisjoni moodustamist, jääda sõltuvaks lepinguosaliste endi menetlustest ja nende valmisolekust seda kasutada; nõuab, et EL ja Vietnam looksid sõltumatu inimõiguste järelevalvemehhanismi ja sõltumatu kaebuste lahendamise mehhanismi, mis pakuks mõjutatud kodanikele ja kohalikele sidusrühmadele tõhusat õiguskaitsevahendit ning annaks vahendi, mille abil käsitleda võimalikku negatiivset mõju inimõigustele, eelkõige kohaldades kaubanduse ja kestliku arengu peatüki suhtes riikidevahelist vaidluste lahendamise mehhanismi;

10. rõhutab, et vabakaubandusleping loob institutsioonilise ja õiguslikult siduva seose partnerlus- ja koostöölepinguga; juhib tähelepanu asjaolule, et partnerlus- ja koostöölepingu artikkel 1 sisaldab standardset inimõiguste klauslit, mis võib kaasa tuua asjakohased meetmed, sealhulgas viimase abinõuna partnerlus- ja koostöölepingu või selle osade viivitamatu peatamise; tuletab meelde, et Euroopa Ombudsman leidis ELi ja Vietnami vahelist vabakaubanduslepingut käsitlevas juhtumis 1409/2014/MHZ, et ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu preambul ja muud traditsioonilised vahendid, nagu partnerlus- ja koostöölepingu olulise osa klausel ning inimõigustealane dialoog, ei ole piisavad, et tagada ELi kohustuste nõuetekohane täitmine, eriti kui kolmanda riigi õigusaktid ei ole kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste standarditega; nõuab, et loodaks mehhanism inimõiguste klausli rakendamise jälgimiseks korrapäraste hindamiste alusel ja kehtestataks menetlus, milles sätestatakse lepingu rikkumisega kaasnevad selged ja usutavad tagajärjed;

11. märgib murega, et Vietnami sõltumatut kodanikuühiskonda on karmilt represseeritud ning paljud selle esindajad tegutsevad tagakiusamis- ja kättemaksuhirmu tõttu põranda all; ergutab komisjoni suurendama tehnilist abi ja kättesaadavaid rahalisi vahendeid Vietnami sõltumatu kodanikuühiskonna arendamiseks, et toetada riiki rahvusvaheliste inimõigustealaste kohustuste täitmisel ja vabakaubanduslepingu artikli 13 nõuetekohase rakendamise järelevalvel; kutsub komisjoni üles tagama, et kaubanduse ja kestliku arengu peatükis ette nähtud sisenõuanderühmadesse kuuluksid tõeliselt sõltumatud kodanikuühiskonna esindajad, ning täpsustama mehhanisme, millega tagatakse, et nad saavad nõuetekohaselt ja ohutult täita oma rolli vabakaubanduslepingu rakendamise kontrollimisel, kartmata kättemaksu;

12. rõhutab, et Euroopa Parlament ja selle pädev parlamentidevaheline delegatsioon peavad tähelepanelikult jälgima arenguid Vietnamis ja vabakaubanduslepingu kõikide osade rakendamist, et oleks võimalik reageerida kohapealsetele arengutele; kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles tegema tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga iga-aastaste inimõigustealaste dialoogide ja nendega seotud ülevaadete ettevalmistamisel ning Vietnamit käsitleva ELi inimõigustealase riigistrateegia ajakohastamisel;

13. on kindlalt veendunud, et Vietnamis on vaja parandada õigusriiki, head valitsemistava, säästvat arengut ja inimõiguste austamist;

14. kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles esitama Euroopa Parlamendile ametliku aruande Vietnami võetud kohustuste kohta teha edusamme mitmetes inimõigustega seotud küsimustes, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2015. aasta resolutsioonis[13];

15. on seisukohal, et lepingule tuleks anda nõusolek üksnes juhul, kui Vietnami ametivõimud vabastavad oma poliitvangid; rõhutab vajadust võtta endale kohustus järgida komisjoniga kokku lepitavat selget ajakava tõhusate seadusandlike ja muude kui seadusandlike meetmete võtmiseks, et lahendada käesolevas resolutsioonis tõstatatud probleemid; kutsub komisjoni üles nende probleemidega tegelema.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine

Viited

2018/0356M(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

AFET

24.10.2019

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Isabel Wiseler-Lima

30.9.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

14.10.2019

2.12.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.12.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

7

8

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Phil Bennion, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gina Dowding, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Andrea Cozzolino, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Andrzej Halicki, Martin Horwood, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Bert-Jan Ruissen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos, Bernhard Zimniok

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Geoffrey Van Orden

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

47

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Kris Peeters, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

RENEW

Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Irina Von Wiese

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Sven Mikser, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Gina Dowding, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel

 

7

ECR

Bert-Jan Ruissen, Jacek Saryusz-Wolski, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski

GUE/NGL

Mick Wallace

ID

Gilles Lebreton, Thierry Mariani

 

8

0

ECR

Hermann Tertsch, Charlie Weimers

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

ID

Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Bernhard Zimniok

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 


 

 

ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (3.12.2019)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

(2018/0356M(NLE))

Arvamuse koostaja: Tomas Tobé

 

 

ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 on sätestatud, et liidu tegevused rahvusvahelisel areenil juhinduvad demokraatia, õigusriigi põhimõtetest, inimõiguste ja põhivabaduste universaalsusest ja jagamatusest, inimväärikuse austamisest, võrdsuse ja solidaarsuse põhimõtetest ning ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse põhimõtete austamisest;

2. tuletab meelde Euroopa Parlamendi eelmist resolutsiooni olukorra kohta Vietnamis, eelkõige 14. detsembri 2017. aasta resolutsiooni väljendusvabaduse kohta Vietnamis, eriti Nguyen Van Hoa juhtumi kohta[14], 9. juuni 2016. aasta resolutsiooni Vietnami kohta[15] ja 15. novembri 2018. aasta resolutsiooni Vietnami kohta, eelkõige poliitiliste vangide olukorra kohta[16];

3. nõuab tungivalt, et EL ja Vietnam kasutaksid vabakaubanduslepingu sätteid täiel määral, et aidata kaasa inimõiguste tugevdamisele Vietnamis; kordab, kui oluline on hästi väljaarendatud kahepoolne ELi ja Vietnami inimõigustealane dialoog, eelkõige vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse lepingu (IPA) institutsioonilises raamistikus ja menetlustes;

4. peab tervitatavaks õiguslikku seost ühelt poolt ELi vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse lepingu ning teiselt poolt ELi ja Vietnami vahelise partnerlus- ja koostöölepingu vahel; nõuab, et komisjon kasutaks kõiki lepingutes olevaid vahendeid, sealhulgas viimase abinõuna vajadusel peatamist, et põhivabadusi kaitsta ja edendada;

5. rõhutab, kui oluline on põhjaliku ja siduva peatüki lisamine kaubanduse ja kestliku arengu kohta, milles on selgelt viidatud mitmepoolsetele keskkonnalepingutele, Pariisi kokkuleppele ja kestliku arengu tegevuskavale aastani 2030; märgib, et kestlikku arengut käsitlev peatükk ei ole hõlmatud riikidevaheliste vaidluste lahendamise mehhanismiga, vaid kaubanduse ja kestliku arengu spetsiifilise mehhanismiga, mis ei näe ette kaubandussoodustuste peatamist; on seisukohal, et liit võiks muude võimaluste hulgas kaaluda sanktsioonidel põhineva lähenemisviisi lisamist kaubanduse ja kestliku arengu peatükki; rõhutab kohustuslike ja jõustatavate sätete olulisust kaubanduse ja kestliku arengu peatükis, et aidata tõhusalt kaasa töötajate õiguste ja keskkonnastandardite tugevdamisele, sealhulgas ettevõtja vastutuse suurendamisele;

6. nõuab tulemusliku järelevalve- ja jõustamismehhanismi tugevdamist; palub komisjonil alati lisada inimõigused oma mõjuhinnangutesse ja see puudutab ka mõjuhinnanguid kaubanduslepingute kohta, millel on märkimisväärne majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju;

7. tuletab meelde, et ELi ja Vietnami suhted põhinevad partnerlus- ja koostöölepingul, mis hõlmab mittemajanduslikke valdkondi, sealhulgas poliitilist dialoogi, inimõigusi, haridust, teadust ja tehnoloogiat, õigust, varjupaika ja rännet;

8. rõhutab vajadust järgida arengukoostöö eesmärkidega kooskõlas oleva poliitika põhimõtet kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 208;

9. nõuab tungivalt, et komisjon eraldaks konkreetsed rahalised vahendid kodanikuühiskonna organisatsioonidele, näiteks riiklikele nõuanderühmadele, et täita kaubanduse ja kestliku arengu peatüki põhieesmärke, mis hõlmavad kohustuste suuremat seiret, tegevuskavade väljatöötamist valdkondades, kus on tuvastatud probleeme, ning vaidluste lahendamise protsessi käivitamist juhul, kui ei järgita tegevuskavasid; märgib, et sisenõuanderühm peab olema kodanikuühiskonna tegelik esindaja ja kaasama ka neid osalisi, kes esindavad inimõiguste, töötajate õiguste ja keskkonnakaitse edendamist toetavaid organisatsioone; peab kahetsusväärseks, et sisenõuanderühma volitused piirduvad üksnes kaubanduse ja kestliku arengu peatüki järelevalvega; nõuab tungivalt, et EL ja Vietnam kasutaksid vabakaubanduslepingu sätteid täiel määral, et aidata kaasa inimõiguste tugevdamisele Vietnamis; kordab, kui oluline on hästi välja arendatud kahepoolne ELi ja Vietnami inimõigustealane dialoog, eelkõige vabakaubanduslepingu ja investeeringute kaitse lepingu (IPA) institutsioonilises raamistikus ja menetlustes; peab kahetsusväärseks, et soolise võrdõiguslikkuse edendamist ja naiste mõjuvõimu suurendamist ei ole vabakaubanduslepingus esile tõstetud;

10. väljendab heameelt, et Vietnam ratifitseeris esimese sammuna ILO kaheksast põhikonventsioonist kuus, nimelt konventsiooni nr 29 sunniviisilise töö kohta, nr 100 ja nr 111 diskrimineerimise keelu kohta, nr 138 ja nr 182 laste töö kohta ning viimati konventsiooni nr 98 organiseerumisõiguse ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta; nõuab tungivalt, et Vietnami valitsus ratifitseeriks kiiresti ka puuduolevad konventsioonid nr 105 sunniviisilise töö kohta ja nr 87 ühinemisvabaduse kohta, ning rõhutab, kui oluline on tagada, et enne seda, kui Euroopa Parlament ratifitseerib vabakaubanduslepingu, võetaks kõik need konventsioonid selge ajakava järgi rangelt ja kiiresti üle Vietnami õigussüsteemi ning tagataks nende kehtivus; kutsub Vietnami ametivõime üles muutma riigi karistusseadustikku vastavalt nende konventsioonide ratifitseerimisele;

11. rõhutab, et vastavalt määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava määrus) artikli 4 lõike 1 punktile b kaotab Vietnami Sotsialistlik Vabariik pärast vabakaubanduslepingu sõlmimist ja jõustumist abikõlbliku riigi staatuse, kellel on üldiste tariifsete soodustuste kava üldise korra järgi õigus saada tariifseid soodustusi; avaldab lootust, et vabakaubandusleping aitab kaasa Vietnami Sotsialistliku Vabariigi majanduskasvule, arengule ja tööhõivele suuremal määral kui üldiste tariifsete soodustuste kava;

12. kiidab heaks Vietnami võetud kohustuse vaadata läbi ja kiiresti ratifitseerida tööseadustik, mis võimaldab tõhusalt moodustada sõltumatuid ametiühinguid ja tagada kõikidele inimväärne töö; peab eriti oluliseks soolise võrdõiguslikkuse edendamist ja praktilist elluviimist, samuti naiste mõjuvõimu suurendamist ning lastekaitse tugevdamist; palub komisjonil partnerlus- ja koostöölepingu raames aktiivselt toetada projekte lapstöö kasutamise ja naiste sunniviisilise töö vastu võitlemiseks, et parandada nende rühmade töötingimusi; rõhutab, et soolist ebavõrdsust ei tohiks enam käsitleda ainuüksi sotsiaalse teemana, vaid ka majandusliku probleemina, mis on kaasava ja kestliku majanduskasvu saavutamise peamine probleem; palub komisjonil jälgida tähelepanelikult arenguid ja hoida Euroopa Parlamenti olukorraga korrapäraselt kursis;

13. rõhutab, et inimõiguste või Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustuste rikkumise korral on olukorra parandamiseks vaja võtta parandusmeetmeid; juhib tähelepanu sellele, et kestlikku arengut käsitlevat peatükki tuleb hoolikalt ja rangelt jälgida ning selle jõustamist tuleb käsitleda prioriteedina;

14. tuletab meelde vajadust kohandada kaubanduspoliitikat, et toetada riiklikke jõupingutusi Pariisi kokkuleppega võetud kohustuste täitmiseks kliimamuutuste vastu võitlemisel; rõhutab sellega seoses vajadust viia ELi ja Vietnami vaheline vabakaubandusleping kooskõlla Vietnamiga sõlmitud ELi ja FLEGTi lepinguga, eelkõige lisades selle kaubandust ja kestlikku arengut käsitlevatesse peatükkidesse siduvad ja jõustatavad sätted ebaseadusliku metsaraie, metsade hävitamise, metsade seisundi halvenemise ja maa hõivamise peatamiseks; rõhutab, et oluline on tõhus järelevalve nende sätete üle; rõhutab eriti, et sellise meetme puhul tuleb iseäranis arvestada põlisrahvaste ja metsast sõltuvate kogukondade õigustega ning vajaduse korral ILO konventsioonist nr 169 (põlisrahvaste ja hõimurahvaste kohta) tulenevate õigustega;

15. märgib, et Vietnam on üks riikidest, mis on kliimamuutuste mõjude, eelkõige äärmuslike ilmastikunähtuste, nagu tormide ja üleujutuste suhtes kõige haavatavam; nõuab tungivalt, et Vietnami valitsus kehtestaks tõhusad kohanemismeetmed ning tagaks keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse kaitset käsitlevate õigusaktide tõhusa rakendamise;

16. tuletab meelde, et komisjon väljastas 2017. aasta oktoobris Vietnamile nn kollase kaardi, kuna Vietnamil ei õnnestunud tulemuslikult võidelda ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata (ETR) kalapüügi vastu; nõuab tungivalt, et Vietnami valitsus järgiks enne ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu ratifitseerimist tõhusalt ELi soovitusi;

17. märgib, et Vietnamis esineb jätkuvalt inimõiguste ja sotsiaalsete õiguste rikkumisi, ning on seisukohal, et Vietnami ametivõimud peavad sellega seoses rohkem pingutama; palub Vietnami valitsusel kohaldada surmanuhtluse suhtes moratoorium koos eesmärgiga surmanuhtlus täielikult kaotada;

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine

Viited

2018/0356M(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

DEVE

24.10.2019

Raportöör

 nimetamise kuupäev

Tomas Tobé

4.9.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

0:

14

6

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

14

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Norbert Neuser

 

6

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

4

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 


 

 

 

KALANDUSKOMISJONI ARVAMUS (3.12.2019)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

(2018/0356M(NLE))

Arvamuse koostaja: Pietro Bartolo 

 

ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

 võttes arvesse ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu artiklit 13.9,

 võttes arvesse Vietnamisse saadetud teabekogumismissiooni (28. oktoober – 1. november 2018) järeldusi ja komisjoni 2018. mais antud hinnangut riigi edusammude kohta võitluses ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga pärast seda, kui komisjon teatas 23. oktoobril 2017 nn kollase kaardi esitamisest,

 võttes arvesse määruse (EL) nr 1380/2013 (ühise kalanduspoliitika kohta) artikli 28 lõike 2 punkti b[17],

 võttes arvesse 30. mai 2018. aasta resolutsiooni kontrollimeetmete rakendamise kohta, et teha kindlaks kalandustoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele[18],

 võttes arvesse komisjoni 14. oktoobri 2015. aasta teatist „Kaubandus kõigile: vastutustundlikuma kaubandus- ja investeerimispoliitika poole“ (COM(2015) 497),

A. arvestades, et ELi ja Vietnami vahelise vabakaubanduslepingu artiklis 13.9 tõdetakse mere bioloogiliste ressursside ja mereökosüsteemide kaitse ja säästva majandamise ning säästva vesiviljeluse edendamise olulisust, ning nähakse ette teha koostööd võitluses ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu;

B. arvestades, et 2017. aastal väljastas Euroopa Liit Vietnamile nn kollase kaardi, mida kohaldatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastases võitluses koostööd mittetegeva riigi suhtes senini, kuna Vietnami kontrollisüsteemis on tõsiseid puudusi;

C. arvestades, et mõned kalapõhised tooted, näiteks CN-koodide 1604 14 21 ja 1604 14 26 alla kuuluvad tooted, ei kuulu vabakaubanduslepingu tollimaksuvaba režiimi alla, kuna tegemist on Euroopa Liidu jaoks nö tundlike toodetega;

D. arvestades, et ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki peetakse merede organiseeritud kuritegevuseks, millel on katastroofiline keskkonna- ja sotsiaalmajanduslik mõju kogu maailmas ning mis tekitab Euroopa kalatööstuse jaoks kõlvatut konkurentsi;

E. arvestades, et Vietnam on maailma suuruselt neljas kalatootja, kellele järgneb Euroopa Liit, ning samuti vesiviljelustoodete suuruselt neljas tootja;

F. arvestades, et EL on väärtuse poolest maailma suurim kalandus- ja vesiviljelustoodetega kaupleja, kelle kaubandusmaht oli 2017. aastal üle 2,3 miljardi euro; arvestades, et EL impordib üle 65% tarbitavatest kalatoodetest ja on üks suurimaid välisinvestoreid Vietnamis;

G. arvestades, et Vietnam on seni ELi kvaliteedikavade raames taganud kaitstud päritolunimetusena kaitse ühele geograafilise tähisega tootele – kalakastme sordile Phú Quốc; arvestades, et vabakaubanduslepingus on sätestatud 169 ELi geograafilise tähise kaitse veinidele, kangetele alkohoolsetele jookidele ja toiduainetele Vietnamis ning vastastikune 39 Vietnami geograafilise tähise kaitse ELis;

H. arvestades, et Vietnam on 95 miljoni inimesega turg, kus on kala ja vesiviljelustoodete tarbimise pikaajalised traditsioonid, ning arvestades, et Vietnam on ELi suuruselt teine kaubanduspartner Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) piirkonnas; rõhutab majanduskasvu potentsiaali ja märkimisväärset kasu, mida Euroopa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad võivad kalandusest saada, ning peab seda majandusharu on Euroopa heaolu ja innovatsiooni jaoks eluliselt tähtsaks;

1. tunnustab ja hindab asjaolu, et Vietnami valitsus võttis 2017. aastal vastu uue kalandussektorit käsitleva raamseaduse, milles võetakse arvesse rahvusvahelisi ja piirkondlikke kohustusi, kokkuleppeid ja komisjoni soovitusi, samuti mitmesuguseid seaduse jõudu mitteomavaid dokumente; kiidab heaks kooskõlastatud jõupingutused, et teavitada kalureid õigusnormidest ning koordineeritud järelevalve-, kontrolli- ja jõustamisstruktuuride loomisest, mille eesmärk on tõhus võitlus ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu ning selle tõkestamine, samuti tunnustab Vietnami võetud kohustust esitada oma riiklik rakenduskava vabakaubanduslepingu sätete täitmiseks;

2. on mures Vietnami kalurite ebaseaduslike paatide (nn sinised paadid) pärast, millega on viimastel aastatel sisenetud mitmete naaberriikide, nagu Tai, Filipiinid, Indoneesia ja Malaisia, territoriaalvetesse, samuti selliste Vaikse ookeani piirkonna riikide vetesse nagu Palau, Mikroneesia, Paapua Uus-Guinea, Saalomoni Saared, Vanuatu ja Uus-Kaledoonia ning Austraalia territoriaalvetesse, ning see on tekitanud majanduslikke, sotsiaalseid ja julgeolekuprobleeme mõjutatud riikidele ja kogu piirkonnale; väljendab lootust, et ametivõimude jõupingutused teenivad koheselt nii ELi ja Vietnami suhete kui ka laiema Kagu-Aasia piirkonna stabiilsuse huve;

3. väljendab heameelt vabakaubanduslepingu kaubanduse ja kestliku arengu peatükis sätestatud koostööraamistiku üle, mis käsitleb säästva vesiviljeluse edendamist ja partnerite vahelise koostöö tugevdamist võitluses ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu;

4. rõhutab, kui oluline on tugevdada konstruktiivset dialoogi Vietnamiga, et edukalt lahendada ebaseaduslikust kalapüügist tulenevaid ülemaailmseid probleeme, ning on seisukohal, et vabakaubandusleping on ergutav signaal Vietnamile kahekordistada oma jõupingutusi, et luua ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tõhusaks võitlemiseks kiiresti regulatiivne ja kontrolliraamistik;

5. rõhutab, et vabakaubanduslepingu jõustumine võib luua tingimused ulatuslikuks ja viljakaks koostööks lepinguosaliste vahel, et tulemuslikult rakendada selle kestlikku arengut käsitlevaid sätteid; rõhutab asjaolu, et vabakaubanduslepingu nõuetekohane rakendamine võiks edendada Vietnami vastavust ELi standarditele keskkonna, kalanduse juhtimise, töötajate õiguste ja sotsiaalsete õiguste valdkonnas, ning on seisukohal, et ratifitseerimisega viivitamine kahjustaks ELi usaldusväärsust ja mõjuvõimu Vietnami suhtes, samuti ELi üldisi geostrateegilisi eesmärke ASEANi piirkonnas;

6.  tunnustab suuremat kogu piirkonda hõlmavat kalandusalast koostööd ASEANi liikmesriikide vahel; tunnustab Vietnami võetud kohustust tegeleda ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga, taotledes Vaikse ookeani lääne- ja keskosa kalanduskomisjoni (WCPFC) täisliikmeks saamist ja ühinedes 3. jaanuaril 2019 sadamariigi meetmete lepinguga (PSMA), mis on esimene siduv rahvusvaheline leping, milles käsitletakse konkreetselt ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki ning mis mõlemad võimaldavad ELil ja Vietnamil süvendada koostööd ja töötada välja ulatuslikumad meetmed ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks;

7. rõhutab Vietnami ametivõimude ees seisvaid ülisuuri probleeme seoses riigi väga killustatud kalalaevastiku liigse püügivõimsusega ja mereressursside liigkasutusega;

8. juhib tähelepanu töötajate õiguste rasketele rikkumistele, millest Vietnami kalatööstusega seoses on teatatud; peab sellega seoses kahetsusväärseks asjaolu, et Vietnam ei ole veel ratifitseerinud ILO kalandustöö konventsiooni (ILO C188), ning nõuab tungivalt, et Vietnami ametivõimud teeksid seda enne vabakaubanduslepingu jõustumist;

9.  et kindlustada ELi ja Vietnami ettevõtjatele võrdsed tingimused, vältida kõlvatut konkurentsi ja tagada, et ükski Vietnami toode ei pärine ebaseaduslikust, teatamata ja reguleerimata kalapüügist, nõuab tungivalt Vietnami ametiasutustelt, et nad tagaksid, et ELi turule eksporditavad kalandustooted oleksid täielikult jälgitavad ning vastaksid enne ELi turule sisenemist ELi üldistele tervishoiu-, keskkonna-, sotsiaal- ja fütosanitaarnõuetele;

10. rõhutab vajadust teha täiendavaid jõupingutusi, et tagada uue õigusraamistiku tõhus rakendamine ja jõustamine, eelkõige provintsi tasandil, ning teavitada kalandussektori kohalikke sidusrühmi nõuete täitmise tähtsusest;

11. tuletab meelde, et kalandus- ja vesiviljelustooted on investeeringute seisukohast tingimuslikud sektorid, nagu on kirjeldatud Vietnami investeerimisraamistikus, mis keelab muu hulgas kõik keskkonnale kahjulikuks peetavad investeeringud;

12. ergutab Vietnami ametiasutusi eraldama piisavalt rahalisi vahendeid ja inimressursse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks nii riiklikul kui ka provintsi tasandil ning tõhustama teadlikkuse suurendamise kampaaniaid ja suutlikkuse suurendamise algatusi, et takistada antibiootikumide väärkasutamist vesiviljeluses ja vältida antimikroobikumiresistentsuse levikut;

13. rõhutab, kui oluline on poliitikavaldkondade sidusus ELi algatuste vahel, eelkõige kaubanduse ja keskkonnakaitse valdkonnas; rõhutab, et kaubanduslepingud tuleb siduda ja viia kooskõlla ühise kalanduspoliitikaga, sealhulgas ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemise ELi poliitikaga, ning vabakaubanduslepingu kaubandust ja kestlikku arengut käsitleva peatüki sätteid tuleb järgida ja järjepidevalt käsitleda; kutsub seetõttu komisjoni üles tagama ELi erinevate kestliku arengu poliitikavaldkondade, sealhulgas säästva kalanduse ja vesiviljeluse tõhusa süvalaiendamise tulevastesse kaubanduslepingutesse ja kestliku arengu poliitikavaldkondade sidususe neis lepingutes;

14. rõhutab, et kalandus- ja vesiviljelustoodetega kauplemise ning soodustariifidega peaksid kaasnema sellised tingimused nagu kontroll, järelevalve, auditeerimine ja Vietnami tegevuskava (ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemiseks) rakendamise saavutuste ning Vietnami poolt vabakaubanduslepingu artikli 13.9 alusel võetud kohustuste läbivaatamine;

15. väljendab muret 11 500 tonni tuunikalakonservide nulltariifiga ELi eksporditavate kaupade kvoodi hulka lisamise pärast ja selle mõju pärast ELi konservitööstuse konkurentsivõimele, pidades eelkõige silmas Vietnamile väljastatud kollast kaarti seoses puudustega ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemisel; peab vajalikuks muuta see kvoot sõltuvaks selliste puuduste kõrvaldamisest ning jälgida selle kvoodi mõju ELi tööstusele ja turule;

16. väljendab pettumust vabakaubanduslepingu artikli 12.26 lõike 2 sätete üle, mis põhimõtteliselt ei võimalda lisada toodet nende geograafiliste tähiste loetellu, mida tuleb kaitsta asjaomase lepinguosalise territooriumil, kui see toode on vabakaubanduslepingu allkirjastamise kuupäeval juba kantud ükskõik kumma lepinguosalise asjaomasesse registrisse; rõhutab sellega seoses, kui oluline on lisada kõik ELi kalandustooted, mis on kaitstud geograafilise tähisega, intellektuaalomandit käsitleva vabakaubanduslepingu 12. peatükki;

17. tuletab meelde, et nn kollase kaardi teatist tuleks käsitada vahendina, millega ergutada Vietnami ametivõime võitlema ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu; on veendunud, et kollase kaardi pikendamisega peaksid kaasnema selged tegevuseesmärgid ja tähtajad, et rakendada vajalikke meetmeid ja anda sellele sanktsioonile konstruktiivne mõõde; tuletab lisaks meelde, et kollase kaardi kehtetuks tunnistamine peab sõltuma kõigi ELi poolt 2017. aastal tehtud soovituste täielikust ja tõhusast rakendamisest;

18. palub komisjonil anda Vietnamile konkreetset rahalist ja tehnilist abi, et hõlbustada mereandide keskkonnasäästlikkuse standardite rakendamist; kutsub lisaks komisjoni üles pakkuma Vietnami kalandusettevõtjatele stiimuleid, et aidata täita keskkonnasäästlikkuse standardeid;

19. rõhutab vastutustundliku kaubanduspoliitika tähtsust kestliku arengu eesmärkide rakendamise vahendina;

20.  tuletab meelde, et ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata kalapüüki käsitlev määrus on kõige tõhusam vahend säästva kalapüügi tagamiseks ülemaailmsel tasandil, ning väljendab muret sooduskaubandustingimuste andmise pärast riigile, kelle suhtes kohaldatakse kollase kaardi menetlust; kutsub komisjoni üles jätkama Vietnami jõupingutuste jälgimist, tagamaks, et riik teeb ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu võitlemisel jätkuvalt edusamme, ning kasutama täiel määral kõiki komisjoni käsutuses olevaid vahendeid, sealhulgas nn punast kaarti, kui Vietnam ei täida säästva kalapüügi ning kala ja mereandide ohutu ELi turule importimise tingimusi; kutsub komisjoni üles nägema tulevastes lepingutes ette kaitsemeetmed, näiteks võimaluse peatada kalandustoodete soodustariifid kuni kollase kaardi tühistamiseni.


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

 

22

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

NI

Rosa D'Amato

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

2

GUE/NGL

João Ferreira

NI

June Alison Mummery

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 


 

 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine

Viited

2018/0356M(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

17.1.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

INTA

24.10.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

AFET

24.10.2019

DEVE

24.10.2019

PECH

24.10.2019

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Endised raportöörid

Jan Zahradil

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.1.2020

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

9

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Saskia Bricmont

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 209 lg 7)

Nicolas Bay

Esitamise kuupäev

28.1.2020

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

9

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Nicolas Bay, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

2

0

NI

James Wells

S&D

Jude Kirton-Darling

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

 

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika