Menettely : 2018/0356M(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0017/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0017/2020

Keskustelut :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Äänestykset :

PV 12/02/2020 - 11.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0027

<Date>{28/01/2020}28.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0017/2020</NoDocSe>
PDF 236kWORD 91k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>

<Titre>johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Kansainvälisen kaupan valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Geert Bourgeois</Depute>

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä

(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06050/2019),

 ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan väliseksi vapaakauppasopimukseksi (06051/2019),

 ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä (0000/2019),

 ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan 1 kohdan, 100 artiklan 2 kohdan, 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0023/2019),

 ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin Brysselissä 27. kesäkuuta 2012 ja joka tuli voimaan lokakuussa 2016[1],

 ottaa huomioon 17. lokakuuta 2019 allekirjoitetun osallistumista koskevan puitesopimuksen, joka helpottaa Vietnamin osallistumista Euroopan unionin johtamiin siviili- ja sotilasalan kriisinhallintaoperaatioihin ja osoittaa molempien osapuolten olevan vahvasti sitoutuneita sääntöihin perustuvaan monenväliseen lähestymistapaan kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden alalla,

 ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 11 kohdan nojalla 16. toukokuuta 2017 antaman lausunnon 2/15[2], jota komissio pyysi 10. heinäkuuta 2015,

 ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman uudesta eteenpäin suuntautuvasta ja innovatiivisesta tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategiasta[3],

 ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa: Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa”,

 ottaa huomioon neuvoston 22. joulukuuta 2009 tekemän päätöksen jatkaa neuvotteluja kahdenvälisistä vapaakauppasopimuksista Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa,

 ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2007 annetut neuvotteluohjeet ASEANin jäsenvaltioiden kanssa tehtävää alueidenvälistä vapaakauppasopimusta varten,

 ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman Vietnamista[4],

 ottaa huomioon 14. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman sananvapaudesta Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapauksesta[5],

 ottaa huomioon 15. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman Vietnamista, erityisesti poliittisten vankien tilanteesta[6],

 ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen 26. helmikuuta 2016 asiassa 1409/2014/MHZ tekemän päätöksen, joka koskee sitä, ettei komissio tehnyt ennen EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen tekemistä arviointia sen ihmisoikeusvaikutuksista[7],

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen V osaston unionin ulkoisesta toiminnasta,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91, 100, 168 ja 207 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

 ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät lapsityöstä,

 ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät yritystoiminnasta ja ihmisoikeuksista,

 ottaa huomioon EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen taloudelliset vaikutukset[8],

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston vuonna 2019 tekemän Vietnamia koskevan yleisen määräaikaisarvioinnin,

 ottaa huomioon Vietnamiin 28. lokakuuta – 1. marraskuuta 2018 tekemänsä tiedonhankintamatkan päätelmät ja komission toukokuussa 2018 antaman arvion Vietnamin edistymisestä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) torjunnassa komission annettua 23. lokakuuta 2017 ”keltaisen kortin”,

 ottaa huomioon ... antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman[9] esityksestä päätökseksi,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohdan,

 ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan ja kalatalousvaliokunnan lausunnot,

 ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A9-0017/2020),

A. toteaa, että Vietnam on Euroopan unionille strateginen kumppani ja että EU:n ja Vietnamin yhteisenä tavoitteena on edistää kasvua ja työllisyyttä, parantaa kilpailukykyä, torjua köyhyyttä ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet ja osapuolet ovat vahvasti sitoutuneet avoimeen, sääntöihin perustuvaan kauppaan ja monenväliseen kauppajärjestelmään;

B. toteaa, että tämä on toinen EU:n ja ASEANin jäsenvaltion kahdenvälinen kauppasopimus ja tärkeä askel kohti alueidenvälistä vapaakauppasopimusta; toteaa, että tämä sopimus sekä EU:n ja Singaporen tasavallan välinen vapaakauppasopimus, jolle parlamentti antoi hyväksyntänsä 13. helmikuuta 2019, toimivat myös malleina sopimuksille, joista EU neuvottelee parhaillaan muiden ASEANin tärkeimpien talouksien kanssa;

C. ottaa huomioon, että ennusteiden mukaan 90 prosenttia maailman talouskasvusta syntyy tulevaisuudessa Euroopan ulkopuolella ja huomattava osa siitä keskittyy Aasiaan;

D. toteaa, että Vietnam liittyi WTO:n jäseneksi vuonna 2007 ja se on nyt avoin ja vapaakauppamyönteinen kansantalous, kuten sen 56 maan kanssa tekemät 16 kauppasopimusta osoittavat;

E. toteaa, että Vietnam on yksi kattavan ja edistyksellisen Tyynenmeren kumppanuussopimuksen perustajista ja osallistui alueellista kattavaa talouskumppanuutta koskeviin neuvotteluihin, jotka saatiin hiljattain päätökseen;

F. toteaa, että Vietnamin talous on kukoistava, kilpailukykyinen ja verkottunut ja maassa on lähes sata miljoonaa asukasta, kasvava keskiluokka ja nuorta ja dynaamista työvoimaa, vaikka se onkin edelleen alemman keskitulotason talous, jolla on erityisiä kehityshaasteita, mikä käy ilmi sen sijoituksesta UNDP:n inhimillisen kehityksen indeksissä, jossa se on tällä hetkellä 116. sijalla 189 maan joukossa;

G. toteaa myös, että Vietnam on ASEANin nopeimmin kasvavia jäsenmaita, jonka BKT:n kasvu oli vuosina 2000–2018 keskimäärin 6,51 prosenttia; ottaa huomioon, että Vietnamin arvioidaan jatkavan kasvuaan yhtä voimakkaasti tulevinakin vuosina;

H. ottaa huomioon, että EU on tällä hetkellä Vietnamin kolmanneksi tärkein kauppakumppani Kiinan ja Etelä-Korean jälkeen ja sen toiseksi suurin vientimarkkina-alue Yhdysvaltojen jälkeen; toteaa, että vienti EU:sta Vietnamiin on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana arviolta keskimäärin 5–7 prosentin vuosivauhtia; ottaa huomioon, että komission toteuttamassa taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ennustettiin EU:n yritysten saavan vuoteen 2035 mennessä 8 miljardin euron vientihyödyn, kun taas Vietnamin viennin EU:hun odotetaan kasvavan 15 miljardilla eurolla; katsoo, että on tärkeää huolehtia siitä, että kaikki yritykset ja erityisesti pk-yritykset pystyvät hyödyntämään tämän sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla;

I. toteaa, että neuvosto on korostanut, että on EU:n etujen mukaista jatkaa johtavassa roolissa Agenda 2030:n täytäntöönpanossa johdonmukaisella, kattavalla ja tehokkaalla tavalla, sillä se on EU:n ensisijainen tavoite, joka hyödyttää kansalaisia ja ylläpitää EU:n uskottavuutta Euroopassa ja maailmanlaajuisesti; ottaa huomioon, että kaikille komission jäsenehdokkaille lähettämässään toimeksiantokirjeessä komission puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen painotti, että kukin komission jäsen varmistaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen toimialallaan;

J. ottaa huomioon, että Vietnamilla on edelleen edessään haasteita, jotka liittyvät kestävään kehitykseen, ihmisoikeuksiin, poliittisiin oikeuksiin ja kansalaisoikeuksiin, erityisesti vähemmistöjen tilanteeseen, perusvapauksiin, uskonnonvapauteen ja lehdistönvapauteen, sekä luonnonvarojen (esimerkiksi hiekan, kalavarojen ja puutavaran) hyödyntämiseen, jätehuoltoon ja ympäristön pilaantumiseen; pitää valitettavana, että EU:lla ja Vietnamilla on edelleen erilaisia näkemyksiä kansainvälisten ihmisoikeuselinten Vietnamia koskevista suosituksista ja niiden täytäntöönpanosta, esimerkiksi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvistä suosituksista; ottaa huomioon, että vankien pakkotyö on edelleen huolenaihe Vietnamissa;

K. toteaa, että Vietnam on vuonna 1986 aloitetuista taloudellisista ja poliittisista uudistuksista huolimatta edelleen yksipuoluejärjestelmä, joka ei tunnusta perusvapauksia, kuten yhdistymisvapautta, sananvapautta, uskonnonvapautta eikä lehdistönvapautta; ottaa huomioon, että Euroopan ulkosuhdehallinto kuvasi Vietnamin hallinnon noudattamaa sortopolitiikkaa ja maassa tapahtuvia vakavia ja järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia EU:n vuosikertomuksessa ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja toi siinä esiin varsinkin poliittisten vankien määrän kasvun maassa;

L. huomauttaa kehottaneensa 15. marraskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa, että Vietnamin hallitus kumoaa, tarkistaa tai muuttaa kaikki sortavat lait, erityisesti rikoslain; toteaa, että Vietnam ei vastannut tähän kehotukseen; ottaa huomioon, että Vietnam ei hyväksynyt mitään viimeisimmän yleisen määräaikaisarvioinnin yhteydessä maaliskuussa 2019 annettuja suosituksia rikoslainsäädännön kohtuuttomien säännösten muuttamisesta tai kumoamisesta;

M. toteaa, että EU:n ja Vietnamin välisessä vapaakauppasopimuksessa tunnustetaan meren elollisten luonnonvarojen ja ekosysteemien suojelun ja kestävän hoidon sekä vastuullisen ja kestävän vesiviljelyn edistämisen merkitys ja sen 13.9 artiklassa määrätään yhteistyöstä LIS-kalastuksen torjumiseksi;

N. ottaa huomioon, että jotkin kalatuotteet, kuten CN-koodeihin 1604 14 21 ja 1604 14 26 kuuluvat tuotteet, eivät kuulu vapaakauppasopimuksen tullittomuusjärjestelmän piiriin, koska ne on luokiteltu Euroopan unionin kannalta aroiksi tuotteiksi;

O. ottaa huomioon, että LIS-kalastusta pidetään merten järjestäytyneenä rikollisuutena, jolla on maailmanlaajuisesti tuhoisia ympäristövaikutuksia ja sosioekonomisia vaikutuksia ja joka luo epäreilua kilpailua Euroopan kalastusalalle;

P. ottaa huomioon, että Vietnam on maailman neljänneksi suurin kalantuottaja ennen Euroopan unionia ja neljänneksi suurin vesiviljelytuotteiden tuottaja;

Q. ottaa huomioon, että EU on maailman suurin kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppamahti, kun tarkastellaan kaupan arvoa, joka oli vuonna 2017 yli 2,3 miljardia euroa; ottaa huomioon, että EU:ssa kulutetuista kalatuotteista yli 65 prosenttia tuodaan EU:n ulkopuolelta ja EU on yksi suurimmista ulkomaisista investoijista Vietnamissa;

R. ottaa huomioon, että Vietnam on tähän mennessä saanut EU:n laatujärjestelmien piirissä suojatun alkuperänimityksen yhdelle tuotteelle, jolla on maantieteellinen merkintä, eli Phú Quốc -kalakastikkeelle; ottaa huomioon, että vapaakauppasopimuksessa määrätään, että 169 viinejä, väkeviä alkoholijuomia ja elintarvikkeita koskevaa EU:n maantieteellistä merkintää suojataan Vietnamissa ja vastavuoroisesti 39 Vietnamin maantieteellistä merkintää suojataan EU:ssa;

S. ottaa huomioon, että Vietnamin markkinoilla on 95 miljoonaa ihmistä, joilla on pitkät perinteet kala- ja vesiviljelytuotteiden kulutuksessa, ja että Vietnam on EU:n toiseksi suurin kauppakumppani ASEANin alueella; toteaa, että kalatalousala voi tarjota eurooppalaisille pk-yrityksille erittäin suurta kasvupotentiaalia ja merkittäviä hyötyjä; pitää alaa elintärkeänä Euroopan vaurauden ja innovoinnin kannalta;

1. painottaa, että EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus on nykyaikaisin, kattavin ja kunnianhimoisin EU:n ja kehitysmaan välillä koskaan tehty sopimus ja sen pitäisi toimia vertailukohtana EU:n muulle toiminnalle kehitysmaiden kanssa etenkin ASEANin alueella; muistuttaa, että Vietnam pysyy GSP-edunsaajamaana kahden vuoden siirtymäkauden ajan vapaakauppasopimuksen voimaantulosta;

2. toteaa, että neuvottelut aloitettiin kesäkuussa 2012 ja saatettiin päätökseen 14 neuvottelukierroksen jälkeen joulukuussa 2015, ja pitää valitettavana, että sopimuksen tuominen allekirjoitettavaksi ja ratifioitavaksi on sittemmin viivästynyt ja etenkin sitä, että neuvosto ei pyytänyt Euroopan parlamentin hyväksyntää hyvissä ajoin ennen Euroopan parlamentin vaaleja;

3. painottaa sopimuksen taloudellista ja strategista merkitystä, sillä EU:lla ja Vietnamilla on yhteiset tavoitteet, joita ovat kasvun ja työllisyyden edistäminen, kilpailukyvyn vahvistaminen, köyhyyden torjunta, sääntöihin perustuvan monenvälisen kauppajärjestelmän vahvistaminen, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen sekä työntekijöiden oikeuksien ja perusvapauksien tukeminen; korostaa geopoliittisia näkökohtia, joiden johdosta EU:n kumppanit Kaukoidässä ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita monimutkaisessa paikallisessa geotaloudellisessa toimintaympäristössä;

4. toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaan unionin toiminta kansainvälisellä tasolla perustuu demokratian ja oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden, ihmisarvon kunnioittamisen, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteisiin sekä YK:n peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamiseen; korostaa tarvetta noudattaa periaatetta, jonka mukaan toimintapolitiikat on mukautettava kehitysyhteistyötavoitteisiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklan mukaisesti;

5. korostaa sopimuksen tärkeyttä EU:n yritysten kilpailukyvylle alueella; toteaa, että eurooppalaiset yritykset kohtaavat yhä enemmän kilpailua maista, joiden kanssa Vietnamilla on jo vapaakauppasopimuksia, joista voidaan mainita etenkin kattava ja edistyksellinen Tyynenmeren kumppanuussopimus;

6. toivoo, että sopimus yhdessä EU:n ja Singaporen välisen vapaakauppasopimuksen kanssa edistää entisestään tiukkojen vaatimusten ja sääntöjen muodostumista ASEANin alueelle ja viitoittaa osaltaan tietä tulevalle alueidenväliselle kauppa- ja investointisopimukselle; tähdentää, että sopimus on myös vahva viesti vapaan, reilun ja vastavuoroisen kaupan puolesta aikana, jolloin protektionismi on kasvussa ja monenväliseen sääntöihin perustuvaan kauppaan kohdistuu vakavia haasteita; korostaa, että sopimus auttaa EU:ta vahvistamaan läsnäoloaan ASEANin alueella ottaen huomioon, että äskettäin saatiin päätökseen alueellista kattavaa talouskumppanuutta koskevat neuvottelut ja kattava ja edistyksellinen Tyynenmeren kumppanuussopimus tuli voimaan; tähdentää myös, että sopimus antaa EU:lle mahdollisuuden edistää normejaan ja arvojaan alueella; toteaa jälleen antavansa täyden tukensa monenvälisyydelle ja pitävänsä tärkeänä WTO:n kestävää ja kunnianhimoista uudistusta, jolla voidaan taata sääntöihin perustuva kansainvälinen kauppa;

7. tähdentää, että sopimuksen myötä poistuu yli 99 prosenttia kaikista tulleista[10]; toteaa, että Vietnam vapauttaa tuontitulleista 65 prosenttia EU:n viennistä sopimuksen tullessa voimaan ja loput tulleista poistetaan vähitellen kymmenen vuoden kuluessa; toteaa myös, että EU vapauttaa 71 prosenttia tuonnistaan sopimuksen tullessa voimaan ja seitsemän vuoden kuluttua 99 prosenttia tuonnista on tullitonta; huomauttaa, että sopimukseen tulee myös erityismääräyksiä, jotka koskevat EU:n vientiin kohdistuvia tullien ulkopuolisia kaupan esteitä, jotka muodostavat usein merkittävän esteen pk-yrityksille; katsoo, että EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus voi auttaa korjaamaan EU:n kauppavajetta Vietnamin kanssa ja hyödyntämään tämän ASEANin maan kasvupotentiaalia tulevina vuosina;

8. korostaa, että on tärkeää varmistaa tarkastusten tehokkuus ja luotettavuus muun muassa tehostamalla tulliyhteistyötä Euroopassa, jotta voidaan estää se, että sopimuksesta tulee muista maista tulevien tavaroiden sisääntuloväylä Eurooppaan;

9. toteaa, että sopimus helpottaa pääsyä Vietnamin julkisten hankintojen markkinoille julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) mukaisesti, sillä Vietnam ei ole vielä mukana GPA-sopimuksessa; painottaa, että Vietnamin kanssa tehdyn vapaakauppasopimuksen julkisia hankintoja koskevassa luvussa on saavutettu avoimuuden ja menettelyn oikeudenmukaisuuden taso, joka on verrattavissa EU:n teollisuusmaiden ja pidemmälle kehittyneiden kehitysmaiden kanssa tekemiin muihin vapaakauppasopimuksiin; tähdentää, että sopimus ei saa rajoittaa kansallisia hankintasääntöjä eikä poliittista liikkumavaraa hankinnoissa, mitä tulee hankinnan kohteelle asetettaviin vaatimuksiin tai esimerkiksi ympäristöä, työvoimaa ja työoloja koskeviin vaatimuksiin;

10. panee tyytyväisenä merkille, että sopimukseen sisältyvät alkuperäsääntöjä koskevat määräykset noudattavat EU:n lähestymistapaa ja että niiden pääpiirteet ovat aivan samat kuin EU:n GSP-järjestelmässä ja sen Singaporen kanssa tekemässä kauppasopimuksessa; kehottaa komissiota valvomaan näiden sääntöjen asianmukaista ja tarkkaa täytäntöönpanoa kiinnittäen erityistä huomiota kansalliseen sisältöön sekä torjumaan nykyistä tehokkaammin kaikenlaista manipulointia ja väärinkäyttöä, kuten kolmansista maista tulevien tuotteiden uudelleenpakkaamista;

11. toteaa, että Vietnam ei jatkossa enää voi käyttää kumulaatiota GSP-edunsaajamaihin kuuluvien alueen muiden kauppakumppaneiden kanssa voidakseen täyttää alkuperäsäännöt; korostaa, että vapaakauppasopimusten alkuperäsäännöt eivät saisi tarpeettomasti katkaista olemassa olevia arvoketjuja etenkään sellaisten maiden kanssa, jotka tällä hetkellä kuuluvat GSP-, GSP+- tai EBA-järjestelmien piiriin;

12. painottaa, että EU:n maantieteellisistä merkinnöistä suunnilleen 169 hyötyy Vietnamin markkinoilla tunnustamisesta ja suojasta, joka on verrattavissa EU-lainsäädännön mukaiseen tasoon, kun otetaan huomioon, että Vietnam on tärkeä EU:n elintarvikkeiden ja juomien vientimarkkina-alue Aasiassa; katsoo, että luetteloa olisi laajennettava lähitulevaisuudessa; tähdentää myös, että vapaakauppasopimuksen määräykset voivat vaikuttaa kielteisesti joihinkin EU:n maatalousaloihin, kuten riisialaan; kehottaakin komissiota valvomaan jatkuvasti näiden arkojen tuotteiden tuontivirtoja ja hyödyntämään täysimääräisesti suojalausekeasetuksen säännöksiä aina, kun oikeudelliset ja taloudelliset vaatimukset täyttyvät, jotta voidaan välttää EU:n maatalousaloihin kohdistuvat mahdolliset kielteiset vaikutukset, jotka ovat suoraan seurausta sopimuksen täytäntöönpanosta;

13. panee tyytyväisenä merkille vahvan terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan luvun, jonka nojalla otetaan käyttöön yhtenäinen ja avoin menettely EU:n elintarvikkeiden Vietnamiin suuntautuvan viennin hyväksyntää varten, jotta voidaan nopeuttaa EU:n vientihakemusten hyväksyntää ja välttää syrjivä kohtelu; antaa Vietnamille tunnustusta siitä, että se on sitoutunut soveltamaan samoja tuontivaatimuksia kaikista EU:n jäsenvaltioista tuotuihin vastaaviin tuotteisiin;

14. muistuttaa, että palveluissa Vietnam ylittää WTO-sitoumuksensa, mahdollistaa huomattavasti laajemman pääsyn erinäisille liiketoiminnan alasektoreille ja avaa pääsyn uusille markkinoille muun muassa pakkauspalvelujen, messu- ja näyttelypalvelujen sekä vuokraus- ja leasingpalvelujen alalla; painottaa, että Vietnam on ensimmäistä kertaa avannut rajat ylittävät korkeakoulutuspalvelut; pitää myönteisenä, että erityisten sitoumusten listalla käytetään positiivilistaa;

15. muistuttaa, että vapaakauppasopimuksen nopea ratifiointi voi auttaa Vietnamia parantamaan edelleen teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa ja se voi taata korkeimmat mahdolliset tuotantovaatimukset ja parhaan laadun kuluttajille; painottaa, että Vietnam aikoo liittyä Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn internetsopimuksiin, joiden standardien avulla pyritään estämään luovan työn tulosten luvaton käyttö tai luvaton pääsy niihin verkossa, suojelemaan omistajien oikeuksia sekä puuttumaan uuden teknologian ja uusien viestintäkeinojen aiheuttamiin tekijänoikeudellisiin ongelmiin; painottaa standardien asettamisvalmiuksien strategista merkitystä alueella, jolla ilmenee pyrkimyksiä irtautua normeista ja standardeista; toteaa jälleen, että vahvan sääntelykehyksen puute saattaisi saada aikaan kilpailua alhaisimmalla sääntelytasolla ja negatiivista kilpailua tärkeistä säännöksistä ja määräyksistä; huomauttaa, että lääkkeiden saatavuuden edistäminen on edelleen EU:n politiikan keskeinen pilari ja että sopimukseen sisältyvät lääkkeisiin liittyviä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia määräyksiä on nimenomaisesti mukautettu niin, että niissä otetaan huomioon Vietnamin kehitystaso, nykyinen sääntelykehys ja kansanterveyteen liittyvät huolenaiheet;

16. pitää valitettavana, että sopimukseen ei sisälly erillistä pk-yrityksiä koskevaa lukua, mutta toteaa, että useisiin sen osiin sisältyy kuitenkin pk-yrityksiä koskevia erilaisia määräyksiä; korostaa, että täytäntöönpanovaihe on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan ottaa käyttöön toimintasuunnitelma, jolla pk-yrityksiä autetaan hyödyntämään sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia, alkaen avoimuuden lisäämisestä ja kaiken asiaankuuluvan tiedon levittämisestä, koska tämä talouden ala on erittäin tärkeä Euroopan vaurauden ja innovoinnin kannalta; katsoo, että komission olisi sopimuksen mahdollisen tarkistamisen yhteydessä tutkittava mahdollisuutta lisätä siihen pk-yrityksiä koskeva luku;

17. panee tyytyväisenä merkille määräykset yhteistyöstä eläinten hyvinvoinnin alalla, mukaan lukien tekninen apu ja valmiuksien kehittäminen eläinten hyvinvointia koskevien tiukojen vaatimusten vahvistamiseksi, ja kannustaa osapuolia käyttämään niitä tehokkaasti hyväksi; kehottaa osapuolia laatimaan mahdollisimman pian yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin alalla koskevan toimintasuunnitelman, johon sisältyy sopimuksen piiriin kuuluvaa koulutusta, valmiuksien kehittämistä ja apua koskeva ohjelma, jotta voidaan turvata eläinten hyvinvointi lopetuksen yhteydessä ja suojella eläimiä paremmin maatiloilla ja kuljetuksen aikana Vietnamissa;

18. korostaa, että sopimuksessa määrätään EU:n oikeudesta soveltaa omia vaatimuksiaan kaikkiin unionissa myytäviin tavaroihin ja palveluihin ja muistutetaan sen ennalta varautumisen periaatteesta; painottaa, että EU:n tiukkoja vaatimuksia ei saisi koskaan pitää kaupan esteinä ja että tämä koskee myös kansallisiin lakeihin, asetuksiin ja työehtosopimuksiin sisältyviä vaatimuksia;

19. pitää valitettavana, että sopimuksessa ei ole rajat ylittävää tiedonsiirtoa koskevaa määräystä; katsoo, että sopimusta myöhemmin tarkistettaessa siihen olisi sisällytettävä tällainen tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevan EU:n lainsäädännön mukainen määräys, ja korostaa, että kaikille ratkaisuille, joihin tulevaisuudessa päädytään, on saatava parlamentin hyväksyntä; toteaa tältä osin, että yleinen tietosuoja-asetus on täysin GATS-sopimuksen yleisten poikkeusten mukainen;

20. korostaa, että Vietnamin kanssa tehtyyn vapaakauppasopimukseen sisältyy kattava ja sitova kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku, joka käsittelee työvoima- ja ympäristökysymyksiä ja joka perustuu laajalti hyväksyttyihin monenvälisiin yleissopimuksiin ja normeihin; huomauttaa, että kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun täytäntöönpanokelpoisuutta voitaisiin parantaa huomattavasti ensinnäkin harkitsemalla erilaisia täytäntöönpanon valvontamenetelmiä, muun muassa seuraamuksiin perustuvaa mekanismia viimeisenä keinona ja toiseksi uudistamalla kotimaisten neuvoa-antavien ryhmien järjestelmää, kuten parlamentti on toistuvasti kehottanut ja kuten myös EU:n uuden kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen toimeksiantokirjeessä mainitaan; tähdentää, että kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun tarkoituksena on edistää EU:n politiikan laajempia tavoitteita, jotka koskevat etenkin osallistavaa kasvua, ilmastonmuutoksen torjuntaa, työntekijöiden oikeuksien ja muiden ihmisoikeuksien edistämistä ja yleisemmin EU:n arvojen kunnioittamista; painottaa, että lisäksi sopimus toimii Vietnamissa kehityksen ja sosiaalisen edistyksen välineenä ja tukee maata sen pyrkimyksissä parantaa työntekijöiden oikeuksia sekä kehittää työsuojelua ja ympäristönsuojelua; kehottaa perustamaan pikaisesti laajoja ja riippumattomia kansallisia neuvoa-antavia ryhmiä ja huolehtimaan siitä, että niiden toiminta saadaan nopeasti käyntiin, ja kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä Vietnamin viranomaisten kanssa ja antamaan näille tarvittavaa tukea; kehottaa sekakomiteaa aloittamaan välittömästi toimet, joilla tehostetaan kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien määräysten täytäntöönpanoa;

21.  kehottaa perustamaan Vietnamin kansalliskokouksen ja Euroopan parlamentin välisen sekavaliokunnan, jotta voidaan parantaa kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun mukaisten toimenpiteiden koordinointia ja tarkastelua sekä koko sopimuksen täytäntöönpanoa; panee tyytyväisenä merkille Vietnamin kansalliskokouksen puheenjohtajan myönteisen suhtautumisen tähän toimintakehotukseen ja kehottaa neuvottelemaan pikaisesti näiden parlamenttien välisen yhteisymmärryspöytäkirjan;

22. panee tyytyväisenä merkille Vietnamin hallituksen tähän mennessä toteuttamat käytännön toimet, muun muassa työlainsäädännön ja työntekijöiden vähimmäisikää koskevan oikeudellisen kehyksen muuttamisen, jonka tavoitteena on lapsityövoiman käytön lopettaminen sekä sitoutuminen syrjimättömyyteen ja sukupuolten tasa-arvoon työelämässä; odottaa, että tätä uutta lainsäädäntöä täydennetään panemalla täytäntöön asetuksia ja että Vietnamin viranomaiset panevat sen täysimääräisesti täytäntöön mahdollisimman pian;

23. panee merkille, että lapsityövoiman käyttö on vähentynyt Vietnamissa viime vuosina, ja muistuttaa, että Vietnam oli ensimmäinen Aasian maa ja toinen maa maailmassa, joka ratifioi YK:n lapsen oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen; kehottaa Vietnamin hallitusta esittämään kunnianhimoisen etenemissuunnitelman lapsityövoiman käytön lopettamiseksi vuoteen 2025 mennessä ja pakkotyön, nykyaikaisen orjuuden ja ihmiskaupan lopettamiseksi vuoteen 2030 mennessä; toivoo ILO:n antavan arvion etenemissuunnitelmasta hyvissä ajoin ennen sopimuksen ratifiointia; kehottaa EU:ta ja Vietnamia laatimaan yhteistyössä lapsityövoiman käytön torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman, jota tuettaisiin nykyisillä EU:n ohjelmilla, sekä tarvittavat asianmukaista huolellisuutta koskevan toiminnan puitteet yrityksille;

24. painottaa, että edistysaskelista huolimatta ratkaistavana on kuitenkin vielä huomattavia haasteita, ja kehottaa Vietnamin viranomaisia toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä, jotta työntekijöiden oikeuksia voidaan edistää aktiivisemmin; pitää uudistetun työlainsäädännön hyväksymistä 20. marraskuuta 2019 myönteisenä askeleena tähän suuntaan; panee tyytyväisenä merkille myös ILO:n keskeisen yleissopimuksen nro 98 (kollektiivinen neuvotteluoikeus) ratifioinnin 14. kesäkuuta 2019 sekä Vietnamin hallituksen sitoumuksen ratifioida kaksi jäljellä olevaa keskeistä yleissopimusta eli yleissopimuksen nro 105 (pakkotyön poistaminen) vuonna 2020 ja yleissopimuksen nro 87 (ammatillinen järjestäytymisvapaus) vuonna 2023; kehottaa Vietnamin viranomaisia esittämään uskottavan etenemissuunnitelman niiden ratifiointia varten; painottaa täytäntöönpanoasetusten keskeistä merkitystä tarkistetun työlainsäädännön ja ratifioitujen ILO:n yleissopimusten täytäntöönpanossa ja korostaa siksi tarvetta sisällyttää ILO:n yleissopimusten nro 105 ja 87 periaatteet uudistetun työlainsäädännön täytäntöönpanoasetuksiin; korostaa halukkuuttaan osallistua asiaa koskevaan aktiiviseen vuoropuheluun; kehottaa Vietnamin hallitusta tiedottamaan EU:lle jatkuvasti näiden jäljellä olevien yleissopimusten ratifioinnin ja täytäntöönpanon edistymisestä; muistuttaa tällaisten sitoumusten merkityksestä, sillä ne kuvaavat aidosti myönteisiä suuntauksia kehitysmaassa, mutta korostaa myös ihmisoikeuksia, ILO:n yleissopimuksia ja ympäristönsuojelua koskevien määräysten tehokkaan täytäntöönpanon keskeistä merkitystä; korostaa, että täytäntöönpanolainsäädäntöön sisältyvät erityiskriteerit, kuten kynnysarvot ja rekisteröintimuodollisuudet, eivät saisi johtaa siihen, että riippumattomia organisaatioita tosiasiassa estetään kilpailemasta valtiojohtoisten organisaatioiden kanssa; korostaa myös, että rikoslainsäädäntö olisi saatettava vastaamaan asiaa koskevia ILO:n yleissopimuksia; tähdentää, että Vietnam ei saisi soveltaa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja juuri uudistetun työlainsäädännön mukaisia velvoitteittaan niin, että erilaisten vapauksien ja erityisesti riippumattomien ammattiliittojen kokoontumisvapauden harjoittaminen muuttuu käytännössä mahdottomaksi; antaa EU:lle tunnustusta siitä, että se on asettanut ratifioinnille ehtoja;

25. panee tyytyväisenä merkille suunnitellun yhteistyön ILO:n ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman kauppaan liittyviä näkökohtia koskevissa kysymyksissä sekä erityisesti kaupan ja kaikkien, myös nuorten, naisten ja vammaisten henkilöiden, täyden ja tuottavan työllisyyden välisen yhteyden; kehottaa aloittamaan tämän yhteistyön nopeasti ja mielekkäällä tavalla;

26. panee merkille, että Vietnam on yksi niistä maista, jotka ovat kaikkein alttiimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksille, erityisesti äärimmäisille sääilmiöille kuten myrskyille ja tulville; kehottaa Vietnamin hallitusta ottamaan käyttöön tehokkaita sopeutumistoimia sekä varmistamaan ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden suojeluun liittyvän lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon;

27. on tyytyväinen sitoumukseen panna tehokkaasti täytäntöön monenväliset ympäristösopimukset, kuten Pariisin ilmastosopimus, sekä edistää luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön, luonnon monimuotoisuuden ja metsien suojelua ja kestävää hoitoa; muistuttaa, että Vietnam on yksi niistä laajemman ASEANin alueen maista, jotka ovat osoittaneet kaikkein aktiivisimmin olevansa sitoutuneita Pariisin sopimuksen asialistaan; korostaa, että EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen pikainen ratifiointi sekä Pariisin sopimuksen kaikinpuolinen noudattaminen ja tehokas täytäntöönpano auttavat varmistamaan, että ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset ovat alueella mahdollisimman korkeat;

28. korostaa Vietnamin strategista merkitystä EU:n keskeisenä kumppanina Kaakkois-Aasiassa ja ASEANin maiden joukossa varsinkin ilmastonmuutosneuvottelujen, hyvän hallintotavan, kestävän kehityksen, taloudellisen ja sosiaalisen edistyksen sekä terrorismin torjunnan aloilla mutta myös muilla aloilla; korostaa, että Vietnamista on tultava ihmisoikeuksien ja demokraattisten uudistusten edistämiseen osallistuva kumppani; panee merkille, että Vietnam toimii vuonna 2020 ASEANin puheenjohtajavaltiona; korostaa, että EU:n ja Vietnamin on noudatettava täysin Pariisin sopimusta ja pantava se kaikilta osin täytäntöön;

29. suhtautuu myönteisesti 17. lokakuuta 2019 allekirjoitettuun EU:n ja Vietnamin hallituksen väliseen sopimukseen puitteiden luomisesta Vietnamin osallistumiselle EU:n kriisinhallintaoperaatioihin; korostaa, että Vietnam on nyt toinen Aasiassa sijaitseva kumppanimaa, joka on allekirjoittanut osallistumista koskevan puitesopimuksen EU:n kanssa; tähdentää, että sopimuksessa on kyse merkittävästä edistysaskeleesta EU:n ja Vietnamin välisissä suhteissa;

30. muistuttaa, että sopimuksessa määrätään erityistoimenpiteistä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi sekä kestävän ja vastuullisen kalatalousalan, myös vesiviljelyn, edistämiseksi; toteaa, että Vietnam on sitoutunut puuttumaan LIS-kalastukseen, sillä se on hakenut täysjäsenyyttä Länsi- ja Keski-Tyynenmeren kalastuskomissiossa (WCPFC), siitä on tullut satamavaltion toimenpiteitä käsittelevän sopimuksen (PSMA) virallinen osapuoli, se hyväksyi vuonna 2017 kalatalousalaa koskevan uudistetun lain, jossa otetaan huomioon kansainväliset ja alueelliset velvoitteet, sopimukset ja komission suositukset, ja se on pannut täytäntöön LIS-kalastuksen torjuntaa koskevan kansallisen toimintaohjelman;

31. on kuitenkin tietoinen siitä, että Vietnamin viranomaisilla on vielä mittavia haasteita, jotka koskevat maan erittäin hajanaisen kalastuslaivaston liikakapasiteettia ja meriluonnonvarojen ylihyödyntämistä; toteaa, että Vietnamille on annettu keltainen kortti ja että tilanteen parantamiseksi on jo toteutettu toimenpiteitä; kehottaa toteuttamaan lisätoimia marraskuussa 2019 tehdyllä tarkastuskäynnillä tehtyjen havaintojen mukaisesti sekä seuraamaan jatkuvasti Vietnamin toimia ja suorittamaan perusteellisia tarkastuksia, jotta voidaan varmistaa, että maa edistyy edelleen LIS-kalastuksen torjunnassa, ja taata EU:n markkinoille saapuvien kalastustuotteiden täysi jäljitettävyys laittoman tuonnin estämiseksi; muistuttaa, että keltaisen kortin peruuttamisen ehtona on oltava kaikkien EU:n vuonna 2017 antamien suositusten täysimääräinen ja tehokas täytäntöönpano;

32. toteaa, että Vietnam on sitoutunut puuttumaan laittomiin hakkuisiin ja metsäkatoon tekemällä metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen EU:n kanssa; toteaa, että kyseinen sopimus on ollut voimassa 1. kesäkuuta 2019 alkaen ja siinä otetaan käyttöön pakolliset tuojia koskevat due diligence -velvoitteet; panee tyytyväisenä merkille kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien avoimen ja rakentavan osallistumisen kyseiseen prosessiin Vietnamissa;

33. painottaa, että on erittäin tärkeää panna tehokkaasti täytäntöön sopimuksen kaikki määräykset ja luvut markkinoille pääsystä aina kestävään kehitykseen ja kaikkien sitoumusten noudattamisen valvontaan; katsoo, että kaikkia kauppaa ja kestävää kehitystä koskevia määräyksiä olisi tulkittava siten, että ne luovat kansainvälisen oikeuden ja vapaakauppasopimuksen mukaisia oikeudellisia velvoitteita; tuo tässä yhteydessä esiin EU:n kauppasopimusten täytäntöönpanoa valvovan ja suoraan kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen alaisuudessa toimivan virkamiehen uuden viran luomisen ja sen, että parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta on sitoutunut osallistumaan aktiivisesti Vietnamin kanssa tehtyyn vapaakauppasopimukseen sisältyvien sitoumusten täytäntöönpanon valvontaan; painottaa myös, että eurooppalaisia yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, olisi kannustettava käyttämään tehokkaasti hyväksi sopimuksen tarjoamia etuja ja että täytäntöönpanon esteet olisi poistettava välittömästi;

34. korostaa, että sopimuksen voimaantulo luo edellytykset osapuolten väliselle merkittävälle ja hedelmälliselle yhteistyölle, joka tähtää kestävää kehitystä koskevien määräysten tehokkaaseen täytäntöönpanoon, ja toteaa, että tämä voisi parantaa maan poliittista tilannetta ja ihmisoikeustilannetta; painottaa, että sopimuksen asianmukainen täytäntöönpano voi auttaa Vietnamia etenemään ympäristöä, ihmisoikeuksia, hyvää hallintotapaa ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien EU:n vaatimusten noudattamisessa; pitääkin myönteisenä, että Vietnam on sitoutunut esittämään sopimuksen määräysten noudattamiseen tähtäävän kansallisen täytäntöönpanosuunnitelmansa;

35. muistuttaa aiemmista kokemuksista, jotka osoittavat, että vapaakauppasopimusten asianmukainen täytäntöönpano ja EU:n yritysten läsnäolo maassa voivat johtaa ihmisoikeustilanteen, yritysten yhteiskuntavastuun ja ympäristönormien paranemiseen; pyytää EU:n yrityksiä antamaan edelleen merkittävän panoksensa normien ja hyvien käytäntöjen lähentämiseen, jotta Vietnamiin saadaan vapaakauppasopimuksen avulla aikaan mahdollisimman sopiva ja kestävä liiketoimintaympäristö;

36. kehottaa valvomaan sopimusta tarkasti ja tiukasti ja antamaan sitoumuksia sen varmistamiseksi, että puutteisiin puututaan nopeasti yhdessä kauppakumppanin kanssa; kehottaa EU:ta tukemaan tarvittavia valmiuksien kehittämistoimia ja kehottaa antamaan erityistä teknistä apua, jotta Vietnam voisi panna sitoumuksensa täytäntöön erityisesti ympäristö- ja työlainsäädäntöön liittyvien hankkeiden ja asiantuntemuksen avulla; muistuttaa komissiota sen velvoitteesta raportoida Euroopan parlamentille ja neuvostolle EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanosta;

37. korostaa, että riippumattoman kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen sopimuksen täytäntöönpanon valvontaan on ratkaisevan tärkeää, ja kehottaa aloittamaan valmistelut kansallisten neuvoa-antavien ryhmien perustamiseksi ja perustamaan ne pikaisesti sopimuksen voimaantulon jälkeen sekä varmistamaan, että riippumattomat, vapaat ja moninaiset kansalaisjärjestöt, muun muassa Vietnamin riippumattomat työntekijä- ja ympäristöjärjestöt ja ihmisoikeuksien puolustajat, ovat niissä tasapuolisesti edustettuina; tukee Vietnamin kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä laatia asiaa koskevia ehdotuksia ja aikoo tukea valmiuksien kehittämistoimia;

38. muistuttaa, että EU:n ja Vietnamin suhde pohjautuu kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen, joka kattaa muita kuin taloudellisia aloja, kuten poliittisen vuoropuhelun, ihmisoikeudet, koulutuksen, tieteen ja teknologian, oikeusalan sekä turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat;

39. panee merkille vapaakauppasopimuksen ja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen välisen institutionaalisen ja oikeudellisen yhteyden, joka takaa, että ihmisoikeudet ovat keskeisellä sijalla EU:n ja Vietnamin suhteissa; korostaa, että ihmisoikeuksien kehittyminen aidosti myönteiseen suuntaan on tärkeää tämän sopimuksen pikaisen ratifioinnin kannalta, ja kehottaa Vietnamin viranomaisia toteuttamaan merkkinä sitoutumisestaan konkreettisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi; palauttaa mieliin 15. marraskuuta 2018 esittämänsä vaatimuksen, joka koskee erityisesti rikoslainsäädännön uudistusta, kuolemanrangaistusta, poliittisia vankeja ja perusvapauksia; kehottaa osapuolia hyödyntämään kaikkia sopimusten tarjoamia mahdollisuuksia Vietnamin akuutin ihmisoikeustilanteen parantamiseksi ja korostaa EU:n ja Vietnamin välisen kunnianhimoisen ihmisoikeusvuoropuhelun tärkeyttä; huomauttaa, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 1 artiklaan sisältyy vakiomuotoinen ihmisoikeuslauseke, jonka perusteella voidaan käynnistää asianmukaisia toimenpiteitä ja viimeisenä keinona keskeyttää kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja epäsuorasti vapaakauppasopimuksen tai sen osien soveltaminen viipymättä;

40. pitää valitettavana, ettei komissio ole tehnyt vapaakauppasopimuksesta ihmisoikeuksia koskevaa kattavaa vaikutustenarviointia; kehottaa komissiota tekemään tällaisen arvioinnin; pyytää sitä sisällyttämään ihmisoikeudet järjestelmällisesti tekemiinsä vaikutustenarviointeihin, myös kun on kyse kauppasopimuksista, joilla on merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia; huomauttaa, että komissio on myös sitoutunut tekemään taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten jälkiarvioinnin;

41. kehottaa EU:ta ja Vietnamia perustamaan riippumattoman ihmisoikeuksien seurantamekanismin ja riippumattoman valitusmekanismin, joka tarjoaa asianomaisille kansalaisille ja paikallisille sidosryhmille tehokkaat oikeussuojakeinot, sekä välineen, jolla voidaan puuttua mahdollisiin kielteisiin ihmisoikeusvaikutuksiin erityisesti soveltamalla valtioiden välistä riitojenratkaisumekanismia kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaan lukuun;

42. on huolissaan uuden kyberturvallisuuslain täytäntöönpanosta ja erityisesti säilytyspaikka- ja tiedonantovaatimuksista, verkkoseurannasta ja -valvonnasta sekä henkilötietojen suojaa koskevista toimenpiteistä, jotka eivät ole yhteensopivia EU:n arvoihin perustuvan ja kaupan vapauttamiseen tähtäävän toimintalinjan kanssa; pitää ilahduttavana halukkuutta aloittaa tiivis vuoropuhelu sekä Vietnamin kansalliskokouksen puheenjohtajan sitoumusta ottaa molemmat parlamentit mukaan täytäntöönpanoasetusten käsittelyyn ja niistä käytävään keskusteluun; kehottaa Vietnamin viranomaisia lisäksi toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä ja suhtautuu myönteisesti EU:n tukeen tässä asiassa;

43. palauttaa mieliin, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklassa todetaan, että unioni pyrkii kaikessa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa; panee tyytyväisenä merkille, että sekä Vietnam että EU ovat allekirjoittaneet WTO:n naisia ja kauppaa koskevan Buenos Airesin julistuksen, ja kehottaa osapuolia vahvistamaan vapaakauppasopimukseen sisältyviä sukupuolten tasa-arvoa ja kauppaa koskevia sitoumuksia; kehottaa parantamaan naisten oloja, jotta he voivat hyötyä sopimuksesta, muun muassa kehittämällä naisten valmiuksia työssä ja liike-elämässä, edistämällä naisten edustusta päätöksenteossa ja johtotehtävissä sekä parantamalla naisten pääsyä tieteen, teknologian ja innovoinnin aloille sekä heidän osallistumistaan ja johtajuuttaan näillä aloilla; muistuttaa, että komissio on sitoutunut sisällyttämään sukupuolinäkökohtia koskevia lukuja EU:n tuleviin kauppasopimuksiin, myös tämän sopimuksen tekemisen jälkeen aikaansaataviin sopimuksiin; kehottaa EU:ta ja Vietnamia sitoutumaan sopimuksen täytäntöönpanon arviointiin ja sisällyttämään sen tulevaan tarkasteluun sukupuolten tasa-arvoa ja kauppaa koskevan erillisen luvun;

44. vaatii vapauttamaan välittömästi kaikki poliittiset vangit sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat, kuten bloggaajat tai riippumattomat ammattiyhdistysaktivistit, jotka ovat tällä hetkellä pidätettyinä tai jotka on tuomittu, ja erityisesti 14. joulukuuta 2017 ja 15. marraskuuta 2018 annetuissa parlamentin päätöslauselmissa nimetyt henkilöt;

45. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa raportoimaan virallisesti parlamentille siitä, onko Vietnam edistynyt sitoumuksensa mukaisesti useiden ihmisoikeuskysymysten ratkaisemisessa, kuten 17. joulukuuta 2015 annetussa parlamentin päätöslauselmassa[11] edellytettiin;

46. tähdentää, että sopimuksen ansiosta monilla aloilla on jo saatu aikaan muutoksia vuoropuhelun avulla, ja pitää sitä perustana kansalle vuoropuhelun kautta tehtäville lisäparannuksille;

47. suhtautuu sopimukseen myönteisesti, sillä se luo entistä vapaampia ja reilumpia kaupankäyntimahdollisuuksia EU:n ja Vietnamin välille; pitää Euroopan parlamentin hyväksynnän antamista perusteltuna, sillä Vietnam toteuttaa toimia parantaakseen kansalaisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien tilaa ja edetäkseen näin sitoumustensa täyttämisessä;

48. kehottaa neuvostoa hyväksymään sopimuksen nopeasti; 

49. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

 


 

ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (10.12.2019)

<CommissionInt>kansainvälisen kaupan valiokunnalle</CommissionInt>


<Titre>esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä</Titre>

<DocRef>(2018/0356M(NLE))</DocRef>

Valmistelija: <Depute>Isabel Wiseler-Lima</Depute>

 

EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että parlamentti antoi 17. joulukuuta 2015 hyväksyntänsä EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevalle puitesopimukselle[12], jossa määritellään tulevat suhteet ja jonka tavoitteena on lisätä maailmanlaajuisia ja alueellisia haasteita koskevaa yhteistyötä; panee huolestuneena merkille, että maan ihmisoikeustilanne on heikentynyt kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tultua voimaan;

2. pitää valitettavana, että parlamentin pyynnöstä huolimatta komissio ei tehnyt arviota EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen vaikutuksista ihmisoikeuksiin, mikä on vastoin Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2015 antamaa päätöstä sekä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa vahvistettuja sitoumuksia, ja kehottaa komissiota tekemään kyseisen arvion viipymättä; huomauttaa, että komissio sitoutui myös suorittamaan jälkikäteen talous-, sosiaali- ja ympäristökysymyksiä koskevan vaikutustenarvioinnin;

3. korostaa Vietnamin strategista merkitystä EU:n tärkeänä kumppanina Kaakkois-Aasiassa ja ASEAN-maiden joukossa, erityisesti muun muassa ilmastonmuutosneuvottelujen, hyvän hallintotavan, kestävän kehityksen, taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen sekä terrorismin torjunnan aloilla; korostaa, että Vietnamista on tultava kumppani pyrkimyksissä edistää ihmisoikeuksia ja demokraattisia uudistuksia; panee merkille, että Vietnam toimii vuonna 2020 ASEANin puheenjohtajavaltiona; korostaa, että EU:n ja Vietnamin on noudatettava täysimääräisesti Pariisin sopimusta ja pantava se täytäntöön;

4. suhtautuu myönteisesti 17. lokakuuta 2019 allekirjoitettuun EU:n ja Vietnamin hallituksen väliseen sopimukseen, jossa vahvistetaan Vietnamin osallistumista EU:n kriisinhallintaoperaatioihin koskeva kehys; korostaa, että Vietnam on toinen kumppanimaa Aasiassa, joka on tehnyt osallistumista koskevan puitesopimuksen EU:n kanssa; korostaa, että sopimuksessa on kyse merkittävästä edistysaskeleesta EU:n ja Vietnamin välisissä suhteissa;

5. panee merkille Vietnamin pyrkimykset toteuttaa uudistusohjelma, jossa painotetaan erityisesti vapaakauppasopimuksen kestävää kehitystä koskevaan lukuun sisältyviä ympäristö- ja työoikeusnäkökohtia; kehottaa Vietnamin hallitusta toteuttamaan kaikki tarvittavat lainsäädäntö- ja muut kuin lainsäädäntötoimet, joilla varmistetaan ja pannaan tehokkaasti täytäntöön mahdollisimman kattavat ihmisoikeusnormit, mukaan luettuina ympäristö- ja työnormit; panee tyytyväisenä merkille, että Vietnam on ratifioinut kuusi ILO:n kahdeksasta keskeisestä yleissopimuksesta eli yleissopimuksen 29 pakollisesta työstä, yleissopimukset 100 ja 111 yhdenvertaisesta kohtelusta, yleissopimukset 138 ja 182 lapsityöstä ja viimeisimpänä yleissopimuksen 98 järjestäytymisoikeudesta ja kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta; kehottaa Vietnamin hallitusta ratifioimaan pikaisesti ja panemaan kaikilta osin täytäntöön jäljellä olevat yleissopimukset; kehottaa ottamaan käyttöön kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaan lukuun sovellettavan, täytäntöönpanokelpoisen mekanismin, sekä vahvistamaan selkeän, julkisen ja sitovan aikataulun ILO:n yleissopimuksen 87 (ammatillinen järjestäytymisvapaus ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelu) ja yleissopimuksen 105 (pakkotyön poistaminen) ratifioimiselle;

6. on edelleen huolestunut Vietnamissa tapahtuvista ihmisoikeusrikkomuksista, kuten poliittisten aktivistien, toimittajien, bloginpitäjien, toisinajattelijoiden ja ihmisoikeuksien puolustajien tuomitsemisesta, heihin kohdistetusta poliittisesta pelottelusta, urkinnasta ja häirinnästä, heihin kohdistetuista pahoinpitelyistä ja sieppauksista sekä heille järjestetyistä epäoikeudenmukaisista oikeudenkäynneistä, uskonnonvapauden, sananvapauden ja yhdistymisvapauden rajoittamisista sekä kuolemanrangaistuksen soveltamisesta; kehottaa Vietnamia keskeyttämään kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon ja ryhtymään välittömiin toimiin kuolemanrangaistuksen poistamiseksi; pitää hyvin valitettavana, että pidätettyjen poliittisten vankien ja toimittajien, bloginpitäjien sekä ihmisoikeus-, ammattiyhdistys-, uskonnonvapaus- ja ympäristöaktivistien määrä on lisääntynyt viime vuosina; kehottaa vapauttamaan kaikki henkilöt, jotka on pidätetty vain siksi, että he ovat käyttäneet oikeuttaan sananvapauteen, sekä luopumaan kaikista heitä vastaan nostetuista syytteistä;

7. tähdentää, että ihmisoikeudet ovat vapaakauppasopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun kulmakivi; pitää huolestuttavana, että vapaakauppasopimuksessa keskitytään vain tiettyihin oikeuksiin ja pääasiassa ILO:n keskeisiin yleissopimuksiin; kehottaa siksi sisällyttämään ihmisoikeudet kattavammin sopimukseen yhdessä sellaisen mekanismin kanssa, jolla varmistetaan niiden vaikuttava täytäntöönpano; kehottaa arvioimaan sopimuksen vaikutuksia säännöllisesti ja riippumattomasti;

8. kehottaa Vietnamia panemaan täytäntöön viimeisimmän yleisen määräaikaisarvioinnin yhteydessä annetut suositukset; kehottaa Vietnamin viranomaisia saattamaan maan lainsäädännön yhdenmukaiseksi kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja -velvoitteiden kanssa, mukaan luettuna kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, jonka osapuoli Vietnam on, erityisesti tarkistamalla rikoslakinsa, kyberturvallisuutta koskevan lakinsa sekä vakaumusta ja uskontoa koskevan lakinsa; kehottaa Vietnamin hallitusta saattamaan julkisia kokoontumisia ja mielenosoituksia säätelevän lainsäädännön kokoontumis- ja yhdistymisvapautta koskevien oikeuksien mukaiseksi;

9. painottaa, että vapaakauppasopimuksen 13 artikla ilmentää yhteisiin arvoihin ja etuihin perustuvaa yhteistyötä, jossa otetaan huomioon osapuolten kehitystason erot; suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen, että kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan 13 artiklan alaan kuuluvat kysymykset ratkaistaan ensisijaisesti kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevän komitean välityksellä; pitää valitettavana, että jos tällaisia asioita ei saada ratkaistua, toinen mekanismi, jonka yhteydessä osapuolella on mahdollisuus pyytää riippumatonta asiantuntijapaneelia, voi pysyä toissijaisena osapuolten omiin menettelyihin nähden ja edellyttää osapuolten halukkuutta käyttää sitä; kehottaa EU:ta ja Vietnamia perustamaan riippumattoman ihmisoikeuksien seurantamekanismin ja riippumattoman valitusmekanismin, joka tarjoaa asianomaisille kansalaisille ja paikallisille sidosryhmille tehokkaat oikeussuojakeinot, sekä välineen, jolla voidaan puuttua mahdollisiin kielteisiin ihmisoikeusvaikutuksiin erityisesti soveltamalla valtioiden välistä riitojenratkaisumekanismia kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaan lukuun;

10. painottaa, että vapaakauppasopimuksella on institutionaalinen ja oikeudellinen yhteys kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen; toteaa, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 1 artiklaan sisältyy vakiomuotoinen ihmisoikeuslauseke, jolla voidaan käynnistää asianmukaisia toimia, kuten viimeisenä keinona käytettävä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tai sen osien soveltamisen keskeyttäminen viipymättä; palauttaa mieliin, että EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimusta koskevassa asiassa 1409/2014/MHZ Euroopan oikeusasiamies totesi, että EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen johdanto-osa ja muut perinteiset välineet, kuten kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ihmisoikeuslauseke ja ihmisoikeusvuoropuhelu, eivät riittäneet varmistamaan EU:n asettamien velvoitteiden asianmukaista noudattamista etenkään silloin, kun asianomaisen kolmannen maan lainsäädäntö ei ole kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukainen; kehottaa perustamaan ihmisoikeuslausekkeen täytäntöönpanon seuraamiseen tarkoitetun, määräajoin tehtäviin arviointeihin perustuvan mekanismin sekä ottamaan käyttöön menettelyn, jolla vahvistetaan selkeät ja uskottavat seuraukset sopimuksen rikkomisesta;

11. panee huolestuneena merkille, että Vietnamin riippumatonta kansalaisyhteiskuntaa on tukahdutettu ankarasti ja että monet sen edustajista toimivat maan alla, koska he pelkäävät joutuvansa vainotuiksi ja kostotoimien kohteiksi; kehottaa komissiota lisäämään teknistä apua ja rahoitusta Vietnamin riippumattoman kansalaisyhteiskunnan kehittämiselle, jotta Vietnamia voidaan tukea kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteidensa noudattamisessa ja vapaakauppasopimuksen 13 artiklan asianmukaisen täytäntöönpanon seurannassa; kehottaa komissiota varmistamaan, että kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa luvussa määritetyissä kansallisissa neuvoa-antavissa ryhmissä on mukana aidosti riippumattomia kansalaisyhteiskunnan edustajia, ja selkeyttämään sovellettavia mekanismeja sen varmistamiseksi, että niillä voidaan asianmukaisesti ja turvallisesti myötävaikuttaa vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanon valvontaan ilman kostotoimien pelkoa;

12. korostaa, että parlamentin ja sen toimivaltaisen parlamenttien välisistä suhteista vastaavan valtuuskunnan on tiiviisti seurattava ja valvottava kehitystä Vietnamissa sekä vapaakauppasopimuksen kaikkien osien täytäntöönpanoa, jotta voidaan vastata paikan päällä tapahtuviin kehityskulkuihin; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja komissiota tekemään parlamentin kanssa tiivistä yhteistyötä valmisteltaessa vuosittaisia ihmisoikeusvuoropuheluja ja niihin liittyviä selontekoja sekä saatettaessa Vietnamia koskeva EU:n maakohtainen ihmisoikeusstrategia ajan tasalle;

13. uskoo voimakkaasti, että tilanteen Vietnamissa on parannuttava oikeusvaltion, hyvän hallintotavan, kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien noudattamisen aloilla;

14. kehottaa komissiota ja EUH:ta raportoimaan virallisesti parlamentille Vietnamin sitoutumisesta siihen, että se edistyy tiettyjen ihmisoikeuskysymysten ratkaisemisessa, kuten parlamentin 17. joulukuuta 2015 antamassa päätöslauselmassa[13] edellytettiin;

15. katsoo, että sopimukselle olisi annettava hyväksyntä vain, jos Vietnamin viranomaiset vapauttavat poliittiset vankinsa; korostaa tarvetta sitoutua tässä päätöslauselmassa esitettyjen huolenaiheiden ratkaisemiseen tähtäävien vaikuttavien lainsäädäntötoimien ja muiden kuin lainsäädäntötoimien toteuttamista koskevaan selkeään aikatauluun sekä tarvetta sopia aikataulusta komission kanssa; kehottaa komissiota puuttumaan näihin huolenaiheisiin.


ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekeminen

Viiteasiakirjat

2018/0356M(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

INTA

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

24.10.2019

Valmistelija

 Nimitetty (pvä)

Isabel Wiseler-Lima

30.9.2019

Valiokuntakäsittely

14.10.2019

2.12.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.12.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

7

8

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Phil Bennion, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gina Dowding, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrea Cozzolino, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Andrzej Halicki, Martin Horwood, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Bert-Jan Ruissen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos, Bernhard Zimniok

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Geoffrey Van Orden

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

47

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Kris Peeters, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

RENEW

Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Irina Von Wiese

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Sven Mikser, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Gina Dowding, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel

 

7

-

ECR

Bert-Jan Ruissen, Jacek Saryusz-Wolski, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski

GUE/NGL

Mick Wallace

ID

Gilles Lebreton, Thierry Mariani

 

8

0

ECR

Hermann Tertsch, Charlie Weimers

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

ID

Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Bernhard Zimniok

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 


 

KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (3.12.2019)

<CommissionInt>kansainvälisen kaupan valiokunnalle</CommissionInt>


<Titre>esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä</Titre>

<DocRef>(2018/0356M(NLE))</DocRef>

Valmistelija: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaan unionin kansainvälisen tason toiminnan on perustuttava demokratian ja oikeusvaltion periaatteisiin, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuteen ja jakamattomuuteen, ihmisarvon kunnioittamiseen, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteisiin sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamiseen;

2. palauttaa mieliin Euroopan parlamentin aiemmat päätöslauselmat Vietnamin tilanteesta ja erityisesti 14. joulukuuta 2017 annetun päätöslauselman sananvapaudesta Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapauksesta[14], 9. kesäkuuta 2016 annetun päätöslauselman Vietnamista[15] sekä 15. marraskuuta 2018 annetun päätöslauselman Vietnamista, erityisesti poliittisten vankien tilanteesta[16];

3. kehottaa EU:ta ja Vietnamia hyödyntämään täysin vapaakauppasopimuksen määräyksiä ihmisoikeuksien vahvistamisen tukemiseksi Vietnamissa; muistuttaa EU:n ja Vietnamin pitkälle kehitetyn kahdenvälisen ihmisoikeusvuoropuhelun merkityksestä ja pitää erityisen tärkeänä vapaakauppasopimukseen ja sijoitussuojasopimukseen sisältyvän institutionaalisen kehyksen ja sopimuksissa vahvistettujen menettelyjen mukaista vuoropuhelua;

4. pitää myönteisenä yhtäältä EU:n vapaakauppasopimuksen/sijoitussuojasopimuksen ja toisaalta EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen välistä oikeudellista yhteyttä; kehottaa komissiota käyttämään perusvapauksien suojelemiseksi ja edistämiseksi kaikkia sopimuksissa käytettävissä olevia välineitä, tarvittaessa viimeisenä keinona myös sopimuksen keskeyttämistä;

5. korostaa sen merkitystä, että sopimukseen sisältyy kattava ja sitova kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku, jossa viitataan nimenomaisesti monenvälisiin ympäristösopimuksiin, Pariisin sopimukseen ja kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:een; panee merkille, että kestävää kehitystä koskeva luku ei kuulu valtioiden välisen riitojenratkaisumekanismin piiriin vaan siihen sovelletaan erityistä kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaa mekanismia, joka ei mahdollista kauppaetuuksien keskeyttämistä; katsoo, että unionin olisi harkittava yhtenä vaihtoehtona seuraamuksiin perustuvan lähestymistavan sisällyttämistä kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaan lukuun; korostaa kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun pakollisten ja täytäntöönpanokelpoisten määräysten merkitystä pyrittäessä vahvistamaan tehokkaasti työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönormeja, myös yritysten yhteiskuntavastuuta;

6. kehottaa vahvistamaan vaikuttavia valvonta- ja täytäntöönpanomekanismeja; pyytää komissiota sisällyttämään järjestelmällisesti ihmisoikeudet tekemiinsä vaikutustenarviointeihin, myös kun on kyse kauppasopimuksista, joilla on merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia;

7. muistuttaa, että EU:n ja Vietnamin suhde pohjautuu kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen, joka kattaa muita kuin taloudellisia aloja, kuten poliittisen vuoropuhelun, ihmisoikeudet, koulutuksen, tieteen ja teknologian, oikeusalan sekä turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat;

8. korostaa tarvetta noudattaa periaatetta, jonka mukaan toimintapolitiikat on mukautettava kehitysyhteistyötavoitteisiin SEUT:n 208 artiklan mukaisesti;

9. kehottaa komissiota kohdentamaan erityisrahoitusta kansalaisjärjestöille, kuten kansallisille neuvoa-antaville ryhmille, jotta voidaan täyttää kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun keskeiset tavoitteet, kuten sitoumusten tehostettu seuranta, toimintasuunnitelmien kehittäminen alueilla, joilla on havaittu huolenaiheita, ja riitojenratkaisumenettelyjen käynnistäminen siinä tapauksessa, että toimintasuunnitelmia ei noudateta; toteaa, että kansallisen neuvoa-antavan ryhmän on aidosti edustettava kansalaisyhteiskuntaa ja että siihen on kuuluttava ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönsuojelua edistävien järjestöjen edustajia; pitää valitettavana, että kansallisten neuvoa-antavien ryhmien toimeksianto rajoittuu pelkästään kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun seuraamiseen; kehottaa EU:ta ja Vietnamia hyödyntämään täysin vapaakauppasopimuksen määräyksiä ihmisoikeuksien vahvistamisen tukemiseksi Vietnamissa; muistuttaa EU:n ja Vietnamin pitkälle kehitetyn kahdenvälisen ihmisoikeusvuoropuhelun merkityksestä ja pitää erityisen tärkeänä vapaakauppasopimukseen ja sijoitussuojasopimukseen sisältyvän institutionaalisen kehyksen ja sopimuksissa vahvistettujen menettelyjen mukaista vuoropuhelua; pitää valitettavana, että vapaakauppasopimuksessa ei korosteta sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen edistämistä;

10. pitää myönteisenä ensimmäisenä askeleena sitä, että Vietnam on ratifioinut kuusi ILO:n kahdeksasta keskeisestä yleissopimuksesta eli yleissopimuksen 29 pakollisesta työstä, yleissopimukset 100 ja 111 yhdenvertaisesta kohtelusta, yleissopimukset 138 ja 182 lapsityöstä ja viimeisimpänä yleissopimuksen 98 järjestäytymisoikeudesta ja kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta; kehottaa Vietnamin hallitusta ratifioimaan pikaisesti vielä puuttuvat yleissopimukset, eli yleissopimuksen 105 pakkotyön poistamisesta ja yleissopimuksen 87 järjestäytymisvapaudesta, sekä painottaa, että on erittäin tärkeää varmistaa kaikkien mainittujen yleissopimusten tinkimätön ja ripeä täytäntöönpano noudattaen selkeää aikataulua, joka on vahvistettu ennen kuin Euroopan parlamentti ratifioi vapaakauppasopimuksen, sekä niiden sisällyttäminen Vietnamin oikeusjärjestelmään ja noudattamisen valvonta; kehottaa Vietnamin viranomaisia muuttamaan rikoslakia näiden yleissopimusten ratifioimisen huomioon ottamiseksi;

11. korostaa, että asetuksen (EU) N:o 978/2012 (GSP-asetus) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti Vietnamin sosialistinen tasavalta menettää vapaakauppasopimuksen tekemisen ja voimaantulon myötä sellaisen tukikelpoisen maan aseman, joka voi saada yleisen GSP-menettelyn mukaisia tullietuuksia; toivoo, että vapaakauppasopimus edistää kasvua, kehitystä ja työllisyyttä Vietnamin sosialistisessa tasavallassa enemmän kuin GSP-järjestely;

12. suhtautuu myönteisesti Vietnamin sitoumukseen tarkistaa työlainsäädäntönsä ja ratifioida se pikaisesti, sillä siten mahdollistetaan tosiasiassa riippumattomien ammattiliittojen perustaminen ja edistetään ihmisarvoista työtä kaikille; painottaa, että on tärkeää edistää ja toteuttaa käytännössä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan vahvistamista sekä lastensuojelua; pyytää komissiota edistämään kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen puitteissa aktiivisesti lapsityövoiman ja naisten pakkotyön torjumiseen tarkoitettuja hankkeita, jotta näiden ryhmien työoloja voidaan parantaa; muistuttaa, että sukupuolten epätasa-arvoa ei pitäisi enää pitää pelkästään yhteiskunnallisena vaan myös taloudellisena kysymyksenä, joka on osallistavan ja kestävän kasvun saavuttamisen kannalta keskeinen haaste; kehottaa komissiota seuraamaan tarkasti tilanteen kehitystä ja pitämään parlamentin säännöllisesti ajan tasalla tilanteesta;

13. korostaa tarvetta ryhtyä korjaaviin toimiin mahdollisiin ihmisoikeusrikkomuksiin tai Pariisin sopimuksen mukaisten sitoumusten lunastamatta jättämiseen vastaamiseksi; huomauttaa, että kestävää kehitystä koskevaa lukua on seurattava tiiviisti ja tinkimättömästi ja että sen täytäntöönpanoa on pidettävä ensisijaisena asiana;

14. korostaa, että on tärkeää mukauttaa kauppapolitiikkaa siten, että se tukee ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtääviä kansallisia pyrkimyksiä Pariisin sopimuksen noudattamiseksi; korostaa tässä yhteydessä, että EU:n ja Vietnamin välisestä vapaakauppasopimuksesta on tehtävä yhteensopiva EU:n Vietnamin kanssa tekemän FLEGT-sopimuksen kanssa, erityisesti sisällyttämällä sen kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin lukuihin sitovat ja täytäntöönpanokelpoiset määräykset laittomien hakkuiden, metsäkadon, metsien tilan heikkenemisen ja maananastuksen lopettamiseksi; korostaa näiden määräysten vaikuttavan valvonnan tärkeyttä; korostaa, että mekanismissa on otettava erityisesti huomioon alkuperäiskansojen ja metsistä riippuvaisten yhteisöjen oikeudet sekä soveltuvin osin oikeudet, jotka taataan alkuperäis- ja heimokansoja koskevassa ILO:n yleissopimuksessa 169;

15. panee merkille, että Vietnam on yksi ilmastonmuutoksen vaikutuksille, erityisesti äärimmäisille sääilmiöille kuten myrskyille ja tulville, kaikkein altteimmista maista; kehottaa Vietnamin hallitusta ottamaan käyttöön tuloksekkaita sopeutumistoimia ja varmistamaan ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden suojeluun liittyvän lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon;

16. palauttaa mieliin, että komissio antoi lokakuussa 2017 Vietnamille ”keltaisen kortin”, koska maa ei ollut torjunut laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä (LIS) kalastusta tuloksekkaasti; kehottaa Vietnamin hallitusta noudattamaan tosiasiallisesti EU:n antamia suosituksia ennen EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen ratifiointia;

17. panee merkille Vietnamissa sitkeästi esiintyvät ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien rikkomistapaukset, ja katsoo, että Vietnamin viranomaisten on lisättävä toimiaan tällä alalla; kehottaa Vietnamin hallitusta keskeyttämään kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon ja lakkauttamaan sen lopulta kokonaan.

ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekeminen

Viiteasiakirjat

2018/0356M(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

INTA

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

24.10.2019

Valmistelija

 Nimitetty (pvä)

Tomas Tobé

4.9.2019

Valiokuntakäsittely

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

6

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

14

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Norbert Neuser

 

6

-

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

4

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 


 

 

KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (3.12.2019)

<CommissionInt>kansainvälisen kaupan valiokunnalle</CommissionInt>


<Titre>esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä </Titre>

<DocRef>(2018/0356M(NLE))</DocRef>

Valmistelija: <Depute>Pietro Bartolo</Depute> 

EHDOTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

 ottaa huomioon EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen 13.9 artiklan,

 ottaa huomioon Vietnamiin (28. lokakuuta–1. marraskuuta 2018) tekemänsä tiedonhankintamatkan päätelmät ja komission toukokuussa 2018 antaman arvion Vietnamin edistymisestä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) torjunnassa komission 23. lokakuuta 2017 antaman ”keltaisen kortin” jälkeen,

 ottaa huomioon yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 28 artiklan 2 kohdan b alakohdan[17],

 ottaa huomioon 30. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman sellaisten valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta, joilla osoitetaan, että kalastustuotteet ovat EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisia[18],

 ottaa huomioon 14. lokakuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa: Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa” (COM(2015)0497),

A. toteaa, että EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen 13.9 artiklassa tunnustetaan meren elollisten luonnonvarojen ja ekosysteemien suojelun ja kestävän hoidon merkitys ja kestävän vesiviljelyn edistäminen sekä yhteistyö LIS-kalastuksen torjunnassa;

B. ottaa huomioon, että vuonna 2017 Euroopan unioni antoi Vietnamille LIS-kalastuksen torjuntaa koskevaan yhteistyöhön osallistumattomana maana "keltaisen kortin", joka on edelleen voimassa, maan valvontajärjestelmän vakavien puutteiden vuoksi;

C. ottaa huomioon, että eräät kalatuotteet, kuten CN-koodeihin 1604 14 21 ja 1604 14 26 kuuluvat tuotteet, eivät kuulu vapaakauppasopimuksen tullittomuusjärjestelmän piiriin, koska ne on luokiteltu aroiksi tuotteiksi Euroopan unionin kannalta;

D. ottaa huomioon, että LIS-kalastusta pidetään merten järjestäytyneenä rikollisuutena, jolla on maailmanlaajuisesti tuhoisia ympäristövaikutuksia ja sosioekonomisia vaikutuksia ja joka luo epäreilua kilpailua Euroopan kalastusalalle;

E. ottaa huomioon, että Vietnam on maailman neljänneksi suurin kalantuottaja ennen Euroopan unionia, ja neljänneksi suurin vesiviljelytuotteiden tuottaja;

F. ottaa huomioon, että EU on maailman suurin kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppamahti, kun tarkastellaan kaupan arvoa, joka oli yli 2,3 miljardia euroa vuonna 2017; ottaa huomioon, että EU tuo yli 65 prosenttia kuluttamistaan kalatuotteista ja on yksi suurimmista ulkomaisista investoijista Vietnamissa;

G. ottaa huomioon, että Vietnam on tähän mennessä saanut EU:n laatujärjestelmien piirissä suojatun alkuperänimityksen yhdelle tuotteelle, jolla on maantieteellinen merkintä, eli Phú Quốc -kalakastikkeelle; ottaa huomioon, että vapaakauppasopimuksessa määrätään 169:n EU:n maantieteellisen merkinnän suojasta viineille, väkeville alkoholijuomille ja elintarvikkeille Vietnamissa sekä 39:n Vietnamin maantieteellisen merkinnän vastavuoroisesta suojasta EU:ssa;

H. ottaa huomioon, että Vietnamin markkinoilla on 95 miljoonaa ihmistä, joilla on pitkäaikaiset perinteet kalan ja vesiviljelytuotteiden kulutuksessa, ja että Vietnam on EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) alueella; korostaa kasvumahdollisuuksia ja merkittäviä hyötyjä, joita kalastusala tarjoaa eurooppalaisille pk-yrityksille, ja katsoo, että ala on Euroopan vaurauden ja innovoinnin kannalta elintärkeä;

1. antaa tunnustusta ja kiitosta sille, että Vietnamin hallitus hyväksyi vuonna 2017 kalastusalan uuden puitelain, jossa otetaan huomioon kansainväliset ja alueelliset velvoitteet, sopimukset ja komission suositukset sekä useita lainsäädäntöä alemman tason määräyksiä; arvostaa lisäksi yhteisiä pyrkimyksiä tiedottaa kalastajille lainsäädännöstä ja sellaisten koordinoitujen seuranta-, valvonta- ja täytäntöönpanorakenteiden perustamista, joilla torjutaan ja ehkäistään tehokkaasti LIS-kalastusta, sekä Vietnamin antamaa sitoumusta kansallisen täytäntöönpanosuunnitelmansa esittämisestä vapaakauppasopimuksen määräysten noudattamiseksi;

2. on huolissaan vietnamilaisten ”sinisten veneiden” useiden naapurimaiden, kuten Thaimaan, Filippiinien, Indonesian ja Malesian, Tyynenmeren valtioiden, kuten Palaun, Mikronesian, Papua-Uuden-Guinean, Salomonsaarten, Vanuatun ja Uuden-Kaledonian sekä Australian aluevesillä viime vuosina harjoittamasta kalastuksesta, joka on aiheuttanut taloudellisia, sosiaalisia ja turvallisuusongelmia näille maille sekä koko alueelle; toivoo, että viranomaisten toteuttamat toimet palvelevat välittömästi sekä EU:n ja Vietnamin suhteiden yhteisiä etuja että koko Kaakkois-Aasian alueen vakautta;

3. arvostaa vapaakauppasopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa luvussa vahvistettua yhteistyökehystä, joka koskee kestävän vesiviljelyn edistämistä ja kumppaneiden välisen yhteistyön lujittamista LIS-kalastuksen torjunnassa;

4. korostaa, että on tärkeää vahvistaa rakentavaa vuoropuhelua Vietnamin kanssa, jotta voidaan vastata menestyksekkäästi laittoman kalastuksen aiheuttamiin maailmanlaajuisiin haasteisiin, ja katsoo, että vapaakauppasopimus kannustaa Vietnamia tehostamaan pyrkimyksiään luoda nopeasti sääntely- ja valvontakehys laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi tehokkaasti;

5. korostaa, että vapaakauppasopimuksen voimaantulo voisi luoda edellytykset osapuolten väliselle merkittävälle ja hedelmälliselle yhteistyölle, jotta sopimuksen kestävää kehitystä koskevat määräykset voidaan panna tehokkaasti täytäntöön; korostaa, että vapaakauppasopimuksen asianmukainen täytäntöönpano voisi parantaa ympäristöä, kalastuksen hallintaa, työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia koskevien EU:n normien noudattamista Vietnamin taholta, ja katsoo, että ratifioinnin mahdolliset lisäviivytykset heikentäisivät EU:n uskottavuutta ja sen vaikutusvaltaa Vietnamiin ja sen yleisiä geostrategisia tavoitteita ASEANin alueella;

6.  arvostaa kalastusta koskevan alueellisen yhteistyön lisääntymistä ASEANin jäsenvaltioiden välillä; panee merkille Vietnamin sitoutumisen LIS-kalastuksen torjuntaan maan haettua täysjäsenyyttä Länsi- ja Keski-Tyynenmeren kalastuskomissiossa (WCPFC) ja liityttyä 3. tammikuuta 2019 satamavaltion toimenpiteitä koskevaan sopimukseen (PSMA), joka on ensimmäinen sitova kansainvälinen sopimus, jolla puututaan nimenomaisesti LIS-kalastukseen, ja toteaa, että näiden molempien toimien avulla EU ja Vietnam voivat syventää yhteistyötään ja kehittää kunnianhimoisempia toimenpiteitä LIS-kalastuksen torjumiseksi;

7. painottaa, että Vietnamin viranomaisilla on vielä mittavia haasteita, jotka koskevat maan erittäin hajanaisen kalastuslaivaston liikakapasiteettia ja meriluonnonvarojen liiallista hyväksikäyttöä;

8. tähdentää työntekijöihin kohdistuneita vakavia rikkomuksia, joista on raportoitu Vietnamin kalastusalalla; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että Vietnam ei ole vielä ratifioinut kalastusalan työtä koskevaa ILO:n yleissopimusta (ILO C188), ja kehottaa Vietnamin viranomaisia tekemään sen ennen vapaakauppasopimuksen voimaantuloa;

9.  kehottaa Vietnamin viranomaisia varmistamaan EU:n ja Vietnamin toimijoiden tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi, vilpillisen kilpailun estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että mitkään vietnamilaiset tuotteet eivät ole peräisin LIS-kalastuksesta, EU:n markkinoille vietäviksi tarkoitettujen kalastustuotteiden täydellisen jäljitettävyyden ja sen, että kyseiset tuotteet täyttävät EU:n yleiset terveys-, ympäristö-, sosiaaliset- ja kasvinsuojeluvaatimukset ennen EU:n markkinoille tuloa;

10. korostaa, että on toteutettava lisätoimia, jotta voidaan varmistaa, että uusi oikeudellinen kehys pannaan tehokkaasti täytäntöön ja sen noudattamista valvotaan erityisesti maakuntatasolla, ja jotta kalastusalan paikallisille sidosryhmille tiedotetaan sen noudattamisen tärkeydestä;

11. muistuttaa, että kalastus- ja vesiviljelytuotteet ovat investointialoja, joihin sovelletaan tiettyjä ehtoja, kuten Vietnamin investointikehyksessä on kuvattu, sillä siinä kielletään muun muassa investoinnit, joiden katsotaan olevan haitallisia ympäristölle;

12. kannustaa Vietnamin viranomaisia osoittamaan riittävästi rahoitus- ja henkilöresursseja laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntaan sekä kansallisella että maakuntatasolla ja tehostamaan tiedotuskampanjoita ja valmiuksien kehittämisaloitteita, joilla estetään antibioottien epäasianmukainen käyttö vesiviljelyssä ja ehkäistään mikrobilääkeresistenssin puhkeamista;

13. korostaa, että EU:n aloitteiden on oltava keskenään johdonmukaisia erityisesti kaupan ja ympäristötoimien osalta; korostaa, että kauppasopimukset on liitettävä ja mukautettava yhteiseen kalastuspolitiikkaan, myös EU:n LIS-kalastuspolitiikkaan, ja että vapaakauppasopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun määräyksiä on noudatettava ja käsiteltävä johdonmukaisesti; kehottaa siksi komissiota varmistamaan EU:n eri kestävän kehityksen politiikkojen, myös kestävän kalastuksen ja vesiviljelyn, tehokkaan valtavirtaistamisen ja niiden välisen johdonmukaisuuden tulevissa kauppasopimuksissa;

14. korostaa, että kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppaan ja etuuskohteluun olisi liitettävä ehtoja, kuten valvonta, seuranta, tarkastukset ja katsaus LIS-kalastuksen torjuntaa koskevan Vietnamin toimintasuunnitelman täytäntöönpanon saavutuksiin sekä Vietnamin vapaakauppasopimuksen 13.9 artiklan mukaisesti tekemiin sitoumuksiin;

15. on huolissaan 11 500 tonnin tullittoman kiintiön sisällyttämisestä EU:hun suuntautuvaan säilöttyjen tonnikalojen vientiin ja sen vaikutuksesta EU:n säilykealan kilpailukykyyn erityisesti, kun otetaan huomioon Vietnamille LIS-kalastukseen liittyvien puutteiden vuoksi annettu keltainen kortti; pitää välttämättömänä, että tämän kiintiön ehdoksi asetetaan näiden puutteiden korjaaminen ja että seurataan tämäntyyppisten kiintiöiden vaikutusta EU:n teollisuuteen ja markkinoihin;

16. ilmaisee pettymyksensä vapaakauppasopimuksen 12.26 artiklan 2 kohdan määräyksiin, joiden mukaan tuotetta ei periaatteessa saa lisätä niiden maantieteellisten merkintöjen luetteloon, jotka on suojattava asianomaisen osapuolen alueella, jos kyseinen tuote on jo merkitty jommankumman osapuolen asiaankuuluvaan rekisteriin vapaakauppasopimuksen allekirjoituspäivänä; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää sisällyttää kaikki maantieteellisellä alkuperämerkinnällä suojatut EU:n kalastustuotteet vapaakauppasopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan 12 lukuun;

17. muistuttaa, että ”keltaista korttia” olisi pidettävä keinona vaatia Vietnamin viranomaisia jatkamaan toimiaan LIS-kalastuksen torjumiseksi; katsoo, että keltaisen kortin voimassaolon jatkamista olisi täydennettävä selkeillä toiminnallisilla tavoitteilla ja aikatauluilla, jotta voidaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ja antaa tälle seuraamukselle rakentava ulottuvuus; muistuttaa lisäksi, että keltaisen kortin peruuttamisen ehtona on oltava kaikkien EU:n vuonna 2017 antamien suositusten täysimääräinen ja tehokas täytäntöönpano;

18. kehottaa komissiota antamaan Vietnamille erityistä taloudellista ja teknistä tukea kala- ja äyriäistuotteiden ympäristöä koskevien kestävyysvaatimusten täytäntöönpanon helpottamiseksi; kehottaa lisäksi komissiota kannustamaan yksittäisiä vietnamilaisia kalastuselinkeinon muotoja kestävän kehityksen vaatimusten täyttämiseen;

19. korostaa vastuullisen kauppapolitiikan merkitystä kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanon välineenä;

20. muistuttaa, että LIS-asetus on tehokkain väline kestävän kalastuksen varmistamiseksi maailmanlaajuisesti, ja ilmaisee huolensa kauppaetuuksien myöntämisestä maalle, johon sovelletaan keltaisen kortin menettelyä; kehottaa komissiota seuraamaan edelleen Vietnamin pyrkimyksiä varmistaa lisäedistyminen LIS-kalastuksen torjunnassa ja hyödyntämään täysimääräisesti kaikkia sen käytettävissä olevia välineitä, myös ”punaista korttia”, jos Vietnam ei täytä kestävälle kalastukselle ja kalojen ja äyriäisten turvalliselle tuonnille EU:n markkinoille asetettuja ehtoja; kehottaa komissiota sisällyttämään tuleviin sopimuksiin suojatoimenpiteitä, kuten mahdollisuuden lakkauttaa kalastustuotteiden tullietuudet, kunnes keltainen kortti on poistettu.


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

 

22

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

NI

Rosa D'Amato

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

2

-

GUE/NGL

João Ferreira

NI

June Alison Mummery

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 


 

 

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekeminen

Viiteasiakirjat

2018/0356M(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

17.1.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

24.10.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

24.10.2019

DEVE

24.10.2019

PECH

24.10.2019

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Jan Zahradil

Valiokuntakäsittely

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Hyväksytty (pvä)

21.1.2020

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

9

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Saskia Bricmont

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)

Nicolas Bay

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.1.2020

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

9

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Nicolas Bay, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

2

0

NI

James Wells

S&D

Jude Kirton-Darling

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

[1] EUVL L 329, 3.12.2016, s. 8.

[2] Unionin tuomioistuimen lausunto 16. toukokuuta 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.

[3] EUVL C 101, 16.3.2018, s. 30.

[4] EUVL C 86, 6.3.2018, s. 122.

[5] EUVL C 369, 11.10.2018, s. 73.

[6] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0459.

[9] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(0000)0000.

[10] EU:n vienti Vietnamiin: 65 prosenttia tulleista poistuu heti vapaakauppasopimuksen tullessa voimaan, ja loput poistetaan asteittain korkeintaan kymmenen vuoden siirtymäkauden kuluessa (esimerkiksi vietnamilaista autoteollisuutta suojataan eurooppalaiselta kilpailulta pitämällä autojen tullit voimassa täydet kymmenen vuotta); Vietnamin vienti EU:hun: 71 prosenttia tulleista poistuu sopimuksen tullessa voimaan, ja loput poistetaan asteittain korkeintaan seitsemän vuoden siirtymäkauden kuluessa.

 

[11] Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön, 17. joulukuuta 2015 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta (EUVL C 399, 24.11.2017, s. 141).

[12] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0467.

[13] Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön, 17. joulukuuta 2015 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta (EUVL C 399, 24.11.2017, s. 141).

[14] EUVL C 369, 11.10.2018, s. 73.

[15] EUVL C 86, 6.3.2018, s. 122.

[16] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0459.

[17] EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22.

[18] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0223.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö