Procedūra : 2018/0356M(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0017/2020

Pateikti tekstai :

A9-0017/2020

Debatai :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Balsavimas :

PV 12/02/2020 - 11.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0027

<Date>{28/01/2020}28.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0017/2020</NoDocSe>
PDF 260kWORD 91k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Tarptautinės prekybos komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Geert Bourgeois</Depute>

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO NE TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ
 VYSTYMOSI KOMITETO NUOMONĖ
 ŽUVININKYSTĖS KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO NE TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto

(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06050/2019),

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo (LPS) projektą (06051/2019),

 atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo (0000/2019),

 atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 91 straipsnio 1 dalį, 100 straipsnio 2 dalį, 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C9-0023/2019),

 atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 27 d. Briuselyje pasirašytą Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimą dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (PBS), kuris įsigaliojo 2016 m. spalio mėn.[1],

 atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 17 d. pasirašytą Susitarimą dėl dalyvavimo bendrųjų sąlygų, kuris sudarys palankesnes sąlygas Vietnamui dalyvauti Europos Sąjungos vadovaujamose civilinėse ir karinėse krizių valdymo operacijose ir pademonstruos tvirtą abiejų šalių įsipareigojimą laikytis taisyklėmis pagrįsto daugiašalio požiūrio į tarptautinę taiką ir saugumą,

 atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonę vykdant procedūrą 2/15[2]pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį, kurią pateikti 2015 m. liepos 10 d. paprašė Komisija,

 atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl naujos perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos ir investicijų[3],

 atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“,

 atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą vykdyti dvišales derybas dėl LPS su atskiromis Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) valstybėmis narėmis,

 atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 23 d. derybinius nurodymus dėl tarpregioninio LPS su ASEAN valstybėmis narėmis,

 atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl Vietnamo[4],

 atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl saviraiškos laisvės Vietname, visų pirma Nguyeno Van Hoa atvejo[5],

 atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Vietnamo, ypač politinių kalinių padėties[6],

 atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno 2016 m. vasario 26 d. sprendimą byloje 1409/2014/MHZ dėl Europos Komisijos nesugebėjimo atlikti išankstinio ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo poveikio žmogaus teisėms vertinimo[7],

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartis) ir visų pirma į jos V antraštinę dalį dėl Sąjungos išorės veiksmų,

 atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 91 straipsnį, 100, 168 ir 207 straipsnius kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunktį,

 atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl vaikų darbo,

 atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl verslo ir žmogaus teisių,

 atsižvelgdamas į ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo ekonominį poveikį[8]

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos atliktą 2019 m. visuotinį periodinį Vietnamo vertinimą,

 atsižvelgdamas į savo tiriamosios misijos į Vietnamą (2018 m. spalio 28 d. – lapkričio 1 d.) išvadas ir į 2018 m. gegužės mėn. Komisijos atliktą šalies pažangos kovojant su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba po to, kai 2017 m. spalio 23 d. Komisija pranešė apie geltonąją kortelę, vertinimą,

 atsižvelgdamas į ... m. ... ... d.[9] teisėkūros rezoliuciją dėl sprendimo projekto,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 2 dalį,

 atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto ir Žuvininkystės komiteto nuomones,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A9-0017/2020),

A. kadangi Vietnamas yra strateginis Europos Sąjungos partneris ir kadangi ES ir Vietnamas turi bendrą darbotvarkę, t. y. kurios tikslas – augimo ir užimtumo skatinimas, konkurencingumo didinimas, kova su skurdu ir darnaus vystymosi tikslų (DVT) siekis, taip pat abu tvirtai įsipareigojo vykdyti atvirą, taisyklėmis grindžiamą prekybą ir užtikrinti daugiašalę prekybos sistemą;

B. kadangi tai yra antras ES su ASEAN valstybe nare sudarytas dvišalis prekybos susitarimas ir svarbus žingsnis siekiant tarpregioninio LPS; kadangi šis susitarimas kartu su ES ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimu, kuriam Parlamentas pritarė 2019 m. vasario 13 d., taip pat bus naudojamas kaip lyginamasis standartas ES susitarimams, dėl kurių šiuo metu vyksta derybos su kitomis pagrindinėmis ASEAN šalimis;

C. kadangi 90 proc. būsimo pasaulio ekonomikos augimo numatoma užtikrinti už Europos ribų ir didele dalimi tai vyks Azijoje;

D. kadangi 2007 m. Vietnamas įstojo į PPO ir šiuo metu yra atvira ir į laisvąją prekybą orientuota ekonomikos šalis, kaip matyti iš 16 prekybos susitarimų su 56 šalimis;

E. kadangi Vietnamas yra Visapusiškos ir pažangios partnerystės abipus Ramiojo vandenyno (angl. CPTPP) narys steigėjas ir dalyvavo neseniai pasibaigusiose derybose dėl Regioninės išsamios ekonominės partnerystės (angl. RCEP);

F. kadangi Vietnamas yra klestinčios, konkurencingos ir susietos ekonomikos šalis, turinti beveik 100 mln. piliečių, augančią viduriniąją klasę ir jauną bei dinamišką darbo jėgą, nors ir toliau išlieka mažesnių ir vidutinių pajamų ekonomikos šalimi, susiduriančia su specifinėmis vystymosi problemomis, kaip rodo jo pozicija JT vystymosi programos (UNDP) žmogaus socialinės raidos indekse, kur šiuo metu tarp 189 šalių jis užima 116 vietą;

G. kadangi Vietnamas taip pat yra viena iš sparčiausiai augančių ASEAN šalių – jo vidutinis BVP augimo rodiklis 2000–2018 m. buvo apie 6,51 proc.; kadangi tikimasi, jog Vietnamas ateinančiais metais ir toliau augs panašiai sparčiai;

H. kadangi šiuo metu ES yra trečia pagal dydį Vietnamo prekybos partnerė po Kinijos ir Pietų Korėjos ir antra pagal dydį eksporto rinka po JAV; kadangi per pastaruosius dešimt metų buvo prognozuojama, kad ES eksportas į šalį kasmet augo vidutiniškai 5–7 proc.; kadangi Komisijos atliktame ekonominio poveikio vertinime buvo prognozuojama, kad iki 2035 m. ES įmonių eksportas sieks 8 mlrd. EUR, tuo tarpu Vietnamo eksportas į ES turėjo padidėti 15 mlrd. EUR; kadangi svarbu kuo įtraukiau maksimaliai padidinti šio susitarimo teikiamas galimybes įmonėms, ypač MVĮ;

I. kadangi Taryba pabrėžė, kad ES yra suinteresuota ir toliau atlikti pagrindinį vaidmenį nuosekliai, visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinant Darbotvarkę iki 2030 m., nes tai yra svarbiausias ES prioritetas jos piliečių naudai ir siekiant išsaugoti jos patikimumą Europoje ir pasaulyje; kadangi visiems paskirtiesiems Komisijos nariams išsiųstame įgaliojamajame rašte išrinktoji Komisijos pirmininkė U. von der Leyen pabrėžė, jog „visi Komisijos nariai užtikrins Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą savo politikos srityse“;

J. kadangi Vietnamas vis dar susiduria su iššūkiais, susijusiais su tvariu vystymusi, žmogaus, politinėmis ir pilietinėmis teisėmis, ypač atsižvelgiant į mažumų padėtį, pagrindines laisves, religijos laisvę ir spaudos laisvę ir gamtos išteklių, pvz., smėlio, žuvininkystės išteklių ir medienos, naudojimą, atliekų tvarkymą ir taršą; apgailestauja, kad ES ir Vietnamas ir toliau labai skirtingai vertina tarptautinių žmogaus teisių organizacijų parengtas Vietnamui skirtas rekomendacijas, taip pat šių rekomendacijų įgyvendinimą, pvz., susijusias su Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu (TPPTP); kadangi priverstinis kalinių darbas Vietname tebekelia susirūpinimą;

K. kadangi, nepaisant 1986 m. pradėtų ekonominių ir politinių reformų, Vietnamas tebėra vienpartinė valstybė, kurioje nepripažįstamos tokios pagrindinės laisvės kaip asociacijų laisvė, žodžio laisvė, religijos laisvė ir spaudos laisvė; kadangi represinis režimo pobūdis ir šiurkštūs bei sistemingi žmogaus teisių pažeidimai Vietname yra dokumentais patvirtinti Europos išorės veiksmų tarnybos atliktoje ES metinėje ataskaitoje dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2018 m., ypač atkreipiant dėmesį į tai, kad šalyje daugėja politinių kalinių;

L. kadangi 2018 m. lapkričio 15 d. Parlamento rezoliucijoje Vietnamo vyriausybė raginama „panaikinti, peržiūrėti arba iš dalies pakeisti visus represinio pobūdžio įstatymus, visų pirma šalies baudžiamąjį kodeksą“; kadangi Vietnamas į šį raginimą nesureagavo; kadangi Vietnamas nepripažino nė vienos iš naujausiame 2019 m. visuotiniame periodiniame vertinime pateiktų rekomendacijų iš dalies pakeisti arba panaikinti piktnaudžiaujamojo pobūdžio baudžiamosios teisės aktų nuostatas;

M. kadangi ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarime pripažįstama, kad svarbu užtikrinti jūrų gyvųjų išteklių ir ekosistemų išsaugojimą ir darnų valdymą, kartu skatinant darnią akvakultūrą, ir pagal 13.9 straipsnį numatoma bendradarbiauti kovojant su NNN žvejyba;

N. kadangi kai kuriems iš žuvų pagamintiems produktams, pvz., produktams, kurių KN kodai yra 1604 14 21 ir 1604 14 26, netaikomas LPS nustatytas bemuitis režimas, nes šie produktai kelia keblumų Europos Sąjungai;

O. kadangi pripažįstama, kad NNN žvejyba yra organizuoto nusikalstamumo jūrose forma, visame pasaulyje turinti pragaištingų padarinių aplinkos, socialiniu ir ekonominiu požiūriais, ir dėl jos randasi nesąžininga konkurencija Europos žvejybos pramonei;

P. kadangi Vietnamas yra ketvirtas pagal dydį žuvų produktų gamintojas, po kurio eina Europos Sąjunga, ir ketvirtas pagal dydį akvakultūros produktų gamintojas;

Q. kadangi ES yra didžiausia pasaulyje prekiautoja žvejybos ir akvakultūros produktais pagal vertę ir 2017 m. jos prekybos apimtis sudarė daugiau kaip 2,3 mlrd. EUR; kadangi ES importuoja daugiau kaip 65 proc. savo suvartojamų žuvų produktų ir yra viena iš didžiausių užsienio investuotojų Vietname;

R. kadangi Vietnamas iki šiol užtikrino vieno geografine nuoroda (GN) pažymėto produkto – Phú Quốc (tai tam tikros rūšies žuvies padažas) – apsaugą suteikdamas jam saugomą kilmės vietos nuorodą (SKVN) pagal ES kokybės sistemas; kadangi LPS numatyta 169 ES geografinių nuorodų, apibūdinančių vynus, spiritinius gėrimus ir maisto produktus, apsauga Vietname ir atitinkamai 39 Vietnamo geografinių nuorodų apsauga ES;

S. kadangi Vietnamo rinką sudaro 95 mln. žmonių, turinčių senas žuvų ir akvakultūros produktų vartojimo tradicijas, ir jis yra antras pagal dydį ES prekybos partneris ASEAN šalių regione; kadangi žuvininkystė Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms galėtų suteikti didelį augimo potencialą ir svarbią naudą; kadangi šis sektorius yra gyvybiškai svarbus Europos gerovei ir inovacijoms;

1. pabrėžia tai, kad ES ir Vietnamo LPS yra visų laikų moderniausias, išsamiausias ir plačiausio užmojo ES ir besivystančios šalies sudarytas susitarimas ir jis turėtų būti ES ryšių su besivystančiomis šalimis, o ypač su ASEAN regionu, atskaitos tašku; primena, kad dar dvejus pereinamojo laikotarpio metus Vietnamas ir toliau bus BLS lengvatomis besinaudojanti šalis po to, kai įsigalios LPS;

2. pažymi, kad derybos buvo pradėtos 2012 m. birželio mėn. ir užbaigtos 2015 m. gruodžio mėn. po 14 derybinių raundų, ir apgailestauja dėl to, kad buvo vėluojama pasirašyti ir ratifikuoti šį susitarimą, ypač dėl to, kad Taryba taip ilgai delsė paprašyti Europos Parlamento pritarimo likus pakankamai laiko iki Europos Parlamento rinkimų;

3. pabrėžia šio susitarimo ekonominę ir strateginę svarbą, atsižvelgiant į tai, kad ES ir Vietnamas turi bendrus tikslus, t. y. siekia skatinti ekonomikos augimą ir užimtumą, didinti konkurencingumą, kovoti su skurdu, palaikyti taisyklėmis pagrįstą daugiašalę prekybos sistemą, siekti darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir remti darbuotojų teises ir pagrindines teises; pabrėžia, kad dėl geopolitinių aplinkybių bendradarbiavimas su ES partneriais Tolimuosiuose Rytuose – sudėtingomis vietos geoekonominėmis sąlygomis – tampa ypač svarbus;

4. primena, kad Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje nurodoma, kad Sąjungos veiksmai tarptautinėje arenoje grindžiami demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo bei nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir solidarumo principais ir JT chartijos ir tarptautinės teisės principų laikymusi; primena, kad reikia laikytis politikos suderinamumo su vystomojo bendradarbiavimo tikslais principo, kaip nustatyta SESV 208 straipsnyje;

5. pabrėžia šio susitarimo svarbą ES įmonių konkurencingumui regione; pažymi, kad Europos įmonės susiduria su vis didesne konkurencija iš šalių, su kuriomis Vietnamas jau yra sudaręs laisvosios prekybos susitarimus, ypač Visapusišką ir pažangų susitarimą dėl partnerystės abipus Ramiojo vandenyno (CPTPP);

6. tikisi, kad šis susitarimas, kartu su ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimu, simbolizuoja tolesnę pažangą nustatant aukštus standartus ir taisykles ASEAN regione ir užtikrinti sąlygas ateityje sudaryti tarpregioninį prekybos ir investicijų susitarimą; pabrėžia, kad susitarimas – tai taip pat stiprus paramos laisvai, sąžiningai ir abipusei prekybai ženklas laikotarpiu, kai matomos stiprėjančios protekcionizmo tendencijos ir kyla didelių sunkumų daugiašalei taisyklėmis grindžiamai prekybai; atkreipia dėmesį į tai, kad susitarimas padeda ES stiprinti savo pozicijas ASEAN regione, atsižvelgiant į neseniai sudarytą Regioninę išsamią ekonominę partnerystę (angl. RCEP) ir įsigaliojus Visapusiškam ir pažangiam susitarimui dėl partnerystės abipus Ramiojo vandenyno (CPTPP); taip pat pabrėžia, kad susitarimas leidžia ES populiarinti savo standartus ir vertybes šiame regione; dar kartą primena, kad visapusiškai remia daugiašališkumą ir kad svarbu siekti tvarios ir plataus užmojo PPO reformos, kad būtų užtikrinta taisyklėmis grindžiama tarptautinė prekyba;

7. pabrėžia, kad sudarius susitarimą bus panaikinta daugiau kaip 99 proc. visų muitų tarifų[10]; pažymi, kad, įsigaliojus susitarimui, Vietnamas liberalizuos 65 proc. importo muitų ES eksportui, o likusi muitų dalis bus palaipsniui panaikinta per 10 metų laikotarpį; taip pat pažymi, kad, įsigaliojus susitarimui, ES liberalizuos 71 proc. importo, o po septynerių metų 99 proc. importo bus neapmuitinama; atkreipia dėmesį į tai, kad į susitarimą taip pat bus įtrauktos specialios nuostatos, kuriomis bus siekiama šalinti netarifines kliūtis ES eksportui, neretai keliančias didelių kliūčių MVĮ; mano, kad ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimas gali padėti spręsti ES ir Vietnamo prekybos deficito problemą, panaudojant ASEAN šalies augimo potencialą ateinančiais metais;

8. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti veiksmingą ir patikimą kontrolę, be kita ko, stiprinant muitinių bendradarbiavimą Europoje, kad susitarimas netaptų perėjimo tiltu, skirtu prekėms iš kitų šalių patekti į Europos teritoriją;

9. pažymi, kad pagal šį susitarimą būtų suteikta geresnė prieiga prie Vietnamo viešųjų pirkimų rinkos, kaip tai numatyta pagal Sutartį dėl viešųjų pirkimų, ir kad Vietnamas dar nėra Sutarties dėl viešųjų pirkimų šalis; pažymi, kad pagal ES ir Vietnamo LPS viešųjų pirkimų skyrių užtikrinamas tam tikras skaidrumas ir procedūrinis teisingumas, panašiai kaip pagal kitus LPS, kuriuos ES pasirašė su išsivysčiusiomis ir labiau pažengusiomis besivystančiomis šalimis; pabrėžia, kad šiuo susitarimu neturi būti ribojamos vietos viešųjų pirkimų taisyklės arba laisvė rengiant viešuosius pirkimus, kai yra nustatomi reikalavimai dėl to, kas turi būti perkama, ir reikalavimai, susiję su tokiomis sritimis, kaip pvz., aplinka, darbo ir įdarbinimo sąlygomis;

10. palankiai vertina tai, kad į ES ir Vietnamo LPS įtrauktos nuostatos dėl kilmės taisyklių atitinka ES požiūrį, o jų pagrindiniai elementai yra identiški nustatytiesiems ES BLS ir ES prekybos susitarime su Singapūru; ragina Komisiją stebėti, ar šios taisyklės tinkamai ir atsakingai įgyvendinamos, ypatingą dėmesį skiriant nacionaliniam turiniui, ir sustiprinti kovą su bet kokiu manipuliavimu ir piktnaudžiavimu, pavyzdžiui, produktų iš trečiųjų šalių perpakavimu;

11. pažymi, kad Vietnamas nebegalės naudoti kumuliacijos su kitais regiono prekybos partneriais, kurie naudojasi BLS lengvatomis, kad galėtų laikytis kilmės taisyklių; pabrėžia, kad dėl laisvosios prekybos susitarimuose nustatytų kilmės taisyklių neturėtų būti be reikalo nutraukiamos esamos vertės grandinės, ypač su šalims, kurios šiuo metu naudojasi BLS, BLS + arba VIG sistemomis;

12. pabrėžia, kad maždaug 169-ioms ES geografinėms nuorodoms Vietnamo rinkoje bus užtikrintas pripažinimas ir apsauga panašiu lygmeniu, kaip pagal ES teisės aktus suteikiamas pripažinimas ir apsauga, atsižvelgiant į tai, kad Vietnamas yra svarbi ES maisto produktų ir gėrimų eksporto rinka Azijoje; mano, kad artimiausiu metu šis sąrašas turėtų būti išplėstas; be to, pabrėžia, kad kai kuriems ES žemės ūkio sektoriams, be kita ko, ryžių auginimo, galėtų būti daromas neigiamas poveikis taikant LPS nuostatas; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją nuolat stebėti šių jautrių produktų importo srautus ir visais atvejais, kai tenkinami teisiniai ir ekonominiai reikalavimai, visapusiškai išnaudoti apsaugos sąlygų reglamento nuostatas, kad būtų išvengta bet kokio galimo neigiamo poveikio ES žemės ūkio sektoriams, tiesiogiai susijusio su LPS įgyvendinimu;

13. palankiai vertina griežtą SFP skyrių, kuriame bus nustatyta viena skaidri ES maisto produktų eksporto į Vietnamą patvirtinimo procedūra, siekiant paspartinti ES eksporto paraiškų tvirtinimą ir išvengti diskriminacijos; palankiai vertina Vietnamo įsipareigojimą panašiems produktams iš visų ES valstybių narių taikyti tuos pačius importo reikalavimus;

14. primena, kad, kalbant apie paslaugas, pasakytina, kad Vietnamas viršija savo PPO įsipareigojimus ir užtikrina iš esmės geresnę prieigą daugelyje verslo sektorių bei siūlo naujų galimybių patekti į rinką tokiose srityse, kaip antai, pakavimo paslaugos, prekybos mugių ir parodų paslaugos, nuoma ir (arba) išperkamoji nuoma; pabrėžia, kad Vietnamas pirmą kartą atvėrė savo rinką tarpvalstybinėms aukštojo mokslo paslaugoms; palankiai vertina tai, kad paslaugų tvarkaraštyje naudojamas pozityvus sąrašas;

15. dar kartą primena, kad greitas ES ir Vietnamo LPS ratifikavimas gali padėti Vietnamui toliau gerinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ir gali užtikrinti aukščiausius gamybos standartus ir geriausią kokybę vartotojams; pabrėžia, kad Vietnamas prisijungs prie Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) interneto sutarčių, kuriose nustatyti standartai, kuriais remiantis užkertamas kelias neteisėtai nuotolinei prieigai prie kūrinio arba naudojimuisi juo, apsaugomos savininkų teisės ir sprendžiami su intelektinės nuosavybės teisėmis susiję klausimai, kylantys dėl naujų technologijų ir komunikacijos metodų; pabrėžia, kad yra strategiškai svarbu užtikrinti standartų nustatymo pajėgumus regione, kur vyrauja tendencija atsisakyti norminimo ir standartizavimo; pakartoja, kad tvirtų reguliavimo sistemų nebuvimas galėtų paskatinti lenktynes dėl žemesnių standartų ir neigiamą konkurenciją dėl svarbių teisinių nuostatų; atkreipia dėmesį į tai, kad galimybių gauti vaistų skatinimas išlieka pagrindiniu ES politikos ramsčiu ir kad susitarimo nuostatos dėl intelektinės nuosavybės teisių, susijusios su farmacijos produktais, yra konkrečiai pritaikytos prie Vietnamo išsivystymo lygio, dabartinės reglamentavimo sistemos ir Vietnamo visuomenės sveikatos problemų;

16. apgailestauja, kad į susitarimą neįtrauktas konkretus MVĮ skyrius, tačiau vis tik įvairiose susitarimo dalyse įtrauktos MVĮ nuostatos; pabrėžia, kad įgyvendinimo etapas bus labai svarbus siekiant parengti veiksmų planą, skirtą padėti MVĮ pasinaudoti susitarimo teikiamomis galimybėmis, pirmiausia didinant skaidrumą ir skleidžiant visą susijusią informaciją, nes šis ekonomikos sektorius yra gyvybiškai svarbus siekiant gerovės ir inovacijų Europoje; mano, kad atliekant galimą susitarimo peržiūrą Komisija turėtų išnagrinėti galimybę įtraukti skyrių, skirtą MVĮ;

17. palankiai vertina nuostatas dėl bendradarbiavimo gyvūnų gerovės srityje, įskaitant techninę pagalbą ir gebėjimų stiprinimą nustatant aukštus gyvūnų gerovės standartus, ir ragina šalis visapusiškai jomis pasinaudoti; primygtinai ragina šalis nedelsiant parengti bendradarbiavimo veiksmų planą gyvūnų gerovės srityje, įskaitant mokymo programą, gebėjimų stiprinimą ir pagalbą pagal susitarimą, siekiant apsaugoti žudomų gyvūnų gerovę ir geriau apsaugoti juos ūkyje ir vežant Vietname;

18. pabrėžia, primindamas apie Sąjungos atsargumo principą, kad susitarime nurodyta ES teisė taikyti savo standartus visoms Sąjungoje parduodamoms prekėms ir paslaugoms; pabrėžia, kad aukšti ES standartai, įskaitant nacionalinius teisės aktus, reglamentus ir kolektyvines sutartis, niekada neturėtų būti laikomi prekybos kliūtimis;

19. apgailestauja, kad į susitarimą neįtraukta nuostata dėl tarptautinio duomenų perdavimo; mano, kad ateityje persvarstant šį susitarimą reikėtų įtraukti nuostatą, kuria būtų laikomasi ES duomenų apsaugos teisės aktų ir privatumo apsaugos, ir pabrėžia, kad bet kokiems būsimiems rezultatams turi būti gautas Parlamento pritarimas; šiuo klausimu pažymi, kad Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas visiškai atitinka bendrąsias išimtis pagal GATS;

20. pabrėžia, kad į ES ir Vietnamo LPS įtrauktas išsamus ir privalomas vykdyti prekybos ir darnaus vystymosi skyrius, kuriame reglamentuojami darbo ir aplinkos apsaugos klausimai, pagrįsti plačiai pripažintomis daugiašalėmis konvencijomis ir normomis; atkreipia dėmesį į tai, kad prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus vykdymą būtų galima gerokai pagerinti, visų pirma, apsvarstant galimybę taikyti įvairius vykdymo užtikrinimo metodus, o kraštutiniu atveju – sankcijomis grindžiamą mechanizmą; antra, reformuojant vietos patarėjų grupės (VPG) sistemą, kaip ne kartą ragino Parlamentas, ir taip pat apie tai minima ir naujojo už prekybą atsakingo Komisijos nario įgaliojimų rašte; pabrėžia, kad prekybos ir darnaus vystymosi skyrius yra skirtas padėti siekti platesnių ES politikos tikslų, visų pirma integracinio augimo, kovos su klimato kaita, žmogaus teisių skatinimo, įskaitant darbuotojų teises, ir apskritai ES vertybių apsaugos srityse; atkreipia dėmesį į tai, kad jis taip pat yra Vietnamo vystymosi ir socialinės pažangos srities priemonė, padėsianti šaliai didinti darbuotojų teises bei gerinti apsaugą darbe ir aplinkos apsaugą; ragina skubiai įsteigti plataus masto ir nepriklausomas vietos patarėjų grupes ir užtikrinti jų veikimą, taip pat ragina Komisiją aktyviai bendradarbiauti su Vietnamo valdžios institucijomis ir teikti joms reikiamą paramą; ragina jungtinį komitetą nedelsiant pradėti darbą, susijusį su prekybos ir darnaus vystymosi nuostatų vykdymo užtikrinimo sustiprinimu;

21.  ragina įsteigti Jungtinį Vietnamo Nacionalinės Asamblėjos ir Europos Parlamento komitetą, siekiant pagerinti prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus priemonių koordinavimą ir peržiūrą ir viso susitarimo įgyvendinimą; palankiai vertina palankią Vietnamo Nacionalinės Asamblėjos pirmininko poziciją dėl šio raginimo imtis veiksmų ir ragina nedelsiant abu parlamentus susitarti dėl susitarimo memorandumo sudarymo;

22. palankiai vertina konkrečius veiksmus, kurių iki šiol ėmėsi Vietnamo vyriausybė, įskaitant darbo teisės aktų pakeitimus ir teisės aktus dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus, pagal kuriuos siekiama panaikinti vaikų darbą ir prisiimti įsipareigojimus dėl nediskriminavimo ir lyčių lygybės darbe; tikisi, kad šis naujas teisės aktas bus papildytas įgyvendinimo potvarkiais ir kad Vietnamo valdžios institucijos kuo greičiau jį visapusiškai įgyvendins;

23. pripažįsta, kad pastaraisiais metais Vietname sumažėjo vaikų darbas ir primena, kad Vietnamas buvo pirmoji Azijos šalis ir antroji pasaulyje, ratifikavusi Jungtinių Tautų Tarptautinę vaiko teisių konvenciją; be to ragina Vietnamo vyriausybę parengti plataus užmojo veiksmų gaires, kuriomis būtų siekiama iki 2025 m. panaikinti vaikų darbą ir iki 2030 m. panaikinti priverstinį darbą, šiuolaikinę vergovę ir prekybą žmonėmis; laukia TDO įvertinimo likus pakankamai laiko iki susitarimo ratifikavimo; ragina ES ir Vietnamą bendradarbiauti rengiant kovos su vaikų darbu veiksmų planą, jį papildant galiojančiomis ES programomis, įskaitant būtiną įmonėms skirtą išsamaus patikrinimo sistemą;

24. tačiau pabrėžia, kad, nepaisant šios pažangos vis dar reikia įveikti nemažai iššūkių ir primygtinai ragina Vietnamo valdžios institucijas parodyti didesnį prielankumą pažangiai darbuotojų teisių darbotvarkei, taikant konkrečias priemones, ir šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad 2019 m. lapkričio 20 d. buvo priimtas reformuotas darbo kodeksas; taip pat palankiai vertina tai, kad 2019 m. birželio 14 d. ratifikuota pagrindinė TDO konvencija Nr. 98 (kolektyvinės derybos) ir kad Vietnamo vyriausybė įsipareigojo ratifikuoti dvi likusias pagrindines konvencijas, t. y. 2020 m. – Konvenciją Nr. 105 (priverstinio darbo panaikinimas) ir 2023 m. – Konvenciją Nr. 87 (asociacijų laisvė), ir ragina Vietnamo valdžios institucijas pateikti patikimas veiksmų gaires, skirtas jų ratifikavimui; pabrėžia itin svarbų įgyvendinimo potvarkių vaidmenį įgyvendinant peržiūrėtą Darbo kodeksą ir ratifikuotas TDO konvencijas ir todėl pabrėžia įgyvendinimo potvarkių svarbą, kad reformuotame darbo kodekse būtų įtraukti TDO konvencijų Nr. 105 ir Nr. 87 principai; pabrėžia, kad Europos Parlamentas nori pradėti aktyvų dialogą šiuo klausimu; ragina, kad Vietnamo vyriausybę nuolat informuoti ES apie šių neįvykdytų konvencijų ratifikavimo ir jų įgyvendinimo pažangą; primena tokių įsipareigojimų, kurie iš tiesų atspindi teigiamas šalies vystymo tendencijas, svarbą pabrėžiant reikšmingą veiksmingo žmogaus teisių, TDO konvencijų ir aplinkos apsaugos nuostatų įgyvendinimo vaidmenį; pabrėžia, kad konkretūs kriterijai, taikomi įgyvendinant teisės aktus, pvz., ribų nustatymas ir registracijos formalumai, neturėtų tapti kliūtimis, veiksmingai užkertančiomis kelią nepriklausomoms organizacijoms konkuruoti su valstybinėmis organizacijomis; Taip pat pabrėžia, kad baudžiamosios teisės aktus reikėtų suderinti su atitinkamomis TDO konvencijomis; pabrėžia, kad Vietnamo įsipareigojimai pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP) ir naujai reformuotą Darbo kodeksą turėtų būti taikomi taip, kad naudojimasis laisvėmis, ypač nepriklausomų profesinių sąjungų susirinkimų laisve, netaptų praktiškai neįmanomas; palankiai vertina tai, kad ES laikosi ratifikavimui įvykdyti būtinos sąlygos;

25. palankiai vertina numatytą bendradarbiavimą dėl TDO deramo darbo darbotvarkės prekybos ir (arba) susijusių aspektų, visų pirma prekybos ir visiško bei našaus užimtumo visiems, įskaitant jaunus žmones, moteris ir neįgaliuosius, tarpusavio sąsajų; ragina nedelsiant ir apgalvotai pradėti šį bendradarbiavimą;

26. pažymi, kad Vietnamas yra viena iš labiausiai klimato kaitos padarinių pažeidžiamų šalių, visų pirma jis pažeidžiamas dėl ekstremalių oro sąlygų reiškinių, pvz., audrų ir potvynių; primygtinai ragina Vietnamo vyriausybę pradėti taikyti veiksmingas prisitaikymo priemones ir užtikrinti veiksmingą teisės aktų, susijusių su aplinkos ir biologinės įvairovės apsauga, įgyvendinimą;

27. palankiai vertina įsipareigojimą veiksmingai įgyvendinti daugiašalius aplinkos apsaugos susitarimus, pavyzdžiui, Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, ir imtis veiksmų siekiant išsaugoti laukinę gyvūniją, biologinę įvairovę ir miškus bei užtikrinti tvarų jų valdymą; primena, kad Vietnamas yra viena iš aktyviausių plataus ASEAN regiono šalių, demonstruojanti savo įsipareigojimą laikytis Paryžiaus susitarimo darbotvarkės; pabrėžia, kad greitas ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo ratifikavimas ir visapusiškas laikymasis ir veiksmingas Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas padės užtikrinti kuo aukštesnius regiono aplinkos apsaugos standartus;

28. pabrėžia strateginę Vietnamo, kaip labai svarbaus ES partnerio Pietryčių Azijoje ir ASEAN šalyse, svarbą, ypač konkrečiai kalbant apie klimato kaitos derybų, gero valdymo, darnaus vystymosi, ekonominės ir socialinės pažangos ir kovos su terorizmu klausimus, tačiau ne vien apie juos; pabrėžia, kad Vietnamas turi tapti partneriu skatinant pagarbą žmogaus teisėms ir demokratines reformas; pažymi, kad 2020 m. Vietnamas pirmininkauja ASEAN; pabrėžia, kad ES ir Vietnamas turi visapusiškai laikytis Paryžiaus susitarimo ir jį įgyvendinti;

29. palankiai vertina 2019 m. spalio 17 d. pasirašytą ES ir Vietnamo vyriausybės susitarimą, kuriuo nustatomos Vietnamo dalyvavimo ES krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos; pabrėžia, kad Vietnamas yra antroji šalis partnerė Azijoje, pasirašanti susitarimą dėl dalyvavimo bendrųjų sąlygų su ES; pabrėžia, kas susitarimas yra didelis ES ir Vietnamo santykių pasiekimas;

30. primena, kad susitarime numatytos konkrečios kovos su NNN žvejyba priemonės ir skatinamas tvarus ir atsakingas žuvininkystės sektorius, įskaitant akvakultūrą; pripažįsta tai, kad Vietnamas įsipareigojo spręsti NNN žvejybos problemą: pateikė paraišką dėl visateisės narystės Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisijoje (WCPFC) ir tapo Susitarimo dėl uosto valstybės priemonių (PSMA) oficialia šalimi, 2017 m. patvirtino peržiūrėtą žuvininkystės sektoriaus įstatymą, kuriame atsižvelgiama į tarptautinius ir regioninius įsipareigojimus, susitarimus ir Komisijos pateiktas rekomendacijas, ir įgyvendina nacionalinį kovos su NNN žvejyba veiksmų planą;

31. tačiau pripažįsta, kad Vietnamo valdžios institucijos vis dar susiduria su didžiuliais iššūkiais, susijusiais su šalies labai suskaidyto žvejybos laivyno pertekliniu pajėgumu ir jūrų išteklių pereikvojimu, atkreipdamas dėmesį į tai, kad Vietnamas gavo „geltonąją kortelę“, taip pat į priemones, kurių jau buvo imtasi padėčiai pagerinti; ragina imtis tolesnių veiksmų atsižvelgiant į 2019 m. lapkričio mėn. peržiūros misijos išvadas ir nuolat stebėti ir atidžiai tikrinti Vietnamo pastangas užtikrinti, kad šalis toliau darytų pažangą kovodama su NNN žvejyba, ir užtikrinti visišką į Sąjungos rinką patenkančių žuvininkystės produktų atsekamumą, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam importui; primena, kad geltonosios kortelės atšaukimas turi būti susietas su sąlyga, kad bus visapusiškai ir veiksmingai įgyvendintos visos ES 2017 m. pateiktos rekomendacijos;

32. pripažįsta Vietnamo įsipareigojimą spręsti neteisėtos medienos ruošos ir miškų naikinimo problemą su ES sudarant savanoriškos partnerystės susitarimą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT); pažymi, kad šis susitarimas galioja nuo 2019 m. birželio 1 d. ir jame importuotojams nustatytos privalomos išsamaus patikrinimo prievolės; palankiai vertina atvirą ir konstruktyvų visų atitinkamų Vietnamo suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą šiame procese;

33. pabrėžia, kad itin svarbu veiksmingai įgyvendinti visas susitarimo nuostatas ir skyrius, pradedant patekimu į rinką ir baigiant tvariu vystymusi ir visų įsipareigojimų vykdymu; mano, kad visos prekybos ir darnaus vystymosi nuostatos turėtų būti suprantamos kaip tarptautinėje teisėje ir LPS privalomos teisinės prievolės; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į naująją už prekybos taisyklių laikymosi užtikrinimą atsakingo vyriausiojo pareigūno, kurio darbui turėtų tiesiogiai vadovauti už prekybą atsakingas Komisijos narys, pareigybę ir EP Tarptautinės prekybos komiteto įsipareigojimą imtis aktyvaus vaidmens stebint, kaip įgyvendinami įsipareigojimai pagal ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimą (EVLPS); be to pabrėžia, kad Europos įmonės, ypač MVĮ, turėtų būti skatinamos visapusiškai pasinaudoti susitarimo teikiama nauda, o visos kliūtys, susijusios su įgyvendinimu, turėtų būti nedelsiant pašalintos;

34. taip pat pabrėžia, kad susitarimo įsigaliojimas sukurs sąlygas plataus masto ir vaisingam abiejų šalių bendradarbiavimui siekiant veiksmingai įgyvendinti nuostatas dėl tvaraus vystymosi, kuo būtų galima pagerinti politinę ir žmogaus teisių padėtį šalyje; pabrėžia, kad tinkamas EVLPS įgyvendinimas gali paskatinti Vietnamą laikytis Europos aplinkos apsaugos, žmogaus teisių, gero valdymo ir įmonių socialinės atsakomybės standartų; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Vietnamo įsipareigojimą pateikti savo nacionalinį įgyvendinimo planą dėl EVLPS nuostatų laikymosi;

35. primena ankstesnę patirtį, iš kurios matyti, kad teisingas laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimas ir ES įmonių buvimas vietoje padeda pagerinti žmogaus teisių padėtį bei įmonių socialinės atsakomybės ir aplinkosaugos standartus; prašo ES įmonių ir toliau atlikti svarbų vaidmenį perduodant standartus ir gerąją patirtį, kad įgyvendinant EVLPS Vietname būtų sukurta kaip galima tinkamesnė ir tvaresnė verslo aplinka;

36. ragina nustatyti labai nuodugnią ir griežtą susitarimo stebėseną ir įsipareigoti užtikrinti, kad kartu su prekybos partneriu būtų greitai šalinami trūkumai; ragina ES remti būtinas gebėjimų stiprinimo priemones ir teikti konkrečią techninę pagalbą, siekiant padėti Vietnamui įgyvendinti jo įsipareigojimus pagal projektus, ir ekspertines žinias, visų pirma susijusias su aplinkos apsaugos ir darbo nuostatomis; primena Komisijai apie jos įsipareigojimus teikti ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl EVLPS įgyvendinimo;

37. pabrėžia, jog labai svarbu, kad nepriklausoma pilietinė visuomenė ir socialiniai partneriai dalyvautų stebint susitarimo įgyvendinimą, ir ragina, įsigaliojus susitarimui, skubiai parengti ir sukurti vietos patarėjų grupes, kurios proporcingai atstovautų nepriklausomoms, laisvoms ir įvairioms pilietinės visuomenės organizacijoms, įskaitant Vietnamo žmogaus teisių gynėjų organizacijų ir aplinkos apsaugos ir darbo sektorių atstovus; remia Vietnamo pilietinės visuomenės organizacijų pastangas parengti pasiūlymus šiuo klausimu ir rems pastangas stiprinti gebėjimus;

38. primena, kad ES ir Vietnamo santykiai grindžiami partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu, kuris apima neekonomines sritis, įskaitant politinio dialogo, žmogaus teisių, švietimo, mokslo ir technologijų, teisingumo bei prieglobsčio ir migracijos sritis;

39. pripažįsta, kad tarp laisvosios prekybos susitarimo bei partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo yra institucinis ir teisinis ryšys ir taip užtikrinama, kad žmogaus teisės taptų ES ir Vietnamo santykių pagrindu; pabrėžia iš tiesų teigiamų tendencijų žmogaus teisių srityje svarbą greitam šio susitarimo ratifikavimui ir ragina Vietnamo valdžios institucijas imtis konkrečių priemonių padėčiai pagerinti, nes tai atspindi jų įsipareigojimą; primena savo 2018 m. lapkričio 15 d. reikalavimą dėl baudžiamosios teisės aktų, mirties bausmės, politinių kalinių ir pagrindinių laisvių reformos; primygtinai ragina šalis visapusiškai pasinaudoti susitarimais, kad būtų pagerinta greito sprendimo reikalaujanti žmogaus teisių padėtis Vietname ir pabrėžia plataus užmojo ES ir Vietnamo dialogo žmogaus teisių klausimais svarbą; atkreipia dėmesį į tai, kad į PBS 1 straipsnį įtraukta standartinė nuostata dėl žmogaus teisių, pagal kurią galima imtis atitinkamų priemonių, be kita ko, kraštutiniu atveju nedelsiant sustabdyti PBS (ir netiesiogiai EVLPS) ar jo dalių taikymą;

40. apgailestauja, kad Komisija nesugebėjo atlikti LPS išsamaus poveikio žmogaus teisėms vertinimo; ragina Komisiją atlikti tokį vertinimą; ragina Komisiją į savo atliekamus poveikio vertinimus, be kita ko, prekybos susitarimų, kurie turi didelį ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį, poveikio vertinimus, sistemingai įtraukti žmogaus teisių klausimą; nurodo, kad Komisija taip pat įsipareigojo atlikti ekonominio, socialinio poveikio ir poveikio aplinkai ex post vertinimą;

41. ragina ES ir Vietnamą nustatyti nepriklausomą žmogaus teisių stebėjimo mechanizmą ir nepriklausomą skundų teikimo mechanizmą, kurį taikant nukentėję piliečiai ir vietos suinteresuotieji subjektai galėtų veiksmingai ginti savo teises, ir priemonę žmogaus teisėms daromam neigiamam poveikiui šalinti, visų pirma taikant valstybių ginčų sprendimo mechanizmą PDV skyriui;

42. reiškia susirūpinimą dėl naujojo kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo, visų pirma dėl vietos nustatymo ir informacijos atskleidimo reikalavimų, stebėjimo ir kontrolės internete ir asmens duomenų apsaugos priemonių, kurios nesuderinamos su ES vertybėmis grindžiama ir liberalizavimo prekybos darbotvarke; palankiai vertina norą įsitraukti į intensyvų dialogą, įskaitant Vietnamo Nacionalinės Asamblėjos pirmininko įsipareigojimą įtraukti abu parlamentus į diskusijų dėl įgyvendinimo priemonių aptarimą ir svarstymą; be to, ragina Vietnamo valdžios institucijas imtis konkrečių priemonių ir palankiai vertina ES pagalbą šioje srityje;

43. primena, kad SESV 8 straipsnyje nurodyta, kad visuose savo veiksmuose Sąjunga siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę; palankiai vertina tai, kad Vietnamas ir ES pasirašė PPO Buenos Airių deklaraciją dėl moterų ir prekybos ir ragina šalis susitarime stiprinti ir gerinti su lytimi ir prekyba susijusius įsipareigojimus; ragina gerinti moterų sąlygas, kad jos galėtų pasinaudoti šiuo susitarimu, be kita ko, stiprinant moterų gebėjimus darbe ir versle, skatinant moterų atstovavimą priimant sprendimus ir einant vadovaujamas pareigas, taip pat gerinant moterų prieigą prie mokslo, technologijų ir inovacijų, jų dalyvavimą ir vadovavimą šiose srityse; primena Komisijos įsipareigojimą įtraukti skyrius dėl lyčių lygybės į būsimus ES prekybos susitarimus, įskaitant tuos, kurie bus sudaryti sudarius šį susitarimą; ragina ES ir Vietnamą įsipareigoti, kad būtų įvertintas susitarimo įgyvendinimas ir į būsimą peržiūrą įtraukti specialų skyrių dėl lyčių ir prekybos;

44. reikalauja nedelsiant paleisti visus politinius kalinius, pilietinės visuomenės narius, pvz. tinklaraštininkus ar nepriklausomus profesinių sąjungų narius, kurie šiuo metu yra sulaikyti arba nuteisti, ypač 2017 m. gruodžio 14 d. ir 2018 m. lapkričio 15 d. EP rezoliucijose išvardintus asmenis;

45. ragina Komisiją ir EIVT oficialiai pranešti Parlamentui apie Vietnamo įsipareigojimą daryti pažangą sprendžiant įvairius su žmogaus teisėmis susijusius klausimus, kaip nurodyta 2015 m. gruodžio 17 d. Parlamento rezoliucijoje[11];

46. pabrėžia, kad susitarimas jau paskatino pokyčius daugelyje sričių ir mano, kad šis susitarimas yra pagrindas toliau gerinti sąlygas žmonėms, palaikant dialogą.

47. palankiai vertina susitarimą, kuris suteiks daugiau laisvų ir sąžiningų prekybos galimybių; mano, kad Europos Parlamento pritarimas šiam susitarimui turi būti pagrįstas, atsižvelgiant į tai, kad Vietnamas, siekdamas vykdyti įsipareigojimus, imasi veiksmų, kad pagerintų su pilietinėmis ir darbuotojų teisėmis susijusią padėtį;

48. ragina Tarybą greitai patvirtinti šį susitarimą. 

49. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, EIVT, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Vietnamo Socialistinės Respublikos vyriausybei bei parlamentui.


UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ (5.12.2019)

<CommissionInt>pateikta Tarptautinės prekybos komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto</Titre>

<DocRef>(2018/0356M(NLE))</DocRef>

Nuomonės referentė: <Depute>Isabel Wiseler-Lima</Depute>

 

 

PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad Parlamentas 2015 m. gruodžio 17 d. pritarė ES ir Vietnamo pagrindų susitarimui dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (PBS)[12], kuriame apibrėžiami būsimi santykiai ir siekiama toliau stiprinti bendradarbiavimą sprendžiant pasaulines ir regionines problemas; susirūpinęs pažymi, kad įsigaliojus PBS žmogaus teisių padėtis šalyje pablogėjo;

2. apgailestauja, kad Komisija neatliko ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo poveikio žmogaus teisėms vertinimo, nors to prašė Parlamentas, o tai prieštarauja 2015 m. Europos ombudsmeno sprendimui ir ES veiksmų plane žmogaus teisių ir demokratijos srityje nustatytiems įsipareigojimams, ir ragina Komisiją nedelsiant tokį vertinimą atlikti; nurodo, kad Komisija taip pat įsipareigojo atlikti ekonominio, socialinio poveikio ir poveikio aplinkai ex post vertinimą;

3. pabrėžia strateginę Vietnamo, kaip labai svarbaus ES partnerio Pietryčių Azijoje ir ASEAN šalyse, svarbą, ypač kalbant apie klimato kaitos derybų, gero valdymo, darnaus vystymosi, ekonominės ir socialinės pažangos ir kovos su terorizmu klausimus, tačiau ne vien apie juos; pabrėžia, kad Vietnamas turi tapti partneriu skatinant pagarbą žmogaus teisėms ir demokratines reformas; pažymi, kad 2020 m. Vietnamas pirmininkaus ASEAN; pabrėžia, kad ES ir Vietnamas turi visapusiškai laikytis Paryžiaus susitarimo ir jį įgyvendinti;

4. palankiai vertina 2019 m. spalio 17 d. pasirašytą ES ir Vietnamo vyriausybės susitarimą, kuriuo nustatomos Vietnamo dalyvavimo ES krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos; pabrėžia, kad Vietnamas yra antroji šalis partnerė Azijoje, pasirašanti susitarimą dėl dalyvavimo bendrųjų sąlygų su ES; pabrėžia, kas susitarimas yra didelis ES ir Vietnamo santykių pasiekimas;

5. pripažįsta Vietnamo pastangas vykdyti reformų darbotvarkę, ypač laisvosios prekybos susitarimo (LPS) darnaus vystymosi skyriuje aptariamose aplinkos ir darbo teisių srityse; ragina Vietnamo vyriausybę imtis visų tinkamų teisėkūros ir ne teisėkūros priemonių siekiant veiksmingai užtikrinti ir įgyvendinti aukščiausius pasiekiamus žmogaus teisių standartus, įskaitant aplinkos ir darbo standartus, tačiau neapsiriboti jais; palankiai vertina tai, kad ratifikuotos šešios iš aštuonių pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijų, būtent Konvencija Nr. 29 dėl priverstinio darbo, konvencijos Nr. 100 ir Nr. 111 dėl nediskriminavimo, Nr. 138 ir Nr. 182 dėl vaikų darbo ir, visai neseniai, Konvencija Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas; primygtinai ragina Vietnamo vyriausybę greitai ratifikuoti ir visiškai įgyvendinti dar neratifikuotas konvencijas; ragina sukurti veiksmingą vykdytiną mechanizmą, kuris būtų taikomas prekybos ir darnaus vystymosi (PDV) skyriui, ir nustatyti aiškų ir privalomą TDO konvencijų Nr. 87 dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo ir Nr. 105 dėl priverstinio darbo panaikinimo ratifikavimo tvarkaraštį;

6. vis dar yra susirūpinęs dėl Vietname vykdomų žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant politinių aktyvistų, žurnalistų, tinklaraštininkų, disidentų ir žmogaus teisių gynėjų nuteisimą, politinį bauginimą, sekimą, priekabiavimą prie jų, išpuolius prieš juos, jų grobimą ir neteisingą bylų nagrinėjimą, religinės laisvės, žodžio ir asociacijų laisvės apribojimą ir mirties bausmės taikymą; ragina Vietnamą paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir nedelsiant imtis veiksmų jai panaikinti; labai apgailestauja, kad pastaraisiais metais padaugėjo politinių kalinių, žurnalistų, tinklaraštininkų ir žmogaus teisių, darbo, religinių ir aplinkosaugos aktyvistų sulaikymų; ragina paleisti visus asmenis, sulaikytus tik už tai, kad naudojosi savo saviraiškos laisve, ir panaikinti visus jiems pareikštus kaltinimus;

7. pabrėžia, kad žmogaus teisės yra pagrindinis LPS prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus elementas; yra susirūpinęs, kad laisvosios prekybos susitarime dėmesys skiriamas tik kai kurioms teisėms, daugiausia pagrindinėms TDO konvencijoms; todėl ragina visapusiškiau įtraukti žmogaus teises, sykiu sukuriant mechanizmą, užtikrinantį veiksmingą jų įgyvendinimą; ragina periodiškai atlikti nepriklausomą susitarimo poveikio vertinimą;

8. ragina Vietnamą įgyvendinti rekomendacijas, pateiktas atliekant naujausią visuotinį periodinį vertinimą; ragina Vietnamo valdžios institucijas suderinti savo teisės aktus su tarptautiniais žmogaus teisių standartais ir prievolėmis, be kita ko, su Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu (TPPTP), prie kurio Vietnamas prisijungęs, visų pirma peržiūrint savo Baudžiamąjį kodeksą, kibernetinio saugumo įstatymą ir įstatymą dėl tikėjimo ir religijos; ragina Vietnamo vyriausybę pakeisti viešus susibūrimus ir demonstracijas reglamentuojančius teisės aktus taip, kad jie atitiktų teisę į susirinkimų ir asociacijų laisvę;

9. pabrėžia, kad LPS 13 straipsnyje įtvirtinamas bendradarbiavimu ir bendromis vertybėmis bei interesais pagrįstas požiūris ir atsižvelgiama į skirtingą atitinkamų šalių išsivystymo lygį; palankiai vertina galimybę vykdant dialogą Prekybos ir darnaus vystymosi komitete visų pirma išspręsti klausimus, patenkančius į 13 straipsnio dėl prekybos ir darnaus vystymosi taikymo sritį; apgailestauja, kad tais atvejais, kai tokie klausimai nesprendžiami, antrąjį mechanizmą, pagal kurį šalys gali kreiptis į nepriklausomą ekspertų grupę, jos ir toliau gali taikyti pagal savo pačių procedūras ir jei pačios to nori; ragina ES ir Vietnamą nustatyti nepriklausomą žmogaus teisių stebėjimo mechanizmą ir nepriklausomą skundų teikimo mechanizmą, kurį taikant nukentėję piliečiai ir vietos suinteresuotieji subjektai galėtų veiksmingai ginti savo teises, ir priemonę žmogaus teisėms daromam neigiamam poveikiui šalinti, visų pirma taikant valstybių ginčų sprendimo mechanizmą PDV skyriui;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal LPS sukuriama institucinė ir teisiškai privaloma sąsaja su PBS; atkreipia dėmesį į tai, kad į PBS 1 straipsnį įtraukta standartinė nuostata dėl žmogaus teisių, pagal kurią galima imtis atitinkamų priemonių, be kita ko, kraštutiniu atveju nedelsiant sustabdyti PBS ar tam tikrų jo dalių taikymą; primena, kad Europos ombudsmenas byloje 1409/2014/MHZ dėl ES ir Vietnamo LPS padarė išvadą, jog ES ir Vietnamo LPS preambulės ir kitų tradicinių priemonių, pvz., PBS nuostatos dėl žmogaus teisių ir dialogo žmogaus teisių klausimais, nepakanka, kad būtų užtikrintas deramas ES įpareigojimų laikymasis, ypač tuo atveju, kai trečiosios valstybės teisės aktai neatitinka tarptautinių žmogaus teisių standartų; ragina sukurti nuostatos dėl žmogaus teisių įgyvendinimo stebėsenos atliekant periodinius vertinimus mechanizmą ir sukurti procedūrą, pagal kurią būtų nustatomos aiškios ir patikimos susitarimo pažeidimų pasekmės;

11. susirūpinęs pažymi, kad Vietnamo nepriklausoma pilietinė visuomenė brutaliai slopinama ir daug jos atstovų veikia pogrindyje, nes bijo persekiojimo ir represijų; ragina Komisiją didinti techninę pagalbą ir skiriamą finansavimą, siekiant padėti Vietnamo nepriklausomai pilietinei visuomenei vystytis ir taip padėti šaliai laikytis tarptautinių žmogaus teisių prievolių ir stebėti, ar tinkamai įgyvendinamas LPS 13 straipsnis; ragina Komisiją užtikrinti, kad prekybos ir darnaus vystymosi skyriuje numatytose vietos patarėjų grupėse (VPG) tikrai dalyvautų nepriklausomos pilietinės visuomenės atstovai, ir paaiškinti taikomus mechanizmus siekiant užtikrinti, kad jos galėtų tinkamai, saugiai ir nebijodamos atsakomųjų veiksmų atlikti savo vaidmenį tikrindamos LPS įgyvendinimą;

12. pabrėžia, kad Parlamentas ir jo kompetentinga tarpparlamentinė delegacija turi atidžiai stebėti pokyčius Vietname ir visų LPS skirsnių įgyvendinimą, kad būtų galima reaguoti į pokyčius vietoje; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su Parlamentu rengiantis metiniams dialogams žmogaus teisių klausimais, dalijantis informacija apie rezultatus ir atnaujinat ES Vietnamui skirtą žmogaus teisių srities strategiją;

13. yra tvirtai įsitikinęs, kad Vietname būtina gerinti padėtį teisinės valstybės, gero valdymo, darnaus vystymosi ir pagarbos žmogaus teisėms srityse;

14. ragina Komisiją ir EIVT oficialiai pranešti Parlamentui apie Vietnamo įsipareigojimą daryti pažangą sprendžiant įvairius su žmogaus teisėmis susijusius klausimus, kaip nurodyta 2015 m. gruodžio 17 d. Parlamento rezoliucijoje[13];

15. mano, kad pritarimas susitarimui turėtų būti duodamas tik tuo atveju, jei Vietnamo valdžios institucijos paleistų savo politinius kalinius; pabrėžia, kad būtina įsipareigoti kartu su Komisija sudaryti aiškų tvarkaraštį, pagal kurį būtų imamasi veiksmingų teisėkūros ir ne teisėkūros priemonių šioje rezoliucijoje išdėstytiems susirūpinimą keliantiems klausimams spręsti; ragina Komisiją spręsti šiuos klausimus.


NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

Nuorodos

2018/0356M(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

24.10.2019

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Isabel Wiseler-Lima

30.9.2019

Svarstymas komitete

14.10.2019

2.12.2019

 

 

Priėmimo data

4.12.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

7

8

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Phil Bennion, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gina Dowding, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrea Cozzolino, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Andrzej Halicki, Martin Horwood, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Bert-Jan Ruissen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos, Bernhard Zimniok

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Heidi Hautala, Gilles Lebreton, Geoffrey Van Orden

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

47

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Kris Peeters, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

RENEW

Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Irina Von Wiese

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Sven Mikser, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Gina Dowding, Heidi Hautala, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel

 

7

-

ECR

Bert-Jan Ruissen, Jacek Saryusz-Wolski, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski

GUE/NGL

Mick Wallace

ID

Gilles Lebreton, Thierry Mariani

 

8

0

ECR

Hermann Tertsch, Charlie Weimers

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

ID

Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Bernhard Zimniok

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 


 

 

VYSTYMOSI KOMITETO NUOMONĖ (3.12.2019)

<CommissionInt>pateikta Tarptautinės prekybos komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto</Titre>

<DocRef>(2018/0356M(NLE))</DocRef>

Nuomonės referentas: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje nurodoma, kad Sąjungos veiksmai tarptautinėje arenoje grindžiami demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo bei nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir solidarumo principais ir Jungtinių Tautų chartijos ir tarptautinės teisės principų laikymusi;

2. primena ankstesnes Europos Parlamento rezoliucijas dėl padėties Vietname, visų pirma 2017 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl saviraiškos laisvės Vietname, visų pirma Nguyeno Van Hoa atvejo[14], 2016 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl Vietnamo[15], taip pat 2018 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Vietnamo, ypač politinių kalinių padėties[16];

3. primygtinai ragina ES ir Vietnamą visapusiškai pasinaudoti laisvosios prekybos susitarimo (LPS) nuostatomis siekiant prisidėti prie žmogaus teisių stiprinimo Vietname; pakartoja, koks svarbus yra gerai išplėtotas dvišalis ES ir Vietnamo dialogas žmogaus teisių klausimais, visų pirma laikantis institucinės sistemos ir procedūrų, nustatytų pagal LPS ir investicijų apsaugos susitarimą;

4. teigiamai vertina teisinį ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo / investicijų apsaugos susitarimo ir ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ryšį; primygtinai ragina Komisiją panaudoti visas susitarimuose numatytas priemones, įskaitant, kaip kraštutinę priemonę, galiojimo sustabdymą, kai reikia apsaugoti ir skatinti pagrindines laisves;

5. pabrėžia, jog svarbu, kad į susitarimą įtrauktas išsamus ir privalomas vykdyti skyrius dėl prekybos ir darnaus vystymosi, kuriame įrašytos aiškios nuorodos į daugiašalius susitarimus dėl aplinkos, Paryžiaus susitarimą ir Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.; pažymi, kad į valstybių tarpusavio ginčų sprendimo mechanizmą aiškiai neįtrauktas skyrius dėl darnaus vystymosi, jis įtrauktas į specialų prekybos ir darnaus vystymosi mechanizmą, o pagal pastarąjį nenumatomas prekybos lengvatų taikymo sustabdymas; mano, kad Sąjunga galėtų apsvarstyti galimybę įtraukti į prekybos ir darnaus vystymosi skyrių sankcijomis grindžiamą požiūrį, kaip vieną iš galimybių; pabrėžia, kad svarbu skyriuje dėl prekybos ir darnaus vystymosi numatyti privalomas ir vykdytinas nuostatas, siekiant veiksmingai prisidėti prie darbo teisių bei aplinkosaugos standartų, įskaitant įmonių atsakomybę, stiprinimo;

6. ragina stiprinti veiksmingus stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo mechanizmus; ragina Komisiją į savo atliekamus poveikio vertinimus, be kita ko, prekybos susitarimų, kurie turi didelį ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį, poveikio vertinimus, sistemingai įtraukti žmogaus teisių klausimą;

7. primena, kad ES ir Vietnamo santykiai grindžiami partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu, kuris apima neekonomines sritis, įskaitant politinio dialogo, žmogaus teisių, švietimo, mokslo ir technologijų, teisingumo bei prieglobsčio ir migracijos sritis;

8. primena, kad reikia laikytis politikos suderinamumo su vystomojo bendradarbiavimo tikslais principo, kaip nustatyta SESV 208 straipsnyje;

9. primygtinai ragina Komisiją numatyti specialias lėšas pilietinės visuomenės organizacijoms, pvz., vietos patarėjų grupėms, kad būtų galima įvykdyti svarbiausius skyriaus dėl prekybos ir darnaus vystymosi uždavinius, apimančius griežtesnę įsipareigojimų stebėseną, veiksmų planų sritims, kuriose nustatyta susirūpinimą keliančių aspektų, rengimą ir ginčų sprendimo procesų inicijavimą tais atvejais, kai nesilaikoma veiksmų planų; atkreipia dėmesį į tai, kad vietos patarėjų grupė turi iš tikrųjų atstovauti pilietinei visuomenei, įskaitant dalyvius, atstovaujančius organizacijoms, kurios siekia pažangos žmogaus teisių, darbo teisių ir aplinkos apsaugos srityse; apgailestauja dėl to, kad vietos patarėjų grupių įgaliojimai apima tik skyriaus dėl prekybos ir darnaus vystymosi stebėseną; primygtinai ragina ES ir Vietnamą visapusiškai pasinaudoti laisvosios prekybos susitarimo (LPS) nuostatomis siekiant prisidėti prie žmogaus teisių stiprinimo Vietname; pakartoja, koks svarbus yra gerai išplėtotas dvišalis ES ir Vietnamo dialogas žmogaus teisių klausimais, visų pirma laikantis institucinės sistemos ir procedūrų, nustatytų pagal LPS ir investicijų apsaugos susitarimą; apgailestauja dėl to, kad laisvosios prekybos susitarime nėra aiškiai nurodytas lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo skatinimas;

10. visų pirma sveikina Vietnamą ratifikavus šešias iš aštuonių pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijų, būtent konvenciją Nr. 29 dėl priverstinio darbo, konvencijas Nr. 100 ir Nr. 111 dėl nediskriminavimo, Nr. 138 ir Nr. 182 dėl vaikų darbo ir, neseniai, konvenciją Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas; primygtinai ragina Vietnamo vyriausybę greitai ratifikuoti neratifikuotas konvencijas, būtent Nr. 105 dėl priverstinio darbo ir Nr. 87 dėl asociacijų laisvės, taip pat pabrėžia, kad itin svarbu užtikrinti griežtą ir skubų visų šių konvencijų įgyvendinimą pagal aiškų tvarkaraštį, nustatytą prieš tai, kai Europos Parlamentas ratifikuos laisvosios prekybos susitarimą, tų konvencijų įtraukimą į Vietnamo teisinę sistemą, taip pat užtikrinti jų vykdymą; ragina Vietnamo valdžios institucijas pakeisti baudžiamąjį kodeksą atsižvelgiant į šių konvencijų ratifikavimą;

11. pabrėžia, kad, laikantis Reglamento Nr. 978/2012 (BLS reglamentas) 4 straipsnio 1 dalies b punkto, po laisvosios prekybos susitarimo sudarymo ir įsigaliojimo Vietnamo Socialistinė Respublika praras šalies, kuri atitinka reikalavimus, kad galėtų pasinaudoti muitų tarifų lengvatomis, suteikiamomis pagal bendrą BLS tvarką, statusą; reiškia viltį, kad laisvuoju prekybos susitarimu bus labiau prisidedama prie Vietnamo Socialistinės Respublikos augimo, vystymosi ir užimtumo nei taikant BLS tvarką;

12. palankiai vertina Vietnamo įsipareigojimą persvarstyti ir greitai ratifikuoti savo Darbo kodeksą, nes tai iš esmės sudarytų sąlygas sukurti nepriklausomas profesines sąjungas ir propaguoti deramą darbą visiems; pabrėžia, kaip svarbu skatinti lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą, taip pat vaikų apsaugą, ir iš tiesų užtikrinti, kad šių principų būtų laikomasi; ragina Komisiją pagal partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą aktyviai skatinti projektus kovos su vaikų darbu ir priverstiniu moterų darbu srityje, kad būtų pagerintos šių gyventojų grupių darbo sąlygos; pakartoja, kad lyčių lygybė jau neturėtų būti laikoma vien socialine problema, o taip pat ir ekonomine, lemiančia svarbiausią iššūkį siekiant įtraukaus ir tvaraus augimo; ragina Komisiją atidžiai stebėti įvykius ir reguliariai informuoti Parlamentą apie esamą padėtį;

13. pabrėžia, kad žmogaus teisių ir įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą pažeidimų atveju reikia imtis priemonių šiems pažeidimams pašalinti; primena, kad skyrius dėl darnaus vystymosi turi būti atidžiai ir griežtai stebimas ir kad jo laikymasis turi būti prioritetas;

14. primena, jog svarbu pritaikyti prekybos politiką, kad būtų remiamos nacionalinės pastangos kovoti su klimato kaita siekiant laikytis Paryžiaus susitarimo; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimas būtų suderintas su ES ir Vietnamo miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) susitarimu, visų pirma įtraukiant į jo skyrius dėl prekybos ir darnaus vystymosi privalomas ir vykdytinas nuostatas, kuriomis nutraukiama neteisėta medienos ruoša, miškų naikinimas, miškų alinimas ir žemės grobimas; pabrėžia, kad svarbu veiksmingai stebėti šias nuostatas; visų pirma pabrėžia, kad pagal šią tvarką ypatingas dėmesys turi būti skiriamas čiabuvių tautų ir nuo miško priklausomų bendruomenių teisėms, taip pat atitinkamais atvejais teisėms, suteiktoms pagal TDO konvenciją Nr. 169 dėl čiabuvių ir gentimis gyvenančių tautų;

15. pažymi, kad Vietnamas yra viena iš labiausiai klimato kaitos padarinių pažeidžiamų šalių, visų pirma jis pažeidžiamas dėl ekstremalių oro sąlygų reiškinių, pvz., audrų ir potvynių; primygtinai ragina Vietnamo vyriausybę pradėti taikyti veiksmingas prisitaikymo priemones ir užtikrinti veiksmingą teisės aktų, susijusių su aplinkos ir biologinės įvairovės apsauga, įgyvendinimą;

16. primena, kad 2017 m. spalio mėn. Komisija pateikė Vietnamui geltonąją kortelę dėl to, kad jis veiksmingai nekovojo su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba; primygtinai ragina Vietnamo vyriausybę prieš ratifikuojant ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimą pradėti veiksmingai laikytis ES rekomendacijų;

17. pažymi, kad Vietname nuolat pastebimi žmogaus ir socialinių teisių pažeidimai, ir mano, kad Vietnamo valdžios institucijos turi dėti daugiau pastangų šiuo klausimu; ragina Vietnamo vyriausybę taikyti mirties bausmės moratoriumą, numatant ją visiškai panaikinti.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

Nuorodos

2018/0356M(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

24.10.2019

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Tomas Tobé

4.9.2019

Svarstymas komitete

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Priėmimo data

3.12.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

6

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

14

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Norbert Neuser

 

6

-

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

4

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 


ŽUVININKYSTĖS KOMITETO NUOMONĖ (3.12.2019)

<CommissionInt>pateikta Tarptautinės prekybos komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto </Titre>

<DocRef>(2018/0356M(NLE))</DocRef>

Nuomonės referentas: <Depute>Pietro Bartolo</Depute>

 

 

PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

 atsižvelgdamas į ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo (LPS) 13.9 straipsnį,

 atsižvelgdamas į savo tiriamosios misijos į Vietnamą (2018 m. spalio 28 d. – lapkričio 1 d.) išvadas ir į 2018 m. gegužės mėn. Komisijos atliktą šalies pažangos kovojant su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba po to, kai 2017 m. spalio 23 d. Komisija pranešė apie geltonąją kortelę, vertinimą,

 atsižvelgdamas į Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos[17]28 straipsnio 2 dalies b punktą,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 30 d. rezoliuciją dėl kontrolės priemonių, kurias naudojant nustatoma, ar žuvininkystės produktai atitinka patekimo į ES rinką kriterijus, įgyvendinimo[18],

 atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“ (COM(2015)0497),

A. kadangi ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarime pripažįstama, kad svarbu užtikrinti jūrų gyvųjų išteklių ir ekosistemų išsaugojimą ir darnų valdymą, kartu skatinant darnią akvakultūrą, ir pagal 13.9 straipsnį numatoma bendradarbiauti kovojant su NNN žvejyba;

B. kadangi dėl didelių Vietnamo kontrolės sistemos trūkumų Europos Sąjunga 2017 m. jam, kaip šaliai, kuri nebendradarbiauja kovojant su NNN žvejyba, parodė geltonąją kortelę, kuri vis dar taikoma;

C. kadangi kai kuriems iš žuvų pagamintiems produktams, pvz., produktams, kurių KN kodai yra 1604 14 21 ir 1604 14 26, netaikomas LPS nustatytas bemuitis režimas, nes šie produktai kelia keblumų Europos Sąjungai;

D. kadangi pripažįstama, kad NNN žvejyba yra organizuoto nusikalstamumo jūrose forma, visame pasaulyje turinti pragaištingų padarinių aplinkos, socialiniu ir ekonominiu požiūriais, ir dėl jos randasi nesąžininga konkurencija Europos žvejybos pramonei;

E. kadangi Vietnamas yra ketvirtas pagal dydį žuvų produktų gamintojas, po kurio eina Europos Sąjunga, ir ketvirtas pagal dydį akvakultūros produktų gamintojas;

F. kadangi ES yra didžiausia pasaulyje prekiautoja žvejybos ir akvakultūros produktais pagal vertę ir 2017 m. jos prekybos apimtis sudarė daugiau kaip 2,3 mlrd. EUR; kadangi ES importuoja daugiau kaip 65 proc. savo suvartojamų žuvų produktų ir yra viena iš didžiausių užsienio investuotojų Vietname;

G. kadangi Vietnamas iki šiol užtikrino vieno geografine nuoroda (GN) pažymėto produkto – Phú Quốc (tai tam tikros rūšies žuvies padažas) – apsaugą suteikdamas jam saugomą kilmės vietos nuorodą (SKVN) pagal ES kokybės sistemas; kadangi LPS numatyta 169 ES geografinių nuorodų, apibūdinančių vynus, spiritinius gėrimus ir maisto produktus, apsauga Vietname ir atitinkamai 39 Vietnamo geografinių nuorodų apsauga ES;

H. kadangi Vietnamo rinką sudaro 95 mln. žmonių, turinčių senas žuvų ir akvakultūros produktų vartojimo tradicijas, ir jis yra antras pagal dydį ES prekybos partneris Pietryčių Azijos valstybių asociacijoje (ASEAN); pabrėžia, kad žuvininkystė galėtų suteikti augimo galimybių ir duoti daug naudos Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir mano, kad šis sektorius yra gyvybiškai svarbus Europos gerovei ir inovacijoms;

1. pripažįsta ir vertina tai, kad Vietnamo vyriausybė 2017 m. priėmė naują žuvininkystės sektoriaus pagrindų įstatymą, kuriame atsižvelgiama į tarptautinius ir regioninius įsipareigojimus, sutartis ir Komisijos pateiktas rekomendacijas, ir įvairių ne teisėkūros dokumentų; be to, palankiai vertina suderintas pastangas siekiant informuoti žvejus apie teisės aktus ir įsteigtas koordinuojamas stebėjimo, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo struktūras, skirtas veiksmingai kovoti su NNN žvejyba ir atgrasyti nuo jos, taip pat Vietnamo įsipareigojimą pateikti nacionalinį įgyvendinimo planą, skirtą užtikrinti, kad būtų laikomasi LPS nuostatų;

2. yra susirūpinęs dėl vadinamojo mėlynųjų laivų, priklausančių Vietnamo žvejams, reiškinio, kuris pastaraisiais metais pastebimas įvairių kaimyninių šalių, pvz., Tailando, Filipinų, Indonezijos ir Malaizijos, teritoriniuose vandenyse ir tokiose Ramiojo vandenyno valstybėse kaip Palau, Mikronezijoje, Papua Naujojoje Gvinėjoje, Saliamono salose, Vanuatu ir Naujojoje Kaledonijoje, taip pat Australijoje, ir kuris kelia ekonominių, socialinių ir saugumo problemų atitinkamoms valstybėms ir visam regionui; išreiškia viltį, kad valdžios institucijų pastangos nedelsiant duos gerų rezultatų palaikant ES ir Vietnamo santykius ir stabilumą platesniame Pietryčių Azijos regione;

3. palankiai vertina LPS prekybos ir darnaus vystymosi skyriuje nustatytą bendradarbiavimo sistemą siekiant skatinti darnią akvakultūrą ir stiprinti partnerių bendradarbiavimą kovojant su NNN žvejyba;

4. pabrėžia, kad siekiant sėkmingai spręsti neteisėtos žvejybos keliamas problemas svarbu stiprinti konstruktyvų dialogą su Vietnamu, ir mano, kad LPS yra priemonė paskatinti Vietnamą dėti daugiau pastangų siekiant greitai sukurti reglamentavimo ir kontrolės sistemą, kad būtų veiksmingai kovojama su NNN žvejyba;

5. pabrėžia, kad įsigaliojus LPS galėtų būti sudarytos sąlygos didesniam vaisingam abiejų šalių bendradarbiavimui siekiant veiksmingai įgyvendinti jo nuostatas dėl darnaus vystymosi; pabrėžia, kad tinkamas LPS įgyvendinimas galėtų paskatinti Vietnamą daryti pažangą laikantis ES standartų aplinkos, žvejybos valdymo, darbuotojų teisių ir socialinių teisių srityse, ir mano, kad toliau delsiant ratifikuoti susitarimą būtų pakenkta ES patikimumui ir Vietnamui daromai įtakai, ir apskritai jos geostrateginiams užmojams ASEAN regione;

6. palankiai vertina didesnį ASEAN valstybių narių regioninio masto bendradarbiavimą žvejybos srityje; palankiai vertina tai, kad Vietnamas įsipareigojo spręsti NNN žvejybos problemą: pateikė paraišką dėl visateisės narystės Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisijoje (WCPFC) ir 2019 m. sausio 3 d. prisijungė prie Susitarimo dėl uosto valstybės priemonių (PSMA), kuris yra pirmasis privalomas specialiai kovai su NNN žvejyba skirtas tarptautinis susitarimas; abu šie veiksmai sudarys sąlygas ES ir Vietnamui stiprinti bendradarbiavimą ir parengti didesnio užmojo kovos su NNN žvejyba priemones;

7. atkreipia dėmesį į didžiulius iššūkius, kurių ir toliau kyla Vietnamo valdžios institucijoms dėl perteklinių labai suskaidyto žvejybos laivyno pajėgumų ir dėl pernelyg didelio jūrų išteklių naudojimo;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad buvo pranešta apie rimtus darbuotojų išnaudojimo atvejus Vietnamo žvejybos sektoriuje; atsižvelgdamas į tai, apgailestauja kad Vietnamas dar neratifikavo TDO konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje (TDO konvencija Nr. 188), ir primygtinai ragina Vietnamo valdžios institucijas tai padaryti prieš įsigaliojant LPS;

9. primygtinai ragina Vietnamo valdžios institucijas, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ES ir Vietnamo veiklos vykdytojams, užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai ir užtikrinti, kad nė vienas Vietnamo produktas nebūtų pagamintas vykdant NNN žvejybą, užtikrinti visišką eksportui į ES skirtų žvejybos produktų atsekamumą, taip pat užtikrinti, kad tie produktai, prieš patekdami į ES rinką, atitiktų bendruosius sveikatos, aplinkos apsaugos, socialinius ir fitosanitarinius reikalavimus;

10. pabrėžia, kad reikia toliau stengtis siekiant, kad būtų užtikrintas veiksmingas naujos teisinės sistemos įgyvendinimas ir laikymasis, ypač provincijų lygmeniu, taip pat pabrėžia poreikį informuoti žvejybos sektoriaus vietos suinteresuotuosius subjektus apie reikalavimų laikymosi svarbą;

11. primena, kad investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų sektorius yra susietos su sąlygomis, kaip apibrėžta Vietnamo investicijų programoje, pagal kurią, be kita ko, draudžiamos investicijos, kurios laikomos žalingomis aplinkai;

12. ragina Vietnamo valdžios institucijas skirti užtektinai finansinių ir žmogiškųjų išteklių kovai su NNN žvejyba ir nacionaliniu, ir provincijų lygmeniu ir aktyviau vykdyti informuotumo didinimo kampanijas ir gebėjimų stiprinimo iniciatyvas siekiant atgrasyti nuo netinkamo antibiotikų naudojimo akvakultūroje ir neleisti, kad atsirastų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms (AAM);

13. pabrėžia ES iniciatyvų politinio suderinamumo svarbą, ypač kalbant apie veiklą prekybos ir aplinkos srityse; pabrėžia, jog būtina, kad prekybos susitarimai būtų susieti ir suderinti su bendra žuvininkystės politika, įskaitant ES politiką dėl NNN žvejybos, ir kad būtų laikomasi LPS prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus nuostatų ir jos būtų nuosekliai taikomos; todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad į būsimus prekybos susitarimus būtų veiksmingai integruojama įvairių sričių, įskaitant tausią žvejybą ir akvakultūrą, ES darnaus vystymosi politika ir užtikrinamas jos suderinamumas;

14. pabrėžia, kad prekyba žvejybos ir akvakultūros produktais ir lengvatiniai tarifai turėtų būti susieti su sąlygomis, pvz., turėtų būti kontroliuojami, stebimi, audituojami ir peržiūrimi Vietnamo kovos su NNN žvejyba veiksmų plano įgyvendinimo rezultatai ir Vietnamo pagal LPS 13.9 straipsnį prisiimti įsipareigojimai;

15. yra susirūpinęs dėl to, kad įtraukta 11 500 tonų tunų konservų eksporto į ES neapmokestinama tarifinė kvota, ir dėl jos poveikio ES konservų sektoriaus konkurencingumui, juo labiau kad Vietnamui parodyta geltonoji kortelė dėl pažeidimų, susijusių su NNN žvejyba; mano, jog šią kvotą reikia susieti su sąlyga, kad tokie trūkumai bus pašalinti, ir stebėti šios rūšies kvotos poveikį ES pramonei ir rinkai;

16. yra nusivylęs dėl LPS 12.26 straipsnio 2 dalies nuostatų, pagal kurias iš esmės neleidžiama įtraukti produkto į geografinių nuorodų, kurios turi būti saugomos atitinkamos šalies teritorijoje, sąrašą, jei tas produktas LPS pasirašymo dieną jau yra atitinkamame vienos iš šalių registre; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad svarbu, jog visi ES žuvininkystės produktai, turintys saugomą geografinę nuorodą, būtų įtraukti į LPS 12 skyrių „Intelektinė nuosavybė“;

17. primena, kad geltonosios kortelės pranešimas turėtų būti laikomas priemone paraginti Vietnamo valdžios institucijas imtis kovos su NNN žvejybos veikla priemonių; mano, kad pratęsus geltonosios kortelės taikymą taip pat turėtų būti nustatyti aiškūs veiklos tikslai ir tvarkaraštis siekiant, kad būtų įgyvendintos reikalingos priemonės ir kad šiai sankcijai būtų suteiktas konstruktyvus aspektas; be to, primena, kad geltonosios kortelės atšaukimas turi būti susietas su sąlyga, kad bus visapusiškai ir veiksmingai įgyvendintos visos ES 2017 m. pateiktos rekomendacijos;

18. ragina Komisiją teikti Vietnamui specialią finansinę ir techninę paramą siekiant palengvinti jūros gėrybių produktams taikomų ekologinio tvarumo standartų įgyvendinimą; be to, ragina Komisiją skatinti pavienius Vietnamo žuvininkystės sektorius siekiant padėti jiems laikytis tvarumo standartų;

19. pabrėžia atsakingos prekybos politikos, kaip priemonės įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus, svarbą;

20. primena, kad NNN reglamentas yra veiksmingiausia priemonė siekiant užtikrinti tausią žvejybą pasauliniu mastu, ir reiškia susirūpinimą dėl lengvatinių prekybos sąlygų suteikimo šaliai, kuriai taikoma geltonosios kortelės procedūra; ragina Komisiją toliau stebėti Vietnamo pastangas siekiant užtikrinti, kad šalis toliau darytų pažangą kovodama su NNN žvejyba, ir pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, įskaitant raudonąją kortelę, tuo atveju, jei Vietnamas nevykdytų tausios žvejybos ir saugaus žuvų ir jūros gėrybių produktų importo į ES rinką sąlygų; ragina Komisiją būsimuose susitarimuose numatyti apsaugos priemones, pvz., galimybę sustabdyti lengvatinių tarifų taikymą žuvų produktams tol, kol bus panaikinta geltonoji kortelė.

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

 

22

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

NI

Rosa D'Amato

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

2

-

GUE/NGL

João Ferreira

NI

June Alison Mummery

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 


 

 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

Nuorodos

2018/0356M(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

17.1.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

24.10.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

24.10.2019

DEVE

24.10.2019

PECH

24.10.2019

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Jan Zahradil

Svarstymas komitete

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Priėmimo data

21.1.2020

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

9

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Saskia Bricmont

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Nicolas Bay

Pateikimo data

28.1.2020

 


 

 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

9

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Nicolas Bay, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

2

0

NI

James Wells

S&D

Jude Kirton-Darling

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

[1] OL L 329, 2016 12 3, p. 8.

[2] 2017 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo nuomonė, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.

[3] OL C 101, 2018 3 16, p. 30.

[4] OL C 86, 2018 3 6, p. 122.

[5] OL C 369, 2018 10 11, p. 73.

[6] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0459.

[9] Priimti tekstai, P9_TA(0000)0000.

[10] ES eksportas į Vietnamą: 65 proc. muitų išnyks iš karto, kai tik įsigalios LPS, o likusi dalis bus panaikinta per ne ilgesnį kaip 10 metų laikotarpį (pavyzdžiui, siekiant apsaugoti Vietnamo motorinių transporto priemonių sektorių nuo Europos konkurencijos, muitai automobiliams ir toliau bus taikomi visus 10 metų). Vietnamo eksportas į ES: 71 proc. muitų išnyks iš karto, kai tik įsigalios susitarimas, o likusi dalis bus panaikinta palaipsniui per ne ilgesnį kaip 7 metų laikotarpį.

 

[11] 2015 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (OL C 399, 2017 11 24, p. 141).

[12] Priimti tekstai, P8_TA(2015)0467.

[13] 2015 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (OL C 399, 2017 11 24, p. 141).

[14] OL C 369, 2018 10 11, p. 73.

[15] OL C 86, 2018 3 6, p. 122.

[16] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0459.

[17] OL L 354, 2013 12 28, p. 22.

[18] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0223.

Atnaujinta: 2020 m. vasario 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika